INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT. Érdi Szakképzési Centrum. Eötvös József Szakképző Iskolája 2030 Gyál, Erdősor u. 65.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT. Érdi Szakképzési Centrum. Eötvös József Szakképző Iskolája 2030 Gyál, Erdősor u. 65."

Átírás

1 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érdi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakképző Iskolája 2030 Gyál, Erdősor u. 65. Hatályba lépés időpontja:

2 I. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJA I/1. Jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről ( és a ) - 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról ( ) - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet) I/2. Felhasznált szakirodalom - Országos Tanfelügyelet kézikönyv a szakgimnáziumok számára (negyedik, javított kiadás) - Útmutató a Pedagógusok minősítési rendszeréhez a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (negyedik, javított változat) - Önértékelési kézikönyv szakgimnáziumok számára (harmadik, javított kiadás) I/3. Az intézményi önértékelési szabályzat célja, hatálya - Az intézményi önértékelési szabályzat célja egy keret megteremtése az önértékelési rendszer bevezetéséhez, folyamatleírás. - Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. - Az önértékelési szabályzat módosítására a fenntartó, a vezető, valamint a tantestület egyharmadának javaslatára kerülhet sor. I/4. Az intézményi önértékelés célja - Az intézményi önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint az intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, és ezek alapján fejlesztéseket tervezzen, azokat intézkedési tervben rögzítse, és adott intervallumon belül ennek teljesülését, eredményességét felülvizsgálja. - Az intézményi átfogó önértékelés része a pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése. I/5. Az intézményi intézkedési terv kidolgozásának folyamata - Az intézményi elvárásrendszer közös meghatározása - Az értékelendő szintek, területek szempontok, módszerek megismertetése - A szabályzat pontosítása, elfogadtatása - Az öt évre szóló intézkedési terv elkészítése - Az éves önértékelési terv elkészítése Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 2

3 I/6. Az intézményi önértékelési csoport tagjai és feladataik I/6/1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai - Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy értékelési csoport irányítja. - A csoport létszáma 6 fő, akik feladatukat beszámolási kötelezettség mellett végzik. - Az önértékelési csoport vezetője a gyakorlati oktatás vezetője - Az önértékelési csoport tagjai: a tagintézményvezető, gyakorlati oktatás vezetője, humán munkaközösség vezetője, és a tantestület által választott két pedagógus, illetve az intézményi oktatástechnikus, mint adminisztrátor. - Az önértékelési csoport óralátogatásaiba bevonható a pedagógus által választott kolléga. I/6/2. Az intézményi önértékelési csoport feladatai - Az önértékelési folyamat menedzselése, a jogszabályok figyelemmel kísérése. - Az önértékelés előkészítése, megtervezése. - Az ötéves intézkedési terv és az éves önértékelési terv elkészítése, elfogadtatása. - Az értékelendő területek testre szabása pedagógus, vezető és intézmény szintjén. - Az intézményi dokumentumok évenkénti felülvizsgálata, megfeleltetése az intézményi önértékelés esetleges változásainak. - A kérdőívek és interjúk kérdéseinek adaptálása. - Az informatikai támogató felület kezelése. Az informatikai rendszer a résztvevők számára elérhetővé teszi az online kérdőívkitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat. A kérdőívezés elvégezhető papír alapon, de ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben. Tanfelügyeleti látogatás során a vezetőnek biztosítania kell a szakértők számára a betekintés lehetőségét. - Az iratok kezelése. I/7. Az intézmény önértékelésének szintjei és a ciklusok ütemezése - Pedagógus - Vezető - Intézmény Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 3

4 Az intézményi önértékelés ciklusainak ütemezése 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVENTE, ÉVENTE ÉS ÖSSZEGZŐEN MEGFIGYELENDŐ, ÉRTÉKELENDŐ TERÜLETEK, ÉRTÉKELÉSI FELADATOK, FELELŐSÖK MEGHATÁROZÁSA VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉS A MEGBÍZÁST KÖVETŐ 2. ÉVBEN. ÉS ÖSSZEGZŐEN MEGFIGYELENDŐ, ÉRTÉKELENDŐ TERÜLETEK, ÉRTÉKELÉSI FELADATOK FELELŐSÖK MEGHATÁROZÁSA ÖSSZEGZÉS FELADATAI VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉS A MEGBÍZÁST KÖVETŐ 4. ÉVBEN. ÉS ÖSSZEGZŐEN MEGFIGYELENDŐ, ÉRTÉKELENDŐ TERÜLETEK, ÉRTÉKELÉSI FELADATOK FELELŐSÖK MEGHATÁROZÁSA ÖSSZEGZÉS FELADATAI ÖSSZEGZÉS FELADATAI ÖSSZEGZÉS FELADATAI ÖNÉRTÉKELŐ PEDAGÓGUSOK ÉS FELADATOK MEGHATÁROZÁSA ÖNÉRTÉKELŐ PEDAGÓGUSOK ÉS FELADATOK MEGHATÁROZÁSA ÖNÉRTÉKELŐ PEDAGÓGUSOK ÉS FELADATOK MEGHATÁROZÁSA ÖNÉRTÉKELŐ PEDAGÓGUSOK ÉS FELADATOK MEGHATÁROZÁSA ÖNÉRTÉKELŐ PEDAGÓGUSOK ÉS FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 4

5 II. A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK TERVEZÉSE, A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA II/1. A pedagógus önértékelésének 8 területe, a 8 pedagóguskompetencia 1. Pedagógiai, módszertani felkészültség 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért II/2. A pedagógus önértékelés ütemezése - A pedagógusok értékelésére ötévenként kerül sor az önértékelési folyamatban, évenként minimum a nevelőtestület 20%-ának értékelésével. Ötévente külső tanfelügyeleti ellenőrzés, értékelés történik, ami az önértékelési adatokra támaszkodik. - Az értékelésbe bevontak körének kialakításakor, az ütemezéskor a következőket vesszük figyelembe: - önként jelentkező pedagógus, aki még nem vett részt tanfelügyeleti és minősítési eljárásban, - a gyakornokok a gyakornokság valamelyik évében, - a következő évi minősítésre jelentkezők, amennyiben még nem vettek részt az ötéves megelőző ciklusban intézményi önértékelésben, - a következő évi tanfelügyeletre kijelöltek, amennyiben még nem vettek részt az ötéves megelőző ciklusban intézményi önértékelésben, - a nevelőtestületbe bekerült új kollégák. Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 5

6 BECS = belső ellenőrzési csoport/önértékelési csoport FELADATOK RÉSZTVEVŐK FELELŐS HATÁRIDŐK I/1. ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE BECS VEZETŐ TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET I/2. A NEVELŐTESTÜLET TÁJÉKOZTATÁSA BECS VEZETŐ I/3. ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ELFOGADTATÁSA NEVELŐTESTÜLET VEZETŐ II/1. IRATMINTÁK ELŐKÉSZÍTÉSE OKTATÁSTECHNIKUS OKT. T. SZEPTEMBER 15. II/2. AZ ÉRTÉKELŐK FELKÉSZÍTÉSE BECS BECS II/3. AZ ÉRTÉKELT PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE. ÉRTÉKELŐ KOLLÉGÁK, ÉRTÉKELT PEDAGÓGUS III/1. AZ SZMK ÉS A DÖK ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSA VEZETŐ VEZETŐ SZEPTEMBER 30. III/2. AZ SZMK ÉS A DÖK TÁJÉKOZTATÁSA A BECS BECS VEZETŐ KÉRDŐÍVEZÉSRŐL IV/1. DOKUMENTUMELEMZÉSEK ÉRTÉKELŐ, ÉRTÉKELT BECS VEZETŐ OKTÓBER 31. PEDAGÓGUS VII/1. ÓRALÁTOGATÁSOK VEZETŐ, BECS, ÉRTÉKELT VEZETŐ SZEPTEMBER 15-MÁRCIUS 31. VII/2. ÓRAMEGBESZÉLÉSEK PEDAGÓGUS, ÉRTÉKELŐ VI/1. INTERJÚ A PEDAGÓGUSSAL PEDAGÓGUS VI/2. INTERJÚ A VEZETŐVEL V/4. PEDAGÓGUSOK ONLINE ÖNÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍVÉNEK OKTATÁSTECHNIKUS KITÖLTÉSE MUNKATÁRSI ONLINE KÉRDŐÍVEK KITÖLTÉSE OKTATÁSTECHNIKUS VIII/1. JEGYZŐKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE BECS VEZETŐ ÁPRILIS 30. VIII/2. A JEGYZŐKÖNYV FELTÖLTÉSE A FELÜLETRE OKTATÁSTECHNIKUS VIII/3. A DOKUMENTUMOK LEFŰZÉSE A SZEMÉLYI ISKOLATITKÁR ANYAGBAN VIII/4. AZ ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSEK ELVÉGZÉSE A ÉRTÉKELT PEDAGÓGUS VEZETŐ FELÜLETEN IX/2. A PEDAGÓGUSOK ÖNFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELT PEDAGÓGUS VEZETŐ MÁJUS 30. ELKÉSZÍTÉSE IX/3. AZ ÖNFEJLESZTÉSI TERVEK FELTÖLTÉSE A VEZETŐ VEZETŐ FELÜLETRE, X/1. AZ ÉVES PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSE, NEVELŐTESTÜLET, VEZETŐ VEZETŐ TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET ELEMZÉSE XI/1. A KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁRA AZ ÁTLAG FELTÉTELE VEZETŐ VEZETŐ AUGUSZTUS 31. Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 6

7 II/3. A pedagógus önértékelésének módszerei II/3/1. Dokumentumelemzés - Az önértékelési csoport által felkért pedagógus(ok) végzik, az értékelt pedagógus is lehetőséget kap egy munkatárs delegálására A dokumentumok köre: - az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet, szaktanácsadó) és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelő lapjai, - tervezési dokumentumok: tanmenetek, tematikus tervek és az éves tervezés egyéb dokumentumai, - óratervek, - egyéb foglalkozások tervezése: szakkörök, tehetséggondozási, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, - tanulói füzetek, egyéb tanulói munkák, - naplóvezetés. - A pedagógus önértékelés eljárásával kapcsolatos dokumentumok bizalmas iratok. II/3/2. Megfigyelés: két óra/foglalkozás látogatása, megbeszélése, értékelése - A két tanórát az önértékelési csoport által felkért szakos pedagógus, és az értékelt pedagógus által felkért pedagógus látogatja. - A látogatott óra elemzését és értékelését az önértékelési csoport által felkért szakos pedagógus, és az értékelt pedagógus által felkért pedagógus végzi, dokumentálja, a jegyzőkönyv ide vonatkozó részének kitöltésével. - A vezető vagy az a pedagógus, aki közvetlenül ismeri a pedagógus munkáját, az interjúkérdések mentén kifejti véleményét a pedagógus munkájával kapcsolatban. - - A megbeszélés végén a pedagógus kompetenciaterületenként haladva kijelöli az általa erősségeknek és fejleszthető területeknek tartott indikátorokat. - Az adatgyűjtés alapján a területek 0, 1, 2, 3 vagy N. é. értékelést kapnak, és az értékelők megjelölik az erősségeket és a fejleszthető területeket a pedagógusnak. Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 7

8 II/3/3. Kérdőíves felmérések - Az önértékelő kérdőívét a pedagógus kitölti az informatikai felületen az óramegbeszélésen történt döntése szerint. - A munkatársi kérdőívezést el kell végezni az informatikai felületen az intézményi adminisztrátor segítségével. - Az értékelt kolléga által felkért három pedagógus, is részt vesz a kérdőívek kitöltésében. Olyan kollégák bevonását kérheti, akikkel intézményi szintű feladat elvégzésében együtt vesznek részt, mert így a felkért kollégáknak rálátásuk van az értékelt kolléga tanórán kívül végzett tevékenységeire. II/3/4. Interjúk - Az interjú célja egyrészt, hogy a pedagógus önértékelésének folyamatában az adatgyűjtők további információkat nyerjenek, személyes beszélgetésben tájékozódjanak a pedagógus szakmai ismereteiről, elképzeléseiről, eredményeiről, illetve jövőképéről, másrészt módot ad arra is, hogy az értékelt pedagógus a saját megfogalmazásában közölje válaszait a munkájával kapcsolatban feltett kérdésekre. - Az interjúkat a fent meghatározott személyek végzik. (az óralátogatáson résztvevő pedagógusok) II/3/5. Az értékelés módja - N. é.: nem szerezhető információ az adott indikátorban leírt viselkedésről. Az értékelésbe nem számít bele. - 0 = nem jellemző: a pedagógus munkájában az indikátorral leírt elvárt viselkedés nem jelenik meg, hiányzik pedig elvárható. - 1= kevéssé jellemző: a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése esetleges, a pedagógus reflexiói alapján kevéssé tudatos. - 2 = többnyire jellemző: a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése kimutatható, a pedagógus reflexiója alapján tudatos, de nem következetes. - 3 = jellemző: a pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése következetes, állandó, és alkalmazása a pedagógus reflexiói alapján tudatos és magas színvonalú. Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 8

9 II/4. A pedagógus önértékelésben résztvevők feladatai II/4/1. Az értékelt pedagógus feladatai - Bemutatja tanmeneteit és az éves tervezés egyéb dokumentumait (szakköri naplók, felzárkóztatási naplók, tehetséggondozási naplók), a tanulói füzeteket, munkákat. - Elkészíti a látogatandó órák óraterveit. - Megtartja a látogatandó két tanórát és részt vesz azok megbeszélésein, reflektál, interjúkérdésekre válaszol, meghallgatja a vezető munkáját véleményező gondolatait, megjelöli fejleszthető területeit és erősségeit. Kitűzi céljait. - Kitölti az informatikai felületen az önértékelő kérdőívét. - A rögzített tények alapján a tapasztalatokat és a rá vonatkozó intézményi elvárásokat összeveti, az egyes elvárások teljesülését megvizsgálja, értékelési területenként kiemelkedő és fejleszthető területeket határozza meg, elvégzi önértékelését az informatikai felületen. - A vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő önfejlesztési tervet készít. II/4/2. A gyakorlati oktatásvezető feladatai - Az éves önértékelési terv elkészítése a vezető véleményének kikérésével. A nevelőtestület tájékoztatása, az éves önértékelési terv elfogadtatása. - Az értékelésbe értékelőként kollégák felkészítése. - Az értékelt pedagógusok felkészítése. - A szükséges iratminták előkészítése. - A nevelőtestület, szülők, DÖK általános tájékoztatása. - A nevelőtestület, szülők, DÖK tájékoztatása a kérdőívezéssel kapcsolatban. - A dokumentumelemzés, a kérdőívezés (munkatársi, szülői, tanulói, az óralátogatások, óramegbeszélések, interjúk (pedagógus, vezető), önértékelési kérdőívek kitöltésének megszervezése. - Az összegző értékelések, jegyzőkönyvek elkészülésének, informatikai felületre feltöltésének irányítása. - A jegyzőkönyv egy példányának átadása a pedagógusnak. - A dokumentumok lefűzése a személyi anyagban. - A pedagógus önértékelése és önfejlesztési terve elkészítésének, informatikai felületre feltöltésének irányítása. - A különös közzétételi listára az eredmények személyiségi jogokat nem sértő módon feltételének irányítása. - A tanévzáró nevelőtestületi értekezleten az éves pedagógus önértékelés eredményességének értékelése a vezető véleménynek kikérésével, levonva a tanulságokat, kijelölve a további célokat. II/4/3. Az oktatástechnikus adminisztrációs feladatai - Az értékelésbe bevont kollégák felkészítése, támogatása az informatikai felület kezelésével kapcsolatban. - A kérdőívezésben érintettek segítése az informatikai felület kezelésében, a kérdőívezéssel kapcsolatos informatikai felület kezelési feladatok elvégzése. - Az online kérdőív elérhetőségének továbbítása a résztvevőknek a felmérés elindítása. - A pedagógus önértékelésével kapcsolatos informatikai felület kezelési feladatok elvégzése (önértékelési kérdőív és önértékelés). - A jegyzőkönyv feltöltése az informatikai felületre. Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 9

10 II/4/4 Az önértékelést végzők feladatai: - A dokumentumelemzés elvégzése a saját munkaközösségbe tartozó pedagógus önértékelési eljárásában a vezetőhelyettesek segítségével. A jegyzőkönyv ide vonatkozó részének kitöltését is elvégzik a vezetőhelyetteseket bevonva. - Egy tanóra látogatása saját munkaközösségbe tartozó pedagógus önértékelési eljárásában önállóan, ha az értékelt pedagógussal azonos a szakja, szakos kolléga bevonásával, amennyiben nincs a látogatott pedagógus által tartott óra tantárgyának megfelelő szakképzettsége. - A látogatott tanóra megbeszélése, értékelése, ennek dokumentálása. - Egy tanóra látogatása saját munkaközösségbe tartozó pedagógus önértékelési eljárásában vezetővel és a területnek megfelelő vezetőhelyettessel. - Részvétel a bizottság által látogatott tanóra megbeszélésén. - Interjú készítése a pedagógussal és a vezetővel az óramegbeszélés keretében, az interjú kérdések előkészítése. - A jegyzőkönyv ide vonatkozó részének kitöltése. - A továbbfejlődés lehetőségeinek megteremtése a munkaközösségi munka keretében. II/4/6. A tagintézményvezető feladatai - Az éves önértékelési tervben résztvevő pedagógusok kijelölésének jóváhagyása. - Részvétel egy óralátogatáson, annak megbeszélésén, értékelésén a vezetői és pedagógusi interjúval egybekötve. - Az ötéves önfejlesztési tervek feltöltése az informatikai felületre. - A továbbfejlődés lehetőségeinek megteremtése (szaktanácsadó hívása, belső-külső továbbképzés tervezése, stb.). II/5. A pedagógus önértékelés jegyzőkönyve megírásának feladatai, JEGYZŐKÖNYV MÓDSZER FELELŐS MEGÍRÁSA Dokumentumelemzés előre adott szempontok mentén elemzés önértékelésben részt vevő pedagógusok Óralátogatások előre adott szempontok mentén elemzés önértékelésben részt vevő pedagógusok Interjúk előre adott szempontok mentén lebonyolítás önértékelésben részt vevő pedagógusok Teljes jegyzőkönyv rögzítés az informatikai felületen oktatástechnikus Teljes eredeti példány iktatása, irattárban öt évig megőrzés iskolatitkár jegyzőkönyv Teljes jegyzőkönyv tanfelügyeleti látogatás során betekintés biztosítása vezető Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 10

11 II/6. A pedagógus önértékelés eszközei A pedagógus önértékelésének intézményi elvárásai I/1. számú melléklet A pedagógus önértékelés dokumentumelemzésének szempontjai I/2. számú melléklet A pedagógus önértékelés óralátogatásának megfigyelési szempontjai I/3. számú melléklet A pedagógus önértékelés interjújának kérdései I/4. számú melléklet A pedagógus önértékelés kérdőíveinek kérdései I/5. számú melléklet A pedagógus önértékelés értékelő lapja I/6. számú melléklet A pedagógus önértékelés önfejlesztési tervének sablonja I/7. számú melléklet A pedagógus önértékelés jegyzőkönyvének sablonja II/8. számú melléklet Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 11

12 III. A VEZETŐ ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK TERVEZÉSE, A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA III/1. A vezetői önértékelés 5 területe, a tanfelügyeleti ellenőrzés 5 területe 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása Elvei: - A vezetői munka önértékelési kritériumai legyenek jellemzőek a vezetői funkciókra. - A vezetői önértékelésnek a vezetőtől függő működési elemek értékelésére kell szorítkoznia. - A vezető önértékelésébe be kell vonni az alkalmazottakat. - Az értékelő személynek a visszacsatolás során a fejlesztés/fejlődés támogatását kell előtérbe helyeznie. III/2. A vezetői önértékelés ütemezése - A vezetői önértékelésre a hatályos jogszabályok alapján a vezetői megbízás 2. és 4. évében kerül sor. - A vezetői önértékelés a vezetőre vonatkozó intézményi elvárások alapján történik. - Az elvárásokat a tanfelügyeleti általános elvárásoknak megfelelően, az abban megjelölt módszerek és eszközrendszer segítségével kell elvégezni. - Ezek alapján a vezető maga vizsgálja az egyes elvárások teljesülését, ami alapján meghatározza önmaga kiemelkedő és fejleszthető területeit az egyes értékelési területeken belül. - A vezető önértékelési munkacsoport három tagja: a vezetőhelyettes, a gyakorlati oktatásvezető, valamint munkaközösségek egyik vezetője. - A vezetői önértékelés eredményét az informatikai rendszerben kell rögzíteni, amely azt elérhetővé teszi a vezető és az Oktatási Hivatal számára. - Az eredményt a vezető megosztja a fenntartóval, akinek lehetősége van a vezetői önértékelés eredményéhez megjegyzéseket fűzni a vezetői önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében. Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 12

13 FELADATOK I/1. ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET I/2. A NEVELŐTESTÜLET TÁJÉKOZTATÁSA I/3. ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ELFOGADTATÁSA II/1. IRATMINTÁK ELŐKÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 15. II/2. AZ ÉRTÉKELŐK FELKÉSZÍTÉSE III/1. AZ SZMK ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSA SZEPTEMBER 30. III/2. AZ SZMK TÁJÉKOZTATÁSA A KÉRDŐÍVEZÉSRŐL IV/1. DOKUMENTUMELEMZÉSEK OKTÓBER 31. V/1. NEVELŐTESTÜLETI KÉRDŐÍVEK KITÖLTÉSE FEBRUÁR-MÁRCIUS V/2. SZÜLŐI KÉRDŐÍVEK KITÖLTÉSE VI/1. INTERJÚ A VEZETŐVEL MÁRCIUS 15. VI/2 INTERJÚ FENNTARTÓVAL VI/3. INTERJÚ A VEZETŐTÁRSAKKAL VII/1. A VEZETŐ ÖNÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍVÉNEK KITÖLTÉSE VIII/1. A JEGYZŐKÖNYV ELKÉSZÍTÉSE VIII/2. A JEGYZŐKÖNYV FELTÖLTÉSE A FELÜLETRE VIII/3. A DOKUMENTUMOK LEFŰZÉSE A SZEMÉLYI ANYAGBAN VIII/4. AZ ÖSSZEGZŐ ÖNÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSE A FELÜLETEN IX/2. A 2 ÉVRE SZÓLÓ ÖNFEJLESZTÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÁPRILIS 15. IX/3. AZ ÖNFEJLESZTÉSI TERV FELTÖLTÉSE A FELÜLETRE X/1. AZ ÉVES VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSE, ELEMZÉSE TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET XII/1. AZ ÖNFEJLESZTÉSI TERV ELJUTTATÁSA A FENNTARTÓHOZ AUGUSZTUS 31. HATÁRIDŐK 13

14 III/3. A vezetői önértékelés módszerei III/3/1. Dokumentumelemzés - A vezetői önértékelés dokumentumelemzését a vezetőhelyettes és a gyakorlati oktatásvezető együtt végzi. - Az adatgyűjtés eredményeként feltárt, tapasztalatokat rögzítik az önértékelést támogató informatikai felületen, ahol azokat a vezető és a vezető önértékelésében résztvevők érhetik el. Megállapításaikat a jegyzőkönyvben is rögzítik. A dokumentumok köre: - Az előző vezetői ellenőrzés és az intézményi önértékelés adott vezetőre vonatkozó értékelő lapjai. - Vezetői pályázat. - Pedagógiai és szakmai program. SZMSZ. - Egymást követő két tanév munkaterve és az éves beszámolók. III/3/2. Kérdőíves felmérések - A vezető önértékelő kérdőívét kitölti az informatikai felületen. - A nevelőtestületi kérdőívezést (a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív) megszervezi, felügyeli a pedagógiai-szakmai munkaközösség vezetője, az informatikai felülettel kapcsolatos háttértámogatást az oktatástechnikus adja. - Bevontak köre: A nevelőtestület minden közalkalmazott tagja. - A szülői kérdőívezést (a szülők elégedettségét mérő kérdőív) el kell végezni az informatikai felületen. A pedagógiai-szakmai munkaközösség vezetője szervezi az intézményi adminisztrátor háttérmunkájával. - Bevontak köre: Az SZMK elnökségének tagjai. III/3/3. Interjúk - Az interjúk célja, hogy a vezető az önértékeléséhez a dokumentumelemzés és kérdőíves felmérések során gyűjtött adatokon felül további kiegészítő információkhoz jusson. - Interjúalanyok: - A vezető - A fenntartó - A vezetőtársak csoportos - A vezetővel és a fenntartóval a vezetőhelyettes végzi az interjút, jegyzeteket ő készít, melyek tartalmát is ő rögzíti a jegyzőkönyvben. - A vezetőtársakkal a BECS végzi a csoportos interjút, jegyzeteket ő készít, melyek tartalmát is ő rögzíti a jegyzőkönyvben. III/4. A vezetői önértékelésben résztvevők feladatai III/4/1. Az értékelt vezető feladatai - Az előző vezetői ellenőrzés és az intézményi önértékelés adott vezetőre vonatkozó értékelő lapjainak, a vezetői pályázatnak, a pedagógiai és szakmai programnak, az SZMSZ-nek, az egymást követő két tanév munkatervének és éves beszámolóinak rendelkezésre bocsátása. - Részvétel a vezetői interjún. A kérdések megválaszolása. - Önértékelő kérdőív kitöltése. - Önértékelés elvégzése: a rögzített tények alapján a tapasztalatok és a rá vonatkozó intézményi elvárások összevetése, az egyes elvárások teljesülésének megvizsgálása, értékelési területenként kiemelkedő és fejleszthető területek meghatározása. Az elvárások teljesülésére vonatkozó megjegyzéseket úgy kell rögzítenie, hogy közben hivatkozik ide vonatkozó tényekre, adatokra. - Az önértékelésre épülő két évre szóló önfejlesztési terv készítése, feltöltése az informatikai rendszerbe. - Az éves vezetői önértékelés értékelése, elemzése. - Az önfejlesztési terv eljuttatása a fenntartóhoz. III/4/2. A gyakorlati oktatásvezető feladatai - A 2. és 4. éves vezetői önértékelési terv elkészítése a vezetővel. A nevelőtestület tájékoztatása, az éves önértékelési terv elfogadtatása. - Az értékelésbe értékelőként bevont kollégák felkészítése. - A szükséges iratminták előkészítése. - A nevelőtestület, a szülők általános tájékoztatása. - A nevelőtestület, a szülők tájékoztatása a kérdőívezéssel kapcsolatban. 14

15 - A dokumentumelemzés, a kérdőívezés (nevelőtestületi, szülői), interjúk (vezető, vezetőtársak, fenntartó), az önértékelési kérdőív kitöltésének megszervezése. - A jegyzőkönyv elkészülésének, informatikai felületre feltöltésének irányítása. - A jegyzőkönyv egy példányának átadása a vezetőnek. - A dokumentumok lefűzésének ellenőrzése a személyi anyagban. - A vezető önértékelésének és önfejlesztési terve elkészítésének, informatikai felületre feltöltésének irányítása. - A különös közzétételi listára az eredmény feltételének irányítása. III/4/3. Az oktatástechnikus feladatai - Az értékelésbe bevont kollégák felkészítése, támogatása az informatikai felület kezelésével kapcsolatban. - A kérdőívezésben érintettek segítése az informatikai felület kezelésében, a kérdőívezéssel kapcsolatos informatikai felület kezelési feladatok elvégzése. - Az online kérdőív elérhetőségének továbbítása a résztvevőknek a felmérés elindítása. - A vezető önértékelésével kapcsolatos informatikai felület kezelési feladatainak elvégzése. - A jegyzőkönyv feltöltése az informatikai felületre. III/4/5. A fenntartó szerepe - Interjú adása a vezetővel kapcsolatban. - Az önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekben megjegyzéseket fűzhet az értékelés eredményéhez. - Az önfejlesztési terv megvalósíthatósága elősegítése céljából megjegyzéseket fűzhet a tervhez. Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 15

16 III/5. A vezetői önértékelés jegyzőkönyve megírásának feladatai, felelősei JEGYZŐKÖNYV MÓDSZER MEGÍRÁSA Dokumentumelemzés előre adott szempontok mentén elemzés BECS Interjúk lebonyolítás BECS Teljes rögzítés az informatikai felületen oktatástechnikus jegyzőkönyv Teljes eredeti példány iktatása, irattárban öt évig megőrzés jegyzőkönyv Teljes tanfelügyeleti látogatás során betekintés biztosítása jegyzőkönyv FELELŐS iskolatitkár vezető III/6. A vezetői önértékelés eszközei A vezetői önértékelés intézményi elvárásai II/1. számú melléklet A vezetői önértékelés dokumentumelemzésének szempontjai II/2. számú melléklet A vezetői önértékelés interjúinak kérdései II/3. számú melléklet A vezetői önértékelés kérdőíveinek kérdései II/4. számú melléklet A vezetői önértékelés értékelő lapja II/5. számú melléklet A vezetői önértékelés önfejlesztési tervének sablonja II/6. számú melléklet A vezetői önértékelés jegyzőkönyvének sablonja II/7. számú melléklet 16

17 IV. AZ INTÉZMÉNY ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK TERVEZÉSE, A FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA IV/1. Az intézményi önértékelés 7 területe, a tanfelügyeleti ellenőrzés 7 területe 1. Pedagógiai folyamatok 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 3. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 4. Eredmények 5. Az intézmény külső kapcsolatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai és szakmai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés Elvei: - Az átfogó intézményi önértékelés megállapításai a pedagógiai és szakmai programban kitűzött célok megvalósulásának eredményességéről adnak képet, ezért az intézményre vonatkozó intézményi elvárások alapján történik. - Az elvárásokat a tanfelügyeleti általános elvárásoknak megfelelően, az abban megjelölt módszerek és eszközrendszer segítségével kell elvégezni. - Számba veszik az intézmény adottságait, a nevelőtestület mint szakmai közösség együttműködésének formáit, a nevelő-oktató munka tervezésének, szervezésének, ellenőrzésének, értékelésének és az eredmények visszacsatolásának folyamatát. - Az önértékelés során az értékelők a belső és a külső partnereket is bevonják a folyamatba. IV/2. Az intézményi önértékelés ütemezése - Az intézményi önértékelés folyamatos, ötéves periódusokban zajlik. - Bizonyos intézményi elvárásokat az éves önértékelési tervben feltüntetett módon évente vizsgálni kell, melyek eredményeit az ötéves, átfogó önértékelés jegyzőkönyvben meg kell jeleníteni. - Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje: minden évben a tanévnyitó értekezlet. - Az ötéves intézkedési terv készítésének határideje: az 5. évet követő tanévnyitó értekezlet. - Az intézményi önértékelés eredményét az informatikai rendszerben kell rögzíteni, amely azt elérhetővé teszi a vezető és az Oktatási Hivatal számára. Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 17

18 FELADATOK RÉSZTVEVŐK HATÁRIDŐK I/1. ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE BECS/VEZETŐ TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET I/2. A NEVELŐTESTÜLET TÁJÉKOZTATÁSA, VEZETŐ I/3. ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ELFOGADTATÁSA NEVELŐTESTÜLET II/1. IRATMINTÁK ELŐKÉSZÍTÉSE OKT. T. SZEPTEMBER 15. II/2. AZ ÉRTÉKELŐK FELKÉSZÍTÉSE BECS III/1. AZ SZMK ÉS A DÖK ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSA VEZETŐ SZEPTEMBER 31. III/2. AZ SZMK ÉS A DÖK TÁJÉKOZTATÁSA A KÉRDŐÍVEZÉSRŐL VEZETŐ IV/1. DOKUMENTUMELEMZÉSEK BECS/ÉRTÉKELŐ PEDAGÓGUS JANUÁR 5. V/1. NEVELŐTESTÜLETI ONLINE KÉRDŐÍVEK KITÖLTÉSE NEVELŐTESTÜLET FEBRUÁR-MÁRCIUS V/2. SZÜLŐI ONLINE KÉRDŐÍVEK KITÖLTÉSE ÉRTÉKELŐ SZÜLŐK V/3. TANULÓI ONLINE KÉRDŐÍVEK KITÖLTÉSE ÉRTÉKELŐ TANULÓK VI/1. INTERJÚ A VEZETŐVEL VEZETŐHELYETTES ÁPRILIS VI/2 INTERJÚ A PEDAGÓGUSOK KÉPVISELŐIVEL ÉRTÉKELŐ PEDAGÓGUSOK VI/3 INTERJÚ A SZÜLŐK KÉPVISELŐIVEL ÉRTÉKELŐ PEDAGÓGUSOK VII/1. A VEZETŐ ÖNÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍVÉNEK KITÖLTÉSE VEZETŐ VIII/1. A JEGYZŐKÖNYV ELKÉSZÍTÉSE BECS VIII/2. A JEGYZŐKÖNYV FELTÖLTÉSE A FELÜLETRE OKTATÁSTECH. VIII/3. A DOKUMENTUMOK LEFŰZÉSE A SZEMÉLYI ANYAGBAN ISKOLATITKÁR VIII/4. 5. ÉVBEN ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSE A FELÜLETEN VEZETŐ IX/1 INTÉZKEDÉSI TERV (ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM) VEZETŐ/FENNTARTÓ 5. ÉV AUGUSZTUS 31. ELKÉSZÍTÉSE IX/2. INTÉZKEDÉSI TERV (ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM) VEZETŐ/NEVELŐTESTÜLET ÉRTÉKELÉSE, ELEMZÉSE, ELFOGADTATÁSA A NEVELŐTESTÜLETTEL IX/3. INTÉZKEDÉSI TERV (ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM) FELTÖLTÉSE VEZETŐ A FELÜLETRE, XI/1. A KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁRA AZ EREDMÉNY VEZETŐ FELTÉTELE XII/1 5. ÉVBEN AZ INTÉZKEDÉSI TERV (ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM) ELJUTTATÁSA A FENNTARTÓHOZ VEZETŐ AUGUSZTUS 31. Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 18

19 1. Pedagógiai folyamatok AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉVENTE VIZSGÁLANDÓ TERÜLETEI Tervezés A stratégiai és operatív tervezés és megvalósulás összhangban van az éves munkatervvel, a stratégiai dokumentumokkal, a munkaközösségek terveivel. A hozzáadott pedagógiai érték megjelenése (szociokulturális háttér figyelembevétele). Megvalósítás Az éves tervek és a beszámolók megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. Értékelés A tanulók eredményeiről folyamatos a visszacsatolás a tanulóknak és szüleiknek. Korrekció Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, a fejlesztések meghatározása és az intézmény mérési-értékelési eredményeinek függvényében korrekciót végez szükség esetén. 2. Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés A tanulók szociális helyzetéről információval rendelkezik az intézmény vezetése és az érintett pedagógusok. Az alulteljesítő, tanulási nehézséggel küzdő tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak. A közösségépítő tevékenységek megvalósulásának keretei megfelelőek, a szülők részt vesznek a közösségfejlesztésben. 3. Eredmények - kompetenciaeredmények, - versenyeredmények - továbbtanulási mutatók, - érettségi és szakmai vizsga eredményei, - elismerések, - lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, ki- vagy lemaradók), - elégedettségmérés eredményei (tantestület) 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció A munkaközösségek önálló munkaterv szerint dolgoznak, a munkatervek az intézményi célokat figyelembe veszik. Biztosított a munkatársak számára a munkájukhoz szükséges információhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 5. Külső kapcsolatok Megtörténik a partnerek tájékoztatása a helyben szokásos módon: A partneri tájékoztatás és véleményezés lehetőségeinek biztosítása folyamatosan felülvizsgált, visszacsatolt, fejlesztett. 6. A pedagógiai munka feltételei Tárgyi feltételek: A PP megvalósításához szükséges infrastruktúra megléte rendszeresen felmért, a hiányok a jelzettek a fenntartónak. Személyi feltételek: A humánerőforrás szükségletek rendszeres reális felmérése megtörténik, a hiányok, problémák időben jelzettek a fenntartónak. A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumokban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai, szakmai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 19

20 IV/3. Az intézményi önértékelés módszerei IV/3/1. Dokumentumelemzés - A vezető és a vezetőhelyettes megvizsgálja az intézményre vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, a vezetői és a korábbi pedagógus önértékelési eredményeket és a kérdőíves felmérések eredményeit, majd tapasztalataikat rögzítik a jegyzőkönyvben. A dokumentumok köre: - Előző intézményellenőrzések intézkedési tervei, az intézményi önértékelés értékelőlapjai, a kapcsolódó intézkedési tervek - Pedagógiai, szakmai program - SZMSZ - Egymást követő 2 tanév munkatervei és az éves beszámolók (a munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt) - Továbbképzési program, beiskolázási terv - Mérési eredmények adatai (érettségi vizsga, országos mérések, kompetenciamérés eredménye öt tanévre visszamenőleg) - A pedagógus önértékelés eredményeinek összegzése IV/3/2. Kérdőíves felmérések - A nevelőtestületi, szülői, tanulói kérdőívezést (a pedagógusok, a szülők, a tanulók elégedettségét mérő kérdőív) el kell végezni az informatikai felületen. Ezt a gyakorlati oktatás vezetője szervezi az oktatástechnikus háttérmunkájával. - Bevontak köre: a teljes nevelőtestület, osztályonként 2-2 szülő, a DÖK tagjai (osztályonként 2-2 tanuló). IV/3/3. Interjúk - A vezetőhelyettes és a gyakorlati oktatás vezetője a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik a jegyzőkönyvben. - Az interjúk elkészítésekor csak az érintett személyek vagy csoportok lehetnek jelen, megfigyelő vagy egyéb más személy nem. - Interjúalanyok: - Vezető egyéni (a vezetőhelyettes, BECS készíti) - A pedagógusok képviselői: a munkaközösség-vezetők csoportos - A szülők képviselői: az SZMK tagok csoportos (a pedagógiai-szakmai munkaközösség vezetője végzi) IV/3/4. Az értékelés módja - Az ötévenkénti teljes körű intézményi önértékelés az elvárások teljesülésének vizsgálata alapján, történik, majd a fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározásával, valamint az öt évre szóló intézkedési terv elkészítésével zárul. A vezető a vezetőtársakkal egyeztetve jelöli ki a területeket és készíti el az összegző értékelést, ismerteti a nevelőtestülettel, és elfogadtatja. - Az intézmény a következő időszak éves terveiben részletezi az intézkedési terv megvalósításának egyes feladatait és azok megvalósításának lépéseit. - Az összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a fejleszthető területekre. - Erősségek azok, amelyek 80% feletti, fejleszthető területek azok, amelyek 40% alatti értékelést kaptak. IV/4. Az intézményi önértékelésben résztvevők feladatai IV/4/1. A vezető és vezetőhelyettes feladatai - Dokumentumelemzés. A jegyzőkönyv ide vonatkozó részeinek kitöltése. - Interjú készítése a vezetővel a vezetőhelyettes által. A jegyzőkönyv ide vonatkozó részeinek kitöltése. - Összegző értékelés elvégzése: a vezető a vezetőhelyettessel minden elvárás esetében értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló tapasztalatokat. Értékelési területenként meghatározzák a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Az értékelés az informatikai rendszerben történik, amely az eredményt elérhetővé teszi a vezető és az Oktatási Hivatal számára. - A vezető a nevelőtestület bevonásával az önértékelés eredményére épülő intézkedési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az intézkedési tervet a rendszer elérhetővé teszi az Oktatási Hivatal és a külső szakértők számára. Az intézményvezető a szaktanácsadók részére a helyszínen biztosítja a betekintés lehetőségét az intézkedési tervbe. 20

21 IV/4/2. A gyakorlati oktatásvezető feladatai - Az intézményi önértékelés intézményi önértékelése éves tervének elkészítése a vezetővel. A nevelőtestület tájékoztatása, az éves önértékelési terv elfogadtatása. - A szükséges iratminták előkészítése. - Az értékelésbe értékelőként bevont kollégák felkészítése. - Az SZMK és a DÖK általános tájékoztatása. - Az SZMK és a DÖK tájékoztatása a kérdőívezésről. - A dokumentumelemzés, a kérdőívezés (nevelőtestületi, szülői, tanulói), interjúk (vezető, pedagógusok képviselői, szülők képviselői) kitöltésének megszervezése. - Csoportos interjú készítése a pedagógusok képviselőivel. A jegyzőkönyv ide vonatkozó részének kitöltése. - Csoportos interjú készítése a szülők képviselőivel. A jegyzőkönyv ide vonatkozó részének kitöltése. - A jegyzőkönyv elkészülésének, informatikai felületre feltöltésének irányítása. - A jegyzőkönyv egy példányának átadása a vezetőnek. - A dokumentumok lefűzésének ellenőrzése az intézményi önértékelési anyagba. - Az intézmény önértékelésének az informatikai felületen történő értékelése, az intézkedési terv, az önértékelési program elkészítésének, informatikai felületre feltöltésének irányítása. - Az intézkedési terv nevelőtestülettel való elfogadtatásának, a fenntartóhoz való eljuttatásának irányítása. - A különös közzétételi listára az eredmények feltétele. IV/4/3. Az oktatástechnikus feladatai - Az értékelésbe bevont kollégák felkészítése, támogatása az informatikai felület kezelésével kapcsolatban. - A kérdőívezésben (nevelőtestületi, szülői, tanulói) érintettek segítése az informatikai felület kezelésében, a kérdőívezéssel kapcsolatos informatikai felület kezelési feladatok elvégzése. - Az online kérdőív elérhetőségének továbbítása a résztvevőknek a felmérés elindítása. - A jegyzőkönyv feltöltése az informatikai felületre. Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 21

22 IV/4/4. A fenntartó szerepe - Az intézkedési terv elkészítésének támogatása érdekében megjegyzéseket fűzhet az értékelés eredményéhez. - Az önfejlesztési terv megvalósíthatósága elősegítése céljából megjegyzéseket fűzhet a tervhez. IV/5. Az intézményi önértékelés jegyzőkönyve megírásának feladatai, felelősei JEGYZŐKÖNYV MÓDSZER FELELŐS MEGÍRÁSA Dokumentumelemzés előre adott szempontok mentén elemzés vezető vezetőhelyettes Interjúk lebonyolítás vezetőhelyettes gyakorlati oktatásvezető Teljes jegyzőkönyv rögzítés az informatikai felületen oktatástechnikus Teljes eredeti példány iktatása irattárban öt évig megőrzés jegyzőkönyv Teljes tanfelügyeleti látogatás során betekintés biztosítása jegyzőkönyv iskolatitkár vezető IV/6. Az intézményi önértékelés eszközei Az intézményi önértékelés intézményi elvárásai III/1. számú melléklet Az intézményi önértékelés dokumentumelemzésének szempontjai III/2. számú melléklet Az intézményi önértékelés interjúinak kérdései III/3. számú melléklet Az intézményi önértékelés kérdőíveinek kérdései III/4. számú melléklet Az intézményi önértékelés értékelő lapja III/5. számú melléklet Az intézményi önértékelés intézkedési tervének sablonja III/6. számú melléklet Az intézményi önértékelés jegyzőkönyvének sablonja III/7. számú melléklet 22

23 TANÉV 2017/ év év év. TANÉV év ÉRT-I TERÜLET pedagógus 20% FELADATOK - elvárások meghatározása, - egyszerűsített szabályzat elkészítése (eljárásrend) - 5 éves ciklus megtervezése - éves önértékelési terv elkészítése - mindezek legitimálása - pedagógusok 20%-ának önértékelése - dokumentumelemzés - óralátogatások - kérdőívezés: munkatársi, szülői, tanulói - interjúk: pedagógus, vezető - adatelemzés, értékelés - jegyzőkönyvek megírása: dokumentumelemzés, óralátogatás, interjú - ötéves önfejlesztési tervek vezető ciklus 1. év., vezetői önértékelés (2. év) intézmény pedagógus vezető intézmény pedagógus 40% - évente kötelezően vizsgálandó területek vizsgálata - öt évre leosztott területek vizsgálata/1. év - végleges szabályzat elkészítése - éves önértékelési terv elkészítése - mindezek legitimálása - pedagógusok 20%-ának önértékelése - dokumentumelemzés - óralátogatások - kérdőívezés: munkatársi, szülői, tanulói - interjúk: pedagógus, vezető - adatelemzés, értékelés - jegyzőkönyvek megírása: dokumentumelemzés, óralátogatás, interjú - ötéves önfejlesztési tervek vezető ciklus 2. év intézmény pedagógus intézmény pedagógus 60% - évente kötelezően vizsgálandó területek vizsgálata - öt évre leosztott területek vizsgálata/2. év - éves önértékelési terv elkészítése - legitimálása - pedagógusok 20%-ának önértékelése - dokumentumelemzés - óralátogatások - kérdőívezés: munkatársi, szülői, tanulói - interjúk: pedagógus, vezető - adatelemzés, értékelés - jegyzőkönyvek megírása: dokumentumelemzés, óralátogatás, interjú - ötéves önfejlesztési tervek vezető ciklus 3. éve, ---- intézmény - évente kötelezően vizsgálandó területek vizsgálata - öt évre leosztott területek vizsgálata/3. év FELADATOK BIZONYLAT - egyszerűsített szabályzat, - eljárásrend, - ciklusok, - 1. éves önértékelési terv - hospitálási naplók, - kérdőívek - jegyzőkönyvek - ötéves önfejlesztési tervek - éves munkaterv - éves beszámoló 2. éves önértékelési terv - hospitálási naplók, - kérdőívek - jegyzőkönyvek - ötéves önfejlesztési tervek - éves munkaterv - éves beszámoló - 3. éves önértékelési terv - hospitálási naplók, - kérdőívek - jegyzőkönyvek - ötéves önfejlesztési tervek - éves munkaterv - éves beszámoló ÉRT-I BIZONYLAT TERÜLET pedagógus - éves önértékelési terv elkészítése - 4. éves önértékelési terv vezető - legitimálása intézmény pedagógus - pedagógusok 20%-ának önértékelése - hospitálási naplók, 23

24 év 80% - dokumentumelemzés - óralátogatások - kérdőívezés: munkatársi, szülői, tanulói - interjúk: pedagógus, vezető - adatelemzés, értékelés - jegyzőkönyvek megírása: dokumentumelemzés, óralátogatás, interjú - ötéves önfejlesztési tervek vezető ciklus 4. éve (vezetőválasztás) - dokumentumelemzés - kérdőívezés - interjúk: vezető, vezetőtársak, fenntartó - adatelemzés, értékelés, - jegyzőkönyvek: dokumentumelemzés, interjúk - kétéves önfejlesztési terv intézmény - évente kötelezően vizsgálandó területek vizsgálata - öt évre leosztott területek vizsgálata/4. év TANFELÜGYELET VÁRHATÓ pedagógus vezető intézmény pedagógus 100% - éves önértékelési terv elkészítése - legitimálása - pedagógusok 20%-ának önértékelése - dokumentumelemzés, - óralátogatások, - kérdőívezés: munkatársi, szülői, tanulói; - interjúk: pedagógus, vezető - adatelemzés, értékelés, - jegyzőkönyvek megírása: dokumentumelemzés, óralátogatás, interjú - ötéves önfejlesztési tervek vezető ciklus 5. éve kérdőívek - jegyzőkönyvek - ötéves önfejlesztési tervek - kérdőívek - jegyzőkönyvek - kétéves önfejlesztési terv - éves munkaterv - éves beszámoló - 5. éves önértékelési terv - hospitálási naplók, - kérdőívek - jegyzőkönyvek - ötéves önfejlesztési tervek intézményi önértékelés - évente kötelezően vizsgálandó területek vizsgálata - öt évre leosztott területek vizsgálata/5. év - teljes intézményi önértékelés - dokumentumelemzés: előző intézményellenőrzés intézkedési tervei, PP, SZMSZ, munkatervek, beszámolók 2 évre visszamenőleg, továbbképzési program, beiskolázási terv, mérési eredmények 5 évre visszamenőleg, pedagógus önértékelések eredményeinek összegzése, - kérdőívezés: nevelőtestület, szülők, tanulók - interjúk: vezető, pedagógusok, szülők - adatelemzés, értékelés - ötéves intézkedési terv TANFELÜGYELET VÁRHATÓ - éves munkaterv - éves beszámoló - ötéves intézkedési terv Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 24

25 V. ZÁRADÉK A dokumentumok tárolása Az önértékelés, szaktanácsadás, tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a személyi anyag részeként elektronikusan és papír alapon tároljuk az OH informatikai támogató felületén, a titkárságon elzárva. Nyilvánosság, hozzáférhetőség Az intézménnyel kapcsolatos összegző értékelés kizárólag egyéni hozzájáruló nyilatkozatok alapján részben vagy egészben nyilvánosságra hozható. - Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára: szaktanácsadó, tanfelügyelő, szakértő, fenntartó. - A különös közzétételi listára az eredmények átlagai személyiségi jogokat nem sértve felkerülnek. Legitimációs záradék A szabályzatot a nevelőtestület június 30-án elfogadta. Gyál, június 30. Horváthné Körmendi Andrea igazgató 25

26 AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Önértékelési Szabályzat 2017 Oldal 26

27 I. A pedagógus önértékelésének mellékletei I/1. számú melléklet A pedagógus önértékelésének intézményi elvárásai 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a tananyaghoz? Elvárások Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz. Ismeri az intézményében folyó pedagógiai munka tartalmi meghatározására és szervezésére vonatkozóan alkalmazott, a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumokat és az intézménye pedagógiai és szakmai programjának a saját szakterületére vonatkozó főbb tartalmait. Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, tantárgya sajátosságaihoz, a tanulócsoport és a szakma sajátosságaihoz igazodó megismerési folyamatokat, nevelési, tanítási és képzési módszereket, eszközöket. Ismeri és tudatosan felhasználja szakterülete, tantárgya kapcsolatait más műveltségterületekkel, tantárgyakkal, szakmákkal. Ismeri a szakterülete, tantárgya szempontjából fontos információforrásokat, azok pedagógiai felhasználásának lehetőségeit, megbízhatóságát, etikus alkalmazását. Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai helyzethez igazodó. 2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók Milyen a pedagógiai tervezőmunkája: tervezési dokumentumok, tervezési módszerek, nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás? Hogyan viszonyul a tervezés a tanulók adottságaihoz, igényeihez? A tervezés során hogyan érvényesíti a Nemzeti alaptanterv és a pedagógiai, szakmai program nevelési céljait, hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejleszthető Hogyan épít tervezőmunkája során a tanulók előzetes tudására és a tanulócsoport jellemzőire? Egységes rendszerbe illesztve tervezi az adott pedagógiai céloknak megfelelő stratégiákat, folyamatot, munkaformát, módszereket, eszközöket. Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt szerepet kap a tanulók életkori sajátosságaihoz és szakmai érdeklődésükhöz igazodó tevékenységek fejlesztése. Terveiben szerepet kap a tanulók motiválása motivációjuk fejlesztése. Tervező tevékenysége során a tanulási folyamatba illeszti a foglalkozáson, a tanórán kívüli ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőségeket, a gyakorlati képzőhelyeken megszerzett ismereteket, tapasztalatokat. Megtervezi a tanulók és nevelt oktatott csoportok értékelésének módszereit, eszközeit. Tervei készítése során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok fejlesztési célját. Tervező tevékenységében épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre. A tanulók optimális fejlődését elősegítő, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanítási-tanulási folyamatot tervez. A tanulók fejlettségére, életkori sajátosságaira is figyelemmel bevonja őket a nevelés-oktatás és tanulás-tanítás tervezésébe. 27

28 3. A tanulás támogatása Önértékelési szempontok Elvárások Mennyire tudatosan és az adott helyzetnek mennyire Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát. A tanulók hibázásait tévesztéseit a megfelelően választja meg és alkalmazza a tanulási folyamat szerves részeinek tekinti, és a megértést segítő módon reagál rájuk. tanulásszervezési eljárásokat? Hogyan motiválja a tanulókat? Hogyan kelti fel a tanulók érdeklődését, és hogyan tartja fenn a tanulók Felkelti és fenntartja a tanulók érdeklődését. figyelmét? Hogyan fejleszti a tanulók gondolkodási, Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási folyamat során tapasztalt megértési nehézségeket. Fejleszti a probléma- megoldási- és együttműködési tanulók tanulási képességeit, megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. képességét? Milyen tanulási teret, tanulási környezetet hoz létre a tanulási folyamatra? Hogyan alkalmazza a tanulási folyamatban az információkommunikációs technikákra épülő eszközöket, digitális tananyagokat? Hogyan sikerül a helyes arányt kialakítania a hagyományos és az információ-kommunikációs technológiák között? A tanulás támogatása során épít a tanulók egyéni céljaira és szükségleteire, szakmai elkötelezettségére, a tanuló és tanulócsoport sajátosságaira. Nyugodt, és biztonságos nevelési, tanulási, és képzési környezetet teremt. Ösztönzi a tanulókat a hagyományos és az info- kommunikációs eszközök célszerű, kritikus etikus használatára a tanulási folyamatban. Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosít. Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, elismeri, és a tanítás-tanulási folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket és ötleteiket. 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló többi tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő Hogyan módszertani méri fel felkészültség a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? Milyen hatékony tanuló-megismerési technikákat Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a pedagógiai munkájában, a tervezésben (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, Milyen módon differenciál, alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát? Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges tanulókkal, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal? A nevelési- oktatási folyamatban a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és testi sajátosságaira egyaránt kiemelt figyelmet fordít. Tudatos értékválasztásra és saját értékrendjük kialakítására ösztönzi a tanulókat. Tudatosan alkalmazza a tanulók sokoldalú megismerését szolgáló pedagógiai-pszichológiai módszereket. Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, amelyek segítik a tanulók komplex személyiségfejlődését. Tiszteletben tartja a tanulók személyiségét, tudatosan keresi a bennük rejlő értékeket, a tanulókhoz felelősen és elfogadóan viszonyul. Megismerteti a tanulókkal az érintett korosztályra a tantervi, tartalmi szabályozókban meghatározott egyetemes emberi és nemzeti értékeket és azok tiszteletére neveli őket. Az együttnevelés keretei között is módot talál a tanulók esetében az egyéni fejlődés lehetőségeinek megteremtésére. Felismeri a tanulók személyiségfejlődési - az esetleges jelentkező - tanulási nehézségeit, és képes számukra hatékony segítséget nyújtani, vagy szükség esetén más szakembertől segítséget kérni. Felismeri a tanulókban a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti annak kibontakoztatását. 28

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat A GRÁCIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 9027 GYŐR, PUSKÁS T. U. 8. 2015. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat 2017 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87. ) 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Kolozsvár Utcai Általános Iskola Budapest, 2015. szeptember 1. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Cegléd 2015 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz.

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1.1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? 1.1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos

Részletesebben

Intézményi Önértékelési Éves Terv. 2017/2018-as tanév

Intézményi Önértékelési Éves Terv. 2017/2018-as tanév Intézményi Önértékelési Éves Terv 2017/2018-as tanév 1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv elkészítésének jogszabályi háttere: o A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és 86-87. ) o

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BRASSAI SÁMUEL GIMNÁZIUMA ÉS MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA 4029 DEBRECEN, VÍZTORONY UTCA 3. 1 1. Jogszabályi háttér Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM Árpád-házi Szent Piroska Szakközépiskola és Szakgimnázium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM 2015-2020 Módosítás Hatályos: 2017.01.02.-től 1. Az önértékelési szabályzat az alábbi dokumentumok

Részletesebben

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2017 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012. (VIII.31)

Részletesebben

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terve

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terve Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terve 2018/2019-as tanév Az intézményi önértékelési csoport tagja: A munkaközösségek számainak változása miatt a tagok létszáma csökkent. Tagok:

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Cegléd 2015/2016. Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv (IÖÉT) elkészítésének

Részletesebben

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév .. ÁLTALÁNOS ISKOLA Éves önértékelési terv MINTA 2017/2018. tanév Készítette:.. intézményvezető A..Általános Iskola az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítására az éves önértékelési

Részletesebben

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium z Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium öt évre szóló i programja (2015-2020) (Módosítva 2016. december 5.) Részlet az Önértékelési kézikönyvből: z öt évre szóló i programban

Részletesebben

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018.

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018. Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018. Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében az intézmények ellenőrzését végző szakértők

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2030 Érd, Ercsi út 8. Intézményi azonosító: 203036 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2017. szeptember

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Intézményi értékelési szabályzat

Intézményi értékelési szabályzat ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT PA 4501 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2016-2017-es tanév RÁBATAMÁSI, 2016-2017-es tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. számú melléklet Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

DÉL-ZSELIC ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYPETERD-RÓZSAFAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 5 ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

DÉL-ZSELIC ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYPETERD-RÓZSAFAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 5 ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM DÉL-ZSELIC ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYPETERD-RÓZSAFAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 5 ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM HATÁLYBALÉP: 2015. SZEPTEMBER 1. KÉSZÍTETTE: SOMOGYINÉ KESZTHELYI JUDIT intézményvezető 1 Az önértékelés alapja

Részletesebben

Intézményi Önértékelési program. Ötéves TERV 2017/2022

Intézményi Önértékelési program. Ötéves TERV 2017/2022 SZLOVÁK TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Önértékelési program Ötéves TERV 2017/2022 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér... 3 2. Az önértékelés célja... 3 3. Önértékelési

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A 2018/2019-ES TANÉV ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE

A 2018/2019-ES TANÉV ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031051 E-mail: rakoczi.teglas@baptistaoktatas.hu 4243 Téglás, Úttörő u. 15. teglas.iskola@gmail.com

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki.

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki. Intézményi értékelési szabályzat Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer meghatározására és az illetménypótlékok differenciált megállapítására Jogszabályi háttér Az intézmény kompetencia

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november Internátusvezetők és nevelők szakmai napja Halásztelek, 2016. november 11-12. Tiszta forrásból Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE) = Tanfelügyelet Pedagógus ellenőrzése Intézményvezető ellenőrzése Intézményellenőrzés

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat 2017. augusztus 4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27. 52/532-083 OM azonosító: 100563 www.dioszegidebrecen.hu 1 Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Önértékelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2015.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2015. PÉTERFY SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Hallgatóné Hajnal Judit, igazgató Intézményi önértékelési csoport tagjai Ágoston Tünde,

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc,

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, 2015.11.20-21. A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei

Részletesebben

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiaiszakmai ellenőrzés rendszere A tanfelügyeleti fejlesztések helye a TÁMOP-3.1.8

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodájának kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere

A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodájának kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodájának kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere Készítette: Gondosné Bányai Ágnes intézményvezető 2017. szeptember 1. I. Jogszabályi

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv 2016-2017. 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: angodi valamint az intézményvezető 2. Az intézményi önértékelési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Önértékelési program ( )

Önértékelési program ( ) Önértékelési program (2015-2020) I. Az önértékelés célja és elvárt eredményei 1. Az önértékelés célja A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere részeként működő intézményi önértékelésünk alapvető

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Internátusi Szakmai Találkozó Szabadi Edit pedagógiai előadó Kecskemét, március 23.

Internátusi Szakmai Találkozó Szabadi Edit pedagógiai előadó Kecskemét, március 23. Internátusi Szakmai Találkozó Szabadi Edit pedagógiai előadó Kecskemét, 2018. március 23. Országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) számokban 2018. Pedagógus: nincs (a minősítő vizsgán,

Részletesebben

STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8

STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8 STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8 AMI TOVÁBBRA SEM VÁLTOZOTT az alapelvek és a célok; az ellenőrzés, értékelés szereplői;

Részletesebben

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA,

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA BESZÁMOLÓ TISZAFÜRED 2016-2017. 1., Pedagógiai folyamatok Tervezés A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történt,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017)

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017) Intézmény neve: Dr. Mester György Általános Iskola Elek OM azonosító: 201335 Intézmény vezető: Intézményvezető oktatási azonosítója: Intézkedési tervneve/azonosítója:t2013350012017aint Intézkedési terv

Részletesebben

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 2017-2022 Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium TERÜLET - 1. Pedagógiai folyamatok Tervezés: Az intézmény vezetése irányítja az intézmény

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: 202461 Intézményvezető neve: Bendli Tiborné Intézményvezető oktatási azonosítója:

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola OM azonosító: 032085 Intézményvezető: Bikfalvi Borbála Intézkedési terv

Részletesebben

Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézményi Önértékelési Programja

Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézményi Önértékelési Programja Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézményi Önértékelési Programja Tartalom 1. BEVEZETŐ 4 2. FOGALOMTÁR 5 3. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS CÉLJA 6 4. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS FOLYAMATA

Részletesebben

A BUDAPEST V. KERÜLETI SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA 2017.

A BUDAPEST V. KERÜLETI SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA 2017. A BUDAPEST V. KERÜLETI SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA 2017. Tartalomjegyzék I. Alapadatok... 3 II. Jogszabályi háttér... 3 III. Az Intézményi Önértékelési

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Mosonszolnoki Általános Iskola közzétételi listája

Mosonszolnoki Általános Iskola közzétételi listája Mosonszolnoki Általános Iskola közzétételi listája a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Iskolánkba felvesszük azt a tanköteles gyermeket, aki az iskola beiskolázási körzetébe (Mosonszolnok, Újrónafő)

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv Készítette: Gyáli Tulipán Óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: BECS Tagjai intézményvezető 2015.

Éves Önértékelési Terv Készítette: Gyáli Tulipán Óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: BECS Tagjai intézményvezető 2015. Éves Önértékelési Terv 2015-2016 Ikt.sz.: 520/2015 Készítette: Gyáli Tulipán Óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: BECS Tagjai intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 1-től 2015. 2015 Tartalomjegyzék ALAPADATOK...

Részletesebben

Országos Pedagógiai - Szakmai Ellenőrzés. Mesterpedagógusok II. Szabadegyeteme Sonkád

Országos Pedagógiai - Szakmai Ellenőrzés. Mesterpedagógusok II. Szabadegyeteme Sonkád Országos Pedagógiai - Szakmai Ellenőrzés Mesterpedagógusok II. Szabadegyeteme Sonkád 2016.06.30.-07.03. Galambos Zsuzsanna Székesfehérvári POK főosztályvezető Jogszabályban előírt feladatok Pedagógiai

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola. Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv. Tanév: 2016/2017

Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola. Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv. Tanév: 2016/2017 Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv Tanév: 2016/2017 1.Alapadatok Intézmény neve Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola Székhelye 3373

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 029120 Intézményvezető neve: Takácsné Oczela Csilla Intézményvezető oktatási azonosítója: 74385975176

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola. Önértékelési szabályzat

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola. Önértékelési szabályzat Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola Önértékelési szabályzat 2016/2017 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény teljesítményértékelésének szempontjai és értékelési rendje 1. Teljesítményértékelés célja

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2018 Tartalom 1. Az intézményi értékelési szabályzat célja... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. A Szabályzat

Részletesebben

Intézkedési terv. A november 9-i intézményi tanfelügyelet megállapításai alapján kiemelkedő területek

Intézkedési terv. A november 9-i intézményi tanfelügyelet megállapításai alapján kiemelkedő területek Intézkedési terv Intézmény neve: Európa Alapítvány Középfokú Intézet (EAKI) Gimnázium Intézmény OM azonosítója: 035313 Intézményvezető neve: Intézményvezető oktatási azonosítója: dr Stumpf Jánosné 71836537383

Részletesebben

Patay István Általános Iskola Önértékelési programja

Patay István Általános Iskola Önértékelési programja Patay István Általános Iskola Önértékelési programja Érvényes: 2017.09. 01. - 2022.08. 31 Készítette: Kukuts Csilla intézményvezető Patay István Általános Iskola OM: 033624 www.altisk-nyirmada.sulinet.hu

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Hétszín Tagóvodája OM azonosító: 200911 Tagóvoda vezető neve: Szászhalmi Edit Oktatási azonosítója: 71428489821 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018.05.05.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Érvényes 2016. szeptember 01-től Önértékelési szabályzat 2016.02.22-től T i l d y Z o l t á TARTALOM 1. Az önértékelés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata A CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT SZENTLŐRINCKÁTAI IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata jóváhagyta: Horti Sándor igazgató érvényes: 2018-2019.

Részletesebben

A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület

A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület A 2018.03.09-i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Értékelési terület Kiemelkedő területek 1. Pedagógiai folyamatok Az éves munkaterv összhangban

Részletesebben

Intézményi Önértékelési Szabályzat. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Intézményi Önértékelési Szabályzat. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Intézményi Önértékelési Szabályzat Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az önértékelés alapja... 4 2. Az önértékelés célja... 4 3. Az önértékelési csoport... 4 4. Az

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2015 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012. (VIII.31)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai

Jegyzőkönyv. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

Intézményi elvárás-rendszer

Intézményi elvárás-rendszer Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Debreceni Bolyai János

Részletesebben