Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez"

Átírás

1 Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Telefon: 42/ , Támogató Szolgálat 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 23. Telefon: 42/ Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név: Születési neve: Születési helye, idıpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Törvényes képviselı: a) neve: b) lakóhelye: c) telefonszáma: Tartásra köteles személy: c) neve: d) lakóhelye: c) telefonszáma: Hozzátartozó: a) neve: b) lakóhelye: c) telefonszáma: 2. Támogató szolgáltatás igénybevétele: Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: Milye típusú segítséget igényel: Szállító szolgáltatás személyi segítı szolgáltatás Dátum: 2014 hó. Az ellátást igénybe vevı (törvényes képviselı) aláírása:

2 Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ Támogató Szolgálat 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 23. Telefon: 42/ Megállapodás Támogató szolgálat igénybevételére Nyilvántartási szám:... Amely létrejött egyrészrıl a Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Támogató Szolgálata, mint ellátást biztosító - képviseletében eljáró személy, Molnárné Koltai Anikó (továbbiakban Szolgálatvezetı), másrészt: Családi és utóneve: Születési családi és utóneve: Születési hely: Születési idı: Anyja születési, családi és utóneve: Lakcím: szám alatti lakos (továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képviselı, Családi és utóneve: Anyja születési, családi és utóneve: Lakcím: (továbbiakban törvényes képviselı) mint ellátást kérelmezı között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Szociálisan rászorult (megfelelı aláhúzandó) Szociálisan nem rászorult Az szolgáltatás igénybevételérıl Az Ellátott illetve törvényes képviselıje által, 20. hó napján beadott kérelme alapján a szolgálatvezetı biztosítja a kérelmezı részére a Támogató szolgálat, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetıségét. A szolgáltató a jelen szerzıdésben biztosítja az Ellátott részére az alábbi szolgáltatást, szolgáltatásokat): személyi segítés szállító szolgálat A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének idıpontja: Az ellátás idıtartama határozott idıtartamú, napjáig. Az ellátás idıtartama határozatlan idejő. A szolgáltatást munkanapokon: H CS-ig ig, Pénteken ig biztosítjuk. A szolgáltatás munkaidın túl, munkaszüneti napokon elızetes egyeztetéssel, a Szolgálatvezetı egyedi elbírálása alapján vehetı igénybe.

3 A szolgáltatás igazolásáról Az igénybevett szolgáltatást az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselıje, vagy az általa mellékletben megjelölt személy/személyek aláírásával igazolja. Családi és utóneve: Anyja születési, családi és utóneve: Lakcím: Térítési díj fizetésérıl Az Ellátott a Támogató Szolgálat igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni. Személyszállítás személyi térítési díj rászoruló esetén: 43 Ft/km Személyszállítás személyi térítési díj nem rászoruló esetén: 58 Ft/km A szállító szolgálat térítési díja a teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata. Személyi segítés személyi térítési díja: térítésmentes. Térítési díj megállapítása A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál - a szolgáltatást igénybe vevı személy rendszeres havi jövedelmét, - kiskorú igénybe vevı esetén a családban egy fıre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 30 %-át, kiskorú igénybe vevı esetén a jövedelem 20 %-át. A szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges. Személyi segítés esetén az ellátott, illetve törvényes képviselıje a személyi segítés keretében végzett tevékenységet minden nap a személyi segítı által dokumentált gondozási naplóban aláírásával igazolja. Személyi szállítás esetén a térítési díj megállapításakor minden megkezdett kilométer képezi a térítési díj alapját. A szolgáltatást igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje a személyi szállítás teljesülését minden alkalommal a gépkocsivezetı által vezetett menetlevélen, illetve szállítási elszámoló adatlapon aláírásával igazolja. Az intézmény személyi szállítás esetén a szakaszonkénti elszámolást alkalmazza a szolgáltatás biztosítása során. (Azon esetekben ahol, és amennyiben az aláírás az ellátott által nem megvalósítható, úgy a megállapodáshoz csatolni kell egy meghatalmazást, amely tartalmazza azon személyek nevét és aláírását, akik a teljesítést igazolhatják.) A térítési díj fizetése Ellátott döntése szerint - készpénzfizetési számlával, banki átutalással, vagy Szolgáltató pénztárába való készpénzbefizetéssel utólag történik. Folyamatos ellátás esetén a térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy összegben kell kifizetni a teljesített naptári hónap lezárását követı hónap 10. napjáig, vagy a szolgáltató és az ellátott által közös megegyezéssel megállapított határidıig. Térítési díj befizetése és ellenırzése A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként - ha a Korm. rendelet, az önkormányzat rendelete vagy a megállapodás másként nem rendelkezik - a tárgyhónapot követı hónap 10. napjáig (átmeneti ellátást nyújtó intézmények esetében elıre) kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.

4 Az intézmény vezetıje ellenırzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezetı 15 napos határidı megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidı eredménytelenül telt el, az intézmény vezetıje a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetıje negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az intézményvezetı a fenntartót - a jelzálogbejegyzés kezdeményezésérıl való döntés érdekében - évente értesíti a folyó évi hátralékról. A Szolgálatvezetı a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az Ellátott részére. A térítési díjat fizetı személy az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselıje: Családi és utónév: Cím: A szociális rászorultság vizsgálatáról A szolgálat vezetıje a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot az igazoló dokumentumban szereplı idıszak végén felülvizsgálja. Az Ellátott köteles a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat a szolgálatvezetı rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a szociális rászorultság ténye nem igazolható, a szociális rászorultságot igazoló dokumentum beszerzésére az ellátottnak 60 nap áll rendelkezésére. Amennyiben 60 nap elteltével nem igazolja rászorultságát a megfelelı dokumentációkkal, úgy átkerül a szociálisan nem rászorulók nyilvántartásába. A térítési díj a szociálisan nem rászorulók esetére megállapítottak Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselı testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló hatályos rendelete szerinti alapján kerül kiszámlázásra. Adatváltozások bejelentésérıl Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül a szolgálatvezetıt értesíteni. Megállapodás megszőnésérıl és megszüntetésérıl Jelen megállapodás alapján az ellátás megszőnik: Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszőnik, ha: Határozott idejő megállapodás esetén a megjelölt idıtartam lejártával. A Támogató Szolgálat jogutód nélküli megszőnésével. A szolgáltatást igénybe vevı halálával. A megállapodás megszüntetésének feltételei Jelen megállapodás írásban megszüntethetı a felek közös megegyezésével. A szolgáltatást igénybe vevı, illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás nélkül kezdeményezheti. A szolgálatvezetı a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha: - a szolgáltatást igénybe vevı részérıl a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, - a szolgáltatást igénybevevı számára másik intézménybe történı elhelyezés indokolt, - a szolgáltatást igénybe vevı a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet,

5 - a szolgáltatást igénybe vevı veszélyezteti a támogató szolgálat munkatársának egészségét és testi épségét, - a szolgáltatást igénybe vevı elköltözik az ellátási területrıl. Ha a megállapodás felmondásának jogszerőségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerıs határozatot nem hoz. A megállapodás megszőnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak, amely ügylet kiterjed a fizetendı térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a megállapodás megszőnéséhez, megszüntetéséhez okszerően kapcsolódik. Ha az ellátott súlyosan megsérti az intézmény házirendjét: A jogviszony megszüntetésérıl a szolgálat vezetıje írásos értesítés küld. A felmondási idı 15 nap, kivéve ha az Ellátott vagy törvényes képviselıje azonnali hatállyal vagy meghatározott idı ponttól kéri a jogviszony megszüntetését. Ha a szolgálat által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselıje nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítjuk, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerıs és végrehajtható határozatot nem hoz. A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magába foglalja a térítési díj fizetését, az átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavételezésére. Panaszok kezelésérıl Az igénylı (vagy törvényes képviselıje) panaszával a támogató szolgálat vezetıjéhez fordulhat. Amennyiben a szolgálat vezetıje a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylı a szolgálat fenntartójához fordulhat. A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsıdlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követıen sem sikerül tisztázni, az ellátott az ellátott jogi képviselıhöz fordulhat panaszai kivizsgálásában. A terület ellátott jogi képviselıje: Lıwné Szarka Judit elérhetıség: 06-20/ Személyes adatok kezelésérıl A szolgáltató az ellátott adatit az évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat az évi LXIII. (személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló) törvény elıírásainak megfelelıen titkosan kezeli. Tudomásul veszi, hogy személyes adatai és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó információk a KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartórendszer a Szolgáltatást Igénybevevıkrıl) rendszerben rögzítésre kerülnek. Egyéb rendelkezések A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Alulírott, szolgáltatást igénybe vevı, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított támogató szolgáltatás igénybevételének feltételeirıl, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a házirendrıl; a fizetendı térítési díjról, a teljesítés feltételeirıl, illetve a mulasztás következményeirıl; a szolgáltatást igénybe vevı jogairól és kötelezettségeirıl; a panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátott jogi képviselırıl és elérhetıségérıl; a megszőnés eseteirıl szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. Alulírott, szolgáltatást igénybe vevı, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.

6 Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írják alá., hónap napján. Ellátott Támogató szolgálat vezetıje P.H. Törvényes képviselı Tartásra kötelezett személy

7 NYILATKOZAT alapszolgáltatás igénybevételérıl Alulírott.. (alapszolgáltatást igénylı személy vagy törvényes képviselıje) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 18. (1) bekezdés értelmében nyilatkozom, hogy kérelmezés idıpontjában más szolgáltatónál, intézménynél alapszolgáltatást. nem veszek igénybe / igénybe veszek. (megfelelı aláhúzandó) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló SzCsM rendelet 18. (2) bekezdés értelmében nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedı, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbő ellátás igénylésekor, valamint más alapszolgáltatás igénylése esetén ezen szolgáltatások igénybevételérıl. Az alábbi más szolgáltatónál, intézménynél alapszolgáltatásokat veszem igénybe (igénybe veszek válasz esetén kitöltendı) Szolgáltatás típusa Szolgáltató neve, címe Igénybevétel kezdete étkeztetés házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás közösségi pszichiátriai ellátás szenvedélybetegek közösségi ellátása támogató szolgáltatás idısek nappali ellátása demens nappali ellátás fogyatékos személyek nappali ellátása pszichiátriai betegek nappali ellátása szenvedélybetegek nappali ellátása Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:. alapszolgáltatást igénylı személy/törvényes képviselı

8 EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelıorvos tölti ki) Támogató Szolgáltatás igénybevételéhez Név (születési név) Születési hely, idı Lakóhely Társadalombiztosítási Azonosító Jel 1. Támogató Szolgáltatás igénybevétele esetén Önellátásra vonatkozó megállapítások: önellátásra képes részben képes segítséggel képes Szenved-e krónikus betegségben? Fogyatékosság típusa és mértéke: Rendszeres orvosi ellenırzés szükséges-e? hallássérült látássérült mozgássérült értelmi sérült Gyógyszerek adagolásának ellenırzése szükséges-e? Szenvedett-e fertızı betegségben 6 hónapon belül? A házorvos egyéb megjegyzései: Dátum: P.H. Orvos aláírása

9 II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idı:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmezı életvitelszerően tartózkodik) Telefonszám (nem kötelezı megadni):... Az évi III. törvény 117/B. -a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylı vagy a térítési díjat megfizetı más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minısül tényleges vállalásnak): igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem Az ellátást kérelmezı személyre vonatkozó jövedelmi adatok: A jövedelem típusa Nettó összege Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi, szellemi és más önálló tevékenységbıl származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejőleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak az eljárás során történı felhasználásához. Dátum: Az ellátást igénybe vevı (törvényes képviselı) aláírása

10 Kiskorú igénybe vevı esetén a családban élıkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok: A család létszáma: Munka- Társas és... fı viszonyból egyéni és más vállalkozásból, Táppénz, foglalkoztatási jogviszonyból származó ıstermelıi, szellemi és más önálló tevékenységbıl származó gyermekgondozási támogatások Az ellátást igénybe vevı kiskorú A közeli hozzátartozók neve, születési ideje Rokoni kapcsolat Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások Egyéb jövedelem 1) 2) 3) 4) 5) ÖSSZESEN: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejőleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak az eljárás során történı felhasználásához. Dátum: Az ellátást igénybe vevı (törvényes képviselı) aláírása

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

Kérelem fogyatékos nappali ellátás igénylése esetén

Kérelem fogyatékos nappali ellátás igénylése esetén Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Telefon:218-104 E-mail: gondozohaz@szarvasnet.hu Ikt. Szám: Kérelem fogyatékos nappali ellátás igénylése

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:.. Kérelem házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok

I. Fejezet Általános szabályok Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének az 5/2015. (IV.29.) sz. rendelettel módosított 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:.. Kérelem időskorúak és demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

K é r e l e m a s z e m é l y e s g o n d o s k o d á s t n y ú j t ó s z o c i á l i s e l l á t á s i g é n y b e v é t e l é h e z

K é r e l e m a s z e m é l y e s g o n d o s k o d á s t n y ú j t ó s z o c i á l i s e l l á t á s i g é n y b e v é t e l é h e z Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Angolkert Idısek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye 5201 Törökszentmiklós, Deák Ferenc út 100. Pf.: 126. Telefon: 56/590-460. Fax: 56/590-678.

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2012. (III.30.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2012. (III.30.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III.30.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

Szociális ellátás dokumentációja. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő. 2014. március 29.

Szociális ellátás dokumentációja. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő. 2014. március 29. TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Szociális ellátás dokumentációja Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2014 március 29 Jogszabályi háttér:

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2350 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101 Fax: 29/337-250 ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAM 2013 2 ÉTKEZTETÉS Szakmai programja 1./ Készült: 1./ az 1993 évi III. törvény a

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye 7400 Kaposvár Rezeda u. 60. Tel.: 82/510-836, 82/510-837

Részletesebben

KÉRELEM. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Lakóhelye:... Tartózkodási

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ 2113 Erdőkertes, Fő út 51. Tel: 06-70/9310-967, Fax: 06-28-595-045 email:esely@ eselykisterseg.hu A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás

Részletesebben

Nyilvántartás vezetése

Nyilvántartás vezetése 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről ( 42. (1) f) g) h), (4)(5)(9)(10), 3. számú melléklet 12. pont, Kiegészítő szabályok) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról

Részletesebben

NYILATKOZAT. Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról 2011.évi CXII. törvény 5. (1) bekezdése alapján

NYILATKOZAT. Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról 2011.évi CXII. törvény 5. (1) bekezdése alapján NYILATKOZAT Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról 2011.évi CXII. törvény 5. (1) bekezdése alapján Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Őszi Napfény Idősek Otthona a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tárgy: a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének zárszámadása

Tárgy: a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének zárszámadása 65./2011. (IX. 06.) számú határozat Tárgy: a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének zárszámadása 1.) Tard Község Képviselő testülete a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda 2010. évi

Részletesebben