A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások"

Átírás

1 A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály február 1

2 I. Az évi III. törvény (Szt.) szociális szolgáltatásokat érintő változásai A gondozási szükséglet nélküli idősotthoni ellátás lehetőségének megteremtése Szt. 68/B. Olyan egyedülálló idős személyek is beköltözhessenek idősek otthonába, akik egészségi állapotuknál fogva ápolástgondozást még nem igényelnek. Állami normatíva nem igényelhető Nem haladhatja meg az összes férőhely 15%-át Legalább egy év elteltével, amennyiben 4 órán túli gondozási szükséglet megállapításra kerül, jogosultság a normatív állami hozzájárulás igénybevételére Mezei Rita 2

3 Finanszírozási rendszerbe történő befogatás Szt. 58/A. 131/A. -ban említett szolgáltatások kivételével (támogató szolgáltatások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, utcai szociális munka állam a fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja) Új szociális szolgáltató, intézmény Házi segítségnyújtásnál új ellátotti létszám Nappali és külső férőhelyek kivételével szakosított ellátásnál az új férőhelyek szolgáltatás nyújtása esetén az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra, feladatfinanszírozásra való jogosultságának további feltélete Mezei Rita 3

4 A F I N A N S Z Í R O Z Á S I R E N D S Z E R B E T Ö R T É N Ő B E F O G A D Á S Új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak, illetve férőhelyszámnak az minősül, amelyre a fenntartó december 31-én nem rendelkezett jogerős működési engedéllyel és a finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást. Mezei Rita 4

5 Házi segítségnyújtást biztosító egyes nem állami fenntartók finanszírozásának feltételei Szt. 58/A. (2b) Házi segítségnyújtás nem állami fenntartója a december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett férőhelyszám finanszírozási rendszerbe július 1-jétől történő befogadásának feltétele a kérelemhez csatolandó ellátási területe szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata Mezei Rita 5

6 A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV.15.) SzMM rendelet módosítása Szakértői program szakértőként történő véleményezéséért a fenntartó által fizetendő szakértői díj összege: Szociális szolgáltatók esetében 8000,-Ft-ról ,-Ft-ra Szociális intézmények esetében ,-Ft-ról ,-Ft-ra emelkedett. Amennyiben egy telephelyen alapszolgáltatást és intézményi ellátást is nyújtanak, működési engedélyként egyszer jár a szakértői díj, de a magasabb összegben. Mezei Rita 6

7 Befogadási eljárás részlet szabályai 321/2009. (XII.29.) Korm.rendelet (Szmr.), 259/2002. (XII.18.) Korm.rendelet (Gymr.) A fenntartónak a működési engedély kiadása, módosítása iránti kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy kér-e a befogadást, vagy állami finanszírozás nélkül kíván működni Elektronikus kérelmi űrlap letölthető: entbrowse Amennyiben a fenntartó állami finanszírozás keretében kívánja a szolgáltatást ellátni a befogadás iránt szakhatósági állásfoglalás szükséges Mezei Rita 7

8 Befogadási eljárás részlet szabályai A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) főigazgatósága került kijelölésre az elsőfokú szakhatósági feladatok ellátására Fenntartó a kérelméhez előzetes szakhatósági állásfoglalást csatolhat Működést engedélyező szerv hivatalból szerzi be a szakhatósági állásfoglalást A működési engedélyben feltüntetésre kerül, hogy a fenntartó a finanszírozási rendszerbe befogadást nyert-e. Mezei Rita 8

9 2012. évben befogadható szociális és gyermekjóléti kapacitások számáról A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII.27.) Korm.rendelet 21/A. (2), (4) bekezdés A miniszter közleményben teszi közzé a naptári évre vonatkozó kapacitást, valamint szükség szerint a kapacitásokban év közben történő változást Az NRSZH minden hónap 5. napjáig honlapján közzéteszi, hogy mennyi kapacitásra lehet meg befogadást kérni NRSZH kapacitástól függetlenül befogadja a feladat ellátási kötelezettségének eleget tevő önkormányzati fenntartót, valamint azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amelyre nézve a fenntartó európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatásban részesül. Mezei Rita 9

10 befogadható kapacitások száma országosan családsegítés falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás nappali ellátás ápolást,gondozást nyújtó intézmény rehabilitációs intézmény lakóotthon átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény gyermekjóléti szolgáltatás bölcsőde családi napközi családi gyermekfelügyelet helyettes szülő családok átmeneti otthona gyermekek átmeneti otthona Mezei Rita 10

11 Egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesülés megszüntetése Szt. 140/M., Gyvt. 161/G január 1-jétől a helyi önkormányzat vagy társulás által fenntartott szolgáltató, intézmény egyházi fenntartásba adása esetén a helyi önkormányzat illetve társulás köteles a központi költségvetésnek 5 éven keresztül megtéríteni az egyházi kiegészítő normatív támogatást. Mezei Rita 11

12 Megyei fenntartású szociális, gyermekvédelmi intézmények állami átvétele A megyei önkormányzati intézmények konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. Törvény január 1-jétől a feladatellátásra köteles szervek köre kibővült az állammal, aki a megyei intézményfenntartó központok mint a megyei önkormányzatok jogutódjai útján gondoskodik a szakosított ellátások biztosításáról. Pest Megyei Intézményfenntartó Központ (1052 Budapest, Városház u. 7.) Mezei Rita 12

13 Mezei Rita 13

14 II. Az évi XXXI. törvény (Gyvt.) gyermekjóléti alapellátásokat érintő változásai A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái a gyermek életkorának megfelelően Gyvt. 41. (3) bekezdés Bölcsőde, hetes bölcsőde Családi napközi Családi gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet Alternatív napközbeni ellátás Mezei Rita 14

15 A megállapodások számára vonatkozó szabályozás egyértelműsítése a családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetében Gyvt. 43. (11) bekezdés, 43/A. (7) bekezdés A fenntartó a működési engedélyben szereplő férőhelyszámnál több gyermek szülőjével, törvényes képviselőjével köthet megállapodást A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ugyanakkor ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot Fontos: a megállapodásban konkrétan rögzíteni kell, hogy a szolgáltatást a gyermek mely időszakban, a hét mely napjain veszi igénybe. Mezei Rita 15

16 Alternatív napközbeni ellátás Gyvt. 44/A. Önálló szakaszban szabályozza az alternatív napközbeni ellátás fogalmát és szolgáltatási tartalmát: Játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató szolgáltatások, valamint a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett gyermekek számára biztosított nappali felügyelt, sport-és egyéb foglalkozás, továbbá étkeztetés tartozik. Mezei Rita 16

17 Térítési díj szabályok átalakítása (személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított nappali ellátás, gyermekek átmeneti gondozása, gyermekjóléti szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátás vonatkozásában) Gyvt , 151. ) Garanciális szabályok bevezetése, mely biztosítékot nyújt mind a szolgáltatónak, mind az igénybevevők számára Meghatározza az intézményi térítési díj fogalmát, ami az önköltség és az állami normatíva különbözete Bölcsőde esetében fontos szabály, hogy amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy a gondozásra is szed térítési díjat az intézményi térítési díjat külön kell megállapítani a gondozásra, és külön a gyermek étkeztetésére vonatkozóan Mezei Rita 17

18 Térítési díj szabályok átalakítása A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április elsejéig kell megállapítani, mely év közben egy alkalommal módosítható. Az intézményi térítési díjat minden esetben ki kell számolni és azt dokumentálni is kell, ezt követően dönthet úgy fenntartó, hogy a kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben állapítja meg vagy nullában határozza azt meg. A Gyvt a személyi térítési díj megállapításának részletszabályait tartalmazza. Új szabályt tartalmaz a módosítás a bölcsőde esetében, mely lehetővé teszi, hogy a fenntartó döntésétől függően az étkezésért fizetendő térítési díjon felül az intézményvezető a gondozásért külön személyi térítési díjat állapíthasson meg. Mezei Rita 18

19 Térítési díj szabályok átalakítása A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj felső határát az intézményi térítési díj jelenti, összege annál magasabb a gyermekétkeztetés kivételével - nem lehet. Gyermekétkeztetés esetében a térítési díj számításakor a nyersanyagköltség Áfá-val növelt összegét kell figyelembe venni. Önkormányzati fenntartó esetében a fenntartó rendeletében foglaltak szerint a személyi térítési díj csökkenthető, illetve elengedhető, ha azt a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai indokolttá teszik. A jogszabály lehetővé teszi, a kötelezett számára, hogy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj, vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a személyi térítési díj különbözete egy részének önkéntes megfizetését. Mezei Rita 19

20 Térítési díj szabályok átalakítása A Gyvt. 161/F. alapján a térítési díjra vonatkozó szabályokat a december 31-én gyermekek napközbeni ellátásában, gyermekek átmeneti gondozásában vagy utógondozói ellátásban részesülnek a személyi térítési díj soron következő felülvizsgálatakor kell alkalmazni. Mezei Rita 20

21 Az ellátás igénybevételével kapcsolatos módosítások Gyvt. 32. A módosítás egyfelől pontosítja a jogviszony keletkezését meglapozó döntési aktusokat A gyermekjóléti alapellátás és az utógondozói ellátás esetében a jogviszony keletkezését megalapozó valamennyi körülmény esetében megállapodást is kell kötni A megállapodások tartalma egységessé válik a fenntartó típusától függetlenül A módosítás megszünteti az írásbeli értesítési kötelezettséget abban az esetben, ha az igénybevételi kérelméről szóló döntés pozitív Bölcsőde esetében a felvett gyermekek névsorának intézményben történő kifüggesztése elegendő, illetve történhet elektronikus úton is az értesítés Mezei Rita 21

22 A bölcsődei gyermek csoportszoba hasznos területének meghatározása 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. (8) bekezdés A bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként legalább 3 négyzetméter. Mezei Rita 22

23 A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) Korm.rendelet 4. módosítása Szakértői program szakértőként történő véleményezéséért a fenntartó által fizetendő szakértői díj összege: Szociális szolgáltatók esetében 8000,-Ft-ról ,-Ft-ra Szociális intézmények esetében ,-Ft-ról ,-Ft-ra emelkedett. Amennyiben egy telephelyen alapszolgáltatást és intézményi ellátást is nyújtanak, működési engedélyként egyszer jár a szakértői díj, de a magasabb összegben. Mezei Rita 23

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Mezei Rita 24

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013 Szolgáltatás működés, finanszírozás Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013. témakörök Ellátási kötelezettségek, Működési engedélyezés Ellenőrzés Feladat ellátási

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁL IS É S GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁL TATÁSOK FŐOSZTÁL YA, GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI FŐOSZTÁLY, ESÉLYEGYENLŐSÁGI FŐOSZTÁL Y Segédlet a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok Tájékoztató önkormányzati fenntartású szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények egyházi fenntartó részére történő átadásával összefüggő eljárásokról Jelen dokumentum

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2.

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2.) 2011. december 12 2012. február 29. Kormányzati elvárás és cél a közigazgatással

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2.1. rész

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Mohácsi Mónika főosztályvezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JANUÁR 22. TÁMOP

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 9. szám 2012. augusztus 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

SZAKMAI HÍRLEVÉL 2011. DECEMBER XI.

SZAKMAI HÍRLEVÉL 2011. DECEMBER XI. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Konzorcium 2011. december XI. évfolyam 4. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Változások...... 3 Köszönöm!... 3 Köszönjük!... 4 Adatváltozások...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 56532-4/2011-NEFMI(SZ) E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 719 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a)

Részletesebben

MHK Jogszabály szolgáltatás

MHK Jogszabály szolgáltatás Page 1 of 11 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. január 28. 2 TÁMOGATOTT LAKHATÁS TÁMOGATOTT LAKHATÁS I. Beiktatta: 2012. évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5052. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. június 1 2015. évi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben