Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE"

Átírás

1 NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette: Kozma Judit fıosztályvezetı asszony, SZMI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások Fıosztálya FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Budapest, július 1

2 Tartalom 1. Fogalmi megközelítés 3 2. A közösségi ellátás célja, lényege 3 3. Hazai szabályozás 4 4. A szolgáltatás vezérelve 4 5. A közösségi ellátások általános jellemzıi 5 6. A minıségi szolgáltatás biztosításának elsıdleges feltételei 6 7. A közösségi ellátás tevékenységi formái Megkeresı munka Állapotfelmérés Pszicho-szociális intervenciók Információs, ügyintézı, érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység Az intézményközi együttmőködést elısegítı tevékenység A közösségi gondozó és koordinátor munkaköri követelményei Dokumentáció Irodalmi áttekintés Függelék 13 2

3 1. FOGALMI MEGKÖZELÍTÉS A közösségi ellátás esetében a közösségi kifejezés arra utal, hogy az érintettek ellátása azok eredeti lakókörnyezetében, közösségében történik, s nem az érintett kiemelésével, intézményi keretek között. A közösség elsıdlegesen olyan emberi kapcsolatrendszert jelent, amelyben az emberek rendszeresen vagy gyakran érintkeznek egymással, ismerısi viszonyban állnak, és az adott földrajzi helyhez, annak hagyományaihoz és értékeihez viszonyítva határozzák meg önmagukat. A közösség a személyiség elsıdleges élettere. A közösség emberi kapcsolatai gyakran összetett struktúrákat képeznek. A család, rokonság, szomszédság, munkatársak, a helyi üzletek, piacok, vallási szervezetek, közigazgatási szervek, önkormányzatok, stb. alkotják a helyi közösséget. Tágabb értelemben közösségnek fogható fel minden olyan kapcsolati háló, amelyben az egyén önálló szereppel vesz részt, amely számára fontos, és amely valamilyen érték- és érdekközösségen alapul. Gyakran a tág értelemben vett közösségek ma mintegy virtualizálódtak, tagjaik kommunikációs eszközök segítségével tartják a kapcsolatot egymással. A közösség kommunikációs rendszer, társas erıforrás, amelynek eszközeit és szolgáltatásait igénybe lehet venni, és amelyben az egyén maga is erıforrást jelent mások számára. A közösség az egyén társadalmi integrálódásának eszköze, szociális védıháló, az önazonosság egyik pillére és önmegvalósítási terepe. Általában a szociális viselkedés színvonalának fenntartója. A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között. Célcsoportját az otthonukban élı, intenzív támogatást igénylı, nem veszélyeztetı állapotú pszichiátriai betegek képezik, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható, de a szükségleteiknek megfelelı életvitelük, rehabilitációjuk és szociális biztonságuk csak intenzív közösségi ellátással segíthetı optimálisan. A célcsoporthoz tartoznak, azok a szociális intézményben élı, a szakértıi bizottság szerint lakóhelyi reintegrációra alkalmas ellátottak, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozó krónikus pszichiátriai betegek, akik az önálló életvitel fenntartásában fokozott támogatást igényelnek. 2. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE CÉLJA, LÉNYEGE A közösségi ellátás a pszicho-szociális rehabilitáció eszközeivel nyújt segítséget a saját lakókörnyezetükben élı krónikus pszichiátriai és szenvedélybetegeknek. Célja a betegségbıl adódó károsodás, pszicho-szociális fogyatékosság okozta hátrányok leküzdése annak érdekében, hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek a számukra lehetséges legteljesebb mértékben részt vehessenek a közösség életében. A közösségi ellátást nyújtó szociális szakemberek munkájának fókuszában a krónikus pszichiátriai és szenvedélybetegek felépülési lehetısége áll. Felépülésüket igyekeznek elısegíteni a pszicho-szociális rehabilitáció eszköztárával: az érintettek megküzdési képességének erısítésével, önsegítı aktivitásuk ösztönzésével, felelısségérzetük ébren tartásával, készségfejlesztéssel, személyes szabadságuk 3

4 tiszteletben tartásával, az erıforrások felkutatásával, a segítı intézmények közti együttmőködés serkentésével. A közösségi ellátás hosszú távú segítséget nyújt a pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális kompetenciájának javításában, a stigmatizáció csökkentésében, az egészségügyi ellátás igénybevételében, a foglalkozási rehabilitációban, a társadalmi szerepvállalásban, ezáltal az ellátottakat képessé teszi személyes céljaik elérésére. 3. HAZAI SZABÁLYOZÁS A szolgáltatás kereteit az évi III. tv. és az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szabályozza, mely többek között meghatározza a szolgáltatás tartalmát, a szolgáltatást nyújtókra vonatkozó képesítési elıírásokat, a gondozók által ellátható ellátottak és a szolgáltatás mőködtetéséhez minimálisan szükséges szakemberek számát. 4. A SZOLGÁLTATÁS VEZÉRELVEI A medikális értelemben vett gyógyítás, kezelés nem célja a szolgáltatásnak, de elısegíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást és a kezelést végzıkkel való együttmőködést. A szolgáltatást az ellátott természetes életterében kell végezni, azokon a színtereken, ahol igény mutatkozik a szolgáltatásra. A közösségi szolgáltatás alapja az a meggyızıdés, hogy a pszichiátriai problémával élık képesek életüket irányítani és eredeti lakókörnyezetükben a közösség más tagjaival azonos szintő teljes életet élni. A szolgáltatások kialakításában a felhasználók és természetes támogatóik igényeire szükséges alapozni. A hatékonyabb beavatkozás érdekében figyelembe kell venni az egyén- és környezete közötti kölcsönhatások rendszerét (a lehetıségeket és korlátokat). A szolgáltatás hatékony segítséget kizárólag a pszichiátriai betegek ellátásában érintett társszakmák és a felhasználók lakóhelyén illetékes szociális szolgáltatások horizontálisan szervezıdı együttmőködésének keretei között tud nyújtani. A különbözı szakterületek és szolgáltatások együttmőködése alapelv a közösségi ellátások mőködtetésénél. A szolgáltatás rehabilitációs tevékenységet folytat, így elengedhetetlen, hogy hatékonyság-mutatók kísérjék a gondozási folyamatot. A hatékonyság-mutatók többek között vonatkozhatnak a szolgáltatás felhasználójával és segítıivel együtt meghatározott célok elérésére, önellátási képességének vagy kapcsolatrendszerének fejlıdésére, a munka világával kapcsolatos eredményekre, stb. 4

5 5. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, ingyenes. A segítséget kérık mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátásokat. A lakókörnyezetben folyik, ezáltal is biztosítva, hogy az érintett ott kap segítséget problémáira, ahol azok keletkeztek, s javítva ezzel a segítséghez jutás esélyét és az igénybevételi hajlandóságot. Nem gyógyító tevékenység, a közösségi ellátások a pszichiátriai problémával küzdı emberek komplex pszicho-szociális rehabilitációjára szervezıdnek. Ugyanakkor a javuló életminıségi mutatók, a kevesebb stresszhelyzet, hozzájárulhatnak a pszichopatológiai állapot pozitív irányba történı javulásához, s az együttmőködés a szociális szolgáltatásokkal javíthatja a medikális kezelést végzıkkel történı együttmőködést is. Akut pszichotikus állapotok, azonnali reagálást igénylı krízishelyzetek kezelésére a szolgáltatás nem alkalmas, de fontos feladata a krízisek megelızése, idıben történı jelzése és az egészségügyi szakemberrel együtt a krízisellátásban való részvétel. A közösségi szolgáltatások általános jellemzıje a környezeti erıforrások intenzív igénybevétele, így a professzionális segítık mellett nagyban támaszkodhatnak a szolgáltatók az érintett környezetére, önkéntesek bevonására. Struktúrája rugalmas, könnyen reagál a közösségben megjelenı problémákra. A kliens állapotához és helyzetéhez igazítja, és könnyen teljesíthetı elvárásokat támaszt, amelyek elindíthatják a változást. Az egészségügyi ellátórendszerrel és az érintett ellátásában résztvevı más szolgáltatókkal, hivatalokkal való együttmőködés alapfeltétele a hatékony közösségi ellátásnak. 5

6 6. A MINİSÉGI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK ELSİDLEGES FELTÉTELEI a szupervízió és kiégés elleni tréning rendszeres biztosítása a munkatársak részére, a rendszeres team megbeszélések, intézményközi teamek, munkacsoportok összehívása a társszakmák és szolgáltatások együttmőködésének összehangolására, a szolgáltatás éves evaluációja, a felhasználók visszajelzései alapján, belsı mőködési szabályzat megléte, az intézményen belüli kommunikációs csatornák kiépítése (például ügyeleti napló), a rendszeres kommunikáció hazai és külföldi társintézményekkel a tágabb szakterületrıl, a szakmai továbbképzés biztosítása munkatársak részére, az egészséges munkakörülmények biztosítása a tevékenységi kör(ök) igényeinek megfelelıen, a forgalmi adatok rendszeres és pontos rögzítése, a tevékenység dokumentálása, a felhalmozott információkból a szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó következtetések levonása, a mőködési mód részletes leírása, a rendszeres és kiszámítható elérhetıség 6

7 7. A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS TEVÉKENYSÉGI FORMÁI Megkeresı munka Állapotfelmérés Pszicho-szociális intervenciók Információs, ügyintézı, érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység Az intézményközi együttmőködést elısegítı tevékenység A különbözı tevékenységi formák nem csak önállóan, hanem egymás mellett, egymást kiegészítve is végezhetık. Célszerő tehát, ha a szolgáltatást nyújtó szociális szakemberek mindegyike egyszerre több tevékenység végzéséhez rendelkezik kompetenciákkal Megkeresı munka Tekintettel a pszichiátriai problémával élı emberek vulnerabilitására (sebezhetıségére/sérülékenységére) a közösségi ellátásoknak aktívan kell törekedniük az érintettek elérésére és bevonására. A megkeresı munka kapcsán alapfeltétel, hogy a szolgáltatás ismertetése közérthetı nyelven, az érintetteket és családtagjaikat megszólítva történjen a helyi kommunikációs csatornák széleskörő igénybevételével. A szolgáltatás potenciális felhasználóit és természetes segítıiket többféle módon érhetjük el: tájékoztatók közzétételével a helyi újságokban, televíziókban, rádiókban, szórólapok, plakátok elhelyezésével; programok, rendezvények szervezésével. A megkeresı tevékenyég egy másik eleme, amikor az érintetteket közvetetten, a társintézmények és a lakókörnyezet bevonásával igyekszünk elérni. Ennek eszközei lehetnek: a jelzırendszer kiépítése, az intézményközi esetátadások rendszerének kialakítása. Ez utóbbi tevékenység alapvetıen a közösségi koordinátor feladata, aki kiépíti azokat a helyi csatornákat, melyek összekötik és összehangolják az egyes társintézmények szolgáltatásait. A közösségi szolgáltatás minimális személyi feltételei: 2 fı közösségi gondozó 1 fı közösségi koordinátor Tárgyi feltételek: kommunikációs eszközök: telefon, fax, számítógép, Internet elérés 7

8 7.2. Állapotfelmérés Az állapot és életvitel felmérés célja, hogy megismerjük a kliens és hozzátartozója életének minden területén a mőködési mechanizmusokat, illetve a mőködést akadályozó és segítı tényezıket. A kliens és hozzátartozói vonatkozásában a következı tématerületekre fókuszálunk: A kliens és hozzátartozói személyes céljainak felmérése, rövid távú, reális és örömteli, mindannyiuk által elfogadott gondozási célok közös kimunkálása A gondozási célokat akadályozó kulcsproblémák felmérése A kulcsproblémák elemzése A gondozási célok teljesülésének tervezett és tényleges idıpontja Az állapotfelmérés szerves része a társszakmák helyzetfelmérésének ismerete is. Ide tartoznak az orvosi diagnózisok, a pszichopatológiai állapottal kapcsolatos medikális vélemények, a jogi státusz (gondnokság, munkaképesség) stb. Már az állapotfelmérés során szükség van a multidiszciplináris keretek között történı gondolkodásra. Az állapot és életvitel felmérés során megismerjük/felmérjük többek között az alábbi tényezıket: mindennapi életmód, lakhatás, szociális kapcsolatok, közösségi életben való részvétel, kommunikáció, problémamegoldás, stresszterhelés/kezelés, betegséghez való viszonyulás, betegség ismerete, hozzátartozókhoz való viszonyulás, compliance, kríziskezelés. Személyi feltétel: közösségi gondozók, közösségi koordinátor. A probléma feltárásának fázisa egyszerre a bizalmi kapcsolat kialakításához is fontos lépés, ezt a kapcsolatot, pedig annak kell kialakítania, aki a továbbiakban dolgozni fog az adott családdal. Megfelelı felkészítéssel a közösségi gondozók is képesek az állapotfelmérésre. Tárgyi feltétel: adatlapok, dokumentációs eszközök 7.3. Pszicho-szociális intervenciók A szolgáltatás során használt szokásos intervenciók a következık: Korai figyelmeztetı tünetek felmérése: a betegség visszaesésekor megjelenı, bevezetı tünetek összeírása, megbeszélése, a jelentkezéskor szükséges teendık és a kapcsolattartó személyek megnevezése. Készségfejlesztés: stresszkezelés, a problémamegoldó készség és a célok eléréséhez kapcsolódó készségek fejlesztése, társas kapcsolatok kialakításához, valamint az önálló életvitelhez szükséges készségek fejlesztése. Pszicho-szociális rehabilitáció: munkához való hozzájutás segítése, szabadidı szervezett eltöltésének segítése, egyéb klubtevékenységhez való hozzájutás szervezése. 8

9 Speciális stratégiák: gyógyszer-compliance segítése, a napi tevékenység megszervezése, az agresszió kezelése, az öngyilkosság kockázatának kezelése, segítı beszélgetés lefolytatása. Egyéni esetkezelés: esetmenedzseri munka, illetve lehet folyamatos gondozói tevékenység az egyéni esetmunka keretei között. Szociális munkacsoportokkal: önsegítı csoportok szervezıdésének segítése, hozzátartozói csoport szervezése, mőködtetése, facilitálása, kulturális és szabadidıs programokon való részvétel, részvétel ismeretterjesztı programokon prevenciós céllal, tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásról betegcsoportoknak egészségügyi intézményekben. A problémakezelés dokumentációja: gondozási terv elkészítése, melynek része az együttmőködésrıl megállapodás az ellátottal, illetve a természetes támogatókkal és más, a személyes célok elérését segítı személyekkel, szolgáltatókkal, idıszakos értékelések idıpontjának meghatározása. Szükséges személyi feltételek: közösségi gondozók, közösségi koordinátor. Szükséges tárgyi feltételek: Iroda a szolgáltatás háttértevékenységéhez, interjúkhoz. A gondozók tevékenységüket rendszerint az érintettek lakóhelyén vagy a különbözı intézményekben folytatják, alkalmanként sor kerülhet az irodában történı találkozásokra is, de semmiképpen nem célszerő egy ügyfélfogadásra berendezkedett központot kialakítani, és ott várni a betérı klienseket Kommunikációs eszközök. Ezek közül a telefon az egyik legfontosabb kommunikációs eszköz. Idıpontok egyeztetésére, rövid konzultációk lebonyolítására, ügyintézésre és a folyamatosan mobil kollégák elérésére elsısorban a szolgáltatás céljára rendszeresített mobiltelefonok felelnek meg. Közlekedési eszközök Információs, ügyintézı, érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység Ügyintézés: munkaügyi központokban történı regisztrációban történı segítségnyújtás, oktatási intézményekkel kapcsolat kiépítés és kapcsolattartás az ellátott érdekében, hivatali ügyintézés (személyesen, levélben, telefonon), Érdekvédelem: a helyi közösségekkel és közösségfejlesztıkkel együttmőködés a személyes célok elérése érdekében, jog- és érdekvédık felkeresése az ellátott érdekében, kapcsolattartás a szociális alap és szakosított ellátás szakembereivel (személyesen, levélben, telefonon), kapcsolattartás az egészségügyi alap és szakellátás szakembereivel (személyesen, levélben, telefonon). 9

10 Adminisztráció: a teljes esetgazda/gondozó tevékenységhez tartozó jogszabályban elıírt, illetve belsı használatra kidolgozott dokumentáció vezetése. Szükséges személyi feltételek: közösségi gondozók, közösségi koordinátor. Szükséges tárgyi feltételek: iroda a szolgáltatás háttértevékenységéhez, kommunikációs eszközök, adatlapok, dokumentációs eszközök Az intézményközi együttmőködést elısegítı tevékenységek Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási, lehetıségek igénybevételérıl Kapcsolattartás a természetes közösségi erıforrásokkal Intézmények fölötti team megbeszélés, esetmegbeszélés Szakmai továbbképzéseken, konferencián való részvétel Szupervízión való részvétel 7.6 A közösségi gondozó és koordinátor munkaköri követelményei A közösségi gondozásban dolgozónak rendelkeznie kell a következı kompetenciákkal: a közösségi gondozásban alapvetı attitőd, melynek elemei: a közösségi alapú ellátás preferálása, az intézményes megoldási módok kerülése, az egyenrangú kapcsolat, mint intervenciós eszköz alkalmazása, közösségi szemlélet, a megfelelı kapcsolat a kliensekkel és hozzátartozóikkal (jellemzıi: empátia, a túlápolás kerülése, törekvés a tanításra, a kliens kompetenciáinak tisztelete, fejlıdésorientáltság); a segítı szakma etikai elveinek és dilemmáinak, etikai kódexének ismerete; naprakész tudás (ismeretek és készségek) a következı területeken: a pszichiátriai szociális munka ismérvei, a hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés, együttmőködés, esetmenedzsment. kommunikációs képesség, mely lehetıvé teszi a felhasználóval, a családjával, a gondozásában részt vevı egészségügyi személyzettel, a társadalmi környezettel való kapcsolat tartását; megfelelı önismeret, a kompetenciahatárok ismerete és betartása; 10

11 8. DOKUMENTÁCIÓ Kérelem, kérelemrıl értesítı, nyilvántartás Írásos tájékoztatók, szórólapok, a helyi médiában megjelenı tájékoztató anyagok Megállapodás a klienssel Gondozási terv (része az 1. sz. melléklet) 1. sz. melléklet: állapot és életvitel felmérı lapok (életvitel pszicho-szociális problémák felmérése, szükségletfelmérı lap, betegséggel járó stressz felmérése, önellátás mentális állapot felmérése) korai figyelmeztetı tünetek, problémamegoldó lap, Esetkövetı lap Havi gondozási és eseménynapló szervezeti szintő együttmőködési megállapodások (kiemelten az illetékes pszichiátriai gondozóval, szociális-, munkaügyi szolgáltatókkal), Ajánlott dokumentáció készségfejlesztéshez kapcsolódó munkalapok, speciális stratégiák munkalapjai (gyógyszerszedés nyilvántartása, aktív figyelem, alvás nyomon követése, napi étel és italfogyasztás, problémaelemzı lap, kommunikációs készségfejlesztés dokumentumai, szorongásos rohamok naplója, kríziskezelés dokumentációja, agresszió kezelés dokumentációja, önellátási-, társalgási készségek dokumentációja) - szociális diagnózis 11

12 9. IRODALMI ÁTTEKINTÉS Bugarszki Zs.: A szociális munka új lehetıségei a Pszichiátriai betegek ellátásában Esély 2003/1 Bugarszki Zs.: A közösségi pszichiátriai ellátásról. Esély 2006/1 Csuhai Cs. Klára: Pszichopatológia. Családsegítés, mentálhigiéné. Módszertani Füzetek XI. HÍD Családsegítı Központ, Bp., Ébredések Alapítvány Új kiadás: A közösségi pszichiátria és addiktológia kézikönyve. Várható megjelenés 2006 végén. Egyes fejezetek letölthetıek az Ébredések Alapítvány honlapjáról: Falloon, I. R. H.: Az integrált pszichiátriai ellátás. Füredi János Buda Béla Németh Attila Tariska Péter: A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Kiadó, Bp., Harangozó Judit: Közösségi pszichiátria mint a lakóhelyi rehabilitáció modellje. Huszár Ilona Kullmann Lajos Tringer László (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina Kiadó, Bp., o. Harangozó J. - Tringer László - Gordos E. - Kristóf R. - Werrnig R. - Slezák A. - Lırintz Zs. - Varga A. - Bulyáki T.: Paradigmaváltás a pszichiátriában. Lege Artis Medicinaeo, szeptember, o. Harangozó J. (2006): Bizonyítékokon alapuló pszichoszociális intervenciókkal történı közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció. Könyvfejezet. In: A szkizofrénia pszichoterápiája. Szerk.: Trixler M., Tényi T. ( ). Szabó Lajos: A szociális esetmunka gyakorlata. Wesley könyvek szociális munkásoknak 5. Wesley János Lelkészképzó Fõiskola, Budapest,

13 10. FÜGGELÉK Kötelezı dokumentációk (formailag követése nem kötelez) 13

14 Megállapodás Megállapodás a fenntartó neve, címe (továbbiakban: közösségi ellátás) és az igénylı közötti együttmőködésrıl. Az intézmény tevékenysége: Szt. 57. (1) g) pontjának alapján nyújtott közösségi ellátás, mely megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, valamint a végrehajtási rendeletekben foglaltaknak. A szolgálat képviselıjének neve, beosztása: közösségi koordinátor A szolgálat fenntartó neve:.. A szolgálat fenntartó címe: Fenntartó képviselıjének neve, beosztása:.. intézményvezetı Az ellátást igénybe vevı adatai: Neve: Születési neve:..állampolgársága:... Születési helye:..idıpontja:.. Anyja neve: Személyi igazolvány száma: TAJ száma: Lakcíme: Tartózkodási helye: Az ellátást igénybe vevı törvényes képviselıje: Neve: Születési neve: Anyja neve:... Kirendelı szerv megnevezése: Kirendelı határozat száma, kelte: Születési helye, idıpontja: Személyi igazolvány száma: Lakcíme: Megállapodás idıtartama: (megfelelı rész aláhúzással jelölendı) Határozott: Az ellátás igénybevételének kezdı idıpontja: Az ellátás megszőnésének idıpontja: Határozatlan idıtartamú: Az alapellátás igénybevételének kezdı idıpontja: 14

15 A szolgáltatás biztosításának módja: A szolgáltatások térítésmentesen vehetık igénybe. A szolgáltatás igénybe vétele önkéntességen alapul. Az együttmőködés keretében igénybe vehetı szolgáltatások, programok: Ide a fenntartó által nyújtott szolgáltatások kell megjeleníteni, mint például: Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változásra motiváló tényezık feltárása, problémamegoldó beszélgetések; Stressz-kezelés Készségfejlesztés, rehabilitációs interakciók: - életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, megvalósítása; - az önellátásra való képesség javítása és fenntartása; - a munkához való hozzájutás segítése. Tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, a betegséggel való együttélés optimalizálásáról; Speciális stratégiák: - szabadidı szervezett eltöltésének segítése, - szabadidıs, önsegítı csoportok, támogató hálózatok szervezıdésének segítése, - tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetıségek igénybevételérıl. A szolgálat munkatársai a fenti szolgáltatásokat az ellátott otthonában, ill. lakókörnyezetében egyéni szükségletekre alapozva és aszerint ütemezve, gondozási terv alapján személyesen biztosítják vagy közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való hozzájutást. A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételének módja: Az ellátás igénybevétele önkéntes és kérelem alapján történik, térítésmentesen. Az ellátást igénybe vevı, ill. törvényes képviselıje a megállapodás megkötésekor nyilatkozik arról, hogy tájékoztatást kapott: A szolgálat által biztosított ellátás tartalmáról és feltételeirıl, A szolgálat és az igénybe vevı közötti kapcsolattartás módjáról, A szolgálat által vezetett nyilvántartásokról, A panaszjog gyakorlásáról. Az ellátott vállalja: A Közösségi Ellátás munkatársaival való együttmőködést, A foglalkozásokon való szeszmentes (alkohol, gyógyszer, kábítószer) megjelenést, A foglalkozásokon való részvételt és lehetıség szerint az aktív együttmőködést, A segítıi tevékenység megvalósulását lakókörnyezetében lehetıségei szerint maradéktalanul biztosítja, 15

16 Kapcsolattartás és segítés szempontjából fontos bárminemő változás elızetes bejelentése. A megállapodás módosítása: Megállapodást kötık közös megegyezéssel módosíthatják a megállapodást, Új megállapodás kötése a jelen megállapodás után, ha a hosszabbítás indokolt, Új megállapodás kötése, a jelen megállapodás megszakítása után, ha a felek úgy határoznak. A megállapodás megszőnése: A szolgálat jogutód nélküli megszőnésével, A jogosult halálával, A megjelölt idıtartam lejártával, Bármelyik fél részérıl történı felmondással, Abban az esetben, ha az ellátott súlyosan megszegi a megállapodást. Az intézményvezetı az együttmőködési megállapodást megszünteti: Másik intézménybe történı elhelyezéssel Panasztétel lehetısége: A közösségi Ellátás szolgáltatásait igénybevevık észrevételeiket, panaszaikat megtehetik: Közösségi koordinátornál, Intézményvezetınél, A fenntartó képviselıjénél, Az ellátott jogi képviselınél: neve:..., elérhetısége:. A szolgálat részérıl fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezetı feladatkörébe tartozik, aki 15 napon belül köteles a panasztevıt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményérıl. Amennyiben az intézményvezetı határidıben nem intézkedik, vagy a panasztevı nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott határidı lejártát, illetve intézkedés kézhezvételét követı nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátást igénybe vevı, törvényes képviselıje kijelenti, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és egyidejőleg kötelezettséget vállal azok tiszteletben tartására, melyet jelen Megállapodás aláírásával megerısíti. Az ellátást igénybe vevı, törvényes képviselıje kijelenti, hogy adatokat szolgáltat az intézményben, jogszabályok által elıírt nyilvántartások vezetéséhez, valamint szociális ellátásra való feltételeit érintı, valamint az ellátást igénybe vevı, törvényes képviselıje személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetıjével. 16

17 A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak megfelel. Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezést követıen, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, helybenhagyólag írtak alá. Jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a közösségi pszichiátriai ellátásra vonatkozó mindenkori jogszabályok az irányadóak. A megállapodást aláírók kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsıdlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. A megállapodás kelte: Budapest, Közösségi koordinátor Ellátott, vagy törvényes képviselıje Jóváhagyta 17

18 A cél: Gondozási terv 1 A természetes támogatók/hozzátartozók személyes céljai A cél megvalósulását akadályozó probléma, gátló tényezık: Megállapodás az adott gondozási idıszakra: A személyes célok/ hozzátartozók, természetes támogatók / érdekében: Közösségi gondozók által vállalt készségfejlesztés és tevékenység és ütemezése: A kliens által vállalt feladatok: A hozzátartozók /természetes támogatók által vállalt feladatok: Multidiszciplinális teamben bevonandó szolgáltatók: A gondozási terv, személyes célok áttekintésének, értékelésének idıpontja: Ellátott aláírása: Természetes támogató/hozzátartozó aláírása: Közösségi gondozó: Közösségi koordinátor: Gondnok: Bp A gondozottat megkérjük, hogy olyan célt válaszon ki magának, amely könnyőszerrel elérhetı. Ezeknek a céloknak az elérése jelentıs és tartós elınyökkel jár az adott személy mindennapi életminıségének szempontjából. A célok kitőzésének alapelvei: könnyen elérhetı és mindennapos célokat válasszon; 1 Elválaszthatatlan része az 1. sz. melléklet szerinti állapotfelmérés 18

19 aszerint rangsorolja a célokat, hogy melyik növeli jobban az életminıséget; a felmérést végzı személy emlékeztetheti a gondozottat azokra a tevékenységekre, amelyeket az életvitel felmérésénél vagy máskor a felmérések alatt fokozni szeretett volna; a túlságosan nagyratörı vagy túl összetett célokat bontsa ki kisebb szakaszokra; a célokat úgy fogalmazza meg, hogy a tevékenységet pontosan meghatározza: adja meg, hogy mikor, hol, kivel, milyen gyakran és meddig; adjunk idıt a lehetséges célok kigondolására. A célokat azoknak a korlátoknak a figyelembevételével kell meghatározni, amelyek a gondozott pillanatnyi készségeibıl fakadnak. Ez azt jelenti, hogy egyetlen célt apró lépések sorozatára kell felbontani, vagy rövidtávra egy egyszerőbb hétköznapi célt kell kitőzni. Azokat a célokat kell kiválasztani, amelyek a legkönnyebben eredményeznek jelentıs javulást az adott személy életminıségében. Ezek általában mindennapos célok, nem az egyszer az életben típusú dolgok. Van, akinek nehézséget okoz a hétköznapi célok megfogalmazása. Minden célt részletesen leírunk, így bárki megértheti a célul kitőzött tevékenység pontos menetét, és könnyen igazolhatja a cél elérését. A célok minden esetben az adott személy egyéni céljai, amelyek elérése változást eredményez a saját viselkedésében. Olyan célokat nem választunk, amelyek egy másik személy viselkedésformáinak vagy élethelyzetében a megváltoztatására irányulnak az egyéni cél az, amelyik változásokat eredményez az adott személy saját viselkedésében vagy élethelyzetében. 19

20 Az életvitel felmérése Hol tölti a legtöbb idejét? Milyen tevékenységekkel tölti a legtöbb idejét? Kivel tölti a legtöbb idejét? Hol töltené legszívesebben az idejét? Milyen tevékenységekkel töltené legszívesebben az idejét? Kivel töltené legszívesebben az idejét? Kivel beszéli meg személyes céljait, problémáit? Kivel beszélné meg legszívesebben személyes céljait, problémáit? Van-e olyan a következık közül, amelyet kellemetlennek tart és próbál elkerülni? Kellemetlen és elkerült helyszín: Kellemetlen és elkerült tevékenység: Kellemetlen és elkerült ember: 20

21 A pszichoszociális problémák felmérése Jelenleg milyen más problémákkal kell szembenéznie a következık közül: munkahely: anyagi helyzet: lakáshelyzet: tanulás: szabadidı eltöltése: barátok: párkapcsolat: családi kapcsolat: gyereknevelés: etnikai, kisebbségi ellentétek:... alkohol és kábítószer fogyasztás: egyéb: Az emberek életének viselkedésformáit azok a jutalmak határozzák meg, amelyeket az általuk végzett tevékenységek során szereznek meg, és azokat a tevékenységeket végzik 21

22 a leggyakrabban, amelyek mindig a leginkább kielégítık számukra. Ennek megfelelıen: a legkevésbé kielégítı tevékenységeket végzik a legritkábban, adott esetben a kérdéses személy természetétıl idegen tevékenységeket. Az emberek úgy gondolják, hogy életvitelük optimális, ha nap mint nap a számukra legkielégítıbb tevékenységeket végzik, és tartózkodnak a számukra kellemetlen tevékenységektıl. Az életvitel felmérése szembeállítja a ténylegesen végzett mindennapos tevékenységeket azokkal, amelyeket a kérdéses személy szívesen végezne. Feljegyezzük a jelenlegi és a kívánt életvitel közötti eltéréseket. A nagyfokú különbség az elégedetlenség és a frusztráció fokát mutathatja, és azoknak a változásoknak az elérésére ösztönzi az adott személyt, amelyek képessé teszik arra, hogy az eltérést csökkentse. Ezen változások elérését az adott személy egyéni céljaiként lehet kitőzni. Amikor egy probléma szóbakerül, megkérjük az adott személyt, hogy jellemezze problémáit, mondja el: milyen szempontból akadályozza a mindennapos életét, és hogyan próbál megbirkózni ezekkel. 22

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Budapest Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata...4 2. A közösségi addiktológiai

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai program 2011. 1 A közösségi ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása,

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telephely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1 T/Fax: 66/643-991 E-mail: bekesmenta@gmail.com Honlap:

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2013. évrıl szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben