A BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2 Tartalomjegyzék Ajánlás 6. I. Bevezetés 7. Szabályozási környezet, feltételek 7. II. Helyzetelemzés Jogi státusz 7. A) Az iskola adatai: 7. B) Az iskola helyzete, háttere 8. C) Képzési struktúrák - az iskola jelenlegi szerepe 10. Hagyományos struktúra 10. Ötosztályos rendszer 12. Hatosztályos struktúra 12. D) Személyi feltételek 12. III. Nevelési program A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, pedagógiai eszközei és eljárásai Pedagógiai alapelvek A nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 18. Alapcélok 18. Kiemelt célok A személyiség fejlesztés pedagógiai feladatai Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok Osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai Pedagógusok helyi intézményi feladatai Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 25. A.)A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 25. A.1 A tehetséggondozás célrendszere 25. A.2. A tehetségek megkeresése, felkutatása 26. A.3. Együttműködés iskolán kívüli szervezetekkel a tehetségfejlesztésben 28. A.4. Személyi feltételek 29. B.) A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 30. C.) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 30. D.) Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A tanulók részvételi jogának gyakorlása az intézményi döntési folyamatban Diákönkormányzat 31. 2

3 9. A szülő, a tanuló, a pedagógus intézményi partnerei kapcsolattartásának rendje 32. A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 32. A szülők és a pedagógusok együttműködésének fórumai A szülői munkaközösség Szülői értekezlet Fogadóóra Nyílt tanítási nap Írásbeli tájékoztató A tanulmányok alatti vizsgák szabályai és a szóbeli felvételi vizsga követelményei A felvétel és az átvétel helyi szabályai ( Nkt.keretei között ) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv. 53. IV. Helyi tanterv 54. A) Általános elvek 55. B) A hitoktatás alapelvei Választott kerettanterv megnevezése Kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások Kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése és óraszáma 64. HELYI-tantárgyi-TANTERVEK Tankönyv, taneszköz, kiválasztási elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét Általános elv A szülő tájékoztatása A taneszközök kiválasztásának szempontjai: Taneszköz beszerzése A tankönyvellátás szabályozása NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja A választható tantárgyakkal összefüggésben a pedagógusválasztás szabályai 68. 3

4 8. Választható érettségi vizsgatárgyak, és azok követelményeinek megnevezése, amelyekből tanulók közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja Az egyes érettségi vizsgatárgyak, középszintű érettségi vizsga témakörei Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag Az egészségnevelés és környezeti nevelési elvek Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések A felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 76. V.TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A magasabb évfolyamba lépés feltételei A beszámoltatás követelményei és formái Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái (ld. 2. fejezet!) Magatartás és szorgalom értékelésének követelménye A tanulók jutalmazásának elvei A tanulók elmarasztalásának elvei Fegyelmi vétség A kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy szövegesen,sokoldalúan, a követelményekhez igazodó értékelés A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Mérési és értékelési szempontok 95. 4

5 VI. KOLLÉGIUMI NEVELÉSI PROGRAM 97. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET A/.Jogszabályok B/Dokumentumok C/Egyéb tényezők Alapelvek CÉLOK A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, az önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei A tehetséggondozás elvei A pályaválasztás segítésének elvei Az önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek A kollégium hagyományai Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái A nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések A kollégisták értékelési- és minősítő rendszere VII. Az Arany János Tehetséggondozó Program 97. A Program meghatározása 97. A Program felépítése 98. A program pedagógiai feladatai 98. A 9. évfolyam pedagógiai feladatai, óratervei, foglalkozási tervei 98. Az Arany János-i blokk tartalmi elemei 99. Értékelés a 9. évfolyamon 99. Tanórán kívüli intézményi programok a 9. évfolyamon 100. A évfolyam pedagógiai feladatai, óratervei, foglalkozási tervei 100. Pszichológiai mérések 102. VIII. A pedagógiai program legitimizációja

6 Ajánlás Mottó: Az iskola megszentelt tűzhelye az örökké való eszméknek és ideális eszményeknek. Ön egy 1806-ban létesített, eredményes nevelő-oktató múlttal rendelkező gimnázium tantestületének pedagógiai hitvallását fogja a kezében; nevelési programját és helyi tantervét, mellyel követni szeretnénk az 1835-ben megfogalmazott helyi instrukció szellemét. Eszerint az iskolánk: nagyobb iskolákra való előkészítő intézet; amelyben a tudományokkal lassankénti megismertetés, és a gondolkodásra és okoskodásra való nevelés folyik. Ahol minden ifjú az erkölcsi kiművelés és testi erőnek célirányos kifejtésével gazdagodik. Elődeink a nagy ívű jövőképhez időtálló tárgyi feltételeket is teremtettek. Az 4,5 hektáros területen, ódon fákkal övezett terekkel, japánkerttel és kerti pavilonokkal, imponáló harmóniában megfér a gyönyörű szecessziós főépület, a vidéki tanulóknak otthont adó szuper-modern kollégium, a századforduló előtt épült tornaterem, a 21. század atlétikai centruma és a minden sportolási igényt kielégítő sportudvar. Mint az evangélikus egyház oktatási intézménye a keresztény értékrend közvetítésével, a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásával, két évszázados eredményes iskoláztatási hagyományokkal valósítja meg nevelési célkitűzéseit. Tanulóink kiemelkedő tanulmányi és sportsikerei a régió egyik legeredményesebb gimnáziumává emelték iskolánkat, amely egyedüli felekezeti iskolaként az országos Arany János Tehetséggondozó Program alapító intézménye. A hangos diákteljesítményeken túl létezik az iskola falain belül és kívül egy nehezen megfogalmazható, de igen jól érezhető sajátos bonyhádi gimis hangulat, amelyet a ma és a tegnap diákjai is ápolnak és gyarapítanak. Köszönhető ez a felelősségét mindig átérző, feladatát néha erején felül megoldó, a problémák iránt nyitott és érzékeny nevelőtestületnek, az iskolájukra, tanáraikra és társaikra mindig számítani tudó, tehetséges, biztos jövőképpel rendelkező, jól motivált diákoknak, a minőségi diákéletet adó szabadidős programoknak. Mert ebben az iskolában ahányféle az értelem, annyiféle a munka és annak formája Évszázados protestáns nevelési elveken nyugvó iskolánk a teljességre törekszik; ahol a test acélosítása, a lélek nemesítése és a szellem csiszolása egyidejű és egyenrangú feladata valamennyiünknek. Köszönöm megtisztelő érdeklődését és remélem, hogy pedagógiai programunk hiteles képet nyújt Önnek iskolánkról, hétköznapjainkról, életünkről. Bonyhád, március 27. Ónodi Szabolcs igazgató 6

7 I. Bevezetés Szabályozási környezet, feltételek Intézményünk pedagógiai programját az évi köznevelési törvény ának megfelelően a 20/2012. EMMI rendelet 7. -a szerint állítottuk össze. A program elkészítésének jogszabályi alapjai: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről ( Nkt ) 110/2012.Kormány rendelet ( NAT) 20/ EMMI rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről 51/2012.EMMI rendelet ( Kerettantervek ) A Magyarországi Evangélikus Egyház közoktatási intézményeiről és a hitoktatásról szóló törvény Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kormány 100/1997. (VI.13.) rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, és annak módosításai. Az emberi erőforrások minisztere 4/2013.( I.11.) EMMI rendelete a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról. II. Helyzetelemzés Jogi státusz A) Az iskola adatai: 1. Az intézmény megnevezése, címe és székhelye Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth L. u Típusa: Gimnáziumi oktatást végző, kollégiumi ellátást biztosító, feladatait többcélú közoktatási intézményként látja el. 3. Az intézmény évfolyamainak száma: 6, 5 ill Fenntartó és felügyeleti szerve: Magyarországi Evangélikus Egyház 5. Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő egyházi fenntartású köznevelési intézmény 6. Az intézmény alapfeladata gimnáziumi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, A tevékenységek szakfeladatrend szerinti száma, megnevezése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 7

8 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Általános iskolai napközi otthoni nevelés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Sport, szabadidős képzés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közösségi, társadalmi tevékenységek (Egyházi tevékenység) Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Ifjúság-egészségügyi gondozás Tankönyvforgalmazás (költségvetési szervnél) Kulturális képzés 5629 Közétkeztetés B) Az iskola helyzete, háttere Iskolánkat 1806-ban alapította Sárszentlőrincen a Tolna-Baranya-Somogyi Evangélikus Egyházmegye, amely 1870-ben az algimnáziumot Bonyhádra telepítette, majd azt az 1909/10-es tanévre nyolcosztályos főgimnáziummá fejlesztette júniusában tartották meg az első érettségi vizsgát 23 végzős diáknak. Az 1948-ban államosított iskolát, mely 1949-ben felvette egykori sárszentlőrinci kisdiákjának Petőfi Sándornak nevét augusztus 1-jén újra fenntartásába vette a Magyarországi Evangélikus Egyház. Még a fenntartóváltás előtt megkezdődtek az előkészületek a struktúraváltásra, így az 1992/93-as tanévben 32 hetedik osztályos kezdte meg tanulmányait a kísérleti hatosztályos képzési formában. Az országos Arany János Tehetséggondozó Programra benyújtott sikeres pályázat alapján indult az ötosztályos képzés a 2000/2001-es tanévben 31 tanulóval. Büszkeségünk, hogy a program alapító iskolájaként folyamatosan fel tudjuk tölteni ezt az osztályt is, így ez a struktúra is teljes. 8

9 Az iskola működési engedélye maximum 650 tanuló oktatását teszi lehetővé. Jelenleg 19 tanulócsoportot működtetünk, a tanulólétszám 622 fő. Iskolánk a város legnagyobb gimnáziumaként működik, a tanulólétszám mintegy 1/3-át bonyhádi diákok adják. Az iskola beiskolázási területe elsősorban Tolna megye, valamint Bonyhád város és környéke. A célzott állami támogatásból felépült új kollégiumunknak köszönhetően - melyet augusztus végén vettek birtokukba diákjaink - és a fenntartóváltás következtében az iskola vonzáskörzete tovább bővült. A modern körülmények a távolabb lakó tanulóknak is vonzóvá teszik az iskolát. Tanulóinkat osztályokba szervezzük, minden osztály saját tanteremmel rendelkezik, felel annak állapotmegőrzéséért. Több tantárgynak van önálló, felszerelt szaktanterme. (Lásd az alábbi táblázatot. Szertárral is rendelkezik a fizika, biológia, kémia, rajz-ének, valamint két informatika szaktanterem.) Férőhely/fő Össz. Osztályterem Fizika szaktanterem Kémia szaktanterem Biológia sz.t Földrajz sz.t Lotz-terem 1 1 Számítástechnika Rajz-ének Az 1893-ban 4 tanulócsoportnak épült alig 200 m 2 -es tornaterem mellett az iskola és a kollégium épülete között elhelyezkedő sportudvar biztosítja tanulóink rendszeres testedzésének lehetőségét tiszta, jó levegőn tól a minőségi testnevelést és szabadidős sportot szolgálja az 1100 m 2 -es poliuretán borítású világítással rendelkező sportpálya szeptemberében vehette birtokába diákságunk a XXI. századi követelményeknek is megfelelő, nemzetközi szabványok alapján kivitelezett atlétikai pályát, amely az előző századforduló meghatározó tanáregyéniségéről Forberger Lászlóról kapta nevét, valamint a felújított füves pályát. Régi álmunk vált valóra, amikor 2010 áprilisában felavattuk Magyarország 2. legnagyobb atlétikai csarnokát, ahol a 2000 m es küzdőtéren minden igényt kielégítő, rekortán borítású futópálya, távol-, magas- és rúdugró helyek, valamint a labdajátékokra alkalmas 9

10 pályák kerültek kialakításra. Ezek mellett jól felszerelt konditerem és egy rendezvényterem is várja a diákokat. A tárgyi feltételek hiányosságaként meg kell említeni, hogy nincs nyelvi laboratóriumunk, ám az osztálytermeink ill. szaktantermeink felszereltsége évről évre javul. Jelenleg 12 interaktív táblával és 79 számítógéppel dolgozunk. Szaktantermeink felszereltsége átlagos. A kísérleti eszközök állaga kielégítő. Oktatási és szemléltető eszközökkel való ellátottságunk javul. A régi eszközök folyamatosan elhasználódtak, törekszünk újak beszerzésére, bár a lehetőségeink korlátozottak. A kémia, a biológia, a földrajz, a fizika, a rajz és az informatika szaktantermeket elláttuk laptoppal és projektorral, a legtöbb teremben az intenet hozzáférési lehetőség is adott. Ezen kívül a rendelkezésünkre áll két mobil zsúrkocsi. A szaktantermek mellett 12 teremben található televízókészülék, DVD- és videó-lejátszó. Intézményegységünk - kollégium A kollégium a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium szerves része, azzal közös igazgatású. A jelenlegi korszerű, többszintes kollégiumi épületet augusztus 30-án vehették birtokba a tanulók. A kollégium régi szárnyában a felújítás után modern konyha és 100 fős étterem kapott helyet. A tetőtérben díszterem nyújt lehetőséget nagyobb közösségi és egyházi rendezvények megtartására. Az új szárny alagsorában szauna, és 42 asztali számítógéppel felszerelt info.-terem szolgálja a tanulói igényeket. C) Képzési struktúrák - az iskola jelenlegi szerepe Az iskola képzési struktúráját a hagyományok, a város és a környék igényei, valamint a XXI. század kihívásai határozzák meg. Hagyományos struktúra A négyosztályos gimnáziumi képzésnél a tantestület, az iskolavezetés mindig is törekedett az újításra. A felsőoktatási felvételi követelmények magas mércéje elkerülhetetlenül a specializációra kényszeríti a középiskolákat. A természettudományos tantárgyak iránt érdeklődő tanulók a reál osztályban, két csoportban mélyíthetik el tudásukat. Az egyik csoport matematika-fizika-műszaki-informatikai profilú, míg a másik karakterét a biológia-fizika-kémia adja. Értelemszerűen a felsorolt tárgyakat bontva és megemelt óraszámban oktatjuk. Ez a képzési forma rugalmas, mégis biztosítja a hatékonyságot. (Az egyes profilok részletes órahálóját lásd a 38. oldalon!) A évfolyamon a fakultációs rendszer belépésével a csoportkarakterek megszűnnek, a választás szabad, ezzel széles körű 10

11 továbbtanulási lehetőséget teremt a humán pályákon is. A reál osztályok hagyományosan kiemelkedő verseny- és felvételi eredményei is igazolják a struktúra létjogosultságát. Az informatikai számítástechnikai ismeretek a XXI. században nélkülözhetetlenek. Minden profilunkban magasabb óraszámban kívánjuk oktatni, mint amennyit a kerettanterv kötelezően előír. Három jól felszerelt számítógépterem áll azon tehetséges diákjaink rendelkezésére, akik vállalják, hogy a délelőtt tanultakat délutáni foglalkozásokon, valamint önállóan készülve egészítik ki szeptember 1-jével nemzetközi ECDL vizsgaközpont lettünk, így egyre nő azon diákok száma, akik helyben sikeres ECDL vizsgát tesznek. Ezzel a tovább nem tanulók elhelyezkedési esélyeit javítjuk, a felsőoktatásban továbbtanulók pedig biztos informatikai ismeretek birtokában folytathatják tanulmányaikat. Bonyhád és környéke soknemzetiségű terület, a dél-dunántúli németajkú lakosság egyik központja. Az általános iskolákban jellemzően a német nyelvet oktatják nemzetiségi- illetve idegen nyelvként. Ez a körülmény is közrejátszott az emelt szintű német nyelvi csoport indításában, melyben a humán tárgyak is nagyobb hangsúlyt kapnak. Ezen osztály tanulói magas százalékban tesznek a 12. évfolyamig középfokú (B2) és felsőfokú (C1) "C" típusú nyelvvizsgát. A nyelv magas szintű elsajátítása mellett továbbtanulási lehetőségeik is széleskörűek. A fakultációs rendszernek köszönhetően bármely irányban továbbtanulhatnak. Az általános iskolák egy része elkezdte az angol nyelv magasabb óraszámú tanítását. Ez a tény, a továbbtanulási igény, az informatikai képzés, az európai integráció ösztönzött az angol nyelv intenzívebb oktatására. Valós igényt elégítünk ki az emelt szintű angol nyelvi csoport meghirdetésével, amelyet a es tanévben indítottunk először. Az angol nyelv intenzív oktatása egyik legfontosabb eleme ennek az osztálynak, hiszen angol nyelvből is jelentősek a nyelvvizsga-eredmények. A humán jelleget itt is erősítjük. A 11. osztálytól a fakultációs rendszer szerint orientálódhatnak augusztus 1-jén iskolánk megkapta az engedélyt arra, hogy hivatalosan is EURO nyelvvizsga-helyként működjön reményeink szerint ez tovább növeli tanulóink bátorságát. Az előképzettség szintje alapján sávban tanítjuk valamennyi évfolyamon az angol és a német nyelvet. Magasabb óraszámot az egyik idegen nyelvből a szülő támogató jóváhagyásával a tanuló saját választása alapján kap a 11. és a 12. évfolyamon. Arra törekszünk, hogy profiltól függetlenül az idegen nyelvek oktatása prioritást élvezzen. Ötosztályos rendszer A tehetséggondozásnak iskolánkban jelentős hagyományai vannak. Évtizedek óta a tehetséges, jó képességű tanulóknak kitüntetett figyelem jut a nevelő-oktató munkában. Ennek eredményei 11

12 bátorították tantestületünket az Arany János Tehetséggondozó Programban az ötosztályos képzés beindítására. Azok a jó képességű, motivált, továbbtanulni szándékozó tanulók vesznek részt ebben a képzési formában, akik lakóhelyük objektív adottságaiból adódóan vagy egyéni sorsukból eredően hátrányos helyzetűek. Az előkészítő évben heti 6 órában tanulják az angolt, 4 órában az informatikát, foglalkoznak önismerettel, személyiségfejlesztéssel, tanulásmódszertannal. Hatosztályos struktúra A hatosztályos képzési forma indítása mellett több érv szólt. 12 éves korban nem jelent nagy törést a gyermek életében a közösségváltás. A gimnáziumi képzés kiterjesztése 6 évfolyamra lehetővé teszi az intenzívebb oktatást. Az osztályba kerülés feltétele sikeres felvételi vizsga. Így jó képességű tanulókból tevődik össze a közösség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a teljesítmények magasabbak és egyenletesebbek, mint a 8. osztály után gimnáziumba kerülő tanulóknál. Terhelhetőségük is nagyobb. A profilok indítását a lehetőségek és az igények határozták meg. Nem szabad a gimnáziumi képzést lefelé - az általános iskola felé - kiterjeszteni, ha a gimnázium nem képes az általános képzésnél többet nyújtani. Az iskola személyi és tárgyi feltételei, valamint hagyományai és a környezet késztették az intézményt az emelt szintű matematikai képzés bevezetésére. A német két tanítási nyelvű oktatás megteremtése a környék igényeihez igazodik. Nem nemzetiségi oktatásról van szó, mert a célnyelven oktatott tárgyak (történelem, földrajz, ének, célnyelvi civilizáció) kifejezetten nemzetiségi vonatkozású részeket nem tartalmaznak. A kerettantervben megfogalmazott mindennapos testnevelés mind a tantestület, mind a szülők részéről teljes megértéssel találkozott, hiszen gimnáziumunkban ennek 12 éves gyakorlata van. D) Személyi feltételek A nevelőtestület jelenlegi létszáma 67 fő 1. Ónodi Szabolcs testnevelés - egyetemi végzettség földrajz- biológia - főiskolai végzettség 2. Hohlné Probszt Éva magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom egyetemi végzettség 3. Lenczné Vrbovszki Judit ének-zene főiskolai végzettség; tehetségfejlesztő tanár (master) 12

13 4. Nyitrai Menyhért biológia földrajz-főiskolai végzettség, pedagógia egyetem, közoktatás vezető szakvizsga 5. Andorka Gábor történelem egyetemi végzettség 6. Dr. Antóni Judit irodalom, magyar nyelv egyetemi végzettség, doktori 7. Árki Rita (félállásban) vizuális nevelőtanár egyetemi végzettség matematika főiskolai végzettség 8. Barabás Péter katolikus hittan tanári főiskolai végzettség, kollégiumpedagógia (120 órás kredit) 9. Beke Zoltán műszaki szakoktatói főiskolai végzettség, kollégiumpedagógia (120 órás kredit) 10. Bognár Cecil Gyula művelődésszervező főiskolai végzettség 11. Bozó Zsuzsanna magyar-művészettudomány egyetemi végzettség 12. Csábrák János testnevelés egyetemi végzettség, földrajz főiskolai végzettség 13. Csötönyi Nóra matematika egyetemi végzettség 14. Denkinger István történelem egyetemi végzettség 15. Eckert Jánosné orosz népművelés (főiskola), pedagógia szakos tanár (egyetem) 16. Eisensehr Mihály számítástechnika főiskolai végzettség 17. Erményi Enikő angol nyelv és irodalom egyetemi végzettség 18. Fauszt András német nyelv és irodalom-földrajz egyetemi végzettség 19. Ferenczi Imre testnevelés egyetemi végzettség 20. Ficsor Tamás történelem földrajz egyetemi végzettség; társadalomismeret egyetemi végzettség, közoktatásszervező-egyetemi végzettség 21. Friedszám Edit angol német egyetemi végzettség 22. Futár Rajmundné angol nyelv és irodalom egyetemi végzettség; magyar-orosz főiskolai végzettség 23. Fülöp Gergely angol nyelv és irodalom egyetemi végzettség, történelem főiskolai végzettség 24. Geisz Ildikó magyar nyelv és irodalom egyetemi végzettség magyar népművelés főiskolai végzettség 25. Gruber László történelem-földrajz egyetemi végzettség 26. Gűth Tamás német nyelv egyetemi végzettség; tehetségfejlesztő tanár (folyamatban) 27. György Ferenc testnevelés egyetemi végzettség 13

14 gyógytestnevelés, biológia főiskolai végzettség 28. Hecker Henrietta (GYES) magyar-történelem egyetemi végzettség 29. Heidecker Edina német nyelv és irodalom egyetemi végzettség 30. Hohl Árpád matematika-fizika egyetemi végzettség, oktató informatika szakképesítés 31. Jakab Tamás (szabadságon) matematika-angol nyelv és irodalom egyetemi végzettség 32. Kaszás Lászlóné műszaki tanár főiskolai végzettség; kollégiumpedagógia (120 órás kredit) 33. Dr. Katz Sándor matematika-fizika egyetemi végzettség, doktori 34. Kecskés Éva magyar-történelem főiskolai végzettség 35. Kecskés-Kiss Péter biológia-kémia, környezetvédelem főiskolai végzettség; biológia egyetemi végzettség 36. Kimle Mária matematika fizika egyetemi végzettség 37. Kolozsvári Mária matematika-fizika egyetemi végzettség 38. Kontár Juraj grafikus tervező egyetemi végzettség 39. Kovács Ferenc német nemzetiségi nyelv egyetemi végzettség angol nyelv egyetemi végzettség 40. Kovácsné Zirkelbach Valéria német nyelv egyetemi végzettség orosz nyelv főiskolai végzettség 41. Kutnyánszkyné Bacskai magyar- történelem egyetemi végzettség Eszter 42. Künsztlerné Klészátl matematika-fizika egyetemi végzettség Melinda(GYES) 43. Lászlóné Breining Beáta matematika egyetemi végzettség német nyelv főiskolai végzettség 44. Magyariné Medve angol nyelv egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga Alexandra (félállásban) 45. Makán Hargita teológia egyetemi végzettség 46. Mester Balázs történelem egyetemi végzettség, mentálhigiénés szakember-egyetem 47. Nagy Andrea biológia-földrajz- egyetemi végzettség 48. Nagy István fizika kémia néprajz egyetemi végzettség 49. Nász Gyöngyi (GYES) angol nyelv egyetemi végzettség 50.Pálosné Buday Tünde angol nyelv egyetemi végzettség 14

15 (GYES) 51.Péter Irén magyar nyelv és irodalom egyetemi végzettség 52. Perger Adrienne angol német -egyetemi végzettség 53. Potápi Árpád (szabadságon) történelem - egyetemi végzettség, magyar - főiskolai végzettség 54. Probszt Réka magyar - művészettudomány szakos bölcsész tanár - egyetemi végzettség 55. Ruppert Dóra német - történelem - egyetemi végzettség 56. Scheidler Géza testnevelés, egészségtan - egyetemi végzettség 57. Scheidlerné Kiss Inez (félállásban) testnevelés főiskolai végzettség, német nyelv és irodalom egyetemi végzettség 58. Simonné Krum Eszter matematika-számítástechnika - egyetemi végzettség fizika főiskolai végzettség 59. Stargl Szilvia ének - egyetemi végzettség matematika - főiskolai végzettség 60. Tamás Erika német nyelv - egyetemi végzettség 61. Tormássi Éva mérnöktanár - főiskolai végzettség; kollégiumpedagógia (120 órás kredit) 62. Túri Krisztina angol történelem - egyetemi végzettség 63. Unti Judit magyar - egyetemi végzettség 64. Váczi Enikő német nyelv - egyetemi végzettség, földrajz főiskolai végzettség, történelem egyetemi végzettség 65. Vurczerné Gänszler Beáta általános iskolai tanító, népművelő (főiskola) végzettség 66. Walter Erika földrajz - egyetemi végzettség, biológia - főiskolai, közoktatás-vezetői 67. Wiandt Péter informatika - fizika egyetemi végzettség, matematika - főiskolai végzettség A tantestület tagjainak végzettsége megfelel a törvény által előírt normáknak, eleget tudnak tenni az előírt követelményszint teljesítésének. Jellemző a tanfolyami továbbképzésekben a tantestület tagjainak folyamatos részvétele, illetve egy további egyetemi szak vagy egyetemi végzettség megszerzése. 15

16 16

17 Nevelési program 17

18 1. Alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások 1.1 Pedagógiai alapelvek A gyermeknevelés legfontosabb mással alig pótolható színtere a CSALÁD. Iskolánk sajátos eszközeivel kívánja ezt segíteni, támogatni, erősíteni: - személyre szóló szeretetteljes bánásmóddal, - következetességgel, - türelemmel és hitelességgel. Mint az evangélikus egyház oktatási intézménye a keresztyén értékrend közvetítésével, a lelkiismereti és vallásszabadság tiszteletben tartásával, évszázados eredményes iskoláztatási hagyományokkal valósítja meg nevelési célkitűzéseit. Reményeink szerint tanítványainkból - szellemi,- lelki- és testi harmóniával bíró, - tiszta gondolkodású, - szilárd erkölcsű felnőttek lesznek, - akik tudnak választani a jó és a rossz, - az igaz és nem igaz, helyes és helytelen között, - akik a keresztyén protestáns és nemzeti hagyományokat tisztelik, - akik az evangélikus egyháznak és hazájuknak értékes, igényes jövőképpel rendelkező, hű polgárai lesznek. Evangélikus gyermekeink vállalják a felekezeti elkötelezettséget, de az ökumenizmust szem előtt tartva nyitottak más keresztyén egyházak felé is. Az evangélikus nevelés általános célja: Segíteni az embert, hogy higgyen a Szentháromság Istenben, aki különös módon Jézus Krisztusban nyilatkozta ki magát. Ezt a hitet úgy tudja befogadni személyes élete teljességébe, hogy egész élete során keresse Isten közelségét. 1.2 Célok Alapcélok A Gimnázium alapcélját A Magyarországi Evangélikus Egyház közoktatási intézményeiről rendelkező törvény 19. (1.) bekezdése határozza meg, mely szerint: Az evangélikus egyház közoktatási intézményeinek célja az, hogy tanulóit evangélikus szellemben, a magyar haza hű polgáraivá, evangélikus tanulóit egyházunk öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá, a más felekezetű tanulókat egyházunk megbecsülésére, és a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával, a lehetőségekhez képest saját egyházuk segítségével is nevelje, 18

19 minden tanulóját az érvényes állami közoktatási törvényben megfogalmazott oktatási célkitűzésnek megfelelően oktassa, és az egyes iskolatípusok sajátos céljainak megfelelően képezze ki. A köznevelési tv bekezdése alapján A gimnázium négy,hat vagy nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetén öt, hét vagy kilenc évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelésoktatás folyik Kiemelt célok Intézményünk tevékenységét az alábbi célok határozzák meg: Közvetítjük az alapvető, tudományos igényességű ismereteket, az erkölcsi, etikai vallási értékeket, a helyes magatartási, viselkedési normákat. Fejlesztjük tanulóink gondolkodását, hogy értelmes, kritikus, kreatív legyen; folyamatos igényét a tanulásra, döntési készségét, kommunikációs képességét, érdeklődését mások, a világ dolgai iránt, egészséges életmódra törekvését, akaraterejét. A fentiek segítségével célunk, hogy harmonikusan be tudjanak illeszkedni mikro- és makro környezetükbe, dönteni tudjanak reális továbbtanulásukról, megbízhatóvá váljanak, önértékelésük helyes legyen, megfelelő önfegyelemmel, szorgalommal, tisztességgel rendelkezzenek, pontosak, rendszertők, udvariasak, önállóak legyenek, magas műveltség és jó szervezőkészség birtokában legyenek. 19

20 Mindezt jó belső légkörben, a tanulót érő kudarcok számát minimálisra csökkentve, velük és a szülőkkel együttműködve 6-, 5- és 4 osztályos gimnáziumi képzés keretében kívánjuk elérni. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka feladatai, eszközei és eljárásai. A HATÉKONY TANULÁS, AZ ÖNMŰVELÉS KÉPESSÉGÉNEK KIALAKÍTÁSA VONATKOZÁSÁBAN 1. Belépő szintmérés Feladat: az általános (előző) iskolából hozott eredmények elemzése; tantárgyi ismereteik, a képességszint felmérése az érettségi tárgyakból; tájékozódás a tanulási módszerekről, szokásokról; felmérés a motivációs bázissal és a kognitív készségekkel kapcsolatban; az eredmények osztály/ iskola szintű értékelése, egyéni fejlesztő terv összeállítása. Eszközök, eljárások: A belépő szintmérés összetett eszközrendszerével tájékozódunk az iskolába került tanulók induló állapotáról. Ez alapozza meg a további, szükséges és lehetséges fejlesztő tevékenységeket. 2. Képességfejlesztés Feladat: A belépő szintmérés alapján: tanulási alapkészségek (szövegértés, matematika) fejlesztése; a tanítás-tanulási folyamatban: az önálló ismeretszerzésre, a tanulói aktivitásra épülő módszerek alkalmazása Eszközök, eljárások: (csoportmódszerek, projektmódszer, megtanítási stratégia), az SNI tanulók esetén a tanulást segítő készségek kialakítása. 3. Differenciált foglalkoztatás Feladat:. Olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek elmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. Eszközök, eljárások: Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit. 20