S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 1/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21"

Átírás

1 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. (WHO) Az egészségdeterminánsok legfıbb kategóriái: - egyéniek: genetikai (biológiai) tényezık, magatartási, életmódtényezık, iskolázottság - fizikai környezet: természetes és mesterséges fizikai környezet - társadalmi környezet: jövedelmi viszonyok, társadalmi támogatottság, foglalkoztatottság és munkakörülmények, egészségügyi szolgáltatások fejlettsége és elérhetısége, egészséges fejlıdés (gyermekkor) biztosítottsága, kulturális sajátosságok Egészségdeterminánsok: - Jövedelmi támogatottság (jövedelmi viszonyok) - Társadalmi támogatottság (szociális ellátórendszer fejlettsége) - Iskolázottság - Foglalkoztatottság és munkakörülmények (gazdasági helyzet) - Fizikai környezet - Magatartási, életmódtényezık - Egészséges fejlıdés (gyermekkor) biztosítottsága - Egészségügyi szolgáltatások fejlettsége és elérhetısége - Genetikai (biológiai) tényezık - Kulturális sajátságok Általában elfogadható, hogy a genetikai tényezık kb %-ban, az egészségügyi ellátás színvonala 10-15%-ban határozzák meg az egészségi állapotot, míg a fennmaradó 55-75%-ért a társadalmi-gazdasági státussal és az iskolázottsággal szoros összefüggést mutató életmódtényezık felelısek. Az egészséget támogató társadalompolitika négy fı dimenziója: - Az egészségi állapot területi és társadalmi rétegzıdés szerinti egyenlıtlenségeinek mérséklése. - Az egészséges életet segítı gazdasági, társadalmi, környezeti feltételek kialakítása. - A megbetegedés, a rokkantság gyakoriságának csökkentése. - A minıségileg elfogadható élet hosszának növelése. A fogyatékosság és a hozzá kapcsolódó alapfogalmak (a WHO (1980) meghatározása szerint): - károsodás: idıszakos vagy állandó anatómiai, élettani vagy pszichológiai veszteséget jelent (pl. sérült testrész, szerv, amputált végtag)a károsodás a biológiai mőködés zavara. - fogyatékosság: az ember normális szenzoros, motoros vagy mentális funkcióihoz (pl. járás, beszéd, látás) szükséges képességek részleges vagy teljes, átmeneti vagy végleges hiányát jelenti. A fogyatékosság tehát a speciálisan emberi funkciók zavara. - rokkantság: az egyén kora, neme és társadalmi szerep szerint elvárható mindennapi tevékenységek (pl. önellátás, társas kapcsolatok, tanulás) tartós akadályoztatása. A rokkantság tehát az embernek, mint társadalmi lénynek a társadalmi funkcióiban bekövetkezett zavara. A WHO szerint a folyamat kiváltásában, súlyosságának alakulásában a betegség mellett, a környezetnek, a társadalmi elvárásoknak is szerepe van. A fogyatékosság értelmezése 1997-tıl: EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT KÁROSODÁS TEVÉKENYSÉG RÉSZVÉTEL KAPCSOLÓDÓ TÉNYEZİK A. KÖRNYEZETI (TÁRSADALMI) B. SZEMÉLYES (EGYÉNI)

2 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 2/21 A fogyatékosság megelızésének lehetıségei: A prevenció három szintjével lehet megelızni a fogyatékosságot. - a károsodás az elsıdleges vagy primer prevencióval elızhetı meg. Pl. munkavédelem, védıoltások, egészséges életmód - a fogyatékosság a másodlagos prevencióval pl. tanácsadás, korai kezelés - a rokkantság a harmadlagos prevencióval elızhetı meg. Pl. segédeszközök biztosítása, terápiák, képzés, átképzés A fogyatékosság kialakulásának okai: - Leggyakrabban valamilyen betegség miatt alakul ki. (53,8 %) - Másodsorban veleszületett ok miatt (17%) - Jóval kisebb arányban baleset eredménye - Sérülést elıidézı okok: öröklés, csíraártalom, méhen belüli ártalmak, szülési ártalmak, szülés utáni ártalmak Gyógypedagógiai tipológia: - Értelmi fogyatékosság - Érzékszervi fogyatékosság (látás, hallás) - Testi/mozgás fogyatékosság - Halmozott fogyatékosság A fogyatékkal élık társadalomban elfoglalt helye: - Bánfalvy (1995) szerint a fogyatékosok a társadalomban relatíve zárt szubkultúrát alkotnak. A fogyatékosok biológiai, szocializációs és szociokultúrális eltérések miatt mások, mint az ép társadalom. A másság megjelenik az élet mikroelemeiben: tér, idı észlelése, környezet érzékelése, életmód, életvitel, formái eltérnek. A fogyatékkal élık értékei, attitődjei világról alkotott képe más. A fogyatékosok ilyen értelemben a fogyatékosság jellegének és mértékének megfelelıen egymástól is egyes elemeiben eltérı szubkultúrát alkotnak. Fogyatékosítás-címkézési (labelling) elmélet. Társadalmi elıítéletek - Sid Wolinsky és Patricia Kirkpatrick (1995) szerint az alábbi mítoszok alakultak ki a fogyatékos emberekkel kapcsolatban: tehetetlenség mítosza: a fogyatékos emberek nem képesek a társadalom hasznos tagjává válni jótékonyság mítosza: az egyes emberek jótékonykodása az, amivel a problémát meg lehet oldani szegénység mítosza: a nehéz anyagi helyzetben levı országok nem engedhetik meg maguknak, hogy a fogyatékosok problémáival foglalkozzanak megszámlálhatóság mítosza: valójában nincs túl sok gondozásra szoruló fogyatékos ember - A sérültekrıl kialakított képet a sérültek hozzátartozói és a velük foglalkozó szakemberek is befolyásolják. Bánfalvy Csaba (1995) szerint: A fogyatékos ember helyzetét minden társadalmi formációban az átlagos képességő állampolgár, (akikkel nap mint nap találkozik) fogyatékosokról kialakult képzete határozza meg. A fogyatékosok hozzátartozói valamint a fogyatékosokkal hivatásszerően foglalkozók csak pozitív vagy negatív irányba befolyásolhatják a képzet kialakulását. - Goffman szerint a minısítettek stigmát kapnak. Ennek következtében a környezet el is várja tılük, hogy a címkének megfelelıen viselkedjenek.

3 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 3/21 Betegszerep fogalma: - A betegszerepet Talcott Parsons írta le. Kiindulópontja: a beteg különleges szerepbe, környezetétıl, családjától, orvosától, gondozójától függı viszonyba kerül. Maga a helyzete, betegsége kívánja, hogy, gondját viseljék. Betegnek lenni annyit tesz, hogy meg kell felelni a betegszereppel együtt járó intézményes szerepelvárásoknak és viselkedésmintáknak. - Ezek a következık Parsons értelmezésében: A beteg állapota mint betegállapot legitim, de legalább félig, ı a normális szociális kötelezettségek alól fel van mentve (nem mehet el otthonról, pizsamát visel, ágyba kapja az ételt) A beteg ember segítségre, gondozásra, ápolásra szorul A betegnek meg kell gyógyulnia A betegszerep hozzáértı gyógyító segítséget és a felek között kooperációt kívánja meg A fogyaték nem múlik el. A sérült emberekre állapotuk stabilizálódása után is jellemzı marad a betegszerepnek megfelelı passzív élet és viselkedésmód. Állapotuk tartós, végleges. Fogyatékosszerep fogalma: - A fogyatékosszerep fogalma Gerald Gordon, M. Siegler és H. Osmond nevéhez főzıdik és a betegszerep fogalmának bírálata nyomán született. A kritika alapja az, hogy sok ember képtelen a parsonsi kritérium közül a harmadiknak eleget tenni, mivel helyzetük gyakran végleges, így felgyógyulásukra gyakorlatilag nincs remény. - A fogyatékosság nem betegség. Jellemzı a túlmedikalizált szemlélet. Fogyatékkal élık aránya a népességen belül (KSH, 2001.): - Fogyatékkal élı 6% - Nem fogyatékos 94% Fogyatékkal élık aránya a fogyatékosság tipológiája szerint (KSH, 2001): - Mozgássérült 44% - Látásfogyatékos 14% - Siket vagy beszédhibás 11% - Értelmi fogyatékos 10% - Egyéb 19% - Súlyos halmozott 2%

