Általános Szerzıdési Feltételek Kivonat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerzıdési Feltételek Kivonat"

Átírás

1 Kivonat Érvényes: október 1-jétıl

2 A kábeltelevíziós és Internet-szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: FiberNet Kommunikációs Zártkörő Részvénytársaság () Székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2. Cégjegyzékszám: Internetes honlap: Telefonszám: A Szolgáltató általános szerzıdési feltételeit az Elıfizetık számára közzéteszi az illetékes ügyfélszolgálaton, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton, amelybe az Elıfizetık a nyitvatartási idın belül betekinthetnek, illetve azt meghallgathatják. A Szolgáltató az általános szerzıdési feltételeket az Elıfizetı számára elérhetı módon közzéteszi és biztosítja az Elıfizetık számára megtekintésének lehetıségét. Az általános szerzıdési feltételek tudomásul vételét az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés aláírásával igazolja. A Szolgáltató az általános szerzıdési feltételekbe történı betekintést az ügyfélszolgálati irodában folyamatosan biztosítja, valamint annak kivonatát az ügyfélszolgálaton, illetve internetes oldalán hozzáférhetıvé teszi. A kivonatot, illetve külön kérés esetén az általános szerzıdési feltételeket lehetıség szerint azonnal, de legkésıbb az igénybejelentéstıl számított 30 napon belül, továbbá Internet szolgáltatás esetén elsısorban elektronikus formában térítésmentesen bocsátja az Elıfizetı rendelkezésére. A ügyfélszolgálati irodái és elérhetıségük lsd. csatolt lista. 2. A szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, elérhetıségük megjelölése. Ha az Elıfizetınek az Elıfizetıi szerzıdéssel, vagy az Elıfizetıi jogviszonnyal kapcsolatos reklamációja van, a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodához kell fordulnia. A Szolgáltató a reklamációt kivizsgálja és amennyiben a probléma azonnal nem oldható meg, 30 napon belül írásban válaszol. Telefonon érkezı reklamáció esetén a Szolgáltató a reklamáció természetétıl függıen indokolt esetben írásban válaszol. Felügyeleti szervek: a Nemzeti Hírközlési Hatóság 2

3 3. Az Elıfizetı személyes adatainak kezelése A Szolgáltató az Elıfizet_ adatait a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) rendelkezéseinek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen kezeli. A Szolgáltató az Elıfizetık és a Felhasználók részére történı számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az elıfizetıi szerzıdések figyelemmel kísérése céljából a következı adatokat kezelheti: a) az egyedi elıfizetıi szerzıdés jogszabályban meghatározott kötelezı elemei (amely tartalmazza egyebek között a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói neveket és jelszavakat), b) az elıfizetı címe, c) a szolgáltatás dátuma, d) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggı adatok, e) tartozás hátrahagyása esetén az elıfizetıi szerzıdés felmondásának eseményei, e) az elszámolási idıszakban elszámolható összes egység száma f) a szolgáltatás típusa, iránya, kezdı idıpontja, illetıleg a továbbított adat terjedelme, IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti az EHT 154. (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyes adatokon túl azon személyes adatot is, mely a szolgáltatás nyújtásához mőszakilag elengedhetetlenül szükséges. Szolgáltató az ügyfélszolgálatán, illetve telefonos ügyfélszolgálatán tájékoztatót tesz közzé az Elıfizetık személyes adatainak kezelésérıl. A tájékoztatónak tartalmaznia kell legalább: - a Szolgáltató által kezelt személyes adatok körét; - a személyes adatok tárolásának idıtartamát, - a személyes adatok továbbításának eseteit; - a személyes adatok kezelésének jogcímét (hozzájárulás, vagy kötelezı adatkezelés); - kötelezı adatkezelés esetén a jogszabályi hivatkozást; - személyes adat kezelésének célját; mely személyes adatokat győjti, tárolja és dolgozza fel a hírközlési szolgáltatás elérhetıvé tétele, a díjszámítás és a díjszámítás helyességének ellenırzése céljából, illetve abból a célból, hogy a szolgáltatást megfelelı minıségben nyújtsa. 4. Az elıfizetıi szolgáltatások részletes leírása az Általános Szerzıdési Feltételek 2. pontjában, a szolgáltatások díjainak, kedvezményeknek leírása az Általános Szerzıdési Feltételek 1. függelékében, míg a szolgáltatások minıségi célértékeinek leírása az Általános Szerzıdési Feltételek 5. pontjában és vonatkozó függelékében találhatók. 5. A számlázás módja Az elıfizetési díjfizetés esedékességét az Elıfizetı választása szerint az elıfizetési szerzıdés tartalmazza. A díjfizetés gyakorisága választható, azonban alapesetben a díjfizetés havonta kötelezı. Az Elıfizetı a rendszeresen fizetendı díjakat havi díjfizetés esetén tárgyhó-nap 5. napjáig, negyedéves díjfizetés esetén a tárgynegyedév elsı hónapjának 5. napjáig, féléves díjfizetés esetén a tárgyfélév elsı hónapjának 5. napjáig, míg az éves díjfizetés esetén a tárgyév elsı hónapjának 5. napjáig köteles Szolgáltatónak megfizetni. A Szolgáltató által az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott címre kiküldött fizetési értesítık (számlák) a feladást követı 5. napon megérkezettnek tekintendık. Kézbesítettnek kell továbbá tekinteni a tértivevénnyel küldött értesítést akkor is, ha az az átvételt megtagadta, illetve a címzett ismeretlen, vagy egymást követı két alkalommal nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Szolgáltatóhoz. Amennyiben az Elıfizetı a rendszeresen fizetendı díjakról a tárgyidıszakot megelızı hónap utolsó napjáig nem kap fizetési értesítıt, ezt köteles haladéktalanul jelezni az illetékes ügyfélszolgálaton, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton. Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdés eltérı rendelkezést nem tartalmaz, a rendszeresen fizetendı díjak 3

4 tárgyidıszakban elıre, míg az eseti díjak az igénybe-vételt követı számlázási idıszakban, utólag esedékesek. Szolgáltató a díjszámlázás integritását a számlázás folyamán illetéktelen személyek által hozzáférhetetlen, nem manipulálható módon biztosítja a pénzügyi és számviteli jogszabályok megtartásával. 6. A hibabejelentı elérhetısége, hibabejelentések, számla-panaszok elintézési rendje, a karbantartási szolgáltatások biztosítása A hibabejelentések elintézési rendje A hibaelhárítás érdekében a Szolgáltató 24 órán keresztül hívható hibabejelentı szolgálatot mőködtet. A hibabejelentı szolgálat hívható az illetékes ügyfélszol-gálatok, vagy a telefonos ügyfélszolgálat, illetve internetes szolgáltatás esetén az internetes hibabejelentı/help Desk jelen kivonatban és az ÁSZF 1.1. pontjában megadott telefonszámain. A hibabejelentı szolgálat ügyfélszolgálati idıben élıhangos, azon kívül üzenetrögzítıs. Az Elıfizetı késedelem nélkül köteles jelezni a szolgáltatás észlelhetı hiányosságait, vagy rendellenességeit az illetékes ügyfélszolgálaton, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton, illetve internetes szolgáltatás esetén az internetes hibabejelentı/help Desk telefonszámán. Az Elıfizetı a hibaelhárítás érdekében a Szolgáltatóval együttmőködni köteles. A hibabejelentés adatait, a hibaelhatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon hangfelvétellel, vagy egyéb elektronikus úton a Szolgáltató nyilvántartásban rögzíti és a hibaelhárítás napjától számított 1 évig az adatkezelési szabályok megtartásával megırzi. A hibabejelentést a Szolgáltató az Elıfizetınek visszaigazolja és nyilvántartásba veszi:. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: az Elıfizetı nevét, értesítési címét, szerzıdés, illetve ügyfélszámát, a hibajelenség leírását, a hibabejelentés idıpontját (év, hó, nap, óra), a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét, a hiba okát, a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hó, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát), az elıfizetı értesítésének módját és idıpontját. Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelı indokolással köteles az Elıfizetıt értesíteni arról, hogy - a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı, vagy a hiba az Elıfizetı érdekkörébe tartozó okból merült fel; - a hiba kijavítását megkezdte; - a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Elıfizetı részére a hiba jellegétıl, így különösen a hibás teljesítéssel az Elıfizetı vagyonában okozott értékcsökkenés mértékétıl függı díjcsökkentést nyújt. A hibaelhárítás és az üzemeltetés biztosítása érdekében az ingatlan tulajdonosa (használója) tőrni köteles, hogy elızetes értesítés alapján a Szolgáltató erre felhatalmazott képviselıje az ingatlan területére karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen, illetve, ha mőszaki indokok miatt az másként nem oldható meg (amit a hatóság nyilatkozatával igazol), az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetıleg abban a szolgáltatás céljára szolgáló eszközt (távközlı berendezést, vezetéket, antennát) elhelyezzen. Amennyiben a Szolgáltató tevékenysége az ingatlan tulajdonosát tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, a korlátozás mértékének megfelelı kártalanítás illeti meg. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás megvalósulását az Elıfizetınél elıre jelzett idıpontban ellenırizni. A Szolgáltató képviselıjét el kell látni olyan igazolvánnyal, amellyel bizonyítja jogosultságát a Szolgáltató nevében történı eljárásra. Az Elıfizetınek a hibaelhárítás során a Szolgáltatóval együtt kell mőködnie, a hibaelhárítás lehetıségét a szolgáltatáshozzáférési ponton, illetve a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyet adó ingatlanban biztosítani köteles. Ha a hibaelhárítást az Elıfizetı bejelentése alapján végzi a Szolgáltató, az Elıfizetıt csak akkor kell értesíteni, ha a hiba elhárításához szükséges bejutni arra az ingatlanra, ahol az Elıfizetı által használt szolgáltatás-hozzáférési pont található. Az Elıfizetı a hálózatot érintı karbantartási vagy javítási munkát a Szolgáltatón kívül mással nem végeztetheti, Elıfizetı teljes kártérítéssel tartozik abban az esetben, ha illetéktelen beavatkozás folytán a Szolgáltató tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévı hálózat kárt szenved. A tilalom nem vonatkozik az Elıfizetı tulajdonában lévı televízió- és egyéb mősorvevı készülékekre, a szolgáltatás-hozzáférési pont és a vevıkészülék között szükséges eszközökre, de Elıfizetı ebben az esetben is köteles olyan módon eljárni, hogy a Szolgáltató tulajdonában vagy üzemeltetésében lévı hálózatot, annak rendeltetésszerő mőködését ne sértse vagy veszélyeztesse (ideértve különösen a szakmai, mőszaki elıírások, szabványok maradéktalan betartását). 4

5 Ha a hibaelhárítás során a Szolgáltató megbízottja nem tud az érintett ingatlanra bejutni, értesítés hátrahagyásával tájékoztatja az Elıfizetıt a helyszíni kiszállás következı idıpontjáról vagy az idıpont-egyeztetés lehetıségérıl. Ha a Szolgáltató az Elıfizetı kérésére az Elıfizetıvel egyeztetett idıpontban a szolgáltatás-hozzáférési ponthoz kiszáll, az Elıfizetı az ÁSZF 1. számú függelékben meghatározott mértékő kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a Szolgáltatónál felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség az Elıfizetıt abban az esetben is terheli, ha a Szolgáltató az Elıfizetı hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy amennyiben a hiba oka az Elıfizetınél merült fel (pl. az Elıfizetı hibás végberendezése, rongálása, stb.) továbbá téves hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén. A Szolgáltatónál bekövetkezı teljes körő jelkiesés esetén a szolgáltató 24 órán belül megkezdi a hiba elhárítását. Ha a hibaelhárítási kötelezettségét a Szolgáltató az Elıfizetı, vagy az Elıfizetı érdekkörében felmerült ok, vagy a Szolgáltató tevékenységétıl független, külsı, általa elháríthatatlan ok miatt nem tudja teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg az akadályoztatás el nem hárul. Amennyiben az Elıfizetı jogellenes magatartásával más Elıfizetıket is érintı hibaelhárítást hiúsít meg, felel a Szolgáltatónak okozott kárért. Kizárólag a Szolgáltató jogosult a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett hálózattal kapcsolatos hibák kijavítására. Ha a Szolgáltató a hibaelhárítás során azt állapítja meg, hogy az Elıfizetı a meghibásodott hálózat javítására a Szolgáltatón kívül mást vett igénybe vagy saját maga kívánta megjavítani és ezzel kárt okozott, az okozott kárt köteles megtéríteni, valamint köteles viselni a Szolgáltatónak a hiba elhárításával kapcsolatban felmerült költségét. Internetes szolgáltatás esetén Figyelemmel az Elıfizetık érdekeire, a Hálózat rendeltetésszerő használatának biztosítására az elıfizetıi végpont létesítését követıen, az Elıfizetı az ingatlanán belül a hozzáférési pontig terjedı hálózaton a Szolgáltató elızetes engedélye nélkül semmilyen átalakításra nem jogosult. A számlapanaszok elintézési rendje Ha az Elıfizetı a felszámított díj összegét vitatja (ide nem értve a Szolgáltató által történı díjmódosítás mértékének vitatását), a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidı elmulasztása esetén a Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az elıfizetıi szerzıdést a díjtartozás miatt felmondani. Ha az Elıfizetı a bejelentést a díjfizetési határidı lejárta elıtt nyújtja be és a Szolgáltató a bejelentést nem utasítja el 5 napon belül az alábbiak szerint, a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidı a díjreklamáció kivizsgálásának idıtartamával meghosszabbodik. Amennyiben a Szolgáltató számlázási rendszere zártságát az illetékes miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja, a díjfizetési határidı nem hosszabbodik meg akkor sem, ha az Elıfizetı a díjreklamációt a díjfizetési határidı elıtt nyújtja be, vagy ha a Szolgáltató a bejelentést 5 napon belül nem utasítja el. A tanúsítás meglétérıl a Szolgáltató az Elıfizetı kérésére tájékoztatást ad. A nem vitatott összeg megfizetését, esedékességét a reklamáció nem érinti. Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül az Elıfizetı választása szerint a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Elıfizetı számláján egy összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az Elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az Elıfizetıt megilletı kamat mértékének el kell érnie a Szolgáltatót az Elıfizetı díjfizetési késedelme esetén megilletı kamat mértékét. Ha a Szolgáltató a díjreklamációt elutasítja, a panasz elutasítását indokolással együtt írásba foglalja és egy példányát átadja, vagy 15 napon belül levélben megküldi az Elıfizetınek. Az Elıfizetıt jogosult az illetékes hírközlési hatóság vizsgálatát kérni. Az Elıfizetı kérésére a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az Elıfizetı az adatkezelési szabályok figyelembevételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendı díj számításához szükséges számlázási adatokra vonatkozó kimutatást. Karbantartási szolgáltatások biztosítása Szolgáltató elvégzi a vezetékes hálózat rendszeres karbantartási feladatait, amelyek során jogosult meghatározott idıtartamig a szolgáltatás szüneteltetésére az ÁSZF-ben foglaltak szerint. 5

6 7. Szerzıdésszegés jogkövetkezményei A Szolgáltató szerzıdésszegése Az elıfizetıi szerzıdés késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Elıfizetı vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. A kártérítési igényt az Elıfizetı írásban jelentheti be a Szolgáltató felé. Amennyiben az Elıfizetı kártérítési igényét a Szolgáltató nem fogadja el, az Elıfizetı azt a polgári jog általános szabályai szerint bíróság elıtt érvényesítheti. A hibaelhárítási határidı be nem tartása esetén a Szolgáltató a hiba elhárítására nyitva-álló határidı eredménytelen elteltétıl a hiba elhárításáig kötbér fizetésére köteles. Amennyiben az elıfizetıi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı hat hónapban az Elıfizetı által az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (elıre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idıtartamú elıfizetıi jogviszony esetén a vetítési alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba miatt az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minıséghez képest alacsonyabb minıségben képes csak igénybe venni, a kötbér mértéke az elızı mérték fele. A Szolgáltató kötbért havi díjfizetési kötelezettségesetén a következı elszámolás alkalmával az Elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy az elıfizetıi jogviszony megszőnése esetén az Elıfizetı választása szerint a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül az Elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. Az átírás teljesítésére vonatkozó határidı be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával megegyezı összegő kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírnia. Az Elıfizetı szerzıdésszegése Az Elıfizetı felelıs a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő használatáért. Az Elıfizetı felel a Szolgáltatónak okozott minden olyan kárért, amely az Elıfizetı tulajdonában lévı végberendezés (televíziós és egyéb vevıkészülékek, illetve számítógép), a szolgáltatás-hozzáférési pont és a végberendezés között szükséges eszközök meghibásodásából, a belföldi forgalomban nem engedélyezett, a vonatkozó szabványok elıírásainak nem megfelelı, hatósági engedéllyel, illetve megfelelıségi tanúsítvánnyal illetve CE vagy H megfelelıségi jelöléssel nem rendelkezı végberendezés, a szolgáltatás-hozzáférési pont és a végberendezés között szükséges eszközök csatlakoztatásából, a berendezések ellenırzésének akadályozásából, a szolgáltatás harmadik személynek történı jogosulatlan átengedésébıl, az Elıfizetıt terhelı kötelezettségek illetve számítógép), a szolgáltatás-hozzáférési pont és a végberendezés között szükséges eszközök meghibásodásából, a belföldi forgalomban nem engedélyezett, a vonatkozó szabványok elıírásainak nem megfelelı, hatósági engedéllyel, illetve megfelelıségi tanúsítvánnyal illetve CE vagy H megfelelıségi jelöléssel nem rendelkezı végberendezés, a szolgáltatás-hozzáférési pont és a végberendezés között szükséges eszközök csatlakoztatásából, a berendezések ellenırzésének akadályozásából, a szolgáltatás harmadik személynek történı jogosulatlan átengedésébıl, az Elıfizetıt terhelı kötelezettségek megsértésébıl, vagy a hibaelhárítás nem megfelelı biztosításából ered. Az ÁSZF-ben meghatározott esetekben az Elıfizetı szerzıdésszegése esetén Elıfizetı köteles az ÁSZF-ben meghatározott mértékő kárátalányt fizetni. Elıfizetıi szerzıdésszegés esetén Szolgáltató jogosult továbbá a szerzıdés megszőnésének szabályai szerint az elıfizetıi szerzıdés felmondására, a szünetelés, illetve korlátozás szabályai szerint a szolgáltatás szüneteltetésére, illetve korlátozására. 8. A szerzıdés módosításának feltételei esetei, egyoldalú szerzıdésmódosítás esetei, elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás esetére, áthelyezés, átírás szabályai Az elıfizetıi szerzıdést a Felek együttes akarattal a jogviszony fennállása alatt, a vonatkozó jogszabályok alkotta keretek között bármikor módosíthatják. A módosítás nem terjedhet ki a szerzıdés kötelezı, jogszabályokban meghatározott tartalmára. Az elıfizetıi szerzıdés módosítását az elıfizetı is kezdeményezheti, amit a szolgáltató az általános szerzıdési feltételekben meghatározott feltételek teljesítése esetén nem tagadhat meg. Az elıfizetı ennek keretében jogosult: 6

7 a) a szolgáltatás-hozzáférés helyének megváltoztatását (áthelyezés) b) számlázási cím módosítását c) az igényelt programcsomag-változtatását d) az adatai vagy azok kezelésének módosítását (pl. átírás) kezdeményezni. A szolgáltató jogosult az elıfizetıi szerzıdés egyoldalú módosítására a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint az egyedi elıfizetıi szerzıdésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén. Az elıfizetıi szerzıdés Szolgáltató által történı egyoldalú módosítása esetén Szolgáltató köteles a módosításokat azok hatályba lépését megelızıen 30 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni és az Elıfizetıt az EHT-ban foglaltak alapján értesíteni, az Elıfizetıket megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatással együtt. Amennyiben a szerzıdésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása az egyedi szerzıdésben rögzített megállapodás alapján elfogadásnak minısül. A Szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén Elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az Elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz az Elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elıfizetıi szerzıdést. Nem mondhatja fel az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést ilyen esetben akkor, ha kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és az elıfizetıi szerzıdést az ebbıl eredı kedvezmények figyelembe vételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti és az Elıfizetı felmondja az elıfizetıi szerzıdést, a Szolgáltató az Elıfizetıtıl nem követelheti a szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. Áthelyezés szabályai Az Elıfizetı kezdeményezheti a szolgáltatás-hozzáférési pont helyének megváltoztatását (áthelyezés) a Szolgáltató ellátási területén belül. Az áthelyezési kérelem beadásakor az elıfizetı köteles megadni, hogy a szolgáltatási hozzáférési pontot mely címre kéri. Amennyiben az áthelyezési kérelem beadásakor az elıfizetı a létesítési címet megadni nem tudja, a szolgáltató az áthelyezési igényt 60 napig tartja nyilván. Ezt követıen az elıfizetıi szerzıdés megszőnik. A Szolgáltató áthelyezést a kérelem kézhez-vételétıl számított 30 napon belül, a díjszabásban szereplı díj megfizetése után teljesíti, és csak abban az esetben, ha az Elıfizetınek díjtartozása nincs, valamint az új kiépítés költsége nem magasabb, mint az adott terület átlagos létesítési költségeinek kétszerese. Ha az áthelyezést a Szolgáltató a mőszaki feltételek hiányában nem tudja teljesíteni, a Szolgáltató az Elıfizetıt a kérelem kézhezvételétıl számított 15 napon belül a teljesítési idıpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti. Az elıfizetıi hozzáférési pont megszüntetésétıl az áthelyezés teljesítéséig az elıfizetıi jogviszony szünetel. Amennyiben az áthelyezést a Szolgáltató ellátási területén kívül kéri az Elıfizetı, vagy díjtartozását nem rendezi, az áthelyezésre nincs lehetıség. Ebben az esetben errıl a Szolgáltató az Elıfizetıt értesíti. Az Elıfizetı amennyiben díjhátralékkal nem rendelkezik az általános szerzıdési feltételek pontjában foglaltak szerint kérheti a hozzáférési pont áthelyezését a Szolgáltató által ellátott, Internet-hozzáférési-, ellátási szolgáltatásra alkalmas hálózattal rendelkezı területen belül. Átírás szabályai A Szolgáltató kérelem alapján módosíthatja az igénybejelentést vagy az elıfizetıi szerzıdést, ha az Elıfizetı személyében a szolgáltatás hozzáférési pont helyének megváltoztatása nélkül az erre vonatkozó megállapodás, jogutódlás vagy öröklés miatt következik be a változás (átírás). Az Elıfizetı személyében történt változás esetén új elıfizetıi szerzıdés szükséges. Át-írásra abban az esetben van lehetıség, ha az új igénylı az ingatlan jogszerő használója, az esetleges átírási díj pedig befizetésre került. Nincs lehetıség az átírásra, amennyiben az adott szolgáltatás-hozzáférési pontra vonatkozóan díjhátralék áll fenn. Szolgáltató az átírást, amennyiben annak feltételei fennállnak, a kérelem kézhezvételétıl, illetve amennyiben a feltételek nem állnak fenn, azok bekövetkezésétıl számított 15 napon belül teljesíti. Ha az Elıfizetı szerzıdésben szereplı adataiban, képviselıjének személyében, jogállásában, gazdálkodásában változás áll be (így különösen elköltözés, továbbá a nem természetes személy elıfizet esetében, ha ellene felszámolási, végelszámolási, vagy csıdeljárás indult) köteles azt a Szolgáltatóval haladéktalanul, de legkésıbb a változás 7

8 bekövetkezésétıl számított 3 munkanapon belül közölni (értesítési kötelezettség). Amennyiben az Elıfizetı ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a hálózatról való lekapcsolásig a díjfizetési kötelezettség ıt terheli és a Szolgáltató az értesítés elmulasztásából eredı károkért semmilyen felelısséget nem vállal. A Szolgáltató a változást átvezeti nyilvántartásán az adatkezelési szabályoknak megfelelıen. E kötelezettség megszegése esetén az Elıfizetı köteles megtéríteni a Szolgáltatónak okozott kárt. 9. A szolgáltatás korlátozásának, illetve szüneteltetésének feltételei Szolgáltatás korlátozása A Szolgáltató az Elıfizetı egyidejő értesítésével jogosult a szolgáltatás igénybevételének korlátozására, ha: a) az Elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha: - a szolgáltatáshoz használt berendezést, továbbá a szolgáltató hálózatát a szerzıdésben foglaltaktól eltérıen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol (ideértve azt is, ha az Elıfizetı a Szolgáltató hálózatát, annak eszközeit szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megrongálja, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kábelmodemet átalakítja, mőszaki jellemzıit megváltoztatja stb), vagy - a szolgáltatáshoz használt kábelszakasz (törzs- és vonalkábel) házerı-sítı, elosztópont, és egyéb jeltovábbítási berendezés fenntartási, fel-újítási, megelızı karbantartási munkáinak, illetve az ellenırzési munkák elvégzését akadályozza; - az Elıfizetı a szolgáltatást a Szolgáltató elızetes hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt a hálózati szerzıdésekrıl szóló jogszabály(ok) szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja; - a szolgáltatást a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás nélkül nem saját célra használja, továbbosztja (különösen vendéglátó, és szállodai egységekben, illetve internetelérést biztosító szolgáltató egységekben, vagy ún. internet kávézókban stb.), illetıleg nyilvánosság számára teszi elérhetıvé, - internetes szolgáltatás esetén az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıség-tanúsítvánnyal illetve CE vagy H megfelelıségi jelöléssel nem rendelkezı végberendezést vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztat, vagy - internetes szolgáltatás esetén az Elıfizetı a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minıségét bármilyen módon befolyásolja (ideértve különösen, ha Elıfizetı nem biztosítja a saját eszközeinek (számítógépének) biztonságos és rendeltetésszerő mőködését és ezzel a Hálózat, vagy a többi Elıfizetı számára nyújtott szolgáltatás rendeltetésszerő mőködését akadályozza, vagy veszélyezteti), vagy; - internetes szolgáltatás esetén a szolgáltatás megállapodott mértéken felül használata - internetes szolgáltatás esetén Elıfizetı a figyelmeztetést követıen sem tartja be a jóhiszemő használat szabályait b) az Elıfizetınek a díjtartozásról szóló felhívásban megjelölt de legalább 30 napos határidı elteltét követıen is esedékes díjtartozása van, és az Elıfizetı a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az általános szerzıdési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot; c) kábeltelevíziós szolgáltatás esetén az Elıfizetı a mősorjelet jogosulatlanul vételezi (ideértve, ha nem az általa ténylegesen elıfizetett mősort vételezi), vagy a beérkezı mősorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt mősorjelet jogosulatlanul dekódolja. Szüneteltetés A Szolgáltató elıre nem látható és elháríthatatlan külsı ok vagy jogszabály alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetén szüneteltetheti a szolgáltatást. Szolgáltató jogosult továbbá a szolgáltatás szüneteltetésére az Elıfizetık elızetes, a szünetelést legalább 15 nappal megelızı értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, vagy karbantartása miatt szüneteltetést nem igénylı más gazdaságos mőszaki megoldás hiányában -, ez azonban naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg. 8

9 A Szolgáltató érdekkörében felmerülı ide nem értve az ÁSZF-ben meghatározott rendszeres karbantartást, illetve egyik fél érdekkörébe sem tartozó okból eredı szüneteltetés esetén Elıfizetı a szünetelés idıtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ebben az esetben, ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató köteles visszatéríteni az adott egy hónapra esı, megfizetett elıfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka Vis Maior, feltéve, hogy a Szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidın belüli megszüntetése érdekében minden tıle elvárhatót megtett. A szolgáltatás az Elıfizetı tárgyhónap 15. napjáig írásban közölt kérelmére a tárgyhónapot követı hónap 1. napjától kezdıdıen is szüneteltethetı. Az Elıfizetı kérésére történı szüneteltetésnél az Elıfizetı a díjszabásban meghatározott költségtérítés fizetésére köteles. Soros hálózatrészen, illetve amennyiben a szüneteltetés kábelvezeték, erısítı - vagy a szolgáltatás folyamatosságához szükséges más mőszaki berendezés áthelyezésével, vagy csatlakozási pont lezárással történik, illetve a szüneteltetés mások vételi lehetıségével összefügg, - a szüneteltetésre az Elıfizetı kérése alapján nem kerülhet sor. Internetes szolgáltatásnál a kábelmodemen kívüli más hozzáférés esetén szüneteltetésre az Elıfizetı kérése alapján nem kerülhet sor. 10. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei, feltételei A szerzıdés megszőnik: - a Felek megállapodása alapján; - határozott idı lejártával; - a Felek halálával, ha nincs átírásra jogosult örökös, jogutód nélküli megszőnésével; - az ÁSZF-ben meghatározott esetben és feltételekkel, például felmondás (ideértve például azt is, ha hálózatátépítése esetén az új szolgáltatást az Elıfizetı nem kívánja igénybe venni) Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének feltételei Az Elıfizetı jogosult a határozatlan idejő elıfizetıi szerzıdést 8 napos felmondási idıvel írásban felmondani. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki. Nem jogosult a Szolgáltató a felmondásra az ÁSZF-ben meghatározott esetekben. Szolgáltató jogosult az elıfizetıi szerzıdést 15 napos határidıvel az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel felmondani, ha az Elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követıen sem szünteti meg a szerzıdésszegést. Szolgáltató a fentieken túl jogosult az elıfizetıi szerzıdést 60 napos fel-mondási idıvel felmondani. A Szolgáltató a másik szolgáltató kérelmére köteles felmondani az elıfizetıi szerzıdést az ÁSZFben meghatározott esetben. 9

10 Általános Szerzıdési Feltételek Kivonat 1. sz. Függelék Ügyfélszolgálati irodák nyitva tartása és elérhetısége október 01-tıl Budapesti Ügyfélszolgálat Promontor Udvar Üzletház 1221 Budapest, Kossuth L. u Telefon: Fax: (1) Budapest (IX., X., XII., XIX., XXII. kerületek),ercsi, Etyek, Gyúró, Kajászó, Martonvásár,Nyergesújfalu, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Százhalombatta,Tárnok, Tordas, Üröm, Gárdony, Agárd, Velence, kápolnásnyék Nyitva tartás: hétfıtıl péntekig: 10:00-18:00 Gödöllıi Ügyfélszolgálat 2100 Gödöllı, Remsey krt. 8. Telefon: 28/ Fax: 28/ Gödöllı, Kerepes, Erdıkertes, İrbottyán, Kistarcsa, Nagytarcsa, Mogyoród, Szada Siófoki Ügyfélszolgálat 8600 Siófok, Fı u Telefon: 84/ Fax: 84/ Siófok, Szabadbattyán ; szombat: (május - szeptember) 9:00-12:00 Hévízi Ügyfélszolgálat 8380 Hévíz, Tavirózsa u. 1/a. Telefon: 83/ Fax: 83/ Hévíz, Zalaszentgrót, Csáford, Tekenye, Zalaudvarnok, Fonyód, Herend, Bánd, Szentgál Bajai Ügyfélszolgálat 6500 Baja, Szarvas Gábor u. 8. Telefon: 79/ Fax: 79/ Baja, Érsekhalma, Bácsalmás, Jánoshalma, Borota, Kunfehértó, Mélykút Kalocsai Ügyfélszolgálat 6300 Kalocsa, Szent István u Telefon/fax: 78/ Kalocsa Nyitva tartás: : h: 13:00-16:00 k: 8:00-16:00 sze: 8:00-16:00 cs: 13:00-18:00 p: 8:00-14:00 Siklósi Ügyfélszolgálat 7800 Siklós, Felszabadulás u. 63/b. Telefon: 72/ Fax: 72/ Siklós, Sellye, Somogyapáti, Garé, Patapoklosi, Almamellék, Ócsárd, Szava, Bisse, Magyarbóly, Villány, Kozármisleny, Barcs, Matty, Keszı, Vajszló, Gyód, Szentlırinc, Pécs-Somogy és Pécs-Vasas, Mohács, Lánycsók Ceglédi Ügyfélszolgálat 2700 Cegléd, Kút u. 5. Telefon: 53/ Fax: 53/ Cegléd, Tószeg 10

11 Kecskeméti Ügyfélszolgálat 6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. krt. 8. Telefon: 76/ Fax: 76/ Kecskemét, Városföld, Csongrád Mezıkövesdi Ügyfélszolgálat 3400 Mezıkövesd, Bevásárló udvar C/1. Telefon: 49/ Fax: 49/ Mezıkövesd, Mezıkeresztes, Füzesabony, Poroszló, Kál-Kompolt, Heves Hajdúszoboszlói Ügyfélszolgálat 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 3/a. Telefon: 52/ Fax: 52/ Hajdúszoboszló, Kaba, Báránd, Balmazújváros, Újfehértó, Hajdúhadház, Püspökladány, Nádudvar, Nagyrábé, Sárrétudvari, Sarkad, Nyíradony, Szeghalom, Fehérgyarmat, Túrkeve, Vésztı, Tépe, Berrettyóújfalu, Esztár, Gyomoaendrıd, Hajdúbagos, Konyár, Kisújszállás, Mikepércs, Okány, Pocsaj 11

12 Martfői Ügyfélszolgálat 5435 Martfő, Mártírok út 1. ; pf. 8. Telefon/Fax.: 06-56/ Martfő Nyitva tartás: h: k: sze: cs: p: Tiszaújvárosi Ügyfélszolgálat Szent István u. 1. fsz. 6. Telefon: 49/ Fax: 49/ Polgár, Egyek, Tiszalök Ügyfélszolgálati irodák kék szám elérhetısége május 25.-tıl Budapest Balmazújváros, Újfehértó, Hajdúhadház, Csongrád, Egyek, Füzesabony, Kál, Kompolt, Polgár, Poroszló, Tiszalök, Fonyód, Zalaszentgrót, Berettyóújfalu, Túrkeve, Kisújszállás, Hajdúbagos, Mikepércs, Tépe, Konyár, Esztár, Pocsaj, Nyíradony, Kaba, Fehérgyarmat, Nyergesújfalu, Pilisvörösvár, 40/ Pilisszentiván, Ercsi, Tárnok, Somogyapáti, Patapoklosi, Almamellék, Barcs, Bisse, Matty, Magyarbóly, Villány, Vajszló, Herend, Bánd, Szentgál, Gyód, Keszı, Szentlırinc, Pécs-Somogy és Pécs-Vasas, Hajdúszoboszló, Báránd, Püspökladány, Nagyrábé, Sárrétudvari, Nádudvar, Mohács, Lánycsók, Heves 40/ Bácsalmás, Borota, Jánoshalma, Kunfehértó, Mélykút 40/ Gyomaendrıd, Okány, Szeghalom, Vésztı, Sarkad 40/ Tószeg Matáv szolgáltatási terület (1) Matáv szolgáltatási terület (23, 25, 26, 33, 36, 42, 44, 52, 54, 56, 59, 63, 66, 73, 78, 82, 83, 85, 88 körzetek) Emitel szolgáltatási területrıl (77 és 79 körzet) Hungarotel szolgáltatási területrıl (66 körzet) Matáv szolgáltatási terület (56) 12

13 Általános Szerzıdési Feltételek Kivonat 2. sz. Függelék EGYSZERI DÍJAK* - KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁS Érvényes: május 25.-tıl Díjtétel Kábeltelevíziós elıfizetı aktiválási díj Bruttó összeg* Ft Kábeltelevíziós-szolgáltatás aktiválási díj Ft Áthelyezési díj amennyiben az új létesítési címen a Fibernet kábeltelevíziós szolgáltatás hozzáférési pont kiépített amennyiben az új létesítési címen még nincs Fibernet kábeltelevíziós szolgáltatás hozzáférési pont kiépítve 0 Ft Ft Adminisztrációs díj Normál összegő Kedvezményes összegő Amennyiben a kikapcsolásra (szüneteltetésre) díjtartozás miatt került sor Visszakapcsolási Amennyiben a kikapcsolásra (szüneteltetésre) az elıfizetı kérésére, vagy egyéb szolgáltatás korlátozásként történt Programcsomag váltás díja (soros rendszeren nem értelmezhetı) Átírási díj 480 Ft 180 Ft Ft Ft Ft Ft Kiszállási díj (/ megkezdett óra) Ft Kihelyezett távközlési berendezés óvadéka (HBO szőrı) Ft HBO szőrı elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetére fizetendı átalány-kártérítés Elállási díj * Az árak 20% áfát tartalmaznak. amennyiben az elvesztés, megsemmisülés, megrongálódás az Elıfizetınek felróható, amennyiben az elvesztés, megsemmisülés, megrongálódás az Elıfizetınek nem felróható Ft Ft Ft 13

14 Általános Szerzıdési Feltételek Kivonat 2 /a. sz. Függelék EGYSZERI DÍJAK*- INTERNET SZOLGÁLTATÁS Internet csatlakozási díj Díjtétel Internet elıfizetı aktiválási díj Internet szolgáltatásaktiválási díj Áthelyezési díj Adminisztrációs díj Visszakapcsolási Szolgáltatás-csomagváltási díj Átírási díj amennyiben az új létesítési címen a Fibernet kábeltelevíziós szolgáltatás hozzáférési pont kiépített amennyiben az új létesítési címen még nincs Fibernet kábeltelevíziós szolgáltatás hozzáférési pont kiépítve Normál összegő Kedvezményes összegő Amennyiben a kikapcsolásra (szüneteltetésre) díjtartozás miatt került sor Amennyiben a kikapcsolásra (szüneteltetésre) az elıfizetı kérésére, vagy egyéb szolgáltatás korlátozásként történt Bruttó összeg* Ft Ft 0 Ft Ft 480 Ft 180 Ft Ft Ft Ft Ft Kiszállási díj (/ megkezdett óra) Kihelyezett távközlési berendezés óvadéka Kábelmodem elvesztés, megrongálódás miatti átalány kártérítés Ft A Szolgáltató jelenleg nem alkalmazza ezen díjtételt Ft Elállási díj Ft * Az árak 20% áfát tartalmaznak. 14

15 Általános Szerzıdési Feltételek Kivonat 3. sz. Függelék A Nemzeti Hírközlési Hatóság, mint felügyeleti szerv elérhetıségei forrás: Központi címek Nemzeti Hírközlési Hatóság Cím: 1015 Budapest Ostrom u Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.75. Telefon: Telefax: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Budapesti Igazgatóság Cím: 1133 Budapest Visegrádi u Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf.997. Telefon: Telefax: Nyitva tartás: Hétfı: Kedd: Szerda: Péntek: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Igazgatóság Cím: 7624 Pécs Alkotmány u. 53. Levelezési cím: 7602 Pécs PFÜ Pf.: 459. Telefon: Telefax: Nyitva tartás: Hétfı: Szerda: Péntek: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Igazgatóság Cím: 4025 Debrecen Hatvan u. 43. Levelezési cím: 4001 Debrecen Pf.230. Telefon: Telefax: Nyitva tartás: Hétfı: Szerda: Péntek: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Igazgatóság Cím: 3529 Miskolc Csabai kapu 17. Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf.391. Telefon: Telefax: Nyitva tartás: Hétfı: Szerda: Péntek: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Igazgatóság Cím: 6721 Szeged Csongrádi sgt. 15. Levelezési cím: 6701 Szeged Pf.689. Telefon: Telefax: Nyitva tartás: Hétfı: Szerda: Péntek: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Igazgatóság Cím: 9400 Sopron Kossuth L. u. 26. Levelezési cím: 9401 Sopron Pf.123. Telefon: Telefax: Nyitva tartás: Hétfı: Szerda: Péntek:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

2. A szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, elérhetıségük megjelölése.

2. A szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, elérhetıségük megjelölése. FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA, VALAMINT KÁBELTELEVÍZIÓS- ÉS INTERNET- SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA

Részletesebben

RÖVIDÍTETT ÁSZF. Érvényes február 1-től Készült január 15-én

RÖVIDÍTETT ÁSZF. Érvényes február 1-től Készült január 15-én Érvényes 2011. február 1-től Készült 2011. január 15-én RÖVIDÍTETT ÁSZF 1. A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: Optanet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató neve röviden: Optanet

Részletesebben

RÖVIDÍTETT ÁSZF. Érvényes 2011. február 1-től Készült 2011. január 14-én. 53. oldal, összesen: 58 Mobil Internet ÁSZF 2011 02. 01.

RÖVIDÍTETT ÁSZF. Érvényes 2011. február 1-től Készült 2011. január 14-én. 53. oldal, összesen: 58 Mobil Internet ÁSZF 2011 02. 01. Érvényes 2011. február 1-től Készült 2011. január 14-én RÖVIDÍTETT ÁSZF 1. A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: Optanet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató neve röviden: Optanet

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010.

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETÉKES MŐSORJEL-ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2008. május 1. Utolsó

Részletesebben

Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés

Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés A Szolgáltató neve és címe A Szolgáltató cégneve: LRT-COM Távközlési Szolgáltató Kft. Rövidített cégneve: LRT-COM Kft. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21.

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21. A szolgáltató neve, címe 1.1 A szolgáltató neve: Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített neve: Cégjegyzékszáma: Pázmány Kábel Kft. Cg.:14-09-303731 1.2. Székhelyének címe: 7400

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-97/2005/23. Ikt.sz.:.. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a FiberNet Kommunikációs Részvénytársaság

Részletesebben

6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták

6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT.

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. A Szolgáltató az előfizetői igények teljesítésére - így különösen az egyedi előfizetői szerződés megkötésére, az egyedi előfizetői szerződés módosítására, a

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. 1. Szolgáltató

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I, E L L Á T Á S I S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E

Részletesebben

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Általános szerzıdési feltételek Készült: Pécs, 2002.03.12 Utolsó módosítás: 2009. május 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 3 1.1 A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatáshoz P4A-Net Bt. 6764 Balástya, Tanya 90. Készült: Balástya, 2010. január 15. Hatályos: 2010. február 01. Tartalomjegyzék 1 Szolgáltató adatai... 4 1.1

Részletesebben

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata (A jelen ÁSZF kivonat csupán tájékoztató jellegő. Az Elıfizetı és a Szolgáltató közötti teljes Elıfizetıi Szerzıdés az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2007.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 6.2.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában

Részletesebben

4. számú melléklet. Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF)

4. számú melléklet. Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF) 4. számú melléklet Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF) 1. A Szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az Általános Szerzdési Feltételek elérhetsége, az ügyfélszolgálat

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Hatályos: 2009. július 15-tıl Az Ügyfélszolgálat elérhetısége: munkanapokon 9:00-18:00 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 1026 Budapest,

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 3. sz. melléklet. Szolgáltató által felszámított díjak és típusai

Általános szerződési feltételek 3. sz. melléklet. Szolgáltató által felszámított díjak és típusai Szolgáltató által felszámított díjak és típusai 1.1. Telepítési díj Az előfizető a műsorelosztás szolgáltatás biztosítása érdekében telepítési díjat fizet a szolgáltatónak. A telepítési díj egy előfizetői

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei 1 Készítés idıpontja: 2013.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.11.29. 1. oldal, összesen:39 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084

Részletesebben

Panaszkezeléssel kapcsolatos információk.

Panaszkezeléssel kapcsolatos információk. Panaszkezeléssel kapcsolatos információk. (Kivonat az ÁSZF -ből.) A Szolgáltató hibabejelentő szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetőségű, eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra 2.1 sz. melléklet

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2010. február 01. Hatályos: 2010. február 01. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1076 Budapest,

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek AKTV Algyıi Kábeltelevízió Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Algyı, 2008. április 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 7 1.1. Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TELEVÍZIÓ-MŐSORELOSZTÁS (kábeltelevízió) SZOLGÁLTATÁSRA és RÁDIÓ-MŐSORELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F

Részletesebben