ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján jogi személyként működő, közhasznú alapítványt hozott létre, és amelyet az alapító az alábbiak szerint átfogóan módosított és foglalt egységes szerkezetbe: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az alapító személye: Almássy-telepi Krisztus Király Egyházközség Az alapító címe: 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 30. Az alapító adománya, mint az alapítvány induló vagyona: ,- Ft azaz háromszázezer forint készpénz Az Alapítvány neve: Örömhír Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 30. Az Alapítvány célja: II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA a.) az egyházközség keresztény közösségi életének támogatása, az ifjúság keresztény szellemű szerveződésének elősegítése, nevelése, oktatása, b.) az egyházközség templomának, oktatótermének és klubhelységének karbantartása, javítása, korszerűsítése, új plébánia és közösségi ház építésének támogatása,

2 2 c.) a templom, a plébánia, a közösségi ház és ezek környékének ápolása, karbantartása szükség szerinti felújítása és korszerűsítés, továbbá ezek üzemeltetésének támogatása. Az Alapítvány a céljai eléréséhez szükséges tevékenységével közhasznú tevékenységet végez, méghozzá a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. -ának c/2. pontja szerinti szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, c/4. pontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret-terjesztés, c/5. pontja szerinti kulturális tevékenység, c/6. kulturális örökség megóvása, c/7. műemlékvédelem, c/9. környezetvédelem, c/10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, megnevezésű közhasznú tevékenységek ellátásával. III. CSATLAKOZÁS Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az Alapítvány céljainak eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak, és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt. A csatlakozás elfogadásával a csatlakozók nem válnak alapítókká. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. IV. ALAPÍTVÁNY VAGYONA, MŰKÖDTETÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA Az Alapító a fentiekben meghatározott célok elérése érdekében az alapítással egyidejűleg befizetett az Alapítvány részére összesen ,- Ft-ot, azaz háromszázezer forintot, mely meghaladta azt a mértéket, ami az Alapítvány működésének megkezdéséhez feltétlenül szükséges volt. Az Alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet az Alapítványhoz csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményeivel, figyelembe véve a közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásait.

3 3 Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (Kuratórium) illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az Alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban részt vehet. Ha az Alapítvány ezen befektetési tevékenységet folytatja, úgy befektetési szabályzatot kell készítenie, melyet az Alapítvány Kuratóriuma fogad el. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány céljára rendelt induló vagyonának 90 %-a, valamint az induló vagyonát meghaladó vagyona, tehát az induló vagyon hozadéka, így a kamat, osztalék s a többi, valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka teljes egészében felhasználható. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az így igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó (Fejér Megyei Hírlap vagy Magyar Nemzet) útján nyilvánosságra kell hozni. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az Alapítvány a felelős személyt (vagyis a Kuratórium vagy az Ellenőrző Bizottság tagjait illetőleg minden olyan személyt, aki érdemi döntési jogkörrel rendelkezik vagy az Alapítvány képviseletére, illetve bankszámlája feletti rendelkezésre jogosult), a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz is kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az Alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében, az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból akár pályázat útján, akár a támogatandó megkeresésére ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység, személy vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.

4 4 A pályáztatási eljárás szabályai: A pályázat kiírására és elbírálására a Kuratórium jogosult. Az elbírálásra a Kuratórium általános döntéshozatali szabályai irányadók. A pályázatokat a Kuratórium a pályázatok benyújtási határidejének elteltét követő 15 napon belül bírálja el. A megkeresés alapján történő támogatás nyújtása esetén az igénybejelentést írásbeli kérelem formájában kell előterjeszteni a közhasznú alapítvány Kuratóriumánál. Az írásbeli kérelem formájában a Kuratóriumnál előterjesztett igénybejelentés beérkeztétől számított 15 napon belül a Kuratórium dönt az általános döntéshozatali szabályok értelmében az írásbeli kérelemről; így a készpénztámogatás, vagy természetbeni juttatás odaítéléséről. Az Alapítvány működése, szolgáltatásainak igénybevétele, ennek lehetősége nyilvános, bárki számára szabadon megismerhető, és igénybe vehető, valamint bármely beszámolója bárki által szabadon megismerhető, nyilvánosan közlendő. Az Alapító akként rendelkezik, hogy az Alapítvány működése során keletkezett valamennyi döntést, úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy azokat az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára a döntés meghozatalát követő nyolc napon belül tizenöt napra ki kell függeszteni, továbbá azt az Alapítvány saját honlapján, ennek hiányában a regionális sajtó útján (Fejér Megyei Hírlap vagy Magyar Nemzet) is nyilvánosságra kell hozni. A szolgáltatások igénybevételi módjára vonatkozó tájékoztatást, és beszámolókat is a döntések nyilvánosságra hozatalának szabályai szerint kell közzé tenni (székhelyen elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztéssel, illetve a sajtó útján /Fejér Megyei Hírlap vagy Magyar Nemzet/, vagy saját honlapon. V. A KEZELŐ SZERV Az alapítványi vagyont az Alapító által létrehozott hét tagú Kuratórium kezeli. A Kuratórium elnökét, titkárát és tagjait három éves időtartamra az Alapító kéri fel. Nem lehet az érintett egyéb közhasznú szervezet megszűntét követő két évig az Alapítvány Kuratóriumának elnöke, titkára vagy tagja az a személy, aki olyan másik közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A kurátorok, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen, vagy egyéb más - különösen felügyeleti jellegű -, a törvény értelmében vezető tisztségnek minősülő tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek, vagy be kívánnak tölteni. A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az Alapító részére tájékoztatást adni az addig végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. A Kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az alapító okirat módosítására, kiegészítésére illetve mindazon kérdésekre nézve, amelyekről az Alapító dönt. A Kuratórium tagjai nem állhatnak sem az Alapítóval, sem pedig egymással közeli hozzátartozói viszonyban, és egyéb érdekeltségi viszonyban sem. A Kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

5 5 A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felel. A Kuratórium tagjai és tisztségük január 26-tól január 26-ig: Kuslits Ferenc elnök (8000 Székesfehérvár, Fáy András utca 6.) Enesei János titkár (8000 Székesfehérvár, Kikindai utca 42.) Dr. Világosi Gábor (8000 Székesfehérvár, Stomfai utca 12.) Rezsnyák György (8000 Székesfehérvár, Álmos vezér utca 26.) Molnár István (8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 25.) Ulcz Miklós (8000 Székesfehérvár, Géza utca 65. III/1.) Busics György (8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 5/c. I/1.) A Kuratórium tisztségviselői az alábbi munkamegosztásban dolgoznak: Elnök: ellátja az Alapítvány képviseletét teljes jogkörrel, a bankszámla feletti rendelkezést is beleértve önállóan; működteti a Kuratóriumot, vezeti az üléseit, gyakorolja az utalványozási jogot; felügyeli az Alapítvány menedzselését, tervezi és összeállítja az alapítványi céloknak megfelelő feladatokat, szervezi a végrehajtásukat; titkár: az elnök utasítása szerint ellátja az ügyviteli tevékenységet; az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnöki funkciókat és az Alapítvány képviseletét teljes jogkörrel, a bankszámla feletti rendelkezést is beleértve önállóan. A Kuratórium megbízást adhat külső személy(ek)nek: titkári, ügyviteli, adminisztratív, pénzügyi teendők ellátására; vagyonkezelési feladatok végzésére. A Kuratórium a külső személyeknek külön polgári jogi megállapodásban rögzített mértékű megbízási díjat, valamint költségtérítést adhat.

6 6 Megszűnik a kuratóriumi tagság a kurátor halálával, tisztségről történő lemondásával, a Kuratóriumnak az Alapító által történő visszahívással, ha a bíróság az Alapítványt megszünteti, vagy az Alapítvány más alapítvánnyal egyesül. Ha a kurátor személyében összeférhetetlenségi ok következik be, és azt az Alapító felhívására sem szünteti meg - mivel a tisztség fenntartása jogszabályba ütközik - az alapító külön intézkedéssel állapítja meg ennek tényét, és azt, hogy a tisztség fenntartása az Alapítvány törvényes működését és célját veszélyezteti, ezért a kuratórium egészét visszahívja. A lemondást az Alapítóval kell írásban közölni, ugyanúgy a Kuratórium visszahívását is az Alapítónak a Kuratóriummal írásban közölt intézkedése alapozza meg. A kuratóriumi tagság megszűnése - a kurátor halálát kivéve - a változásnak (így az új kurátor személyének) a bíróság által a nyilvántartáson való átvezetésével, bejegyzésével hatályosul, ezen időpontig azonban a lemondott, visszahívott, vagy összeférhetetlen kurátor tisztségét már nem gyakorolhatja. A Kuratórium legalább öt tag jelenléte esetében határozatképes. A kuratóriumi ülést az elnök hívja össze. Az elnök akadályoztatása esetén a kuratóriumi ülés összehívására a titkár jogosult. Az ülésre minden kurátort a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a napirendi pontokat, valamint az ülés helyét és idejét is tartalmazó meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 (nyolc) nap időköznek kell lennie. Évente legalább kétszer rendes ülést kell tartani, és rendkívüli ülést kell tartani, ha a kurátorok valamelyike azt igényli, vagy a Kuratórium elnöke - akadályoztatása esetén titkára - egyébként azt szükségesnek tartja. A meghívót az Alapítvány esetleges honlapján, ennek hiányában a hirdetményezés céljára rendelt, és az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára is ki kell függeszteni a postára adással egyidőben, és ott is kell tartani az ülés befejezéséig, továbbá a Fejér Megyei Hírlapban vagy a Magyar Nemzetben is közzé kell tenni ugyancsak a postára adással egy időben. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A Kuratórium határozatát egyszerű többséggel, de mindig legalább négy kifejezett, igenlő szavazattal, és minden esetben nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozat-tervezetet mindaddig elvetettnek kell tekinteni, és a szavazást tovább kell folytatni, míg a szavazategyenlőség valamely okból fel nem bomlik. A Kuratórium legalább öt tagjának együttes jelenléte és többségi, de összesen legalább négy igenlő szavazata szükséges az éves beszámoló, és a közhasznúsági jelentés elfogadásához, az Alapítvány vállalkozási tevékenységének beindításához, a vállalkozás vezetőjének kiválasztásához, a vállalkozási tevékenység megszüntetéséhez, és az Alapítvány működését elősegítő szabályzatok elfogadásához. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag aláír és melynek elkészítése az elnök feladata. A jegyzőkönyvből ki kell tűnnie, hogy a Kuratórium az ülésen milyen döntést hozott, annak mi a tartalma, meghozatalának időpontja, hatálya, a döntést támogatóknak és ellenzőknek mi a számaránya, és személy szerint ki támogatta, illetve ki ellenezte a döntés meghozatalát. A határozatokról az elnök köteles olyan önálló nyilvántartást vezetni, melyből a fentiek ugyancsak megállapíthatóak.

7 7 Ha a Kuratórium nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülésén az eredeti napirendben szereplő ügyekben a Kuratórium továbbra is csak akkor határozatképes, ha azon legalább öt kurátor jelen van. Ennél kevesebb kurátor jelenlétével kuratóriumi ülés, még mint megismételt ülés sem tartható. A megismételt ülést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - ülés időpontját követően nyolc napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti ülés meghívójában is megjelölhető. A megismételt ülésen is szükséges a Kuratórium legalább öt tagjának együttes jelenléte, és többségi, de összesen legalább négy igenlő szavazata az éves beszámoló, és a közhasznúsági jelentés elfogadásához, az Alapítvány vállalkozási tevékenységének beindításához, a vállalkozás vezetőjének kiválasztásához, a vállalkozási tevékenység megszüntetéséhez, és az Alapítvány működését elősegítő szabályzatok elfogadásához, vagy bármely más döntés meghozatalához. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, így házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke, örökbefogadója, mostoha-, vagy nevelőszülője, testvére, illetve akinek élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel jelenlétük esetén szóban is, de minden esetben írásban postai küldeményként kell közölni úgy, hogy a döntés egy írásos példányát ajánlott postai küldeményként, míg egy másik példányát normál kézbesítésű postai küldeményként kell az érintett ismert kézbesítési címére megküldeni a határozat meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül feladva. A Kuratórium döntései meghozataluktól számított 15 napon belül - egyebekben megtekinthetők az elnök által vezetett, és nyilvános határozati könyvben, vagy az Alapítvány székhelyén elhelyezett nyilvános hirdetőtáblán. A határozatot a sajtó (Fejér Megyei Hírlap vagy Magyar Nemzet), vagy a világháló útján is nyilvánosságra kell hozni, a Kuratórium elnöke köteles az ehhez szükséges intézkedéseket - jelen alapító okirat rendelkezéseinek megtartása mellett megtenni a határozat meghozatalát követő három napon belül akként, hogy a határozat nyilvános közlése nem járhat az érdekeltek személyhez fűződő jogainak sérelmével. Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki szabadon betekinthet azt követően, hogy a nyilvántartást vezető és kezelő elnökkel előzetesen időpontot egyeztetett. Az iratokból saját költségre bárki szabadon másolatot készíthet a másolat kérése iránti kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül. Kizárólag a Kuratórium hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és az ezzel egyidejűleg elkészítendő éves közhasznúsági jelentés elkészítése és elfogadása az évi CLVI. törvény 19. alapján. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell a számviteli beszámolót, az esetleges költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét, és a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

8 8 A közhasznúsági jelentés és éves beszámoló elfogadása a Kuratórium legalább öt tagjának együttes jelenléte, és többségi, de összesen legalább négy igenlő szavazata mellett történhet. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Kuratórium elnöke készíti el, és - az Ellenőrző Bizottság véleményének előzetes beszerzését követően - a Kuratórium elnöke terjeszti be szavazásra. Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki beletekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait - így a közhasznúsági éves jelentést is - a sajtó útján nyilvánosságra hozza úgy, hogy megjelenteti a székhely szerinti regionális Fejér Megyei Hírlapban vagy a Magyar Nemzetben. A közhasznú szervezet köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni, illetve egy példányát ugyanezen időpontig az Alapító részére is megküldeni. A kuratórium minden évben köteles az alapítót tájékoztatni a végzett munkáról, eredményekről, problémákról. VI. A FELÜGYELŐ SZERV: AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG Az Alapítványnál a vezető szervtől (Kuratórium) elkülönült felügyelő szerv (Ellenőrző Bizottság) működik, mely az ügyrendjét maga állapítja meg. Az Ellenőrző Bizottság három tagból (elnök, titkár, egy tag) áll, őket három évi határozott időtartamra az Alapító kéri fel a tisztség ellátására. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, titkára, tagja az a személy, aki a vezető szerv (Kuratórium) elnöke, vagy titkára, illetőleg tagja; a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik; a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásaiból részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat ; illetve aki az ilyen feltételekkel rendelkező személyek bármelyikének hozzátartozója. Az Ellenőrző Bizottság feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon ellenőrizze az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az Alapító részére tájékoztatást adni az addig végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon jogszabályoknak, szabályzatoknak és egyéb előírásoknak megfelelő felhasználása, az Alapítvány működtetése körlében lefolytatott vizsgálatai eredményéről. Az Ellenőrző Bizottság a határozathozatalra vonatkozó általános szabályok szerint előzetesen véleményezi a Kuratórium elnöke által összeállított, és általa kuratóriumi elfogadásra beterjesztendő éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, állásfoglalását tartalmazó határozatát a Kuratóriumnak is megküldi.

9 9 Az Ellenőrző Bizottságnak joga van javaslatot tenni az alapító okirat módosítására, kiegészítésére illetve mindazon kérdésekre nézve, amelyekről az Alapító dönt. Az Ellenőrző Bizottság tagjai nem állhatnak sem az Alapítóval, sem a Kuratórium tagjaival, sem pedig egymással közeli hozzátartozói viszonyban, és egyéb érdekeltségi viszonyban sem. Az Ellenőrző Bizottság elnöke, titkára és tagja megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. Az Ellenőrző Bizottság tagjai január 26-tól január 26-ig: Az Ellenőrző Bizottság elnöke: Zemlényi Jánosné 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 30. Az Ellenőrző Bizottság titkára: Sütöri Lászlóné 8000 Székesfehérvár, Madách utca 16. Az Ellenőrző Bizottság tagja: Dr. Mihályi Gyula 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 3. Megszűnik az ellenőrző bizottsági tagság a tag halálával, tisztségről történő lemondásával, az Ellenőrző Bizottságnak az Alapító által történő visszahívásával, ha a bíróság az Alapítványt megszünteti, vagy az Alapítvány más alapítvánnyal egyesül. Ha az ellenőrző bizottsági tag személyében összeférhetetlenségi ok következik be, és azt az Alapító felhívására sem szünteti meg - mivel a tisztség fenntartása jogszabályba ütközik - az alapító külön intézkedéssel állapítja meg ennek tényét, és az ellenőrző bizottsági tagot visszahívja. A lemondást az Alapítóval kell írásban közölni, ugyanúgy az Ellenőrző Bizottság visszahívását is az alapítónak a felügyelő szervvel írásban közölt intézkedése alapozza meg. Az Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnése - a tag halálát kivéve - a változásnak (így az új tag személyének) a bíróság által a nyilvántartáson való átvezetésével, bejegyzésével hatályosul, ezen időpontig azonban a lemondott, visszahívott, vagy összeférhetetlen ellenőrző testületi tag tisztségét már nem gyakorolhatja. Az Ellenőrző Bizottság legalább két tag jelenléte esetében határozatképes. A bizottsági ülést az elnök utasítására a titkár hívja össze. Az elnök akadályoztatása esetén az ellenőrző bizottsági ülés összehívására a titkár önállóan is jogosult. Az ülésre minden ellenőrző bizottsági tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a napirendi pontokat is tartalmazó meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Évente legalább egyszer rendes ülést kell tartani, és rendkívüli ülést kell tartani, ha a tagok valamelyike azt igényli, vagy az Ellenőrző Bizottság elnöke - akadályoztatása esetén titkára - egyébként azt szükségesnek tartja. A meghívót az Alapítvány esetleges honlapján, ennek hiányában a hirdetményezés céljára rendelt, és az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára is ki kell függeszteni, mindezt a postára adással egyidőben, és ott is kell tartani az ülés befejezéséig, illetve honlap hiányában ugyanekkor a Fejér Megyei Hírlap vagy a Magyar Nemzetben is közzé kell tenni. Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az Ellenőrző Bizottság határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozattervezetet mindaddig elvetettnek kell tekinteni, és a szavazást tovább kell folytatni, míg a szavazategyenlőség valamely okból fel nem bomlik.

10 10 Az Ellenőrző Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag aláír és melynek elkészítése a titkár feladata. A jegyzőkönyvből ki kell tűnnie, hogy a Bizottság az ülésen milyen döntést hozott, annak mi a tartalma, meghozatalának időpontja, hatálya, a döntést támogatóknak és ellenzőknek mi a számaránya, és személy szerint ki támogatta, illetve ki ellenezte a döntés meghozatalát. A határozatokról a titkár köteles olyan önálló nyilvántartást vezetni, melyből a fentiek ugyancsak megállapíthatóak. Ha a Bizottság nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülésén az eredeti napirendben szereplő ügyekben a Bizottság továbbra is csak akkor határozatképes, ha azon legalább két bizottsági tag jelen van. Egy tag jelenlétével bizottsági ülés, még mint megismételt ülés sem tartható. A megismételt ülést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - ülés időpontját követően nyolc napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti ülés meghívójában is megjelölhető. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, így házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke, örökbefogadója, mostoha-, vagy nevelőszülője, testvére, élettársa, egyenesági rokonának házastársa, jegyese, házastársának egyenesági rokona vagy testvére, illetőleg testvérének házastársa, illetve akinek élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Az Ellenőrző Bizottság döntéseit az érintettekkel jelenlétük esetén szóban is, de minden esetben írásban postai küldeményként kell közölni úgy, hogy a döntés egy írásos példányát ajánlott postai küldeményként, míg egy másik példányát normál kézbesítésű postai küldeményként kell az érintett ismert kézbesítési címére megküldeni a határozat meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül feladva. Az Ellenőrző Bizottság döntései egyebekben megtekinthetők a titkár által vezetett, és nyilvános határozati könyvben, vagy az Alapítvány székhelyén elhelyezett nyilvános hirdetőtáblán. A határozatot a sajtó (Fejér Megyei Hírlap vagy Magyar Nemzet), vagy a világháló útján is nyilvánosságra kell hozni, a Bizottság titkára köteles az ehhez szükséges intézkedéseket - jelen alapító okirat rendelkezéseinek megtartása mellett - megtenni a határozat meghozatalát követő három napon belül akként, hogy a határozat nyilvános közlése nem járhat az érdekeltek személyhez fűződő jogainak sérelmével. Az Alapítvány gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki szabadon betekinthet azt követően, hogy a nyilvántartást vezető és kezelő titkárral előzetesen időpontot egyeztetett. Az iratokból saját költségre bárki szabadon másolatot készíthet. VII. A KÉPVISELET Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a titkára. A Kuratórium elnöke és titkára - a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlását is beleértve - egyedül is jogosult az Alapítvány képviseletében bármely ügykörben eljárni. Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a Kuratórium elnökének vagy a Kuratórium titkárának aláírása szükséges.

11 11 VIII. NYILVÁNTARTÁSI ÉS EGYÉB NYILVÁNOSSÁGI SZABÁLYOK A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A közhasznú szervezet bevételei az Alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól az Alapítvány közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. A közhasznú szervezet költségei a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Alapítvány honlapján közzétett valamennyi dokumentumot archiváltan úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy azok a honlap fenntartása alatt bármikor, bárki számára szabadon és korlátozástól mentesen letölthetőek legyenek. A honlapon vagy a sajtóban történő nyilvános közlés nem járhat az érdekeltek személyhez fűződő jogainak sérelmével. IX. MEGSZŰNÉS Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnése esetén az alapítványi vagyont a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után a Kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen nincs vagy döntés nem születik, úgy hasonló célú Alapítvány támogatására kell fordítani. X. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után az Alapítványt az Alapító nem vonhatja vissza. Az Alapító az alapító okiratot a név, a cél és a vagyon sérelme nélkül indokolt esetben módosíthatja. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint az

12 12 alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Székesfehérvár, január 26. Almássy-telepi Krisztus Király Egyházközség alapító képviseli: Kiss János általános helynök apostoli protonotárius, nagyprépost, kanonok Ellenjegyzem: Dr. Bodnár Zoltán ügyvéd Bodnár és Lévai Ügyvédi Iroda 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A. Lajstromszám: Fejér MÜK 346.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alapító okirat A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány Alapító Okiratának a 2015....-ei módosításával egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Nyilvántartási száma: 08-01-0000302 1 Az 1./ pontban megjelölt

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány A Szellemi Köztársaságért Alapítvány Alapító okirat 5. módosított (2010. szeptember 27.) Praeambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy a magyar társadalomban a demokratikus politikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy a Szombathelyi Vívóakadémia Sport Egyesület a szombathelyi régió utánpótlás sportjának fejlesztésére létrehozott Szombathelyi Vívóakadémia

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA Krisztinavárosi Római Katolikus Plébánia 1016 Budapest, Mészáros u. 1. ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE Krisztinavárosi Szent

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata

Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Almásfüzitő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) a község lakosságának egészségügyi,

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 25-i zárt ülésére. Tárgy: Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 25-i zárt ülésére. Tárgy: Közalapítvány alapító okiratának módosítása E L ŐTERJESZTÉS Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 25-i zárt ülésére Tárgy: Közalapítvány alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! 1.) Körmend Város Önkormányzata,

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az MHT Magyar Hegedűkészítők Társasága Közhasznú Egyesület SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. július 19. 2 Az MHT Magyar Hegedűkészítők Társasága Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: egyesület) alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

Szeged Biztonságpolitikai Központ Közalapítvány Alapító okirata

Szeged Biztonságpolitikai Központ Közalapítvány Alapító okirata Szeged Biztonságpolitikai Központ Közalapítvány Alapító okirata Az alulírott alapítók 2000. január 3-án az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv) 74. (1) bekezdésében írt felhatalmazása alapján Szegedi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI. Név: Dobó István. Cím:3300 Eger, Mély út 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI. Név: Dobó István. Cím:3300 Eger, Mély út 4. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye diáksportjának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A LOGOS-HUNGARY Alapítvány. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal)

A LOGOS-HUNGARY Alapítvány. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal) A LOGOS-HUNGARY Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal) Az alapító okiratban nevezett alapító tagok a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Alapító Okirat 1. (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat 1. (egységes szerkezetben) Alapító Okirat 1 (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az alapítvány elnevezése: Bátaszék város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítványa a Polgári Törvénykönyv 74/G.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosított) Dr.Zobory István, 1042 Budapest, Árpád út 167. Dr.Bokor József, 1112 Budapest, Beregszász u. 48/B Dr.Győri József, 1111 Budapest,

Részletesebben

1) Az alapítvány neve: Gyulai István és Zsivótzky Gyula Alapítvány a Magyar Atlétikáért

1) Az alapítvány neve: Gyulai István és Zsivótzky Gyula Alapítvány a Magyar Atlétikáért 1 EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPITÓ O K I R A T Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., az 1959. évi IV. tv. és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltaknak megfelelően az alapítók - 2008. május 15-én elhatározták

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben