Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára. Téma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára. Téma"

Átírás

1 Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára 1. Fizetési kedvezményekhez kapcsolódó eljárás a gyakorlatban. Téma 2. A preventív ellenőrzések hatása a vállalkozásokra, figyelemmel a évi XCII. törvény (Art.) előírásaira Az adókedvezmények alakulása a társasági és osztalékadó tekintetében az elmúlt évben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) A társasági adó alapját érintő korrekciók az elmúlt évben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) Kisvállalkozói kedvezmény és kisvállalkozói adókedvezmény szabályai a személyi jövedelemadóban; kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-csökkentő kedvezménye, illetve a kis- és középvállalkozások adókedvezménye a társasági adóban. A vállalkozók járulékfizetési kötelezettségének és az igénybe vehető járulékkedvezményeknek alakulása az elmúlt évben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 7. Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása az állami adóhatóság gyakorlatában. 8. Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai, alkalmazásának tapasztalatai a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók esetén. 9. Az egyéni vállalkozók költségelszámolása során tapasztalt jogszabálysértések az ellenőrzések tükrében. 10. A kényszertörlési eljárás gyakorlati problémái, ideértve a felszámolási eljárásba fordított kényszertörléseket is. 11. Külön adózó jövedelmek a személyi jövedelemadó rendszerében. 12. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság feltételeinek változása -től napjainkig. 13. Külföldiek áfa alanyisága és áfa kötelezettsége belföldön. 14. Az egyes különadók bevezetése és hatásuk a vállalkozásokra. 1

2 15. Az elektronikus számlázás és kereskedelem ellenőrzése. 16. Az elektronikus ingó- és ingatlan árverés gyakorlata. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 17. A fordított adózás szabályozása az ÁFA törvényben, hatása a gazdálkodókra, ellenőrzési tapasztalatok. 18. Őstermelők, családi gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozások adózásának összehasonlítása, változások a jogi szabályozásban. 19. Az adóigazgatási eljárás keretében meghozott mulasztási bírság határozatokra beérkezett jogorvoslati kérelmek elbírálásának rendje. 20. Az adószám felfüggesztésének alkalmazása és törlése, a jogintézmény bevezetésének célja és hatályosulása. 21. Az egyes adónemek különösen a társasági adó tekintetében előírt adóelőleg-fizetési, és kiegészítési kötelezettségek szabályai, a nem teljesítéshez kapcsolódó jogkövetkezmények. 22. A nyugdíj melletti munkavégzés adó- és járulékszabályai. 23. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon: a munkavállalókra és önálló vállalkozókra vonatkozó főbb adó-és járulékszabályok. 24. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával kapcsolatos adóhatósági feladatok. 25. Értesítés, idézés, adózói együttműködés eljárási szabályai az ellenőrzés során. 26. A vám- és adószakmai integráció hatásai, különös tekintettel a bűnügyi szakterület munkájára. 27. Az IOTA felépítése, működése a nemzetközi munka hatása az eredményekre, adóhatósági gyakorlatokra. 28. Az ingatlanokkal kapcsolatos adózási szabályok változása a vonatkozó adótörvényekben (Art., Áfa, Szja, Itv.). 29. Jövedelem-(nyereség) minimumadó szabályozása alkalmazása az ellenőrzés tükrében. 30. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályok áttekintése: az adókötelezettségek teljesítésének változásai (bejelentési szabályok teljesítése, foglalkoztatási korlátok, szankciók). 2

3 31. Láncügyletek, adóelkerülő magatartások megítélése az Európai Unió Bírósága és a Kúria gyakorlatában. 32. Az ingyenes vagyonszerzés adózási szabályai. 33. A gazdasági folyamatok hatásainak érvényre jutása az ingatlanok értékelésében - a forgalmi érték meghatározás hatásai az illetékre [összehasonlító piaci értékelés, hozadéki (hozam alapú) értékelés, nettó pótlási költség elvű értékelés]. 34. Ajándékkal és örökléssel kapcsolatos illetékkedvezmények és mentességek változásai és alkalmazásuk problémái a hatósági eljárásban. 35. Látvány-csapatsportok támogatásának értékelése adózási szempontból. 36. Az Európai Unió Bírósága ítéletei nyomán megnyílt általános forgalmi adó visszaigénylési jog ellenőrzésének tapasztalatai. 37. Az adóhatóság előtti képviselet szabályai, különös tekintettel az állandó meghatalmazások kezelésére. 38. Internet használat az adózásban. Elektronikus adóbevallás, elektronikus kérelmek benyújtása, különös tekintettel az adóigazolások igénylésére. Az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés jövője. 39. Az adóhatóság, mint hitelező feladata, szerepe a felszámolási eljárásban. 40. Munkavégzésre irányuló jogviszonyok minősítése a társadalombiztosítás rendszerében. A járulékfizetést megalapozó biztosítási kötelezettség fennállásának vizsgálata. 41. Transzferár-szabályozás. A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott elszámoló árazás szabályai, a hatósági ellenőrzések tükrében. 42. Az Európai Közösség adóügyi együttműködésének formái az ellenőrzések során, az együttműködés tapasztalatai. 43. A csoportos adóalanyok adózási szabályai, ezen belül az általános forgalmi adó elszámolások. 44. Adózás szempontú kockázatkezelési rendszerek az Európai Unió tagállamaiban, a kockázatkezelés magyarországi gyakorlata. 45. Az ingyenes juttatások és az adomány a társasági adóban. 46. Veszteségelhatárolás a társasági adóban és a kisvállalati adóban. 3

4 47. A szolgáltatások teljesítésének helye és a szolgáltatás után adófizetésre kötelezett személye az áfa törvényben. 48. Az áfa adóalapja, utólagos adóalap korrekciók. 49. Filmalkotás, előadó-művészeti szervezet támogatása adókedvezmények új rendszere évtől. 50. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal létrehozása, szervezeti felépítése az ellátandó feladatok tükrében. 51. Az adózói életút az adóhatóság szemszögéből, avagy adóügyek születésünktől halálunkig. 52. Az adózói életút az adóhatóság szemszögéből, gazdasági társaságok esetében, avagy adóügyek a cég létrehozásáról megszűnéséig. 53. A fiktív számlázással érintett ügyletek bizonyítása az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteinek tükrében. 54. Adóregisztrációs eljárás, fokozott adóhatósági felügyelet bevezetésének hatása az adózási morálra, az eljárás szabályainak bemutatása. 55. A népegészségügyi termékadó szabályai, ellenőrzési tapasztalatai. 56. Az egyéni vállalkozók adózása, lehetséges alternatívák. 57. Az adózói terhek teljesítésének új és egyszerű módja (KATA, KIVA), hatása az érintett adózói kör adófizetési kötelezettségeire. Milyen hatást gyakorolt a két új adónem bevezetése az egyszerűsített vállalkozói adóra (EVA). 58. Becslési eljárás módszerének alkalmazása az adóhatóság gyakorlatában. 59. Munkaerő kölcsönzés szabályainak változása a kölcsönbe adónál és a kölcsönbe vevőnél hatása az adókötelezettségek teljesítésére az elmúlt évben. 60. Szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények rendszere, az igénybevételének lehetőségei és korlátai. 61. Gazdasági vámeljárások során megvalósuló előnyök a kereskedelemben. 62. A járőrtevékenység szerepe a NAV szervezetén belül. 63. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó intézkedések 1306/2013/EU rendelet szerinti utólagos ellenőrzése. 4

5 64. A jövedéki szabályozás ellenőrzési és szankciórendszere. 65. Jövedéki törvény szankció rendszere. 66. A jövedéki adónem specialitásai a fogyasztáshoz kapcsolt adókhoz képest. 67. A Jöt. Art. Ket. viszonya a vámhatósági eljárásokban. 68. A trafikrendszer bevezetése és annak hatásai. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 69. A vám visszatérítésével, elengedésével, illetve be nem szedésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések alkalmazása. 70. A kábítószerek, a kábítószer-prekurzorok, valamint a pszichotróp és az új pszichoaktív anyagok vámhatóság általi ellenőrzése. 71. Szellemi tulajdonjogot sértő árukkal szembeni vámhatósági intézkedések alkalmazása. 72. Internetes kereskedelem tapasztalatai, vámhatósági kapcsolat. 73. Az alkohol jövedéki adóztatása az Európai Unióban és Magyarországon. 74. A vám közgazdasági szabályzó szerepének érvényesítése. 75. Az Európai Unió külső határán átmenő készpénz ellenőrzés. 76. A kábítószerek, a kábítószer-prekurzorok, valamint a pszichotróp és az új pszichoaktív anyagok illegális kereskedelme az Európai Unió külső határain. 77. Jogorvoslat és döntés felülvizsgálat a közigazgatási hatósági eljárásban. 78. A személyes adatok védelme a vámigazgatási eljárásban. 79. Az elektronikus kereskedelem jogi alapjai, az ellenőrzés lehetőségei. 80. Az elektronikus kapcsolattartás, ügyintézés érvényesülése a közigazgatási hatósági eljárásban. 5

6 81. A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái a Nemzeti Adó-és Vámhivatal szerveinek eszközrendszerében. 82. Harmadik országból magánszemélyek részére érkező áruk vámkezelésének szabályai. 83. Az Európai Unió kedvezményes származási szabályrendszere. 84. A termékdíj-köteles termékekből keletkezett hulladékokkal kapcsolatos rendelkezések bemutatása. 85. Az Európai Unió dohánygyártmányok szabályozására vonatkozó harmonizáció bemutatása. 86. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés korábbi, valamint jelenlegi gyakorlatának bemutatása (előnyök, hátrányok ismertetésére kitérve). 87. Adóügyi jelzések rendszere Magyarországon. 88. A dohánygyártmány piacának átalakulása. 89. Az Európai Unió dohánygyártmányok szabályozására vonatkozó harmonizációja. 90. A jövedéki adóztatást támogató informatikai rendszerek. 91. Alkoholtermék adóalapjának és adómértékének tarifális, szakmai és adójogi elhatárolása. 92. Az adómentes felhasználás, az alkoholtermék adómentes felhasználása a gyógyszeriparban. 93. A teljes és részleges denaturálási eljárás elhatárolása. 94. Az alkoholos gyümölcs előállításának és elszámolásának speciális szabályai A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés korábbi, valamint jelenlegi gyakorlatának bemutatása (előnyök, hátrányok ismertetésére kitérve). A tároló adóraktár, illetve a bejegyzett kereskedő tevékenységével kapcsolatos jogszabályváltozások hatása, eredménye az e tevékenységgel összefüggésben tapasztalt kiemelt kockázati tényezőkre. 6

7 97. Az ásványolaj termék adójogi elhatárolása, valamint ehhez kapcsolódóan a bázisolaj kérdése. 98. A szabálysértési joganyag változásai, a szabálysértésekről a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. tv, azaz új szabálysértési törvény vívmányai. 99. Szellemi tulajdonjog-védelem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szabálysértési eljárásaiban 100. A vámhatóság lehetőségei a hamisítás elleni küzdelem során A NAV tevékenysége és szerepe az illegális kábítószer-kereskedelem elleni harcban Vámhatóság első fokon eljáró szerveinek ingófoglalással összefüggő tevékenysége, eljárásrend, tapasztalatok Közösségi export, import, a nemzetközi árufuvarozás és az általános forgalmi adóval összefüggő visszaélések kapcsolatai A NAV adószakmai, vámszakmai és bűnügyi szerveinek együttműködési lehetőségei, konkrét jogsértésekkel összefüggésben A NAV ügyeleti rendszerében rejlő szakmai támogatás lehetőségei Társhatóságokkal történő együttműködés lehetőségeinek kihasználása a költségvetési csalások hatékonyabb feltárása érdekében Árutovábbítás lefolytatásának szabályai a vámigazgatásban Egyes tiltó és korlátozó rendelkezések, illetve külkereskedelmi korlátozás vagy tilalom (szankció) hatálya alá tartozó termékkörök vámhatósági ellenőrzése Vámérték kimunkálása a Közösségi Vámkódex 29. cikke szerinti ügyleti érték módszerrel Áruosztályozás az Európai Unióban. 7

8 Szakdolgozati témajavaslat OKJ-s, felsőfokú adóigazgatási szakügyintéző szakos hallgatók számára Téma 1. Ingatlanértékesítés adózási szabályainak változása és az ebből származó jövedelem ellenőrzése. 2. A behajthatóság vizsgálata az adóvégrehajtásban; egyes végrehajtási cselekmények. 3. Az üzletzárások és tevékenység felfüggesztésének helye a szankciók között, gyakorlati lebonyolításuk és a vállalkozásokra gyakorolt hatásuk A foglalkoztatás szabályszerűségének helyszínen történő (operatív jellegű) ellenőrzése, előforduló foglalkoztatási formák, az adóhatósági szankcionálás eszközrendszere adózói mulasztás esetén. Az adókedvezmények alakulása a társasági adó rendszerében a... év(ek)ben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 6. Az elektronikus formában benyújtandó bevallások az Art. megfelelő szabályainak tükrében, különös tekintettel a gazdasági társaságokra. 7. A társasági adó alapját érintő korrekciók a év(ek)ben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 8. Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-csökkentő kedvezménye a társasági adóban. 9. Az egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettségének és az igénybe vehető járulékkedvezményeknek alakulása -tól napjainkig. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 10. Eljárási szabályok az ellenőrzésben, különös tekintettel az ellenőrzési típusokra. Az ellenőrzésre történő kiválasztás általános szabályai. 11. Az operatív vizsgálati módszerek, valamint a vizsgálatok nyomán alkalmazott szankciók hatása az adófizetési morál javítására, a feketegazdaság visszaszorítására. 12. Az egyéni vállalkozók költségelszámolása során tapasztalt jogszabálysértések az ellenőrzések tükrében. 13. Az egyéni vállalkozók adózása, lehetséges alternatívák. 14. A minimum járulékalapra vonatkozó szabályozás szerepe, funkciója a társadalombiztosítási jogszabályokban. 8

9 15. Külön adózó jövedelmek a személyi jövedelemadó rendszerében. 16. Választható adózási módok az általános forgalmi adóban. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 17. A NAV szolgáltató tevékenységének fejlődési irányai, különös tekintettel az e-közigazgatás folyamatosan bővülő lehetőségeire. 18. A vagyonszerzési illetékek általános szabályainak alakulása -tól napjainkig. ( a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 19. Az egyes különadók bevezetése és hatásuk a vállalkozásokra. 20. Nemzetközi megkeresések formái, hasznosításuk az ellenőrzési munkában. 21. Az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókötelezettségek nyilvántartása és kezelése. 22. Az adóhatóság szankcionálási gyakorlata, a mulasztási bírság kiszabásának egyes esetei, a bírság mértékére vonatkozó gyakorlat. 23. A fizetési kedvezménnyel kapcsolatos szabályok gyakorlati alkalmazása. 24. A társasági adó feltöltési kötelezettségének szabályai, a nem teljesítéshez kapcsolódó jogkövetkezmények. 25. A társas vállalkozások tagjainak személyes közreműködése, jelentőségének változása a társadalombiztosítás rendszerében 26. Az önkéntes pénztári befizetések adózási szabályai, változásai, az ehhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésének gyakorlati megvalósítása. 27. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság adózási (társadalombiztosítási) kérdései, feltételeinek változása A foglalkoztató járulék kötelezettségei, a társadalombiztosítási járulékot érintő változások, a szociális hozzájárulás bevezetése, az érvényesíthető kedvezmények rendszere a bevezetéstől napjainkig. A foglalkoztatottak járulék fizetésének változásai, egyéni járulék utólagos megfizetésének szabályai a megváltozott jogszabályokra és bírói gyakorlatra tekintettel (Art. ; Tbj.). 9

10 30. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL A járulékfizetési kötelezettségre vonatkozó különös szabályok: az álláskeresési támogatások, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, az ápolási díj, a nyugellátásban részesülő személy, az egyházi személyek, a prémiumévek programban résztvevők utáni járulékfizetés. Munkahelyteremtést elősegítő szociális hozzájárulási adókedvezmények. 31. A szociális hozzájárulási adó kedvezmények igénybevételének lehetőségei és korlátai. 32. A NAV ügyfélkapcsolati tevékenységének elemzése. 33. A biztosítottak állami adóhatósághoz történő bejelentésének a hatása a fekete foglalkoztatás visszaszorításában. 34. Az egyszerűsített foglalkoztatás jogtörténeti előzménye az alkalmi munkavállalói könyvtől a jelenleg hatályos, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010.évi LXXV. törvényig. A bejelentési szabályok változása, a foglalkoztatás korlátai. 35. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény a szerinti egyes juttatások adózásának szabályai. 36. Az adóügyek elektronikus ügyintézése (elektronikus bevallásokkal, adóhatósági igazolásokkal az ügyfélkapun belül történő ügyintézés lehetőségei és jövője). 37. Az elektronikus árverés jelentősége és fejlesztési lehetőségei a közigazgatási végrehajtásban. 38. Az adószám felfüggesztésének alkalmazása és az adószám törlése jogintézmények szerepe a gazdaság kifehérítésében, hatékonyságuk korlátai. 39. Az Európai Unió Bírósága ítéletei nyomán megnyílt általános forgalmi adó visszaigénylési jog ellenőrzésének tapasztalatai. 40. Az állam által vállalt kezesség, garancia, viszont garancia érvényesítésével kapcsolatos adóhatósági feladatok. 41. Végrehajtás alóli mentesség a hatósági átutalási megbízás, a jövedelem letiltás és a helyszíni eljárás foganatosítása során. 42. Egyes dolgok lefoglalásának eltérő szabályai. 43. Lefoglalt ingóság, ingatlan értékesítésének szabályai. 44. A felszámolási eljárás bemutatása az adóhatóság szemszögéből. 45. Az adóregisztrációs eljárás szabályai, hatása a gazdaság kifehérítésére. 10

11 46. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal létrehozása, szervezeti felépítése, és az ellátandó feladatok változása a vámhatósági integrációt követően. 47. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés szabályai. 48. A munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetű munkavállalók foglalkoztatása érdekében, a munkáltatók által érvényesíthető adóés járulék kedvezmények típusai (kedvezményezettek köre, igénybe vehető kedvezmények mértéke, az érvényesítés feltételei, a kedvezmények hatásai a foglalkoztatás növekedésére). 49. A kényszertörlési eljárás bemutatása az adóhatóság szemszögéből. 50. A népegészségügyi termékadó szabályai, ellenőrzési tapasztalatai. 51. Az elektronikus úton benyújtandó bevallások és kérelmek a gyakorlatban. 52. A munkavállalók járulékfizetési kötelezettségének alakulása, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok és a bírói gyakorlat változásait (Tbj. Art.) -tól napjainkig. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 53. A KATA és a KIVA alapvető szabályai, választhatóságának feltételei, az áttérési szabályok ismertetése. 54. A személyi jövedelemadóval kapcsolatos kedvezmények rendszerének alakulása -tól napjainkig. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 55. A vagyonszerzési illetékekhez kapcsolódó kedvezmények, mentességek rendszere, változásai. 56. A költségmentesség engedélyezésének szabályai a közigazgatási, illetve a bírósági eljárásban. 57. Az egyes adókötelezettségek teljesítésének szabályai, változásai -tól napjainkig (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 58. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság feltételeinek változása. 59. Az adózók tájékoztatásának módjai, változásai, továbbfejlesztési lehetőségek. 60. Másik tagállamba történő áfa-mentes termékértékesítés hatálya alá tartozó áruk egyidejű vám- és adójogi szabad forgalomba bocsátása, azaz a 42-es eljárás sajátosságai. 11

12 61. A kontroll adatszolgáltatások szerepe az adóellenőrzések során. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 62. A családi kedvezmény szabályainak alakulása -tól napjainkig (a hallgató dönthesse el, hogy melyik időszak tekintetében dolgozza ki a témát). 12