Általános Szerzıdési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerzıdési Feltételek"

Átírás

1 PENDOLA TELECOM KFT Budapest Víg utca Cg.: Adószám: Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1076 Budapest, Garay tér 20. (2007. augusztus 1-ig: 1084 Budapest, Víg u ) hétköznap: Tel.: Fax.: ÁSZF elérhetısége: ÁSZF hatályba lépésének dátuma: június 7. Felügyeleti szerv: Nemzeti Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u , tel: )

2 T a r t a l o m j e g y z é k 1 FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI ÉS KORLÁTAI A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MÓDJA A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, HATÁLYBA LÉPÉSE A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA, KORLÁTAI AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONT KIÉPÍTÉSÉNEK (LÉTESÍTÉSÉNEK) VÁLLALÁSI IDEJE A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ CÉLÉRTÉKEK, A CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS MÉRÉSE A SZERZŐDÉSKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSES IDŐSZAK A SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES ELŐFIZETŐI ADATOK LISTÁJA A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSES IDŐSZAK A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGA, ÉS AZ ELŐFIZETŐ TÁJÉKOZTATÁSA AZ EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSRÓL ÁTÍRÁS MÁS ELŐFIZETŐRE ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTHELYEZÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE KAPCSOLATTARTÓ BEJELENTÉSE SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, A KÉRHETŐ SZÜNETELÉS IDŐTARTAMA ÉS A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ELŐFIZETŐ ÁLTAL KÉRHETŐ SZÜNETELÉS SZÜNETELTETÉS A SZOLGÁLTATÓ ÉRDEKKÖRÉBE TARTOZÓ OKBÓL SZÜNETELÉS A FELEKTŐL FÜGGETLEN OKBÓL VISSZAKAPCSOLÁSI DÍJ A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK ESETEI ÉSFELTÉTELEI A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ VISSZAFIZETÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESETÉN RENDES FELMONDÁS RENDKÍVÜLI FELMONDÁS A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE A HIBABEJELENTÉSI NYILVÁNTARTÁS A HIBAJAVÍTÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK, DÍJREKLAMÁCIÓK, KÖTBÉR- ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK INTÉZÉSE Oldal: 2 / 30

3 12.1 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT SZÁMLÁZÁS ÉS SZÁMLAREKLAMÁCIÓ A KÖTBÉRIGÉNYEK RENDEZÉSE AZ ELŐFIZETŐ JOGAI HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN, A KÖTBÉR ÉS DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, VITARENDEZÉS VITARENDEZÉS HÍRKÖZLÉSI FOGYASZTÓI JOGOK KÉPVISELŐJE SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE KÖTBÉREK AZ ELŐFIZETŐI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI, A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI BERENDEZÉS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ELŐFIZETŐI KÖTELEZETTSÉGEK A VÉGBERENDEZÉS RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA ÉS ÜZEMKÉPESSÉGE A SZOLGÁLTATÁS-HOZZÁFÉRÉSI PONT ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS A HIBAELHÁRÍTÁSÁNAK A LEHETŐVÉ TÉTELE ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYOK A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ, DÍJKEDVEZMÉNY BIZTOSÍTÁSA ÉS ELVESZTÉSE A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGFIZETÉSE KEDVEZMÉNYEK VISSZAFIZETÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE VEGYES RENDELKEZÉSEK AZ ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS TŰRÉSE, HIBAELHÁRÍTÁS LEHETŐVÉ TÉTELE SZOLGÁLTATÓ ÉRTESÍTÉSE ADATVÁLTOZÁSRÓL A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK TOVÁBBADÁSA ÉS ÁTENGEDÉSE KÖZREMŰKÖDŐK IGÉNYBEVÉTELE ÉRTESÍTÉSEK VIS MAIOR ESEMÉNY A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET DÍJSZABÁS SZÁMÚ MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉG SZÁMÚ MELLÉKLET SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ CSATOLANDÓ IRATOK ÉS ADATOK NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ELŐFIZETŐK ESETÉN SZÁMÚ MELLÉKLET HÁLÓZATI ETIKAI IRÁNYELVEK Oldal: 3 / 30

4 1 FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK A jelen Szerzıdésben használt nagybetős kifejezések a következı jelentéssel bírnak. ÁSZF: a jelen általános szerzıdési feltételeket jelenti helyhez kötött telefonszolgáltatások nyújtására. Díjszabás: A Szolgáltatónak a Szolgáltatásokra vonatkozóan közzétett díjszabása, amelynek a Szerzıdés megkötésékor hatályos változatát Szolgáltató az Egyedi Szerzıdéshez csatolja. Egyedi Szerzıdés: A Szolgáltató és az Elıfizetı között kötött egyedi elıfizetıi szerzıdés, amely az ÁSZF feltételeivel együtt alkotja a Szerzıdést. Elıfizetı: a Szerzıdés alapján nyújtott Szolgáltatások elıfizetıje. Elıfizetıi Hozzáférési Pont ( EHP ): a Szolgáltató hálózatának az a végpontja, amelyhez az Elıfizetı az elektronikus hírközlı végberendezését (pl. telefonkészüléket) csatlakoztatva a Szolgáltatást igénybe veheti. Fél, Felek: Elıfizetı vagy Szolgáltató, illetve Elıfizetı és Szolgáltató együttesen. Szerzıdés: Elıfizetıi szerzıdés telefonszolgáltatás nyújtására, amelynek részét képezi az ÁSZF és az Egyedi Szerzıdés. Szolgáltatás: az ÁSZF alapján nyújtott elektronikus hírközlési és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Szolgáltatási Díj: a A Szolgáltatások nyújtásának a Díjszabásban meghatározott ellenértéke, ide nem értve az Elıfizetı által a Szolgáltatónak okozott károk megtérítését (egyszeri díj, rendszeres díj, egyszeri bekapcsolási díj) Szolgáltató: Pendola Telecom Kft., 1084 Budapest, Víg u , Cg.: Adószám: A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 2.1 Szolgáltatás leírása A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján elektronikus hírközlési szolgáltatásként Internet hozzáférési szolgáltatást (SZJ ) nyújt A Szolgáltatás keretében Elıfizetı az Elıfizetıi Hozzáférési Ponthoz csatlakoztatott végberendezéssel TCP/IP alapú adatátviteli szolgáltatást vehet igénybe az Egyedi Szerzıdésben meghatározott sávszélességben (le-, és feltöltési sebességgel) Szolgáltató a hálózatába küldött Elıfizetıi adatforgalmat a nemzetközi, illetve a hazai IP hálózatokba továbbítja, az érkezı forgalmat pedig az EHP-ra irányítja, lehetıvé téve ezzel a hazai és külföldi nyilvános Internethez való hozzáférést. Oldal: 4 / 30

5 2.1.4 További igénybevételi feltételeket tartalmaz különösen az ÁSZF 3.3 pontja, és mellékletei, valamint az Egyedi Szerzıdés A Szolgáltatáshoz nyújtott kiegészítı szolgáltatások leírását a 3. melléklet tartalmazza. 3 A SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI ÉS KORLÁTAI 3.1 A Szerzıdés megkötésének módja A Szerzıdést az Elıfizetı és a Szolgáltató írásban, az Egyedi Szerzıdés mindkét Fél általi aláírásával köthetik meg. Szolgáltatót Szerzıdés megkötésére vonatkozó kötelezettség nem terheli A Szerzıdés megkötésére a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen van lehetıség az igénybejelentéskor azonnal A Szerzıdés megkötésekor Szolgáltató az Egyedi Szerzıdés egy példányát, az ÁSZF kivonatát vagy az Elıfizetı kérése esetén annak teljes példányát Elıfizetı részére átadja A természetes személy Elıfizetı a Szerzıdés megkötésekor írásban köteles nyilatkozni az Egyedi Szerzıdésben arról, hogy a Szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy üzleti elıfizetıként veszi igénybe A Szerzıdés létrejöttét követıen határozatlan idejő Szerzıdés esetén Elıfizetı bármikor írásban a Szolgáltató felé való tértivevényes levél megküldésével vagy személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán módosíthatja az elıfizetıi minıségére (egyéni/üzleti) vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben a Szerzıdés határozott idıre szól, úgy a határozott idı alatt a nyilatkozat módosítására az alábbiak mellett van lehetıség: az Elıfizetı a határozott idejő szerzıdésre tekintettel kapott egyszeri bekapcsolási díj kedvezményt megfizeti és a Szerzıdés a módosítás napjától határozatlan idejővé alakul VAGY; az Elıfizetı a módosított nyilatkozatának megfelelı (egyéni/üzleti) újabb határozott idejő Szerzıdést köt a jövıre nézve az elızı Szerzıdése megszüntetése mellett (ebben az esetben Elıfizetınek a megszőnt szerzıdésre tekintettel díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik) Nem természetes személy kizárólag üzleti elıfizetıként veheti igénybe a Szolgáltatásokat. 3.2 A Szerzıdés létrejötte, hatályba lépése A Szerzıdés mindkét Fél általi aláírásával jön létre. Amennyiben a Szerzıdés megkötésekor az Elıfizetı egyszeri bekapcsolási díj megfizetésére nem köteles, úgy a Szerzıdés a létrejöttekor nyomban hatályba Tekintettel arra, hogy a Szerzıdés az ügyfélszolgálaton azonnal aláírásra kerül, a Szerzıdés hatálybba lépésének napja megegyezik az igénybejelentés módjával. 3.3 A Szolgáltatás igénybevételének módja, korlátai A Szolgáltatás Elıfizetıi Szerzıdés megkötése esetén vehetı igénybe A Szolgáltatások az ÁSZF hatályba lépésekor az 1. mellékletben felsorolt helyszíneken és területeken vehetıek igénybe ott ahol Szolgáltató Szolgáltatás nyújtására alkalmas elıfizetıi hozzáférési hálózat tulajdon-, vagy használati jogával rendelkezik. Szolgáltató fenntartja a Oldal: 5 / 30

6 magának a jogot az 1. számú mellékletben foglalt helyszínek és területek egyoldalú az ÁSZF módosítása nélküli módosítására, a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztatással Lakásonként vagy létesítési címenként Szolgáltató egy EHP aljzat mőködését biztosítja, további EHP esetén Felek egyedi megállapodása alapján és egyedi megoldás kerül alkalmazásra, az egyedi megállapodásban rögzített díj ellenében Amennyiben Elıfizetı a Szolgáltatótól vezetékes telefon szolgáltatást is igénybe vesz az Internet hozzáférési szolgáltatással párhuzamosan, úgy a Szolgáltatások közös aljzatról való igénybevételét lehetıvé tevı átalakító eszközt Szolgáltató biztosítja a telefonszolgáltatásra vonatkozó elıfizetıi szerzıdés szerint Az elıfizetıi végberendezést amennyiben az Egyedi Szerzıdés kifejezetten másképp nem rendelkezik Elıfizetı biztosítja és gondoskodik annak megfelelı üzemeltetésérıl A Szolgáltatás igénybevétele Elıfizetı az Internet hozzáférésre TCP/IP kapcsolat létesítésére és fenntartására alkalmas végberendezést csatlakoztat az Elıfizetıi Hozzáférési Ponthoz. Az elıfizetıi végberendezés lehet pl. személyi számítóép Ethernet hálókártyával, router, WiFi router, stb Az Elıfizetıi végberendezést az EHP-hoz RJ-45 interfésző aljzaton kell csatlakoztatni A Szolgáltatás igénybevételekor alapesetben az elıfizetıi végberendezés számára a Szolgáltató központja IP címet oszt ki, és ezzel teszi lehetıvé a végberendezés Internetes kommunikációját. Alapesetben az IP cím dinamikusan kerül kiosztásra a Szolgáltató által és Szolgáltató jogosult a kapcsolatot idırıl idıre, de legfeljebb 12 óránként megszakítani majd újra felépíteni. Fix IP cím külön díjazás ellenében igényelhetı Szolgáltatótól Amennyiben Szolgáltató az Elıfizetınek a Szolgáltatás igénybevételéhez, jelszót, felhasználónevet vagy egyéb biztonsági kódot adott át, azt Elıfizetı köteles megırizni és titokban tartani. A kód nyilvánosságra vagy harmadik jogosulatlan személy tudomására jutásáért Szolgáltató minden felelısséget kizár és ennek következményeiért az Elıfizetı a felelıs Szolgáltató a Szolgáltatás keretében nem biztosítja, hogy Elıfizetı a Szolgáltatást extrém mértékben kihasználja. Extrém használatnak minısül, ha az adott idıpontot megelızı 12 hónap legnagyobb forgalmú 3 hónapjában Elıfizetı átlagos adatforgalma a 150 gigabyte forgalmi mennyiséget (le és feltöltés együttesen) meghaladja. Az extrém használat alapjául szolgáló forgalom-mennyiséget a felhasználói szokások figyelembe vételével a Szolgáltató megfelelı idıközönként felülvizsgálja, de ez nem lehet az elızı idıszakban alkalmazott értéknél kevesebb. Az extrém használatról a Szolgáltató értesítést küld Elıfizetı számára és felszólítja az extrém használat abbahagyására. Az Elıfizetı értesítésének tartalmaznia kell a figyelmeztetést arra, hogy ha az Elıfizetı a forgalmazási szokásait a figyelmeztetés ellenére fenntartja, azaz az értesítés után bármely hónapban az extrém használatnak minısülı forgalmi mennyiséget meghaladja, a Szolgáltató jogosult rendes felmondással a Szerzıdést felmondani Elıfizetı tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag az 1. mellékletben meghatározott földrajzi helyeken veheti igénybe, ahol Szolgáltató elıfizetıi hozzáférési hálózattal rendelkezik és képes az EHP kiépítésére. Az 1. melléklet szerinti földrajzi helyek listáját Szolgáltató folyamatosan bıvíti és weboldalán közzéteszi. Oldal: 6 / 30

7 3.3.9 Elıfizetı tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás kizárólag az Elıfizetıi Hozzáférési Pont helye szerinti lakásban vagy ingatlanban vehetı igénybe, azt másik lakásba/ingatlanba továbbítani tilos és a Szerzıdés Szolgáltató részérıl való korlátozását és rendkívüli felmondását vonhatja maga után. 4 AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT KIÉPÍTÉSÉNEK (LÉTESÍTÉSÉNEK) VÁLLALÁSI IDEJE A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az Egyedi Szerzıdésben másként nem állapodik meg Elıfizetıvel legkésıbb az Elıfizetıi igény bejelentésétıl számított 30 naptári napon belül az EHP-t kiépíti, amelyen az Elıfizetı a Szolgáltatást igénybe veheti a Szerzıdés idıtartama alatt Nem minısül késedelmes teljesítésnek, ha az Elıfizetı a Szolgáltatóval elızetesen egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja vagy ha a Felek az EHP létesítésére vagy a Szolgáltatás megkezdésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg Szolgáltató kérésére az Elıfizetı a kiépítés és bekapcsolás megtörténtét, továbbá a végberendezés átadását a Szolgáltató jelen lévı képviselıjének jegyzıkönyv aláírásával igazolja Amennyiben a Felek által megállapodott kiépítési/bekapcsolási idıpont Elıfizetı érdekkörébe tartozó okból (így különösen lakás-átadás vagy beköltözés csúszása miatt) szenved késedelmet és errıl Szolgáltatót írásban ( ben vagy faxon) nem értesíti legalább 5 munkanappal a megállapodott bekapcsolási idıpont elıtt, úgy a megállapodott bekapcsolási idıponttól Elıfizetı havonta a Díjszabás szerinti rendszeres (havi) díjat köteles fizetni és a Szerzıdés határozott idejének eltelése is megindul. 5 A SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGÉRE VONATKOZÓ CÉLÉRTÉKEK, A CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS MÉRÉSE A Szolgáltató által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások minıségére vonatkozó mutatókat az ÁSZF 3. melléklete tartalmazza. 6 A SZERZİDÉSKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK, A SZERZİDÉS LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSES IDİSZAK 6.1 A szerzıdéskötéshez szükséges elıfizetıi adatok listája A Szerzıdés megkötéséhez Szolgáltató Elıfizetıtıl a következı adatok megadását igényli: Természetes személy Elıfizetı esetén Elıfizetı nevét (leánykori nevét), anyja nevét, személyi igazolvány számát, Elıfizetı bejelentett lakcímét és ha van ettıl eltérı, értesítési címét, Elıfizetı bankszámlaszámát (ha ilyennel rendelkezik), Elıfizetı Egyedi Szerıdésben megadott kifejezett hozzájárulása esetén a személyi igazolványa vagy egyéb igazolványa fénymásolásra kerül. Oldal: 7 / 30

8 Nem természetes személy elıfizetı esetén: Elıfizetı székhelyét, és ha van ettıl eltérı, értesítési címét, Elıfizetı cégszerő megnevezését a 4. mellékletben foglalt, azonosításhoz szükséges nyilvántartási adatokat, Elıfizetı bankszámlaszámát, Elıfizetı kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, telefaxszámát Elıfizetı aláírásra (cégjegyzésre) jogosult képviselıjének nevét Mindkét Elıfizetıi típus esetén: az EHP létesítésének helye, amennyiben az EHP helye szerinti lakásnak vagy egyéb helyiségnek Elıfizetı nemt tulajdonosa, úgy Szolgáltató kérheti a helyiség használatára vonatkozó jogosultság igazolását (pl. bérleti szerzıdés bemutatása, tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata) egyéb, az Elıfizetı hozzájárulása esetén megadott adatokat, illetve Elıfizetı hozzájárulását az Eht (2) alapján kezelt adatokon túli adatok kezeléséhez, továbbá az adatállományben szereplı adatainak az Eht-ban meghatározott céloktól eltérı kezeléséhez A fenti pont szerinti esetben (ha az Elıfizetı nem a helyiség tulajdonosa) Szolgáltató kérheti, hogy a lakás tulajdonosa(i) a vele nem azonos Elıfizetı esetleges díjtartozásaiért vállaljanak kezességet vagy Elıfizetıtıl más biztosítékot (óvadékot) kérhet Amennyiben az egyéni Elıfizetı korlátozottan cselekvıképes, úgy a fent említett adatokat a törvényes képviselıje vonatkozásában kell megadni Mindkét Elıfizetıi kategória esetén meg kell adni az igénybe venni kívánt Szolgáltatás(csomag) megnevezését Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdésben Elıfieztı és számlafizetı személye eltérı, úgy a vállalt jogok és kötelezettségek teljesítéért a Szolgáltató irányába az Elıfizetı és a számlafizetı egyetemlegesen felelnek. 6.2 A Szerzıdés létrejötte A Szerzıdés a megkötésével együtt jön létre, az erre, valamint a hatályba lépésre vonatkozó rendelkezéseket lásd a 3.2 pontban. 6.3 A legrövidebb szerzıdéses idıszak Legrövidebb szerzıdéses idıszakot Felek az Egyedi Szerzıdésben rögzítenek, a Szolgáltató által nyújtott kedvezmények összegétıl függıen. Ha az Egyedi Szerzıdés legrövidebb szerzıdéses idıszak tartamát nem határozza meg, a legrövidebb szerzıdéses idıszak a Szolgáltatás kiépítésétıl számított 12 naptári hónap, az elsı legrövidebb szerzıdéses idıszak kezdete pedig a Szolgáltatás tényleges nyújtásának kezdınapja (a rendszeres díj vagy forgalmi díj elsı számlázási idıszakjának elsı napja) A legrövidebb idıszak határozott szerzıdéses idıtartamnak minısül, amely idıtartam lejárta után a Szerzıdés automatikusan határozatlan idıre meghosszabbodik, ha az idıtartam lejártát megelızıen legalább 15 nappal bármely Fél írásban (tértivevényes levélben vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán) eltérıen nem nyilatkozik. Oldal: 8 / 30

9 7 A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI 7.1 A Szerzıdés egyoldalú módosításának joga, és az Elıfizetı tájékoztatása az egyoldalú módosításról Figyelembe véve az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdések tömegesen megkötött jellegét, Szolgáltató a a szolgáltatási környezet feltételeinek változására tekintettel csak úgy tudja vállalni a Szolgáltatások nyújtását, ha fenntartja magának az ÁSZF és az Egyedi Szerzıdés egyoldalú, Elıfizetı elızetes értesítését követıen hatályos módosítását (beleértve a zónabesorolások és az alapdíj megváltoztatását is) a következı esetekben: a) megváltoznak a társszolgáltatók díjai vagy szerzıdési feltételei; b) megváltoznak a Szolgáltatás nyújtásának mőszaki feltételei; c) a Szolgáltató meg kívánja változtatni a szolgáltatási portfólióját vagy a szolgáltatásaival megcélzott elıfizetıi kört, így különösen, ha egyes szolgáltatásait ki kívánja vonni a piacról; d) a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályok megváltoznak; e) bármely hatáskörrel rendelkezı hatóságnak a Szolgáltatást érintı döntése miatt, így különösen ha a hatóság a Szolgáltatóra új elektronikus hírközlési szolgáltatói kötelezettséget szab ki, vagy a társszolgáltatókra kiszabott kötelezettségeket módosítja (eltérı költségő díjakat vagy referencia ajánlatot hagy jóvá, eltérı díjakat állapít meg, megváltoznak a közös eszközhasználat és helymegosztás feltételei, stb.) vagy ha az Elıfizetıi Szerzıdésben vállaltakhoz képest a Szolgáltatás igénybevételének körülményei mőszaki okból megváltoznak, ideértve a mőszaki ndokoltságú csatornaváltoztatást, valamint, ha az egyes programcsomagok tartalma a programszolgáltatókkal kötött megállapodások változására tekintettel változik.; f) a körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változások indokolják Szolgáltató az egyoldalú módosításra abban az esetben jogosult, ha errıl az Elıfizetıt a módosítás hatályba lépése elıtt legalább 30 nappal elıre, írásban (levélpostai küldeményben, vagy az Elıfizetı által megadott es kapcsolattartói címen) értesítette Az egyoldalú módosításról szóló értesítés a következıket tartalmazza: a) utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire; b) a módosítások lényegének rövid leírását; c) a módosítások hatálybalépésének idıpontját; d) a közzétett ÁSZF elérhetıségét; e) ha a Szolgáltató a Szolgáltatási Díjat módosítja, a módosított díj összegét; f) azt az ÁSZF szerinti feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, vagy a körülményekben bekövetkezett más lényeges változást, amely a módosítást indokolja; g) az Elıfizetıt az egyoldalú módosítás esetén a pont szerint megilletı jogosítványokat Szolgáltató nem köteles az Elıfizetıt a Szerzıdés azon módosításairól 30 nappal elıre értesíteni, amely módosítások a) új szolgáltatás bevezetése miatt válnak szükségessé, és amely módosítások a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerzıdési feltételeket nem érintik, vagy Oldal: 9 / 30

10 b) Szolgáltatási Díj csökkentését jelentik Az egyoldalú módosítási jog gyakorlása során Szolgáltató köteles a vonatkozó jogszabályokat, így különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének tisztességtelen általános szerzıdési feltétételekre vonatkozó elıírásait, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVI. törvény rendelkezéseit betartani A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga esetén az Elıfizetı jogosult a Szerzıdést pont szerint felmondani A Szolgáltató egyoldalú módosítási jogára tekintettel az egyoldalú módosítás hatálybalépéséhez nincsen szükség az Elıfizetı elfogadó nyilatkozatára, sem hallgatólagos, sem kifejezett formában. Erre figyelemmel a nyilatkozattétel elmulasztása mint ráutaló magatartás a Szerzıdésben szabályozott egyoldalú szerzıdésmódosítási joggal összefüggésben joghatással nem bír, szabályozást nem igényel. 7.2 Átírás más elıfizetıre és az átírás teljesítésének határideje Ha Elıfizetı személyében jogutódlás következett be, vagy a Szolgáltatás igénybevételének helyén földrajzi helyén tulajdonos-, illetve bérlıcsere történt, Elıfizetı és a jogutód közösen ha az Elıfizetı idıközben jogutódlással megszőnt, a jogutód önállóan, a jogutódlás hitelt érdemlı igazolásával kezdeményezheti a Elıfizetıi Szerzıdés jogutódra történı átírásával kapcsolatos feltételek megvizsgálását Az átírással kapcsolatos feltételek megvizsgálásának kérelmezésétıl számított 8 napon belül Szolgáltató megvizsgálja a jogutód hitelképességét, és ha a Szolgáltató az elıfizetıi kötelezettségek teljesítését csak bizonyos további feltételek teljesülése esetén (vagyoni biztosíték, igazolások, nyilatkozatok) látja biztosítottnak, az értesítéssel egyidejőleg ezekrıl a feltételekrıl tájékoztatja az átírást kezdeményezıt. A jogutód hitelképességének megfelelısége esetén Szolgáltató tájékoztatja a jogutódot arról, hogy az átírás feltételei teljesülnek, és az átírási díjat kiszámlázza a jogutódnak Az átírási díj megfizetésétıl (azaz az átírás hatályos kérelmezésétıl) számított 15 napon belül a Szolgáltató az átírást végrehajtja. Ha a Szolgáltató e határidıt az átírási díj megfelelı kérelmezésétıl (ideértve az átíárási díj megfizetését is) számított 15 napon túl sem teljesíti, a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díja egyharmadának megfelelı összegő kötbért köteles fizetni, de legfeljebb az átírási díjnak megfelelı összeget A polgári jogi szabályoknak megfelelıen ha Elıfizetı a Szolgáltatás igénybevételének földrajzi helyérıl elköltözik, mindaddig köteles az adott helyen igénybevett Szolgáltatások teljes díját megfizetni, amíg a Szerzıdést nem mondta fel vagy azt másra a fentiek szerint nem íratja át, függetlenül attól, hogy az Elıfizetı elköltözése után ki vette igénybe a Szolgáltatásokat Az átírás díja a Díjszabásban kerül meghatározásra. Átírás esetén az Elıfizetı nem köteles egyszeri bekapcsolási díjat fizetni Szolgáltató az átírás teljesítésének idıpontját követı naptári hónap elsı napjától nyújtott Szolgáltatások tekintetében köteles a számlát a jogutód Elıfizetı nevére kiállítani, így az átírás teljesítésének hónapjában kiállított számlát jogelıd köteles megfizetni Szolgáltatónak Szolgáltató a számla visszavonására és új számla kiállítására nem köteles. 7.3 Áthelyezés és az áthelyezés teljesítésének határideje Szolgáltató köteles Elıfizetıt az áthelyezés végrehajtásának ütemezésérıl tájékoztatni, és az áthelyezés mőszaki lehetıségei függvényében az áthelyezést 30 napon belül teljesíteni. Oldal: 10 / 30

11 Áthelyezés csak olyan fölrajzi területre hajtható végre, ahol a Szolgáltatás nyújtásának feltételei fennállnak Szolgáltató az áthelyezés végrehajtására csak akkor köteles, ha az új helyszínen az Elıfizetıi Hozzáférési Pont kiépítése mőszakilag megvalósítható és az a Szolgáltató által ellátott földrajzi területen helyezkedik el. Amennyiben az áthelyezési igény nem teljesíthetı, Szolgáltató errıl a tényrıl 15 napon belül Elıfizetıt tájékoztatja Az áthelyezésért Elıfizetı a Díjszabásban meghatározott díj megfizetésére köteles a kérelmével egyidejőleg. A kérelem akkor tekintendı hatályosnak, amikor az áthelyezési díj Szolgáltatónak megfizetésre került. Ha a Szolgáltató e határidıt az áthelyezési díj megfelelı kérelmezésétıl (ideértve az átíárási díj megfizetését is) számított 15 napon túl sem teljesíti, a Szolgáltató minden késedelmes nap után az áthelyezés díja egyharmadának megfelelı összegő kötbért köteles fizetni, de legfeljebb az áthelyezési díjnak megfelelı összeget Amennyiben Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott határozott idıtartam alatt kéri az áthelyezést, illetve a Szolgáltatást kedvezményes (akciós) értékesítés során megkötött Elıfizetıi Szerzıdés keretében veszi igénybe, úgy felek az Elıfizetıi Hozzáférési Pont áthelyezésérıl egyedileg állapodnak meg. 7.4 Kapcsolattartó bejelentése A szerzıdéskötésre jogosult aláírásával egyoldalú írásbeli bejelentéssel módosíthatják az Egyedi Szerzıdés kapcsolattartóra (és nem az Elıfizetıre) vonatkozó adatait. 7.5 Díjcsomagmódosítás egyes feltételei Határozatlan idejő Szerzıdés esetén Elıfizetı jogosult a már igénybevett díjcsomagról másik díjcsomagra szerzıdésmódosítással áttérni Amennyiben Elıfizetı határozott idejő szerzıdéssel vesz igénybe valamely díjcsomagot, úgy a határozott idı alatt kizárólag olyan díjcsomagra jogosultak áttérni, amelynek havi elıfizetési díja magasabb összegő mint az eredetileg igénybevett díjcsomag. Alacsonyabb díjú díjcsomagra áttérésnél a kapott kedvezmények tekintetében a Error! Reference source not found. pont jogkövetkezményeit jogosult Szolgáltató alkalmazni Felek eltérı megállapodása hiányában a díjcsomag módosítása a következı naptári hónap elsı napjától hatályos. 8 SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, A KÉRHETİ SZÜNETELÉS IDİTARTAMA ÉS A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS 8.1 Elıfizetı által kérhetı szünetelés Szolgáltató köteles a Szolgáltatások nyújtását az Elıfizetı kérésére szüneteltetni, amennyiben ezt a Szolgáltatás sajátosságai lehetıvé teszik. Az Elıfizetı a szünetelést írásban kérheti, legalább a szünetelés kért idıtartamát 5 munkanappal megelızıen Az üzleti Elıfizetı által kérhetı szüneteltetés idıtartama egy naptári évben összesen nem haladhatja meg az egy hónapot, a nem üzleti Elıfizetı által kérhetı szünetelés pedig egy naptári évben összesen a hat hónapot. A szüneletetés idıtartamát Elıfizetı köteles megjelölni. A szüneteltetés idıtartamának elteltét követıen az Elıfizetıt minden az Elıfizetıi Szerzıdésbıl eredı kötelezettség automatikusan (külön jognyilatkozat tétele nélkül) terheli és az azt követı idıtartamra a teljes Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. Oldal: 11 / 30

12 8.1.3 Az Elıfizetı által kért szünetelés idıtartama alatt az Elıfizetı díj fizetésére nem köteles. A szünetelés ideje alatt a határozott idejő Szerzıdésben meghatározott határozott idıtartam nem telik tovább (a határozott idıtartam nyugszik), annak eltelése a szünetelés megszőnését követıen folytatódik Egy naptári éven belül kért második szüneteltetéstıl (szüneteltetési alkalmanként) a szüneteltetésért Szolgáltató szüneteltetési díjat jogosult felszámítani. 8.2 Szüneteltetés a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását szüneteltetni, ha a Szolgáltató hálózatának rendszeres karbantartására, felújítására, átalakítására, cseréjére van szükség, feltéve, hogy Szolgáltató az Elıfizetıt a szüneteltetést megelızıen 15 nappal elıre értesítette a szünetelés kezdetérıl, valamint annak várható idıtartamáról, és ennek idıtartam nem haladja meg alkalmanként a 8 órát, és naptári évenként 24 órát. Elıfizetı a Szolgáltató honlapján tájékozódhat a Szolgáltatás várható kiesésérıl. Ilyen esetekben a szünetelés Elıfizetı díjfizetési kötelezettségét nem érinti Ha a pontban foglaltakon kívül a szünetelésre a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból, vagy egyik Fél érdekkörébe sem tartozó okból kerül sor, az Elıfizetı a szünetelés idıtartamára nem köteles díjat fizetni. Egyébként a pont szerinti kivétellel a szünetelés Elıfizetı díjfizetési kötelezettségét nem érinti Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból a szünetelés idıtartama egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató az adott hónapra vonatkozó rendszeres díjat az Elıfizetı részére visszatéríti, kivéve, ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó szünetelés oka elıre nem látható és el nem hárítható ok (Vis Maior Esemény, lásd 8.3 és 17.7). 8.3 Szünetelés a Felektıl független okból A Szolgáltatás szünetelhet még a Feleken kívüli elháríthatatlan esemény következtében (Vis Maior Esemény) (háború, földrengés stb.), valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekében a jogszabályok által elıírt módon. A szolgáltató a jelen pontban meghatározott szünetelés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a szünetelés oka rajta kívül áll és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket határidıben megtette. 8.4 Visszakapcsolási díj A Szolgáltatás szünetelése vagy korlátozása utáni visszakapcsolás esetén Elıfizetı az alábbi esetekben a Díjszabás szerinti Visszakapcsolási díj fizetésére köteles: a) Ha a Szolgáltatás az Elıfizetı kérésére szünetel (ld. 8.1 pont); vagy b) Ha a Szolgáltatás az Elıfizetı által elıidézett korlátozás miatt került leállításra (ld pont). 9 A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK ESETEI ÉSFELTÉTELEI Szolgáltató az Elıfizetı egyidejő értesítésével jogosult a Szolgáltatások igénybe vételének lehetıségét részben (idıben, info, vagy mozaikcsatornára történı lekapcsolás keretében) vagy egészében korlátozni, ha (a) (b) az Elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató tulajdonában álló végberendezés vagy a Szolgáltató hálózatának mőködését, az Elıfizetınek lejárt díjtartozása van, és nem adott a Szolgáltató által elfogadott, a díjtartozást fedezı értékő biztosítékot (így különösen óvadékot); Oldal: 12 / 30

13 (c) (d) (e) az Elıfizetı a Szolgáltatást törvénybe ütközı módon vagy célokra használja, Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi; Elıfizetı a és pontokban foglaltakat vagy az 5. mellékletben foglalt irányelveket megszeg A Szolgáltatás korlátozása esetén a Szolgáltató változatlanul biztosítja az Elıfizetı hívhatóságát, a segélykérı hívások továbbítását, valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálatának (hibabejelentıjének) elérhetıségét Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az Elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és errıl a Szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez, vagy ha a korlátozást elrendelı jogszabály vagy hatóság ekként rendelkezik. A korlátozás megszüntetésekor Szolgáltató a Díjszabás szerinti visszakapcsolási díjra jogosult A korlátozás Elıfizetı díjfizetési kötelezettségét nem érinti. 10 A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI 10.1 A Szerzıdés megszőnésének esetei A Szerzıdés megszőnik a) határozott idejő szerzıdés (legrövidebb szerzıdéses idıszak) esetén a pont szerinti megszüntetı nyilatkozatával a határozott idı utolsó napját követı napon; b) bármely Fél rendkívüli felmondásával; c) bármely Fél rendes felmondásával; d) bármely Fél jogutód nélküli megszőnésével; e) a Felek közös megegyezésével; f) ha ugyanaz a személy lesz a Szolgáltató és az Elıfizetı A Szerzıdés felmondása akkor hatályos, ha azt az egyik Fél kézbesítıje útján közvetlenül, vagy tértivevényes levélben kikézbesítették a másik Félhez. A tértivevénnyel feladott figyelmeztetı és felmondó leveleket kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az kétszer nem kereste vagy átvételt megtagadta jelzéssel érkezett vissza. A felmondásnak tartalmaznia kell: a) rendkívüli felmondás esetén a felmondás indokát, b) a Szolgáltató felmondása esetén a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját, c) ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az Elıfizetı tájékoztatását a bekezdésben foglaltakról A Szolgáltatási Díj visszafizetésének kötelezettsége a Szerzıdés megszőnése esetén A Szerzıdés megszőnése esetén Szolgáltató az Elıfizetı számlaegyenlegén lévı díjtöbbletet (túlfizetést) Elıfizetınek az Elıfizetı által megjelölt bankszámlaszámára 30 napon belül visszautalja vagy egyéb módon az Elıfizetıvel egyeztetve visszafizeti A Szerzıdés megszőnése esetén Szolgáltató egyszeri bekapcsolási (kiépítési) díjat nem fizet vissza, kivéve, ha a Szerzıdés megszőnése Szolgáltató súlyos szerzıdésszegése miatt következett be Rendes felmondás Oldal: 13 / 30

14 Elıfizetı bármikor jogosult a határozatlan idıtartamú Szerzıdést indokolás nélkül felmondani. A felmondási idı 8 nap Ha az Egyedi Szerzıdés eltérıen nem rendelkezik, az Elıfizetı a határozott idıtartamú Szerzıdést is felmondhatja rendes felmondással, 15 napra. A felmondástól függetlenül Elıfizetı köteles kötbérként a) megfizetni a legrövidebb szerzıdéses idıszak vállalására tekintettel kapott kedvezményeket (pl. elengedett egyszeri bekapcsolási díjat) vagy az Egyedi Szerzıdésben meghatározott más összeget (lásd még a pontot), valamint b) megfizetni a legrövidebb idıszakból még hátralevı hónapokra vonatkozó rendszeres (havi) díjat. A Szolgáltató által megküldött számlában vagy kötbér értesítıben foglalt összeget Elıfizetı egy összegben, a számla vagy értesítı megérkezésétıl számított 15 napon belül köteles megfizetni Szolgáltató bármikor jogosult a Szerzıdést 60 napos felmondási idıvel felmondani. A pont szerinti extrém használat esetén, amennyiben az Elıfizetı olyan határozott idejő díjcsomagot vesz igénybe, amelyben a Szolgáltatás más elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal van kombinálva és erre tekintettel Elıfizetı kedvezményt kapott, úgy extrém használat miatti rendes felmondás esetén az egyéb szolgáltatásokkal kapott kedvezményeket elveszíti, vagyis a fennmaradó elıfizetıi szerzıdések a jövıben a kedvezmények nélküli díjon kerülnek nyújtásra Rendkívüli felmondás Szolgáltató jogosult a Szerzıdést 15 napos határidıvel felmondani, ha az Elıfizetı az elızetes írásbeli felszólításban megjelölt határnapra sem szünteti meg az alábbi szerzıdésszegéseket: a) Elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, és ezt a szerzıdésszegést a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést (értesítést) követı 3 napon belül sem szünteti meg; b) Elıfizetı a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést követıen sem teszi lehetıvé, hogy Szolgáltató a Szerzıdés feltételei szerint a bejelentett hibák kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze; c) Elıfizetı a Szolgáltatást jogszabályba ütközı módon vagy célokra használja; d) Elıfizetı a és pontokban foglaltakat vagy az 5. mellékletben foglalt irányelveket megszegi Szolgáltató jogosult a Szerzıdést 30 napos határidıvel felmondani, ha az Elıfizetı az esedékes Szolgáltatási Díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlíti ki Szolgáltató a pontban foglaltak esetén sem jogosult felmondani a Szerzıdést a díjfizetés elmaradása indokával, ha a) a díjtartozás összege nem éri el (i) az 4000 Ft + ÁFA-t (bruttó 5000 Ft) összeget, vagy (ii) ha a rendszeres díj vagy alapdíj ennél az összegnél alacsonyabb, a rendszeres díjnak vagy alapdíjnak megfelelı összeget; b) az Elıfizetı a lejárt díjtartozás összegszerőségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult hatósághoz vagy bírósághoz fordult, feltéve, Oldal: 14 / 30

15 hogy az Elıfizetı a vitatott díjtartozáson kívüli díjakat késedelem nélkül megfizeti A Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését akadályozó vagy veszélyeztetı tevékenységnek minısül különösen, ha az Elıfizetı az EHP-hoz megfelelıségi jelöléssel vagy hatósági engedéllyel nem rendelkezı, illetve nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezéseket csatlakoztatott, vagy a Szolgáltató tulajdonában lévı és a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges elıfizetıi végberendezéseket nem rendeltetésszerően, illetve a Szerzıdés feltételei szerint üzemelteti, vagy azokat Szerzıdésbe ütközı módon átalakítja. IP telefon használata esetén ilyen tevékenységnek minısül, ha az Elıfizetı a Szolgáltató által kódolt telefonbeállításokat a Szolgáltató elızetes jóváhagyása nélkül megváltoztatja vagy arra kísérletet tesz A Szolgáltató törvény alapján köteles a Szerzıdést rendkívüli felmondással felmondani, ha egy másik elektronikus hírközlési szolgáltató a Szerzıdés rendkívüli felmondása végett fordul hozzá azért, mert (i) a Szolgáltató elektronikus hírközlı hálózatát a másik szolgáltató használja, vagy (ii) a Szolgáltató a díjat a másik szolgáltató helyett szedi be, és (iii) a másik szolgáltató a saját szolgáltatása korlátozására vagy megszüntetésére nem jogosult, illetve nem képes Határozott idejő Szerzıdés esetén, ha a legrövidebb szerzıdéses idıszak még nem telt el, a Szolgáltató és pontban foglaltak alapján történı rendkívüli felmondása esetén Elıfizetı köteles a pont szerinti összegeket a Szolgáltató által megküldött számla alapján egy összegben, a számla megérkezésétıl számított 15 napon belül megfizetni Ha vis maior esemény (17.7) miatt a szünetelés idıtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerzıdést azonnali hatállyal következmények nélkül felmondani Bármely Fél jogosult a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél ellen felszámolási eljárás vagy csıdeljárás indul Ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése és az Elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, továbbá errıl a Szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez, a Szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató általi felmondással. A szerzıdésszegés megszőnésérıl és a Szerzıdés hatályának fennmaradásáról a Szolgáltató köteles az Elıfizetıt haladéktalanul értesíteni Tartós hiba esetén az Elıfizetı jogosult a Szerzıdés azonnali hatályú felmondására, azaz akkor, ha a hibabehatároló eljárás eredményeként a Szolgáltató arról tájékoztatja az Elıfizetıt, hogy a hibát nem tudja kijavítani 30 napon belül Elıfizetı rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja a Szerzıdést akkor is, ha a Szolgáltató a pont szerint egyoldalúan módosította a Szerzıdést. Elıfizetıt a rendkívüli felmondási jog a pont szerinti értesítést követı 8 napon belül, ha pedig a módosított feltételek hátrányosan érintik az Elıfizetıt, 15 napon belül illeti meg. Az Elıfizetı ebben az esetben sem mondhatja fel a Szerzıdést, ha kedvezmény fejében legrövidebb szerzıdéses idıszakra vonatkozó kötelezettséget vállalt (6.3.1 pont), és a Szolgáltató egyoldalú módosítása a kapott kedvezményeket nem érinti. 11 A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE 11.1 Hibabejelentı elérhetısége Oldal: 15 / 30

16 Szolgáltató a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhetı hibabejelentı szolgálatot mőködtet, az ügyfélszolgálat mőködési idején kívül ( pont) üzenetrögzítıvel A hibabejelentés írásban, en és telefaxon történhet A hibabejelentési nyilvántartás Elıfizetı a hibabejelentıt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül érheti el. A hibabejelentés történhet írásban, ben vagy telefaxon Ha Elıfizetı a hibát telefonon vagy személyesen jelenti be, Szolgáltató az írásbeli hibabejelentés követelményérıl az Elıfizetıt a hiba bejelentésekor tájékoztatja. Szolgáltató az Elıfizetı azonosítására jogosult elkérni az Elıfizetınek átadott elıfizetıi jelszót és a további lépéseket csak a jelszóval történt azonosítás után megtenni Szolgáltató a bejelentett hibáról hibalapot állít ki, amelyen feltünteti a problémával kapcsolatos intézkedéseket, és azok eredményét. Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megırizni Szolgáltató a Szerzıdésben foglaltaknak megfelelı módon tett hibabejelentést Elıfizetı részére visszaigazolja, és azt a rögzítésen túl is nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás a következı adatokat tartalmazhatja: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) az Elıfizetı értesítési címe vagy más hasonló célú azonosítója, az Elıfizetı hívószáma vagy más azonosítója, a hibajelenség leírása, a hibabejelentés idıpontja (év, hónap, nap, óra, perc), a hiba oka, a hiba elhárításának módja és idıpontja (év, hónap, nap, óra, perc), a hiba elhárítását végzı személy neve, az Elıfizetı értesítésének módja és idıpontja A hibajavítás Szolgáltató az elismert hiba elhárítását amennyiben az Egyedi Szerzıdés eltérıen nem rendelkezik munkanapokon 8-16 óra között négy órán belül megkezdi Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelı indokolással értesíti az Elıfizetıt arról, hogy (a) (b) (c) (d) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel, a hiba kijavítását megkezdte; a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Elıfizetı részére az adott idıszakra vonatkozóan nem számít fel rendszeres díjat, ha a hiba folytán a Szolgáltatások nem érhetıek el vagy azokat a meghatározott minıségi célértékekhez képest 10 %-kal csökkentett értékben képes csak teljesíteni; a hiba elhárítását befejezte Szolgáltató a hibabehatároló eljárás során valósnak bizonyult azon hibákat, amelyekért a Szolgáltató felelıs, a nyilvántartásba vételtıl számított 120 órán belül kijavítja. A hibajavítási Oldal: 16 / 30

17 határidı nem teljesítése esetén Szolgáltató a hiba bejelentése esetén kötbér fizetésére köteles, a valós hiba bejelentésétıl számított 120. órától a hiba elhárításáig Ha a hiba behatárolása, illetve a hibajavítás csak az Elıfizetı helyiségében hajtható végre, és arra a Felek megegyezése szerinti idıpontban Szolgáltatón kívüli okok miatt nem volt lehetıség, vagy a hibajavítást vagy behatárolást az Elıfizetı vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül esı harmadik személyek közremőködésének nem megfelelı volta akadályozza, úgy a hibabehatárolási és a hibajavítási idı az okozott idıkieséssel megfelelıen meghosszabbodik A Szolgáltató által tulajdonában lévı elıfizetıi végberendezés hibája esetén a Szolgáltató a berendezést 5 munkanapon belül kicseréli Ha a hiba vizsgálata vagy a hibajavítás során kiderül, hogy a hibát a Szolgáltató nem köteles kijavítani, mert az nem az érdekkörébe tartozó okból merült fel, vagy a Szolgáltató a hiba kijavítására a pontban foglalt okok miatt nem volt lehetıség, a Szolgáltató jogosult az Elıfizetınek a hiba vizsgálata vagy hibajavítás miatti kiszállással kapcsolatban felmerült indokolt költségeket kiszámlázni. 12 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK, DÍJREKLAMÁCIÓK, KÖTBÉR- ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK INTÉZÉSE 12.1 Ügyfélszolgálat A szolgáltató elıfizetıi megfelelı tájékoztatása érdekében valamint a szolgáltatással kapcsolatos elıfizetıi igények kielégítésére, a szolgáltatással kapcsolatos reklamációk, észrevételek intézésére ügyfélszolgálatot valamint hibabejelentı szolgálatot mőködtet Szerzıdéskötési, ajánlattételi, információs, ajánlatmódosítási, reklamációs ügyek esetén: Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. (2007. augusztus 1-ig: 1084 Budapest, Víg u ) Nyitvatartási idı: Telefonszám: Telefax: Honlap: A szolgáltató ügyfélszolgálata helyi tarifával illetve saját hálózat használata esetén ingyen hívható Ügyfélszolgálat Szolgáltató munkanapokon a címlapon meghatározott nyitvatartási rend szerinti ügyfélszolgálatot mőködtet, a címlapon és a pontban meghatározott elérhetıség szerint Elıfizetı a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb panaszát az ügyfélszolgálaton írásban, ben vagy telefaxon jelentheti be Ha Elıfizetı a panaszt telefonon vagy személyesen jelenti be, Szolgáltató az Elıfizetıt az írásbeli megerısítés követelményérıl a panasz bejelentésekor tájékoztatja, amennyiben ilyet Szolgáltató szükségesnek tart. Szolgáltató az Elıfizetı azonosítására jogosult elkérni az Elıfizetınek átadott elıfizetıi jelszót és a további lépéseket csak a jelszóval történt azonosítás után megtenni. Oldal: 17 / 30

18 12.3 Számlázás és számlareklamáció Szolgáltató kijelenti, hogy számlázási rendszere zárt, illetéktelen külsı személyek a számlázási rendszerhez nem férhetnek hozzá, és a számlázási rendszere megfelel a pénzügyi és számviteli elıírásoknak Szolgáltató köteles az írásbeli díjreklamációt azonnal nyilvántartásba venni és azt 30 napon belül kivizsgálni. Abban az esetben, ha Elıfizetı vitatja a Szolgáltató által megállapított Szolgáltatási Díj összegét, Szolgáltatónak bizonyítania kell, hogy a tárcsázó berendezés mőködésében, valamint a Szolgáltatási Díj számításának módjában nem volt hiba Ha az Elıfizetı a díjreklamációt a díjfizetési határidı lejárta elıtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, a díjfizetési határidı a díjreklamáció megvizsgálásának idıtartamával meghosszabbodik. A díjfizetési határidı lejárta után benyújtott díjreklamáció a díjfizetési határidıt nem érinti. A díjreklamáció megvizsgálására vonatkozó határidı be nem tartása esetén a Szolgáltató nem jogosult a Szerzıdést a díjfizetés elmaradása indokával felmondani Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Elıfizetı számlaegyenlegén egyösszegben jóváírja. A díjkülönbözet jóváírása esetén az Elıfizetıt megilletı kamat mértéke megegyezik a Ptk. szerinti késedelmi kamat mértékével Ha Szolgáltató az Elıfizetı reklamációját nem, vagy csak részben fogadja el, köteles az Elıfizetıt a reklamáció vizsgálatának lezárását követı 15 napon belül értesíteni a reklamáció elutasításáról, illetve arról, hogy a reklamációt csak részben tudja elfogadni, valamint köteles az Elıfizetıt értesíteni (tájékoztatni) arról, hogy (a) (b) a reklamáció elutasítása miatt az Elıfizetı a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalához fordulhat avégett, hogy a Hivatal a Szolgáltatónál minıségfelügyeleti vizsgálatot folytasson a reklamációban foglaltakkal kapcsolatban; igényét polgári eljárás keretében érvényesítheti, ennek keretében a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál fizetési meghagyás kibocsátását kérheti ha a vitatott követelés összege a kettıszázezer forintot nem haladja meg, egyéb esetekben pedig hatáskörtıl függıen a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz vagy a Fıvárosi Bírósághoz keresetlevelet nyújthat be Az Elıfizetı kérésére a Szolgáltató külön díj fizetése nélkül ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad az Elıfizetı által hívott számokról, a hívások idıpontjáról és idıtartamáról A kötbérigények rendezése A kötbérigény kivizsgálásától számított 30 napon belül a Szolgáltató a vonatkozó kötbért Elıfizetı egyenlegén jóváírja, vagy az Elıfizetıi jogviszony megszőnése esetén az Elıfizetı választása szerint a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül azt az Elıfieztı részére egy összegben visszafizeti. 13 AZ ELİFIZETİ JOGAI HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN, A KÖTBÉR ÉS DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, VITARENDEZÉS 13.1 Vitarendezés Az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett fordulhat bármely területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelıséghez (honlapja: ; központi cím: 1088 Budapest, József krt. 6.; levélcím: Budapest, Pf. 234.; telefon: ), a Gazdasági Versenyhivatalhoz(honlapja: ; cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; telefon: ), a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz (honlapja: Oldal: 18 / 30

19 ; központi cím: 1015 Budapest, Ostrom u ; telefon: ), illetıleg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezıpolgári bírósághoz. A fogyasztóvédelmi felügyelıség csak az egyéni elıfizetık(fogyasztók) panaszai alapján jár el Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıje A Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıje (a továbbiakban: képviselı) a hatóságköztisztviselıje. A képviselıhöz bejelentéssel élhet bármely elıfizetı,fogyasztó vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet,amennyiben megítélése szerint valamely szolgáltató, forgalomba hozóvagy forgalmazó tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek soránhozott intézkedése, illetıleg valamely intézkedése elmulasztása következtébena fogyasztót vagy elıfizetıt elektronikus hírközlésre vonatkozószabályban vagy az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott jogaival összefüggésbensérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn A képviselı a hozzá benyújtott beadványt köteles megvizsgálni. A célszerőnektartott intézkedést maga választja meg. A képviselı a beadvány alapján (a) (b) (c) (d) tájékoztatja a bejelentıt az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban,illetve elıfizetıi szerzıdésben meghatározott jogairól és kötelezettségeirıl,valamint a számára nyitva álló eljárásokról és jogorvoslatokról, felszólíthatja a szolgáltatót az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály,illetve elıfizetıi szerzıdés megsértésének megszüntetésére, illetveintézkedés megtételére, kezdeményezheti a hatóság hivatalból történı eljárását, más hatóságnál megfelelı eljárás megindítását kezdeményezheti A képviselı a hozzá érkezı bejelentéseket rendszerezi és az elıfizetık nagyszámát érintı vagy egyéb, megítélése szerint jelentıs esetben a hatóságszámára a hivatalból történı eljárásához szükséges megállapításokat tartalmazóintézkedési javaslatot tesz Szolgáltató felelıssége Elıfizetı tudomásul veszi, hogy az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény 143. értelmében, valamint a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató a Szerzıdés felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítése esetén csak az Elıfizetı vagyonában okozott értékcsökkenésért felel A Szolgáltató mentesül a kötbérfizetési és kártérítési felelısség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetıleg a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tıle elvárható. Nem minısülnek hibás teljesítésnek különösen az alábbi esetek: a) a hibát az Elıfizetı által használt, megfelelıségi tanúsítvánnyal nem rendelkezı végberendezés okozta; b) a hiba az Elıfizetı tulajdonában lévı végberendezésben van; c) hibát a végberendezés nem rendeltetésszerő használata okozta; d) a hibát nem jelentették be; e) a hibát a Szolgáltató a hibaelhárítási idın belül elhárította; f) az Elıfizetı nem biztosította a hibaelhárítás lehetıségét az érintett ingatlanon, feltéve hogy a hiba elhárításához szükséges a bejutás; g) a szolgáltatás szünetelése. h) levelezı rendszerbıl kapott vírus, vagy bármilyen a külvilág felıl érkezett olyan szoftver, amely mőködésével kárt okoz a felhasználó vagyontárgyaiban. Oldal: 19 / 30

20 13.4 Kötbérek Kiépítési kötbér Amennyiben a Szolgáltatás kiépítése a Szolgáltatónak felróható okból a pont szerinti határidıben nem történik meg, úgy Szolgáltató Elıfizetınek kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden teljes késedelmes nap után a minden késedelmes nap után a Szolgáltatásra vonatkozó kiépítési díj 5 %-a, de az összes kötbér legfeljebb a kiépítési díjnak megfelelı összeg lehet Hibajavítási kötbér Ha Elıfizetı a hiba következtében a Szolgáltatást a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból nem tudja igénybe venni, a kötbér mértéke minden (a pontban rögzített határidın túli) késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı az elızı hat hónapban az Elıfizetı által a Szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban felhasznált díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idıtartam óta hatályos Szerzıdés esetén a vetítési alap a Szerzıdés hatályának teljes idıtartama alatt felhasznált díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Elıfizetı a Szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minıséghez képest gyengébb minıségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltató az elızı pontban meghatározott kötbér felét köteles megfizetni Átírási és áthelyezési kötbér Az átírás és az áthelyezés késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató által fizetendı kötbért az ÁSZF és pontjai tartalmazzák. 14 AZ ELİFIZETİI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI, A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK 14.1 Az elektronikus hírközlési berendezés használatával kapcsolatos Elıfizetıi kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés szolgáltatására és nem vállal felelısséget a végberendezés mőszaki paraméterei tekintetében Az Elıfizetı tulajdonában levı vevıkészülék mőszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem megfelelı minıségébıl adódó vételi hibákért a Szolgáltató semmilyen felelısséget nem vállal. A készülék behangolása az adás csatornáira a kiépítésen túl nem a Szolgáltató feladata, sem esetleges csatorna változások esetén, sem az üzemeltetés során A készülék behangolása kivéve a kábelhálózatra csatlakozással egyidıben történı behangolás az Elıfizetı feladata A végberendezés rendeltetésszerő használata és üzemképessége A rendeltetésszerő használat és az üzemképesség biztosítása az Elıfizetı felelıssége, azonban az Elıfizetı nem jogosult a kábeltelevíziós rendszert bıvíteni A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenırzésének és a hibaelhárításának a lehetıvé tétele A Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot ellenırizni. Oldal: 20 / 30

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás Nyújtására

Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás Nyújtására PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás Nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1076 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Telefonszolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u. 11-13. hétköznap:

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata (A jelen ÁSZF kivonat csupán tájékoztató jellegő. Az Elıfizetı és a Szolgáltató közötti teljes Elıfizetıi Szerzıdés az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata elérhetı a http://www.blackitbox.hu weboldalon, illetve

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UNICOMM - United Communication Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Dévai utca 26-28 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2008. szeptember 15-től Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Budapest, 2012. június 12. Verzió : 1.0 Fogalmak... 3 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek... 4 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó szabályozások...

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

INTERWARE ZRT. Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változatáról felvilágosítást a 1213 ügyfélszolgálati telefonszámon lehet kérni.

INTERWARE ZRT. Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változatáról felvilágosítást a 1213 ügyfélszolgálati telefonszámon lehet kérni. INTERWARE ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata hozzáférhetı a http://www.interware.hu weblapon, illetve az Interware Zrt. ügyfélszolgálatán: (1132

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-492-0000

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2010. február 01. Hatályos: 2010. február 01. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 6.2.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei 1 Készítés idıpontja: 2013.

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés

Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés A Szolgáltató neve és címe A Szolgáltató cégneve: LRT-COM Távközlési Szolgáltató Kft. Rövidített cégneve: LRT-COM Kft. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg u. 11-13 Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u. 11-13. Hétfő,szerda,péntek:14.00-18.00,

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben