A BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 Tartalomjegyzék Ajánlás 6. I. Bevezetés 7. Szabályozási környezet, feltételek 7. II. Helyzetelemzés Jogi státusz 7. A) Az iskola adatai: 7. B) Az iskola helyzete, háttere 8. C) Képzési struktúrák - az iskola jelenlegi szerepe 10. Hagyományos struktúra 10. Ötosztályos rendszer 12. Hatosztályos struktúra 12. D) Személyi feltételek 12. III. Nevelési program A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, pedagógiai eszközei és eljárásai Pedagógiai alapelvek A nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 18. Alapcélok 18. Kiemelt célok A személyiség fejlesztés pedagógiai feladatai Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok Osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai Pedagógusok helyi intézményi feladatai Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 25. A.)A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 25. A.1 A tehetséggondozás célrendszere 25. A.2. A tehetségek megkeresése, felkutatása 26. A.3. Együttműködés iskolán kívüli szervezetekkel a tehetségfejlesztésben 28. A.4. Személyi feltételek 29. B.) A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 30. C.) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 30. D.) Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A tanulók részvételi jogának gyakorlása az intézményi döntési folyamatban Diákönkormányzat 31. 2

3 9. A szülő, a tanuló, a pedagógus intézményi partnerei kapcsolattartásának rendje 32. A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 32. A szülők és a pedagógusok együttműködésének fórumai A szülői munkaközösség Szülői értekezlet Fogadóóra Nyílt tanítási nap Írásbeli tájékoztató A tanulmányok alatti vizsgák szabályai és a szóbeli felvételi vizsga követelményei A felvétel és az átvétel helyi szabályai ( Nkt.keretei között ) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv. 53. IV. Helyi tanterv 54. A) Általános elvek 55. B) A hitoktatás alapelvei Választott kerettanterv megnevezése Kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások Kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése és óraszáma 64. HELYI-tantárgyi-TANTERVEK Tankönyv, taneszköz, kiválasztási elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét Általános elv A szülő tájékoztatása A taneszközök kiválasztásának szempontjai: Taneszköz beszerzése A tankönyvellátás szabályozása NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja A választható tantárgyakkal összefüggésben a pedagógusválasztás szabályai 68. 3

4 8. Választható érettségi vizsgatárgyak, és azok követelményeinek megnevezése, amelyekből tanulók közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja Az egyes érettségi vizsgatárgyak, középszintű érettségi vizsga témakörei Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag Az egészségnevelés és környezeti nevelési elvek Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések A felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 76. V.TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A magasabb évfolyamba lépés feltételei A beszámoltatás követelményei és formái Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái (ld. 2. fejezet!) Magatartás és szorgalom értékelésének követelménye A tanulók jutalmazásának elvei A tanulók elmarasztalásának elvei Fegyelmi vétség A kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy szövegesen,sokoldalúan, a követelményekhez igazodó értékelés A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Mérési és értékelési szempontok 95. 4

5 VI. KOLLÉGIUMI NEVELÉSI PROGRAM 97. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET A/.Jogszabályok B/Dokumentumok C/Egyéb tényezők Alapelvek CÉLOK A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, az önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei A tehetséggondozás elvei A pályaválasztás segítésének elvei Az önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek A kollégium hagyományai Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái A nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések A kollégisták értékelési- és minősítő rendszere VII. Az Arany János Tehetséggondozó Program 97. A Program meghatározása 97. A Program felépítése 98. A program pedagógiai feladatai 98. A 9. évfolyam pedagógiai feladatai, óratervei, foglalkozási tervei 98. Az Arany János-i blokk tartalmi elemei 99. Értékelés a 9. évfolyamon 99. Tanórán kívüli intézményi programok a 9. évfolyamon 100. A évfolyam pedagógiai feladatai, óratervei, foglalkozási tervei 100. Pszichológiai mérések 102. VIII. A pedagógiai program legitimizációja

6 Ajánlás Mottó: Az iskola megszentelt tűzhelye az örökké való eszméknek és ideális eszményeknek. Ön egy 1806-ban létesített, eredményes nevelő-oktató múlttal rendelkező gimnázium tantestületének pedagógiai hitvallását fogja a kezében; nevelési programját és helyi tantervét, mellyel követni szeretnénk az 1835-ben megfogalmazott helyi instrukció szellemét. Eszerint az iskolánk: nagyobb iskolákra való előkészítő intézet; amelyben a tudományokkal lassankénti megismertetés, és a gondolkodásra és okoskodásra való nevelés folyik. Ahol minden ifjú az erkölcsi kiművelés és testi erőnek célirányos kifejtésével gazdagodik. Elődeink a nagy ívű jövőképhez időtálló tárgyi feltételeket is teremtettek. Az 4,5 hektáros területen, ódon fákkal övezett terekkel, japánkerttel és kerti pavilonokkal, imponáló harmóniában megfér a gyönyörű szecessziós főépület, a vidéki tanulóknak otthont adó szuper-modern kollégium, a századforduló előtt épült tornaterem, a 21. század atlétikai centruma és a minden sportolási igényt kielégítő sportudvar. Mint az evangélikus egyház oktatási intézménye a keresztény értékrend közvetítésével, a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásával, két évszázados eredményes iskoláztatási hagyományokkal valósítja meg nevelési célkitűzéseit. Tanulóink kiemelkedő tanulmányi és sportsikerei a régió egyik legeredményesebb gimnáziumává emelték iskolánkat, amely egyedüli felekezeti iskolaként az országos Arany János Tehetséggondozó Program alapító intézménye. A hangos diákteljesítményeken túl létezik az iskola falain belül és kívül egy nehezen megfogalmazható, de igen jól érezhető sajátos bonyhádi gimis hangulat, amelyet a ma és a tegnap diákjai is ápolnak és gyarapítanak. Köszönhető ez a felelősségét mindig átérző, feladatát néha erején felül megoldó, a problémák iránt nyitott és érzékeny nevelőtestületnek, az iskolájukra, tanáraikra és társaikra mindig számítani tudó, tehetséges, biztos jövőképpel rendelkező, jól motivált diákoknak, a minőségi diákéletet adó szabadidős programoknak. Mert ebben az iskolában ahányféle az értelem, annyiféle a munka és annak formája Évszázados protestáns nevelési elveken nyugvó iskolánk a teljességre törekszik; ahol a test acélosítása, a lélek nemesítése és a szellem csiszolása egyidejű és egyenrangú feladata valamennyiünknek. Köszönöm megtisztelő érdeklődését és remélem, hogy pedagógiai programunk hiteles képet nyújt Önnek iskolánkról, hétköznapjainkról, életünkről. Bonyhád, március 27. Ónodi Szabolcs igazgató 6

7 I. Bevezetés Szabályozási környezet, feltételek Intézményünk pedagógiai programját az évi köznevelési törvény ának megfelelően a 20/2012. EMMI rendelet 7. -a szerint állítottuk össze. A program elkészítésének jogszabályi alapjai: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről ( Nkt ) 110/2012.Kormány rendelet ( NAT) 20/ EMMI rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről 51/2012.EMMI rendelet ( Kerettantervek ) A Magyarországi Evangélikus Egyház közoktatási intézményeiről és a hitoktatásról szóló törvény Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kormány 100/1997. (VI.13.) rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, és annak módosításai. Az emberi erőforrások minisztere 4/2013.( I.11.) EMMI rendelete a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról. II. Helyzetelemzés Jogi státusz A) Az iskola adatai: 1. Az intézmény megnevezése, címe és székhelye Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth L. u Típusa: Gimnáziumi oktatást végző, kollégiumi ellátást biztosító, feladatait többcélú közoktatási intézményként látja el. 3. Az intézmény évfolyamainak száma: 6, 5 ill Fenntartó és felügyeleti szerve: Magyarországi Evangélikus Egyház 5. Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő egyházi fenntartású köznevelési intézmény 6. Az intézmény alapfeladata gimnáziumi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, A tevékenységek szakfeladatrend szerinti száma, megnevezése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 7

8 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Általános iskolai napközi otthoni nevelés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Sport, szabadidős képzés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közösségi, társadalmi tevékenységek (Egyházi tevékenység) Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Ifjúság-egészségügyi gondozás Tankönyvforgalmazás (költségvetési szervnél) Kulturális képzés 5629 Közétkeztetés B) Az iskola helyzete, háttere Iskolánkat 1806-ban alapította Sárszentlőrincen a Tolna-Baranya-Somogyi Evangélikus Egyházmegye, amely 1870-ben az algimnáziumot Bonyhádra telepítette, majd azt az 1909/10-es tanévre nyolcosztályos főgimnáziummá fejlesztette júniusában tartották meg az első érettségi vizsgát 23 végzős diáknak. Az 1948-ban államosított iskolát, mely 1949-ben felvette egykori sárszentlőrinci kisdiákjának Petőfi Sándornak nevét augusztus 1-jén újra fenntartásába vette a Magyarországi Evangélikus Egyház. Még a fenntartóváltás előtt megkezdődtek az előkészületek a struktúraváltásra, így az 1992/93-as tanévben 32 hetedik osztályos kezdte meg tanulmányait a kísérleti hatosztályos képzési formában. Az országos Arany János Tehetséggondozó Programra benyújtott sikeres pályázat alapján indult az ötosztályos képzés a 2000/2001-es tanévben 31 tanulóval. Büszkeségünk, hogy a program alapító iskolájaként folyamatosan fel tudjuk tölteni ezt az osztályt is, így ez a struktúra is teljes. 8

9 Az iskola működési engedélye maximum 650 tanuló oktatását teszi lehetővé. Jelenleg 19 tanulócsoportot működtetünk, a tanulólétszám 622 fő. Iskolánk a város legnagyobb gimnáziumaként működik, a tanulólétszám mintegy 1/3-át bonyhádi diákok adják. Az iskola beiskolázási területe elsősorban Tolna megye, valamint Bonyhád város és környéke. A célzott állami támogatásból felépült új kollégiumunknak köszönhetően - melyet augusztus végén vettek birtokukba diákjaink - és a fenntartóváltás következtében az iskola vonzáskörzete tovább bővült. A modern körülmények a távolabb lakó tanulóknak is vonzóvá teszik az iskolát. Tanulóinkat osztályokba szervezzük, minden osztály saját tanteremmel rendelkezik, felel annak állapotmegőrzéséért. Több tantárgynak van önálló, felszerelt szaktanterme. (Lásd az alábbi táblázatot. Szertárral is rendelkezik a fizika, biológia, kémia, rajz-ének, valamint két informatika szaktanterem.) Férőhely/fő Össz. Osztályterem Fizika szaktanterem Kémia szaktanterem Biológia sz.t Földrajz sz.t Lotz-terem 1 1 Számítástechnika Rajz-ének Az 1893-ban 4 tanulócsoportnak épült alig 200 m 2 -es tornaterem mellett az iskola és a kollégium épülete között elhelyezkedő sportudvar biztosítja tanulóink rendszeres testedzésének lehetőségét tiszta, jó levegőn tól a minőségi testnevelést és szabadidős sportot szolgálja az 1100 m 2 -es poliuretán borítású világítással rendelkező sportpálya szeptemberében vehette birtokába diákságunk a XXI. századi követelményeknek is megfelelő, nemzetközi szabványok alapján kivitelezett atlétikai pályát, amely az előző századforduló meghatározó tanáregyéniségéről Forberger Lászlóról kapta nevét, valamint a felújított füves pályát. Régi álmunk vált valóra, amikor 2010 áprilisában felavattuk Magyarország 2. legnagyobb atlétikai csarnokát, ahol a 2000 m es küzdőtéren minden igényt kielégítő, rekortán borítású futópálya, távol-, magas- és rúdugró helyek, valamint a labdajátékokra alkalmas 9

10 pályák kerültek kialakításra. Ezek mellett jól felszerelt konditerem és egy rendezvényterem is várja a diákokat. A tárgyi feltételek hiányosságaként meg kell említeni, hogy nincs nyelvi laboratóriumunk, ám az osztálytermeink ill. szaktantermeink felszereltsége évről évre javul. Jelenleg 12 interaktív táblával és 79 számítógéppel dolgozunk. Szaktantermeink felszereltsége átlagos. A kísérleti eszközök állaga kielégítő. Oktatási és szemléltető eszközökkel való ellátottságunk javul. A régi eszközök folyamatosan elhasználódtak, törekszünk újak beszerzésére, bár a lehetőségeink korlátozottak. A kémia, a biológia, a földrajz, a fizika, a rajz és az informatika szaktantermeket elláttuk laptoppal és projektorral, a legtöbb teremben az intenet hozzáférési lehetőség is adott. Ezen kívül a rendelkezésünkre áll két mobil zsúrkocsi. A szaktantermek mellett 12 teremben található televízókészülék, DVD- és videó-lejátszó. Intézményegységünk - kollégium A kollégium a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium szerves része, azzal közös igazgatású. A jelenlegi korszerű, többszintes kollégiumi épületet augusztus 30-án vehették birtokba a tanulók. A kollégium régi szárnyában a felújítás után modern konyha és 100 fős étterem kapott helyet. A tetőtérben díszterem nyújt lehetőséget nagyobb közösségi és egyházi rendezvények megtartására. Az új szárny alagsorában szauna, és 42 asztali számítógéppel felszerelt info.-terem szolgálja a tanulói igényeket. C) Képzési struktúrák - az iskola jelenlegi szerepe Az iskola képzési struktúráját a hagyományok, a város és a környék igényei, valamint a XXI. század kihívásai határozzák meg. Hagyományos struktúra A négyosztályos gimnáziumi képzésnél a tantestület, az iskolavezetés mindig is törekedett az újításra. A felsőoktatási felvételi követelmények magas mércéje elkerülhetetlenül a specializációra kényszeríti a középiskolákat. A természettudományos tantárgyak iránt érdeklődő tanulók a reál osztályban, két csoportban mélyíthetik el tudásukat. Az egyik csoport matematika-fizika-műszaki-informatikai profilú, míg a másik karakterét a biológia-fizika-kémia adja. Értelemszerűen a felsorolt tárgyakat bontva és megemelt óraszámban oktatjuk. Ez a képzési forma rugalmas, mégis biztosítja a hatékonyságot. (Az egyes profilok részletes órahálóját lásd a 38. oldalon!) A évfolyamon a fakultációs rendszer belépésével a csoportkarakterek megszűnnek, a választás szabad, ezzel széles körű 10

11 továbbtanulási lehetőséget teremt a humán pályákon is. A reál osztályok hagyományosan kiemelkedő verseny- és felvételi eredményei is igazolják a struktúra létjogosultságát. Az informatikai számítástechnikai ismeretek a XXI. században nélkülözhetetlenek. Minden profilunkban magasabb óraszámban kívánjuk oktatni, mint amennyit a kerettanterv kötelezően előír. Három jól felszerelt számítógépterem áll azon tehetséges diákjaink rendelkezésére, akik vállalják, hogy a délelőtt tanultakat délutáni foglalkozásokon, valamint önállóan készülve egészítik ki szeptember 1-jével nemzetközi ECDL vizsgaközpont lettünk, így egyre nő azon diákok száma, akik helyben sikeres ECDL vizsgát tesznek. Ezzel a tovább nem tanulók elhelyezkedési esélyeit javítjuk, a felsőoktatásban továbbtanulók pedig biztos informatikai ismeretek birtokában folytathatják tanulmányaikat. Bonyhád és környéke soknemzetiségű terület, a dél-dunántúli németajkú lakosság egyik központja. Az általános iskolákban jellemzően a német nyelvet oktatják nemzetiségi- illetve idegen nyelvként. Ez a körülmény is közrejátszott az emelt szintű német nyelvi csoport indításában, melyben a humán tárgyak is nagyobb hangsúlyt kapnak. Ezen osztály tanulói magas százalékban tesznek a 12. évfolyamig középfokú (B2) és felsőfokú (C1) "C" típusú nyelvvizsgát. A nyelv magas szintű elsajátítása mellett továbbtanulási lehetőségeik is széleskörűek. A fakultációs rendszernek köszönhetően bármely irányban továbbtanulhatnak. Az általános iskolák egy része elkezdte az angol nyelv magasabb óraszámú tanítását. Ez a tény, a továbbtanulási igény, az informatikai képzés, az európai integráció ösztönzött az angol nyelv intenzívebb oktatására. Valós igényt elégítünk ki az emelt szintű angol nyelvi csoport meghirdetésével, amelyet a es tanévben indítottunk először. Az angol nyelv intenzív oktatása egyik legfontosabb eleme ennek az osztálynak, hiszen angol nyelvből is jelentősek a nyelvvizsga-eredmények. A humán jelleget itt is erősítjük. A 11. osztálytól a fakultációs rendszer szerint orientálódhatnak augusztus 1-jén iskolánk megkapta az engedélyt arra, hogy hivatalosan is EURO nyelvvizsga-helyként működjön reményeink szerint ez tovább növeli tanulóink bátorságát. Az előképzettség szintje alapján sávban tanítjuk valamennyi évfolyamon az angol és a német nyelvet. Magasabb óraszámot az egyik idegen nyelvből a szülő támogató jóváhagyásával a tanuló saját választása alapján kap a 11. és a 12. évfolyamon. Arra törekszünk, hogy profiltól függetlenül az idegen nyelvek oktatása prioritást élvezzen. Ötosztályos rendszer A tehetséggondozásnak iskolánkban jelentős hagyományai vannak. Évtizedek óta a tehetséges, jó képességű tanulóknak kitüntetett figyelem jut a nevelő-oktató munkában. Ennek eredményei 11

12 bátorították tantestületünket az Arany János Tehetséggondozó Programban az ötosztályos képzés beindítására. Azok a jó képességű, motivált, továbbtanulni szándékozó tanulók vesznek részt ebben a képzési formában, akik lakóhelyük objektív adottságaiból adódóan vagy egyéni sorsukból eredően hátrányos helyzetűek. Az előkészítő évben heti 6 órában tanulják az angolt, 4 órában az informatikát, foglalkoznak önismerettel, személyiségfejlesztéssel, tanulásmódszertannal. Hatosztályos struktúra A hatosztályos képzési forma indítása mellett több érv szólt. 12 éves korban nem jelent nagy törést a gyermek életében a közösségváltás. A gimnáziumi képzés kiterjesztése 6 évfolyamra lehetővé teszi az intenzívebb oktatást. Az osztályba kerülés feltétele sikeres felvételi vizsga. Így jó képességű tanulókból tevődik össze a közösség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a teljesítmények magasabbak és egyenletesebbek, mint a 8. osztály után gimnáziumba kerülő tanulóknál. Terhelhetőségük is nagyobb. A profilok indítását a lehetőségek és az igények határozták meg. Nem szabad a gimnáziumi képzést lefelé - az általános iskola felé - kiterjeszteni, ha a gimnázium nem képes az általános képzésnél többet nyújtani. Az iskola személyi és tárgyi feltételei, valamint hagyományai és a környezet késztették az intézményt az emelt szintű matematikai képzés bevezetésére. A német két tanítási nyelvű oktatás megteremtése a környék igényeihez igazodik. Nem nemzetiségi oktatásról van szó, mert a célnyelven oktatott tárgyak (történelem, földrajz, ének, célnyelvi civilizáció) kifejezetten nemzetiségi vonatkozású részeket nem tartalmaznak. A kerettantervben megfogalmazott mindennapos testnevelés mind a tantestület, mind a szülők részéről teljes megértéssel találkozott, hiszen gimnáziumunkban ennek 12 éves gyakorlata van. D) Személyi feltételek A nevelőtestület jelenlegi létszáma 67 fő 1. Ónodi Szabolcs testnevelés - egyetemi végzettség földrajz- biológia - főiskolai végzettség 2. Hohlné Probszt Éva magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom egyetemi végzettség 3. Lenczné Vrbovszki Judit ének-zene főiskolai végzettség; tehetségfejlesztő tanár (master) 12

13 4. Nyitrai Menyhért biológia földrajz-főiskolai végzettség, pedagógia egyetem, közoktatás vezető szakvizsga 5. Andorka Gábor történelem egyetemi végzettség 6. Dr. Antóni Judit irodalom, magyar nyelv egyetemi végzettség, doktori 7. Árki Rita (félállásban) vizuális nevelőtanár egyetemi végzettség matematika főiskolai végzettség 8. Barabás Péter katolikus hittan tanári főiskolai végzettség, kollégiumpedagógia (120 órás kredit) 9. Beke Zoltán műszaki szakoktatói főiskolai végzettség, kollégiumpedagógia (120 órás kredit) 10. Bognár Cecil Gyula művelődésszervező főiskolai végzettség 11. Bozó Zsuzsanna magyar-művészettudomány egyetemi végzettség 12. Csábrák János testnevelés egyetemi végzettség, földrajz főiskolai végzettség 13. Csötönyi Nóra matematika egyetemi végzettség 14. Denkinger István történelem egyetemi végzettség 15. Eckert Jánosné orosz népművelés (főiskola), pedagógia szakos tanár (egyetem) 16. Eisensehr Mihály számítástechnika főiskolai végzettség 17. Erményi Enikő angol nyelv és irodalom egyetemi végzettség 18. Fauszt András német nyelv és irodalom-földrajz egyetemi végzettség 19. Ferenczi Imre testnevelés egyetemi végzettség 20. Ficsor Tamás történelem földrajz egyetemi végzettség; társadalomismeret egyetemi végzettség, közoktatásszervező-egyetemi végzettség 21. Friedszám Edit angol német egyetemi végzettség 22. Futár Rajmundné angol nyelv és irodalom egyetemi végzettség; magyar-orosz főiskolai végzettség 23. Fülöp Gergely angol nyelv és irodalom egyetemi végzettség, történelem főiskolai végzettség 24. Geisz Ildikó magyar nyelv és irodalom egyetemi végzettség magyar népművelés főiskolai végzettség 25. Gruber László történelem-földrajz egyetemi végzettség 26. Gűth Tamás német nyelv egyetemi végzettség; tehetségfejlesztő tanár (folyamatban) 27. György Ferenc testnevelés egyetemi végzettség 13

14 gyógytestnevelés, biológia főiskolai végzettség 28. Hecker Henrietta (GYES) magyar-történelem egyetemi végzettség 29. Heidecker Edina német nyelv és irodalom egyetemi végzettség 30. Hohl Árpád matematika-fizika egyetemi végzettség, oktató informatika szakképesítés 31. Jakab Tamás (szabadságon) matematika-angol nyelv és irodalom egyetemi végzettség 32. Kaszás Lászlóné műszaki tanár főiskolai végzettség; kollégiumpedagógia (120 órás kredit) 33. Dr. Katz Sándor matematika-fizika egyetemi végzettség, doktori 34. Kecskés Éva magyar-történelem főiskolai végzettség 35. Kecskés-Kiss Péter biológia-kémia, környezetvédelem főiskolai végzettség; biológia egyetemi végzettség 36. Kimle Mária matematika fizika egyetemi végzettség 37. Kolozsvári Mária matematika-fizika egyetemi végzettség 38. Kontár Juraj grafikus tervező egyetemi végzettség 39. Kovács Ferenc német nemzetiségi nyelv egyetemi végzettség angol nyelv egyetemi végzettség 40. Kovácsné Zirkelbach Valéria német nyelv egyetemi végzettség orosz nyelv főiskolai végzettség 41. Kutnyánszkyné Bacskai magyar- történelem egyetemi végzettség Eszter 42. Künsztlerné Klészátl matematika-fizika egyetemi végzettség Melinda(GYES) 43. Lászlóné Breining Beáta matematika egyetemi végzettség német nyelv főiskolai végzettség 44. Magyariné Medve angol nyelv egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga Alexandra (félállásban) 45. Makán Hargita teológia egyetemi végzettség 46. Mester Balázs történelem egyetemi végzettség, mentálhigiénés szakember-egyetem 47. Nagy Andrea biológia-földrajz- egyetemi végzettség 48. Nagy István fizika kémia néprajz egyetemi végzettség 49. Nász Gyöngyi (GYES) angol nyelv egyetemi végzettség 50.Pálosné Buday Tünde angol nyelv egyetemi végzettség 14

15 (GYES) 51.Péter Irén magyar nyelv és irodalom egyetemi végzettség 52. Perger Adrienne angol német -egyetemi végzettség 53. Potápi Árpád (szabadságon) történelem - egyetemi végzettség, magyar - főiskolai végzettség 54. Probszt Réka magyar - művészettudomány szakos bölcsész tanár - egyetemi végzettség 55. Ruppert Dóra német - történelem - egyetemi végzettség 56. Scheidler Géza testnevelés, egészségtan - egyetemi végzettség 57. Scheidlerné Kiss Inez (félállásban) testnevelés főiskolai végzettség, német nyelv és irodalom egyetemi végzettség 58. Simonné Krum Eszter matematika-számítástechnika - egyetemi végzettség fizika főiskolai végzettség 59. Stargl Szilvia ének - egyetemi végzettség matematika - főiskolai végzettség 60. Tamás Erika német nyelv - egyetemi végzettség 61. Tormássi Éva mérnöktanár - főiskolai végzettség; kollégiumpedagógia (120 órás kredit) 62. Túri Krisztina angol történelem - egyetemi végzettség 63. Unti Judit magyar - egyetemi végzettség 64. Váczi Enikő német nyelv - egyetemi végzettség, földrajz főiskolai végzettség, történelem egyetemi végzettség 65. Vurczerné Gänszler Beáta általános iskolai tanító, népművelő (főiskola) végzettség 66. Walter Erika földrajz - egyetemi végzettség, biológia - főiskolai, közoktatás-vezetői 67. Wiandt Péter informatika - fizika egyetemi végzettség, matematika - főiskolai végzettség A tantestület tagjainak végzettsége megfelel a törvény által előírt normáknak, eleget tudnak tenni az előírt követelményszint teljesítésének. Jellemző a tanfolyami továbbképzésekben a tantestület tagjainak folyamatos részvétele, illetve egy további egyetemi szak vagy egyetemi végzettség megszerzése. 15

16 16

17 Nevelési program 17

18 1. Alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások 1.1 Pedagógiai alapelvek A gyermeknevelés legfontosabb mással alig pótolható színtere a CSALÁD. Iskolánk sajátos eszközeivel kívánja ezt segíteni, támogatni, erősíteni: - személyre szóló szeretetteljes bánásmóddal, - következetességgel, - türelemmel és hitelességgel. Mint az evangélikus egyház oktatási intézménye a keresztyén értékrend közvetítésével, a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásával, évszázados eredményes iskoláztatási hagyományokkal valósítja meg nevelési célkitűzéseit. Reményeink szerint tanítványainkból - szellemi,- lelki- és testi harmóniával bíró, - tiszta gondolkodású, - szilárd erkölcsű felnőttek lesznek, - akik tudnak választani a jó és a rossz, - az igaz és nem igaz, helyes és helytelen között, - akik a keresztyén protestáns és nemzeti hagyományokat tisztelik, - akik az evangélikus egyháznak és hazájuknak értékes, igényes jövőképpel rendelkező, hű polgárai lesznek. Evangélikus gyermekeink vállalják a felekezeti elkötelezettséget, de az ökumenizmust szem előtt tartva nyitottak más keresztyén egyházak felé is. Az evangélikus nevelés általános célja: Segíteni az embert, hogy higgyen a Szentháromság Istenben, aki különös módon Jézus Krisztusban nyilatkozta ki magát. Ezt a hitet úgy tudja befogadni személyes élete teljességébe, hogy egész élete során keresse Isten közelségét. 1.2 Célok Alapcélok A Gimnázium alapcélját A Magyarországi Evangélikus Egyház közoktatási intézményeiről rendelkező törvény 19. (1.) bekezdése határozza meg, mely szerint: Az evangélikus egyház közoktatási intézményeinek célja az, hogy tanulóit evangélikus szellemben, a magyar haza hű polgáraivá, evangélikus tanulóit egyházunk öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá, a más felekezetű tanulókat egyházunk megbecsülésére, és a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával, a lehetőségekhez képest saját egyházuk segítségével is nevelje, 18

19 minden tanulóját az érvényes állami közoktatási törvényben megfogalmazott oktatási célkitűzésnek megfelelően oktassa, és az egyes iskolatípusok sajátos céljainak megfelelően képezze ki. A köznevelési tv bekezdése alapján A gimnázium négy,hat vagy nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetén öt, hét vagy kilenc évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelésoktatás folyik Kiemelt célok Intézményünk tevékenységét az alábbi célok határozzák meg: Közvetítjük az alapvető, tudományos igényességű ismereteket, az erkölcsi, etikai vallási értékeket, a helyes magatartási, viselkedési normákat. Fejlesztjük tanulóink gondolkodását, hogy értelmes, kritikus, kreatív legyen; folyamatos igényét a tanulásra, döntési készségét, kommunikációs képességét, érdeklődését mások, a világ dolgai iránt, egészséges életmódra törekvését, akaraterejét. A fentiek segítségével célunk, hogy harmonikusan be tudjanak illeszkedni mikro- és makro környezetükbe, dönteni tudjanak reális továbbtanulásukról, megbízhatóvá váljanak, önértékelésük helyes legyen, megfelelő önfegyelemmel, szorgalommal, tisztességgel rendelkezzenek, pontosak, rendszertők, udvariasak, önállóak legyenek, magas műveltség és jó szervezőkészség birtokában legyenek. 19

20 Mindezt jó belső légkörben, a tanulót érő kudarcok számát minimálisra csökkentve, velük és a szülőkkel együttműködve 6-, 5- és 4 osztályos gimnáziumi képzés keretében kívánjuk elérni. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka feladatai, eszközei és eljárásai. A HATÉKONY TANULÁS, AZ ÖNMŰVELÉS KÉPESSÉGÉNEK KIALAKÍTÁSA VONATKOZÁSÁBAN 1. Belépő szintmérés Feladat: az általános (előző) iskolából hozott eredmények elemzése; tantárgyi ismereteik, a képességszint felmérése az érettségi tárgyakból; tájékozódás a tanulási módszerekről, szokásokról; felmérés a motivációs bázissal és a kognitív készségekkel kapcsolatban; az eredmények osztály/ iskola szintű értékelése, egyéni fejlesztő terv összeállítása. Eszközök, eljárások: A belépő szintmérés összetett eszközrendszerével tájékozódunk az iskolába került tanulók induló állapotáról. Ez alapozza meg a további, szükséges és lehetséges fejlesztő tevékenységeket. 2. Képességfejlesztés Feladat: A belépő szintmérés alapján: tanulási alapkészségek (szövegértés, matematika) fejlesztése; a tanítás-tanulási folyamatban: az önálló ismeretszerzésre, a tanulói aktivitásra épülő módszerek alkalmazása Eszközök, eljárások: (csoportmódszerek, projektmódszer, megtanítási stratégia), az SNI tanulók esetén a tanulást segítő készségek kialakítása. 3. Differenciált foglalkoztatás Feladat:. Olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek elmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. Eszközök, eljárások: Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit. 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Sugovica Általános Művelődési

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola )

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

1. BEVEZETŐ Pedagógiai Programunk a a 2004-ben módosított, és a 2004/2005-ös tanévben - az 1. osztályban felmenő rendszerben - életbe lépett Pedagógiai Programunk átdolgozása. A program újabb felülvizsgálatának

Részletesebben