4 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 4/21 A 15 éves és idısebb fogyatékos személyek iskolai végzettsége a fogyatékosság típusa szerint (KSH, 2001) Forrás: Népszámlálás Fogyatékosság típusa Mozgássérült, testi fogyatékos Összesen Általános iskola érettségivel Középiskola érettségi nélkül Fıiskola, egyetem % 11% 15% 5% Látásfogyatékos % 8,5% 16,7% 6,5% Értelmi fogyatékos % 3% 2,5% 0,6% Hallásfogyatékos % 8% 11,5% 5% Beszédhibás ,3% 12,2% 12,5% 4% Egyéb % 16% 18,7% 6% Összesen % 10,7% 14,8% 5% A fogyatékos személyek gazdasági aktivitása (KSH, 2001): Forrás: Népszámlálás Összesen Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív keresı Eltartott % 8,9% 2% 76,8% 12,3% Demográfiai adatok: - Kor: a fogyatékosok között jelentıs számú az idıskorú személy, az életkor elırehaladtával betegség vagy baleset következményeként váltak fogyatékossá. (60 évesnél idısebbek aránya 44,8%, több mint kétszerese a népesség egészéhez viszonyítva.) - Családi körülmények: 22,7 %-uk egyedül él 57 % uk másodmagával 10,5 %-uk három vagy annál nagyobb létszámú háztartásban él 8%-uk intézetben kap elhelyezést. - Régió szerint: a fogyatékkal élık régiónkénti megoszlása nagy eltéréseket mutat, a dél-alföldi és az észak-magyarországi régióban magasabb a fogyatékosok aránya. - Településtípus szerinti megoszlást tekintve: magasabb arányban élnek községekben (40,3 %) kevésbé jellemzıen a fıvárosban (14,2%) más városokban (29,6%)

5 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 5/21 FOGYATÉKOSÜGY AZ EURÓPAI UNIÓBAN: - A Római Szerzıdéssel (1957) létrejött az Európai Gazdasági Közösség. A Római Szerzıdés nem tartalmaz a fogyatékossággal élı emberekre vonatkozó passzusokat. A szociális szempontok figyelembevételét a gazdasági integrációhoz képest másodlagosnak tartja, neoliberális szemlélet jellemzi a dokumentumot. - A Közösségi Charta (1989) a munkavállalók alapvetı szociális jogairól rendelkezik, szól a fogyatékossággal élık szociális jogairól is: Minden fogyatékossággal élı személynek, fogyatékosságága okától és jellegétıl függetlenül társadalmi és szakmai beilleszkedésének elısegítése érdekében tényleges kiegészítı támogatást kell biztosítani. Ezeknek az intézkedéseknek a támogatottak adottságaival összhangban, különösképpen a szakképzésre, a munkaegészségügyre, a mobilitásra, a közlekedési lehetıségre és a lakáspolitikára kell vonatkozniuk. A Charta sajátossága, hogy nincs jogi kötelezı ereje, így a tagállamok hozzáállásán múlik, hogy mit érvényesítenek belıle. A Chartaból azonban az is kiderül, hogy elvárja a tagállamoktól, hogy a minimális jogokat garantálja a fogyatékosoknak. A fogyatékossággal élı emberek gazdasági és szociális integrációjára úgy tekintenek, hogy az egységes piac szociális dimenziójának fontos eleme A sérült ember megjelenik, mint fogyasztó. Egyre fontosabbá válik a foglalkoztatásuk. A foglalkoztatás a gazdasági haszon mellett pszichés hozadékkal is bír az egyén számára. Amennyiben dolgoznak a sérültek adófizetıvé válnak, így kevesebb segélyre lesz szükségük, társadalmilag hasznosnak érzik magukat az önálló életet könnyebben meg tudják valósítani. - Az Amszterdami szerzıdés (1997) fontos eleme az emberi jogok tiszteletben tartása, a diszkrimináció valamennyi formája így a fogyatékosságból fakadó hátrányos megkülönböztetés ellen is szót emel. - A Maastrichti Szociálpolitikai Jegyzıkönyv is foglalkozott a fogyatékos emberek helyzetével. a Közösség támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységét a munkaerıpiacról kirekedt személyek beilleszkedése terén. - A fogyatékos emberek iránt az 1990-es években megélénkült a nemzetközi érdeklıdés ban létrejött az Európai Fogyatékossági Fórum. Az ENSZ Koppenhágai Deklarációja (1995) szerint a sérültek alkotják a világ legnagyobb kisebbségét. - A fogyatékkal élı személyek európai szintő érdekvédelmi képviseletét az Európai Fogyatékosügyi Fórum (1996) látja el. A Fórum célja: a fogyatékkal élı polgárok számára az alapvetı emberi jogokat biztosítja, véleményezi a fogyatékosokat érintı jogszabályokat. - Az Európai Tanács több állásfoglalást, ajánlást megfogalmazott a sérült emberekre vonatkozóan. Ezeknek a fı elemei: Önálló életvitel, integrált foglalkoztatás Foglalkoztatáshoz szakképzéshez való hozzájutás, védelem a méltánytalan elbocsátás, munkavégzés során folyamatos képzési lehetıség Képességbecslés: A sérült személy és családja is részt vesz benne cél: a legjobb képzési szint, és legmegfelelıbb foglalkoztatási szint elérése Az ESZA támogatta az integrált foglalkoztatást, ennek további támogatása Támogatási programok biztosítása, akadálymentesítés - Az ajánlásokban, állásfoglalásokban megjelenik a szubszidiaritás elve, ami a problémák megoldását a tagállamok feladatai közé sorolja.

6 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 6/21 - A fogyatékossággal élı személyek számára különbözı programokat szerveztek: HELIOS I. ( között) cél: fogyatékosok szociális integrációja, önálló életvitel kialakítása, szakképzés, rehabilitáció HELIOS II. ( ) középpontjában az esélyegyenlıség, integráció áll. Konferenciák, továbbképzések, szemináriumok, gazdasági, szociális integrációt célzó programok. Handynet program: 1998 óta számítógépes információs rendszer ami naprakész válaszokat ad a fogyatékossággal élıket érintı kérdésekre. TIDE program: új technológiák megteremtése, használata a sérültek körében márciusban összeült az Európai Fogyatékosügyi Kongresszus több mint 400 résztvevıvel, nyilatkozatot adtak ki Madridban, ennek értelmében év Európai Fogyatékos Emberek Éve. Emellett lefektették az Európai Év cselekvési programjának kereteit az Európai Uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt: Fogyatékosügy emberi jogi kérdés ugyanazok a jogok illetik meg a fogyatékkal élı személyt, mint minden más állampolgárt Nem jótékonykodást, hanem esélyegyenlıséget akarnak: a hangsúly áttevıdik a társadalmi beilleszkedést segítı rehabilitációról a szükségletek befogadására, ellátására, hozzáférést követelnek a befogadó oktatáshoz, egészségügyi, szociális szolgáltatásokhoz stb. Láthatatlan állampolgárok, szociálisan kirekesztıdnek Heterogén csoportot alkotnak A fogyatékossággal élı embereket betegként kezelı szemlélettıl elmozdulás az önálló állampolgároknak és fogyasztónak tekintı szemlélet felé A fogyatékos embereket érintı önálló döntés, felelısségvállalás ne a szakemberek döntsenek helyettük Akadálymentes környezet biztosítása Munkaképtelen minısítés helyett aktív támogató intézkedések Szegregáció helyett integráció az oktatásban, foglalkoztatásban Fogyatékosügyi politika legyen kormányzati felelısség ESÉLYEGYENLİSÉG: évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségérıl szóló törvény szerint az esélyegyenlısítés célterületei: - egészségügy - oktatás, képzés - foglalkoztatás - lakóhely - kultúra, sport Az oktatás területén: a fogyatékos személynek joga, hogy az állapotának megfelelıen és életkorától függıen részt vehessen: - korai fejlesztésben és gondozásban - óvodai nevelésben, iskolai oktatásban - fejlesztı felkészítésben - szakképzésben - felnıttképzésben - felsıoktatásban Amennyiben a szakértıi bizottság szerint a gyerek képességeinek kibontakoztatása céljából elınyös, akkor a többi gyerekkel egy óvodai csoportba, iskolai osztályba kell elhelyezni. Az óvodát, iskolát a szülı választja meg, a szakértıi bizottság véleménye alapján.

7 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 7/21 ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAM: A program alapelvei: - Prevenció elve: mindent meg kell tenni a társadalomnak annak érdekében, hogy a fogyatékosságot okozó betegségeket, baleseteket megelızze. - A család általános társadalmi helyzetének a segítése: oktatás, nevelés, ápolás, a szülık munkavállalásának segítése. - Egyéni szükségletek alapján kell szervezni az egyes intézkedéseket (heterogén fogyasztói csoportok) - Legsebezhetıbbek fokozottabb védelmének elve: a fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatások differenciálása, a társadalmi hátrányok minimalizálása érdekében. - Esélyek kiegyenlítésének elve: a társadalom, helyi közösség egyenjogú tagjai a fogyatékkal élık és ugyanazok a jogok illetik meg ıket, mint a minden más állampolgárt. A részvétel korlátozottságának megszőntetésében azonban segíteni kell. - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az elınyben részesítés kötelezettségének elve a társadalom valamennyi területén érvényesítendı elv. - Személyhez főzıdı illetve fogyatékos személyeket külön megilletı jogok védelmének valamint a támogatott döntéshozatal elve: a fogyatékos személy maga hozhasson döntéseket. - Önrendelkezés elve: képességeik, lehetıségeik keretén belül maguk rendelkeznek életük alakításáról. - Szubszidiaritás elve - Integráció elve - Normalizáció elve (lent bıvebben) - Rehabilitáció elve - Egyenlı esélyő hozzáférés elve: közszolgáltatásokat a többségi társadalommal azonos minıségben és mennyiségben tudják igénybe venni - Egyetemes tervezés elve: az épített és mesterséges környezetet nem átalakítani szükséges, hanem eleve úgy kell megtervezni, hogy a fogyatékos személyek számára is hozzáférhetı legyen. - Semmit rólunk, nélkülünk elve: a fogyatékos személyek saját jogon, vesznek részt az ıket érintı döntések elıkészítésében, a döntésekben és végrehajtásában. A program tartalma: a) a fogyatékos / sérült emberek társadalmi helyzetének bemutatása b) a rehabilitációval kapcsolatos célok meghatározása Prevenciós céllal további kutatásokat kell támogatni a veleszületett fogyatékosság kockázatának, a koraszülések számának csökkentésére. A kötelezı orvosi szőrıvizsgálatok rendszerének áttekintése, és szükség esetén javaslat kidolgozása azok korszerősítésére. Munkahelyi balesetek megelızése, munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonsági feltételek erısítése. c) a társadalmi szemléletkedvezı / pozitív irányú megváltoztatásához szükséges tennivalók Mivel a sérült személyek sokáig láthatatlan polgárai voltak ennek az országnak, ebbıl következıen számos elıítélet alakult ki. Az elıítéletek lebontásában fontos szerepe van a médiának, a fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteinek, illetve a civil szervezeteknek. d) a fogyatékos személyek és családtagjaik életminıségének javításához szükséges feltételrendszer meghatározása e) a fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételét elısegítı tervek f) a fogyatékos személyek létszámához és társadalmilag elismert igényeikhez igazodva a közlekedési rendszerek (tömegközlekedési eszközök, utasforgalmi létesítmények), a szállítás, az épített környezet átalakításának, valamint a speciális oktatás és speciális foglalkoztatás célállapotban elérendı indokolt mértékének meghatározása g) a kitőzött célok megvalósításához szükséges eszközök és intézmények, valamint a szükséges pénzügyi források: össztársadalmi összefogásra van szükség, hogy az Országos Fogyatékosügyi Program céljai megvalósuljanak.

8 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 8/21 NORMALIZÁCIÓ ELVE: Az 1960-as években Skandináviában jelent meg a normalizációs mozgalom. Az elmélet atyja Nirje B. (1998) szerint a normalizáció elve azt jelenti, hogy minden értelmileg akadályozott ember számára, olyan életmintát és hétköznapi életfeltételeket teszünk elérhetıvé, amelyek a társadalom megszokott feltételeinek a lehetı legnagyobb mértékben megfelelnek. Nirje szerint a normalizációs elv gyakorlati érvényesítésnek 8 területen kell bekövetkezni, akár családi, akár intézeti körülmények között: 1. Normális napi ritmus: szabályosan tagolt, értelmes tevékenységekkel kitöltött napirend, ami az egyéni szükségletekre épül. 2. Normális heti ritmus: a társadalmi normákhoz igazodó életvitelben természetes, hogy az ember legfontosabb életterei a Munkahely, az Iskola, az Otthon, lakóhely és a Szabadidı helye. Fontos, hogy ezek elváljanak egymástól, elkülönítetten valósuljon meg. Ezáltal az otthon bensıséges, személyes térré változik. 3. Normális éves ritmus: lehetıséget kell adni az év ünnepnapjai, a szünidı és az egyének számára jelentıs családi ünnepek megtartására, melyek rendszeresen visszatérnek évente. 4. Az életciklus normális tapasztalatai: adott legyen annak a lehetısége, hogy az élet ciklusai során normális fejlıdési tapasztalatokat szerezhessenek a fogyatékkal élık is. 5. Normális tisztelet: elfogadjuk, elismerjük, tiszteletben tartjuk, figyelembe vesszük az akadályozott emberek döntéseit, kívánságait és kéréseit. Ez egy alapelv, aminek érvényesülnie kell függetlenül a Korlátozottság mértékétıl; a Kommunikációs nehézségtıl; a Magatartásbeli sajátosságtól. 6. Normális lehetıségek a heteroszexuális világba történı beilleszkedésre: nem akadályozzuk meg eleve, hogy a különbözı szintő kontaktusok akár párkapcsolat, házasság kialakulhasson az akadályozott emberek körében. Ezzel segítjük a szociális kompetenciák kialakulását. 7. Normális életszínvonal: nem lehet, hogy az akadályozott emberek rosszabb körülmények között éljenek, mint az adott társadalom népességének átlaga. A fogyatékkal élıknek joguk van: különféle állami juttatásokra; megfelelı bérezésre; speciális szolgáltatásokra 8. Normális környezeti feltételek: a különbözı intézmények - iskolák, lakóotthonok, lakóközösségek - színvonalát a társadalom által az átlagpolgár számára biztosított szolgáltatások színvonalához kell mérni. Ugyanolyan színvonalon kell mőködniük, ugyanolyan sztenderdeknek megfelelıen kell kialakítani ıket, mint más közintézményeket. A normalizációs elv nem jelenti a fogyatékosság tagadását, de a fogyatékkal élık életkörülményeit a lehetı legnormálisabbá teszi. Minden fejlesztés, gondozás célja ugyanis annak megkísérlése, hogy a megfelelı társadalmi beilleszkedést elérjük, ezért a nevelés egyenértékő része a normalizációnak. Autonómia elve: A fogyatékkal élı személy egyéni lehetıségeinek a kiterjesztését, önálló életvitelének és egyéni képességeinek megfelelıen a szabad döntés lehetıségének a biztosítását jelenti. Integráció elve: az emberi kapcsolatokban a másik személy integritásának kölcsönös elismerése, közös alapértékek és alapvetı emberi, szociális és gazdasági jogok alapján megvalósuló mőködése. ÖNÁLLÓ ÉLET: Magyarországon az önálló élet mozgalom az 1980-as évek végétıl kezdett kibontakozni, Könczei György nevéhez főzıdik. Az önálló élet mozgalom legfontosabb alapelvei: - A fogyatékossággal élı személyek kézbe kívánják venni saját sorsuk irányítását. - A fogyatékossággal élı személyek azok, akik a legjobban tudják azt, hogy mire van szüksége egy fogyatékossággal élı személynek. - A felmerülı szükségletek leghatékonyabb megoldását az érintett személyek által irányított szervezet speciális szolgáltatásai biztosítják. - A fogyatékossággal élı személyeknek a legteljesebb mértékben kell integrálódniuk a társadalomba, részt venni annak életében.

9 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 9/21 FOGYATÉKOSOK OKTATÁSA: évi 79. törvény, a Közoktatási törvény szabályozza - minden gyerek tanköteles, a tankötelezettség 18 év, sajátos nevelési igényőeknél 20 évre meghosszabbítható. - Integráció: Lokális vagy fizikai integráció: az integráció legegyszerőbb formája, a térbeli távolságot csökkenti. Az integráció legalacsonyabb fokú megvalósulása. Jellemzı, hogy közös épületben vannak a fogyatékos és nem fogyatékos gyerekek, de nincs közöttük kapcsolat. Szociális integráció: a szociális közelítést teszi lehetıvé, a foglalkozásokon, tanórán kívüli szociális kapcsolatok kialakítására bátorít. Pl. fogyatékosokat helyeznek el a többségi iskolában és kortársaikkal egyesítik ıket a tanórán kívüli idıben. 2 módja van: az együttnevelés csak idıszakos és esetleges (kirándulás, rendezvény) vagy a csoportok találkozása folyamatos Funkcionális integráció: együtt fejlesztik az óvodai foglalkozáson és az iskolai tanórán a gyereket és egyben biztosítják a speciális megsegítést is. Két alcsoportja: részleges, csak az idı egy részében vannak együtt a gyerekek pl. készségtárgyakat együtt tanulnak, illetve teljes, a teljes idıt a többségi iskolában, óvodában töltik. - Befogadás-Inklúzió: Fordított integráció: a nem fogyatékos csoportok mennek a speciális intézménybe. Célja: valamennyi gyereket a lakóhelyhez közeli intézménybe vegyék fel, melyek felkészültek a feladatra. - Sebba szerint az integráció és az inklúzió között különbség van: Integráció: beolvasztják az iskola meglevı struktúráiba az egyéneket Inklúzió: újragondolják a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit és azokat a feltételeket, amikkel valamennyi tanuló haladását biztosítani tudják. Az inklúzió révén megvalósul az iskolarendszer általános fejlesztése, az iskolát úgy lehet megszervezni, hogy valamennyi gyerek szükségleteit kielégítse. - Az intézmény befogadó jellege megvalósul: a tanítási program révén, a szervezés, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása révén. - A gyógypedagógus része a folyamatnak, a pedagógussal együtt oldják meg a felmerülı problémákat. Kéttanáros változat : két pedagógus vezeti az osztályt, 1 fı gyógypedagógus, 1 fı osztálytanító - Az inklúzió fı jegyei: Egyéni differenciálás Változatos óraszervezés Rugalmas tanterv Változatos értékelési eljárás A pedagógus felelıssége a problémák megoldása A gyógypedagógus, mint partner jelenléte Szülık bevonása Szociális befogadás

10 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 10/21 A FELNİTTKÉPZÉS: - A felnıttképzés az a formális illetve informális tanulás, amelyben a 16. életévét betöltött felnıtt vesz részt, amennyiben nem rendelkezik sem tanulói, sem hallgatói jogviszonnyal. - A felnıttképzési törvény a felnıttképzés 3 területét határozza meg: általános nyelvi szakmai képzés - A felnıttképzés területei: munkaerıpiaci képzések (a munkanélküliek és munkanélküliséggel veszélyeztettek preventív kiegészítı, tovább és átképzése) vállalati képzés (saját munkaerıképzés, továbbképzés) egyéb képzés (az egyén karrierje számára fontos saját kezdeményezéső át- és továbbképzés) - A képzések célja: az egyén munkába helyezésének vagy munkahelye megtartásának elısegítése szakképesítésre való felkészítéssel vagy az adott munkakör ellátásához szükséges ismeretek nyújtása. - A munkaügyi központokon keresztül történı képzések a finanszírozás szempontjából lehetnek: ajánlott képzések, ezek ingyenesen elvégezhetık. Fogyatékkal élık és megváltozott munkaképességőek is részt vehetnek az ajánlott képzéseken, feltétele regisztráció és szakmai alkalmassági vizsgálat. A fiatal álláskeresık, akik nem szereztek rokkantsági nyugdíj jogosultságot, azok kereset-kiegészítés vagy keresetpótló támogatásban részesülnek a tanfolyam alatt. támogatható képzések, itt a képzési költség meghatározott százalékát finanszírozzák, a fennmaradó részt a képzésben részt vevı finanszírozza. - Rehabilitációs képzés: az iskolarendszeren kívüli felnıttképzés speciális területe. Ide tartozik a megváltozott munkaképességő, fogyatékossággal élı személyek megmaradt, ép képességeire alapozó, illetve azt fejlesztı képzések, át és továbbképzések, amelyek az érintettek munkavállalási esélyeit, továbbá munkamegtartó képességük javítását szolgálják. - Rehabilitáció gazdasági aktivitás: Major Mária (1980) felosztása szerint: rehabilitáltak: azok az emberek akik, a rehabilitáció folytán átlagos feltételek között gazdasági szempontból teljes értékő, átlagos termelékenységő és minıségő munka végzésére alkalmasak. megváltozott munkaképességőek: akik rendszerint a számukra kialakított speciális feltételek mellett tudnak átlagos színvonalú és bonyolultságú munkát végezni. rokkantak: azok, akik speciális körülmények között speciális feladatok ellátására alkalmasak (vagy nem tudnak munkát végezni) A csoportok foglalkoztatása hagyományos vállalati gazdaságosság értelmezés szerint sorrendben csökkenı hatékonyságú. - OKJ képzés: a megváltozott munkaképességő vagy fogyatékossággal élı emberek körében ez a leggyakoribb képzési forma. Elınyei: Rövid idı alatt megszerezhetı képesítés, nem kell 3-4 évet tanulni. Motiválja a tanulókat, hogy sikeres vizsga esetén hamarabb el tudnak helyezkedni. Munka mellett végezhetıek, az oktatás délután, este, hétvégén van, így nem kell feladni az állását. Kisebb létszámmal mőködnek, több figyelem, idı jut egy-egy tanulóra. - A fogyatékossággal élık képzésének elınyei: behatárolható az oktatás üteme, mert azonos súlyosságú fogyatékossággal élıket próbálnak egy csoportba győjteni költségek csökkenthetık, amik a speciális eszközök beszerzésénél jelentkeznek ingyenes, államilag finanszírozott a képzés - A fogyatékossággal élık képzésének hátránya: a szegregált oktatás nem segíti a társadalomba való beilleszkedést

11 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 11/21 VÁLLALATOK, SZERVEZETEK KÉPZÉSI, FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE: 1. képzési, fejlesztési szükségletek felmérése. Szükség van-e képzésre, milyenre? Elemezni kell: - szervezet elemzése: célja, erıforrásai - munkaelemzés, kompetencia elemzés: munkához szükséges képességek, kompetenciák - munkaerı elemzés: a képzésben résztvevık pszichés sajátosságai, motiváltsága stb. 2. képzési fejlesztési program kidolgozása: foglalkozások tematikája, módszerek, idı, ellenırzés, értékelés 3. képzésben résztvevı személyek kiválasztása, meggyızése: potenciális résztvevıkkel képzési elbeszélgetés 4. képzési fejlesztési program megvalósítása: képzés helye, eszközök, elıadó biztosítása A képzés, fejlesztés hatásvizsgálatának módszerei: - Közvélemény kutatás: a képzésben részt vettek véleménye - A teljesítmény objektív mérése: a teljesítmény növekedése - Önértékelés: a részt vevık saját magukat értékelik, milyen változásokat tapasztaltak a képességeikben, készségeikben - A képzésben részt vettek személyiségstruktúrájában és képességeiben bekövetkezett változások és ezek hatása a szervezetre: ritkán használt eljárás, nehéz végrehajtani A képzés fejlesztés módszerei: - Belsı, munkahelyi (on-the job) Demonstrálás: a demonstráló megfigyeli hogyan dolgozik a már régóta ott dolgozó kollégája Betanítás: a betanító utasítást kap mit kell elsajátítania betanítottnak A kapcsolat kizárólag a munka elsajátítására fókuszál. Mentorálás: az egyéni fejlesztés olyan formája, amely során a mentoráltak, egy több szakmai és szervezeti tapasztalattal rendelkezı munkatárs a mentor segítségét kérheti minden szakmai problémájában. A kapcsolat többrıl szól, mint csak betanítás. Részvétel a projektmunkában feladatokban vesznek részt amik újak, szokatlanok, új szerepeket próbálnak ki. Munkakör rotáció a munkakör váltását jelenti új feladatot kap a munkatárs hosszabb idıre Ismeretközlı elıadás ez a leggyakrabban alkalmazott módszer Sok múlik az elıadó személyiségén, a tananyagon - Külsı képzések (off-the job) Részvétel külsı képzésen Tanulmányutak, konferenciák Számítógépes programozott oktatás: olcsóbb a tréningnél, számítógépes programokra épül

12 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 12/21 ALTERNATÍV MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK: - Célcsoportjai közé tartoznak mindazok, akik valamilyen sajátos ok miatt segítség vagy felkészítés nélkül egyáltalán nem vagy nehezen tudnak elhelyezkedni a munkaerıpiacon. Ide tartoznak: megváltozott munkaképességőek, fogyatékossággal élık tartós munkanélküliek roma származásúak szenvedélybetegek alacsony iskolai végzettségőek büntetett elıéletőek gazdaságilag elmaradott térségekben élık 45 év felettiek - A munkaerı-piaci segítı szolgálatok különbözı szolgáltatásokat biztosítanak, valamint közvetítıi szerepet töltenek be ügyfeleik és a munkáltatók között. A 30/2000. (IX.15) GM rendelet a munkaerı-piaci szolgáltatásoknak az azokhoz nyújtható támogatásoknak teremtett jogi keretet. Az alternatív munkaerı-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek általában elıre meghatározott célcsoporttal dolgoznak. Minden segítı szolgálat tevékenysége más, az ügyfélkör miatt, de a 30/2000 (IX. 15) GM rendelet szabályozásával egy állandó egységet mutatnak. Minél komplexebb munkaerı-piaci programot valósít meg egy segítı szervezet, annál jobb eredményeket érhet el. - Civil szervezetek részvétele: nemcsak közvetítık, de fejlesztik a hátrányos helyzetőek az inaktív rétegek foglalkoztathatóságát, képzések, átképzések, tanfolyamok, egyéni tanácsadások által. ROMÁK FOGLALKOZTATÁSA: - A év közötti roma férfiak kevesebb mint harmadának volt valamilyen munkajövedelem az elsıdleges megélhetési forrása 2003-ban. - A roma nık hatodának volt valamilyen rendszeres munkája. - A romák foglalkoztatásának további jellemzıje a nem bejelentett, alkalmi munkák elterjedtsége. Tennivalók: (Forrás: 68/2007. (VI. 28) ogy. határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervérıl) - Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása a tartós munkanélküliek esélyeinek javítása érdekében. - A munkaügyi szervezet humánszolgáltatásaihoz való hozzáférés érdekében roma foglalkoztatásszervezı menedzseri hálózat fejlesztése. - A közigazgatásban foglalkoztatott romák számának növelése. - Foglalkoztatással egybekötött képzések elterjedésének segítése, lemorzsolódás csökkentése. - Közmunkaprogram tervezése, szervezése. - Törvényes foglalkoztatás elısegítése - munkaügyi ellenırzések. - Kis és középvállalkozások segítése a hátrányos helyzető. régiókban. - Munkaerıpiaci diszkrimináció visszaszorítása.

13 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 13/21 A FELNİTTKÉPZÉS NÉHÁNY TOVÁBBI JELLEMZİJE: A felnıttek tanulási képessége nagyon változó. egyéni sajátosságok motiváció külsı+belsı idıbeli sebesség hosszú távú hatás hatékony tanulás tanulási tartalmak mennyiség+minıség képzési módszer + visszajelzés befektetések, költségek pénz+energia+idı A tanulást befolyásoló egyéb tényezık: - az oktató és az oktatás iránti bizalom mértéke - a korábbi tanulmányokból származó tapasztalatok - a fejlesztés megközelítésének módja - a tanulás céljainak tisztázott vagy tisztázatlan volta - a képzés idıpontja és helye - a tanulásra és gyakorlásra rendelkezésre álló idı A felnıttkorban szerzett fogyatékosság, betegség, baleset miatt elıfordulhat, hogy nehezebben szánja rá magát a tanulásra a fogyatékkal élı ember. Oka: fel kell dolgoznia a vele történteket és csak utána tud a tanulásra koncentrálni. A karrier lehetıségeket és korlátokat befolyásoló tényezık: (Dienesné-Bodó, 2007) - Fogyatékosság fajtája és mértéke: A munkáltatók nagy része a megváltozott munkaképességő és fogyatékossággal élı emberek közül a nem látható vagy alig érzékelhetı betegségő munkavállalót szívesebben alkalmazza, így a hátrányosabb helyzető súlyos fogyatékossággal élık jelentıs százaléka esélyt sem kap a munkaerıpiacon való bizonyításra. (különbségek az egyes fogyatékosságok szerint) - Munkavállaló aktivitása, tanulási hajlandósága: A karrierépítés nem nélkülözheti a munkavállaló aktív részvételét. Folyamatos önképzés feltétele a nyitottság, kitartó tanulás - Munkáltató nyitottsága: A fogyatékos emberek fejlesztésében jelentıs szerepe van a vezetınek. Fontos a dolgozók szakmai továbbképzéseken való részvétele a versenyképesség érdekében. - Törvényi szabályozás: akkreditált munkáltatók számára elıírás, hogy az eredményes rehabilitációhoz szükséges képzési lehetıséget saját maga vagy felnıttképzést biztosító intézmény bevonásával biztosítani kell, a munkavállaló képzésben történı részvételét segíteni kell.

14 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 14/21 KUTATÁSOK: - Cél: megváltozott munkaképességőek munkaerıpiaci integrációjának segítéséhez a célcsoport sajátosságainak feltárása - Módszer: kérdıíves vizsgálat - Mintaszám: 307 fı, 18 és 61 év közöttiek - Vizsgálat helye: Hajdú-Bihar megye - Eredmények: Legjellemzıbb betegség a mozgásszervi megbetegedés volt Dolgozni szeretnének, de 2/3-nak munkahelyet kellett váltani, mert a régi munkahelyén nem maradhatott Az aktív munkakeresés 3 éven belül a felüknek hoz megoldást A megkérdezettek több mint fele egyedülálló, baráti társaságba nem jár, a társas támogatottságuk alacsony Kevéssé látogatják számukra rendezett rendezvényeket, képzési programokat A kapott anyagi támogatások fedezik az egészségükre költött költségeiket Nem hisznek saját sorsuk kontrollálhatóságában, a felelısen választott aktivitások esélyeiben Gondok lehetnek a pszichés, mentális jólétükkel kapcsolatban Komáromi (2002) TOP 200-as kutatása: - A 200 legnagyobb árbevétellel rendelkezı nagyvállalatot vonták be vizsgálatába. - A Humán erıforrás vezetık szerint a legerısebb érv a megváltozott munkaképességőek alkalmazása mellett a munkavállalók céghez főzıdı lojalitása, hosszú távon maradnak a szervezetben. Emellett a pontos munkavégzés, az állami támogatás lehetısége, a munkaerı relatíve értelemben vett olcsósága. - Hátrányként említették az akadálymentesítés költségeit, a beillesztési, betanítási nehézségeket. AMIT Aktuális Munkaköri Információ és Tudástár: (www.psycho.unideb.hu/mptr/amit/) - Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációját segítı Munkaerıpiaci Pszichológiai Tanácsadó Rendszer (www.psycho.unideb.hu/mptr/) aloldala az AMIT. - A hazai munkaerıpiacon jelen lévı foglalkozásokat mutatja be. A munkavállalók ennek segítségével könnyebben el tudják dönteni, hogy milyen munkakört érdemes választaniuk. A munkaadók a cégükben lévı munkakörökkel kapcsolatosan informálódhatnak, megtudhatják például, hogy milyen érdeklıdéső és milyen kompetenciákkal rendelkezı egyén töltheti be a munkakört a legsikeresebben. - A megváltozott munkaképességő emberek, és az ıket foglalkoztatni kívánó cégek számára is hasznos információkat nyújt a honlap, például, hogy milyen munkahelyi módosítások szükségesek megváltozott munkaképességő dolgozók alkalmazásához. - Az AMIT segíti a pályaválasztási, munkaerıpiaci tanácsadást, a foglalkoztatási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek munkáját is. - Az AMIT tartalma: Többszempontú leírást ad a foglalkozásokról Információt a ad a munkaerı kiválasztás folyamatában vizsgálandó kompetenciákról Példákat ad a munkakörelemzésekhez és munkaköri leírások készítéséhez Segíti a munkabiztonsági és munkaegészségügyi intézkedések meghozatalát Segíti a teljesítményértékelési szempontok kidolgozását Információt ad a szakképzések, képzési programok tartalmi elemeinek kiválasztásához Segíti a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásához szükséges munkahelyi módosítások megvalósítását Pályaorientáció során segíti a döntéshozatalt

15 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 15/21 A REHABILITÁCIÓ FOGALMA - Rehabilitáción azt a szervezett tevékenységet értjük, amelyet a társadalom biztosít a huzamosan vagy véglegesen fogyatékos vagy rokkant embereknek, hogy megmaradt képességeikkel ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben. A rehabilitáció orvosi, nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerő, együttes és összehangolt, egyénre szabott alkalmazása, amiben a rehabilitálandó személy részvétele nélkülözhetetlen. A rehabilitáció fajtái: - Orvosi - Pedagógiai - Foglalkozási - Szociális A rehabilitációs szolgáltatások fıbb elvei, célkitőzései: - Jelenlét: az akadályozott embereknek is ott kell élniük, dolgozniuk és szabadidejüket eltölteniük ahol társadalom többi tagja él és dolgozik. - Választás, autonómia: a szolgáltatásoknak ki kell alakítani a választás lehetıségét, támogatni kell az akadályozott ember képességeit és tudatos döntéseit. - Kompetencia: a szolgáltatásoknak folyamatosan segíteni kell az emberek új készségeinek kialakulását. - Társadalmi státus: a fogyatékossággal élıket gyakran megbélyegzik, a szolgáltatásoknak segíteni kell a fogyatékkal élık pozitív megítélését. - Participáció (részvétel): a szolgáltatásoknak aktívan kell támogatni a meglevı szociális hálózatot, új kapcsolatok kialakulását, hogy az embereknek valódi lehetıséget kínáljunk a helyi közösségben való részvételhez. PEDAGÓGIAI REHABILITÁCIÓ: - Egyrészt a fogyatékos gyermekek speciális oktatását, gyógypedagógiai nevelését, másrészt a munkaképes korú emberek szakmai képzését, új szakmára átképzését foglalja magába. - A közoktatási törvény szerint sajátos nevelési igényő az a gyermek, aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság véleménye alapján: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd. a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd. - A sajátos nevelési igényő gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelı pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdıdıen, hogy igényjogosultságát megállapították. - A különleges gondozást a gyermek életkorától, állapotától függıen a szakértıi véleményben foglaltak szerint: Korai fejlesztés; Óvodai nevelés; Iskolai nevelés-oktatás; Fejlesztı felkészítés keretében kell biztosítani.

16 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 16/21 A PEDAGÓGIAI REHABILITÁCIÓ INTÉZMÉNYEI: - A pedagógiai intézményekbe való bekerüléshez szükséges a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság vagy a fogyatékosság típusának megfelelı Országos Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság feladata: fogyatékosság szőrése szakértıi javaslat a különleges gondozás keretében történı ellátásra, az ellátás módjára, helyére, a különleges gondozáshoz szükséges feltételek meglétét ellenırzi - A Nevelési Tanácsadók foglalkoznak a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek pedagógiai megsegítésével. A Nevelési Tanácsadók feladatai: szakvélemény készítés gyermekek fejlesztı foglalkoztatása a pedagógus, a szülık bevonásával iskolai nevelés-oktatás segítése pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiás gondozás a gyerekek számára - A sajátos nevelési igényő gyermek nevelhetı, oktatható: gyógypedagógiai intézményben külön gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevı nevelési oktatási intézményben integráltan az ép gyerekekkel együtt. A sérült gyerekek oktatásához, neveléséhez szükséges személyi-tárgyi feltételeket meg kell teremteni az intézményeknek. - A sajátos nevelési igényő gyermekek által legkorábban a pedagógiai szakszolgálatok közé tartozó korai fejlesztés vehetı igénybe. A korai fejlesztés szolgáltatásai: 0-5 éves korig fejlesztı foglalkozások szervezése a gyerekeknek egyéni és mikrocsoportos formában, a szülı bevonásával szülıcsoportok szervezése, pszichés segítségnyújtás a szülık számára 3. életév betöltése után csak akkor részesülhet korai fejlesztésben a gyermek ha nem vesz részt óvodai nevelésben - Logopédiai szolgáltatás: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelızése, kezelése. - Óvodai nevelés: integrált óvodai nevelést megvalósító intézményben gyógypedagógiai nevelést biztosító óvodában (a fogyatékosság típusának megfelelı óvodai csoportok) - Fejlesztı felkészítés: súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermek attól az évtıl kezdve, amelyikben az 5. életévét betölti fejlesztı felkészítésben vesz részt a szülı bevonásával. - Iskolai nevelés-oktatás: Speciális iskolák: a fogyatékosság típusának megfelelı profillal mőködnek pl. siketek és nagyot hallók ált. isk., vakok és gyengénlátók ált. isk., eltérı tantervő ált. iskolák Integrált nevelést-oktatást biztosító általános iskolák egyre gyakoribb a sérült gyermekek épekkel való együttnevelése. A többségi iskolában fıként az érzékszervi fogyatékosokat és a mozgáskorlátozottakat fogadják be. Speciális szakiskolák, szakképzı intézmények: az egyes szakmák alapjait, betanított vagy segédmunka jellegő tevékenységet sajátíthatnak el elsısorban az értelmi fogyatékosok. Középiskolában és felsıoktatási intézményekben továbbtanulhatnak a nem értelmi fogyatékosok, jogszabályok garantálják számukra a speciális eszközök, módszerek igénybevételét a tanulmányaik elvégzéséhez.

17 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 17/21 SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ FOGALMA: - A létfenntartásra való képesség kialakítása egyrészt a foglalkozási rehabilitáció révén, másrészt jogi, szociálpolitikai úton a megfelelı segélyek, járadékok biztosításával, illetve a társadalmi integráció révén. A szociális rehabilitáció intézkedései: - Anyagi támogatás és szociális gondozás - Személyes segítés mellett a rehabilitációs segédeszközökkel való ellátás - Akadálymentes lakás - Épített környezet és közlekedési lehetıségek biztosítása - Szabadidı kulturált és egyenrangú eltöltésének elısegítése - az érdekképviseleti szervek egyes szolgáltatásai és a társadalom szemléletének formálása A SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (ORSZI) feladatai: - Szakvéleményt ad: az egészségkárosodás mértékérıl, a szakmai munkaképességrıl a rehabilitálhatóságról, a rehabilitáció lehetséges irányáról, a rehabilitációs szükségletekrıl, a szükséges idıtartamáról A fogyatékosságról és az önkiszolgálási képességrıl Tartós beteg állapot fennállásáról, a keresıképességrıl Felülvizsgálja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítását, elsısorban a mozgáskorlátozottság tényét - Módszertani feladatokat végez: Közremőködik a rehabilitációs és szociális ellátások iránti szükségletek felmérésében Összehangolja a funkcióképesség, a fogyatékosság, a szakmai munkaképesség vizsgálati és véleményezési rendszerét Javaslatokat dolgoz ki a rehabilitációs és szociális ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges szakértıi tevékenység fejlesztésére A vizsgálatokat végzı bizottság komplex minısítést végez. Tagjai: legalább - 2 fı orvos - 1 fı foglalkoztatási szakértı - 1 fı szociális szakértı A szociális rehabilitációt biztosító intézmények mőködését a Szociális törvény szabályozza. Szakosított ellátások: I. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: - Fogyatékos személyek otthona: Fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehetı fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására csak intézményes keretek között van lehetıség. A fogyatékosok otthonában elkülönítetten kell megszervezni a kiskorúak, felnıttek, valamint enyhe-, közép- és súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását. A fogyatékos gyermekek esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan biztosítani kell a korai fejlesztést és gondozást, ötéves kortól a fejlesztı felkészítést, valamint az iskolai tanulmányok folytatásának segítését. Nagykorú fogyatékos személy ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az állapotának megfelelı önállóság, döntési lehetıség biztosítva legyen. Biztosítani kell: Képességfejlesztı, szinten tartó foglalkoztatást; Munkajellegő foglalkoztatást; Sport-és szabadidıs tevékenységet Rehabilitációs részleg is mőködtethetı a megfelelı személyi-tárgyi feltételek biztosításával.

18 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 18/21 II. Rehabilitációs intézmény: A bentlakók önálló életvezetési, képességének a helyreállítását szolgálja. - Fogyatékosok rehabilitációs intézménye: Fogyatékosok rehabilitációs intézménye azoknak a fogyatékos, valamint mozgás ill. látássérült személyek elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, átképzése, rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. A rehabilitációs intézmény elıkészíti a fogyatékos személy lakóhelyi környezetébe való visszatérését, megszervezi az utógondozást. A fogyatékosok rehabilitációs intézménye a sérült személy életkorának, mentális állapotának, egészségi állapotának megfelelı rehabilitációs programot szervez: oktatást, képzést szervez vagy megszervezi az ehhez való hozzájutást tematikus foglalkozásokat, szocializációs programot szervez foglalkoztatást, képzést vagy képességfejlesztést nyújt szabadidıs, kulturális programot szervez pszichés, mentális segítséget nyújt az egyén számára III. Lakóotthon: - Fogyatékos személyek lakóotthona: Rehabilitációs célú lakóotthonban az helyezhetı el, aki: intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett és a felülvizsgálat eredménye alapján indokolt a lakóotthoni elhelyezése családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg lakóotthonba kerülése idıpontjában a 16. életévét már betöltötte, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt még nem és rendelkezik az új életformához elégséges jövedelemmel. Önellátásra részben képes. A lakóotthon szakmai feladatai: - Lakóhelyi, munkahelyi feladatok, szabadidı eltöltésének szétválasztását lehetıség szerint foglakoztatást, szabadidıs tevékenységet ill. azok szervezését. - Az ellátást igénybe vevı életkörülményeivel kapcsolatban problémák önálló megoldását ill. szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához. - Az ellátást igénybe vevık szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetıségének megkönnyítését. Az ellátást igénybe vevı a lakóotthontól a következı szolgáltatásokat igényelheti: - étkezést - munka jellegő foglalkoztatást - pénzkezeléssel kapcsolatos segítésnyújtást - egészségügyi mentálhigiénés alapszolgáltatást - szabadidıs programok szervezését - sportszerek használatát

19 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 19/21 REHABILITÁCIÓBAN SZEREPET VÁLLALÓ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK: - Házi segítségnyújtás saját lakókörnyezetében önálló életvitel mellett segítséget nyújtanak, egyébként önellátásra képes fogyatékkal élıknek (ápolás, gondozás, higiénia, stb.) - Jelzırendszeres házi segítségnyújtás segélyhívó készülékkel ellátva, önálló életvitel mellett krízishelyzet esetén. Az ügyeletes gondozó a helyszínen azonnal megjelenik és intézkedik. - Támogató szolgáltatás lakókörnyezetben való ellátás, szolgáltatások elérésének segítése, önálló életvitel megırzése, lakáson belüli speciális segítségnyújtás. - Nappali ellátás - Fogyatékosok nappali intézménye: A 3. életévét betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személy napközbeni gondozására, foglalkoztatására, nevelésére szolgáló közoktatás körébe nem tartozó ellátási forma. (pl. Értelmi fogyatékosok napközi otthona) Az ellátás megszervezése során 6-8 fıs csoportot kell kialakítani, a gondozás során figyelemmel kell lenni, a gondozottak életkorára, fejlettségi szintjére. A nappali ellátásban lehetıség van: Rehabilitációs foglalkoztató terápiára; Játék, szabadidı eltöltésére; Munka tevékenységre A szociális rehabilitáció néhány anyagi támogatása: - rehabilitációs járadék - rokkantsági nyugdíj - rokkantsági járadék - fogyatékossági támogatás - rendszeres szociális segély - magasabb összegő családi pótlék - súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei stb. FNO - SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ: FNO- a kóros egészségi állapotokhoz társuló funkcióképesség és fogyatékosság osztályozását tartalmazza. - Alkalmazási területe a szociális rehabilitációban: a szociálpolitikai szabályozás eszközeként a szociális gondoskodás megtervezése, kompenzációs rendszerek, rendeletek elıkészítése, végrehajtása ORVOSI REHABILITÁCIÓ-SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ: - Orvosi rehabilitáció célja: Csökkenteni a sérülésekbıl származó károsodást Optimális mőködési szint elérése - Elsısorban feltételeket teremt a teljes életvitelre Pszichoszociális rehabilitáció célja: - Képessé tegye az egyéneket a teljes életvitelre. A teljes életvitel gyakorlati megvalósításában segít. Az orvosi rehabilitáció feladatai a pedagógiai és szociális intézményekben: - Akut ellátás - Konzulens - Kontroll - Prevenció FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ: - Olyan munkahelyeket illetve munkakörülményeket és (munkaeszközöket) biztosít ahol és amelyekkel a fogyatékos vagy rokkant ember állapotának romlása nélkül tud dolgozni, úgy hogy eközben a társadalomban betöltött szerepe és presztízse lehetıleg elınyösen, de semmiképpen ne hátrányosan változzon.

20 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( ) 20/21 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEN BELÜLI FOGLALKOZTATÁS: Szocioterápiás foglalkozások szervezése: - A bentlakásos intézmény az ellátottak meglévı képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez. - A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevı életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelıen kell megválasztani, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben, illetve rehabilitációs programban megfogalmazott célkitőzésekkel összhangban. A szocioterápiás foglalkozások formái különösen a) a munkaterápia, b) a terápiás és készségfejlesztı foglalkozás, c) a képzési célú foglalkozás A szociális foglalkoztatás: intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása. - Intézményen belüli: Ettıl még a foglalkoztatás helyszíne (fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás esetén) lehet az intézmény területén kívül. - Az intézmény szakmai programja alapján történik a foglalkoztatás, az esetleges külsı foglalkoztatóval az intézménynek megállapodást kell kötnie. - A szociális foglalkoztatási engedélyt is az intézmény kéri meg, ı alkalmazza a segítıket és a foglalkozási koordinátorokat is. Két fajtáját különböztetjük meg: Munka-rehabilitáció: Célja: az ellátott munkakészségének, testi, szellemi képességének megırzése továbbá fejlesztı felkészítı foglalkoztatásra való felkészítés. A munka-rehabilitációra az ellátott (illetve ha az ellátott cselekvıképességet kizáró gondnokság alatt áll, akkor a törvényes képviselıje), és az intézmény vezetıje közötti megállapodás alapján intézményi jogviszony keretében kerül sor. A munka-rehabilitáció szolgálati idıre jogosít, munka-rehabilitációnak minısül különösen az intézmény környezetében végzett kisegítı, kiegészítı jellegő, karbantartással, a külsı-belsı környezet rendben tartásával összefüggı feladatok ellátása. A munka-rehabilitáció idıbeosztása az egyén képességeinek figyelembevételével történik. Az ellátott munka-rehabilitációs díjban részesül, aminek összege nem lehet kevesebb a minimálbér 30%-ánál. fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás: A megváltozott munkaképességő személyek, továbbá az értelmi fogyatékossággal élı emberek, egyedi, egyéni munkára képzésében, felkészítésében alkalmazott szociális foglalkoztatási forma. Keretében biztosítani kell, hogy a megváltozott munkaképességő személyek elsajátíthassák azt a tudást és technikákat, amelyek fejlesztik a munkaerı piaci alkalmasságukat. Célja, az ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén: önálló munkavégzı képesség kialakítása védett munkahelyre való felkészítés felkészítés nyílt munkaerıpiaci foglalkoztatásra

Rehabilitációs alapismeretek

Rehabilitációs alapismeretek Rehabilitációs alapismeretek 1 Hátrányos helyzet szociális hátrányok A hátrányos helyzet megnyilvánulásai: az alacsony jövedelem, a rosszul felszerelt, egészségtelen vagy szűkös lakáskörülmények, iskolai

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői. Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29.

A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői. Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29. A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29. Fogyatékkal élők aránya a népességen belül (KSH, 2001.) fogyatékkal élő 6%

Részletesebben

PEDAGÓGIAI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON

PEDAGÓGIAI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON PEDAGÓGIAI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON Tanulmány Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. március 23. Tartalomjegyzék P e d a g ó g i a i r e h a b i l i t á c i ó M a g y a r o r s z á g o n TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A Stratégia szakmai eszköztárának bemutatása Készítette: Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Fıosztálya 1 HISZÜNK ABBAN, HOGY A VÁLTOZÁS ÚJ, KONSTRUKTÍV, ÉS POZITÍV EREDMÉNYT HOZ. 2 12 évvel ezelőtt

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Sulyok Tamás fıiskolai adjunktus projektkoordinátor Tanulás és fogyatékosság Egri Kulturális és Mővészeti Központ Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magán-személynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2009. MÁRCIUS

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt Fő célok: A 20 64 évesek legalább 75

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv elsı másfél évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

"Külsı" szolgáltatók és szolgáltatások

Külsı szolgáltatók és szolgáltatások 7. számú melléklet "Külsı" szolgáltatók és ok ápolást, gondozást nyújtó intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény családsegítés egészségügyi alapellátás étkeztetés idısek otthona, a pszichiátriai

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK A projekt bemutatása Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK 1. Projektkörnyezet 2. A projekt céljai 3. Tanulságok 1. Környezet MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

2011.04.18. siket vagy beszédhibás 11% értelmi 10% látásfogyatékos 14% egyéb 19% súlyos halmozott 2% mozgássérült 44% fogyatékkal élő 6%

2011.04.18. siket vagy beszédhibás 11% értelmi 10% látásfogyatékos 14% egyéb 19% súlyos halmozott 2% mozgássérült 44% fogyatékkal élő 6% Az előadás témája Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása Dr. Gortka-Rákó Erzsébet DOTE 2011. 03.05. 1.Adatok a fogyatékossággal élőkről 2.Társadalom és fogyatékosság 3.A fogyatékossággal élőket ellátó

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben