FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I, E L L Á T Á S I S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: augusztus 01. Utolsó módosítás június 30.

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K FÜGGELÉK 1 Díjszabás FÜGGELÉK 2 A szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása FÜGGELÉK 3 Egyedi elıfizetıi szerzıdés minta FÜGGELÉK 4 Hálózathasználati Elvek FÜGGELÉK 5 Felügyeleti szerv elérhetısége FÜGGELÉK 6 Lefedett területek FÜGGELÉK 7 Minıségi mutatók FÜGGELÉK 8 Tartalom meghatározás és elıfizetési díj Tiszaújváros, Sajószöged, Sajóörös településeken FÜGGELÉK 9 A Függelék 2-ben megfogalmazottól eltérı tartalom meghatározás és elıfizetési díj Baja, Százhalombatta, Bátmonostor, Csátalja, Érsekcsanád, Dávod, Hercegszántó,Nagybaracska, Sükösd, Vaskút településeken FÜGGELÉK 10. A Függelék 2-ben megfogalmazottól eltérı tartalom meghatározás és elıfizetési díj Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmény-Vid, Hajdúböszörmény-Boda, Hajdúhadház, Debrecen-Ondód, Debrecen-Kismacs, Hortobágy, Téglás, Hajdúvid településeken FÜGGELÉK 11. A Függelék 2-ben megfogalmazottól eltérı tartalom meghatározás és elıfizetési díj Szentendre, Pilisszentlászló és Leányfalu településeken 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINAK ELÉRHETİSÉGE AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, HATÁLYA Az általános szerzıdési feltételek célja Az általános szerzıdési feltételek hatálya Személyi hatály Idıbeli hatály Területi hatály Tárgyi hatály KÖZZÉTÉTEL ÉS ÉRTESÍTÉS Közzététel Értesítés A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA A SZOLGÁLTATÁS KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, ESETLEGES IDİBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI SZERZİDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDİBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETİSÉGE MÁS HÁLÓZATOKBÓL

3 4. AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE AZ IGÉNYBEJELENTÉSTİL SZÁMÍTVA A SZOLGÁLTATÁSOK MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENİRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE HASZNÁLHATÓSÁG AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONTON KORLÁTOZÁS ADATFORGALOM TÚLLÉPÉS ESETÉN A SZOLGÁLTATÁS VÁRAKOZÁS ÉS ZAVARMENTESSÉGE MÉRÉSI MÓDSZEREK MEG NEM FELELÉS IGAZOLÁSA AZ ELİFIZETİ RÉSZÉRİL AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI ADATOK LISTÁJA, AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK FELTÉTELES KEDVEZMÉNY, HŐSÉGNYILATKOZAT AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELİFIZETİT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSA ESETÉN MEGILLETİ JOGOK, EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELİFIZETİ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE AZ ELİFIZETÉSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS FELTÉTELEI Szerzıdésmódosítás közös megegyezéssel Szerzıdésmódosítás az Elıfizetı kezdeményezésére A szolgáltatás-hozzáférés helyének megváltoztatása (áthelyezés) Számlázási cím módosítása Csomag-váltás Változás az Elıfizetı adataiban vagy azok kezelésében Szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása A szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén az elıfizetı tájékoztatásának módja Az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén megilletı jogok DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELİFIZETİI 3

4 SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI, VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ELİFIZETİI FELMONDÁS SZOLGÁLTATÓI FELMONDÁS AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK A Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerzıdés megszőnése esetén cím, felhasználói név újra felhasználás Együttmőködés a szerzıdés megszőnése esetén A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE A HIBABEJELENTÉS, HIBAELHÁRÍTÁS ELJÁRÁSI RENDJE HIBAELHÁRÍTÁSI HATÁRIDİ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK ELINTÉZÉSE) AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELJÁRÁSI RENDJE DÍJREKLAMÁCIÓ AZ ELİFIZETİ JOGAI AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA A SZOLGÁLTATÓ FELELİSSÉGE KÉSEDELMES, VAGY HIBÁS TELJESÍTÉS AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉREK Hibaelhárítási késedelem Átírási késedelem ELİFIZETİ FELELİSSÉGE VIS MAIOR REKLAMÁCIÓ, VITÁK INTÉZÉSE, JOGORVOSLAT AZ ELİFIZETİI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI ALAPVETİ KÖVETELMÉNYEK ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁSI JOG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA ÉS IDİTARTAMA, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA, AZ ADATBIZTONSÁG, VALAMINT AZ ELİFIZETİNEK, ILLETVE A FELHASZNÁLÓNAK AZ ADATKEZELÉSSEL 4

5 KAPCSOLATOS JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A KEZELHETİ ADATOK A KEZELT ADATOK ÁTADÁSA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ELİFIZETİ BETEKINTÉSI JOGOSULTSÁGA ELİFIZETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, EZEN BELÜL EGYSZERI DÍJAK, RENDSZERES ÉS FORGALMI DÍJAK SZÁMSZERŐ ÉS EGYÉRTELMŐ MÉRTÉKE, DÍJAZÁSI IDİSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE ESETÉN A KEDVEZMÉNY VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE, A DÍJNAK AZ ELİFIZETİ IGÉNYE SZERINTI ELİRE TÖRTÉNİ MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI Egyszeri díjak Elıfizetı-aktiválási díj Áthelyezési díj Adminisztrációs díj Normál összegő adminisztrációs díj Kedvezményes összegő adminisztrációs díj Kikapcsolási díj Visszakapcsolási díj Átírási díj Kiszállási díj Kihelyezett távközlıi berendezés óvadék és átalánykártérítés Elállási díj Díjtartozás megfizetésének biztosítására adott biztosíték Csomag-váltási díj Rendszeres díj(ak) Alapszolgáltatás hozzáférési díjak (elıfizetési díj) Kiegészítı szolgáltatások hozzáférési díjai Üzemfenntartási költségtérítés ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE A DÍJAZÁS ÉS SZÁMLÁZÁS ALAPELVEI A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZİDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN FELÜGYELETI SZERV CÍME, TELEFONSZÁMA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETİSÉGE

6 1. Szolgáltató adatai, általános rendelkezések, ügyfélszolgálat elérhetısége 1.1. A Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálati irodáinak elérhetısége Név: FiberNet Kommunikációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Rövidített név: FiberNet Zrt.(a továbbiakban: Szolgáltató) Székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2. Cégjegyzékszám: Internetes honlap címe: Ügyfélszolgálatok telefonszáma és nyitvatartása október 01-tól: Ügyfélszolgálati iroda címe, telefonszáma Az ügyfélszolgálati Nyitva tartás iroda által ellátott települések H K Sze CS P Szo Budapesti Ügyfélszolgálat Promontor Udvar Üzletház 1221 Kossuth L. u I. emelet Telefon: (40) Okt. 6-tól 6:00-22:00 Fax: (1) Agárd, Alcsútdoboz, Bodmér, Budaörs, Budapest (IX., X., XI., XII., XIX., XXI., XXII. kerületek), Ercsi, Etyek, Felcsút, Gárdony, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Martonvásár, Nyergesújfalu, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Százhalombatta, Tabajd, Tárnok, Tordas, Újbarok, Üröm,,Velence, Vértesboglár 18:00 18:00 18:00 18:00 18: Gödöllı, Remsey krt. 8. Telefon: (28) Fax: (28) Gödöllı, Kerepes, Erdıkertes, İrbottyán, Kistarcsa, Nagytarcsa, Mogyoród, Szada Siófok, Fı u Telefon: (84) Fax: (84) Siófok, Szabadbattyán május - szeptemb er 10:00-12: Hévíz, Tavirózsa u. 1/a. Telefon: (83) Fax: (83) Hévíz, Zalaszentgrót, Csáford, Tekenye, Zalaudvarnok, Fonyód, Herend, Bánd, Szentgál - 6

7 6500 Baja, Szarvas Gábor u. 8.. Telefon: (79) Fax: (79) Baja, Bácsalmás, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Dávod, Érsekcsanád,, Érsekhalma,, Hercegszántó Jánoshalma, Kalocsa, Kunfehértó, Mélykút, Nagybaracska, Sükösd, Vaskút, - Volt TvNetwork ügyfelek részére febr. 29-ig 6500 Baja, Kígyó u. 9. Telefon: (79) Fax: (79) Baja, Bátmonostor, Csátalja, Érsekcsanád, Nagybaracska, Sükösd, Vaskút, Hercegszántó 7800 Siklós, Felszabadulás u. 63/b. Telefon: (72) Fax: (72) Siklós, Sellye, Somogyapáti, Garé, Patapoklosi, Almamellék, Ócsárd, Szava, Bisse, Magyarbóly, Villány, Kozármisleny, Barcs, Matty, Kesző, Vajszló, Szentlırinc, Szigetvár, Pécs-Somogy és Pécs- Vasas. Mohács, Lánycsók 15:00 18:00 15:00 15:00 15: Cegléd, Kút u. 5. Telefon: (53) Cegléd, Tószeg, Martfő - Fax: (53) Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky. krt. 8. Telefon: (76) Kecskemét, Városföld, Csongrád - Fax: (76) Mezıkövesd, Bevásárló udvar C/1. Tel.: (49) Fax: (49) Mezıkövesd, Mezıkeresztes, Füzesabony, Poroszló, Kál-Kompolt, Heves - 7

8 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46. Telefon: (52) Fax: (52) Hajdúszoboszló, (Hajdúböszörmény- Vid, Hajdúböszörmény- Boda, Hajdúhadház, Debrecen-Ondód, Debrecen-Kismacs, Hortobágy, Téglás, Hajdúvid Kaba, Báránd, Balmazújváros, Újfehértó, Hajdúhadház, Püspökladány, Nádudvar, Nagyrábé, Sárrétudvari, Sarkad, Nyíradony, Szeghalom, Fehérgyarmat, Túrkeve, Vésztı, Tépe, Berrettyóújfalu, Esztár, Gyomaendrıd, Hajdúbagos, Konyár, Kisújszállás, Mikepércs, Okány, Pocsaj - Balassagyarmat, Szent Imre u. 2/a. Telefon:: (35) Fax: (35) Hibabejelentés: ig Balassagyarmat, İrhalom, Patvarc 08:00 12:00 13:00 16:00 08:00 12:00 13:00 16:00 08:00 12:00 13:00 16:00 08:00 12:00 13:00 18:00 08:00 12:00 13:00 16: Tiszaújváros Szent István u. 1. fsz. 6. Tel: Egyek, Polgár, Tiszalök Fax: Volt TvNetwork ügyfelek részére febr. 29-ig 2440 Százhalombatta, Kodály sétány u. 16. fsz. Százhalombatta Telefon: (23) Telefonszám Település Szolgáltatási terület központ közvetlen Budapest Matáv szolgáltatási terület (1) 40/ Balmazújváros, Újfehértó, Hajdúhadház, Csongrád, Egyek, Füzesabony, Kál, Kompolt, Polgár, Poroszló, Tiszalök, Fonyód, Zalaszentgrót,Berettyóújfalu, Túrkeve, Kisújszállás, Hajdúbagos, Mikepércs, Tépe, Konyár, Esztár, Matáv szolgáltatási terület (23, 25, 26, 33, 36, 42, 44, 52, 54, 56, 59, 63, 66, 73, 78, 82, 83, 85, 88 körzetek) 8

9 Pocsaj, Nyíradony, Kaba, Fehérgyarmat, Nyergesújfalu, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Ercsi, Tárnok, Somogyapáti, Patapoklosi, Almamellék, Barcs, Bisse, Matty, Magyarbóly, Villány, Vajszló, Herend, Bánd, Szentgál, Kesző, Szentlırinc, Pécs-Somogy és Pécs- Vasas, Hajdúszoboszló, Báránd, Püspökladány, Nagyrábé, Sárrétudvari, Nádudvar, Mohács, Lánycsók, Heves 40/ Bácsalmás, Borota, Jánoshalma, Kalocsa, Kunfehértó, Mélykút 40/ Gyomaendrıd, Okány, Szeghalom, Vésztı, Sarkad Emitel szolgáltatási területrıl (77 és 79 körzet) Hungarotel szolgáltatási területrıl (66 körzet) 40/ Tószeg, Martfő Matáv szolgáltatási terület (56) Helyhez kötött telefon és internet szolgáltatás központi hibabejelentı Telefonszám Település Szolgáltatási terület 194 Fibernet telefon szolgáltatásba bekapcsolt települések Fibernet telefon-hálózatból Minden magyarországi település Minden vezetékes telefon szolgáltató területérıl 9

10 1.2. Az általános szerzıdési feltételek célja, hatálya Az általános szerzıdési feltételek célja Az általános szerzıdési feltételek célja: a Szolgáltató és az Elıfizetı közötti jogviszony rögzítése a szolgáltatással kapcsolatban a vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályoknak az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: EHT), valamint az elektronikus elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet (a továbbiakban Rendelet) megfelelıen. Az általános szerzıdési feltételek alapján a Szolgáltató, mint távközlési szolgáltató a használatában lévı távközlési hálózatot felhasználva Internet hozzáférési-, ellátási szolgáltatást nyújt elıfizetıi részére Az általános szerzıdési feltételek hatálya Személyi hatály Az általános szerzıdési feltételek személyi hatálya kiterjed a FiberNet Rt-re, mint Szolgáltatóra, valamint az elıfizetıi szerzıdés alapján a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevı Elıfizetıkre. Egyéni Elıfizetınek minısül az a természetes személy Elıfizetı, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a távközlési szolgáltatást. Üzleti/intézményi (korábban közületi) Elıfizetınek minısül minden más jogalany, így különösen a jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, valamint az egyéni vállalkozók. A természetes személy Elıfizetı jogosult az elıfizetıi szerzıdés megkötése után üzleti/intézményi, illetve egyéni elıfizetıségre vonatkozó nyilatkozatát módosítani. A módosításra az átírás szabályait kell alkalmazni Idıbeli hatály Az általános szerzıdési feltételek idıbeli hatálya a bejelentés alapján a hatósági nyilvántartás idıtartamára, illetve addig terjed, amíg a Szolgáltató az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepel. Ezen idı alatt, ha ezt a körülmények, különösen a hatályos jogszabályok indokolják, azt felül kell vizsgálni és az elıírt módon az Elıfizetı tudomására kell hozni Területi hatály Az általános szerzıdési feltételek területi hatálya: Magyarország területén a bejelentett és nyilvántartásba vett ellátottsági (szolgáltatási) körzet. Ezen belül a földrajzi területeket a Szolgáltató határozza meg és azok körét szabadon változtathatja, ennek felsorolása az ügyfélszolgálaton megtekinthetı, illetve az 6. sz. függelék tartalmazza. Az aktuális területi elérhetıségrıl a Szolgáltató honlapján biztosít tájékoztatási lehetıséget. 10

11 Tárgyi hatály Az általános szerzıdési feltételek tárgya: a Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása, az igénybevétel módja és feltételei. Az általános szerzıdési feltételek tárgyi hatálya az Internet-hozzáférési, ellátási szolgáltatás (KSH SZJ ) nyújtására terjed ki, amelyet a Szolgáltató jelenleg saját tulajdonában lévı hálózatán és berendezésein, a késıbbiekben esetleg más szolgáltatók hálózatának és berendezéseinek szerzıdéseken alapuló felhasználásával létrehozott rendszeren nyújt. Amennyiben az általános szerzıdési feltételek módosulása esetén az Elıfizetı a változásokról való értesítést követı 8 napon belül az illetékes ügyfélszolgálaton, illetve telefonos ügyfélszolgálat esetén a telefonos tájékoztatóban megjelölt helyen írásban nem tesz kifogást, a módosított általános szerzıdési feltételek elfogadottnak tekintendık. A Szolgáltató jogosult a kifogást elutasítani, ha az megalapozatlan. Megalapozatlan a kifogás, ha a Szolgáltató a jogszabályokban, illetve az elıfizetıi szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen módosította az elıfizetıi szerzıdést. A kifogás elutasítása esetén az Elıfizetı a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: hatóság), a Fogyasztóvédelmi Felügyelıséghez, a Gazdasági Kamarák mellett mőködı békéltetı testülethez, vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 11

12 1.3. Közzététel és értesítés Közzététel A Szolgáltató általános szerzıdési feltételének, vagy egyéb tájékoztatásnak közzétételét az ügyfélszolgálati irodá(k)ban, internetes honlapján illetve az interneten mőködtetett ügyfélszolgálaton való közzététellel, vagy a távbeszélın mőködtetett ügyfélszolgálaton való tájékoztatásadással teljesíti Értesítés A Szolgáltató értesítési kötelezettségeinek a következı módokon tehet eleget: a) az Elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (levél), vagy b) a jogszabályban foglalt feltételek esetén elektronikus levélben, vagy c) a jogszabályban foglalt feltételek esetén egyéb távközlési úton, vagy d) a szolgáltatás 8.1. pontban meghatározott szüneteltetése, valamint az általános szerzıdési feltételek egyoldalú módosítása esetében az értesítendı Elıfizetık körétıl függıen országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejőleg az értesítést az ügyfélszolgálaton is köteles közzétenni. A Szolgáltató köteles az ÁSZF-et azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelızıen nyilvánosságra hozni, az ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetıvé tenni, valamint a hatóságnak megküldeni. Az értesítési módok közül - amennyiben a postai, tértivevényes levélben történı értesítés a jogszabályok, illetve jelen általános szerzıdési feltételek szerint nem kifejezett kötelezettség - a Szolgáltató elsısorban az elektronikus levélben történı értesítéssel él a bekötési jegyzıkönyvben rögzített Szolgáltató által biztosított címre, mely az elıfizetı értesítésére szolgál. Más szolgáltató által üzemeltetett címre a Szolgáltató értesítést nem küld. Az értesítés kézbesítettnek minısül, amennyiben az elektronikus levél a Szolgáltató által, a szolgáltatás nyújtása keretében az Elıfizetınek fenntartott elektronikus postaládába (több postaláda esetén az Elıfizetı által értesítési postafiókként megjelölt postaládába) megérkezik, attól függetlenül, hogy az Elıfizetı azt elolvasta-e vagy sem. A Szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidıket az általános szerzıdési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerzıdési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken. 12

13 2. A Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása 2.1. A szolgáltatás Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás (KSH SZJ ) Ügyfeleink részére Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás nyújtása, aminek segítségével elérhetik a világmérető Internet hálózatot. Az Internet hálózat a TCP/IP szabványt használva teszi lehetıvé az ügyfelek egymás közötti kommunikációját, valamint két szolgáltatás hozzáférési pont között a felhasználó kezdeményezésére Internet protokoll alapú kétirányú vagy egyirányú jelátvitelt. A fenti átviteli formát felhasználva az elıfizetık elektronikus levelezés ( ), WWW szerver-szolgáltatások, levelezési listák (mailing list), IP szintő állománycsere (FTP), elektronikus hirdetés (NEWS), DNS szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A szolgáltatás alapvetıen kábeltelevíziós hálózaton, vagy felek külön megállapodása esetén más hozzáférési közegen (így különösen optika, mikrohullám stb.) keresztül vehetı igénybe Kiegészítı szolgáltatás Felek külön megállapodása esetén, Szolgáltató más IP alapú szolgáltatásokat is nyújthat, amelyek lehetnek például: - WEB tárterület bıvítése - Postaládák számának bıvítése - Server hosting, webszerver üzemeltetés - Internet Domain név regisztráció 2.3. Szolgáltatási csomagok A Szolgáltató Internet-hozzáférési-, ellátási szolgáltatási rendszere transzparens, az Elıfizetık elérhetnek más szolgáltatókat, együttmőködhetnek más Szolgáltatókkal. A transzparencia azt jelenti, hogy a Szolgáltató egyes díjcsomagjaiban nincs védelem beépítve az Elıfizetıt fenyegetı támadással szemben. Szolgáltató jogosult arra, hogy egyes kommunikációs portok használatát korlátozza az Elıfizetık és a szolgáltatás zavartalansága, biztonsága érdekében. Elıfizetı kérésére Szolgáltató tájékoztatást nyújt a használható és nem használható kommunikációs portok tárgyában. Amennyiben a szolgáltatási csomagok leírását tartalmazó mellékletben az egyes csomagok leírása el nem tér, úgy - internetszerver-üzemeltetése nem megengedett; - a csomaghoz tartozó web-tárhely szolgáltatás keretében kizárólag statikus weboldalak helyezhetık el; - a csomaghoz tartozó, vagy a külön megrendelt fix IP cím szolgáltatás internetszerver-üzemeltetésre nem jogosít, továbbá Szolgáltató a fix IP címet automatikus címkiosztással, az elıfizetıi végberendezés (számítógép, router stb.) hálózati azonosítójához (MAC-cím) kötötten biztosítja (DHCP), jogosult legalább 8 napos elızetes értesítéssel a kiosztott címet megváltoztatni. 13

14 A szolgáltatáscsomagok részletes tartalma és leírása a 2. sz. Függelékében találhatók. Szolgáltató és Elıfizetı megállapodhatnak abban, hogy külön megállapodásuk esetén az elıre kialakított csomagokban meghatározott feltételektıl eltérıen (pl. sávszélesség, díj stb.) nyújtanak, illetıleg vesznek igénybe szolgáltatást. 3. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, esetleges idıbeli és földrajzi korlátai 3.1. Szerzıdéskötésre vonatkozó eljárás Szerzıdéskötés Az igénylınek, aki az Internet-hozzáférési, ellátási szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerzıdést kell kötnie a Szolgáltatóval, amely szerzıdés meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatást és annak díját. Az Internet szolgáltatás igénybevételére szóló szerzıdés egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl és általános szerzıdési feltételekbıl áll. Az egyedi elıfizetıi szerzıdés tartalmazza az elıfizetı adatait, valamint az igénybevett szolgáltatáscsomag megjelölését és leírását. Az igénylı szóban, elektronikus levélben vagy írásban jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát, majd a Szolgáltató tájékoztatja az igénylıt a szolgáltatás igénybevételének feltételeirıl. A Szolgáltató mősorelosztó hálózatokon nyújtott Internet-hozzáférési-, ellátási szolgáltatása kizárólag a Szolgáltató visszirányú adatátvitelre alkalmas és képes mősorelosztó hálózata által lefedett területen rendelhetı meg. Amennyiben a Szolgáltató mősorelosztó tevékenysége az adott területen megszőnik, úgy a szerzıdés ellehetetlenülés okán megszőnik. Amennyiben a felek kölcsönösen megállapodnak, a fentiektıl eltérı területen is adható a szolgáltatás. Amennyiben az adott ingatlanon már van kiépített és mőködı mősorelosztó hozzáférési pont, a szerzıdés létrejöttének feltétele, hogy a kábeltelevíziós elıfizetı és a mősorelosztó hálózat(ok)on nyújtott Internet szolgáltatási csomag Elıfizetıje azonos legyen, vagy a kábeltelevíziós elıfizetınek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy felhatalmazza az Elıfizetıt a mősorelosztó hálózatokon nyújtott Internet szolgáltatási csomag adott kábeltelevíziós elıfizetésre történı megrendelésére. Az igénylıi bejelentés kötelezı minimális tartalmi elemei: a) igénylı neve (cégszerő megnevezése), elıfizetıi kategóriája, lakóhelye (állandó címe és tartózkodási helye), illetve székhelye, elérhetısége (telefonszám, ) b) az Elıfizetıi hozzáférési pont(ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések jellege és darabszáma; c) az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása; d) az igénybejelentés helye és idıpontja. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentést (igénybejelentés) az igénylınek írásban, elektronikus levelezés útján illetve telefonos ügyfélszolgálat (contact-center) 14

15 mőködése esetén egyéb módon (üzenetrögzítın) kell megtennie. Az igénybejelentést a Szolgáltatónak kell címezni. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igényfelméréshez szükséges elengedhetetlen adatokat. Az elıfizetıi igényeket a Szolgáltató nyilvántartásba veszi. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az igénybejelentés kézhezvételétıl számított 15 napon belül, amennyiben erre lehetısége van, felveszi a kapcsolatot az igénybejelentıvel az igénybejelentés kiegészítésére. A természetes személy Elıfizetınek a szerzıdéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy a szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy nem egyéni elıfizetıként (üzleti/intézményi elıfizetı) kívánja igénybe venni. A nyilatkozatot írásban kell megtenni az egyedi elıfizetıi szerzıdés erre vonatkozó pontjának kitöltésével, legkésıbb az egyedi elıfizetıi szerzıdés aláírásával egyidejőleg. Amennyiben az Elıfizetı a nyilatkozattételt elmulasztja, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az Elıfizetı a szolgáltatást egyéni elıfizetıként kívánja igénybe venni. Az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés fennállása alatt az általa tett nyilatkozatot írásban bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. Az igénybejelentés alapján amennyiben kábeltelevíziós hozzáférési pont nincs kiépítve a Szolgáltató elızetesen egyezetett idıpontban igényfelmérést végez: a helyszínen megvizsgálja a hozzáférési pont létesítés feltételeit, illetve az Igénylı egyedi igényeit, amely alapján a kábeltelevíziós egyszeri csatlakozási díj, valamint esetlegesen az Internet csatlakozási díjon felüli kiépítési igény teljesítése ellenértékének mértékére vonatkozóan ajánlatot ad. Az igénybejelentés alapján amennyiben a kábeltelevíziós hozzáférési pont ki van építve a Szolgáltató szükség szerint végez igényfelmérést, illetve ad szerzıdéskötési ajánlatot. Az Igénylı a Szolgáltató szerzıdéskötési ajánlatára az igényfelmérés után, a helyszínen, illetve igényfelmérés hiányában haladéktalanul válaszol. Ha az Igénylı az ajánlatot nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhetı. Ha az igénylı az Elıfizetı-aktiválási, Szolgáltatás-aktiválási díj vagy a szerelési költség ıt terhelı részének megfizetését nem vállalja, az errıl szóló nyilatkozatát a Szolgáltató az ajánlat visszavonásának tekintheti. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatát az Igénylı elfogadja, sor kerül az egyedi elıfizetıi szerzıdés megkötésére. Az elıfizetıi szerzıdés Felek kölcsönös érdekeinek és a szolgáltatás jellegének figyelembevételével kizárólag írásban jön létre. Szolgáltató köteles a szerzıdés megkötésével egyidejőleg az egyedi elıfizetıi szerzıdést, az általános szerzıdési feltételek kivonatát, valamint az elıfizetı kérése esetén lehetıség szerint azonnal, de legkésıbb az igénybejelentéstıl számított 30 napon belül az általános szerzıdési feltételek egy példányát az elıfizetı rendelkezésére bocsátani. Az elıfizetıi szerzıdés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Elıfizetı által is aláírt szerzıdést. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés létrejöttét követıen a lehetı legrövidebb idın belül, legfeljebb 30 napon belül köteles elıfizetıi hozzáférési pontot létesíteni. 15

16 Nem minısül késedelmes teljesítésnek, - ha az Elıfizetı a Szolgáltatóval elızetesen egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha az Elıfizetı, vagy harmadik személy magatartása miatt a csatlakozás nem, vagy csak késıbb valósulhat meg. - ha a Felek a hozzáférési pont létesítésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg. Amennyiben az Elıfizetı nyilatkozatában kéri a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás kiépítésének akadálya elmúltával a szolgáltatás igénybevételének lehetıségérıl tájékoztassa, úgy arról a Szolgáltató a nevezett mőszaki akadályok elhárulta után az Elıfizetıt telefonon, írásban, vagy -ben értesíti A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A szolgáltatás igénybevétele az igénybevételt megelızıen megkötött elıfizetıi szerzıdés alapján történik. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az elıfizetı részérıl, hogy az Elıfizetı rendelkezzék megfelelı elıfizetıi hozzáférési ponttal és a 14. pontban részletezett megfelelı végberendezéssel. Elıfizetı nem veszélyeztetheti, vagy akadályozhatja a Szolgáltató Hálózatának, rendeltetésszerő mőködését, így különösen más felhasználók mőködését. Az Elıfizetı a szolgáltatást a szolgáltatás-hozzáférési ponton a Szolgáltató által biztosított, a szolgáltatás átadásához szükséges eszközön (például kábelmodem) keresztül veheti igénybe. Elıfizetı a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelısségére másnak átengedheti. Az Elıfizetı teljes körő felelısséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés a hozzáférési pontján, illetve az ott telepített, a szolgáltatás átadásához szükséges eszközön (például kábelmodem) keresztül történik. Az Elıfizetı elektronikus levél címe illetve egyéb felhasználóneve(i) az elıfizetési szerzıdés idıtartama alatt kizárólag az Elıfizetı részére van fenntartva, az elıfizetıi szerzıdés megszőnésekor az adott cím illetve felhasználói név megszőnik. Az Elıfizetı nem jogosult arra, hogy az elıfizetıi szerzıdés megkötésével az ıt megilletı jogokat harmadik személyre ruházza át. Az Elıfizetı továbbá nem jogosult az internet-hozzáférésének több számítógépre való megosztására, kivéve ha az általa elıfizetett szolgáltatási csomag feltételei ezt lehetıvé teszik. Elıfizetı engedélyezett megosztás esetén sem teheti elérhetıvé az internet-hozzáférést az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott telepítési helyen (vételi hely) kívül. Az elıfizetıt jelszavainak titokban tartásával kapcsolatosan teljes körő felelısség terheli. A Szolgáltató köteles az Elıfizetı jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A Szolgáltató az Elıfizetı jelszavát csak az Elıfizetıvel közli. Szolgáltató kifejezetten felhívja az Elıfizetı figyelmét arra, hogy biztonsági okokból a jelszót rendszeresen változtatni kell. 16

17 A biztonságos mőködés érdekében az Elıfizetı köteles gondoskodni a saját eszközeinek (számítógépének) biztonságos mőködésérıl, ennek elmulasztásából származó problémákért a Szolgáltató felelısséget nem vállal Kábelmodemes hozzáférés Az elıfizetık az Internet-hozzáférési-, ellátási szolgáltatási csomagokat többnyire kábeltelevíziós hálózaton keresztül vehetik igénybe, amennyiben a kábeltelevíziós hálózat mőszaki állapota alkalmas az Internet-hozzáférési-, ellátási szolgáltatások nyújtására. A kábeltelevíziós hálózatra kábel-modem készülék csatlakozik, amely elvégzi a szükséges jelátalakítást, hogy vagy az elıfizetı számítógépébe helyezett Ethernet (10Base-T, IEEE 802.3) adapter, vagy USB port segítségével az IP szolgáltatás megjelenhessen. A kábelmodem készüléknek meg kell felelnie a 14.1 pontban részletezett Alapvetı követelmények -nek. Az analóg kábeltelevíziós hálózatot (amely lehet tisztán koaxális kábelre épülı, vagy HFC: Hibrid Fiber Coax rendszerő) használja fel a szolgáltatás. Az átvitel két frekvencia sávot használ a kétirányú kommunikáció megvalósítására. Szolgáltató az Elıfizetık irányába (letöltési downstream) MHz vagy Mhz-es sávok, a fejállomás irányába (feltöltési upstream) pedig az 5-30 MHz vagy 5-60 Mhz-es sávok használatát biztosítja. A rendszer aszimmetrikus átviteli sebességgel rendelkezik, mivel felfelé a kisebb sebességet igénylı kérések, lefelé a nagyobb sávszélességet igénylı letöltések mennek. Szolgáltató a letöltési frekvencián 6-8 MHz sávszélességő, 64-QAM vagy 256 QAM digitális modulációs eljárásokat használ, Mbit/sec bruttó adatátviteli sebességekkel, mely az összes egyidejőleg letöltı felhasználó közt oszlik meg. Szolgáltató a feltöltési frekvencián 200 khz 6400 khz sávszélességő csatornákon QPSK vagy QAM digitális modulációs eljárást használ 0,6 Mbit/sec 20 Mbit/sec bruttó adatátviteli sebességekkel, mely az összes egyidejőleg feltöltı felhasználó közt oszlik meg. A rendszer mőködése DOCSIS 1.0, 1.1., vagy 2.0 es szabvány alapján mőködik, mely a végpontjaiban transzparens TCP/IP átvitelt biztosít. A szolgáltatás az elıfizetıi szerzıdés megkötése és a 1. sz függelékben meghatározott díj befizetése után vehetı igénybe Más hozzáférési közegen keresztül történı hozzáférés Külön, egyedi megállapodás esetén lehetıség van a szolgáltatás más hozzáférési közegen (például optika, mikrohullám stb.) keresztül történı igénybe vételére. Ilyen esetben az Elıfizetı és a Szolgáltató között hozzáférési közeg kiépítése, valamint a létesítés és a szolgáltatás feltételeiben való megállapodás szükséges. A más hozzáférési közegen keresztül történı hozzáférés a vonatkozó jogszabályokban elıírt megfelelısség tanúsítással rendelkezı router vagy más eszköz felhasználásával lehetséges. 17

18 3.3. A szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli és földrajzi korlátai A Szolgáltató Internet-hozzáférési-, ellátási szolgáltatása, a Szolgáltató által meghatározott területeken Magyarországon, és az elıfizetıi szerzıdésben meghatározott idın belül vehetı igénybe. Az esetek többségében a Szolgáltató által biztosított Internet-hozzáférési-, ellátási szolgáltatások alapja a kiépített, kétirányú adatátvitelre alkalmas és képes kábeltelevízió hálózat. A Szolgáltató többnyire a kábeltelevíziós hálózaton keresztül teszi lehetıvé az Internet hozzáférést. A Szolgáltató Internet szolgáltatásait a megjelölt földrajzi területen belül nyújtja, a nap 24 órájában, az elıfizetıi szerzıdés hatályosságának idıtartama alatt. A földrajzi területeket a szolgáltató határozza meg, és azok körét szabadon változtathatja, ezek felsorolása a szolgáltató ügyfélszolgálatán folyamatosan elérhetı A szolgáltatás elérhetısége más hálózatokból A szolgáltatás elérhetısége más hálózatokból a Szolgáltató és az érintett távközlési szolgáltató közötti hálózati szerzıdéstıl függ. 4. Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje az igénybejelentéstıl számítva Hozzáférés létesítése, a szerzıdés teljesítése kábelmodemes hozzáférés esetén A létrejött elıfizetıi szerzıdés alapján a Szolgáltató az egyedi elıfizetıi szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában az elıfizetıi szerzıdés hatályba lépésétıl számított legfeljebb 30 napon belül a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévı kábeltelevízió hálózatához kapcsolódó állandó elıfizetıi hozzáférési pontot létesít, amelyben az Elıfizetı a hálózaton nyújtott Internet-hozzáférési-, ellátási szolgáltatásokat a szerzıdés tartama alatt a szolgáltatás aktiválásától kezdıdıen igénybe veheti. A hozzáférési pont létesítésének idıtartama függ különösen az egyidejő igénybejelentések számától, az idıjárási körülményektıl, a szokásos munkaidıben történı munkavégzés lehetıségétıl stb. Az Elıfizetı a kiépített elıfizetıi hozzáférési ponton nem szerez tulajdonjogot. Jelen általános szerzıdési feltételek vonatkozásában (internet) szolgáltatás-hozzáférési pont a Szolgáltató tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévı, a Szolgáltató által kiépített Hálózat végpontja, amely az elıfizetıi berendezések, eszközök vagy más elıfizetıi szolgáltatások nyújtását lehetıvé tevı berendezések rákapcsolására szolgál, amely a Hálózat részét képezi és lehetıvé teszi a Hálózaton történı adat- és információcserét. A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyét Szolgáltató általi kiépítés esetén az egyedi elıfizetıi szerzıdés (felmérési jegyzıkönyv) tartalmazza. Amennyiben az egyedi elıfizetıi szerzıdés (felmérési jegyzıkönyv) másként nem rendelkezik az Elıfizetı aktiválási díj ellenében Szolgáltató az Elıfizetı ingatlanának határától (telekhatár) számítottan legfeljebb 10 méteres, falon kívül, kábelcsatorna nélkül vezetett kábel felhasználásával kiépített 1 (azaz egy) darab csatlakozóban végzıdı kábelvéget épít ki (kábeltelevíziós hozzáférési pont), illetve a meglévı kábeltelevíziós hozzáférési pont 18

19 megfelelıségét ellenırzi és a szolgáltatás aktiválási díj ellenében ehhez csatlakoztatja a kábelmodemet, melynek kimeneti pontja minısül a (internet) szolgáltatás-hozzáférési pontnak. Ha az egyedi szerzıdés vagy az ÁSZF el nem tér, a kiépítés és a szolgáltatás aktiválás feltétele, hogy az Elıfizetı aktiválási és a szolgáltatás aktiválási díj Szolgáltatóhoz megérkezzen. A Szolgáltató kérheti, hogy az Elıfizetı igazolja a díjak megfizetését (feladóvevény, átutalási megbízás stb.). A Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés, továbbá a szolgáltatáshozzáférési pont és az elıfizetıi végberendezés között szükséges eszközök szolgáltatására és nem vállal felelısséget a végberendezés, valamint a szolgáltatás-hozzáférési pont és az elıfizetıi végberendezés között szükséges eszközök mőszaki tulajdonságait illetıen. Az Elıfizetı végberendezésének (vevıkészülék), valamint a szolgáltatás-hozzáférési pont és az elıfizetıi végberendezés között szükséges eszközök mőszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem megfelelı minıségébıl adódó hibákért a szolgáltató semmilyen felelısséget nem vállal. Szolgáltató felelıssége kizárólag az általa kiépített hálózat végpontjáig (szolgáltatás-hozzáférési pont) terjed ki. Ha az igény nem elégíthetı ki, a Szolgáltató tájékoztatja az Igénylıt arról, hogy a hozzáférési pont felszerelésére várhatóan mely idıpontban lesz lehetıség. Ilyen esetben a már megfizetett Elıfizetı aktiválási Szolgáltató az Elıfizetı kérésére visszafizeti. Az igénybejelentéseket a teljesíthetıség, illetve a beérkezés sorrendjében teljesíti a Szolgáltató. A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a Szolgáltató tulajdonát képezı eszközök és berendezések Elıfizetı birtokába adását a Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdéskötéssel egy idıben esedékes letéti díj (óvadék) megfizetéséhez kötheti.. Figyelemmel az Elıfizetık érdekeire, a Hálózat rendeltetésszerő használatának biztosítására az elıfizetıi végpont létesítését követıen, az Elıfizetı az ingatlanán belül a hozzáférési pontig terjedı hálózaton a Szolgáltató elızetes engedélye nélkül semmilyen átalakításra nem jogosult. Elıfizetı felel minden olyan kárért, amely ezen kötelezettségei megszegésébıl ered. Az óvadékból a Szolgáltató jogosult a fenti eszközök megrongálódása, elvesztése esetén az ıt ért kár összegét levonni, illetve az ıt ért kár összegét beszámítani. Az óvadék visszajár, ha az alapul szolgáló szerzıdés megszőnt, és az Elıfizetı a Szolgáltató által átadott eszközöket sértetlenül visszaszolgáltatja, illetve az Elıfizetıvel szemben nem áll fenn jogos Szolgáltatói követelés. 19

20 5. A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenırzésének mérési módszere 5.1. Használhatóság az elıfizetıi hozzáférési ponton Az egyedi elıfizetıi szerzıdésben meghatározott bekapcsolási idıponttól kezdıdıen a Szolgáltató a hozzáférési ponton biztosítja az Elıfizetı részére a folyamatos napi 24 órás, évi 365 (366) napos szolgáltatás nyújtását a szerzıdés teljes tartama alatt, az Elıfizetési szerzıdés feltételei szerint. Az ezen idıtartam alatt az éves rendelkezésre állás legalább 95 %-os, amelyet az Elıfizetınél elhelyezett kábelmodem és a Szolgáltató fejállomása közötti kapcsolatra kell értelmezni. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni, ha a hibabejelentés az elıfizetı érdekkörében keletkezı ok miatt történt, vis maior miatt történt, a szolgáltató érdekkörén kívül esı egyéb ok miatt (különösen: idıjárási viszonyok, baleset, tőzeset, energia ellátási zavar, rongálás, áramszünet, lopás stb.) történt, a szünetelés idejét, ha az elıfizetı kérése alapján történt, az elıre bejelentett karbantartás miatti szünetelést, az elıfizetıi szerzıdésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét. A szolgáltatás minıségére vonatkozó szabványok az alábbiak, Ethernet ISO/IEC :2000 IT; MSZ EN :2000; DARPA INTERNET PROGRAM PROTOCOL SPECIFICATION September 1981; RFC 793 TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL. Ennek megfelelıen az egyes csomagok mőszaki adatai, minıségi követelményei, célértékei az ÁSZF 7. számú Függelékében (Minıségi Mutatók) kerülnek meghatározásra. Mérés: A garantált letöltési sebességet minden esetben az elıfizetıi végpont és a BIX között értjük (Budapest Internet Exchange). A mérést a Szolgáltató szervere és a Szolgáltató által biztosított végberendezése (PC) közt mérjük, az elıfizetıi átadási pont után. A mérést 1500 bájtos Ethernet csomagokkal végezzük. Bithiba arány: jobb mint Korlátozás adatforgalom túllépés esetén Az elıfizetıi hozzáférési ponton a Szolgáltató transzparens szolgáltatást biztosít és az átvitt adatok elérését nem korlátozza. A szolgáltatási csomagok más-más átvihetı adatmennyiséget tartalmazhatnak. Amennyiben a csomag alapján a forgalom korlátozott, a forgalom mérése a modem Ethernet felületén történik. Ha a hozzáférési pont megengedett forgalma meghaladja a díjcsomagban foglalt mennyiséget, akkor a Szolgáltató jogosult az egyedi elıfizetıi szerzıdésben, vagy az Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására, így például az ügyfél hozzáférési pontján keresztül az adatforgalmat korlátozni, az elıfizetıt más díjcsomagra áthelyezni, és/vagy egyéb díjat felszámolni. A Szolgáltató nem köteles az Elıfizetı részére az adatforgalomról részletes számlát kiállítani. 20

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG H E L Y H E Z K Ö T Ö T T I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I (E L É R É S I) S Z O L G Á L T A T Á S R A és N O M A D I KUS I N T E R N E T

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I, E L L Á T Á S I S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010. január 11. Utolsó

Részletesebben

ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2010. június 1.-től 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe 5 1.1 Szolgáltató adatai 5

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft

Biatorbágyi Kábeltévé Kft Biatorbágyi Kábeltévé Kft HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. május 7-től. Utolsó módosítás: 2011-07-18 TARTALOMJEGZÉK: 1.1 A Szolgáltató adatai,

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Budapest, 2008.12.09. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 5 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet elérési szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja: 2011.11.01. Utolsó módosítás napja: 2011.10.29. Elkészítés napja: 2011.10.29.

Részletesebben

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2009. április 1. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2011. november

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁSZF készítésének dátuma: 2009.

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2004. szeptember 1. Utolsó módosítás dátuma: 2005. október 30. Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Hatályba lépés kelte: 2006. Készült: 2005.

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelıségı Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelıségı Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelıségı Társaság Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz, Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött Készítés idıpontja: 2012 11.07

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Internet szolgáltatásra vonatkozóan

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Internet szolgáltatásra vonatkozóan Az ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Internet szolgáltatásra vonatkozóan 1. A Szolgáltató adatai 1.1. Az Szolgáltató neve, székhelye, postacíme: 1.1.1 Az Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1. A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: INTEGRANET

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2012. május 02. Hatályos: 2013. október

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben