FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETÉKES MŐSORJEL-ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: május 1. Utolsó módosítás: március 28. 1

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K FÜGGELÉK 1 Díjszabás FÜGGELÉK 2 Programcsomagok FÜGGELÉK 3 Egyedi elıfizetıi szerzıdés minta FÜGGELÉK 4 Soros rendszerekre vonatkozó eltérı szabályok FÜGGELÉK 5 Felügyeleti szerv elérhetısége FÜGGELÉK 6 Minıségi Mutatók FÜGGELÉK 7 Balassagyarmat és İrhalom település Ügyfélszolgálatának elérhetısége, az igénybevehetı programcsomagok, egyszeri- és havidíjak 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINAK ELÉRHETİSÉGE AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, HATÁLYA Az általános szerzıdési feltételek célja Hatály Személyi hatály Idıbeli hatály Területi hatály Tárgyi hatály KÖZZÉTÉTEL ÉS ÉRTESÍTÉS Közzététel Értesítés A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, ESETLEGES IDİBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI SZERZİDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDİBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT BIZTOSÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VÁLLALT IDİ (CÉLÉRTÉK) AZ IGÉNYBEJELENTÉSTİL SZÁMÍTVA A SZOLGÁLTATÁSOK MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENİRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE KÖVETELMÉNYEK MEG NEM FELELÉS IGAZOLÁSA AZ ELİFIZETİ RÉSZÉRİL TARTÓS VAGY ÁTMENETI HIBA ESETÉN NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK MÉRTÉKE AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI ADATOK LISTÁJA, AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK

3 6.4. FELTÉTELES KEDVEZMÉNY, HŐSÉGNYILATKOZAT AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELİFIZETİT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSA ESETÉN MEGILLETİ JOGOK, EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELİFIZETİ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE AZ ELİFIZETÉSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS FELTÉTELEI Szerzıdésmódosítás közös megegyezéssel Szerzıdésmódosítás az Elıfizetı kezdeményezésére A szolgáltatás-hozzáférés helyének megváltoztatása (áthelyezés) Számlázási cím módosítása Programcsomag-váltás Változás az Elıfizetı adataiban vagy azok kezelésében Szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása A szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén az elıfizetı tájékoztatásának módja Az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén megilletı jogok DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI, VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ELİFIZETİI FELMONDÁS SZOLGÁLTATÓI FELMONDÁS A SZOLGÁLTATÓ DÍJ-VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE ESETÉN A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE A HIBABEJELENTÉS, HIBAELHÁRÍTÁS ELJÁRÁSI RENDJE HIBAELHÁRÍTÁSI HATÁRIDİ

4 12. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK ELINTÉZÉSE) AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELJÁRÁSI RENDJE DÍJREKLAMÁCIÓ AZ ELİFIZETİ JOGAI AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA A SZOLGÁLTATÓ FELELİSSÉGE KÉSEDELMES, VAGY HIBÁS TELJESÍTÉS AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉREK ELİFIZETİ FELELİSSÉGE VIS MAIOR REKLAMÁCIÓ, VITÁK INTÉZÉSE, JOGORVOSLAT AZ ELİFIZETİI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA ÉS IDİTARTAMA, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA, AZ ADATBIZTONSÁG, VALAMINT AZ ELİFIZETİNEK, ILLETVE A FELHASZNÁLÓNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A KEZELHETİ ADATOK A KEZELT ADATOK ÁTADÁSA ADATKEZELÉS ELİFIZETİ BETEKINTÉSI JOGOSULTSÁGA ELİFIZETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, EZEN BELÜL EGYSZERI DÍJAK, RENDSZERES ÉS FORGALMI DÍJAK SZÁMSZERŐ ÉS EGYÉRTELMŐ MÉRTÉKE, DÍJAZÁSI IDİSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE ESETÉN A KEDVEZMÉNY VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE, A DÍJNAK AZ ELİFIZETİ IGÉNYE SZERINTI ELİRE TÖRTÉNİ MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI Egyszeri díjak Elıfizetı-aktiválási díj KTV szolgáltatás-aktiválási díj Áthelyezési díj Adminisztrációs díj Normál összegő adminisztrációs díj Kedvezményes összegő adminisztrációs díj Visszakapcsolási díj

5 Átírási díj Kiszállási díj Kihelyezett távközlési berendezés óvadék és átalánykártérítés Elállási díj Díjtartozás megfizetésének biztosítására adott biztosíték Csomag-váltási díj Rendszeres díj(ak) Elıfizetési díj Üzemfenntartási költségtérítés ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE A DÍJAZÁS ÉS SZÁMLÁZÁS ALAPELVEI A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZİDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN FELÜGYELETI SZERV CÍME, TELEFONSZÁMA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETİSÉGE

6 1. Szolgáltató adatai, általános rendelkezések, ügyfélszolgálat elérhetısége 1.1. A Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálati irodáinak elérhetısége Név: FiberNet Kommunikációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Rövidített név: FiberNet Zrt.(a továbbiakban: Szolgáltató) Székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2. Cégjegyzékszám: Internetes honlap címe: Ügyfélszolgálatok telefonszáma és nyitvatartása július 01-tól: Ügyfélszolgálati iroda címe, telefonszáma Az ügyfélszolgálati Nyitva tartás iroda által ellátott települések H K Sze CS P Szo Budapesti Ügyfélszolgálat Promontor Udvar Üzletház 1221 Kossuth L. u I. emelet Telefon: (40) okt. 6-tól: 6:00-22:00 óráig Agárd, Bajna*, Budaörs**, Budapest (IX., X., XI., XII., XIX., XXI., XXII. kerületek), Ercsi, Etyek, Gárdony, Gyermely*, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék,Martonv ásár, Mány* Nagysáp*, Nyergesújfalu, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Százhalombatta, Tardos*, Tárnok, Tordas, Tök*, Üröm, Velence, Vértesacsa, Zsámbék* 10:00 18:00 10:00 18:00 10:00 18:00 10:00 18:00 10:00 18:00 - Fax: (1) *E településekrıl várhatóan febr. 01 jétıl érhetı el a Bp.-i Ügyfélszolgálat. Addig a **2007. május 29-tıl Balassagyarmat Szent Imre u. 2/A. Telefon: (35) Fax: (35) Hibabejelentés: 8-21óráig Balassagyarmat, İrhalom, Patvarc 08:00-12:00 13:00-16:00 08:00-12:00 13:00-16:00 08:00-12:00 13:00-16:00 08:00-12:00 13:00-18:00 08:00-12:00 13:00-16: Gödöllı, Remsey krt. 8. Telefon: (28) Fax: (28) Erdıkertes, Gödöllı, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, İrbottyán, Szada 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00-6

7 8600 Siófok, Fı u Telefon: (84) Fax: (84) Nádasladány, Siófok, Szabadbattyán 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 május - szeptemb er 10:00-12: Hévíz, Tavirózsa u. 1/a. Telefon: (83) Fax: (83) Bánd, Csáford, Fonyód, Herend, Hévíz, Tekenye,, Szentgál, Zalaszentgrót, Zalaudvarnok 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17: Baja, Szarvas Gábor u. 8.. Telefon: (79) Fax: (79) Baja, Bácsalmás, Bátmonostor, Borota, Csátalja,, Érsekcsanád, Érsekhalma, Dávod, Hercegszántó Jánoshalma, Kalocsa, Kunfehértó, Mélykút Nagybaracska, Sükösd, Vaskút, 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 - Volt TvNetwork ügyfelek részére febr. 29-ig 6500 Baja, Kígyó u. 9. Telefon: (79) Fax: (79) Baja, Bátmonostor, Csátalja, Érsekcsanád, Nagybaracska, Sükösd, Vaskút, Dávod, Hercegszántó 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17: Siklós, Felszabadulás u. 63/b. Telefon: (72) Fax: (72) Almamellék, Barcs, Bisse, Garé, Kesző, Kozármisleny, Lánycsók, Magyarbóly, Matty, Mohács, Ócsárd, Patapoklosi, Pécs- Somogy, Pécs- Vasas,.Sellye, Siklós, Somogyapáti, Szava, Szentlırinc, Szigetvár, Vajszló, Villány 10:00 15:00 10:00 18:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15: Cegléd, Kút u. 5. Telefon: (53) Cegléd, Martfő, Tószeg 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 - Fax: (53) Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky. krt. 8. Telefon: (76) Csongrád, Kecskemét, Városföld, 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 - Fax: (76) Mezıkövesd, Bevásárló udvar C/1. Tel.: (49) Fax: (49) Füzesabony, Heves, Kál-Kompolt, Mezıkeresztes, Mezıkövesd, Poroszló 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00-7

8 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46. Telefon: (52) Fax: (52) Balkány, Balmazújváros, Báránd, Berrettyóújfalu, Esztár, Fehérgyarmat, Gyomaendrıd, Hajdúbagos, Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Kaba, Kétegyháza, Kisújszállás, Konyár, Mikepércs, Nagyrábé, Nádudvar, Nyíradony, Okány, Pocsaj, Püspökladány, Sarkad, Sárrétudvari, Szeghalom, Tépe, Tótkomlós, Túrkeve, Újfehértó, Vésztı, 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17: Tiszaújváros Szent István u. 1. fsz. 6. Tel: Fax: Egyek, Nagycsécs, Oszlár, Polgár, Sajóörös, Sajószöged, Tiszalök, Tiszaújváros 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 Volt TvNetwork ügyfelek részére febr. 29-ig 2440 Százhalombatta, Kodály sétány u. 16. fsz. 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 Telefon: (23) Telefonszám Település Szolgáltatási terület központ közvetlen Budapest Matáv szolgáltatási terület (1) 40/ Almamellék, Balmazújváros, Barcs, Bánd, Báránd, Berettyóújfalu, Bisse, Csongrád, Egyek, Ercsi, Esztár, Fehérgyarmat, Fonyód, Füzesabony, Hajdúbagos, Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Herend, Heves, Kaba, Kál, Kesző, Kétegyháza, Kisújszállás, Kompolt, Konyár, Lánycsók, Matty, Magyarbóly, Mikepércs, Mohács, Nagyrábé, Nádudvar, Nyergesújfalu, Nyíradony, Patapoklosi, Pécs-Somogy és Pécs- Vasas, Pocsaj, Polgár, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Poroszló, Püspökladány, Sárrétudvari, Somogyapáti, Szentgál, Szentlırinc, Tárnok, Matáv szolgáltatási terület (23, 25, 26, 33, 36, 42, 44, 52, 54, 56, 59, 63, 66, 73, 78, 82, 83, 85, 88 körzetek) 8

9 Tépe, Tiszalök, Túrkeve, Újfehértó, Vajszló, Villány, Zalaszentgrót, 40/ Bácsalmás, Borota, Jánoshalma, Kalocsa, Kunfehértó, Mélykút 40/ Gyomaendrıd, Okány, Szeghalom, Vésztı, Sarkad Emitel szolgáltatási területrıl (77 és 79 körzet) Hungarotel szolgáltatási területrıl (66 körzet) 40/ Tószeg, Martfő Matáv szolgáltatási terület (56) 9

10 1.2. Az általános szerzıdési feltételek célja, hatálya Az általános szerzıdési feltételek célja Az általános szerzıdési feltételek célja: a Szolgáltató és az Elıfizetı közötti jogviszony rögzítése a szolgáltatással kapcsolatban a vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályoknak az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: EHT), valamint az elektronikus elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet (a továbbiakban Rendelet) megfelelıen. Az általános szerzıdési feltételek alapján a Szolgáltató, mint távközlési szolgáltató a használatában lévı távközlési hálózatot felhasználva mősorelosztó szolgáltatást nyújt elıfizetıi részére Hatály Személyi hatály Az általános szerzıdési feltételek személyi hatálya kiterjed a FiberNet Zrt-re, mint szolgáltatóra, valamint az elıfizetıi szerzıdés alapján a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevı Elıfizetıkre. Egyéni Elıfizetınek minısül az a természetes személy elıfizetı, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a hírközlési szolgáltatást. Közületi Elıfizetınek minısül minden más jogalany, így különösen a jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, valamint az egyéni vállalkozók. A természetes személy Elıfizetı jogosult az elıfizetıi szerzıdés megkötése után közületi, illetve egyéni elıfizetıségre vonatkozó nyilatkozatát módosítani. A módosításra az átírás szabályait kell alkalmazni Idıbeli hatály Az általános szerzıdési feltételek idıbeli hatálya az általános szerzıdési feltételek jóváhagyását követıen a szolgáltatási engedély érvényessége idejéig, illetve addig terjed, amíg a Szolgáltató az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepel. Ezen idı alatt, ha ezt a körülmények, különösen a hatályos jogszabályok indokolják, azt felül kell vizsgálni és az elıírt módon az Elıfizetı tudomására kell hozni Területi hatály Az általános szerzıdési feltételek területi hatálya: a szolgáltatási engedélyekben megállapított, illetve a bejelentett és nyilvántartásba vett ellátottsági (szolgáltatási) körzet Tárgyi hatály Az általános szerzıdési feltételek tárgya: a Szolgáltató által nyújtott vezetékes mősorelosztó szolgáltatás (KSH SZJ ) nyújtására terjed ki.. 10

11 Az általános szerzıdési feltételek a soros kialakítású rendszerekre az 4. sz. függelék szerint érvényesek az érintett soros rendszer csillagpontossá történı átalakításának idıpontjáig. Amennyiben az általános szerzıdési feltételek módosulása esetén az Elıfizetı a változásokról való értesítést követı 8 napon belül az illetékes ügyfélszolgálaton, illetve telefonos ügyfélszolgálat esetén a telefonos tájékoztatóban megjelölt helyen írásban nem tesz kifogást, a módosított általános szerzıdési feltételek elfogadottnak tekintendık. A Szolgáltató jogosult a kifogást elutasítani, ha az megalapozatlan. Megalapozatlan a kifogás, ha a Szolgáltató a jogszabályokban, illetve az elıfizetıi szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen módosította az elıfizetıi szerzıdést. A kifogás elutasítása esetén az Elıfizetı a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: hatóság), a Fogyasztóvédelmi Felügyelıséghez, a Gazdasági Kamarák mellett mőködı békéltetı testülethez, vagy az illetékes bírósághoz fordulhat Közzététel és értesítés Közzététel A Szolgáltató általános szerzıdési feltételének, vagy egyéb tájékoztatásnak közzétételét az ügyfélszolgálati irodá(k)ban, illetve az interneten mőködtetett ügyfélszolgálaton való közzététellel, vagy a távbeszélın mőködtetett ügyfélszolgálaton való tájékoztatásadással teljesíti Értesítés A Szolgáltató értesítési kötelezettségeinek a következı módokon tehet eleget: a) az Elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (levél), vagy b) a jogszabályban foglalt feltételek esetén elektronikus levélben, vagy c) a jogszabályban foglalt feltételek esetén egyéb távközlési úton, vagy d) a szolgáltatás 8.1. pontban meghatározott szüneteltetése, valamint az általános szerzıdési feltételek módosítása esetében az értesítendı Elıfizetık körétıl függıen országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejőleg az értesítést az ügyfélszolgálaton is köteles közzétenni, vagy e) az általános szerzıdési feltételek módosításáról szóló értesítést ide nem értve a szolgáltatási csomag összetételére, illetve a szolgáltatás díjának emelésére vonatkozó módosítást az értesítendı Elıfizetık köréhez igazodó terjesztéső, ingyenes idıszaki lapban feladott közlemény útján, vagy amennyiben ilyen idıszaki lap az adott földrajzi területen nem áll rendelkezésre úgy, az adott hálózaton lévı minden Elıfizetı számára díjmentesen elérhetı információs csatornán legalább 15 napig, naponta legalább összesen 3 óra idıtartamban az értesítést közzétételével. A Szolgáltató köteles az ÁSZF-et azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelızıen nyilvánosságra hozni, az ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetıvé tenni, valamint a hatóságnak megküldeni. 11

12 A Szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidıket az általános szerzıdési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerzıdési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken 12

13 2. A Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása A vezetékes mősorjel-elosztó szolgáltatás: a televíziós és rádiós mősorszolgáltatók által elıállított jelek egyidejő változatlan továbbítása kábeles hálózaton, az arra jogosult felhasználóknál kiépített szolgáltatás-hozzáférési pontokig. A vezetékes mősorjel-elosztó szolgáltatás célja, hogy az Elıfizetı az elıfizetési díj ellenében szabványokban meghatározott minıségben igénybe vehetı, a lehetı legtöbb programot tartalmazó programcsomagokat kapjon. A vezetékes mősorjel-elosztó szolgáltatás rövid leírása: 2.1. Analóg mősorjel elsoztó szolgáltatás A vezetékes mősorjel-elosztó szolgáltatás nyújtása csak az erre a célra kiépített hálózaton történik. Fı építıelemei: fejállomás a vevıantennákkal optikai és koaxiális kábelhálózatok A szolgáltatás tartalmazza a helyi mősorszolgáltató(k), a közszolgálati TV és rádiócsatornákat, valamint a mősorszolgáltatókkal történt megállapodás alapján azok mősorait. Az Elıfizetı programcsomagok közül választhat, és külön elıfizethet külön díj ellenében igénybe vehetı csatornákra (pl. HBO mozicsatorna). A Szolgáltató a programcsomagokban elosztott programokat az Elıfizetı elızetes értesítése mellett az általános szerzıdési feltételek módosítására vonatkozó szabályok szerint megváltoztathatja, illetve új programcsomagokat alakíthat ki. Az Elıfizetık számára jelentıs többletköltséggel járó mősor(ok) programcsomag(ok)ba történı felvételekor Szolgáltató biztosítja az elıfizetıi érdekek érdemi figyelembevételét oly módon, hogy a programcsomagok átalakítása elıtt megfelelı határidı mellett felhívja az Elıfizetık figyelmét a felszólamlás lehetıségére és a felszólamlás elmaradásának következményeire. A vezetékes mősorjel-elosztó szolgáltatáshoz felhasznált távközlési hálózatok részletes meghatározása a vonatkozó tervekben és engedélyekben található Digitális mősorjel-elosztó szolgáltatás A szolgáltatás megvalósítása: - Az MPEG-2 formátumú digitális alapsávi jelfolyam, több TV csatorna összegzett kép és hang, valamint kiegészítı digitális szolgáltatások (Pl.: EPG) információit tartalmazza. - Az MPEG-2 formátumú digitális alapsávi jelfolyam végleges formáját digitális titkosítási eljárás során nyeri el. 13

14 - Az titkosított MPEG-2 formátumú alapsávi jelfolyammal, különbözı frekvenciájú vivıkıket modulálunk, a DVB-C elıírásoknak megfelelı Transport Stream-ek (TS) kialakítására kerül sor. A moduláció típusa QAM 64, vagy QAM A különbözı vivıkre ültetett QAM64, vagy QAM256 digitális vivık (TS-ek) a frekvencia multiplex jelátvitel elvei szerint összegzésre kerülnek és a mősorjel-elosztó hálózaton az egyéb szolgáltatások spektrális összetevıivel együtt jutnak el az ún. Set- Top-Box-ok (STB) bemenetére. - A STB-ok az elıfizetık lakáshálózataiban kerülnek elhelyezésre. - A STB-ok kimenetein, a titkosítás feloldása és digitális jelfeldolgozás után az elıfizetıi végberendezések számára feldolgozható, a kiválasztott TV csatornának és egyéb kiegészítı szolgáltatásoknak megfelelı video és audio jelek állnak rendelkezésre. A lehetséges frekvencia kiosztások megvalósításánál figyelembe vesszük az analóg mősorjelelosztásra vonatkozó nemzetközi ajánlásokat. A FiberNet Zrt. hálózatainak jelentıs többsége 85 MHz és 862 MHz közötti frekvenciasávban biztosítja a vezetékes mősorjel-elosztást. A digitális QAM vivık frekvencia helyei, a TV és rádió csatornák, az internet és telefon szolgáltatást biztosító downstreamek, és az esetleges külsı zavarok, tiltott csatornák elhelyezkedésének figyelembe vételével kerültek kijelölésre. A továbbított QAM vivık sávszélessége 8 MHz. AV kábel TV Kábel TV hálózat Koaxiális kábel Set-Top-Box Koaxiális kábel 1. ábra Egy televíziókészülékkel történı AV kábeles csatlakoztatás A végberendezések száma és típusa szerint a STB-ok többféle módon, összeköthetık az elıfizetıi végberendezésekkel. Az 1. ábrán egy televíziókészülékkel történı alapvetı összekapcsolási lehetıség látható. A tartalomszolgáltatók által elıállított mősorokat a vezetékes mősorjel-elosztás minden esetben szerzıdés szerint, változatlanul juttatja el az elıfizetıkhöz. 14

15 3. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, esetleges idıbeli és földrajzi korlátai 3.1. Szerzıdéskötésre vonatkozó eljárás Szerzıdéskötés A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentést (igénybejelentés) az igénylınek írásban, illetve telefonos ügyfélszolgálat (CallCenter/Contact-Center) mőködése esetén egyéb módon (rögzített telefon) kell megtennie. Az igénybejelentést a Szolgáltatónak kell címezni. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igényfelméréshez szükséges elengedhetetlen adatokat. Az igénybejelentés kötelezı minimális tartalmi elemei: - igénylı neve (cégszerő megnevezése), elıfizetıi kategóriája, lakóhelye (állandó címe és tartózkodási helye), illetve székhelye, elérhetısége (telefonszám, ); - az igényelt szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye (bekötés címe); - igénybejelentés helye és idıpontja. Az elıfizetıi igényeket a Szolgáltató nyilvántartásba veszi. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az igénybejelentés kézhezvételétıl számított 15 napon belül felhívja az igénybejelentıt az igénybejelentés kiegészítésére. Az igénybejelentés alapján a Szolgáltató elızetesen egyezetett idıpontban igényfelmérést végez: a helyszínen megvizsgálja a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítés feltételeit, illetve az igénylı egyedi igényeit, amely alapján az egyszeri csatlakozási díj mértékére vonatkozóan ajánlatot ad. Az Igénylı a Szolgáltató szerzıdéskötési ajánlatára az igényfelmérés után, a helyszínen válaszol. Ha az Igénylı az ajánlatot nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhetı. Ha az igénylı az Elıfizetı-aktiválási, Szolgáltatás-aktiválási díj vagy a szerelési költség ıt terhelı részének megfizetését nem vállalja, az errıl szóló nyilatkozatát a Szolgáltató az ajánlat visszavonásának tekintheti. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatát az Igénylı elfogadja, sor kerül az egyedi elıfizetıi szerzıdés megkötésére. Az elıfizetıi szerzıdés Felek kölcsönös érdekeinek és a szolgáltatás jellegének figyelembevételével kizárólag írásban jön létre. Szolgáltató köteles a szerzıdés megkötésével egyidejőleg az egyedi elıfizetıi szerzıdést, az általános szerzıdési feltételek kivonatát, valamint az elıfizetı kérése esetén lehetıség szerint azonnal, de legkésıbb az igénybejelentéstıl számított 30 napon belül az általános szerzıdési feltételek egy példányát az elıfizetı rendelkezésére bocsátani. Az elıfizetıi szerzıdés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Elıfizetı által is aláírt szerzıdést. 15

16 A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés létrejöttét követıen a lehetı legrövidebb idın belül, _a felek eltérı megállapodása hiányában legfeljebb az igénybejelentéstıl számított 30 napon belül köteles szolgáltatás-hozzáférési pontot létesíteni. Nem minısül késedelmes teljesítésnek, - ha az Elıfizetı a Szolgáltatóval elızetesen egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha az Elıfizetı, vagy harmadik személy magatartása miatt a csatlakozás nem, vagy csak késıbb valósulhat meg. - ha a Felek a hálózat-hozzáférési pont létesítésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A szolgáltatás igénybevétele egyéni vagy csoportos formában történik az igénybevételt megelızıen megkötött egyedi elıfizetıi szerzıdés alapján. A szolgáltatás igénybevételének folyamata: - A Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve contact centerén, vagy megbízott személyen keresztül igényelhetı a szolgáltatás ismertetése. - az igénybejelentés alapján igényfelmérés elvégzése - Elıfizetıi szerzıdés megkötése a szolgáltatás tartalmának és feltételeinek figyelembevételével. - A szolgáltatás nyújtásának technikai teljesítése a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen (bekapcsolás a hálózatba). - A szolgáltatás megkezdése és folyamatos teljesítése az elıfizetıi szerzıdésben rögzítettek szerint. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele: engedélyezett mősorelosztó hálózat és a szolgáltatás által lefedett területen lévı Elıfizetık rendelkezzenek mősorelosztó szolgáltatás vételéhez szükséges alkalmas vevıkészülékkel A szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli és földrajzi korlátai A szolgáltatás a kiépített hálózaton keresztül, az engedélyekben meghatározott területeken, és az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott idın belül vehetı igénybe. Amennyiben a vételi hely kiépítése még el nem látott területen van, úgy a törzs- és a vonalhálózat kiépítéséig szerzıdés nem köthetı, csak elızetes igénybejelentésként vehetı figyelembe. 16

17 4. Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt idı (célérték) az igénybejelentéstıl számítva Hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése Az elıfizetıi szerzıdés alapján a Szolgáltató az egyedi elıfizetıi szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában az igénybejelentéstıl számított 30 napon belül a hálózatához kapcsolódó szolgáltatás-hozzáférési pontot létesít, amelyen az Elıfizetı a hálózaton nyújtott távközlési szolgáltatásokat a szerzıdés idıtartama alatt, a szerzıdésben kikötött díjak ellenében bármikor igénybe veheti. A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért és beüzemeléséért az Elıfizetı Elıfizetı-aktiválási és Szolgáltatás-aktiválási díjat köteles fizetni. A hozzáférési pont létesítésének idıpontja az Elıfizetı kérésére meghosszabbítható. Az Elıfizetı a kiépített szolgáltatás-hozzáférési ponton nem szerez tulajdonjogot. A Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés, továbbá a szolgáltatáshozzáférési pont és az elıfizetıi végberendezés között szükséges eszközök szolgáltatására és nem vállal felelısséget a végberendezés, valamint a szolgáltatás-hozzáférési pont és az elıfizetıi végberendezés között szükséges eszközök mőszaki tulajdonságait illetıen. Az Elıfizetı végberendezésének (vevıkészülék), valamint a szolgáltatás-hozzáférési pont és az elıfizetıi végberendezés között szükséges eszközök mőszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem megfelelı minıségébıl adódó hibákért a szolgáltató semmilyen felelısséget nem vállal. Szolgáltató felelıssége kizárólag az általa kiépített hálózat végpontjáig (szolgáltatás-hozzáférési pont) terjed ki. A készülék behangolása nem a Szolgáltató feladata sem az esetleges csatornaváltozások esetén, sem az üzemeltetés során. Az Elıfizetı külön kérésére a Szolgáltató az elsı behangolást egyszeri alkalommal a szerzıdéskötéskor díjmentesen elvégzi, egyéb esetben a behangolást csak a kiszállási díj megfizetése ellenében végzi el. Jelen általános szerzıdési feltételek vonatkozásában szolgáltatás-hozzáférési pont a Szolgáltató tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévı, a Szolgáltató által kiépített Hálózat végpontja, amely az elıfizetıi berendezések, eszközök vagy más elıfizetıi szolgáltatások nyújtását lehetıvé tevı berendezések rákapcsolására szolgál, amely a Hálózat részét képezi és lehetıvé teszi a Hálózaton történı adat- és információcserét. A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyét Szolgáltató általi kiépítés esetén az egyedi elıfizetıi szerzıdés (felmérési jegyzıkönyv) tartalmazza. Amennyiben az egyedi elıfizetıi szerzıdés (felmérési jegyzıkönyv) másként nem rendelkezik a KTV szolgáltatás-hozzáférési pont az Elıfizetı ingatlanának határától (telekhatár) számítottan legfeljebb 10 méteres kábel felhasználásával kiépített 1 (azaz egy) darab csatlakozóban végzıdı kábelvég. 17

18 5. A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenırzésének mérési módszere 5.1. Követelmények A Szolgáltató által vállalt minıségi cél- és minimál értékeket a jelen ÁSZF 6. számú függeléke tartalmazza. A minıségi mutatók mérésének módszere a távközlési méréstechnikában kialakult és elfogadott módszer, a hozzá szükséges hitelesített mérımőszerekkel történik Meg nem felelés igazolása az Elıfizetı részérıl Ha az Elıfizetı a meg nem felelésre vonatkozó bejelentésével a Szolgáltató nem ért egyet, az Elıfizetı a Nemzeti Hírközlési Hatóságot kérheti fel a meg nem felelés igazolására. Szolgáltató jogosult a vizsgálatnál jelen lenni és észrevételeket tenni Tartós vagy átmeneti hiba esetén nyújtott kedvezmények mértéke Amennyiben a Szolgáltató a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni (jellemzıen különösen mőszakilag rosszabb állapotú, soros, elavult rendszereken), úgy ha az átmeneti vagy tartós hiba i. legalább egy szolgáltatott (televízió és rádió) csatornát érint, akkor az érintett (hálózat(rész)-en minden elıfizetınek 10% kedvezményt nyújt a mindenkor érvényes elıfizetési díjból a hiba elhárításáig. ii. az összes szolgáltatott csatornaszám 30%-át meghaladóan érinti a hiba, akkor az érintett hálózat(rész)-en minden elıfizetınek 20% kedvezményt nyújt a mindenkor érvényes elıfizetési díjból a hiba elhárításáig. iii. Ha az összes csatornaszám (ez az adott fejállomáson lévı csatorna számot jelenti) 60%-át meghaladóan érinti a hiba, akkor az érintett hálózat(rész)-en minden elıfizetınek 30% kedvezményt nyújt a mindenkori elıfizetési díjból a hiba elhárításáig. 18

19 6. Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája, az elıfizetıi jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzıdési idıszak 6.1. Az elıfizetıi szerzıdés minimális tartalmi elemei Az egyedi elıfizetıi szerzıdésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia, amennyiben a szolgáltatás sajátosságai lehetıvé teszik: - Elıfizetı neve (cégszerő megnevezése), elıfizetıi kategóriája, lakóhelye (állandó címe, vagy tartózkodási helye), illetve székhelye; természetes személy Elıfizetı esetén születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, nem természetes személy Elıfizetı esetén cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint bankszámlaszáma (ha a természetes személy Elıfizetı korlátozottan cselekvıképes, a törvényes képviselı ugyanezen adatait); - természetes személy Elıfizetı esetén az Elıfizetı köteles megjelölni, hogy egyéni, vagy közületi Elıfizetıként kívánja igénybe venni a szolgáltatást; - a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye, az ahhoz csatlakozó berendezések jellege és darabszáma; - az elıfizetési, azonosítási szám(ok), - az általános szerzıdési feltételektıl való eltérések, - az Elıfizetı hozzájárulása az EHT 157. (2) bek.-ben meghatározott adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı adatainak az EHT-ban meghatározott céloktól eltérı felhasználásához; - a szerzıdés tartama, - a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a határideje, - a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja, - a szerzıdés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a szerzıdés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit, - utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a szerzıdésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az elıfizetıt megilletı kötbér mértékét, - a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat, - a szerzıdésmódosítás feltételei, az elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás esetére, - tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az elıfizetı jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkezı hatóságok pontos megnevezését, továbbá elkérhetıségük megjelölését, - a szolgáltató felelısségi határát jelentı elıfizetıi hozzáférési pont létesítési helye, - az ÁSZF elérhetısége, valamint az elıfizetı nyilatkozata, mely szerint az elıfizetıi szerzıdésben foglaltakat megismerte és elfogadta. 19

20 6.2. Az elıfizetıi jogviszony létrejötte A közületi Elıfizetıi Szerzıdés aláírására a képviseleti jogosultsággal rendelkezı, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelı igazolásával (cégbírósági bejegyzés, cégkivonat, vagy nyilvántartásba vételrıl szóló határozat, továbbá aláírási címpéldány). Az egyéni Elıfizetıi Szerzıdést az elıfizetınek vagy képviselıjének kell aláírnia. Az elıfizetıi szerzıdés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Elıfizetı által aláírt szerzıdést A Szolgáltatót szerzıdéskötési kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megkötését jogosult megtagadni, különösen ha - a kiépíteni kért szolgáltatás-hozzáférési pont a vételkörzetén kívül esik, vagy ha az adott területen az nem építhetı ki. - az Elıfizetınek, vagy az igényelt létesítési címrıl a Szolgáltatóval szemben a távközlési szolgáltatás igénybevételébıl eredı, vagy azzal kapcsolatosan keletkezı díjtartozás áll fenn; - egyetemes távközlési szolgáltatás igénybevételébıl eredı, bármely egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van; - a korábban fennálló elıfizetıi szerzıdését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelızıen 1 éven belül mondták fel; - a jogtalan jelvételezésbıl hasznot húzó, a Szolgáltatóval elıfizetıi jogviszonyban nem álló személy a pontban megjelölt kötelezettségét nem teljesíti. - a szolgáltatók közös adatbázisának adatai szerint a felhasználó számlatartozása miatt bármely elektronikus hírközlési szolgáltató az elıfizetıi szerzıdését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetıségét az elıfizetı számára részben vagy egészben felfüggesztette; vagy bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az elıfizetı ellen, illetıleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert az elıfizetı tartózkodási helye ismeretlen; az ajánlattevı illetve elıfizetı károkozás lehetıségének fennállta mellett bármely hírközlési szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum hamis, hamisított vagy érvénytelen) Az Elıfizetı az egyedi elıfizetıi szerzıdés aláírásával vállalja, hogy a) az ingatlanán (vagy egyéb érdekkörén) áthúzódó vagy azon elhelyezett, a Szolgáltató tulajdonát vagy érdekeltségét képezı vezetékes kábel hálózat tartozékait a tıle elvárható gondossággal kezeli. E kötelezettségéért az Elıfizetı kártérítési felelısséggel tartozik. b) a Szolgáltató a vezetékes kábel hálózat tartozékait tulajdonán elhelyezhesse és átvezethesse. c) amennyiben kezdeményezésére a nevezett ingatlanon vagy érdekkörében átépítés, felújítás, vagy egyéb olyan beavatkozás történik, amely a vezetékes hálózat áthelyezését, kiváltását indokolja (akár ideiglenesen, akár véglegesen) úgy annak költségeit az Elıfizetı köteles viselni. d) biztosítja ingatlanában vagy érdekkörében a közös helyiségek zárhatóságát és a Szolgáltató vagy megbízottja részére az akadály nélküli hozzáférést, ezzel saját vagyonának védelmét. 20

21 Az Elıfizetı az egyedi elıfizetıi szerzıdés aláírásával tudomásul veszi a) a Szolgáltató általános szerzıdési feltételeiben foglaltakat; b) hogy a kábeltelevíziós rendszerre történı csatlakozásával csak a tulajdonában vagy érdekkörében lévı épület (hozzáférési pont) jelbiztosítási költségeit fizeti meg, így nem jogosult a jelet harmadik személynek átadni, és a vezetékes kábel rendszerben tulajdonjogot nem szerez; c) hogy az elıfizetıi szerzıdés csak saját célra engedélyezi a szolgáltatás felhasználását, nem jogosít fel a szolgáltatás tovább elosztására (különösen nem vendéglátó és szállodai egységekben), s nem jogosít fel nyilvános bemutatásra. Ilyen igény esetén a felhasználás eltérı feltételek szerint csak külön szerzıdés alapján lehetséges. d) hogy a TV és egyéb készülékek behangolása az adás csatornáira nem a Szolgáltató feladata, sem esetleges csatornaváltoztatások esetén, sem az üzemeltetés során. Bekötéskor az elsı behangolást a Szolgáltató külön kérésre egyszeri alkalommal a csatlakoztatás idején mőködı csatornákra díjmentesen elvégzi, egyéb esetekben a TV és egyéb készülékek be-, illetve utánállítását csak kiszállási díjért vállalja A legrövidebb szerzıdési idıszak Mősorelosztó szolgáltatásnál nem értelmezhetı Feltételes kedvezmény, hőségnyilatkozat A feltételes kedvezmény a szolgáltatás igénybevételének olyan módját jelenti, amely kedvezıbb a szolgáltató mindenkori általános szerzıdési feltételeiben meghatározott feltételektıl, s amelyet a Szolgáltató az Elıfizetı által vállalt hőségnyilatkozat ellenében biztosít. Amennyiben az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor, vagy módosításakor a Szolgáltató által közzétett valamely különleges ajánlat alapján hőségnyilatkozat aláírásával olyan feltételes kedvezményt vett igénybe, amelyet a Szolgáltató a hőségnyilatkozatban megjelölt szolgáltatási szinthez és meghatározott kötelezı szerzıdéses idıtartamhoz kötött, úgy az ezen idıszak alatt bekövetkezı alábbi esetekben az Elıfizetı a feltételes kedvezmény összegét elveszti különösen, ha: a) az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdését rendes felmondással megszünteti; b) az elıfizetıi szerzıdést a Szolgáltató az Elıfizetı szerzıdésszegése miatt korlátozza, vagy felmondja; c) az Elıfizetı az igénybe vett szolgáltatási szintre vonatkozó szerzıdésmódosítást kezdeményez; d) az Elıfizetı a szolgáltatás áthelyezését kéri olyan területre, ahol a Szolgáltató nem nyújtja az igénybe vett szolgáltatást; e) az Elıfizetı a szolgáltatás szüneteltetését kezdeményezi. A fenti és az egyedi szerzıdésben meghatározott további esetekben az Elıfizetı a feltételes kedvezményt elveszti, és a vállalt hőségnyilatkozatában meghatározott kedvezmények összegének a Szerzıdés megszüntetéséig, vagy megszőnéséig történı, egyösszegő visszafizetésére, valamint adminisztrációs díj fizetésére köteles. 21

22 A fenti általános szabályok annyiban alkalmazandók, amennyiben az ÁSZF Melléklete(i), a Szolgáltató által meghirdetett kedvezményes ajánlatok (akciók) vagy az egyedi elıfizetıi szerzıdés feltételei el nem térnek. Amennyiben az Elıfizetı által a hőségnyilatkozatban vállalt határozott idıtartam eltelik, és az Elıfizetı a hőségnyilatkozata lejárata elıtt 15 (tizenöt) nappal nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a szerzıdés folytatását nem kívánja és a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, abban az esetben az elıfizetıi jogviszony az alapul fekvı határozatlan idejő elıfizetıi szerzıdés rendelkezései szerint folytatódik tovább. 22

23 7. Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a szerzıdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzıdésmódosításra, az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén megilletı jogok, egyoldalú szerzıdésmódosítás esetén az elıfizetı tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei és a fizetendı díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje Az elıfizetési szerzıdés módosításának egyes esetei és feltételei Szerzıdésmódosítás közös megegyezéssel Az elıfizetıi szerzıdést a Felek együttes akarattal a jogviszony fennállása alatt, a vonatkozó jogszabályok alkotta keretek között bármikor módosíthatják. A módosítás nem terjedhet ki a szerzıdés kötelezı, jogszabályokban meghatározott tartalmára. Szerzıdésmódosítás az Elıfizetı kezdeményezésére Az elıfizetıi szerzıdés módosítását az elıfizetı is kezdeményezheti, amit a szolgáltató az általános szerzıdési feltételekben meghatározott feltételek teljesítése esetén nem tagadhat meg. A szerzıdés módosítását, amennyiben a teljesítésnek egyéb akadálya nincs a kérelem benyújtásának az ügyfél-azonosítással kapcsolatban elıírt kötelezettségeket kielégítı formában történı beérkezésétıl számított, lehetıség szerinti eltérı rendelkezés hiányában 5 munkanapon belül, de legfeljebb 30 napon belül a Szolgáltató teljesíti. A módosított díjfizetési kötelezettség kezdı idıpontja az elıfizetıi módosításra vonatkozó igény teljesítésének idıpontjával esik egybe. E pontban foglalt rendelkezésektıl a Szolgáltató és az Elıfizetı egyezı akarata esetén el lehet térni. Az Elıfizetı ennek keretében az általános szerzıdési feltételekben foglaltak szerint kezdeményezheti: a) a szolgáltatás-hozzáférés helyének megváltoztatását (áthelyezés) b) számlázási cím módosítását c) az igényelt programcsomag-változtatását d) az adatai vagy azok kezelésének módosítását (pl. átírás) kezdeményezni A szolgáltatás-hozzáférés helyének megváltoztatása (áthelyezés) Az Elıfizetı kezdeményezheti a szolgáltatás-hozzáférési pont helyének megváltoztatását (áthelyezés) a Szolgáltató ellátási területén belül. Az áthelyezési kérelem beadásakor az elıfizetı köteles megadni, hogy a szolgáltatási hozzáférési pontot mely címre kéri. Amennyiben az áthelyezési kérelem beadásakor az elıfizetı a létesítési címet megadni nem tudja, a szolgáltató az áthelyezési igényt 60 napig tartja nyilván. Ezt követıen az elıfizetıi szerzıdés megszőnik. A Szolgáltató áthelyezést a kérelem kézhezvételétıl és és a díjszabásban szereplı áthelyezési díj megfizetésétıl számított 30 napon belül teljesíti, és csak abban az esetben, ha az Elıfizetınek díjtartozása nincs, valamint az új kiépítés költsége nem magasabb, mint az adott terület átlagos létesítési költségeinek kétszerese. Ha 23

24 az áthelyezést a Szolgáltató a mőszaki feltételek hiányában nem tudja teljesíteni, a Szolgáltató az Elıfizetıt a kérelem kézhezvételétıl számított 15 napon belül a teljesítési idıpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti. Az elıfizetıi hozzáférési pont megszüntetésétıl az áthelyezés teljesítéséig az elıfizetıi jogviszony szünetel. Amennyiben az áthelyezést a Szolgáltató ellátási területén kívül kéri az Elıfizetı, vagy díjtartozását nem rendezi, az áthelyezésre nincs lehetıség. Ebben az esetben errıl a Szolgáltató az Elıfizetıt értesíti Számlázási cím módosítása Az Elıfizetı kérheti a számlázási cím módosítását. A Szolgáltató a módosított számlázási címet a változásról való tudomásra jutása után kiállított számláknál alkalmazza. A számlázási cím változás bejelentésének elmulasztása esetén az Elıfizetı díjfizetési késedelmét nem mentheti ki arra hivatkozva, hogy számlát nem kapott, valamint a mulasztásból eredı károkért a Szolgáltató felelısséget nem vállal Programcsomag-váltás Az Elıfizetı jogosult kezdeményezni az elıfizetıi szerzıdés módosítását programcsomag-változtatás miatt. Ez esetben a Szolgáltató az elıfizetıvel egyeztetett idıpontban köteles a mőszaki feltételek megléte esetén tárgyhónap elsı napjáig bejelentett programcsomag-módosításra, vagy fizetı csatorna lemondásra/elıfizetésre vonatkozó igényt legkésıbb a tárgyhót követı hónap elsı napjára elfogadni, teljesíteni. Amennyiben az elıfizetı a külön elıfizetési díjért igénybe vehetı ún. prémium csatorna (pl. HBO) elıfizetési díját esedékességkor nem fizeti meg, Szolgáltató a prémium csatorna szolgáltatást az Elıfizetı egyidejő értesítésével azonnali hatállyal jogosult megszüntetni. Az Elıfizetı a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás megváltoztatására, átalakítására vagy annak harmadik fér részére történı átadására nem jogosult. E kötelezettség megszegése esetén az Elıfizetı köteles megtéríteni a Szolgáltatónak okozott kárt Változás az Elıfizetı adataiban vagy azok kezelésében A Szolgáltató kérelem alapján módosíthatja az igénybejelentést vagy az elıfizetıi szerzıdést, ha az Elıfizetı személyében a szolgáltatás-hozzáférési pont helyének megváltoztatása nélkül az erre vonatkozó megállapodás, jogutódlás vagy öröklés miatt következik be a változás (átírás). Az Elıfizetı személyében történt változás esetén új elıfizetıi szerzıdés szükséges. Átírásra abban az esetben van lehetıség, ha az új igénylı az ingatlan jogszerő használója, az esetleges átírási díj pedig befizetésre került. Nincs lehetıség az átírásra, amennyiben az adott szolgáltatás-hozzáférési pontra vonatkozóan vagy az átírási kérelemben megjelölt bármely személynek díjhátraléka áll fenn. Szolgáltató az átírást, amennyiben annak feltételei fennállnak, a kérelem kézhezvételétıl, illetve amennyiben a feltételek nem állnak fenn, azok bekövetkezésétıl számított 15 napon belül teljesíti. 24

25 Ha az Elıfizetı szerzıdésben szereplı adataiban, képviselıjének személyében, jogállásában, gazdálkodásában változás áll be (így különösen elköltözés, továbbá a nem természetes személy elıfizetı esetében, ha ellene felszámolási, végelszámolási, vagy csıdeljárás indult), köteles azt a Szolgáltatóval haladéktalanul, de legkésıbb a változás bekövetkezésétıl számított 3 munkanapon belül közölni (értesítési kötelezettség). Amennyiben az Elıfizetı ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a hálózatról való lekapcsolásig a díjfizetési kötelezettség ıt terheli. A Szolgáltató a változást köteles átvezetni nyilvántartásán az adatkezelési szabályoknak megfelelıen. E kötelezettség megszegése esetén az Elıfizetı köteles megtéríteni a Szolgáltatónak okozott kárt. Szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása A szolgáltató jogosult továbbá az elıfizetıi szerzıdés egyoldalú módosítására a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint az egyedi elıfizetıi szerzıdésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén. III. A szolgáltató jogosult az elıfizetıi szerzıdés egyoldalú módosítására, ha a tevékenységével kapcsolatos körülmények ezt indokolják, így különösen: - ha az elıfizetıi szerzıdésekben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybe vételének feltételei mőszaki okból megváltoznak (pl.: fejállomás csere, hálózati fejlesztések stb.) - az ÁSZF szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, vagy a szöveg helyesbítése, pontosítása, átfogalmazása, illetve folyamat-módosítások; - szolgáltatási terület növekedése; - új szolgáltatási csomagok bevezetése, illetve régi szolgáltatási csomag(ok) megszüntetése; - a Szolgáltató jogosult változtatást végezni a szolgáltatásban annak hibái kijavítása kapcsán vagy korszerőbb berendezés bevezetésével. E módosítás amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik nem eredményezheti a szerzıdés feltételeinek lényeges módosítását. b) A szolgáltató jogosult továbbá az elıfizetıi szerzıdést egyoldalúan módosítani, ha - jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja, - a körülményekben bekövetkezett lényeges változás esetén. A körülményekben bekövetkezı lényeges változásnak minısülnek a Szolgáltató gazdálkodását, illetıleg a nyújtott szolgáltatást befolyásoló körülményekben bekövetkezı lényeges változások. Ezek különösen az alábbiak lehetnek: - üzemeltetési, mőködési költségek változása, - infláció, - ha az elıfizetıi igények, a jelszolgáltatás körülményei és egyéb érdekek, körülmények figyelembe vételével a programválaszték, a programcsomagok száma, összeállítása módosul, vagy módosításra szorul, - hálózat mőszaki korszerősítése, - hálózat-használati díjak változása. A szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén az elıfizetı tájékoztatásának módja Az elıfizetıi szerzıdés Szolgáltató által történı egyoldalú módosítása esetén Szolgáltató köteles a módosításokat azok hatályba lépését megelızıen 30 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni és az 25

26 Elıfizetıt az EHT-ban foglaltak alapján értesíteni, az Elıfizetıket megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatással együtt. Az egyoldalú szerzıdésmódosításról szóló értesítésnek legalább a következıket kell tartalmaznia: a) pontos utalást az általános szerzıdési feltételek módosított rendelkezéseire b) a módosítások lényegének rövid leírását c) a módosítások hatályba lépésének idıpontját d) a közzétett általános szerzıdési feltételek elérhetıségét e) ha díjmódosítást tartalmaz a módosítás, a módosított díj összegét f) Elıfizetıt megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatás g) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja h) az Elıfizetıt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megilletı jogosítványokat. A nyilatkozattétel elmulasztása nem minısülhet az Elıfizetı, illetve az Igénylı számára többletterhet jelentı, az adott (Elıfizetı által igénybevett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítı szolgáltatás megrendelését eredményezı szerzıdésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. Amennyiben a szerzıdésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása az egyedi szerzıdésben rögzített megállapodás alapján elfogadásnak minısül. A Szolgáltató nem köteles az értesítési határidıket az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdési feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken Az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén megilletı jogok A Szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén Elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az Elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz az Elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elıfizetıi szerzıdést. Nem mondhatja fel az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést ilyen esetben akkor, ha kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és az elıfizetıi szerzıdést az ebbıl eredı kedvezmények figyelembe vételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti és az Elıfizetı felmondja az elıfizetıi szerzıdést, a Szolgáltató az Elıfizetıtıl nem követelheti a szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. Amennyiben a szolgáltatásra irányuló igénybejelentés megtételét követıen, de még a szerzıdéskötést megelızıen a Szolgáltató az ÁSZF egyoldalú módosításáról értesíti az Igénylıt, úgy az ÁSZF közzétételét követı 8 napon belül az Igénylı minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerzıdéstıl. Díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei Szolgáltató az Elıfizetı által kezdeményezett szerzıdésmódosítások közül az b) áthelyezési, c) programcsomag-váltási és d) átírási kérelmeket 26

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁS (kábeltelevízió) SZOLGÁLTATÁSRA és RÁDIÓ-MŰSORELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010.

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TELEVÍZIÓ-MŐSORELOSZTÁS (kábeltelevízió) SZOLGÁLTATÁSRA és RÁDIÓ-MŐSORELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I, E L L Á T Á S I S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Kivonat

Általános Szerzıdési Feltételek Kivonat Kivonat Érvényes: 2006. október 1-jétıl A kábeltelevíziós és Internet-szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: FiberNet Kommunikációs Zártkörő Részvénytársaság

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010. január 11. Utolsó

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁS (kábeltelevízió) SZOLGÁLTATÁSRA és RÁDIÓ-MŰSORELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2007.

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Nyilvános televíziómősor-elosztás és nyilvános rádiómősor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére AKTV Algyıi Kábeltelevízió Üzemeltetı Kft. a tagja Algyı, 2009.

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára kábeltelevíziós hálózaton nyújtott műsorelosztás (KTV) szolgáltatásra 2.1 sz. melléklet

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek AKTV Algyıi Kábeltelevízió Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Algyı, 2008. április 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 7 1.1. Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Üzletköt El zet Szolgáltató

Üzletköt El zet Szolgáltató NánásKábel Egyedi el zet i szerz dés Sorsz: 022132 amely a Szolgáltatói Információk pontban leírt Szolgáltató és az El zet i információk pontban leírt El zet között jött létre a keltezés napján A szolgáltatás

Részletesebben

2. A szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, elérhetıségük megjelölése.

2. A szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, elérhetıségük megjelölése. FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA, VALAMINT KÁBELTELEVÍZIÓS- ÉS INTERNET- SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG H E L Y H E Z K Ö T Ö T T I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I (E L É R É S I) S Z O L G Á L T A T Á S R A és N O M A D I KUS I N T E R N E T

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-97/2005/23. Ikt.sz.:.. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a FiberNet Kommunikációs Részvénytársaság

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Általános szerzıdési feltételek Készült: Pécs, 2002.03.12 Utolsó módosítás: 2009. május 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 3 1.1 A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatáshoz P4A-Net Bt. 6764 Balástya, Tanya 90. Készült: Balástya, 2010. január 15. Hatályos: 2010. február 01. Tartalomjegyzék 1 Szolgáltató adatai... 4 1.1

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei 1 Készítés idıpontja: 2013.

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG H E L Y H E Z K Ö T Ö T T I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I (E L É R É S I) S Z O L G Á L T A T Á S R A és N O M A D I KUS I N T E R N E T

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.11.29. 1. oldal, összesen:39 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Általános Szerzıdési Feltételek VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készült: Siófok, 2003. december 10. Módosítva: 2005. 11. 16. Módosítva: 2009. 10. 01. 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2011. november

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT.

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2008. június 01. Készült: 2008. április 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Budapest, 2008.12.09. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 5 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21.

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21. A szolgáltató neve, címe 1.1 A szolgáltató neve: Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített neve: Cégjegyzékszáma: Pázmány Kábel Kft. Cg.:14-09-303731 1.2. Székhelyének címe: 7400

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Az Origo Zrt. LifeNetwork elnevezéső lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása terjesztésével kapcsolatos ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF )

Az Origo Zrt. LifeNetwork elnevezéső lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása terjesztésével kapcsolatos ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) Az Origo Zrt. LifeNetwork elnevezéső lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása terjesztésével kapcsolatos ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) 1. Értelmezı rendelkezések Ezen ÁSZF alkalmazásában: Elıfizetı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UNICOMM - United Communication Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Dévai utca 26-28 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2008. szeptember 15-től Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP 6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Data-Gral Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Data-Gral Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Data-Gral Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2009. február 1. Utolsó módosítás kelte: 2009. január 21. Készült:

Részletesebben

Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés

Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés Szerződés száma: Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

Savariatelecom Kft Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Savariatelecom Kft Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Savariatelecom Kft Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2008.04.01. Utolsó módosítás: 2008.02.28. Tartalomjegyzék 2. Ügyfélszolgálatának elérhetısége

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Hatályba lépés kelte: 2006. Készült: 2005.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2007.10.09. Elızı mód.: 2010.08.01. Utolsó módosítás: 2011.10.8. Hatályos: 2011.11.01.-tıl Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek KTV szolgáltatás nyújtásához Készült: 2006.06.01 Utolsó módosítás: 2011.11.01. Hatályos: 2012.01.01.-tıl Hungary - 1173 Budapest, Összekötı u.2. Tel: 06/40/10-46-46; +36

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben