Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára. Téma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára. Téma"

Átírás

1 Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára 1. Fizetési kedvezményekhez kapcsolódó eljárás a gyakorlatban. Téma 2. A preventív ellenőrzések hatása a vállalkozásokra, figyelemmel a évi XCII. törvény (Art.) előírásaira Az adókedvezmények alakulása a társasági és osztalékadó tekintetében az elmúlt évben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) A társasági adó alapját érintő korrekciók az elmúlt évben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) Kisvállalkozói kedvezmény és kisvállalkozói adókedvezmény szabályai a személyi jövedelemadóban; kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-csökkentő kedvezménye, illetve a kis- és középvállalkozások adókedvezménye a társasági adóban. A vállalkozók járulékfizetési kötelezettségének és az igénybe vehető járulékkedvezményeknek alakulása az elmúlt évben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 7. Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása az állami adóhatóság gyakorlatában. 8. Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai, alkalmazásának tapasztalatai a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók esetén. 9. Az egyéni vállalkozók költségelszámolása során tapasztalt jogszabálysértések az ellenőrzések tükrében. 10. A kényszertörlési eljárás gyakorlati problémái, ideértve a felszámolási eljárásba fordított kényszertörléseket is. 11. Külön adózó jövedelmek a személyi jövedelemadó rendszerében. 12. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság feltételeinek változása -től napjainkig. 13. Külföldiek áfa alanyisága és áfa kötelezettsége belföldön. 14. Az egyes különadók bevezetése és hatásuk a vállalkozásokra. 1

2 15. Az elektronikus számlázás és kereskedelem ellenőrzése. 16. Az elektronikus ingó- és ingatlan árverés gyakorlata. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 17. A fordított adózás szabályozása az ÁFA törvényben, hatása a gazdálkodókra, ellenőrzési tapasztalatok. 18. Őstermelők, családi gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozások adózásának összehasonlítása, változások a jogi szabályozásban. 19. Az adóigazgatási eljárás keretében meghozott mulasztási bírság határozatokra beérkezett jogorvoslati kérelmek elbírálásának rendje. 20. Az adószám felfüggesztésének alkalmazása és törlése, a jogintézmény bevezetésének célja és hatályosulása. 21. Az egyes adónemek különösen a társasági adó tekintetében előírt adóelőleg-fizetési, és kiegészítési kötelezettségek szabályai, a nem teljesítéshez kapcsolódó jogkövetkezmények. 22. A nyugdíj melletti munkavégzés adó- és járulékszabályai. 23. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon: a munkavállalókra és önálló vállalkozókra vonatkozó főbb adó-és járulékszabályok. 24. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával kapcsolatos adóhatósági feladatok. 25. Értesítés, idézés, adózói együttműködés eljárási szabályai az ellenőrzés során. 26. A vám- és adószakmai integráció hatásai, különös tekintettel a bűnügyi szakterület munkájára. 27. Az IOTA felépítése, működése a nemzetközi munka hatása az eredményekre, adóhatósági gyakorlatokra. 28. Az ingatlanokkal kapcsolatos adózási szabályok változása a vonatkozó adótörvényekben (Art., Áfa, Szja, Itv.). 29. Jövedelem-(nyereség) minimumadó szabályozása alkalmazása az ellenőrzés tükrében. 30. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályok áttekintése: az adókötelezettségek teljesítésének változásai (bejelentési szabályok teljesítése, foglalkoztatási korlátok, szankciók). 2

3 31. Láncügyletek, adóelkerülő magatartások megítélése az Európai Unió Bírósága és a Kúria gyakorlatában. 32. Az ingyenes vagyonszerzés adózási szabályai. 33. A gazdasági folyamatok hatásainak érvényre jutása az ingatlanok értékelésében - a forgalmi érték meghatározás hatásai az illetékre [összehasonlító piaci értékelés, hozadéki (hozam alapú) értékelés, nettó pótlási költség elvű értékelés]. 34. Ajándékkal és örökléssel kapcsolatos illetékkedvezmények és mentességek változásai és alkalmazásuk problémái a hatósági eljárásban. 35. Látvány-csapatsportok támogatásának értékelése adózási szempontból. 36. Az Európai Unió Bírósága ítéletei nyomán megnyílt általános forgalmi adó visszaigénylési jog ellenőrzésének tapasztalatai. 37. Az adóhatóság előtti képviselet szabályai, különös tekintettel az állandó meghatalmazások kezelésére. 38. Internet használat az adózásban. Elektronikus adóbevallás, elektronikus kérelmek benyújtása, különös tekintettel az adóigazolások igénylésére. Az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés jövője. 39. Az adóhatóság, mint hitelező feladata, szerepe a felszámolási eljárásban. 40. Munkavégzésre irányuló jogviszonyok minősítése a társadalombiztosítás rendszerében. A járulékfizetést megalapozó biztosítási kötelezettség fennállásának vizsgálata. 41. Transzferár-szabályozás. A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott elszámoló árazás szabályai, a hatósági ellenőrzések tükrében. 42. Az Európai Közösség adóügyi együttműködésének formái az ellenőrzések során, az együttműködés tapasztalatai. 43. A csoportos adóalanyok adózási szabályai, ezen belül az általános forgalmi adó elszámolások. 44. Adózás szempontú kockázatkezelési rendszerek az Európai Unió tagállamaiban, a kockázatkezelés magyarországi gyakorlata. 45. Az ingyenes juttatások és az adomány a társasági adóban. 46. Veszteségelhatárolás a társasági adóban és a kisvállalati adóban. 3

4 47. A szolgáltatások teljesítésének helye és a szolgáltatás után adófizetésre kötelezett személye az áfa törvényben. 48. Az áfa adóalapja, utólagos adóalap korrekciók. 49. Filmalkotás, előadó-művészeti szervezet támogatása adókedvezmények új rendszere évtől. 50. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal létrehozása, szervezeti felépítése az ellátandó feladatok tükrében. 51. Az adózói életút az adóhatóság szemszögéből, avagy adóügyek születésünktől halálunkig. 52. Az adózói életút az adóhatóság szemszögéből, gazdasági társaságok esetében, avagy adóügyek a cég létrehozásáról megszűnéséig. 53. A fiktív számlázással érintett ügyletek bizonyítása az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteinek tükrében. 54. Adóregisztrációs eljárás, fokozott adóhatósági felügyelet bevezetésének hatása az adózási morálra, az eljárás szabályainak bemutatása. 55. A népegészségügyi termékadó szabályai, ellenőrzési tapasztalatai. 56. Az egyéni vállalkozók adózása, lehetséges alternatívák. 57. Az adózói terhek teljesítésének új és egyszerű módja (KATA, KIVA), hatása az érintett adózói kör adófizetési kötelezettségeire. Milyen hatást gyakorolt a két új adónem bevezetése az egyszerűsített vállalkozói adóra (EVA). 58. Becslési eljárás módszerének alkalmazása az adóhatóság gyakorlatában. 59. Munkaerő kölcsönzés szabályainak változása a kölcsönbe adónál és a kölcsönbe vevőnél hatása az adókötelezettségek teljesítésére az elmúlt évben. 60. Szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények rendszere, az igénybevételének lehetőségei és korlátai. 61. Gazdasági vámeljárások során megvalósuló előnyök a kereskedelemben. 62. A járőrtevékenység szerepe a NAV szervezetén belül. 63. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó intézkedések 1306/2013/EU rendelet szerinti utólagos ellenőrzése. 4

5 64. A jövedéki szabályozás ellenőrzési és szankciórendszere. 65. Jövedéki törvény szankció rendszere. 66. A jövedéki adónem specialitásai a fogyasztáshoz kapcsolt adókhoz képest. 67. A Jöt. Art. Ket. viszonya a vámhatósági eljárásokban. 68. A trafikrendszer bevezetése és annak hatásai. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 69. A vám visszatérítésével, elengedésével, illetve be nem szedésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések alkalmazása. 70. A kábítószerek, a kábítószer-prekurzorok, valamint a pszichotróp és az új pszichoaktív anyagok vámhatóság általi ellenőrzése. 71. Szellemi tulajdonjogot sértő árukkal szembeni vámhatósági intézkedések alkalmazása. 72. Internetes kereskedelem tapasztalatai, vámhatósági kapcsolat. 73. Az alkohol jövedéki adóztatása az Európai Unióban és Magyarországon. 74. A vám közgazdasági szabályzó szerepének érvényesítése. 75. Az Európai Unió külső határán átmenő készpénz ellenőrzés. 76. A kábítószerek, a kábítószer-prekurzorok, valamint a pszichotróp és az új pszichoaktív anyagok illegális kereskedelme az Európai Unió külső határain. 77. Jogorvoslat és döntés felülvizsgálat a közigazgatási hatósági eljárásban. 78. A személyes adatok védelme a vámigazgatási eljárásban. 79. Az elektronikus kereskedelem jogi alapjai, az ellenőrzés lehetőségei. 80. Az elektronikus kapcsolattartás, ügyintézés érvényesülése a közigazgatási hatósági eljárásban. 5

6 81. A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái a Nemzeti Adó-és Vámhivatal szerveinek eszközrendszerében. 82. Harmadik országból magánszemélyek részére érkező áruk vámkezelésének szabályai. 83. Az Európai Unió kedvezményes származási szabályrendszere. 84. A termékdíj-köteles termékekből keletkezett hulladékokkal kapcsolatos rendelkezések bemutatása. 85. Az Európai Unió dohánygyártmányok szabályozására vonatkozó harmonizáció bemutatása. 86. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés korábbi, valamint jelenlegi gyakorlatának bemutatása (előnyök, hátrányok ismertetésére kitérve). 87. Adóügyi jelzések rendszere Magyarországon. 88. A dohánygyártmány piacának átalakulása. 89. Az Európai Unió dohánygyártmányok szabályozására vonatkozó harmonizációja. 90. A jövedéki adóztatást támogató informatikai rendszerek. 91. Alkoholtermék adóalapjának és adómértékének tarifális, szakmai és adójogi elhatárolása. 92. Az adómentes felhasználás, az alkoholtermék adómentes felhasználása a gyógyszeriparban. 93. A teljes és részleges denaturálási eljárás elhatárolása. 94. Az alkoholos gyümölcs előállításának és elszámolásának speciális szabályai A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés korábbi, valamint jelenlegi gyakorlatának bemutatása (előnyök, hátrányok ismertetésére kitérve). A tároló adóraktár, illetve a bejegyzett kereskedő tevékenységével kapcsolatos jogszabályváltozások hatása, eredménye az e tevékenységgel összefüggésben tapasztalt kiemelt kockázati tényezőkre. 6

7 97. Az ásványolaj termék adójogi elhatárolása, valamint ehhez kapcsolódóan a bázisolaj kérdése. 98. A szabálysértési joganyag változásai, a szabálysértésekről a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. tv, azaz új szabálysértési törvény vívmányai. 99. Szellemi tulajdonjog-védelem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szabálysértési eljárásaiban 100. A vámhatóság lehetőségei a hamisítás elleni küzdelem során A NAV tevékenysége és szerepe az illegális kábítószer-kereskedelem elleni harcban Vámhatóság első fokon eljáró szerveinek ingófoglalással összefüggő tevékenysége, eljárásrend, tapasztalatok Közösségi export, import, a nemzetközi árufuvarozás és az általános forgalmi adóval összefüggő visszaélések kapcsolatai A NAV adószakmai, vámszakmai és bűnügyi szerveinek együttműködési lehetőségei, konkrét jogsértésekkel összefüggésben A NAV ügyeleti rendszerében rejlő szakmai támogatás lehetőségei Társhatóságokkal történő együttműködés lehetőségeinek kihasználása a költségvetési csalások hatékonyabb feltárása érdekében Árutovábbítás lefolytatásának szabályai a vámigazgatásban Egyes tiltó és korlátozó rendelkezések, illetve külkereskedelmi korlátozás vagy tilalom (szankció) hatálya alá tartozó termékkörök vámhatósági ellenőrzése Vámérték kimunkálása a Közösségi Vámkódex 29. cikke szerinti ügyleti érték módszerrel Áruosztályozás az Európai Unióban. 7

8 Szakdolgozati témajavaslat OKJ-s, felsőfokú adóigazgatási szakügyintéző szakos hallgatók számára Téma 1. Ingatlanértékesítés adózási szabályainak változása és az ebből származó jövedelem ellenőrzése. 2. A behajthatóság vizsgálata az adóvégrehajtásban; egyes végrehajtási cselekmények. 3. Az üzletzárások és tevékenység felfüggesztésének helye a szankciók között, gyakorlati lebonyolításuk és a vállalkozásokra gyakorolt hatásuk A foglalkoztatás szabályszerűségének helyszínen történő (operatív jellegű) ellenőrzése, előforduló foglalkoztatási formák, az adóhatósági szankcionálás eszközrendszere adózói mulasztás esetén. Az adókedvezmények alakulása a társasági adó rendszerében a... év(ek)ben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 6. Az elektronikus formában benyújtandó bevallások az Art. megfelelő szabályainak tükrében, különös tekintettel a gazdasági társaságokra. 7. A társasági adó alapját érintő korrekciók a év(ek)ben. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 8. Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-csökkentő kedvezménye a társasági adóban. 9. Az egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettségének és az igénybe vehető járulékkedvezményeknek alakulása -tól napjainkig. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 10. Eljárási szabályok az ellenőrzésben, különös tekintettel az ellenőrzési típusokra. Az ellenőrzésre történő kiválasztás általános szabályai. 11. Az operatív vizsgálati módszerek, valamint a vizsgálatok nyomán alkalmazott szankciók hatása az adófizetési morál javítására, a feketegazdaság visszaszorítására. 12. Az egyéni vállalkozók költségelszámolása során tapasztalt jogszabálysértések az ellenőrzések tükrében. 13. Az egyéni vállalkozók adózása, lehetséges alternatívák. 14. A minimum járulékalapra vonatkozó szabályozás szerepe, funkciója a társadalombiztosítási jogszabályokban. 8

9 15. Külön adózó jövedelmek a személyi jövedelemadó rendszerében. 16. Választható adózási módok az általános forgalmi adóban. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 17. A NAV szolgáltató tevékenységének fejlődési irányai, különös tekintettel az e-közigazgatás folyamatosan bővülő lehetőségeire. 18. A vagyonszerzési illetékek általános szabályainak alakulása -tól napjainkig. ( a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 19. Az egyes különadók bevezetése és hatásuk a vállalkozásokra. 20. Nemzetközi megkeresések formái, hasznosításuk az ellenőrzési munkában. 21. Az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókötelezettségek nyilvántartása és kezelése. 22. Az adóhatóság szankcionálási gyakorlata, a mulasztási bírság kiszabásának egyes esetei, a bírság mértékére vonatkozó gyakorlat. 23. A fizetési kedvezménnyel kapcsolatos szabályok gyakorlati alkalmazása. 24. A társasági adó feltöltési kötelezettségének szabályai, a nem teljesítéshez kapcsolódó jogkövetkezmények. 25. A társas vállalkozások tagjainak személyes közreműködése, jelentőségének változása a társadalombiztosítás rendszerében 26. Az önkéntes pénztári befizetések adózási szabályai, változásai, az ehhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésének gyakorlati megvalósítása. 27. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság adózási (társadalombiztosítási) kérdései, feltételeinek változása A foglalkoztató járulék kötelezettségei, a társadalombiztosítási járulékot érintő változások, a szociális hozzájárulás bevezetése, az érvényesíthető kedvezmények rendszere a bevezetéstől napjainkig. A foglalkoztatottak járulék fizetésének változásai, egyéni járulék utólagos megfizetésének szabályai a megváltozott jogszabályokra és bírói gyakorlatra tekintettel (Art. ; Tbj.). 9

10 30. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL A járulékfizetési kötelezettségre vonatkozó különös szabályok: az álláskeresési támogatások, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, az ápolási díj, a nyugellátásban részesülő személy, az egyházi személyek, a prémiumévek programban résztvevők utáni járulékfizetés. Munkahelyteremtést elősegítő szociális hozzájárulási adókedvezmények. 31. A szociális hozzájárulási adó kedvezmények igénybevételének lehetőségei és korlátai. 32. A NAV ügyfélkapcsolati tevékenységének elemzése. 33. A biztosítottak állami adóhatósághoz történő bejelentésének a hatása a fekete foglalkoztatás visszaszorításában. 34. Az egyszerűsített foglalkoztatás jogtörténeti előzménye az alkalmi munkavállalói könyvtől a jelenleg hatályos, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010.évi LXXV. törvényig. A bejelentési szabályok változása, a foglalkoztatás korlátai. 35. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény a szerinti egyes juttatások adózásának szabályai. 36. Az adóügyek elektronikus ügyintézése (elektronikus bevallásokkal, adóhatósági igazolásokkal az ügyfélkapun belül történő ügyintézés lehetőségei és jövője). 37. Az elektronikus árverés jelentősége és fejlesztési lehetőségei a közigazgatási végrehajtásban. 38. Az adószám felfüggesztésének alkalmazása és az adószám törlése jogintézmények szerepe a gazdaság kifehérítésében, hatékonyságuk korlátai. 39. Az Európai Unió Bírósága ítéletei nyomán megnyílt általános forgalmi adó visszaigénylési jog ellenőrzésének tapasztalatai. 40. Az állam által vállalt kezesség, garancia, viszont garancia érvényesítésével kapcsolatos adóhatósági feladatok. 41. Végrehajtás alóli mentesség a hatósági átutalási megbízás, a jövedelem letiltás és a helyszíni eljárás foganatosítása során. 42. Egyes dolgok lefoglalásának eltérő szabályai. 43. Lefoglalt ingóság, ingatlan értékesítésének szabályai. 44. A felszámolási eljárás bemutatása az adóhatóság szemszögéből. 45. Az adóregisztrációs eljárás szabályai, hatása a gazdaság kifehérítésére. 10

11 46. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal létrehozása, szervezeti felépítése, és az ellátandó feladatok változása a vámhatósági integrációt követően. 47. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés szabályai. 48. A munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetű munkavállalók foglalkoztatása érdekében, a munkáltatók által érvényesíthető adóés járulék kedvezmények típusai (kedvezményezettek köre, igénybe vehető kedvezmények mértéke, az érvényesítés feltételei, a kedvezmények hatásai a foglalkoztatás növekedésére). 49. A kényszertörlési eljárás bemutatása az adóhatóság szemszögéből. 50. A népegészségügyi termékadó szabályai, ellenőrzési tapasztalatai. 51. Az elektronikus úton benyújtandó bevallások és kérelmek a gyakorlatban. 52. A munkavállalók járulékfizetési kötelezettségének alakulása, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok és a bírói gyakorlat változásait (Tbj. Art.) -tól napjainkig. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 53. A KATA és a KIVA alapvető szabályai, választhatóságának feltételei, az áttérési szabályok ismertetése. 54. A személyi jövedelemadóval kapcsolatos kedvezmények rendszerének alakulása -tól napjainkig. (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 55. A vagyonszerzési illetékekhez kapcsolódó kedvezmények, mentességek rendszere, változásai. 56. A költségmentesség engedélyezésének szabályai a közigazgatási, illetve a bírósági eljárásban. 57. Az egyes adókötelezettségek teljesítésének szabályai, változásai -tól napjainkig (a hallgató dönthesse el, hogy mely időszak tekintetében dolgozza ki a témát) 58. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság feltételeinek változása. 59. Az adózók tájékoztatásának módjai, változásai, továbbfejlesztési lehetőségek. 60. Másik tagállamba történő áfa-mentes termékértékesítés hatálya alá tartozó áruk egyidejű vám- és adójogi szabad forgalomba bocsátása, azaz a 42-es eljárás sajátosságai. 11

12 61. A kontroll adatszolgáltatások szerepe az adóellenőrzések során. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 62. A családi kedvezmény szabályainak alakulása -tól napjainkig (a hallgató dönthesse el, hogy melyik időszak tekintetében dolgozza ki a témát). 12

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

Az adózás rendjének 2014. évi. módosítása. NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága. Nagyfalusi Sándor

Az adózás rendjének 2014. évi. módosítása. NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága. Nagyfalusi Sándor Az adózás rendjének 2014. évi módosítása NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága Nagyfalusi Sándor A törvénymódosítás indokai 1. Adminisztráció könnyítése adózók: bejelentkezés, képviselet, önellenőrzés adóhatóság:

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám A NAV adóztatási tevékenységével összefüggésben, kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számok 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tájékoztatója a 2013. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásához

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tájékoztatója a 2013. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásához A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tájékoztatója a 2013. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásához Dr. Varga Árpád Külső Kapcsolatokért Felelős Elnökhelyettes 2013. február 5. Célkitűzések A NAV

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről április Konferenciák és gyakorlatias Adózási határidők április közössége 2. (márc. 31.) 5. Kötelezettség Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Bevallás a környezetterhelési

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2644-06 Adóigazgatási szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Az üzletfinanszírozási

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő

Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi adózási számviteli szabályok és azokat érintő jogszabályi módosulások Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Kiemelt adóellenőrzési feladatok 2011.

Kiemelt adóellenőrzési feladatok 2011. Kiemelt adóellenőrzési feladatok 2011. Dr. Varga Árpád Elnökhelyettes, NAV Sopron, 2011. október Ellenőrzési darabszámok és megállapítások Ellenőrzési darabszámok és megállapítások 2009. év 2010. év 2011.

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 2011. évi változásai. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes, APEH

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 2011. évi változásai. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes, APEH Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 2011. évi változásai Dr. Varga Árpád elnökhelyettes, APEH 1 Képviselet, felelősség A képviseletre vonatkozó szabályok nem csak a NAV előtt, hanem az NGM előtt

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

Mit lát az adóellenőr?

Mit lát az adóellenőr? Mit lát az adóellenőr? Marsi Mónika főosztályvezető NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Szakmai Koordinációs és Kockázatelemzési Főosztály I. Az ellenőrzési tevékenység célja, szolgáltató

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Tájékoztató A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi ellenőrzési irányelvekről

Tájékoztató A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi ellenőrzési irányelvekről Tájékoztató A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi ellenőrzési irányelvekről Dr. Papp István főigazgató 2014.03.05. 1 Szeged, 2014.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu Bácsborsód és Katymár Községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g é n e k B á c s b o r s ó d i H i v a t a l a 6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015.

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015. Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015. Személyi jövedelemadó A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.) megalkotásával párhuzamosan szükségessé vált a társasházakról

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről VISEGRÁD önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év...

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26.

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26. Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. március 26. Tagi kölcsön típusai a nyújtó személye szerint magánszemély belföldi jogi személy külföldi jogi személy Tagi kölcsön típusai a nyújtó

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám::30- /2012. Benyújtás, postára adás napja:.év hó.. nap Adózó adó-nyilvántartási száma:.. A bevallás benyújtási határideje: 2012. május 31. Átvevő aláírása BEVALLÁS a

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2013. év során történt változtatások Bevallási szabályok Art. 31. (2) bekezdés 29. pont alapján

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 2008.... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:.. az

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Helyi iparűzési adó. Az adó alanya:

Helyi iparűzési adó. Az adó alanya: Helyi iparűzési adó Az adó alanya: Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végző Az szja törvény szerinti egyéni vállalkozó, egyéni cég Az szja törvényben meghatározott mezőgazdasági

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Az adóhatóság címe: 2213 Monorierdő, Béke köz 13. Az iparűzési adószámla

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Születési helye, ideje:... 3. Anyja születési családi és utóneve:...

1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Születési helye, ideje:... 3. Anyja születési családi és utóneve:... BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. adóévben a Péteri Község Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-038 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 1-4. 5. (1)-(2) (3) 6-9. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévben... Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségról (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

NAV szervezete, 2011. évi ellenőrzési irányelv. Dr. Varga Árpád Elnökhelyettes, NAV

NAV szervezete, 2011. évi ellenőrzési irányelv. Dr. Varga Árpád Elnökhelyettes, NAV NAV szervezete, 2011. évi ellenőrzési irányelv Dr. Varga Árpád Elnökhelyettes, NAV Adóztatás szervezete PM Ell. Főig. Adómegállapító Hivatal TB Illeték, SZF VP APEH 1987. Július 1. APEH 1999. Január 1.

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8.

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2008. adóévben a Kisújszállás Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről.

Részletesebben

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2013. január 1-jétıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. évi ellenőrzési irányelvei

Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. évi ellenőrzési irányelvei Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. évi ellenőrzési irányelvei 2008. február 19. Dr. Szikora János elnök Varga Lászlóné elnökhelyettes Hajdú Miklósné főosztályvezető Az ellenőrzési irányelv Az

Részletesebben

ver:2009/ onk 2010-01-29

ver:2009/ onk 2010-01-29 ver:29/ onk 21-1-29 T Á J É K O Z T A T Ó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVALLÁS 1., ADÓMENTESSÉGEK: Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/29. (3.5.) sz. önkormányzati rendeletének 12. /1/ bekezdése értelmében

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

Változások az adójogszabályokban 2015.

Változások az adójogszabályokban 2015. Változások az adójogszabályokban 2015. Az adózás rendjét érintő változások Képviselet, fokozott adóhatósági felügyelet Az Art. 7. (1)-(7) bekezdéseinek módosulásával a képviseletre jogosultak körébe a

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. Önkormányzati szám: Iktatószám: Érkezés időpontja:...

Részletesebben

Az Adóhatóság tölti ki!

Az Adóhatóság tölti ki! BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 1 Tel.:87/433-038; Fax:87/433-832 E-mail: ado@badacsonytordemic.hu Az Adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig.

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévről HALMAJ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Dr. Juhász István, APEH KAIG igazgató

Dr. Juhász István, APEH KAIG igazgató Adóhatósági eszközök és módszerek a feketegazdaság ellen V. ORSZÁGOS KÉMÉNYKONFERENCIA KECSKEMÉT, 2008. március 28. Dr. Juhász István, APEH KAIG igazgató Kiemelt Adózók Igazgatósága -KAIG 273/2006. (XII.23.)

Részletesebben