Hétpettyes Családi Napközi. Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hétpettyes Családi Napközi. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Hétpettyes Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaharaszti, július 15. Hatályba lépés dátuma: július 15.

2 2 Általános rendelkezések A családi napközi adatai A családi napközi megnevezése: Hétpettyes Családi Napközi Székhelye: Dunaharaszti, Somogyváry Gyula utca 23. Működési engedély száma: /2009 Ágazati azonosító: Engedélyezett férőszám: A szolgáltatás ellátási területe: Elsődleges ellátási terület: S fő Pest megye közigazgatási területe Dunaharaszti város közigazgatási területe Felügyeleti szervek Fenntartó: Toerko Kft (2330. Dunaharaszti, Somogyváry Gyula utca 12) Működést engedélyező hatóság: Dunaharaszti Város Jegyzője (2330. Dunaharaszti, Fő utca 152.) Szakmai ellenőrzés: Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (1056. Budapest, Váci u , Budapest, Városház u. 7.) Közegészségügyi szakhatóság: Ráckevei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (2300. Ráckeve, Kossuth Lajos utca 25.) Tűzrendészeti szakhatóság: Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága (2310. Szigetszentmiklós, Gyári út 68..) Építésügyi szakhatóság: Dunaharaszti Város Jegyzője (2330. Dunaharaszti, Fő utca 152.) A családi napközi működésének alapjául szolgáló jogszabályok évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXXIX. törvény a közoktatásról 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

3 3 15/1998. NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 331/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskör ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól A családi napközi alapdokumentumai Működési engedély Szervezeti és működési szabályzat Házirend Szakmai program A családi napközi fogalma, alapvető céljai, feladatai A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. (Gyvt. 43. (1)-(3) bekezdés)

4 4 A Hétpettyes Családi Napközi tevékenységének elsődleges célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (Gyvt.) meghatározott gyermekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítása. E célt a szolgáltató a Gyvt-ben, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott elvek alapján, a családi napközi Szakmai Programjában megfogalmazott módszerekkel nyújtott szolgáltatás nyújtásával kívánja elérni. A Hétpettyes Családi Napközi a Szakmai Programjában és Házirendjében meghatározott korosztályú gyermekek számára nyújtja szolgáltatásait. Működési engedélye alapján a szolgáltatás jelen kialakítás mellett fogyatékos gyermeket nem gondozhat. A családi napközi szervezeti felépítése, működésének rendje A fenntartó A családi napközi fenntartója jogosult és köteles a családi napközi működéséhez szükséges bevételeket beszedni, továbbá kiadásokat teljesíteni. A fenntartó határozza meg a családi napközibe történő felvétel rendjét, feltételeit, továbbá a fenntartó jogosult a jogszabályi keretek között a családi napközi szolgáltatásért fizetendő térítési díj megállapítására. A fenntartó jogosult a szolgáltatás SZMSZ-ét, Szakmai Programját, Házirendjét megismerni és jóváhagyni. Az SZMSZ jóváhagyását a fenntartó akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért. A családi napközi vezetője, segítője, vezető általános helyettese A családi napközi vezetője és segítője felett munkáltatói jogkört a fenntartó gyakorol. A foglalkoztatottak a fenntartó utasítása, a munkaszerződésben valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint, illetve jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint jogosultak és kötelesek feladataik elvégzésére. A családi napközi vezetője általános helyettesének jogaira és kötelességeire vonatkozóan az általános helyettessel kötött megállapodásban foglaltak az irányadóak. A családi napközi működése, bevételi forrásai A családi napközi a Szakmai Programban meghatározott célok elérése érdekében gyermekjóléti alapellátást, gyermekek napközbeni ellátása alapszolgáltatást nyújt. A szolgáltatás működésének gazdasági, anyagi hátterét a bevételi források alapozzák meg. Ezek: Az ellátást igénybe vevők kiskorú gyermekek törvényes képviselő által befizetett térítési díjak

5 5 Az ellátás igénybevételének módja, feltételei, a gyermek mulasztásának igazolása A családi napközibe történő felvétel rendjét, feltételeit a fenntartó határozza meg. A gyermek felvétele a jelentkezés sorrendjében, a szabad, betöltetlen férőhelyek számának függvényében történik. Amennyiben a jelentkezés időpontjában nincs szabad férőhely, a fenntartó a törvényes képviselő kérésére a gyermeket várólistára teszi, és megüresedő férőhely esetén írásban értesíti a törvényes képviselőt. A szolgáltatás nyújtását az ellátást igénybe vevő kiskorú gyermek törvényes képviselő(i) és a fenntartó közötti Ellátási Szerződés alapozza meg. Az Ellátási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a családi napközi Házirendje, valamint a törvényes képviselő által kitöltött Felvételi adatlap és Kérdőív. A családi napközi szolgáltatásért fizetendő térítési díj megállapítására a Gyvt és ában foglaltak az irányadók. Az intézményi térítési díj, valamint az étkezési térítési díj fizetésére az ellátást igénybe vevő kiskorú gyermek törvényes képviselője köteles. A térítési díjakat a tárgyhónap 10-éig utólag kell fizetni. A térítési díjak aktuális és hatályos összegét, illetve annak fizetésére vonatkozó részletes szabályokat a Házirend, valamint az Ellátási Szerződés tartalmazza. A családi napközi szolgáltatást egész napos vagy fél napos ellátásként lehet igénybe venni. Az egész napos, illetve az ún. félnapos ellátás fogalmát, továbbá a családi napközi nyitvatartási idejét, valamint az ún. beszoktatási időszak -ra vonatkozó szabályokat a Házirend szabályozza. Az intézményi térítési díj, valamint az étkezési térítési díj változásáról a fenntartó köteles írásban tájékoztatni az ellátást igénybe vevő gyermek törvényes képviselőjét. A térítési díjak változásának tudomásul vételét a törvényes képviselő a díjváltozásról szóló Értesítés aláírásával fogadja el, amely annak hatályba lépését követően az ellátási szerződés részét képezi. A családi napközi szolgáltatását csak egészséges gyermek veheti igénybe. A családi napközi szolgáltatását igénybe vevő gyermek megbetegedése esetén a szolgáltatás újbóli igénybevétele, a gyermek ismételt közösségbe kerülése kizárólag orvosi igazolással történhet. A családi napközi működésének rendje A családi napköziben a nevelési év az adott naptári év szeptember 1-jétől az adott naptári évet követő naptári év augusztus 31-éig tart. A családi napközi öt napos (hétfőtől péntekig tartó) munkarenddel üzemel. A családi napközi nyitvatartási rendje óráig. Hétvégén (szombati és vasárnapi napokon) a családi napközi zárva tart. Amennyiben a hétfő-péntek napokra ünnepnap, vagy központilag meghatározott munkaszüneti nap esik, a családi napközi zárva tart. A családi napközi nyitvatartási idejét, napi működésének rendjét részletesen a Házirend szabályozza. A Házirend betartása a szolgáltatást igénybe vevőkre és a családi napközi vezetőjére, segítőjére, helyettesére egyaránt kötelező érvényű. Szorgalmi időben hétfőtől

6 6 péntekig 8.00 és óra között a családi napközi vezetőjének, vagy helyettesének az épületben kell tartózkodnia. A családi napközi a szülőkkel történő előzetes egyeztetés és a szülői igények felmérése után a nyári hónapokban fenntartja jogát, hogy 2 hét (10 munkanap) időtartamra zárva tarthat. A nyári zárva tartás pontos időpontjáról a fenntartó tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevő kiskorú gyermekek képviselőit oly módon, hogy a zárva tartás időpontjáról szóló tájékoztatást a családi napközi szülői váróhelyiségében kifüggeszti. A családi napközi vezetője a fenntartóval történt előzetes egyeztetés alapján szülői értekezletet tart. A családi napköziben a közoktatási törvényben meghatározott nevelési év kezdete után 30 napon belül, de legkésőbb az adott nevelési év október 15-ig összevont szülői értekezletet kötelező tartani. A további értekezletek megtartásáról a szülői, illetve a fenntartói igények szerint a családi napközi vezetője a fenntartóval történt egyeztetés alapján dönt. A családi napközi működésének, szakmai munkájának belső ellenőrzése A családi napközi szakmai működéséért a családi napközi vezetője, gazdasági működésért a fenntartó felelős. A fenntartó jogosult és köteles a családi napközi működését, a szakmai munka eredményességét, a Szakmai Programban foglaltak végrehajtását, valamint a szolgáltatás Házirendjének és más belső szabályzatainak jogszerűségét ellenőrizni. Amennyiben a fenntartó az ellenőrzés során jogszabálysértést észlel, jogosult a jogsértő házirend vagy más belső szabályzat megsemmisítésére. A szolgáltatás alapdokumentumainak nyilvánossága, nyilvántartások vezetése, személyes adatok kezelése A szolgáltatás alapdokumentumai nyilvánosak, azok hozzáférhetőségét oly módon kell biztosítani, hogy a szolgáltatást igénybe venni kívánók, illetve igénybevevők, továbbá a szolgáltatás ellenőrzését végző hatóságok és személyek bármikor megtekinthessék. Ezen alapelvek figyelembe vételével a szolgáltatás alapdokumentumainak megtekintését, hozzáférhetőségét a szolgáltató az alábbi helyeken biztosítja: A családi napközi vezetőjénél A szülői váróhelyiségben A fenntartó által üzemeltetett honlapon A családi napközi jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartások vezetésére kötelezett. A családi napköziben a hatályos jogszabályok szerint az alábbi nyilvántartásokat vezetik: Nyilvántartás az ellátási napokról

7 7 Nyilvántartás az étkezést igénybe vevőkről Adatlap a gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekről Térítési díj nyilvántartása A családi napközi vezetője a Gyvt.-ben felsorolt adatkörben, a jogszabályban meghatározott célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezelhet. A családi napközi által kezelhető személyes adatok körét a Gyvt. szabályozza. Az adatkezeléssel kapcsolatban a családi napközi vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az érintett a Gyvt.-ben és egyéb jogszabályban meghatározott jogaival élhessen. A személyes adatok kizárólag a jogszabályban meghatározott körben és mértékben továbbíthatóak. A családi napközi által kezelt személyes adatok pontos tartalmát a családi napközi által vezetett gyermekvédelmi nyilvántartásokban kell rögzíteni és kezelni. A családi napközi védő-óvó előírásai A családi napközi vezetőjének és állandó segítőjének alapfeladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. A gyermekbalesetek megelőzése A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatban a családi napközi vezetője és állandó segítője köteles ismerni és betartani a munkavédelmi szabályzat, a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. Évente egy alkalommal a gondozó és segítője munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni, melyet az oktatási naplóban aláírásával igazolnia kell. Az oktatás megszervezése a fenntartó kötelessége. A családi napközi foglalkozásain a gondozó köteles játékos keretek között a gyermekkel megismertetni a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos viselkedési formákat. Évente legalább egy alkalommal a családi napköziben tűzriadó-gyakorlatot kell tartani. A gondozó és állandó segítője köteles a rájuk bízott gyermekek tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, illetve a baleset-megelőzési szabályokat betartani és a gyermekekkel betartatni. A családi napközi vezetője és a szerződéses munkavédelmi megbízott az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi szemle keretében évente egy alkalommal köteles ellenőrizni. E tárgyi feltételek megteremtése a fenntartó kötelessége. Feladatok bekövetkezett gyermekbaleset esetén A gyermek felügyeletét ellátó személynek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:

8 8 A sérült gyermeket azonnal elsősegélyben kell részesíteni, szükség esetén orvost kell hívni. A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a lehetőségekhez mérten azonnal fel kell számolni. A balesetet, sérülést szenvedett gyermek szüleit értesíteni kell. Minden, gyermekkel történt balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell a munkavédelmi megbízottnak, illetve a fenntartó képviselőjének. A családi napköziben történt minden balesetet, sérülést a családi napközi vezetőjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat, továbbá javaslatot kell kidolgozni arra vonatkozóan, hogy hasonló balesetek a jövőben hogyan akadályozhatók meg. A vizsgálat megállapításairól, továbbá a megelőzésre vonatkozó javaslatról a családi napközi vezetője a fenntartót a vizsgálat lezárását követően tájékoztatni köteles. A nemdohányzók védelme A családi napközi elhelyezésére szolgáló ingatlan és az ahhoz tartozó udvar teljes területén a dohányzás tilos. A dohányzást tiltó táblát az épületben mindenki által jól látható helyen ki kell függeszteni. A családi napközi, mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja A hatályos jogi szabályozás szerint a családi napközi, mint személyes gondoskodást nyújtó szolgáltató, a Gyvt.-ben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el alaptevékenysége keretében. Ezzel összefüggésben a családi napközi a gyermekvédelmi jelzőrendszer aktív tagja, melye alapján a jelzőrendszer más tagjaival kölcsönösen együttműködik, így különösen a védőnői szolgálattal, a háziorvosokkal és a házi gyermekorvosokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, továbbá társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. Ellátottak érdekvédelme Az ellátást igénybe vevő kiskorú gyermek törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, valamint a gyermeki jogok sérelme, vagy a szolgáltatást nyújtó kötelezettségszegése esetén panasszal élhetnek. A panasz benyújtásának rendjét, fórumait részletes a Házirend tartalmazza. Záró rendelkezések A Hétpettyes Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzatát a családi napközi vezetője a fenntartóval egyetértésben alkotta meg. Az SZMSZ a fenntartó általi

9 9 jóváhagyással lép hatályba, érvényessége határozatlan időre szól. Módosítása, illetve a módosítás hatályba lépése a megalkotással azonos módon történik. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed a családi napköziben foglalkoztatottakra, a családi napközi szolgáltatását igénybe vevő gyermekekre, törvényes képviselőikre, valamint mindazokra, akik a családi napközi területére belépnek, ott tartózkodnak, helyiségeit használják. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei 1. Szakmai Program 2. Házirend 3. Ellátási szerződés (minta) 4. Felvételi adatlap és Kérdőív A Mellékletek jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elválaszthatatlan részét képezik. Azok bárminemű módosítása, változtatása a fenntartó hozzájárulásával és egyetértésével történhet. Dunaharaszti, július családi napközi vezetője Záradék: A Hétpettyes Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzatát a Toerko Kft, mint a családi napközi fenntartója a mai napon megismerte és jóváhagyta. A fenntartói jóváhagyással a Szervezeti és Működési Szabályzat a mai napon hatályba lép. Dunaharaszti, július 15. P.H.. fenntartó

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest Centenáriumi sétány 3. Tel./fax: 403-66-18 e-mail: centiovi@gmail.com Telephelyek: 1162 Budapest Hermina u. 66-68. Tel./fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben