Invitel Távközlési Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Invitel Távközlési Zrt."

Átírás

1 Invitel Távközlési Zrt Budaörs, Puskás Tivadar u Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra 2.1 sz. melléklet Szolgáltatások díjai Jelen módosítás hatályba lépésének napja: július 01. A díjszabásban szereplő bruttó értékek a mindenkori ÁFA értéket (amely 27%) tartalmazzák.

2 Tartalomjegyzék 1. Az előfizetői szolgáltatás díjai Egyszeri díjak Előfizető-aktiválási díj KTV szolgáltatás-aktiválási díj Set Top Box üzembe helyezési díj Áthelyezési díj Adminisztrációs díj Visszakapcsolási díj Átírási díj Kiszállási díj Kihelyezett távközlési berendezés óvadék és átalánykártérítés Elállási díj Díjtartozás megfizetésének biztosítására adott biztosíték Csomagváltási díj Szerződés módosítási díj Előfizetői adatok kezelésének módosítása Felmondó-, felszólító levelek, postaköltsége Egyszeri díjak mértéke Készpénzátutalás díja Rendszeres díjak Előfizetési díj Üzemfenntartási költségtérítés Digitális szolgáltatás havi előfizetési díjai Mini csomagok havi előfizetési díjai Analóg szolgáltatás havi előfizetési díj...8 Hatályos: július 01. napjától 2

3 Bevezetés Jelen díjszabás a kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás szolgáltatás mindenkori hatályos és közzétett általános szerződési feltételeivel (ÁSZF) együtt érvényes. 1. Az előfizetői szolgáltatás díjai Amennyiben az egyedi szerződés vagy az ÁSZF el nem tér az előfizetési és egyéb havi szolgáltatási díjak előre, a forgalmi/kapcsolási és egyéb eseti díjak utólag, az igénybevételt követő számlázási időszakban esedékesek. 1.1 Egyszeri díjak Előfizető-aktiválási díj (1) Az előfizető-aktiválási díj olyan egyszeri, átalány jellegű díj, amely az Előfizető ingatlanon belüli hálózatának alapkiépítését, valamint e hálózatnak a Szolgáltató meglévő hálózatával történő összekapcsolás költségeit fedezi. (2) Az alapkiépítés mind az analóg, mind a digitális kábeltévé szolgáltatás esetében az alábbi munkák elvégzését foglalja magában: a Szolgáltató megbízottainak helyszínre történő kiszállását, a Szolgáltató által falon kívül, kábelcsatorna nélkül vezetett kábel felhasználásával a Szolgáltató meglévő hálózatától az előfizető ingatlanán belül egy tévékészülékig terjedő, falon kívül, kábelcsatorna nélkül vezetett kábel felhasználásával kiépített belső kábelezés megvalósítását, analóg szolgáltatás esetén egy tévékészülék üzembe helyezését és behangolását, digitális szolgáltatás esetén pedig egy set-top-box üzembe helyezését. (3) Amennyiben az alapkiépítés költségei várhatóan meghaladják az előfizető-aktiválási díj ban meghatározott mértékét, Szolgáltató erről a körülményről és ennek összegéről előzetesen tájékoztatja Előfizetőt. A kiépítést Szolgáltató abban az esetben végzi el, ha Előfizető a tájékoztatást előzetesen tudomásul veszi és az abban foglaltakat elfogadja. Ez esetben a ban meghatározott előfizetőaktiválási díj és a ténylegesen felmerült költségek közötti különbséget Szolgáltató utólag a számlán felszámíthatja. (4) Amennyiben az Előfizető az alapkiépítésben foglaltakon felül további, vagy attól eltérő - többlet műszaki tartalmú - szolgáltatásokat rendel meg (pl.: több tévékészülékig terjedő hálózat kiépítését vagy több set-op-ox üzembe helyezését), a Szolgáltató ajánlatot tesz Előfizető részére ezek megvalósítására is. Szolgáltató az alapkiépítést meghaladó munkákat abban az esetben végzi el, ha az Előfizető előzetesen elfogadja a költségkalkulációt is tartalmazó ajánlatát KTV szolgáltatás-aktiválási díj (1) Amennyiben az Előfizető a KTV-szolgáltatás igénylésekor már rendelkezik a Szolgáltatónál egyéb (internet- vagy telefon) szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hálózattal, úgy előfizető-aktiválási díj helyett szolgáltatás-aktiválási díjat kell fizetnie a KTV-szolgáltatás előfizetői hozzáférési pontjának kiépítéséért és üzembe helyezéséért. A szolgáltatás-aktiválási díj mértékét a 2.1 számú melléklete tartalmazza. (2) A szolgáltatás-aktiválási díj olyan egyszeri, átalány jellegű díj, amely az alábbi feladatok Szolgáltató általi elvégzésének költségeit fedezi: a Szolgáltató megbízottainak helyszínre történő kiszállását, a meglévő hálózat műszaki alkalmasságának felülvizsgálatát, a hozzáférési ponttól egy tévékészülékig terjedő, falon kívül, kábelcsatorna nélkül vezetett kábel felhasználásával az ingatlanon belüli hálózat kiépítését, amennyiben ilyen hálózat kiépítése szükséges, továbbá analóg KTV szolgáltatás esetén magában foglalja egy tévékészülék üzembe helyezését és behangolását, digitális KTV szolgáltatás esetén pedig egy darab set-top-box üzembe helyezését. Amennyiben a meglévő hálózat (előfizetői hozzáférési pont) műszakilag alkalmatlan a megrendelt KTVszolgáltatás nyújtására, és megvalósításához a hálózat átépítése szükséges, úgy az előfizető-aktiválási díjra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. (3) Amennyiben az Előfizető a (2) bekezdésben foglaltakon felül további, vagy attól eltérő - többlet műszaki tartalmú - szolgáltatásokat rendel meg (pl.: több tévékészülék behangolását vagy több set-top- Hatályos: július 01. napjától 3

4 box üzembe helyezését), a Szolgáltató ajánlatot tesz Előfizető részére ezek megvalósítására. Szolgáltató az alapkiépítést meghaladó munkákat abban az esetben kezdi meg, ha az Előfizető elfogadja a költségkalkulációt is tartalmazó ajánlatát Set Top Box üzembe helyezési díj A digitális szolgáltatás aktiválásához szükséges STB első Szolgáltató vagy megbízottja általi üzembe helyezésekor fizetendő díj. Előfizető a digitális KTV szolgáltatás szereld magad bekapcsolási mód igénybe vétele esetén is igényelheti a Set top box szolgáltatói üzembe helyezését Áthelyezési díj Az Előfizető amennyiben díjhátralékkal nem rendelkezik kérheti a szolgáltatás-hozzáférési pont áthelyezését a Szolgáltató által ellátott területen belül. Amennyiben az Előfizető új ingatlanán még nincs kiépítve a szolgáltatás-hozzáférési pont az Előfizető áthelyezési díjat köteles fizetni Adminisztrációs díj Az Előfizető adminisztrációs díjat köteles fizetni az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben, így különösen: a) ha díjfizetési késedelem, vagy egyéb szerződésszegés esetén írásbeli felszólításra kerül sor; b) az 5.6 (3) pontban foglalt esetben, a szolgáltatás korlátozás megszűnésekor, illetve ha az előfizetői szerződés a korlátozás megszűntetése nélkül megszűnik; c) a 2.4. (9) pontban foglalt esetben, ha az Előfizető a szerződéskötést követően, de még a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítése előtt a szerződést felmondja; d) a 2.4. (9) ) pontban foglalt esetben, a szerződés megszűnésekor az előre megfizetett előfizetési díj visszatérítésekor; e) ha az Előfizető a számla vagy csekk ismételt megküldését, vagy egyenlegközlő megküldését kéri; Visszakapcsolási díj A Szolgáltató jogosult a visszakapcsolásért visszakapcsolási díjat kérni az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben, így különösen a saját kérésre szüneteltető Előfizető, illetve az 5.6 pont alapján a szolgáltatásban korlátozott Előfizető esetén. (Saját kérésre szüneteltető Előfizető esetén a visszakapcsolásra csak az esetleges díjhátralék rendezése, valamint a visszakapcsolási díj és egyéb járulékos költségek (kiszállási díj, stb.) előre történő megfizetése után van lehetőség.) Átírási díj Ha az Előfizető személyében a szolgáltatás-hozzáférési pont helyének megváltoztatása nélkül az erre vonatkozó megállapodás, jogutódlás vagy öröklés miatt következik be a változás, az Előfizető átírási díjat köteles fizetni. A Szolgáltató az átírási díj megfizetése mellett az Előfizető igényére átírja a szerződést az Előfizető új nevére, hozzátartozója nevére, egyéni előfizetésről közületire, illetve közületiről egyénire. A Szolgáltató az átírást megtagadhatja, ha az Előfizetőnek, vagy az átírási kérelemben megjelölt bármely személynek díjtartozása van Kiszállási díj Ha a Szolgáltató az Előfizető kérésére az Előfizetővel egyeztetett időpontban a szolgáltatáshozzáférési ponthoz kiszáll (ideértve különösen, ha az Előfizető által jelzett hiba az ingatlan határa után van, ha az Előfizető TV behangolást kér, és ha a hátralék miatt kikapcsolt Előfizető visszakapcsolását kéri), az Előfizető kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a Szolgáltatónál felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt abban az esetben is terheli, ha a Szolgáltató az Előfizető hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, illetve a hibajavítást elvégezni, vagy amennyiben a hiba oka az Előfizetőnél merült fel (pl. az Előfizető hibás végberendezése, rongálása, stb.) továbbá téves hibabejelentés esetén. Hatályos: július 01. napjától 4

5 1.1.9 Kihelyezett távközlési berendezés óvadék és átalánykártérítés Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez távközlési berendezésnek az Előfizető ingatlanába történő kihelyezésére van szükség, a Szolgáltató az eszközt az Előfizető rendelkezésére bocsátja. Az Előfizető a szolgáltatás megszűnése, esetleges elköltözése esetén a kihelyezett távközlési berendezést rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Szolgáltatónak visszaadni. E kötelezettség teljesítésének biztosítékául köteles az Előfizető óvadékot fizetni a Szolgáltatónak. Az óvadékot a Szolgáltató a szolgáltatás megszűnésekor visszafizeti az Előfizetőnek, kivéve, ha az Előfizető az eszközt nem, vagy nem rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban szolgáltatja vissza. Az óvadék összege a kihelyezett távközlési berendezéstől függően eltérő lehet. Előfizető a kihelyezett távközlési berendezés elvesztése, megsemmisülése, illetve megrongálódása esetén a díjszabásban meghatározott mértékű átalánykártérítést köteles fizetni, amely összegébe a korábban a Szolgáltatónak megfizetett óvadék összege beleszámít. Az átalánykártérítés mértéke különböző lehet attól függően, hogy az elvesztés, megsemmisülés, vagy megrongálódás az Előfizetőnek felróható-e vagy sem. Az Előfizető felróhatóságának vélelme fennáll, amennyiben a Szolgáltató által végzett ellenőrzéskor, vagy a szerződés megszűnése esetén a kihelyezett távközlési berendezéssel nem tud elszámolni, illetve a berendezés eredeti műszaki állapota rendeltetésével össze nem férő módon vagy ismeretlen személy által módosításra került (például ún. kifúrt szűrő) Elállási díj Amennyiben az Előfizető a szerződéskötést követően, de még a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítése előtt a szerződést felmondja a határozatlan idejű szerződés kivételével köteles a Szolgáltatónak elállási díjat fizetni Díjtartozás megfizetésének biztosítására adott biztosíték Az Előfizető jogosult arra, hogy a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából vagyoni biztosítékot adjon Szolgáltatónak az előfizetői szerződés megkötésekor, vagy azt követően, feltéve, hogy Szolgáltató a vagyoni biztosítékot elfogadja. Ameddig a díjtartozás értéke nem haladja meg az adott biztosíték értékét, a szolgáltatás 5.6 pontban írt korlátozására nem kerül sor Csomagváltási díj Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek, vagy az egyedi előfizetői szerződés eltérően nem rendelkezik, Előfizető jogosult a választott (program) csomagról másik csomagra áttérni, az erre vonatkozó díjának megfizetése után. Amennyiben az Előfizetőnek határozott idejű szerződése van, illetve meghatározott ideig vállalta a szolgáltatás folyamatos, megszakításmentes igénybevételét és ennek fejében történő díjfizetést és erre tekintettel Szolgáltató valamilyen kedvezményben részesítette, - amennyiben az Általános Szerződési Feltételek, vagy az egyedi előfizetői szerződés el nem tér a csomagváltoztatásnak további feltétele, hogy a kedvezményt Szolgáltatónak az adminisztrációs díj megfizetése mellett visszafizesse Szerződés módosítási díj Az Előfizető által kezdeményezett szerződésmódosításokért az átírás és áthelyezés kivételével szerződésmódosítási díjat kell fizetni Előfizetői adatok kezelésének módosítása Előfizető jogosult az általános szerződési feltételek 10. fejezete szerinti adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseit, nyilatkozatait a módosítási díj megfizetése mellett módosítani Felmondó-, felszólító levelek, postaköltsége Szolgáltató jogosult az Előfizető szerződésszegése miatt szükségessé vált, az Előfizető részére megküldött felszólító-, felhívó-, tájékoztató levelek, felmondás postaköltségét az Előfizető részére kiszámlázni. Hatályos: július 01. napjától 5

6 1.2 Egyszeri díjak mértéke Nettó /Ft/ Bruttó /Ft/ Kábeltelevízió hálózati szolgáltatás Előfizető aktiválás díja 11811, Kábeltelevízió (műsorelosztó) szolgáltatás aktiválás díja 8 333, ,67 Elállás díja Szerződésmódosítási díj Kábeltelevízió szolgáltatás adminisztrációs díja Kábeltelevízió szolgáltatás visszakapcsolás (korlátozás, szüneteltetés) díja Átírás díja Előfizetői adatok adatkezelésének módosítása Felmondó, felszólító levelek postaköltsége ,5 Kiszállási díj Szüneteltetett szolgáltatás visszakapcsolásához szükséges helyszíni intézkedés díja Óradíj (megkezdett óránként) ,00 Díjtartozás miatt történő korlátozás visszakapcsolás díja* (folyószámlánként) ,00 Kábeltelevízió szolgáltatás áthelyezési díja ,00 Kábeltelevízió szolgáltatás áthelyezési díja kiépített végpontra 0 0,00 Csomagváltás díja 3 937, ,00 Szolgáltatáscsomag-váltás díja 6299, ,00 Ismételt számlakiállítás díja üzleti előfizetők esetében (számlánként) ,00 Kihelyezett távközlési berendezés óvadéka (HBO szűrő) ,00 HBO szűrő elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetére fizetendő átalány-kártérítés (ha az elvesztés, megsemmisülés, , ,33 megrongálódás az Előfizetőnek felróható, HBO szűrő elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetére fizetendő átalány-kártérítés (ha az elvesztés, megsemmisülés, 4 166, ,33 megrongálódás az Előfizetőnek nem felróható) Set top Box elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetére fizetendő átalány-kártérítés HDMI csatlakozással nem , ,53 rendelkező boxok esetén Set top Box elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetére fizetendő átalány-kártérítés HDMI csatlakozással rendelkező boxok esetén STB chip-kártya elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetére fizetendő átalány-kártérítés 2 916, ,34 Set Top Box (STB) üzembe helyezési díj** 4 166, ,33 A nyomtatott ÁSZF díja (ÁSZF-enként) 3 937, ,00 Plusz vételi hely kialakítási díja 3 307, ,00 *Amennyiben a visszakapcsoláshoz kiszállás szükséges, abban az esetben a kiszállási díj is számlázásra kerül. 1.3 Készpénzátutalás díja Készpénz átutalási megbízással befizetett összeg Fizetendő díj ,- forint vagy ennél kevesebb 110,- forint+áfa ,- forinttól 70,- forint/db plusz a befizetett összeg 3,6 ezreléke+áfa Hatályos: július 01. napjától 6

7 1.4 Rendszeres díjak Előfizetési díj Az Előfizetők a szolgáltatást a rendszeres hozzáférési (előfizetési) díj megfizetésével jogosultak igénybe venni. Az Előfizetőt az előfizetési díj fizetési kötelezettség az Előfizető hozzáférési pontjának kiépítése és a szolgáltatás aktiválásának napjától terheli. A hozzáférési (előfizetési) díj mértéke különböző attól függően, hogy az Előfizető milyen programcsomagot választott. Az HBO (kódolt mozicsatorna) szolgáltatásáért külön hozzáférési (előfizetési) díjat kell fizetni Üzemfenntartási költségtérítés A Hálózat karbantartásával, rendeltetésszerű működésének fenntartásával kapcsolatban a szüneteltető Előfizető miatt is költségek merülnek fel (így különösen: hálózat szintezése, bemérése, fejlesztése, bővítése, nyilvántartás-vezetés, egyéb általános költségek stb.), ezért az Előfizető kérésére történő szünetelés, valamint a szolgáltatás korlátozás körében történő szüneteltetés esetén a szünetelés időtartamára az Előfizető üzemfenntartási költségtérítést köteles fizetni. 1.5 Digitális szolgáltatás havi előfizetési díjai Megnevezés Bruttó díj*/hó Digi Midi csomag* Ft Digitális Alap csomag** Ft Digitális Családi csomag** Ft Digitális Extra Családi csomag*** Ft Digitális Közszolgálati csomag Ft Digitális Közösségi kiegészítő csomag**** 450 Ft Set Top Box (STB) bérleti díja HDMI csatlakozással nem rendelkező boxok esetén 845 Ft Set Top Box (STB) bérleti díja HDMI csatlakozással rendelkező boxok esetén 2332 Ft * Digi Midi csomag előfizetése esetén a területen érvényes analog Információs csomag is továbbításra kerül ** A Digitális Alap és Családi csomag előfizetése esetén autamatikusan az analóg megfelelője is továbbításra kerül. *** Digitális Családi Extra csomag előfizetése esetén automatiksan az analóg Családi csomag is továbbításra kerül. **** Digitális Közösségi kiegészítő csomag másik (Digi Midi, Digitális Alap, Digitális Családi, Digitális Extra Családi, Digitális Közszolgálati) csomag mellé történő előfizetése esetén. A díjcsomag az ÁSZF közzétételének időpontjában még nem fizethető elő. Az előfizethetőség megkezdéséről a Szolgáltató. honlapján ad tájékoztatást az előfizetők részére az aktuális csatornakiosztással együtt. 1.6 Mini csomagok havi előfizetési díjai Megnevezés Boogie Horizont Macho Club Champion Játszótér XXL24 HBO Pak HBO MaxPak HD Start Bruttó díj/hó 1047 Ft 1047 Ft 1047 Ft 1047 Ft 1047 Ft 2106 Ft 3115 Ft 4156 Ft 500 Ft Hatályos: július 01. napjától 7

8 HD1 HD2 HD Super HBO MaxPak HD Filmbox 2500 Ft 2500 Ft 3500 Ft 4156 Ft 1390 Ft 1.7 Analóg szolgáltatás havi előfizetési díj Települések havi előfizetési díjak (bruttó) Soros Információs Szociális Alap Bővített Családi Családi+ HBO üzem-fenntartási díjak (bruttó) Agárd Ft Ft Alcsútdoboz Ft Ft Ft 508 Ft Anarcs Ft Ft Ft Ft Ft Apagy Ft Ft Ft Ft Ft Bácsalmás Ft Ft Ft Ft Ft Baja Ft Ft Ft Ft Ft Balassagyarmat Ft Ft Ft Ft 635 Ft Balkány Ft Ft Ft Ft 665 Ft Balmazújváros Ft Ft Ft Ft Ft Báránd Ft Ft Ft Ft Ft Barcs Ft Ft Ft Ft Ft Bátmonostor Ft Ft Ft Ft Berettyóújfalu Ft Ft Ft Ft Ft Besenyőd Ft Ft Ft Ft Ft Bodmér Ft Ft Ft 508 Ft Boldog Ft Ft 838 Ft Borsodnádasd Ft Ft Ft Ft Budapest I. XII. és XXI. kerület Ft Ft Cegléd Ft Ft Ft Ft Ft Csátalja Ft Ft Ft Ft Dávod Ft Ft Ft Ft Érsekcsanád Ft Ft Ft Ft 508 Ft Etyek Ft Ft Ft Ft Ft Fehérgyarmat Ft Ft Ft Ft Ft Felcsút Ft Ft Ft 508 Ft Fonyód Ft Ft Ft Ft Települések havi előfizetési díjak (bruttó) Soros Információs Szociális Alap Bővített Családi Családi+ HBO üzem-fenntartási díjak (bruttó) Füzesabony Ft Ft Ft Ft Ft Gárdony Ft Ft Gyermely Ft Ft Ft 838 Ft Gyulaháza Ft Ft Ft Ft Ft Hajdúbagos Ft Ft Ft Ft Hajdúböszörmény Ft Ft Ft Ft Ft 845 Ft Hajdúhadház Ft Ft Ft Ft Hatályos: július 01. napjától 8

9 Hajdúszoboszló Ft Ft Ft Ft Ft Ft Hercegszántó Ft Ft Ft Ft Heves új Ft Ft Ft Ft Hévíz Ft Ft Ft Ft Ft Hort Ft Ft 838 Ft Jánoshalma Ft Ft Ft Ft Ft Kaba Ft Ft Ft Ft Ft Kalocsa Ft Ft Ft Ft Ft Kántorjánosi Ft Ft Ft Ft Kápolnásnyék Ft Ft Karcag Ft Ft Ft Ft Ft Kecskemét Ft Ft Ft Ft Ft Kengyel Ft Ft Ft Kisújszállás Ft Ft Ft Ft Ft Kozármisleny Ft Ft Ft Ft Lánycsók Ft Ft Ft Laskod Ft Ft Ft Ft Ft Levelek Ft Ft Ft Ft Ft Mány Ft Ft Ft Ft Martfű Ft Ft Ft Ft Ft Mélykút Ft Ft Ft Ft Ft Mérk Ft Ft Ft Ft 838 Ft Mezőkövesd Ft Ft Ft Ft Ft Mikepércs Ft Ft Ft Ft Mohács Ft Ft Ft Ft Nádasladány Ft Ft Nádudvar Ft Ft Ft Ft Ft Nagybaracska Ft Ft Ft Ft Nagyoroszi Ft Ft Ft Ft Nyíradony Ft Ft Ft Ft Nyírbátor csp Ft Ft Ft 305 Ft Nyírbátor soros Ft Ft Ft 305 Ft Nyírcsászári Ft Ft Ft Ft Nyírgyulaj Ft Ft Ft Ft Nyírjákó Ft Ft Ft Ft Ft Települések havi előfizetési díjak (bruttó) Soros Információs Szociális Alap Bővített Családi Családi+ HBO üzem-fenntartási díjak (bruttó) Nyírkarász Ft Ft Ft Ft Ft Nyírtét Ft Ft Ft Ft Ft Ófehértó Ft Ft Ft Ft Őrhalom Ft Ft Ft Ft Ft Patvarc Ft Ft Ft Ft Ft Pécs-Vasas Somogy Ft Ft Ft Ft Petneháza Ft Ft Ft Ft Ft Pilisvörösvár Ft Ft Ft Ft Ft Hatályos: július 01. napjától 9

10 Pilisszentiván Ft Ft Ft Ft Polgár Ft Ft Ft Ft Püspökladány Ft Ft Ft Ft Ft Rózsaszentmárton Ft Ft 838 Ft Sajóörös Ft Ft Ft Ft Ft Sajószöged Ft Ft Ft Ft Ft Sellye Ft Ft Ft Siklós Ft Ft Ft Ft Ft Siófok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sükösd Ft Ft Ft Ft 508 Ft Szabadbattyán Ft Ft Ft Ft Szajol 2010 Ft 3017 Ft Ft Szár Ft Ft Ft 508 Ft Szentlőrinc Ft Ft Ft Ft Ft Szigetvár Ft Ft Ft Ft Ft Tabajd Ft Ft Ft 508 Ft Tardos Ft Ft Ft Ft Tiszatenyő Ft Ft Ft Tiszaújváros Ft Ft Ft Ft Ft Tószeg Ft Ft Ft Ft Ft Tök Ft Ft Törökszentmiklós Ft Ft Ft Ft 845 Ft Túrkeve Ft Ft Ft Újbarok Ft Ft Ft 508 Ft Újfehértó Ft Ft Ft Ft Vállaj Ft Ft Ft Ft 838 Ft Városföld Ft Ft Ft Vaskút Ft Ft Ft Ft Velence soros Ft Ft Verpelét Ft Ft 838 Ft Vértesacsa Ft Ft Vértesboglár Ft Ft Ft 508 Ft Villány csillagpontos Ft Ft Ft Ft Ft Zalaszentgrót Ft Ft Ft Ft Zsámbék Ft Ft Hatályos: július 01. napjától 10

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 3. sz. melléklet. Szolgáltató által felszámított díjak és típusai

Általános szerződési feltételek 3. sz. melléklet. Szolgáltató által felszámított díjak és típusai Szolgáltató által felszámított díjak és típusai 1.1. Telepítési díj Az előfizető a műsorelosztás szolgáltatás biztosítása érdekében telepítési díjat fizet a szolgáltatónak. A telepítési díj egy előfizetői

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

Alap programcsomag havi előfizetési díja 921 Ft/hó + 27 % ÁFA = 1.170 Ft/hó

Alap programcsomag havi előfizetési díja 921 Ft/hó + 27 % ÁFA = 1.170 Ft/hó 4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások Érvényes: 2012. január 1-től Terület megjelölése: BALATONBERÉNY a.) Műsorjel-elosztási szolgáltatás,

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. Közleménye az Általános Szerződési Feltételek módosításáról

Az Invitel Távközlési Zrt. Közleménye az Általános Szerződési Feltételek módosításáról Az Invitel Távközlési Zrt. Közleménye az Általános Szerződési Feltételek módosításáról Az Invitel Távközlési Zrt. ( Szolgáltató ) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy módosította a telefonszolgáltatásainak

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatásokhoz D jelű melléklet Egyszeri díjak

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatásokhoz D jelű melléklet Egyszeri díjak 1. Belépési díj A szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele érdekében, amennyiben a csatlakozás az igénylőnél nincs kiépítve, az előfizető belépési díjat köteles fizetni. A belépési díj egy előfizetői

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz D jelű melléklet A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz D jelű melléklet A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak 1. Belépési díj A szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele érdekében, amennyiben a csatlakozás az igénylőnél nincs kiépítve, az előfizető belépési díjat köteles fizetni. A belépési díj egy előfizetői

Részletesebben

Értesítés karbantartás miatti szolgáltatás-kiesésről

Értesítés karbantartás miatti szolgáltatás-kiesésről Értesítés karbantartás miatti szolgáltatás-kiesésről Tisztelt Előfizetőnk! Tájékoztatjuk, hogy az Invitel az alábbi karbantartásokat tervezi a 44. héten: Karcag 22, 25, 29 sz Martfű 6 sz node terület (Invitel

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. D jelű melléklet A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak

HWR-Telecom Kft. D jelű melléklet A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak 1. Belépési díj A szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele érdekében, amennyiben a csatlakozás az igénylőnél nincs kiépítve, az Előfizető belépési díjat

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. Okos csomag akció... 2 1.1 Igénybe vételének feltételei...

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Invitel Zrt. ÁSZF 1. számú melléklet Függeléke Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú

Részletesebben

m1, Információs csatorna, Homokhát Televízió, m1, Információs csatorna, Homokhát Televízió, Duna II Autonómia, Duna Televízió, RTL Klub, m2, TV2,

m1, Információs csatorna, Homokhát Televízió, m1, Információs csatorna, Homokhát Televízió, Duna II Autonómia, Duna Televízió, RTL Klub, m2, TV2, Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.10.29. 70. oldal, összesen: 83 4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások Érvényes: 2011. november

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet lezárt A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. 2014. JÚLIUS 28. ELŐTT ÉRTÉKESÍTETT

Részletesebben

Vezetékes adat és internet szolgáltatások nyújtására vonatkozó Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Díjszabás Melléklet

Vezetékes adat és internet szolgáltatások nyújtására vonatkozó Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Díjszabás Melléklet Vezetékes adat és internet szolgáltatások nyújtására vonatkozó Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Díjszabás Melléklet 1 1. Előfizetői szolgáltatások... 3 1.1 Bérelt vonal szolgáltatás... 3

Részletesebben

DÍJSZABÁS. I

DÍJSZABÁS. I DÍJSZABÁS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI KÓDOLT MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS Alapvető díjszabás: a jelen Díjszabás azon elemei, amelyeket Előfizetőnek a szolgáltatás igénybe vétele érdekében rendszeresen

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Invitel Zrt. ÁSZF Díjszabás 2. sz. melléklet Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú

Részletesebben

Előfizetői szolgáltatások és azok díjai. a.) Műsorjel-elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díj:

Előfizetői szolgáltatások és azok díjai. a.) Műsorjel-elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díj: Érvényes: 2010.01.01-jétől Előfizetői szolgáltatások és azok díjai Terület megjelölése: Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank 5/1 a.) jel-elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díj: Mini

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet lezárt A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. 2014. JÚLIUS 28. ELŐTT ÉRTÉKESÍTETT

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-97/2005/23. Ikt.sz.:.. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a FiberNet Kommunikációs Részvénytársaság

Részletesebben

GYÉKÉNYES TELEPÜLÉS. Kábeltévé szolgáltatási csomag tartalma. 1 m1 közszolgálati magyar O2 (oirt) 2 m2 közszolgálati magyar O4

GYÉKÉNYES TELEPÜLÉS. Kábeltévé szolgáltatási csomag tartalma. 1 m1 közszolgálati magyar O2 (oirt) 2 m2 közszolgálati magyar O4 1. számú melléklet Műsor-jel elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díjak GYÉKÉNYES TELEPÜLÉS Kábeltévé szolgáltatási csomag tartalma Bruttó havi díj s.sz. Név Műsor jellege Nyelv Csatorna

Részletesebben

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek ősz

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek ősz Akciós feltételrendszer új előfizetőknek 2016. ősz A.) Általános feltételek Az akció keretében Előfizető a MinDig TV Extra kártya mellé a kedvezményes áru dekóder készüléket az alábbi feltételek teljesülése

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. február 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁS (kábeltelevízió) SZOLGÁLTATÁSRA és RÁDIÓ-MŰSORELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. Okos csomag akció... 2 1.1 Igényvebételének feltételei:...

Részletesebben

ÁSZF Változások kivonat 1 / 5 Szarvasi Általános Informatikai Kft.

ÁSZF Változások kivonat 1 / 5 Szarvasi Általános Informatikai Kft. ÁSZF Változások kivonat 1 / 5 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2012. január 1-jétől hatályos vezetékes műsorjel elosztási és adat-, jeltovábbítási szolgáltatásaink

Részletesebben

Névleges sávszélesség: 10,00 Mbit/s 1,00 Mbit/s Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség: 5,00 Mbit/s 0,50 Mbit/s

Névleges sávszélesség: 10,00 Mbit/s 1,00 Mbit/s Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség: 5,00 Mbit/s 0,50 Mbit/s 4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások Érvényes: 2015.04.01-től a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai KTV Mini** m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius rádió, Petőfi rádió, Sláger rádió, Bartók rádió, Kossuth rádió, MR Szegedi stúdió, 100.2 Rádió Plusz 1 320 Ft/hó 2 550

Részletesebben

1600 Ft/hó. KTV Mini ** 3400 Ft/hó. KTV Start. KTV Szuper. 4850 Ft/hó. 5050 Ft/hó. DTV Start *

1600 Ft/hó. KTV Mini ** 3400 Ft/hó. KTV Start. KTV Szuper. 4850 Ft/hó. 5050 Ft/hó. DTV Start * I. számú melléklet. Szeged Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút és Zsombó területén igénybe vehető szolgáltatások KTV Mini ** DTV Start * RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV Klassz FM, Rádió 88,

Részletesebben

Hét község Önkormányzatának 11/2004. (V.28.)számú rendelete a településen működő kábel televíziós rendszer működéséről (egységes)

Hét község Önkormányzatának 11/2004. (V.28.)számú rendelete a településen működő kábel televíziós rendszer működéséről (egységes) Hét község Önkormányzatának 11/2004. (V.28.)számú rendelete a településen működő kábel televíziós rendszer működéséről (egységes) Hét község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére A 2014. szeptember 14-étől meghirdetett akciós feltételeket visszavonjuk. Az

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. október 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra - Új előfizetők részére A 2014. szeptember 14-étől meghirdetett akciós feltételeket visszavonjuk. Az Előfizető a 2015. november

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet értékesíthető A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. DÍJAZÁSI FELTÉTELEK,

Részletesebben

Vezetékes műsorjel elosztás

Vezetékes műsorjel elosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 6 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2009. július 1-től hatályos adat-, jeltovábbítási és vezetékes műsorjel elosztási szolgáltatásunk

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2017. február 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra - Új előfizetők részére Az Előfizető a 2015. május 27-étől kezdődő, visszavonásig tartó kampányunk keretében vállalja, hogy a

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklet - Függelék Hatályba lépés napja: 2017.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. augusztus 22. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői

Részletesebben

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra meglévő UPC Direct TV előfizetők részére Az Előfizető a 2015. szeptember 14-étől kezdődő, visszavonásig tartó kampányunk keretében

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Az i-tv Zrt. megbízta az Aktív I. Kft.-t továbbiakban Szerződött partner a számlázási tevékenység, a pénzbeszedés, az ügyfélszolgálati tevékenység és a műszaki üzemeltetés feladatainak ellátásával, valamint

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct Combo előfizetők részére

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct Combo előfizetők részére Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct Combo előfizetők részére Jelen akciós feltételek a UPC Direct szolgáltatójának 2016. október 3-tól,

Részletesebben

1. Csatornakiosztás, programcsomagok havi díjai és egyszeri díjak

1. Csatornakiosztás, programcsomagok havi díjai és egyszeri díjak 1. Csatornakiosztás, programok havi díjai és egyszeri díjak 1. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja: 2016.

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. november 2. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁS (kábeltelevízió) SZOLGÁLTATÁSRA és RÁDIÓ-MŰSORELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Az i-tv Zrt. megbízta a CATEL Kft.-t továbbiakban Szerződött partner a számlázási tevékenység, a pénzbeszedés, az ügyfélszolgálati tevékenység és a műszaki üzemeltetés feladatainak ellátásával, valamint

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról:

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Az időközi jogszabályváltozásokra hivatkozva, valamit hatósági eljárási tapasztalatokra figyelemmel az alábbi pontokat érintő módosításokat

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010. január 11. Utolsó

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016. 05.02. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Akciók leírása február 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása február 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka

Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka 1.a) sz. melléklet Galgóczy utca-i rendszer 1. Analóg programcsomagok választéka Minimál megnevezésû csomag Sorszám Mûsor megnevezése Tematikája Nyelve 1. 2.

Részletesebben

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül:

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül: A Magyar Telekom Nyrt. 2014. június 01. napjától módosítja az Üzleti ÁSZF törzsrészét; az Üzleti ÁSZF 1. sz. Vezetékes telefonszolgáltatás mellékletét; a 2. sz. Mobil rádiótelefon, valamint a nyilvánosan

Részletesebben

Igénybe vehető előfizetői szolgáltatások és díjszabásuk

Igénybe vehető előfizetői szolgáltatások és díjszabásuk Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklet Igénybe vehető előfizetői szolgáltatások és díjszabásuk IT Holding Hungária Kft. Nagykáta 2014. január 1. Érvényes: 2014. február 1 IT Holding Hungária

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐ és SZOLGÁLTATÓ az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra Szolgáltatások

Részletesebben

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet értékesíthető A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. DÍJAZÁSI FELTÉTELEK,

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA TÁLTOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A Hello HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF ) 2016. november 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:

Részletesebben

Micro-Wave Kft. Előfizető személyes adatai: Előfizető neve. Lakóhely, tartózkodási hely/székhely. Előfizetői hozzáférési pont helye.

Micro-Wave Kft. Előfizető személyes adatai: Előfizető neve. Lakóhely, tartózkodási hely/székhely. Előfizetői hozzáférési pont helye. Szerződésszám: Sorszám: Micro-Wave Kft. EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TRIÓ-WAVE CSOMAGHOZ Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Az i-tv Zrt. megbízta a Nádasdy Lakásszövetkezett továbbiakban Szerződött partner a számlázási tevékenység, a pénzbeszedés, az ügyfélszolgálati tevékenység és a műszaki üzemeltetés feladatainak ellátásával,

Részletesebben

A csatornakiosztás és programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A csatornakiosztás és programváltoztatás jogát fenntartjuk! Kábeltelevízió Dusnok programkiosztás 2012. január 01-től 1. Melléklet TV csatornák Jellege Frekvencia Csatorna TV csatorna továbbításának vállalt határideje 1. Szint, Csökkentett szolgáltatás + URH rádió:

Részletesebben