Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE"

Átírás

1 NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette: Kozma Judit fıosztályvezetı asszony, SZMI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások Fıosztálya FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Budapest, július 1

2 Tartalom 1. Fogalmi megközelítés 3 2. A közösségi ellátás célja, lényege 3 3. Hazai szabályozás 4 4. A szolgáltatás vezérelve 4 5. A közösségi ellátások általános jellemzıi 5 6. A minıségi szolgáltatás biztosításának elsıdleges feltételei 6 7. A közösségi ellátás tevékenységi formái Megkeresı munka Állapotfelmérés Pszicho-szociális intervenciók Információs, ügyintézı, érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység Az intézményközi együttmőködést elısegítı tevékenység A közösségi gondozó és koordinátor munkaköri követelményei Dokumentáció Irodalmi áttekintés Függelék 13 2

3 1. FOGALMI MEGKÖZELÍTÉS A közösségi ellátás esetében a közösségi kifejezés arra utal, hogy az érintettek ellátása azok eredeti lakókörnyezetében, közösségében történik, s nem az érintett kiemelésével, intézményi keretek között. A közösség elsıdlegesen olyan emberi kapcsolatrendszert jelent, amelyben az emberek rendszeresen vagy gyakran érintkeznek egymással, ismerısi viszonyban állnak, és az adott földrajzi helyhez, annak hagyományaihoz és értékeihez viszonyítva határozzák meg önmagukat. A közösség a személyiség elsıdleges élettere. A közösség emberi kapcsolatai gyakran összetett struktúrákat képeznek. A család, rokonság, szomszédság, munkatársak, a helyi üzletek, piacok, vallási szervezetek, közigazgatási szervek, önkormányzatok, stb. alkotják a helyi közösséget. Tágabb értelemben közösségnek fogható fel minden olyan kapcsolati háló, amelyben az egyén önálló szereppel vesz részt, amely számára fontos, és amely valamilyen érték- és érdekközösségen alapul. Gyakran a tág értelemben vett közösségek ma mintegy virtualizálódtak, tagjaik kommunikációs eszközök segítségével tartják a kapcsolatot egymással. A közösség kommunikációs rendszer, társas erıforrás, amelynek eszközeit és szolgáltatásait igénybe lehet venni, és amelyben az egyén maga is erıforrást jelent mások számára. A közösség az egyén társadalmi integrálódásának eszköze, szociális védıháló, az önazonosság egyik pillére és önmegvalósítási terepe. Általában a szociális viselkedés színvonalának fenntartója. A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között. Célcsoportját az otthonukban élı, intenzív támogatást igénylı, nem veszélyeztetı állapotú pszichiátriai betegek képezik, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható, de a szükségleteiknek megfelelı életvitelük, rehabilitációjuk és szociális biztonságuk csak intenzív közösségi ellátással segíthetı optimálisan. A célcsoporthoz tartoznak, azok a szociális intézményben élı, a szakértıi bizottság szerint lakóhelyi reintegrációra alkalmas ellátottak, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozó krónikus pszichiátriai betegek, akik az önálló életvitel fenntartásában fokozott támogatást igényelnek. 2. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE CÉLJA, LÉNYEGE A közösségi ellátás a pszicho-szociális rehabilitáció eszközeivel nyújt segítséget a saját lakókörnyezetükben élı krónikus pszichiátriai és szenvedélybetegeknek. Célja a betegségbıl adódó károsodás, pszicho-szociális fogyatékosság okozta hátrányok leküzdése annak érdekében, hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek a számukra lehetséges legteljesebb mértékben részt vehessenek a közösség életében. A közösségi ellátást nyújtó szociális szakemberek munkájának fókuszában a krónikus pszichiátriai és szenvedélybetegek felépülési lehetısége áll. Felépülésüket igyekeznek elısegíteni a pszicho-szociális rehabilitáció eszköztárával: az érintettek megküzdési képességének erısítésével, önsegítı aktivitásuk ösztönzésével, felelısségérzetük ébren tartásával, készségfejlesztéssel, személyes szabadságuk 3

4 tiszteletben tartásával, az erıforrások felkutatásával, a segítı intézmények közti együttmőködés serkentésével. A közösségi ellátás hosszú távú segítséget nyújt a pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális kompetenciájának javításában, a stigmatizáció csökkentésében, az egészségügyi ellátás igénybevételében, a foglalkozási rehabilitációban, a társadalmi szerepvállalásban, ezáltal az ellátottakat képessé teszi személyes céljaik elérésére. 3. HAZAI SZABÁLYOZÁS A szolgáltatás kereteit az évi III. tv. és az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szabályozza, mely többek között meghatározza a szolgáltatás tartalmát, a szolgáltatást nyújtókra vonatkozó képesítési elıírásokat, a gondozók által ellátható ellátottak és a szolgáltatás mőködtetéséhez minimálisan szükséges szakemberek számát. 4. A SZOLGÁLTATÁS VEZÉRELVEI A medikális értelemben vett gyógyítás, kezelés nem célja a szolgáltatásnak, de elısegíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást és a kezelést végzıkkel való együttmőködést. A szolgáltatást az ellátott természetes életterében kell végezni, azokon a színtereken, ahol igény mutatkozik a szolgáltatásra. A közösségi szolgáltatás alapja az a meggyızıdés, hogy a pszichiátriai problémával élık képesek életüket irányítani és eredeti lakókörnyezetükben a közösség más tagjaival azonos szintő teljes életet élni. A szolgáltatások kialakításában a felhasználók és természetes támogatóik igényeire szükséges alapozni. A hatékonyabb beavatkozás érdekében figyelembe kell venni az egyén- és környezete közötti kölcsönhatások rendszerét (a lehetıségeket és korlátokat). A szolgáltatás hatékony segítséget kizárólag a pszichiátriai betegek ellátásában érintett társszakmák és a felhasználók lakóhelyén illetékes szociális szolgáltatások horizontálisan szervezıdı együttmőködésének keretei között tud nyújtani. A különbözı szakterületek és szolgáltatások együttmőködése alapelv a közösségi ellátások mőködtetésénél. A szolgáltatás rehabilitációs tevékenységet folytat, így elengedhetetlen, hogy hatékonyság-mutatók kísérjék a gondozási folyamatot. A hatékonyság-mutatók többek között vonatkozhatnak a szolgáltatás felhasználójával és segítıivel együtt meghatározott célok elérésére, önellátási képességének vagy kapcsolatrendszerének fejlıdésére, a munka világával kapcsolatos eredményekre, stb. 4

5 5. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, ingyenes. A segítséget kérık mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátásokat. A lakókörnyezetben folyik, ezáltal is biztosítva, hogy az érintett ott kap segítséget problémáira, ahol azok keletkeztek, s javítva ezzel a segítséghez jutás esélyét és az igénybevételi hajlandóságot. Nem gyógyító tevékenység, a közösségi ellátások a pszichiátriai problémával küzdı emberek komplex pszicho-szociális rehabilitációjára szervezıdnek. Ugyanakkor a javuló életminıségi mutatók, a kevesebb stresszhelyzet, hozzájárulhatnak a pszichopatológiai állapot pozitív irányba történı javulásához, s az együttmőködés a szociális szolgáltatásokkal javíthatja a medikális kezelést végzıkkel történı együttmőködést is. Akut pszichotikus állapotok, azonnali reagálást igénylı krízishelyzetek kezelésére a szolgáltatás nem alkalmas, de fontos feladata a krízisek megelızése, idıben történı jelzése és az egészségügyi szakemberrel együtt a krízisellátásban való részvétel. A közösségi szolgáltatások általános jellemzıje a környezeti erıforrások intenzív igénybevétele, így a professzionális segítık mellett nagyban támaszkodhatnak a szolgáltatók az érintett környezetére, önkéntesek bevonására. Struktúrája rugalmas, könnyen reagál a közösségben megjelenı problémákra. A kliens állapotához és helyzetéhez igazítja, és könnyen teljesíthetı elvárásokat támaszt, amelyek elindíthatják a változást. Az egészségügyi ellátórendszerrel és az érintett ellátásában résztvevı más szolgáltatókkal, hivatalokkal való együttmőködés alapfeltétele a hatékony közösségi ellátásnak. 5

6 6. A MINİSÉGI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK ELSİDLEGES FELTÉTELEI a szupervízió és kiégés elleni tréning rendszeres biztosítása a munkatársak részére, a rendszeres team megbeszélések, intézményközi teamek, munkacsoportok összehívása a társszakmák és szolgáltatások együttmőködésének összehangolására, a szolgáltatás éves evaluációja, a felhasználók visszajelzései alapján, belsı mőködési szabályzat megléte, az intézményen belüli kommunikációs csatornák kiépítése (például ügyeleti napló), a rendszeres kommunikáció hazai és külföldi társintézményekkel a tágabb szakterületrıl, a szakmai továbbképzés biztosítása munkatársak részére, az egészséges munkakörülmények biztosítása a tevékenységi kör(ök) igényeinek megfelelıen, a forgalmi adatok rendszeres és pontos rögzítése, a tevékenység dokumentálása, a felhalmozott információkból a szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó következtetések levonása, a mőködési mód részletes leírása, a rendszeres és kiszámítható elérhetıség 6

7 7. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS TEVÉKENYSÉGI FORMÁI Megkeresı munka Állapotfelmérés Pszicho-szociális intervenciók Információs, ügyintézı, érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység Az intézményközi együttmőködést elısegítı tevékenység A különbözı tevékenységi formák nem csak önállóan, hanem egymás mellett, egymást kiegészítve is végezhetık. Célszerő tehát, ha a szolgáltatást nyújtó szociális szakemberek mindegyike egyszerre több tevékenység végzéséhez rendelkezik kompetenciákkal Megkeresı munka Tekintettel a pszichiátriai problémával élı emberek vulnerabilitására (sebezhetıségére/sérülékenységére) a közösségi ellátásoknak aktívan kell törekedniük az érintettek elérésére és bevonására. A megkeresı munka kapcsán alapfeltétel, hogy a szolgáltatás ismertetése közérthetı nyelven, az érintetteket és családtagjaikat megszólítva történjen a helyi kommunikációs csatornák széleskörő igénybevételével. A szolgáltatás potenciális felhasználóit és természetes segítıiket többféle módon érhetjük el: tájékoztatók közzétételével a helyi újságokban, televíziókban, rádiókban, szórólapok, plakátok elhelyezésével; programok, rendezvények szervezésével. A megkeresı tevékenyég egy másik eleme, amikor az érintetteket közvetetten, a társintézmények és a lakókörnyezet bevonásával igyekszünk elérni. Ennek eszközei lehetnek: a jelzırendszer kiépítése, az intézményközi esetátadások rendszerének kialakítása. Ez utóbbi tevékenység alapvetıen a közösségi koordinátor feladata, aki kiépíti azokat a helyi csatornákat, melyek összekötik és összehangolják az egyes társintézmények szolgáltatásait. A közösségi szolgáltatás minimális személyi feltételei: 2 fı közösségi gondozó 1 fı közösségi koordinátor Tárgyi feltételek: kommunikációs eszközök: telefon, fax, számítógép, Internet elérés 7

8 7.2. Állapotfelmérés Az állapot és életvitel felmérés célja, hogy megismerjük a kliens és hozzátartozója életének minden területén a mőködési mechanizmusokat, illetve a mőködést akadályozó és segítı tényezıket. A kliens és hozzátartozói vonatkozásában a következı tématerületekre fókuszálunk: A kliens és hozzátartozói személyes céljainak felmérése, rövid távú, reális és örömteli, mindannyiuk által elfogadott gondozási célok közös kimunkálása A gondozási célokat akadályozó kulcsproblémák felmérése A kulcsproblémák elemzése A gondozási célok teljesülésének tervezett és tényleges idıpontja Az állapotfelmérés szerves része a társszakmák helyzetfelmérésének ismerete is. Ide tartoznak az orvosi diagnózisok, a pszichopatológiai állapottal kapcsolatos medikális vélemények, a jogi státusz (gondnokság, munkaképesség) stb. Már az állapotfelmérés során szükség van a multidiszciplináris keretek között történı gondolkodásra. Az állapot és életvitel felmérés során megismerjük/felmérjük többek között az alábbi tényezıket: mindennapi életmód, lakhatás, szociális kapcsolatok, közösségi életben való részvétel, kommunikáció, problémamegoldás, stresszterhelés/kezelés, betegséghez való viszonyulás, betegség ismerete, hozzátartozókhoz való viszonyulás, compliance, kríziskezelés. Személyi feltétel: közösségi gondozók, közösségi koordinátor. A probléma feltárásának fázisa egyszerre a bizalmi kapcsolat kialakításához is fontos lépés, ezt a kapcsolatot, pedig annak kell kialakítania, aki a továbbiakban dolgozni fog az adott családdal. Megfelelı felkészítéssel a közösségi gondozók is képesek az állapotfelmérésre. Tárgyi feltétel: adatlapok, dokumentációs eszközök 7.3. Pszicho-szociális intervenciók A szolgáltatás során használt szokásos intervenciók a következık: Korai figyelmeztetı tünetek felmérése: a betegség visszaesésekor megjelenı, bevezetı tünetek összeírása, megbeszélése, a jelentkezéskor szükséges teendık és a kapcsolattartó személyek megnevezése. Készségfejlesztés: stresszkezelés, a problémamegoldó készség és a célok eléréséhez kapcsolódó készségek fejlesztése, társas kapcsolatok kialakításához, valamint az önálló életvitelhez szükséges készségek fejlesztése. Pszicho-szociális rehabilitáció: munkához való hozzájutás segítése, szabadidı szervezett eltöltésének segítése, egyéb klubtevékenységhez való hozzájutás szervezése. 8

9 Speciális stratégiák: gyógyszer-compliance segítése, a napi tevékenység megszervezése, az agresszió kezelése, az öngyilkosság kockázatának kezelése, segítı beszélgetés lefolytatása. Egyéni esetkezelés: esetmenedzseri munka, illetve lehet folyamatos gondozói tevékenység az egyéni esetmunka keretei között. Szociális munkacsoportokkal: önsegítı csoportok szervezıdésének segítése, hozzátartozói csoport szervezése, mőködtetése, facilitálása, kulturális és szabadidıs programokon való részvétel, részvétel ismeretterjesztı programokon prevenciós céllal, tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásról betegcsoportoknak egészségügyi intézményekben. A problémakezelés dokumentációja: gondozási terv elkészítése, melynek része az együttmőködésrıl megállapodás az ellátottal, illetve a természetes támogatókkal és más, a személyes célok elérését segítı személyekkel, szolgáltatókkal, idıszakos értékelések idıpontjának meghatározása. Szükséges személyi feltételek: közösségi gondozók, közösségi koordinátor. Szükséges tárgyi feltételek: Iroda a szolgáltatás háttértevékenységéhez, interjúkhoz. A gondozók tevékenységüket rendszerint az érintettek lakóhelyén vagy a különbözı intézményekben folytatják, alkalmanként sor kerülhet az irodában történı találkozásokra is, de semmiképpen nem célszerő egy ügyfélfogadásra berendezkedett központot kialakítani, és ott várni a betérı klienseket Kommunikációs eszközök. Ezek közül a telefon az egyik legfontosabb kommunikációs eszköz. Idıpontok egyeztetésére, rövid konzultációk lebonyolítására, ügyintézésre és a folyamatosan mobil kollégák elérésére elsısorban a szolgáltatás céljára rendszeresített mobiltelefonok felelnek meg. Közlekedési eszközök Információs, ügyintézı, érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység Ügyintézés: munkaügyi központokban történı regisztrációban történı segítségnyújtás, oktatási intézményekkel kapcsolat kiépítés és kapcsolattartás az ellátott érdekében, hivatali ügyintézés (személyesen, levélben, telefonon), Érdekvédelem: a helyi közösségekkel és közösségfejlesztıkkel együttmőködés a személyes célok elérése érdekében, jog- és érdekvédık felkeresése az ellátott érdekében, kapcsolattartás a szociális alap és szakosított ellátás szakembereivel (személyesen, levélben, telefonon), kapcsolattartás az egészségügyi alap és szakellátás szakembereivel (személyesen, levélben, telefonon). 9

10 Adminisztráció: a teljes esetgazda/gondozó tevékenységhez tartozó jogszabályban elıírt, illetve belsı használatra kidolgozott dokumentáció vezetése. Szükséges személyi feltételek: közösségi gondozók, közösségi koordinátor. Szükséges tárgyi feltételek: iroda a szolgáltatás háttértevékenységéhez, kommunikációs eszközök, adatlapok, dokumentációs eszközök Az intézményközi együttmőködést elısegítı tevékenységek Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási, lehetıségek igénybevételérıl Kapcsolattartás a természetes közösségi erıforrásokkal Intézmények fölötti team megbeszélés, esetmegbeszélés Szakmai továbbképzéseken, konferencián való részvétel Szupervízión való részvétel 7.6 A közösségi gondozó és koordinátor munkaköri követelményei A közösségi gondozásban dolgozónak rendelkeznie kell a következı kompetenciákkal: a közösségi gondozásban alapvetı attitőd, melynek elemei: a közösségi alapú ellátás preferálása, az intézményes megoldási módok kerülése, az egyenrangú kapcsolat, mint intervenciós eszköz alkalmazása, közösségi szemlélet, a megfelelı kapcsolat a kliensekkel és hozzátartozóikkal (jellemzıi: empátia, a túlápolás kerülése, törekvés a tanításra, a kliens kompetenciáinak tisztelete, fejlıdésorientáltság); a segítı szakma etikai elveinek és dilemmáinak, etikai kódexének ismerete; naprakész tudás (ismeretek és készségek) a következı területeken: a pszichiátriai szociális munka ismérvei, a hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés, együttmőködés, esetmenedzsment. kommunikációs képesség, mely lehetıvé teszi a felhasználóval, a családjával, a gondozásában részt vevı egészségügyi személyzettel, a társadalmi környezettel való kapcsolat tartását; megfelelı önismeret, a kompetenciahatárok ismerete és betartása; 10

11 8. DOKUMENTÁCIÓ Kérelem, kérelemrıl értesítı, nyilvántartás Írásos tájékoztatók, szórólapok, a helyi médiában megjelenı tájékoztató anyagok Megállapodás a klienssel Gondozási terv (része az 1. sz. melléklet) 1. sz. melléklet: állapot és életvitel felmérı lapok (életvitel pszicho-szociális problémák felmérése, szükségletfelmérı lap, betegséggel járó stressz felmérése, önellátás mentális állapot felmérése) korai figyelmeztetı tünetek, problémamegoldó lap, Esetkövetı lap Havi gondozási és eseménynapló szervezeti szintő együttmőködési megállapodások (kiemelten az illetékes pszichiátriai gondozóval, szociális-, munkaügyi szolgáltatókkal), Ajánlott dokumentáció készségfejlesztéshez kapcsolódó munkalapok, speciális stratégiák munkalapjai (gyógyszerszedés nyilvántartása, aktív figyelem, alvás nyomon követése, napi étel és italfogyasztás, problémaelemzı lap, kommunikációs készségfejlesztés dokumentumai, szorongásos rohamok naplója, kríziskezelés dokumentációja, agresszió kezelés dokumentációja, önellátási-, társalgási készségek dokumentációja) - szociális diagnózis 11

12 9. IRODALMI ÁTTEKINTÉS Bugarszki Zs.: A szociális munka új lehetıségei a Pszichiátriai betegek ellátásában Esély 2003/1 Bugarszki Zs.: A közösségi pszichiátriai ellátásról. Esély 2006/1 Csuhai Cs. Klára: Pszichopatológia. Családsegítés, mentálhigiéné. Módszertani Füzetek XI. HÍD Családsegítı Központ, Bp., Ébredések Alapítvány Új kiadás: A közösségi pszichiátria és addiktológia kézikönyve. Várható megjelenés 2006 végén. Egyes fejezetek letölthetıek az Ébredések Alapítvány honlapjáról: Falloon, I. R. H.: Az integrált pszichiátriai ellátás. Füredi János Buda Béla Németh Attila Tariska Péter: A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Kiadó, Bp., Harangozó Judit: Közösségi pszichiátria mint a lakóhelyi rehabilitáció modellje. Huszár Ilona Kullmann Lajos Tringer László (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina Kiadó, Bp., o. Harangozó J. - Tringer László - Gordos E. - Kristóf R. - Werrnig R. - Slezák A. - Lırintz Zs. - Varga A. - Bulyáki T.: Paradigmaváltás a pszichiátriában. Lege Artis Medicinaeo, szeptember, o. Harangozó J. (2006): Bizonyítékokon alapuló pszichoszociális intervenciókkal történı közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció. Könyvfejezet. In: A szkizofrénia pszichoterápiája. Szerk.: Trixler M., Tényi T. ( ). Szabó Lajos: A szociális esetmunka gyakorlata. Wesley könyvek szociális munkásoknak 5. Wesley János Lelkészképzó Fõiskola, Budapest,

13 10. FÜGGELÉK Kötelezı dokumentációk (formailag követése nem kötelez) 13

14 Megállapodás Megállapodás a fenntartó neve, címe (továbbiakban: közösségi ellátás) és az igénylı közötti együttmőködésrıl. Az intézmény tevékenysége: Szt. 57. (1) g) pontjának alapján nyújtott közösségi ellátás, mely megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, valamint a végrehajtási rendeletekben foglaltaknak. A szolgálat képviselıjének neve, beosztása: közösségi koordinátor A szolgálat fenntartó neve:.. A szolgálat fenntartó címe: Fenntartó képviselıjének neve, beosztása:.. intézményvezetı Az ellátást igénybe vevı adatai: Neve: Születési neve:..állampolgársága:... Születési helye:..idıpontja:.. Anyja neve: Személyi igazolvány száma: TAJ száma: Lakcíme: Tartózkodási helye: Az ellátást igénybe vevı törvényes képviselıje: Neve: Születési neve: Anyja neve:... Kirendelı szerv megnevezése: Kirendelı határozat száma, kelte: Születési helye, idıpontja: Személyi igazolvány száma: Lakcíme: Megállapodás idıtartama: (megfelelı rész aláhúzással jelölendı) Határozott: Az ellátás igénybevételének kezdı idıpontja: Az ellátás megszőnésének idıpontja: Határozatlan idıtartamú: Az alapellátás igénybevételének kezdı idıpontja: 14

15 A szolgáltatás biztosításának módja: A szolgáltatások térítésmentesen vehetık igénybe. A szolgáltatás igénybe vétele önkéntességen alapul. Az együttmőködés keretében igénybe vehetı szolgáltatások, programok: Ide a fenntartó által nyújtott szolgáltatások kell megjeleníteni, mint például: Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változásra motiváló tényezık feltárása, problémamegoldó beszélgetések; Stressz-kezelés Készségfejlesztés, rehabilitációs interakciók: - életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, megvalósítása; - az önellátásra való képesség javítása és fenntartása; - a munkához való hozzájutás segítése. Tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, a betegséggel való együttélés optimalizálásáról; Speciális stratégiák: - szabadidı szervezett eltöltésének segítése, - szabadidıs, önsegítı csoportok, támogató hálózatok szervezıdésének segítése, - tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetıségek igénybevételérıl. A szolgálat munkatársai a fenti szolgáltatásokat az ellátott otthonában, ill. lakókörnyezetében egyéni szükségletekre alapozva és aszerint ütemezve, gondozási terv alapján személyesen biztosítják vagy közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való hozzájutást. A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételének módja: Az ellátás igénybevétele önkéntes és kérelem alapján történik, térítésmentesen. Az ellátást igénybe vevı, ill. törvényes képviselıje a megállapodás megkötésekor nyilatkozik arról, hogy tájékoztatást kapott: A szolgálat által biztosított ellátás tartalmáról és feltételeirıl, A szolgálat és az igénybe vevı közötti kapcsolattartás módjáról, A szolgálat által vezetett nyilvántartásokról, A panaszjog gyakorlásáról. Az ellátott vállalja: A Közösségi Ellátás munkatársaival való együttmőködést, A foglalkozásokon való szeszmentes (alkohol, gyógyszer, kábítószer) megjelenést, A foglalkozásokon való részvételt és lehetıség szerint az aktív együttmőködést, A segítıi tevékenység megvalósulását lakókörnyezetében lehetıségei szerint maradéktalanul biztosítja, 15

16 Kapcsolattartás és segítés szempontjából fontos bárminemő változás elızetes bejelentése. A megállapodás módosítása: Megállapodást kötık közös megegyezéssel módosíthatják a megállapodást, Új megállapodás kötése a jelen megállapodás után, ha a hosszabbítás indokolt, Új megállapodás kötése, a jelen megállapodás megszakítása után, ha a felek úgy határoznak. A megállapodás megszőnése: A szolgálat jogutód nélküli megszőnésével, A jogosult halálával, A megjelölt idıtartam lejártával, Bármelyik fél részérıl történı felmondással, Abban az esetben, ha az ellátott súlyosan megszegi a megállapodást. Az intézményvezetı az együttmőködési megállapodást megszünteti: Másik intézménybe történı elhelyezéssel Panasztétel lehetısége: A közösségi Ellátás szolgáltatásait igénybevevık észrevételeiket, panaszaikat megtehetik: Közösségi koordinátornál, Intézményvezetınél, A fenntartó képviselıjénél, Az ellátott jogi képviselınél: neve:..., elérhetısége:. A szolgálat részérıl fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezetı feladatkörébe tartozik, aki 15 napon belül köteles a panasztevıt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményérıl. Amennyiben az intézményvezetı határidıben nem intézkedik, vagy a panasztevı nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott határidı lejártát, illetve intézkedés kézhezvételét követı nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátást igénybe vevı, törvényes képviselıje kijelenti, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és egyidejőleg kötelezettséget vállal azok tiszteletben tartására, melyet jelen Megállapodás aláírásával megerısíti. Az ellátást igénybe vevı, törvényes képviselıje kijelenti, hogy adatokat szolgáltat az intézményben, jogszabályok által elıírt nyilvántartások vezetéséhez, valamint szociális ellátásra való feltételeit érintı, valamint az ellátást igénybe vevı, törvényes képviselıje személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetıjével. 16

17 A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak megfelel. Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezést követıen, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, helybenhagyólag írtak alá. Jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a közösségi pszichiátriai ellátásra vonatkozó mindenkori jogszabályok az irányadóak. A megállapodást aláírók kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsıdlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. A megállapodás kelte: Budapest, Közösségi koordinátor Ellátott, vagy törvényes képviselıje Jóváhagyta 17

18 A cél: Gondozási terv 1 A természetes támogatók/hozzátartozók személyes céljai A cél megvalósulását akadályozó probléma, gátló tényezık: Megállapodás az adott gondozási idıszakra: A személyes célok/ hozzátartozók, természetes támogatók / érdekében: Közösségi gondozók által vállalt készségfejlesztés és tevékenység és ütemezése: A kliens által vállalt feladatok: A hozzátartozók /természetes támogatók által vállalt feladatok: Multidiszciplinális teamben bevonandó szolgáltatók: A gondozási terv, személyes célok áttekintésének, értékelésének idıpontja: Ellátott aláírása: Természetes támogató/hozzátartozó aláírása: Közösségi gondozó: Közösségi koordinátor: Gondnok: Bp A gondozottat megkérjük, hogy olyan célt válaszon ki magának, amely könnyőszerrel elérhetı. Ezeknek a céloknak az elérése jelentıs és tartós elınyökkel jár az adott személy mindennapi életminıségének szempontjából. A célok kitőzésének alapelvei: könnyen elérhetı és mindennapos célokat válasszon; 1 Elválaszthatatlan része az 1. sz. melléklet szerinti állapotfelmérés 18

19 aszerint rangsorolja a célokat, hogy melyik növeli jobban az életminıséget; a felmérést végzı személy emlékeztetheti a gondozottat azokra a tevékenységekre, amelyeket az életvitel felmérésénél vagy máskor a felmérések alatt fokozni szeretett volna; a túlságosan nagyratörı vagy túl összetett célokat bontsa ki kisebb szakaszokra; a célokat úgy fogalmazza meg, hogy a tevékenységet pontosan meghatározza: adja meg, hogy mikor, hol, kivel, milyen gyakran és meddig; adjunk idıt a lehetséges célok kigondolására. A célokat azoknak a korlátoknak a figyelembevételével kell meghatározni, amelyek a gondozott pillanatnyi készségeibıl fakadnak. Ez azt jelenti, hogy egyetlen célt apró lépések sorozatára kell felbontani, vagy rövidtávra egy egyszerőbb hétköznapi célt kell kitőzni. Azokat a célokat kell kiválasztani, amelyek a legkönnyebben eredményeznek jelentıs javulást az adott személy életminıségében. Ezek általában mindennapos célok, nem az egyszer az életben típusú dolgok. Van, akinek nehézséget okoz a hétköznapi célok megfogalmazása. Minden célt részletesen leírunk, így bárki megértheti a célul kitőzött tevékenység pontos menetét, és könnyen igazolhatja a cél elérését. A célok minden esetben az adott személy egyéni céljai, amelyek elérése változást eredményez a saját viselkedésében. Olyan célokat nem választunk, amelyek egy másik személy viselkedésformáinak vagy élethelyzetében a megváltoztatására irányulnak az egyéni cél az, amelyik változásokat eredményez az adott személy saját viselkedésében vagy élethelyzetében. 19

20 Az életvitel felmérése Hol tölti a legtöbb idejét? Milyen tevékenységekkel tölti a legtöbb idejét? Kivel tölti a legtöbb idejét? Hol töltené legszívesebben az idejét? Milyen tevékenységekkel töltené legszívesebben az idejét? Kivel töltené legszívesebben az idejét? Kivel beszéli meg személyes céljait, problémáit? Kivel beszélné meg legszívesebben személyes céljait, problémáit? Van-e olyan a következık közül, amelyet kellemetlennek tart és próbál elkerülni? Kellemetlen és elkerült helyszín: Kellemetlen és elkerült tevékenység: Kellemetlen és elkerült ember: 20

21 A pszichoszociális problémák felmérése Jelenleg milyen más problémákkal kell szembenéznie a következık közül: munkahely: anyagi helyzet: lakáshelyzet: tanulás: szabadidı eltöltése: barátok: párkapcsolat: családi kapcsolat: gyereknevelés: etnikai, kisebbségi ellentétek:... alkohol és kábítószer fogyasztás: egyéb: Az emberek életének viselkedésformáit azok a jutalmak határozzák meg, amelyeket az általuk végzett tevékenységek során szereznek meg, és azokat a tevékenységeket végzik 21

22 a leggyakrabban, amelyek mindig a leginkább kielégítık számukra. Ennek megfelelıen: a legkevésbé kielégítı tevékenységeket végzik a legritkábban, adott esetben a kérdéses személy természetétıl idegen tevékenységeket. Az emberek úgy gondolják, hogy életvitelük optimális, ha nap mint nap a számukra legkielégítıbb tevékenységeket végzik, és tartózkodnak a számukra kellemetlen tevékenységektıl. Az életvitel felmérése szembeállítja a ténylegesen végzett mindennapos tevékenységeket azokkal, amelyeket a kérdéses személy szívesen végezne. Feljegyezzük a jelenlegi és a kívánt életvitel közötti eltéréseket. A nagyfokú különbség az elégedetlenség és a frusztráció fokát mutathatja, és azoknak a változásoknak az elérésére ösztönzi az adott személyt, amelyek képessé teszik arra, hogy az eltérést csökkentse. Ezen változások elérését az adott személy egyéni céljaiként lehet kitőzni. Amikor egy probléma szóbakerül, megkérjük az adott személyt, hogy jellemezze problémáit, mondja el: milyen szempontból akadályozza a mindennapos életét, és hogyan próbál megbirkózni ezekkel. 22

Szakmai ajánlás KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Budapest, 2011 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Engedélyezési száma:

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-KÖZ PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-KÖZ.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2011. év Kötelezően vezetendő és csatolandó dokumentációk Közösségi ellátás-pszichiátriai

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő és csatolandó dokumentációk Közösségi ellátás-szenvedélybetegek

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A lap 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési helye, idıpontja: Lakóhelye:. Tartózkodási

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Az ellátás tevékenységét meghatározó jogszabályok és szabályzatok: - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzata EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Sándorfalva, Szabadság tér 4/a

Sándorfalva Város Önkormányzata EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Sándorfalva, Szabadság tér 4/a Sándorfalva Város Önkormányzata EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Sándorfalva, Szabadság tér 4/a Iktatószám:./ Megállapodás étkeztetés biztosítására Amely létrejött egyrészrıl az Egyesített

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/...

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/... Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Érdeklődni: 82/414-778 (130 vagy 134 mellék) KÉRELEM ÉS ADATLAP Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ 1. a) Milyen tanulságok adódnak a szegénység és a szegénypolitika történeti értelmezéséből? Meg lehet-e szüntetni szegénypolitikával a szegénységet? b) Milyen szerepe van a kulturális foglalkoztatásnak

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére Módszertani ajánlás Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez

Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Telefon: 42/520-002, 520-003 Támogató Szolgálat 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 23. Telefon:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testületének 1/2009. (I. 22.) ökr. számú rendelete a falugondnoki szolgáltatásról (egységes szerkezetben) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselı-testülete

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 186-06 Pszichiátriai gondozási feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 186-06/1 Egy (elızetesen

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítı Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

A 8/2009.(VI.30) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege

A 8/2009.(VI.30) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege Piliscsév község Önkormányzatának 1/2009.(II.27.) számú, a Piliscsév község Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó, illetve oktatási intézményeknél történı szolgáltatások igénybevételérıl

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben