t9 t9. r , t Hei. (20.30 Futball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22."

Átírás

1 NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Mayer Ktirolynd Tdrdk Jtinosnd Jenei Gyuldnd Nickl Erudbet Gydrgy Ferencnd Srimuhel Mifuilynd Farkas Ede Kozma Imre Kerezsi litszl6nd Czimler Jtinos OLih Andrdsnd Ncigel Jdnos szi'vsdt X1szAn(rluX az rinfotrnfinyzat neztdben azofort az d tkmp o Q dro frat a Kifr i utus fu nnp 6 an nn n ep [i{1 sz ti fe t u napj u frat. 85 eoes 80 &tes 75 eztu (vrr.9.) (vn.1s.) (vrr.06.) (vrr.07.) (vrr. t0.) (vrr. t2.) (vrr. t3.) (vrr.03.) (wr. os) (vrr.07.) (vrr. ts.) (vrr.26.) Isrndt SORFDSZTIYAL. Hosszri 6veken keresztiil a polg6rmesteri hivatal "Sijrfesztiv6l" programot rendezett Nyergesfjfalu lak6inak 6s az idel6togat6 vend6geknek. Tette ezt az6rt, hogy lehet6s6get adjon hdrom napon kereszti.il olyan m{iv6szek, zenekarok fell6p6sdre akiket amfgy,,6l6ben" nem n6zhet meg mindenki - rdszben id6, r6szben anyagi okokb6l. Szinhdz, mfzeum, egy b kultur6lis komplexum nincs viirosunkban. A rendezvdny szervez6lt az is motivdlta, hogy a fon6 ny6ri napokban minden nagyobb rdkdsziilds n6lkiil kikapcsol6dhatnak a fesztiv6lra l4togat6k. Az elmrllt id6szakban vrillalkozdknak adtunk lehet6s get a fesztiv6l megrendez6s6re, de az idei ism6t a hivatal kiitel6kdben keriil sor a programok lebonyol Nem v6ltozott az a szerint a Sdrfesztiv6l nem bfcsrl. hanem m6siruasf ki lehet6sds. Ez6d kiirhintrisnak. nincs helye ezen a in6l szinvonalasabb els6sorban zenei - igdny t toviibbra is Az ell6t6st szerint a viil elegend6 6tel A Sdrfesztiv p nztdrcikhoz meg, hogy a felt6teleket 6s a sdrt a Ieveksziink min6l kisebu Tudjuk, hogy a is. Azonban ez a mi1,nk, ez A t6rgyi vdnyre. lak6knak, a jobb rendezvdny a Nyergesieknek! rlll6 lelkes ember,.akik igyekeznek megtenni mindent a rendezv6ny siker66t. K6rjtik Onket, mindl tdbben tisztelj6k meg jelenl6ttikkel a rendezv6nyt! KTn6 XXI. Nyerg esi pdrfesztiadl jfi.lius Ijd.sz-pdtlya Jrilius 9. pdntek P6ntek d lutr{n vend6giink a K6k Duna Rridi6, mely a helyszinr6l kiizvetiti m(fsoriit iinnepdlyes megnyit6, els6 sdrcsapol6s a nyergesfjfalui Szabolcsi Bence Zeneiskola frlv6sainak t6rzen6je _ ^ - _4.ffi t9 t9 a1 23 r , t Hei (20.30 Futball Pesty jflius 11. Kisprilyr{s 9.00 Arr Tenisz t Aikido t4.30 a nyel r5.00 Vamp In Dir Total Dance Club fell6p6se A MADARAK egytittes hdzibulija (20.30 Futball VB dtjntd m6rk6z6s - 6rir{s kivetit6n) A mflsort vezeti Vtiriis Isfvdn. kive(tdn) Amat6r

2 2 2O7O. 6. szdm I\ryERGE SUJFEIVI NiNMOWOO nyugodt nyugdijas 6veket kiv6nnak az igazgat6 irnak. - A piinkiisdi h6tv6g6n tribb program volt v6rosunkban. A Pincegazd:ik Egyestilete fozonapot szerv ezett a Ndmetvci I gyben, vas6rnap ki6l I it6ssal kdtdttiik 6ssze Vecsdsi Siindor diszpolg6runk 80. sziiletdsnapja alkalm6b6l rendezett iinnepsdget, hdtf6n pedig az egyhlzkozsdg szervezett Mijus 27-6n tartotta munkaterv szerinti iil6s6t a kdpvise16-testtilet. iinnepi misdt 6s talilkoz6t a k6pvise16k sz6miira. Itt kciszcint6k meg, hogy Az els6 napirendben elfogadtdk a kdpviselok a Magyar Toyo Seat Kft. a k6pviseloi alapb6l 4 milli6 forintot adom6nyozott a testijlet a templom tigyvezet6 igazgat6litnak t6j6koztat6j6t a gy6r tevdkenys6gdrol. iivegablakainak elk6szitdsdhez. Sajn6latos, hogy mindh6rom rendezvdnyen nagyon kev6s kdpvisel6 vett r6szt. A m6sodik napirendben megt6rgyalt:ik a kdpvisel6k a gydmhivatal, a jegyz6 gy6miigyi ds a gyermekj6ldti ds csal6dsegit6 szolg6lat vi - M6jus 25-6n megbesz6l6st folytattam Kohama Kazlya frral, a Toyo gyermekv6delmi tev6kenys6g6r6l sz6l6 besz6mol6t. B6vebbet e havi Seat jap6n igazgat6j6val. A megbeszdl6sen az ipari park alternativ lapsz6munkban olvashatnak az olvas6k. megkrizelitdsdt, illetue a tertiletv6s6116s lehet6sdgdt vetette fel zzigazgat6 Ezt kcivet6en elfogadisra keriilt az Esztergom 6s Nyergesfjfalu Ir. Tiibbc6hi Kist6rs6gi Tirsul{s misodik f6l6ves tev6kenys696riil - A ker6kprlrrit kdrt6rft6si ig6ny6vel kapcsolatban megbizottunk szri16 besz{mo16, majd t6jdkoztat6 hangzott el a lej6rt hatdridejti hat:lrozatok vdgrehajt6s6r6l, ds az elozo testiileti iilds 6ta eltelt id6szak akivel a mai nap folytattak egyeztet6 megbeszdldst a k6rtdrit6si igdnyiink- felvette a kapcsolatot Bukovics Lriszl6 ir iigyvddjdvel, dr. Etter Odcinnel, esemdnyeir<il, rnelybol a kdpvise16k rnegtudhatt6k, hogy: kel kapcsolatban. - Mdjus 3-{n a polg6rmesteri hivatalban tal6lkoztam Tony Bayer rirral - A piinkcisdi h6tv6ge rendkiviili mennyisdgii es6zdsdt kdvet6en a Karlsdorf-Neuthard egykori kdpvisel6j6vel. Bayer ir arr6l trij6koztatott, Bercsdnyi utc6t a Szabadsrig dombbal <isszekrjt6 gyalogjrirda beszakadt. hogy Karlsdorf-Neuthardban megalakult a Nyergesrijfalu - Karlsdorf- A beszakad6st k<jvet6en dszrevdtelezttik,hogy az it alatt tdbb rdgi pincejarat volt, amelyeknek boltozata val6sziniileg a rendkiviili es5t6l meg- Neuthard testv6rv6rosi kapcsolatokat koordin6l6 6s szervezo civil szervezet, melynek o lett az eh.rcjke. Javasolta, gondoljuk meg, hogy gyengtitt ds beomlott. A helyre6llit6s kdlts6geinek rdszleges Nyergesijfalun is alakuljon egy ilyen civil szervezet. finansziroz6sa drdek6ben a vis-maior alaphoz benyrljtottuk igdnyiinket. A - Szem6lyes megbesz6l6st folytattam a Borsodi Srirgy6r r6gi6 helyrerillitris a szakdrtrii helyszini szemle 6s a helyre6llit6sra vonatkoz6 vezetojdvel a 2010-es sdrfesztiv6l tiimogatris6r6l. A napokban kdszitj k szakv6lerndny elkdsziiltdt kcivetoen tcirtdnik meg. elo azt a szelz6ddst, arnelyben v6rhat6an a Borsodi Scirgy6r anyagilag is dvben a Magyar Turizmus ZRt Ft iisszeggel t6mogatja timogatja a v6rosi scirfesztiv6lt. az Esztergo m -Nyergesrij fal u Tct bbcd hi Kistdrsdgi T6rsul6s itltal v egzett - K6t alkalommal tartottunk egyeztet6st a hulladdkszrillit6sban tirsult szrinyoggy6ritdsi feladatokat. Az emlitett t6mogatis t6rgydban kcitend6 tetepiildsek polg6nnestereivel. Az drtekezleten mindkdt alkalommal 16szt megallapodis a t6rsul6s rdszllol m6jus 26-6n aliirilsra kertilt. A vett az AVE TatabirnyaZrt. ds a Duna-Vdrtes Koze Hulladdkgazddlkod6si fenti gydritdsi feladatok elv6gzdsdre a kistdrs6g 3 c6gt6l kdrt 6raj6nlatot. T5rsul6s, illefve m6sodik alkalommal meghivtuk a rekultiv6ci6t tewez6 A t6rsul6si tan6cs az iigyben jfnius lo-ei iildsdn ddnt, a legel6ny<isebb szakcdget, valamint a Ktirnyezetvddelmi Feli.igyel6sdget. A konstruktiv rirajrlnlatot nyrljt6 c6g ajinlata alapj6n egy ldgi ds egy ftildi meleg k<idcis megbesz6lds eledm6nyekdppen az6ta m5r k6pvisel6-testtiletiink dcintcittgy6ritds megrendeldsdre fog sor kertilni a kistdrs6g tinkorminyzataira is a rekultivici6s p6lyazat iigydben. vonatkoz6an. Javaslat fog sziiletni biol6giai gydritds megtart6s6ra is. - Mrijus l0-6n rilldspont egyezteto megbeszdldsre keriilt sor a Distherm Az Kft.-vel kotend6 szerzoddsm6dosit6ssal kapcsolatban L6sz[6 Tam6s,,egtebek" napirendi pont keretdben a klpvisel6+estiilet: - szakdrt6, Hermann Szilveszteq Olveczki Kriroly, Adolf J6zsefn6, dr. meghirdette nvilt versenytdrgyal6si eljdr6s ritj6n tdrt6n6 6rt6kesit6sre az Motniir Livia 6s Fekete M6rton r6szv6tel6vel. A megbesz6ldsen jelenl6vok megdllapitott6k, hogy a Distherm Kft. trivh6 termel6i 6s t6vhri- meghirdette licittdrgyal6s fitj:ln t6rtdn6 drtdkesitdsre a nyergesrijfalui ipari parkban a hrsz.-[ teri.iletbol m] beruh6z6si teri.iletet, - szolg6ltat6si engeddly ndlkiil iizemel, ezdrt a Distherm Kft.{ felsz6litjuk , brsz.-:,, a Duna-driloben tal6lhat6, kert megnevez6s[i a mulaszt5s p6tl6srira. Megiillapitottuk, hogy a Distherm Kft. 6ltal ingatlanokat, benyrijtott szerzrid6sm6dosit6si javaslat nem tartalmazz a 2002-ben v6llalt 19 %-os trivh6 dijcstikkentdsi kotelezettsdget, ezdrt meg kell ismerni 6rdek6ben rdszt vesz a Holcim Hungiria Otthon Alapitv6ny dvi - elhatdrozta, hogy az cinkorm6nyzat b6rlak6s-6tlomiinyrinak nriveldse a kft. hivatalos sz6nddk6t a dijcscikkentds vonatkoz6siban. A rdsztvev6k I ak6st6mo gatas i piiy 6zat6n, rdszletesen megbeszdltdk a szerzoddsm6dositdssal kapcsolato szakdrt6i - biztositott 650 ezer forint ds 650 ezer forint kozvetleniil 6tadand6 dszrevdteleket ds rneg6llapodtak abban, hogy a kialakitott 6ll6spontott6mogat6st az 6rviz srijtotta Hem6dszentandr6s 6s Kiskinizs telepi.il6sek kepviselve egyeztet6st kezdetndnyeznek a Distherm Kft. i.igyvezet6jdvel rdsz6re a k6pviselotestiileti alapja terhdre, ds szakertoivel. - dcintcitt kdpvise16-testiileti alapb6l tcirtdn6 t5rnogatisi kdrelnekrol, - M{jus els6 het6ben elkezd6ddtt virosunkban a virdgosit6s, illetve - biztosttott az esztergomi Glatz Gyula Szoci6lis Krizpont r szdre a diszfaiiltetds. Sajnilattal 6llapithatjuk meg, l.rogy az idei esztend6ben rijra jelz6rendszeres h6zi segitsdgnyrijtsshoz sziiks6ges hiv6rendszer jelentos sz6mban tulajdonitottak el tuj6kat, illewe egyny6ri viriigokat. miikcidtetdsdhez 300 ezer forint t6mogalist (b6vebben e havi lapszdmunkban). - Mrljus 13-6n tildst tartott a Pedag6giai Szakszolg6lat Int6zrn6nyfenntart6 Tirsul6sa. Az tildsen a pedag6giai szakszolg6lat itszervez{sdt - j6vdhagta a,,nyergesrijfalu, Belter0leti vizrendez6,s" megnevezdsri targyaltik rneg a tirsulis tagiai. krizbeszerz6s i e lj arris aj 6nlattdtel i felhiv6s6t, - Mijus l7-6n Adolf J6zsefn6 ds Fekete M6rton Sz6kesfehdrv6rra utaztak - elftgadta a Duna-Vdrtes Kcize Hulladdkgazd6lkod6si T6rsul6s t6rsul6si a KDRFU-hciz. ahol az,.lpari parki infrastruktrira fejlesztdse" cimii visszafogadott pitlyizat bir6lat6hoz sziiksdges mdg hi6nyz6 iratokat adtrik le. - meghatdrozta a Nyergesfjfatu V6rosi Polg6rmesteri Hivatalhoz tartoz6 megrlllapod6s m6dositas6t, Megbeszdl6st folytattak a KDRFU EU-t6mogat6sok6rt felel6s irodavezetsjdvel afolyamatban 16v6, itletve alez{ris alatt l6v<i projektjeink- - biztosftott 900 ezer forintot a v6rosi rendezvdnyek sor6ban szerepl6 int6zm6nyi tertilet haszn6lati dij6t 200 Ft/ m7lh6 6sszegben, hez kapcso16d6 tapasztalatainkr6l. Scirfesztiv6l megrendezdsdhez, - Megbesz6l6st iolytattam dr. Tolnai-L6rinczi Judittal a Magyar Posta - elhatdrozta, hogy rinkormdnyzati tulajdonba 6tveszi a Nyergesrijfalu ingattangazdilkod6si munkat6rsdval a nyergesrijfalui fj posta dpitdse eterniti viirosrdszen ldv6 beltertileti utakat. iigydben. A kollegano tov6bbi tilrelmet kdrt,amitazzal magyar6zott, hogy a parlamenti vdlaszt6sok miatt a jriv6t Z6rt iildsen kiti.intet6si javaslatr6l drintcitt a kdpvisel6-testiilet. illetoen semmilyen t6rgyalsst nem folytathatnak jelenleg a postdn6l. - Megbesz6list folylattam Erdodi L6szl6 rinal a MAV Pilyavasriti FOGADdNAP, IJzletig f6rndrnok-helyettesdvel a Duna-partj6n ldv6 vasriti ttiltds A polgiinnesteri hivatal rreger<!"sitdsdrril. Erd6di rlr an6l ti\ekoztatott; hoiy a tvtav idei terv6ben tiszts6gvisel6inek.fogad6napj a: nem szerepel a vasriti ttilt6s rneger6sit6s6nek folytat6sa. Miskolczi J6zsef - Mdjus 25-6n iriisban t6jdkoztatott benniinket az Energia K6zpont, hogy polgr{rmester befogadt6k a Kernstok iskola energiahatdkonysdgi fej Iesztdseivel kapcsolatos KEOP p6ly6zatunkat. Ezzel elhirult az akadiily az iskola fehijit6s 9-12, i^rilius 07. (sjerda) szerzodds6nek al6ir6sa el6l. Adolf Jrizsefnd - M6jus 2l-6n a H6tforr6s Kft.-t alapit6 cinkorm6nyzatok polg6rmestereivel rdszt vettiink azon az i.innepsdgen, ahol elbricsriztattuk Vincze -,,.,2010. jrilius 28. (szerda) jegyzd LAs216t, a Hdtfonds Kft. koriibbi tigyvezeto igazgat6jitt A polg6nnesterek 9-12, t3-16.

3 nryer crs vt rer;w ninvowno 2O7O. 6. szdm 3 Gyermekvddelem A helyi cinkorm6nyzatoknak minden dvben - ktilcin jogszab6lyban meghat6rozott tartalommal - 6tfog6 6rt6kel6st kell kdszitenitik gyermekj6ldti 6s gyermekvddelmi feladatainak ellit6s6r6l. Nyergesrijfalu V6ros Onkorm6nyzati Kdpvise16-testtilete m5jus 27-i iiles6n t6rgyalta a v6ros vi gyermekvddelmi tevdkenysdgdr6l kdsziilt beszrlmol6t, amely a Kuck6 Gyermekj6l6ti 6s Csal6dsegito Szolg6lat, Nyergesrijfalu v6ros jegyz6je, valamint Nyergesrijfalu Viirosi Gy6mhivatal munk6lj6t mutatta be. A beszimol5 olvashat6 Nyergesrijfalu v6ros honlapj6n. Sajnos Nyergesrijfalun sem jobb a helyzet az orsz6gos 6tlagn6l. A Kuck6 Gyennekj6ldti 6s Csal6dsegit6 Szolg6lat 6ltal gondozottak kcizcitt szembetiin6en magas a v kozdtti kamaszok arinya. Jellenrz6 az iskolai igazolatlan hianyz6sok nagy sz6ma, 6s az egyre durv6bb, agressziv magatart6s. Nem ritka, hogy az oktat6si intdzmdnyben fegyelmi eljrirris indul ellentik, ahonnan magatart6sbeli orobl6m6ik miatt eltan6csoli6k 6ket. Tandv ktizben az iskolav6ltls trjabb nehdzsdgetjelent. A tapasztalat azt rnutatja, hogy ezek a gyerekek az rij k<irnyezetben seln tal6ljdk a helyiiket, nem tudnak beilleszkedni. Ez nem meglep6, hiszen csak ttineti kezelds tcirt6nik, a kivrilt6 okok megmaradnak. A csal6dgondoz6k egyre gyakabban tal6lkoznak munk6juk krizben a sztilok prirkapcsolati vilsiigiival, szenveddlybetegsdgekkel is. A probldm6s csal6dokban a sziilok gyermekneveldsi technik6i teljesen kimertiltek, kdptelenek a kialakult helyzet kezel6sdre. A gyermekj6ldti szolgiilatn6l az alapellit6s igdnybevdtele <inkdntes. A kamaszok azonban ritkiin fordulnak <inkdnt segits6gdrt. Az oktat6si intdzmdny, a rend6rsdg vagy ajelz6rendszer mds tagjainakjelz6s6re keriilnek kapcsolatbaz intdzmdnnyel. Amennyiben a csal6dgondoz6 munk6ja nem vezet eredm6nyre, vagy a serdiil6 magatarl5sa srilyosan veszdlyezteto a jcivojdre ndzve, akkor a gyermekj6ldti szolg6lat kezdemdnyezlsere a jegyzo v delembe vdteli elj6rest indit. Ebben az esetben a jegyzl 6ltal meghat6rozott szabdlyok, el6irt kritelezettsdgek figyelembe v6tel6vel osszerlllitott gondoz6si-nevel6si terv szerint folytat6dik a gyermek gondoz6sa. Az elmrilt dv folyam6n vddelembe vdtel keret6ben 20 gyermek gondoz6sira volt sziiksdg. Sajnrilatos, hogy v6rosunkban is felmertilt a gyermekbiintalmaz;is gyanrija, amikor a gyermeket azonnali hatrillyal ki kellett emelni csal6djib6l. Fontos, hogy min6l tcibben tiszt6ban legyenek a gyermekbdntalmaz6s fogalm6val, nagy hangsflyt kell fektetni a megel6z6sre. Mit neveztink gyermekb6ntahnaz6snak? A WHO definici6.ia szerint:,,a gyermek idntalmazdsa is elhanyagoldsa (ross: bzntism6d) mogdbanfoglalja afizikai ds/vag,dr-elm' ross- bdndsm6d, a szexudlis viss;adlds, a; elhanyagolds vagt hanl,ag bdndsm6d, a kereskedelmi vagy egydb ki;sdkmdnyolds minden formdjdt, mely a gyermek e gdszsdgdnele tilldldsdne k, fej 16ddsdnek vag, mdlt6sdgdnak tdnyleges Iagl potencidlis sdrelmdt eredmdnyezi egt olysn kapcsolat keretdben, amely afelel1ssdgen, bizalmon vagt hatalmon alapul." A gyermek elhanyagol6s6nak, a rossz b6n6sm6dnak ajeleit els6sorban azok a szakemberek 6szlelhetik, akik napi kapcsolatban vannak a gyennekkel, vagy akik ismerik a csal6dot, gyermeket. (Gondoz6k, pedag6gusok, orvos, v6d6n6). Fontos, hangsrilyozni, hogy a jelek sokszor nern egydrtehniiek. Minden esetben tisztivni kell a felmertilt gyanrit, ez&t az 6szlel6nekj elzdst kell tennie a gyermekj 6ldti szolg6lat feld. A gyermekj6ldti szolgilatnak mindenkori feladata, hogy segitse a jelz6rendszer tagiait a gyermekb6ntalmaz6s felismerdsdben, krjrtiltekint6en j6rjon el az tigy feltririisiiban 6s kezdem{nyezze a sziiks6ges intdzked6sek megt6teldt. A gyermekj6ldti szolgrilat kiemelt feladatkdnt kezeli a jelzorendszer mlikodtetdsdt, ezdrt az elmtlt dvben is tcibb alkalommal szerveztek a jelz6rendszer tagsai rdsz6,re szakmak6zi megbesz6l6seket, ahol a gyermekvddetmi tcirvdny viiltoz6sai16l, a gyermekbdntalmaz6sr6l, kiskorri veszdlveztetettsdg6nek megel6z6sdr6l, megsztintetds6r6l, a t6voltart6si tdrv6nyrril vdltottak sz6t. A gyermekvddelem minden teriiletdnek bemutat6ssra hely hi:iny6ban sajnos nincs lehet6sdgi.ink. Akik ezen a tertileten dolgoznak tiszt6ban vannak azzal, hogy amit Litnak, az csak a jdghegy csricsa. E cikk megir6s6val a figyetemfelkeltds volt a c6lunk, ha ez sikeriilt, m6r meg6rte. K6rem, hogy ne legyiink kcizcimbosek egym6s irrlnt, figyeljtink oda egymisra, mert csal5dunkban, szomsz6dunkban, szrikebb kornyezetiinkben is lehetnek segitsdgre szorul6 gyermekek. A Kuck6 Gyermekj6tdti 6s Csal6dsegit6 Szo196lat el6rhet6sdge: 2536 Nyergesrijfalu, Ovoda u. 3. Telefonsz6mok: (33) mobil: Szalai B6l6n6 vezet6 fdtan6csos Eziton t6jdkoztatom a Tisztelt Lakoss6got, hogy Nyergestjfalu Vriros Onkormrinyzati K6pvisel<5+estiilete tdrvdnyi lelhatalmazds alapjdn a dolgoz6k gyis szabads6ga egy rdsz6nek ktitelez6 kivdtele cdlj6b6l a polgtumesteri hivatalban ' IGAZGATASI SZUNETET rendelt el I jrilius'12. napjdt6l20l0. jrilius 23. napjdig. l Azigazgat6si sziinet id6tartama alatt a polgrirnresteri hivatalban azngyf6lfogadds sziinetel, kivdve az okmrinyirodai ds a halaszthatatlan anyaktinyvi iigyintdz6st. Az Okmrinyirod6ban a feladatok ellitasa iigyfdlfogaddsi napokon (hdtttn ds szerddn) csrikkentett ldtszimmal tdrtdnik, ami megndvelheti az iigyintdzdsid6t, melydrtiilrelmiiket 6s elndzdsiiket kdrenr. Siirg6s ds halaszthatatlan egydb tigyekben a portaszolgalat az Ondk megkeresdsdt tovdbbida az illetdkesnek. Kdrem s2ives megdrtdsiiket! AdolfJ6zseJng SEG ITSEGNIYUJTT\S I DOS EMBii{ii(N Ei( A virdglopdsokl6l irl.s,t UnOo,nU kozi oszt.vez. Kdpvisel6-testiilettink 20 I 0. m6jus 27-6,n megtartott til6s6n ddntcitt an6l, hogy az cinkormdnyzat 6ltal foly6sitott szocislis ell:lt6sok terhere 300 EFt trimogatsst nytjt a jelz6rendszeres hizi segitsdgnyrijt6shoz sziiksdges hiv6rendszer kidpitds6hez ds miikodtetdsdhez. Ezzel a t6mogat6ssal lehet6sdg ny(lik ana, hogy a szolgiltatdst eddig igdnybe vev6 15 Ibs ldtsz6rnot jflius l-jdt6l rijabb l0 fbvel b6vitsiik A szolg6ltat6st az Esztergomi Glatz Gyula Szoci6lis Kozpont biztositja a helyi gondoz6n6 segitsdg6vel. A saj6t otthonukban dl6 cinmaguk6l nem, vagy csak segits6ggel gondoskodni rud6 id6s, beteg emberek vehetik igdnybe. A szolg6ltatds ig6nybev6tele ingyenes, a hiv6rendszer kidpitds6hez azonban vezet6kes telefon sziiksdges. A hiv6szerkezet kezeldse egyszeni. Minden ellatott kap egy csukl6ra kdthet6 vagy nyakba akaszthat6 hiv6 szerkezetet, mely a rajta l6vo gomb megnyom6s6valjelez az ijgyeletes gondoz6ncinek, aki a lehets legrrividebb id6n behil kimegy a jelzdst ad6 gondozotthoz, ds a k6riilmdnyek felm6rdse ut6n azonnal megteszi a sziilksdges int6zkeddst. A gondoz6n6 a hiv6st kovetoen ndhiiny perc, de maximum fdl 6nln beliil meg6rkezik a segitsdget kdr6 lak6sira. A gondoz6no a nap 24 6r6j6ban hivhat6. A segitsdgk6rds indokolt esetben tdrtdnhet. (pl.: otthoni baleset, rosszull6t, mozgiiskdptelensdg esetdn). Amennyiben ig6nybe kivdnja venni a szolg6ltatist, b6vebb felvilrigosit6st az alitbbi telefonsz6mon kaphat: Sexemd Locsei Adrienn gondoz6nri, telefon: OU,O ttt Az idei evben Nyergesujfalu kdzterlileteirol, kdzparkjaibol kiemelked6en sok egynyiiri virdg, valamint tdbb cserjes fenyofdle eltulajdonftiisiira kerult sor. Vdrosunk nagy er6leszitdseket tesz kozteriileteink szdpftese erdekdben. Ezt a lakossiig nagy rdsze drtdkeli visszajelzdseikkel, valaminl a kozris drtekek megbecstjlesevel. A viriigokon, fiikon kdzparkjainkon kivijl megemlitendm az eml6kmriveinket, jiitszdtereinket, koztdri padokat, melyeket minden polgiirtdr korliitlanul haszn;ilhat 6s 6lvezhet. Ezdrt kdrjrik a lakossiigot, hogy ne rongiilja ds ne lopja el a koz tulajdondban ldvo 6rt6keket, hanem haszndlja celjiinak meglelel6en. Kitlcin kiemelnem a vandallzmust, dvrol dvre megtdrtenik, hogy viriigiigyiisainka szdttapossiik, kerekpiirral haltanak iit rajta, vagy csakitdpkedik es otthagyjiik. Ez hasonlokeppen bunnek sziimit, ugyanugy mint a lopds. Az idei dvben a nagymdretri kiinna virdg /Canna x generalis/ v0lt a,,legkelendribb a tolvajok szdmdra, melybdl 36 darabot Ioptak el. Toviibbil eltulajdonftottak 280 darab aprd egynyiiri, valamint balk0nn0vdnyt, 3B darab cserjet es 4 darab fenyriliit ezel mintegy forint kiirt okozva Nyergesdjfalunak. Ezt az dsszeget az Onkormdnyzat mds hasznos cdlra is fel tudta volna haszniilni. Ezdton kdrndm a lakosokat, hogy becsirlj6k meg sz6p 6s rendezett kdrnyezetijke mert tobbek kdzrjtt a viiros tisztas;iga, rendezettsrige alapjiin lehet megft6lni az itt 616 embereket. Amennyiben viriiglopiist, rongiiliist dszlelnek, kerjttk haladektalanul drtesfts6k a p'lgiirmesteri hivataltl Medza Mada kert6sz

4 4 201O. 6. sz6.m NTYERGESU;T'AT,UI HiRMOND6 Tisztelt Nyergesfjfalui Polgdrok! Nyergesrijfalun az'dnkorminyzat ferurtartds6ban kett6 ( Oreg ds azuj ) temetri miikiidik. Az Uj temet6 iizemeltet6je az 6nkorminyzat, azoreg temet6 iizemeltet6je januar l-j6r6l a Ldthd Temetkez6si Kft. Jelenleg Nyergesfijt'alun a temetkez6si tev6kenysdget - ami elvdlik a temet6 fizemeltetdsi tev6kenys6gt6l - a v6rosban temetkez6si kirendeltsdggel rendelkez<i v6llalkoz6sok, a KOMTEM Kft. ds a Ldthd Kft. vdgzik. Term6szetesen e kdt v6llalkoz6son kfvtil m6s v6llalkoz6s is temethet temet6inkben. Nyergesrijfalu V6ros Onkormrlnyzati K6pvisel6+estiiletdnek hat6rozott 6llasponda, hogy a lakossdgnak joga van megvilasztani, hogy a gyitsz esem6ny bekdvetkezdsekor mely v6llalkoz6st kdri fel a temetdsi szertartris elv {gzdsdr e a temettiinkben. A k6pvisel6+estiilet ism6telten fbglalkozott a Nyergesrijfalun jelenl6v6 temetkezdsi v6llalkozdsok temetkezdsi szolgiltatrisi gyakorlat6val,azoreg temet6 iizemeltetds6vel, melyet alapvet6en j6nak tal6lt, tov6bb6 egyetdrtett azzal, hogy a lakosssg mindljobb kiszolgsl6sa drdekdben verseny vanjelen a temetkez6si szolg6ltat6sokdr6ben. Ezitont6j6koztatjuk atisztelt Lakoss6got, hogy jriniusrit6lmindkett6 temet6nk kapuj6n, valamint a KOMTEM 6s a L6th6 Kft. Irod6j6ban kifiiggesztdsre keriil a polgrlrmesteri hivatal trijdkoztat6sa a 27/2007 (XII. I 0.) rinkorm6nyzati rendeletiinkben ( Nyergesrij falu v6ros honlapj 6n, www. nlu ergesrij falu.hu megtekinthet6) meghatdrozott kdtelez6en fizetend6 6rakr6l, valamint azokr6l a temetkez6si tev6kenys6gekr6l, melyeket a temetkezdst vdgz6 v6llalkozrisok szabadon, k6tdttsdg n6lkiil 6llapitanak meg. Kdrjiik, hogy ezeket a kifiiggesztett tlj6koztat6kat a temet6kben ds a temetkezdsi kirendeltsdgekben figyehnesen olvassrlk el ds trijdkoz6djanak. Ertesitjiik tov6bb6 a tisztelt Lakossdgot arr6l is, hogy Onkormdnyzatunk K6pvisel6-testiilete kerekasztal megbeszdl6sordn a temetkez6si tev6kenysdgek szinvonalasabb ds probldmamentes lebonyolit6sa 6rdekdben intdzked6si telvet fogadott el, melynek megval6sit6sa rem6nyeink szerint a jdvriben remdnyeink szerint minden 6rintett lakos szim ra mdlt6 ds probldma n6lkiili szolgdltat6st eredm6nyez. Nyergesrijfalu Vriros Onkormdnyzati Kdpvisel6-testiilete Tij6koztatis T6j6koztatjuk a nyergesrijfalui lakosokat, hogy a temet6 iizemeltetoje a LETHE Temetkezdsi Kft. sirhelymegv6ltassal ds egy6b temetkezdsi szolgdltatassal kapcsolatban hivhat6 telefonsz6mok: munkanapokon: 08:00-15:00-ig , 246ras iigyelet Cim: 2536 Nyergesrijfalu' Kossuth Lajos utca I 10' Szedmer-D.nes Rita Tij 6koztat6 a lakossri gi 6pit6si-bontisi hullad6k elhelyez6s6vel kapcsolatban A nyergesfjfalui hullad6klerak6 telep bezdrdsrit kiivet6en a tdrit6srnentesen leadhat6 lakossrigi hulladdk mennyis6g 200 kg-ra csdkkent. Ezzel egyidejtlegaz pitdsi-bontrlsi hullad6kok elsz6llitrisrinak, lerak6sdnak dija drasztikusan megemelkedett, hiszen amig a nyergesfjfalui lerak6n mfkijddtt, addig igen barriti r{ron leheten elhelyezni az ilyen jellegfi hulladdkokat. A bezr{rr{st kdvet6en viszont a szdllitrisi tdvolsdgok nagyon megn6ttek, ennek kijvetkezteben a szrillitdsi 6s lerakdsi dijak is tijbbsztjrosei a rdgi nyergesrijfalui dijaknak. Sajnos ez meg is lritszik kiirnyezetiinkben, a fdlrees6 kiilteriileti rdszeken folyamatosan szaporodnak a leborftott hulladdkhalmok, tdrmelekkel teli zsdkok. Mivel a helyi hulladdklerak6 rijb6l mi{r nem nyit meg, ez6rt miis m6don kell segitentink lakossrlgot a hrlz kiiriil keletkez6 dpit6si-bontdsi hulladdk elhelyez6sben. 2010: jdlius l-t6l 1 db 8 m3-es ztild szinff kontdnert helyeztet ki a vdros a Hdszobai ritra. a gar:izsok utdni iires teriiletre, ahol a lakoss6g kiinnyen megktizelithet6 m6don tudja elhelyezni az fpitlsi hullad6kot, t6ritdsmentesen. A kont6nerbe kizdr6lag ilyen jellegri hulladdk helyezhet6 el 6mlesztve! A zsiikban kiszdllitott tiirmel6ket a kontdnerbe bele kell tinteni! Hr{ztart6si, kommundlis, ipari vagy vesz6lyes, illetve ziildhullad6kot a kont6nerbe helyezni szigorfan tilos! A kont6ner kihaszndltsrlgdt folyamatosan tigyelni lbgiuk 6s sziiksdg esetdn ^zonnal iiritjiik. K6rjiik a lak6kat, hogy amennyiben m6gis azt dszlelik, hogy a kontdner tele van 6s iirit6sre szoruf, f gy jelezzdkapolgiinnesteri hivatal as telefonszdmiin! A kontdner rendeltetdsszer(i haszn6lata 6rdek6ben t6rfigyel6 kamerilt helyeztetiink el a teri.ileten! Ez a lehet6sdg kizdr6lag a lakoss6g dltal a hriztartr{sokban keletkez6 1pitdsi hullad6k elhelyez6sdt szolgrilja! Epit6si vrillalkozlk, cd,gek nem vehetik ig6nybe!tovdbbi informr{ci6 a kont6nerrel kapcsolatban a as telefonsziimon a polgdrmesteri hivatal telepiil6sfejleszt si osztillydn kaphat6! Teleptildsfejleszrdsi oszt6ty Iitogatds a Magyar Toyo Seat Kft.-nil Az dnkorm6nyzati k6pvisel6k 20 I i iildsiikdn tij6koztadst kaptak a v6ros ipari parkjdban miikrtd<i Magyar Toyo Seat Kft. tev6kenysdgdr6l. Ezt megel6z6en ddlel6tt a gyrlr magyar igazgat6ja, J6ger J6zsef tizem l6togat6sra v6rta a k pvisel6ket, a polg6rmesteri hivatal munkatrlrsait. Ez volt az els6 ilyen l6togat6s igy sokan dltek a lehet6s6ggel. A r6sztvev6k a gyakorlatban l6thatt6k azt a munkit, amelyr6l a ddlutini <issze9z6s sz6lt. Ahogyan vrirosunk ismeri,,a TOYO" fo tevdkenys6gi kiire szemdlygdpkocsiildsek alkatrdszeinek gy6rt6sa ds <isszeszereldse. Az aut6iilds rigy kdsziil, hogy egy f6m vrizra poliuret6n habszivacsot helyeznek el, majdaz egdszet sziivettel burkoljrik. Az itt haszn6latos gy6rt6sorokmagas technikai szinvonalat kdpviselnek, azonban az emberi munkaer6 nagyon nagy sztiksdg van, mivel a folyamatok csak rdszben automatiz6lhat6ak. A kft. ma mdr az esztergomi Suzuki gydrban gydrton risszes aut6 tipus iildsdt gy6rtja. A c get prilisdban alapitott6k 1,4 milli6rd forint jegyzett t6k6vel. Okt6berttil a krtvetkez6 dv miircius6ig elkdsziilt a gydrt6csamok 6s a rakt6r, jriliusban elkezd6ddtt akdtrniiszakos, tiz6rds, heti hatnapos gydrt6s. Menet krizben egydrtelmti v6lt, hogy az eur6pai gyrirt6si, beszallit6si kultrira elt6r a Jap6nban megszokott6l, igy az anyagkdszleteket 6s a dolgoz6k ldtszim6t is mintegy negyven szinaldlkal niivelni kellett ban rigy alakult a gazdasigi helyzet, hogy kilencven b6rmunk6st 6s hatvan saj6t 6llomrinyri dolgoz6t el kelleft bocsdtani a c6gnek. Az elmrilt dv els6 napj6t6l dttdrtek a k6tmtiszakos, nyolc6r6s, heti <itnapos munkarendre. A kdpvisel<i+estiilet tagjai J6ger J6zseft6l megtudhatt6k aa is, hogy az alkatrdszek beszerz6sdn6l a vrillalkozds el6nyben r6szesiti a hazai, illetve eur6pai besz6llildst, csak akkor v6sdrolnak Jap6nb6l, ha kdzelebbr6l nem lehet beszeremi megfelel6 min6sdgii termdket. J6 hir, hogy 2010 mrijusrit6l elindult az 6j Suzuki Swift iildsinek tisszeszerel6se 6s ezz,el egyid6ben ehhez a tipushoz a fejt6ml6k gy6rt6sa is mrir a v6lalaton beliil tiirt6nik. A k<ivetkez6 dvre a cdg tizenkdt 6s fdl szizaldkos bev6telniivekeddssel szlmol, kdt 6v mflva fijabb hat szazal{kos:irbev6tel-emelkeddst kalkuldlnak az elemz6k. Igy v6rhat6an a Magyar Toyo Seat Kft. megtarthada hitr omszin dol goz6j 6t. Tisztelt nyergesi Polgrirok! Gondolom, egyetdrtenek abban mindnydjan velem, hogy annak csak bri.ilhettink, hogy nincs mi{r viirosunkban foldes rit. Az is iidv6zlt6, hogy meg6pi.ilt a ker6kp6nlt. Az azonban kevdsbd drvendetes - de t6ny, hogy a ker kpdrutat tbbben nem rendeltet6sszenien haszndlj6k 6s lovakkal kdzlekednek rajta. Ha valaki lovakat haszniil a fijldmrivel6sben, elfogadhat6, ha a gyerekek lovagolnak dics6rendd, ha valaki lovas sportot fiz eg6,szsd,gmeg6tz6, ha valaki szereti a lovakat, becsiilendd. Lovas nemzet vagyunk. Szeressiik, hasznr{ljuk, kdnyeztessiik e nemes dllatokat. De tudjuk hol a helyiik (istrill6ban kifut6n stb.), de semmi esetre sem a ker kpdruton! F6leg nincs helye ker6kp6rfton a 16 riltal eml6kiil hagyott gomb6coknak! Oriiljiink annak, hogy Nyergesdjfalu eljutott a vdrosi cim elnyerds6hez 6s viselkedjtnk ehhez m6lt6an! Vigyrizzunk a vrirosi ranghoz tartoz6 utcakdp megdrzdsdre 6s figyeljiink a nem kis munkdval 6s p nzzel fenntaflott tisztasdgra. Az odafigyel6s mindenki kdzds iigye, legyen az ak6r lovas vagy l6tart6' KTn6. ADOIiI{NY GYUJTES Az irvizkirosultak megsegitdsdre a Magyar Viir<iskereszt - a m6r kdztudott p6nzbefizetdsi lehetris6geken tril - adomrinyokat gyfijt. Szeruezeteihez - igy a Nyergesijf'alu Vrirosi Szewez.ethez is - leadhat6k az adom6nyok:. Tart6s ilelmiszer. Tisztit6 6s fert<itlenit6 szerek. Tisztllkod6 szerek Britor ds egydb haszndlati tirgy adomdnyokat egyel6re csak regisanilni tudunk, de a bejelentdseket szivesen elfogadjuk. Kdrjiik, hogy aki segiteni szeretne krirosult honfilirsainkon fentiekben jelzett adomriny6t sziveskedjen elhozni a Nyergesrijfalu, M6jus I t6r l. szim alatt l6v6 6piilet fsz. I sz. gar6zs6ba. Gyiijt6s id6pontja: p6nteki napokon l6:00-18:00 szombati napokon 10:00-12:006riig, Ezen id6pontok az akci6 visszavondsdig 6lnek. Az cisszegyiijtiitt adom6nyokat megyei szervezetiink juttatja el a riiszorultaknak. Adomrinyikat el6re kcisz6njiik. Magyar Viiriiskereszt Nyergesdjfalu Viirosi Szervezete

5 a TTYERGDS UJFALW HIRMONDO 2O7O.6. szdm 5 Nyergesrijfalu V:iros Polgrf,rmesteri Hivatal Helyi. Jrif asztrisi Iro da KOZLEMENYE a telepiil6si kisebbs6gi 6nkormrlnyzati kdpvisel6k vi v6laszt6srir6l A kisebbsdgi iinkormrinyzati k6pvisel6k vrilasztrlsrir6l, valamint a nemzeti 6s etnikai kisebbsdgekre vonatkoz6 egyes tcirvinyek m6dositis6r6l sz6l vi CXIV. tcirvdny 6rtelm6ben a teleptil6si kisebbsdgi iinkorm6nyzati vdlaszt6sokon v6laszt6 6s vslas zthat6, az a magyar 6llampolgrir, aki - a nemzeti ds etnikai kisebbsdgekjogair6l sz6l6 trirvdnyben meghatdrozott (bolg6r, cigriny, gdrdg, horv6t, lengyel, n6met, tirm6ny, rom6n, ruszin, szerb, szlov6k, szlov6n, ukrdn) kisebbsdg egyikdhez tartozik 6s a kisebbs6ghez tartozisdt nyilatkozat val v6llalja, okt6ber I. napj6ig nagykoruv6 v6l6 magyar 6llampolgrir, - a helyi dnkormdnyzati kdpvisel6k ds polgdrmesterek v6lasztdsdn v6lasz6joggal rendelkezik, - szerepel a kisebbsdgi vdlaszt6ijegyzdken. A felsorolt f'elt6teleknek meg kell t'elelnie a jel6ltk6nt indulni kiv6n6 szem6lyeknek is. Jeldlt csak a kisebbs6gi v6laszt6i jegyz6ken szerepl6 v6laszt6pol96r lehet. A v6laszt6po196r - lak6hely6t6l tiiggetlentil - b6rmely telepi.ildsen jel6lhet<i. A telepiildsi kisebbsdgi iinkorm6nyzati kdpvisel6k v6laszt6s6t ndgydvenkdnt, a helyi dnkormrinyzati kdpvisel6k ds polg6rmesterek 6ltaldnos vdlaszt6s6nak napj6n kell megtartani. A v6laszt6st a helyi vilasztisi bizotts6g tt2i ki, ha a telepiildsen a kisebbsdgi v6laszt6i jegyzdkben szerepl6 kisebbsdgi v6laszt6polgrirok szitma a v6laszt6s kitiizdsdnek napj6n el6ri a 30-at. A v6laszt6si eljdr6sr6l szal dvi C. t6rvdny kiildniis r6szdnek a telepiil6si kisebbsdgi dnkormdnyzati kdpvisel6k v6laszt6s6r6l sz6l6 szabilyai szerint a v lasztilst a szavaz6st megel6z6 65. napig kell kitiizni. A vdlasztds megtart6s6t nem akadilyozza, ha a kisebbs6gi v6laszt6i jegyzdkben szerepl<i v6laszt6polgdrok sz6ma a v6lasztds kitiizds6t kdvet6en 30 al6 cs6kken. A szavazilsra telepiildsenk6nt 6n6ll6, az <inkorminyzati vdlasa6sokt6l eltdr6 szavaz6kiirt (szavaz6k<iriiket) kell kialakitani. A helyi v6lasarisiroda2010. mdjus 31-ig lev6l ritjintij6koztatta ahelyi <inkorminyzati kdpvisel6k ds polgdrmesterek v6lasztds6n v6lasx6joggal rendelkez6, okt6ber' l-jiig nagykoruvi v6l6 magyar dllampolgdrokat a kisebbsdgi v6laszt6i jegyzdkbe val6 felvdtellel kapcsolatos tudnival6kr6l, 6s megkiildte r6sziikre a Nyilatkozat nyomtatv6nyt. A kisebbs6gi vilaszt6i jegyz6kbe val6 felv6tel a Nyilatkozat nyomtatvdny kit<iltdsdvel, a k6relemnek jrilius 15. napj6ig az iinkormrinyzat Kossuth Lajos utca sz. alatt a hirdet6tablindl elhelyezett gyiijt6l6d{ba helyezisdvel k6rheti. A felvdteli kdrelem lev6lben is benytjthat6 rigy, hogy a kitiiltittt Nyilatkozat nyomtatvdny legk6- s6bb jrilius l5-ig megdrkezzen ahelyi v6laszt6si iroda fenti cimdre. A kisebbsdgi v6laszt6i jegyzdkbe val6 felv6tel ir6nti kdrelem a polg6r szemdlyi adatain hil tartalmazza nyilatkozatit arr6l, hogy az adott nemzeti 6s etr:ikai kisebbsdghez tartozik. Ha a polgrir tribb kisebbs6g v6laszt6i jegyzdkdbe is kdri fblvdteldt, valamennyi kdrelme 6rvdnytelen. A helyi vslaszdsi iroda vezet6je a k6relmez6 adatainak ellen6rzds6t kiivet6en legk6s6bb jtilius l5-dn hatrirozattal d<int a kirelmezri kisebbsdgi vdlaszt6i jegyz6kbe vdtel6r6l. Fel kell venni a k6relmez6t a kisebbsdgi v6laszt6i jegyz6kbe, ha a kdrelem tartalmazza a sziiksdges adatokat, a kdrelmez6 magyar dllampolgdr 6s a helyi <inkormrinyzati k6pvisel6k ds polg6rmesterek vdlaszt6srin v6laszt6joggal rendelkezik. Ellenkez6 esetben a kisebbsdgi v6laszt6i legyzdkbe val6 felv6telt meg kell tagadni. A kisebbsdgi v6lasn6ijegyz6kbe val6 felvdtelt megtagad6 hatdrozatir6l a helyi vrilasztdsi iroda vezet6je ajegyzikbe vdtel megtagad6sdnak indoka, annak bizonyitdkai megieltilds6vel, ajogorvoslati lehet6sdgr6l szol6tij6- koztat6s mellett a kdrelmez6t haladiktalanul drtesiti. A kisebbs6gi v6laszt6ijegyz6kbe val6 felvdtelt megtagad6 hat6rozattal szemben, az err6l sz6l6 drtesitds k{zhezvfltel t kdvet6 h6rom napon beliil nyfjthat6 be kifogris a helyi vrilasztrlsi iroda vezet6jdhez. A kisebbs6gi v6laszt6i jegyz6kbe jrilius 15-6t kiivet6en - ajogorvoslati eljirdsok kivdteldvel - nem vehet6 fel v6laszt6polg6r. A kisebbs6gi vdlaszt6i jegyzlk nem nyilv6nos, de a jegyz6kbe felvett kisebbs6gi v6laszt6polg6rok szdma ktiz6rdekii adat, amelyet a helyi v6laszt6si iroda yezet6je hoz nyilvdnoss6gra, valamint az Orsz6gos V6lasztdsi Iroda is kdzzdtesz. Helyi vdlasztdsi iroda NEU WI]LMSTORF - NYERGESUJFALU TESTVERVAROSI T AL ALKOZo A testvdrkapcsolatok fontos esemdnye a 2007-ig k6tdvente, most hfrom6vente megrendezettestv6rv6rosi 6rt6kelds, ahol id6szakonkdnt 6ttekinthetik, 6rt6kelhetik a kapcsolatban aktiv szervezetek az elmrilt id6szakot, valamint javaslatokat fogalmazhatnak meg a jdv<ire n6zve. Jfnius 4-6n iinkormrinyzati kdpvisel<ik, civil szervezetek6pvisel6i 6s a polg6rmesteri hivatal munkatirsai 6rkeztek k6tnapos l6togat6sra Neu Wulmstorf-b61. Kiiziiliik tribben m6g nem j6rtak hazdnkban: szimuka fij 6lm6nyt jelentett a programban szerepl6 esztergomi v6rl6togat6s, a Bazilika, a f<iv6ros nevezetessdgei ds term6szetesen Nyergesrijfalu is. Az eg6szsdgh6z bej6rdsa utrin megtekintettdk a vesz6lyesen emelked6 Dun6t, a templomot, megkltogatt6k a Crumerum Fesztiv6lt ds a sz6l6hegyet. Szombaton a Tdrs6gi K<izcissdgi H6zban keriilt sor a hivatalos tal lkoz6ra, ahol meglelentek a kdpvisel6+estiiletagjai, a testv6rkapcsolatban r6szt vev<i helyi civil szervezetek, az egyh z 6s a v6llalkoz6i szf-dra kdpvisel<ii, tov6bb6 a polgrirmesteri hivatal oszt6lyvezetli. A kdt nemzet Himnusza utrin a zeneiskola tanrirai ds di6kjai mutatkoztak be - kiviwa a vend6gek csoddlat6t -, majd a polg6rmesteri 6rtdkel6 beszddek hangzottak el, megemlitve az ehnirlt dvekben megval6sult l6togat6sokat. A Bar6ts6g Kdr, a labdanig6k, a katolikus egyhiz, a tiizolt6k 616 kapcsolat6t bizonyitja, hogy a t6rsszervezetek vezet6i mind megielentek: Leo Wichmann az egyhd.akiizsdg rdszdnil, Michael Krause a labdar0g6kt6l, Uwe Schievink az tit telepi.ildsr6sz tiizolt6s6g6t k6pvisel6 f6parancsnok ds Thomas Grambow, a Vririiskereszt rij vezet6je. Wolf-Egbert Rosenzweig polgimrester tervek listdj6val drkezett: a kdrfbrgalmak kdlcs<inris miiv6szi megielenitdsdt6l kezdve (egyszer tal6n ndlunk is lesz kdrtbrgalom) a kiilcsdnds technikai tapasztalatcser6n 6t a honlapok f'ejlesztdsdig ds az intbrm6ci6s l6d6ig sok-sok ritlet elhangzott, amelyek most megval6sitdsra vdmak. Erich Kiim iparkamalai eln6k m6sodszor j6rt n6lunk, cdlja, hogy vdllalkoz6k is egymrisra tal6ljanak e partr:rersdg keretdben. A nydr id6n is a testv6rkapcsolatok kiemelt id<iszaka: akarlsdorf'-neuthardi venddgek fogadds6ra jilius m6sodik hdtvdgdjdn keriil.ofiih"lik Mundolnu iin ko rmiinv zatl titkrir nozonap 2010 Gyiinyijr( napsiit6sre dbredtiink mr{jus 22-dn szombaton reggel. A nagy siitor mdr dllt a Ndmeth Pince mellett, a siirpadok a helyi.iktin, a tfrzifa eldkdszitve, finom borok, hideg sz6da a pinc6ben. Minden egyutt volt ahhoz, hogy egy kellemes napot egyiitt tijlthessi.ink azokkal a v6llalkoz6 szellemri bardtainkkal, akik rlgy gondolt6k, hogy a sajrit 6s miisok ririjm6re elkdszitik azokat zz dteleket, amelyeket kint a szabadban szivesen elfogyasztanak ra kijri.il mitr irkeztekaz els6 csapatok,6s mindenki a neki szimpatikus hely kivdlasztrisa ut6n nekilitott,az el6re megten'ezett 6tel elkdszitds6hez. Sokan egyrdldtelt kdszitettek de, volr aki komplett mentisort hozott rissze 6rdk alatt a szikri{26 napsiit6sben. Arutinos csapatok mdr el6re kiosztottdk a feladatokat. Mig a tdrsasdg kdt-h6rom tagia a tiizet keltette 6letre, addig a ttibbiek a hagymrit, paprikt{t, paradicsomot apritottrik. Itt megcsoddlhattuk Budai Gyula mesterszakdcsokat megszdgyenit6 hagyma- ds petrezselyemszeletel6 technikrijrit. Az ital felel6srik sem t tlenkedhettek, mert a nagy melegben a frijccsijket folyamatosan kellett gy6rtani. Voltak, akik m g arra is gondoltak, hogy amig a f66tel el nem k6szi.il, addig se haljon hen senki, el66telt kdszitettek. Pdlddul Siit6 P6ter csapata sajtos-tejfiiliis ldngost stitdtt, Kozma Barni pedig nagyon finom csevapcsicsiival tartotta dletben az 6hez6ket ra kiirtil majdnem minden 6tel elk6sziilt. J6 volt ldtni, ahogy 250 ember viddman, viccel6dve fogyasztotta el azt, amit fdztjtt. A szervez6 Nyergesi Pincegazddk Egyestiletdnek venddgek6nt a Csolnoki Friv6szenekar 156rakor zenditett ri{ a sramlira. F6l 6ra ebddsziinettel 18 5rdig hrizt6k a talpakival6t. Az ebddsziinetben a hazigazda stilszerfien egy-egy fakandl dtnyfijtiisdval kdszijnte meg minden csapat rdszvdteldt. Amig a zendszek fi6jtdk, Kiss Julianna csapatdval ki..irt6skalicsot k6szitett desszertkdnt, a gyerekek homokoztak, labddztak, a feln6ttek tdncoltak 6s viddm bork6stol6katartottak egymdsnak. Na 6s ekkor leszakadt az 69. l8 6rakor olyan ziipor siipiirt v6gig a Ndmet-vdlgyrin, hogy elmosta az egdsz rendezvdnyt. Moh:icsi Viktor hi6ba nyugtatgatta az embereket, hogy ne ijedjiink meg egy kis esdt6l, a legtiibben hazamentek. Annak ellendre, hogy a v6ge nem rigy sikertilt, mint ahogy ten eztiik, zvt kell mondanunk, hogy ez egy nagyon kellemes nap volt. Jriv6re, veletek, ugyanitt! Akiknek kiisztjnetet kell mondanunk: Olveczky Kriroly, Kh6ner Gyula, Gimesi Sdndor, Bognrir Orsi, Mayer B6la, Nyergesi Attildnd, a Csolnoki Frlv6szenekar 6s mdg sokan mdsok. A kdpek megtekinthet6k a oldalon. Ndmeth Andriis

6 6 2O7O. 6. szdm IVI'ERGE ST] J FET,UI NLNMON O O 20 t 0 mijus 20-dn keriilt sor Nyergesujtalu varos Onkorm6nyzati Kdpvisel6- testiilet6nek iinnepi iiidsdre a Tdls6gi Kcizdss6gi Hdzban. Az iinnepi program keret6ben Miskolczi J6zsef polg6rmester dlt6kelte a kdpvisel<i - testriletek 6s 6lland6 bizotts6gaik elnflt hirszdvi tevdkenys6g6t. Az iturnepiildsen Dr.Gelencsdr J6zsef a Kcizdp-dunantuli Region6lis AllamigazgatAsi Hivatal vezet6je adta 6tYargaZolt6n <inkonn6nyzati miniszter' 6ltal adom6nyozott elisn.rercj oklevelet, elismerve a kdpvisel6 - testiilet onzetlen munk6jdt. Miskolczi J6zsef polg6rmester a viiros lak6inak nev6ben 7.i+;... :.. 1 't:,;:.,,;, Az elmrilt hrisz 6v iinzetlen munkijf nak elismer6se I,'li $: megkijsz6nte a 28 k6pvisel5nek, ill. a 27 bizottsrigi tagnak <inzetlen ntunk6j6t. Szinte egyediil6ll6 tdny volt az eltelt 20 6vben az egdsz orsz6gban, hogy munk6jukdrt egyetlen fbrint tiszteietdijat nen.i vettek t'el. Ha 6ltek volna a tcin'eny adta lehetcisdggel, akkor ez 35 milli6 Ft-dsszeget jelentett volna a vdros kcilts6gvetds6nek pl. az idei 6vben. Megtudtuk a polg6rmester besz6ddbsl, hogy evt6l nttik6dik v6rosunkban a kdpviselc!i alap rendszere. Az alapnak kdszonhet6en sok kdzossdgjutott t6mogatiislioz. Olyan fejleszt6sek val6sultak meg, ill. kezd6dhettek el, rnint a templom tblirjitdsa, Don Bosco szobor elkdszitdse, sporth6z dpitdse, g6pj6rmiiv6s6116stb. E hosszir id5tartani alatt tcjbbsz<ir kertilt sor kihelyezett testtileti iil6sekre. Tan6cskozott a testtilet a Zoltek Zrt.-nel, Tiizolt6 parancsnoks6gndl, Etemit iskol6ban stb. A viros mindenkori k6pviselci-testiilete kier.nelt l'eladat6nak tekintette a varos lakoss6g6nak kiszolgal6sit. Szinte teljesen dneiliitdsra rendezkedt0nk be a h6 [[ffi*i T i l '1"*t'', ti.ink olyan teriileteken is, nrint a Duna-parl rendez6se. anrelyben a helyi Eletril Egyesiilet s6r'iilt gondozottai is segitsegiinkre vannak. Az i.innepi proglanrban a Szabolcsi Bence Zeneiskola tandrainak musora nyrijtott mdlt6 keretet az iinnepldshez. K7il A polg6mrester koszrinetdt tejezte ki Padlnyi Lajosnak, Khdner Gyuldnak, Olveczki Kdroiynak is dr. Fekete Gydlgynek, akik alpolgirmesteri munkiijukat szinten tiszteletdij felvitele n6lkiil vigezt6k. Az tij kezdemdnyezdsek- 16l is sz6 esett: Pl, 1991-t6l ldtesitettiink testvdtvirosi kapcsolatot Karlsdorf Neutharddal ds Neu Wuh.ustorftal, ekkor szilletett meg6llapodds a vdrosi 6js6g kiadds616l, ebben az id6szakban keriilt sor helyi kitiintetdsek alapitis6ra, sajat ceget alapitottunk vizellitisla, tdlvfritdsle, szemitsz6llitisra, vizell6t6sra stb. Tobb nagy drtikri beruhd,zis is uregval6sult ebben az interr.allumban, amelyet magas k6zjogi nidltosig adott it (Tdbbek kdz6tt:goncz Arpid koztdrsasdgi elnrik, Lanrpert lvl6nilla, B;ja Irerenc nriniszterek, Szili Katalin a parlament elniike stb. Miskolczi.l6zsef iinlepi beszidiben kiemelte, hogy az elmirlt 20 dv alatt a testiileti nrunka erednrdirl'essdgit nagyban javitotta az a tdny, hogy a szakbizottslgok szinte valanrennyi testiileti elotetjesztdst nregt6rgyaltak 6s velenrinyeztek.az I990-esr'6laszt6sokatkovetclennigybizottsdgmiikoddtt, jelenleg hat.{llancl6 biztritsig tevikenykedik.

7 I\TTER GE SUJFEI,UI HIRilIONDO 2O7O. 6. szdm 7 A Nyergesfjfalun ntik6d6 krizoktatdsi int6zmdnyek volt ds jelenlegi dolgoz6it, a pedag6gusokat 6s a hivatdsuk gyakorl6s6hoz elengedhetetlen segits6get nyrijt6 munkat6rsaikat k6szdntdtte a k6pviselci+estiilet 20 I 0. jrinius 3-6n az Ady Endre Miivel6ddsi K6zpontban. Az iinnepi mrisor kezdetdn a Szabolcsi Bence Zeneiskola von6sait hallhattrik az iinnepeltek, az egytittest Solymosind Horv6th Andrea vezdnyelte. Az idei pedag6gusnapon T6th Zolt6n, Baj6t kdzsdg polgdrmestere k6sztintdtte a megjelenteket. Felk6rds6nek oka, hogy n6gy esztendeje teleptl6seink iskolafenntart6 t6rsul6s keretdben folytatjrlk el az dltalsnos iskolai feladatell6t6st, 6s h6rom 6ve az 6vodai nevel6s is t5rsul6si keretben tdrt6nik a B6bita Ovoda 6s a baj6ti 6voda vonatkoz6s6ban. Az iinnepi beszddet a kitijntet6sek etaddsa kcivette. T6th Zoltdn Baj6t kdzsdg k6pviseki-testtiletdnek elismer6s6t, a,,baj6tdrt" - dijat adta Mdrk Ferencn6 tanit6nak, a baj6ti tagiskola pedag6gusdnak, majd Miskolczi J6zsef polg6rmester folytatra a kittintetettek, jubilil6k kciszdntdsdt: Nyergesrijfalu k6pvisel6-testiilete,,nyergesrijfalu Ifirisrlg6nak Kiemelked6 Nevel6s6drt" kitiintetdsben 16szesitette kiemelked6 nevel6-oktat6 munk6i66rt: Bauer Juditot, a Napsug6r Ovoda 6vodapedag6gusdt; Grilnd Drajk6 M6ri5t, a Kernstok Kdroly Altaldnos Iskola eterniti dpiilet6nek igazgat6helyettesdt; Mih6lyi Editet, a pedag6giai szakszolgdlat gy6gypedag6gusdt; Mil6nkovics Viktort, a Szabolcsi Bence Zeneiskola gitrir szakos mrivdsztanitrat. Hatvan eve vdgzett az Allami Pedag6giai Inldzetben, igy gydmrint diplom6ban rdszesiilt Bundschuh J6zsefnd (Borika n6ni), a Viscosa Ovoda nyugalmazott 6v6noje. Arany diplomiit vett dt Nagy J6nosn6 (Teri tanrlrnri), a Kemstok Kdroly AltalAnos Iskola nyugalmazott tandrn6je ds Padrinyi Lajos az eterniti iskola nyugalnrazott tandra. Tizenegy, ebben a tan6vben jubildl6 pedag6gusnak gratul6lt a polgiirmester. Ok 25, 30, 40 dve gyakoroljrik hivat6sukat, tdbbsdgtik Nyergesen kezdte piiyil6t. A fblytat6sban Kom6romind Lizdn Andrea szavalata 6s az 6ltala felkdszitett kernstokos tanul6k ktiszdnt6je 6ltal,,eldrzdkenyitett" kiiziinsdg j6t deriilt a baj6ti tagiskola Baloghn6 Seres Katalin 6lral f'elkdszitett szinj6tsz6in, akik az idei, iskolai szintri, Baj6ton rendezen Ki mit tud? vetdlked6n kateg6ria-gy6ztesek lettek. A miisor zarisiban a Kernstok dnekes-t6ncos produkci6j6ra ds Bord6s Zol6n zenetandr iit6seinek kdzdnsdget is megmozgat6 el6ad6s6ra keriilt sor. Az iinneps6get rill6fbgadrls zlrta, rrely en poh6rkdszcint6jdben Miskolczi Jozsef m6ltatta a k<izoktat6sban dolgoz6k munk6jdt. Mihelik Magdolna dnkormrinyzati titk:ir PEDAGrcUS]WP2010 vecsesr sannonr r6sz6nr6rrur Jeno. Elete sor6n munkiival sz6rntalan elismerdst drdemelt ki, a leg-! -!:n i, ;, :i # It.-,*-qe r nasyobb nagyobb kiti.intetdsekriz6 kitiintetdsek krtiintetese kriz6 kdze tartozik a Munkicsv-dii Munk6csy-dij f (1965), 1955) velaminr valaminia valamint ca Nemzetkrizi Realista Festdszeti Triennild els6 dija (1973) ben t$ a nemzet drdemes miivdszdnek r,6lasztottiik. (A megnyit6n egydbkdnt sok t6volr6l drkezett festomiivdszt6rs, rrrivdszettcirtdn6sz mellett az egyik legkozelibb bar6t, Avar IstvAn, a nemzet szinl,sze is meglelent.) Kdpeit minden mtivdszetszereto helybeli ismeri. Sanyi b6csi mag6val hozta mtiv6szetdbe a szegdny munk6s- ds paraszti dlet kultrirrij6t, nem feledve dlete elso,6mde dletmriv6re leginkrlbb hat6 szakasziit. A.szitmilra oly kedves temet6 melletti h6zacsk6b6l elindulva villanyszerel6-inasb6l elisrnert fest6vd, gondolkod6r'6 v6lva egyre ink6bb gyermekkoriihoz tdrt vissza alkot6saiban. Aligha talalunk szebb so'okat sziilofrild-szeretetr6l az irodalomban, mint ahogyan a kcjszcintdst kcivet6 beszdddben az tinnepelt vallott Nyergesfjfaluhoz kctt6d6 drz6sei16l.,,amig dlek, nyergesi vagyok!" -igy zarta szavait. Miskolczi J6zsef polg6rmester kriszcinr6jdt k<ivet6en Fecske Andrds mfiv6szetir6 (egykori nyergesi kcinyvt6ros) nvitotta meg a ki6llitdst ds mutatta be a megnyit6ra az dnkorminyzat 6ltal megjelentetett,,meghat6roz6 mrivdszet" (Szellemisdg ds forma Vecsdsi Siindor festdszetdben) cimii kcinyv6t. M6jus 24-dn a v6rosban dl5 rokonok, bar5tok, ismer6scik, a kdpvisel6- A Szabolcsi Bence Zeneiskola rdszdrol Tuksz6r Gydrgy git6rj6t6ka testiilettagiai ds ahazai miivdszvil69tcibb neves k6pvisel6jejelenl6tdben szinesitette a mr.ivdszeti esemdnyt. csal6dias hangulatri ki6ltit6s-rnegnyit6ra keriilt sor a Kernstok A polgiirmester kdszcintdjenek zdrszavaival dlve:,,kriszriniiik Galdriiban. A ki6llitds aprop6j6t Sanvi Munk6csy-dijas 6rdemes mrivdszi.ink, bricsinak az elmrilt dvtizedek Vecs6si S6ndor sziiletesnapjadta: Sanyi bacsi - munk6jdt. Kciszcinjtik, hogy alkot,lsain ahogyan az ot ismero kiviil szemdlyisdg6vel, nyergesiek emlitik - hurnorival sok-sok dve rneg<irvendeztet benntinket. Tovdbbi szdp dveket kir'6nok mindannyiuik nevdben, m6jus 18-6n sziiletett a rdgi temet6 melletti, m6g ma is Isten ldtez6 kis h6zban. dltesse sokiiig!" Tanulmdnyait a Magyar Kdpz6mr.ivdszeti F6iskol6n vdgezte. Olyan Mihelik Magdotna nresterekt6l tanult, rnint F6nyi Geza, Bem6th Aurdl vagy dppen Barcsay iink. rirkdr

8 I 2O7O. 6. szdm ]\TTERGE S,UJF]ALUI NaNMONN O UINNE ADOMANY KARLSDORF- NEUTHARD-BOL #- "4.ft:r.,5,$ ADYFET''Q,W I&ipontoft csrt6fi64 xt nflnt fratfon DENNIS HOPPER TISZTELETERE: LiD MOTOROSOK (196e) szinkroniz6lt, amerikai road-movie l0l' Mrijus l9-6n mintegy tiz kiibni6ter adorniinyt - els6sorban j6t6kokat, iskolaszereket, gyermekruhrizatot 6s az id6seknek sziint csomagot - vehetett ilt, majd juttatott a riiszorul6knak a Kuck6 Gyennekj6l6ti Szolgrilat, a Vorriskereszt 6s a Szent Milrr{ly Iddsek Otthona. A Sven Weigt polgilrrnester dltal ijnnepdlyesen is ritnak ind(tott szillitmrinyt Roland Weschenf'elder, Rudi K6hler 6s Gabi Bernard kisdrte az ezer kilomdtere fekv6 testv6rtelepiildstink6l, Karsldorf-Neuthardb6l. A gy(jt6s legaktivabb rdsztvev6je az FC Germania Sportegyesiilet volt: tagjait6l 6s sok mi{s helyi lakost6l drkezett felajdnlds ds a St. Jakobus Misszi6kdr tagjais rdszt vettek az akci6ban, mely tdbb n6lkiildz6 nyergesi csaliidnak okozott meglepet6st MIELoTT FELKELA NAP (199t ines. szinkroniz6lt. amerikai-osztrdk-sv6ici hlm 94' PALTNDRoN{AK (2004) szinkoniz6lt, amerikai film 100' ezte: Todd Solondz hcp ://kitikustom eg.orb TIIItrDNOMBS *-.,-:l*.3 (".-r*-.;..-,) -i A Pinocchid Bdbcsoport feldrt a csricsra! A Pinocchi6 B6bcsopoltjirnius 4-5-6n tizenegyedik alkalommal vett r6szt a Gyermekb6bosok Orsz6gos Fesztivdljdn, amelyet minden 6vben, imm6r 17. alkalommal, Egerben lendeztek meg. Eddigi szerepldseidrt hat kiildndijat, egy harmadik helyez6st ds kdt ezristmin6sit6st kapott a szigort szakmai zsririt6l. Iddn v6gre,,megtdft aj6g", sikertilt ellrni az orsz6gos ARANY minrisit6st. Ez azt jelenti, hogy a Pinocchi6 B6bcsoportazorszig legjobb bdbcsoportjainak egyike. Meg azt isjelenti, hogy Magyarorsz6gon bdbos kdldkben igenj6l cseng Nyelgesrijf'alu neve, ahol ez a bsbcsoport nrrikddik. Ugy gondolom, biiszkdk lehetiink a,,sikerkov6csokra"l Ezzel a sikerrel bibos generdci6k tdrekv6se ds 6lma valosult meg, tehdt minden eddigi pinocchi6s sikere ds biiszkes6ge is ez az orszigos ARANY. A f'esztivalon a,,mdty6s kir6ly ds az okos n<ik" cimii darabjukat mutattilk be, amellyel a megyei fesztiviilon is aranymin<isitdst drtek el ds a r6szvdteli jogot az orszigos,,ddnt6re". A Pinocchi6 er'6ss6ge a paravdnosj6tdk botos ds kesztytis b6bokkal. Ebben a darabban viszont a parav6n el6tt, asztali b6bj6tdkot mutattak be. A paravdn azonban nost sem maradt iires, ott is voltak szerepl6k a tdrtdnetnek nregfelel6en. A zsiiri tagjainak nagyon tetszett ez a kdt sikon zaj16 jrit6k. Gyerekeink igen,,profi" m6don mozgatt6k a bdbokat, mindegyik szinte dlt, j6 volt az el6adrls litrnusa, sz6pen beszdltek a szerepl6k, 6s megdics6rt6k a sz6p bdbokat 6s diszleteket is. K6rem, ismerj6k meg az,,aranycsapat" tagait: Bakos Gergely, Bakos Lilla, Berta Lili, Bogy6 Vencel, Kazai Cintia, Komeiner Dorottya, Koppi Janka, Rds6 Blanka, Sz6nt6 Adri6na, Sz6nt6 Klarissza, Vandlik Kitti, Vandlik L6szl6, Vida Natdlia (rik a Kernstok K6roly Altal6nos Iskola 6s a Szaldzi-Irinyi Krizdpiskola di6kjai) ds a szinpadmester, T<;rdk Bogldr:ka. A M6tyds tdrtdnetekb6l dssze6llitott darabot b6bszfnpadra alkalmazta, a bdbokat 6s a diszleteket kdszitette, valamint az el5addst rendezte Sdra Lriszl6n6. Ez egy,,min6sdgi" csapat, drdemes el6ad6saikat megndzni. Figyelj6k a Hirmond6t ds a plakatokat, hogy hol ds mikor szerepelnek. Intbrm6ci6kat szerezhetnek a babcsoportr6l a weboldalon. Viszontl6tisara a Sdrfesztiv6lon! Sdra Ldszld a Pittor.cfiiri Brlltcsoprnt segitdje ls luddsitdja Ingyenes jogi segitsdg A Kom6rour-Esztergom Megyei lgazsrigi.lgyi Hivatal Jogi Segitsdgnyrijt6 Szolgdlata jrilius 6-rin 8,30 6s 12 6ra kriz<jtt kihelyezett iigyfdlfogadist tart a polg6rmesteri hivatalban..22-toi ig a filmlkub nyriri sziinetet tart. sziinet ut6ni elsd vetit6s ,02-6n lesz. A Nyergesfjfalui Polgdri Kiir nevdben a rendez6k kiisziinetet mondanak a VI. Crumerum Tiirt6nelmi- 6s Kultur6lis Fesztivdl tfimogat6s66rt. F6 timogat6: Miskolczi J6zsef polgdrmester, Nyergesrljfalu Varos Onkorm6nyzata, K6pvisel6-testiilete (Abronits Tamris, Bal6zs Istv6n, Belanyi Elem6rn6, Czap Zoltdn, dr. Fekete Gydrgy, Fleith Pdtem6, Gelencs6r Gdza, Herdy Pdteq Hermann Szilveszter, Olveczki Kdroly, Rem6nyi K6r.olyn6, Szl5vik J6zsefds dr. Vdlner P5l), a Nyergesrijfalu V6ros Fejlesztdsd6rt ds Miikddterds6drt K<lzalapitv6ny. Kiemelt tsmogat6: Core Systems Infomatikai Fejleszt 6s Szolg6ltat6 Kft., UJ-IT Szolg6ltat6 6s Kereskedelmi Kft. 6s az R-Stage Rendezvdnytechnika Szponzoraink: Belcon Kft, D<imper Ktt, MSK-Steel Kft, Barina Istviin, Ors6s Ivrin Timogat6ink: Nyergesrijfalui Rend6r<irs, Polg6r6rs6g, Design Labor, Hdttbrras Kft, Hunmel Pdks6g, Kirily Bdla, Kirdly Zsolt, Megawatt Kft, Khdner Gyula, Khdner AndrAs, Lohner Tam6s, Mdsziros Ferenc, Motriz Pdteq Ors6s Ivdn, 6lveczky Andr6s, Prilgai Zoltin,Raschek Laszl6, R6bl Ervin, Remdnyi K6roly, Somlai Mikl6s Segit6ink: Culture Brigade (Bauel Bal6zs, Bogy6 Nikolett, Bogy6 Szilvia, Fekete Bal6zs, G6lik Evelin, Gilik Istv6n, Horv6th Roland, L6rincz Ivetr. M6sz6ros Akos, Mdsziiros Ferenc, Nagy Istv6n, Sziik Tam6s, Zelei Attila); F6tyol J6nos; Kh6ner Andrds; Raschek LAszl6 Kdsztinjiik az anvagi 6s segit6i tu"it:))2r.!'r*.r/n Bardzs. I,.erete Krisztidn A Nyergesijfalui Polg6ri Krir Egyestilet jrilius 7-6n 186rakor a Tcimegszervezeti sz{khizban tartja 6vi rendes kdzgyrildsdt, melyre ezfttal is meghivjuk tagjainkat! Ferere Kfisztirin ehti/z

9 ]\TTERGE sujfaltil HIRMONDO 2O7O.6. szdm I V. Holcim K0rnyezetv6delmi Nap Nyergesrijfalun Tiibb, mint 350 feln6tt 6s gyerek r6szv6tel6vel szervezte meg a Holcirn Hun96ria Zrt. Nyergesrijfalun az 5. Holcim Kiirnyezetv6delmi Napot. A Holcim 6vek 6ta r6szese 6s trimogat6ja a gyerekek kiirnyezetismereteit segft6 kir6ndul6soknak, faiiltet6seknek. A t6rsadalmi felel6ss6gv6llal6s teriilet6n v6gzett kiemelked6 tev6kenys6g6t ben a CSR Hungary dijjal ismert6k el. Csatlakozva az ENSZ 6ltal meghirdetett biodiverzit6s - fajok sokszin[isdgdnek meg6rzdse - dvdhez a Holcim HungiriaZrt. ism6t tartalmas, drdekes, izgalmas programokkal vilrta a nyergesfjfalui Kernstok KSroly Altalenos Iskola tanul6it a Kdrnyezetvddelmi Napra. Az iskola 3 l8 als6 tagozatos di6kja, ak6rcsak az el6z6 6vekben, most is azzal kezdte a napot, hogy dsszegyiijt6tle ^z iskola tagint6zmdnyeib<il indulva az Ady Endre Mrivel6d6siH{zig vezeto uton az eldobdit szemetet. A mrivekiddsi h^zndl tdbb helyszinen szines programok v6rtak a gyerekekre. Els6kdnt alidafia SzinhAz el<iad6sdt tekinthettdk meg kdzdsen, majd dvfblyamokra bontva kiilttnt'6le k6rnyezetvddelmi ds iigyess6gi feladatok v6rtak rdjuk. Volt alkot6hdz, ahol a k6myezet kincseit, a termdszetes anyagokat felhaszn6lva dlhettdk ki kreativitrisukat a gyerekek, valamint, mint a Holcim minden kdrnyezetvddelmi napjdn, most is jelen volt a WWF Termdszetvddelmi Szervezet, akik izgalmas kdrddsekkel tesztelt6k a kicsik tud6s6t, felhiva figyelmiiket a biodiverzitasra, a termdszet soksziniis6g6re. A tanulsdgos percek ut6n jutott id6 a j6tdka is, volt ugr6l6v6r, dl<icsocs6 ds kal6zldtra is. Jelen voltak a Kom6rom-Esztergom Megyei Rend6rf6kapit6nys6g Biinmegel6z6si Oszt6ly6nak munkat6rsai is, akik k<imyezetvddelmi 6s btinmegel6z6si foglalkozist tartottak a gyerekeknek.,, A biinmegel6z6s egyik 6ga, hogy a gyerekek figyetm6t felhivjukazallat- 6s kiimyezetvddelemre. A figyelrnet mi a btincselekm6nyi oldalra helyezziik: az 6llatkinz6sra, termdszetkdrositdsra. Ezekre a dolgoka hivtuk fel most is a figyelmet, 6s arra, hogy ezeket hogyan lehet megeltizni. A gyerekek nagyon j6l reag6ltak a foglalkozison" - nyilatkozta Csonk6nd Husz5r Anita 6rnagy, a Kom6rom-Esztergom Megyei Rend6rf6kapitanysrig B[inmegekizdsi Osztily6nak osil6'lyv ezetilje. A Holcim Hung6ria 2010 tavaszsn Ldbatlanon, Baj6t ds Mogyor6sb6nya r6sztv6teldvel pedig az Oregk6n m6r tartott kiirnyezetvddelmi napot, a kdt helyszinen eddig csaknem 1000 rdszwev6vel. B6bita Ovod6sok6rt Nyilt Alapitvdny vi kiizhasznf s5 gi j elent6s6nek kiizzdt6tele A tdtel megnevez6se Eszkiiztik (aktivik) iisszesen : - Befektetett eszkdzdk - Forg6eszkdztik Forrisok (passzivik) iisszesen: - Indul6 t6ke - T6kev6ltozis/eredm6ny - Trirgydvi eredmdny alaptevdkenysdgb6l V6gleges p6nzbev6telek, elsz6molt bevdtelek: - Kijzhasmri cdhi miik<iddsre kapott t6nogatds Kdzponti kiiltsdgvetdsbril Egydb Helyi rinkorm6nyzatt6l - Pirly inati fiton elnyert tamogat6s - Egydb bev6tel Kiizhasznrl tev6kenys6g rdfordit6sair - R6tbrdft6skdnt drvdnyesithbt6 kiad6sok - R6fordftdst jelent6 elsz6mol6sok - R6fordit6sk6nt nem 6rvdnyesithet6 kiad6sok T6rgy6vi p6nziigyi eredm6ny Nem p6nzben realizfllt eredm6ny P6nziigyileg rendezett anyagiellegii rsforditis Ert6kcstikken6si leiris P6nziigyileg rendezett egy6b r6fordft6s Tdrgydv EFt I t2 I ol 100 l Ezt a kozdtdteli k0telezetts6gel az alapftd nyilvdnossiigra a kuratdrium. okiratban foglaltak szerint hoza AZ ALAPiTVANY KURAT6RruMA Nyergesrljfalu, I /O r76 Nyelvi tdbor a Bodeni-trdndl M6jus l6-22. kdz6tt a Szaldzi-lrinyi Krizdpiskola n6h6ny di6kja nyelvi t6borban vett r6szt a Bodeni-t6n6l. A tdbort n6mettandraink: Taft-erner Ingrid 6s Vachajan6 Kisgy6ri Szilvia szervezte 6s t'eliigyelte. Felejthetetlen dlmdnyekkel tdrhettiink haza. Sokat tanultunk, kir6ndultunk ds a hangulat is j6 volt. A szrill6s egy csendes ddl-ndmet faluban, Oberreuteben, az iskola pedig a Bodeni-t6 partjrin 1'ekv6 Bregenzben volt. Az ut6bb emlitett vdros egydbkdnt az ausztriai Volarlberg tartom6ny sz6kheiye. Az iskoldban korcsopoftoka osztva tanultunk. Osszesen 15 ndmet6r6nk volt anyanyelvi tan6rokkal. El6sz<il fi.n'csa volt, hogy tan6raink nem tudnak magyarul, de a t6bor vdgdre ezt teljesen megszoktuk, nem okozott probldm6t. Els6 kir6ndul6sunk Lindauba vezete$, melynek 6v6rosa egy szigeten tal6lhat6 a Bodeni-t6ban. Gyiiny<irii ez a v6ros. Mdg ezen a ddlut6non letogatdstettiink egy ndmetorszdgi v6ros, Hopt-en sajtgydrdba. Sok mindent megtudtunk a sajtgydrt6sr6l, tal6n olyat is, amit nem szeretti.ink volna. Kedden Dornbirnben (Ausztria) vegigjartuk a Rappenlochschlucht trir6t. Egy szikl6s szurdokon menttnk vdgig, amelyben egym6st drt6k a vizesdsek. Nagyon sz6p volt a t6j. Mdsnap eg6sz napos kir6ndul6stettiink. El6sz<ir Friedrichshafenben megtekintett0k a Zeppelin Mrizeumot, 6s megismerkedttink a ldghaj6z6ssal. Ezut6n Meersburgban haj6ra sz6lltunk 6s elindultunk Mainaura, a vir:igszigetre. Ott rengeteg drdekes ds szdp ntiv6nyt l6ttunk. A csi.itdrtdk ddlut6n vasdrl6ssal telt. Pdnteken ism6t egdsz nap kirrindultunk. Megismertiik St. Gallent, ds megk6stoltuk az igazi svdjci csokit. Ezt kcivet<ien etbuszoztunk Lichtenstein f6v5ros6ba, Vaduzba. Mindenkit mag6val ragadott az elbrivdl6 Litv6ny. Kisvonattal bej6rtuk az eg sz v6rost. Tdbbek kdzt megcsodilhattuk a hegy oldaldban ldv6 kast6lyt is, melybe sajnos nen lehet bemenni, mivel ott lakik a herceg 6s a csaladja. Nagy k6r lett volna kihagyni ezt a kir6ndul6ssokkal teli t6bon. Gripp Addm - 7.H. Szal6zi-Irinyi Kiiz6piskola Szqkmoi nqp Korudn A pedag6giai szakszolgdlat pedag6gusai m6jus 17-6n a szlovdkiai Karva k<izsdg polg6rmesteres a teleptlds pedag6gusainak meghiv6sdb6l szakmai napon vettek rdszt. A rdsztvev6k kiiziitt voltak a tdrsdg szlov6k pedag6gusai, a ldbatlani 6vodik pedag6gusai ds a komdromi Selye J. Egyetem kdpvisel6i is. A nap tdm6ja volt dr. Brigitte Sindelar osztrdk pszichol6gus n6lunk mdr ndh6ny dve ismert ds haszn6lt m6dszere, ds ennek alkalnaz6sa a pedag6giai gyakorlatban. A Sindelar-fejleszt6program c6lja a tanul6si zavarok megel6zdse, illetve a zavarok elmdlytildsdnek megakad6lyoz6sa, a fejleszt6 program j6l haszn6lhat6 mind 6voddskorri, mind pedig iskoldskorf gyermekek rdszkdpess6g gyengesdgeinek meg6llapitasira 6s ter6pirijrira. Tdrsdg0nkben m6t tiibb 6vodapedag6gus, pedag6gus 6s gy6gypedag6gus is elsaj6titotta, 6s sikeresen alkalmazzae diagnosztikus ds ter6pi6s eljrir6st, melynek linyegdt most szem6lyesen a m6dszer megalkot6j6t6l, dr. Brigitte Sindelart6l hallhattuk. A pszichol6gusn<i rendkiviil hasznos elmdleti 6s gyakorlati el6ad6sokkal mutatta be m6dszerdt, melyet k6vet6en saj6t tapasztalatainkat ds kerd6seinket vitattuk meg egymiissal. A m6dszer sok 0j pedag6gus drdekl6des6t keltette t'el mind haz6nkban, mind pedig szomsz6d orszdgunkban. A szakmai f'6rum eredmdnydnek tekinthet6, hogy Szlov6ki6ban a kom6romi szdkhelyii Selye J. Egyetemen a jdv6ben bevezeti a pszichol6gusn6 eltal kidolgozott m6dszer k6pzdsdt, hogy szlov6k teriileten is alkalmazhat6 legyen e fejleszt6rnodszer.. Madardsz Eva gy6gypedagdgus

10 70 2O7O.6. szdm Cs aba testv6rnek Srfiitiinh Sokat hallhattunk m6r a d6vai Btijte Csaba, ismertebb nev6n Csaba testvdr 6s a Szent Ferenc Alapitv6ny dnzetlen, 6ldisos munk6jar6l. Erd6lyi magyar 6rvaknak homak ldhe gyermekvddelmi kiizpontokat Rom6nia eg6sz teri.iletdn. Folyamatosan finansziroz6si gondokkal kiiszk<idnek. Ezert mag nkezdemdnyez6sre felaj 6nlottuk Csaba testv6rnek, hogy Nyergesrijfalu v:lros lak6inak nevdben szeretn6nk segiteni valamelyik gyermekv6delmi kdzponton. Megkeresdsiinknek Csaba testvdr nagyon 6riilt, 6s a Kov6szna megyei Apor Vilmos Gyermekvddelmi Kdzpontot javasolta, mivel ez a legszegdnyebb. A kovdsznai Boldog Apor Vilmos Gyermekvddelmi kiizpont szeptember l5-6n kezdte meg mtikdd6s6t. Az intlzmeny vezetljdt, Kolozsi No6mit k6rdeztiik, hogy val6j6ban minek is ciriiln6nek. Az 6 leveldb6l iddziink:,,mivel r6k6rdezett, 6n megirom, hogy mi az, amire a legnagyobb sziiks6giink van, sok mindent le fogok irni, de nem azdrt, mert telhetetlen vagyok, hanem, hogy legyen mib6l v6logatni. - vonalas fiizetek, goly6stollak, radir,hegyezil, kcirz6, szdgm6r6, - ablaktiszit6 szer, Fl6rasTept - izzads ggiltl6k, dezodorok (a kamaszainknak) - mosogat6szerek, konyhakend6k - 8 6ves kisl6nynak pelenka, nagyldnyoknak betdt - dlelmiszerek: konzervek, olaj,sz6razbab, lencse, s6rgabors6, instant kaka6, fiiszerek, mi.izli, gyiimcilcskonzerv - kcitszerek, l zcsillapit6, vitamin, f6j dalomcsillapit6. Azintlzm5nyben, 45 gyermek van,4-20 6v kdzcjttiek. Ezriton kdrndnk meg a tisztelt nyergesrijfalui lakosokat ds v6llalkoz6kat, hogy segits6k, gyarapits6k felaj6nl6sunkat lehet6s6geik szerint. A eldrhet6- sdgtink valamelyik6n v6rjuk j6 sz6nd6kri felajrinlisaikat, 6s a Pannon Takardk szilmlasz{mra anyagi hozzrij6rulasukat. Sajnos Csaba testvdrdk a szrillitrist nem tudj6k megoldani, igy neki.ink kell lesz6llitanunk a szeretetcsomagot. A ktizpontb6l kapott fdnyk6peket 6s az 6tadisr6l kdszijl6 felvdteleket is megtekinthetik majd a Nyerges TV-ben. El6re is k<iszdnjiik szives felajiinlisaikat ds a segitsdget. H6ga Kt/mt1 Ruhaoszt6s A Magyar Vcirdskereszt Varosi Szervezete ingyenes ruhaoszt6st szervez jflius 14-6n ( szerddn) 9-116rdig a Td me gsze r v ezeti S zlkhinb an Minden drdekl6d6t szeretettel viirunk Magar V0riislereszt Vdrosi Szcrveztte VERADAS A Magyar Vtlroskereszt Vilrosi Szewezete v6raddst szervez 2010 jrilius 10-6n (szombaton) 9-146r6ig Hely szin : Tdmeg szerv ezeti Szlkhdz Nyergesfjfalu, Bart6k B. u. 2. Beteg embertdrsaink nevdben k6rjiik, jojjeng]< el v6rt adni. A vdr 6letet ment. Onzetlenlens6gtiket el6re is kosztjniiik. - Llagarl'iiriislerYszt \Urosi Szcrttezete NAPSUGARAS NAPOK Csemete Napok az Eternit Ovodiban Szerdiin megtekintettiik a,,yizi vilag" cimii kidllitrist, a polgdrmesteri hivatal gal6riaterm6ben. A szinpompris, litvrinyos megjelenitds nagy 6lmdnyt jelentett 6vodi{sainknak. Csiittirtdkcin Pontiu;i Zoltin el6ad6miiv6sz,,ndgyszrigletri kerek erd6" cimii miisor6t dlvezhettiik 6vod6nkban. A gyerekek a dalokon kereszt0l megismerkedhettek Benedek Elek meseh6seivel, neves kdlt6ink megzendsitett verseivel. Krizds muzsik6l6s 6s daltanulis vette kezdetdt. A programra meghivtuk a sziil6ket ds a kisebb-nagyobb testv6reket is. Pdnteken az es<izds miatt a SPORTNAP a tornatermiinkben keriilt megrendezdsre. A sok-sok, v6ltozatosan <issze6lliton iigyess6gi j6tdk vdgdre minden 6vod6s nyakdban aranydrem csillogott. Szombaton keri.ilt megrendezdsre a CSALADI NAP, melyet m6r 6vek 6ta az etemiti iskola als6 tagozat6val egyiitt rendeziink. Iddn is nagy sikert arattak a k6zmrives tev kenysdgek, a gyerekeket 8 asztalndl v6rtik vonz6bbnrll vonz6bb elk6szitdsre v6r6,,mrivekkel" a pedag6gusok. Kdzben eg6sz d6lel6tt a gyermekek szolg6latriban 6llt a 4 ugr6l6vir. Ezalart az iistben elk6sziilt a babguly6s. Kora ddlut6n keriilt sor a v6rva viirt,,zsetonv6sdrra", mely mindig a nap csricspontja. A Csemete Napok z616 programj6ra mdjus 20-6n keriilt sor, amikor 6voddsainkkal Gy6rbe utaztunk, hogy megtekintsiik a vil6ghirii,,30 DINO AZ ETO PARKBAN" cimii lenyiigiiz6 ki6llit6st. A vilagi616 produkci6ban harminc robotvezdrelt 6shiill6 veszi birtokba a termet, amelyek paleontol6gus szak6rt<ik bevon6s6val k6sziiltek 6s a kiikinbdz6 fajok mozg6s6t ds fdlelmetes i.ivrilt6sdt szimul6lja. Miut6n tdbbsz<ir bejrirtuk a termet, az interaktivj6tsz6h6zban din6t satiroztunk, hogy legyen egy szdp eml6k a gyermekszoba fal6ra is. Egyediil6ll6, felejthetetlen dlm6nyben volt 16sziink, melyet egy dinoszaurusszal k6zds csoportkdpen drdkitettiink meg. Nemzetis6gi hr6t a Kossuth Lajos utcai 6piiletben A Piinkiisdi iinnepek utdn Nemzetisdgi hetet tartottunk az 6vod6nkban, nelynek keretdn beliil igyekeztiink v6ltozatos programokkal kedveskedni a gyermekeknek, sziil6knek. Kedden a zeneiskola tan6rai l6ttak vend6giil 6s egy kedves kis koncernel leptdk meg 6vodrisainkat. Megismerkedhettek sok drdekes fiiv6s ds von6s hangszerrel, s rirrimmel dnekelt6k az ismert dalocskdkat. A koncert v6gdn kipr6b6lhatt6k a hangszereket. Ez voll azl6n az igazi zene-bona! Sokan mondogatt6k, ha nagy leszek dn is ide fogok j6mi zeneiskol6ba. Szerddn ddlel6tt kis k6zmiivesekkd vdltoztak a gyermekek. Minden csoportszob6ban k6szithettek n6pi jritdkokat, olyat, amivel el6deink jdtszottak. D6lut6n a Pinocchio b6bcsoport drvendeztetett meg benniinket h6rom aranyos b6bj elenettel. Cstitdrtdkrin ddlel<ittlnom siitem6ny illat lengte be az 6voddt. A kdzdps6 ds nagycsoportosok svdb siitem6nyt siitdttek a gyennekeknek 6s feln6tteknek. Az iigyes kezii kis cukrdszok szorgalmasan form6ztdk a vaniliris kifliket, amit hamarosan mindenki megk6stolhatott. Amig siiltek a siitem6nyek Bdbi n6ni sv6b tdncot tanitott M apr6talpri gyermekeknek. Kicsik, nagyok szorgalmasan roplik a t6ncot mindenki rirdmdre. Pdnteken egy k<iz<is fagyiz6ssal inditottuk a napot, d6lut6n pedig Csal6di napra viirtuk a gyermekeket ds ajdt6kos kedvii sziikiket. Ilyenkor a sztkik is kicsit 6vod6ssd v6lnak, ds lelkesen rdszt vesznek a j6t6kos sport versenyeken ds helyt<irt6neti TOTO megfejt6s6ben. Az eredm6nyhirdetds uf6n szalonna 6s virsli siit6ssel fejezti.ik be ezt a hetet, amire rem6ljrik sok6ig szeretettel fognak emldkezni gyermekek ds sziil6k egyardnt. A Nemzetisdgi hdt zdrdsakdnt kisvonatba iilttink 6s bejdrtuk Nyergesfjfalu r6gi ds rij virosr6szdt. Rem6ljiik a kdvetkez6 6vben is sok-sok 6lm6nnyel gazdagithatjuk 6vod6saink dletdt. Kdszdnet 6rte a v6ros kdpvisel6+estiiletdnek, Ndmet Kisebbsdgi Onkormdnyzatnak ds a Nevenincs fagylaltoz6nak.

11 I\I'SER GE SUJFAT,W HIRMOND O 2O7O.6. szdm 77 M6jusi hirek viizlatosan, k6pekben a Szent Mihrllv Id6sek Otthondbdl mdjus 5. Erd6 P6ter Biboros Atya ldtogatdsaz otthonban mdjus 30. S zenthiiromsiig vasiirnapi - eredetileg szab adt6ne tew ezett, de a rossz id6 mian az otthon ebddl6i6ben mestartott - iiff :t!.:, rl l*il Esem6nvek az Id6sek Klubi6ban la iddseklubjiiban iddn is s-ok szdp, kellemes, sz6rakoztato piogramot szerveztunk. Mi gondozrik folyamatosan azon munkdlkodtunk, hogy a hdtkdznapjaikat ndlunk trjltd klubtagok j6l drezzik magukat, Szeretndk e cikk olvasdinak egy kis izelitdt adni klubunk egy-kdt hdtkiiznapi ds Unnepnap esemdnydbril: - Janudrban kdzds melegszendvics kdszitdssel melegitetiijk lel testi.inket-lelkunke - A lebrudrban larsangi b6lon tdncoltunk, akinek ez nehezdre esett, a zendben lelte cir0mdt. Ebben a hdnapban is,,t6ztilnk": ldngost siittittunk magunknak. - Mdrciusban Budapeslre a Tropicariumba kirdndultunk, ahonnan dlmdnyekkel telve drkeztunk haza. MegUnnepeltUk a Ntinapot, Mdrcius 15-i Nemzeti UnnepLlnk tiszteletdr megem ldkezist tartottun k. - Aprilis elsd napjai a Htisveti Linneplds jegy6ben teltek, de gondoltunk egdszsdgunkre is: rdszt vettunk az EgdszsdgUgyi Viliignap alkalmiibdl rendezett programon a m(velddds hdzban, Megtudhattuk milyen dllapotban van testrink, lelklink. -A mdjusban azanydk Napjdnak ijnnepdn a Napsugdr 0voddbrll drkez6 gyerekek mrjsorral ktiszcinttittdk az ddesanyiikat, nagymamdkat, A legnagyobb kdszlil6ddst, orrimdt, megtiszteltetdst Erdti Piter Bfboros Ur ldtogatdsa jelentette szdmunkra. Mindannyiunk lelkdben lelemeld drzds, hogy a Magyar Katolikus Egyhdz vezetrije itt jdrt kozottunk. JUnius hdnapban zsiros kenydr partyra 6s a tdti horgdsz-t6ndl rendezendd vetdlked6r kesziilunk. A Szent Mihiily ld6sek Otthona nappali rdszlegdre az lddsek Klubidba tovdbbra is vdrjuk B-16 driiig, mdjus 21. Karlsdorf-Neuthard testv6rv6rosunk k6pviselsi megl{togattdk az otthont 6s gy6gy6szati seg6deszkozokb6l rill6 adomdnyt adtak 6t int6zm6nyiinknek. ebddet biztositunk - t6ritdsi dq ellendben - a koruk, egdszsdgi illlapotuk es szocidlis helyzetuk miatt rdszorulok szdmdra : - sajiit elvitellel ( a hdt minden napjiin) - kisz6llitdssal (hdtk0znapokonl 2-14 o16g) - helyben fogyasztdssal ( a klubtagok sziimiira) H;izi segftsdgnyujtiis: igdny szerint segrtsdget nydjtunk az otthonukban dlti rdszorul6k szdmdra: lurdetdsben, mosakod6sban, gydgyszerek feliratdsdban, kiviltdsaban, bevdsiir lssban, k6zvetlen lak6kdrnyezet rendbetdteldben (kisebb takaritdsi feladatok), hivatalo iigyek intdzdsdben, egdszsdgi iillapot felugyelet6ben ( pl vdrnyomds mdrds, vdrcukorszin ellendrz6s ). Szol giiltatdsink16l brivebb lelvi ldgositiis kerhetri: Szent Mihiily ld6sek 0tthona/ Alapelldtiisi rdszleg Nyergesdjfalu, Kossuth L. u. 3. Tel: /109-es melldk Nagy Ldsz16nd vezets gondoz6n6

12 72 2O7O.6. szdm ]\TTERGDS UJFALW N'NMONOO Dirikok litogatrisa az lddsek Otthon:iban A Szent Mih6ly Id6sek Otthon6ban rendszeres lstogat6k a di6kok. Nagyobb iinnepeken szines, szinvonalas miisorokkal teszik sz6ppd az itt dki idrisek dlet6t. Az idei anyak napi mrisorban a Kernstok K6roly Altal6nos Iskola 3 c. oszt6lyos tanul6i Horvithn6 Prohiszka Zsuzsanna tanrirn6 vezetds6vel ldtogattak el hozzirk ddesanyikat, nagymam6kat kdsz<int6 szivet-melenget6 miisorukkal. A gondosan iisszev6logatott versek, dnekek, 6s a magn6r6l felcsendiil<i ddesany6kat kciszdnt6 sl6gerek nagy tetszdst arattak lak6ink kiirdben. Kernstok K6roly Altalinos Iskola eterniti 6piiletben tanul6 als6s di6kok, mint rendszeresen visszat6r6 venddgeink az idei tavaszon is nregiirvendeztettek az itt lak6 6s a klubunkba naponta bejrir6 id6seket mrisorukkal. Megyei J6zsefn6, Nyikuly Katalin, Farkasn6 Schupp Anna tanft6n6k a gyerekek felkdszitds6t vallaltik, Nagy S6ndor tan6r ur pedig a zenei al6fest6sr6l 6s a hangosit6sr6l gondoskodott. Ezriton ktisziinjiik nekik 6s az 6ket felk6szit6 6s segit6 pedag6gusoknak az ildozatos munk6t 6s a fel6nk irinyul6 szeretetet. Ebben az 6vben a Szaldzi Gimn6ziummal kriz<isen egy rij programot inditottunk ridrira. Tril azon, hogy rendszeres el6ad6ink ds venddgeink a gyerekek, szeretfrik volna, hogy szemdlyes kapcsolat is kialakuljon lak6ink ds a diakok kiiziitt. A gimniizium tanul6i az idei tandvben heti rendszeressdggel lstogattitkaz otthonban 6l6ket. A programot koordin6l6 Wierln6 K6risz Timea tan6rn6 6s Sz6ke Csilla tanul6 segits6g6vel sikeriilt egyre ttibb di6kot bevonni ebbe a kezdemdnyez6sbe A fiatalok egydni beszdlgetdsekkel, hangszeres j6t6kkal szereztek iiriimet a lak6inknak. Szervediink kcizds foglalkoz6sokat, aminek keretdben egytitt kdsziiltrink a farsangra, 6larcokat 6s dekor6ci6t kdszitett'rink majd a fiatalok rdsztvettek az otthon farsangi bdljdn is. A tan6v v6g6n meglepetds el<iadassal kdsziiltek a dirikok, amibe bevont6k az iskola dnekkar6t s6t lak6inkat is. A versekkel, sz6l6 produkci6kkal szinesitett miisorral nagy airdmet szereztek az itt d16 id6seknek. A fiatalokt6l bricsrit vetti.ink, de csak a ny6ri sztinetre, mert szeptembert6l ijra v6rjuk 6ket vissza az otthonba! Ktisziinjiik a Szal{zi Gimn6zium tanul6inak, hogy l6togatrisaikkal ds felldpdsiikkel dlmdnyteliv6 tettdk szdmunkra a hdtkdznapokat! Horvilthn6 Krirolv Anik6 Ecklnd Baloeh Livia intdzmdnyvezet6 mentdlhigi6n s asszisztens NYARI nilrunxul Altaldnos iskokisok rdszdre a ny6ri sziinetben 6tkez6si lehetdsdget biztosit a nyergesrijfalui Szaldzi-Irinyi Kriz6piskoliban a Szaldzi Kft. Az eb6det helyben lehet fogyasztani vagy dtelhorddban elvinni. A nydri dirikmenii r{ra 500 Ft. Erdekl6dni lelret a telefonsziimon, ill. szem6lyesen a Szal6zi-irinyi Kriz6piskoliban (Nyergesfjfalu, Kossuth Lajos u. 63.) Kuckti Gyemekj6l6ti 6s Gsalddsegftfl Szolgdlat hirei HALIH6 GYEREKEK! ITT NYAR!I!!!!!!! Szorgosan k6sziiliink szabadid6s foglalkozisunkra, melyre az als6 tagozatos gyerekeket vrirjuk junius 28-An Odtfttn) I 0-126ra kdz6n. Tdma: dkszerek k6szit6se s6-lisa gyurm6b6l Helyszin: Ovoda u. 3. Ruhaadom{ny a n6met testv6rvrirosunkb6l! Jiliust6l minden h6tt6n (rilius 5., jrilius 12., jrilius 19., jrilius 26;) t2-16 6ra k<iz<itt szolg6latunk v6rja azokat az drdekl6d6ket, akik szivesen v6logatnrinak csal6dtagiainak a ruhri.k kiiziil. Lengyel K. P6ter - klinikai szakpszichol6gus tartott el6adist 2010 m:ircius6ban tartottuk gyennekvddelmi tan6cskoz6sunkat. A gyermekekkel foglalkoz6 szakemberek jeleztdk, de mi magunk is tapasztaltuk munkink sor6n, hogy a kamaszkoru gyermekek neveldse komo$ fejtiir6st okoz sziileiknek. A szril<ik is jeleadk, hogy szivesen venndk, ha akir e16ad6s, f6rum tbrm6j6ban segits6get kapn6nak serdiil6korri gyermekeik neveldsi gondjaikban, illetve a nap mint nap felmeriil6 k6rddseikre ritmutat'ist halljanak. Jrinius 10-dn meghivtuk a Tdmegszervezeti Sze}Jriuba Lengyel K. Pdter pszichol6gust. Az iskol6k gyemrekvddelmi felel6seivel felvettiik a kapcsolatot, a gyerekek ellen6rz<li6be bekertiljdn az esemdny, hogy minden szi.il6 drtesi.iljiin az id6pontr6l, megielentetti.ik a Hirmond6ban, ds iiriiltiink annak, hogy sikertlt megnyemtink egy olyan szakembert, aki drdekes, l6nyegre tiir<i, egydni el6adrlsm6dj6val kivril6 mrisfdl 6r6t,,biztositott" az 6rdekl6dcik- Az el6ad6s tdm6i: a nevel6s legfontosabb alapelveitekintettiik 6t: mdrtdkletessdg (biintetds ds jutalmaz6s), k<ivetkezetess6g (tartsuk magunkat az elv6r6sainkhoz), azonnalis6g (biintet6s azonnalis6ga). 5z6 volt m6g a gyermektiket egyediil nevel6 sziil6k nevel6ssel kapcsolatos problimriir6l, valamint arr6l is, ha megjelenik a csal6dban a szenveddlybetegsdg, az milyen k6ros hatdssal van a gyermek szemdlyisdgfejl6ddsdre. Sajndlattal tapasztaltuk, hogy az el6adas 6s f6rum ir6nt nagyon kev6s sziil6 drdekl6diitt, ugyanakkor szolg6latunk folyamatosan kapja a jelzdseket olyan probl6m6kr6l, amelyek szorosan kapcsol6dnak neveldsi probldmrikhoz. A segit6 folyamatban pedig a sziil6k visszajelz6se a csal6dgondoz6 feld a gyermek 6s szi.il6jdnekapcsolatira, nevel6si technik6k kimeriildsdre vezethet6 vissza. A,z el6ad6son 25 f6 voltjelen, abb6l 8-an szolg6latunk munkat6rsai, egy f6 pedag6gus, a polg6rmesteri hivatal gy6mhivatali 6s gy6miigyi el6ad6i, valamint a rend<irsigsdg rdszdr6l a biinmegettizdssel foglalkoz6 rend6r 6magy-. _Elszomorit6 volt szdmunkra az drdektelensdg, pedig nagyon -' sok sziil6 ielkeres minket, hogy nem tud mit kezdeni gye-miekdiel. Ezazel6ad{s ds f6rum volt a segit6 folyamat egy rdsze, amely irrlnymutadst adott abban, hogy kdnnyebben tudja kezelni a sziil6 id6nkdntlazrrd6 serdii16 gyerekdt. Kuck6 Gyermekjdl6ti 6s Csalidsegit6 Szolgrilat csal{dgondoz6i Szabolcsi Bence Alapfokrft Miiv6szetoktatSsi Int6zm6ny Ismdt mdgdttiink van egy sz6p, eredm6nyes tan6v. Tanul6ink, tani{rkolldg6- * A,,7nne Mindenkid Alapitvdny" Tdmogatdsdval 50 f6 t6rit6si dijdhoz irn, fenntart6nk, viirosunk vezet6inek, intdzrninyerinek, lak6inak tr{mogatdsa tudott kedvezrn6nyt adni. Kdszijnjiik. n6lkiil nem iiriilhetn6nk eredm6nyeinknek. Ugy gondolorn sokszinfi * Sok 6ves kitartd 6s eredm6nyes tanul6i munkrij66rt a n6vad6nh6l elnevezett Szabolcsi Bence dijban r6szes0ltek a tantestiilet javaslata ds tevdkenys6giink tovdbb er6sitette szerepiinket a viiros kulturdlis 6let6ben. Amikor azeneoktatdsz6bakeri.il, az els6kkiizijttemlidi.ik, hogy mibe kertil. egyetdrtdse alapjdn: W6gner Eva Kata fuvola; Kovr{cs Ferenc kiirt; Ne feledkeziink meg arr6l, hogy mi mindent kapnak tanu'ldink, vdrosunk a Solymosi Abel tuba szakos tanutik. zene filtal. Ugy gondolom biiszk6k lehetiink arra, hogy a viiros kulturiilis, * Arany Katedra kiti.intetdst kapott Arany Zsolt fafriv6, harmonika szellemi dletdt gyarapiduk, iinnepeit tartalmasabbii tessziik, hir6t visszi.ik a taniirunk. viiros hatilrain trilra..1 Nyergesdjfalu Ifjrisdg6drt kittnterdsr kapott Mildnkovics Viktor gitrir Eredrndnyeink: 233 tanul.6nk legalribb 4 alkalommal sziimot adott taniir. hangszeres kdpessdgei16l. Nyergesrijfalu Vdros Onkormdnyzatiinak mint alapit6, r6gi s szeptemberdtdl_ rijra fenntart6nknak kiiszbnjiik hogy tovdbb mrjkodtetik is- * 130 rendezvdny (verseny, hangverseny, iinnepsdg, egydb...).i. l4 tanul6nk tett alapvizsgiit (3 fuvola, 2 klarin6t, 4zongora,3ftzfiv6,2 koldnkat. Ugy gondolom a mostani 6s elkijvetkezend 6vek eredmdnyeis rir6) igazolni fogirik hogy j6 dtjnt6st hoztak. Ezrlron szerernik kajszijnetet mondani a vilros dvodiiinak, a Kernstok K. Alt. Iskoldnak, a Szaldzi Irinyi * 4 tanul6nk vettr6,szt av,gz6siik vizsgahangversenydn. Hajnal Luca, Nagy Istviin, Demjrin Eszter, Kalmdr Kinga Gimnilziumnak, az Ady E. Mtiv. Hlznak, int6zmdnyeknek, ds minden * 14 versenyen, l5 tanul6nk egy6niben, 8 kamaracsoportban (19 tanul6), 3 tdmogat6nknak az egyiittmfkiid6st. zenekarban (65 tanul6) vettek rdszt. Az el6rt eredmdnyek 17 felkdszit6 tanrir Tanul6inknak 6s temogat6inknak 6lm6nyekben gazdag, tar- munkdjdt dicsdrik: bronz min6sit6s: 3, eztist mindsitds: 7, arany min6sitds: 8, kiemelt arany mindsit6s: l. talmas nydri iddtdlt6st, pihen6st kivii.nok a szeptemberi * Nagy Kinga felvdtelt nyert a Gy6ri Zenemfrv szeti szakkriz6piskolilba Az v legsikeresebb tanul6ja dijat kapta. Tovdbbi tanulmr{nyaihoz sok sikert viszontl{tiisig. kivdnunk. Pdszt6i Tamds int zm6nvvezet6 * A tanev sok rendezv6nye mellett fontos volt a didkiinkormdnyzat tev6kenysdge is. Egdsz dv folyamiin rendszeresen drtdkes el6ad6sokat hallhattak. A,,zendre fel" egdsz d6lufint betiilt6 szfnes ds v6ltozatos programon A es tanevben hangszeres alapvizsgdtett a tanul6ink 307o rezte j6l magdt. Ktiszdnet szervez6s6rt Vigh Eszternek, a tanul6k. DOK Elnijk6nek, vezet6s6gdnek Bordds Zoltdn tandr rirnak.

13 I\ryERcEs (t netw ninvoxno 2O7O. 6. szdm 73 Anyakonyvi hirek Sziilettek:.'{,t,'.r":,Ballzs Istviin 6s N6meth Krisztina le6nya, Bogldrka,,r{',',lri, Keresztes P6ter 6s Korponai Melinda fia, Barnabi{s '-t " '* *jj Gal6 J6zsef 6s Kov6cs llona lednya, Barbara Vrirorrnk kis tillampolgdrait szeretettel kiisziintjiik. Hdmssdgot kdtdttek: Nagy Ferenc Krisztidn 6s Gyapjas Anik6 fu Erdei Gyula 6s Beck Anik6 &4, Hai6si J6zsef 6s P6terviiri Zsuzsanna Y Ridly Istvdn Attila 6s Bakos Katalin I Tomacsek Bal4zs 6s Balla Zsuzsanna ' T6th P6ter 6s Szab6 Zsuzsanna dr. Szab6 Baliizs Istvi{n 6s Tarjr4ni Krisztina Hdznssdgkdtdsiikhdz sok boldogstigot ds jd egdsadget kivdnunk 50 6ves hdzassdgi dufordul6jukat iinneplik: Grosch Ji{nos 6s Szab6 Erzs6bet..01ffi1 V ghelyi Istv:in 6s Szivos Kldra +#+! 25 6ves hdzasxigi duforduhijukat iinneplik &Yf;kTl2:;"Witf"f:,1:i^dbrltsokbotdogs,igot6s j,6 egdsudget kiwinunk. Elhaldloztak n Fodor Kdrolyn6 sz. Hompot Kl6ra I I Kozma L6szl6nd sz. Fazekas Eleondra Kl6ra! FMayer Andr:ls 'l I Guly6s Csaba Boda Ott6 Gvula Hars6nyi Iondn6 tr. Kotrucz Miiria Lr Bodokv Istvdnnd sz.lizirens bet M6nes Lriszl6 Szrid6czki Kdlmdnn6 sz. Giil Ilona A hozzilartoz6k gytisziban osztozunk. Kriszcinetet mondunk mindazoknak akik 6desanydnkat Rentka Imr6ndt ( Erzsikdt) utols6 ridr4ra elkis6rt6k. Kiikin kiisziinet Horvdthn6 Kdroly Anik6nak 6s munkatdrsainak az Id6sek Otthona dolgoz6inak, akik mindent megtettek az rt,hogy ddesanydnk utols6 6veit szebb6, 6lhet6bb6 tegy6k. Kciszdnetet mondunk mindazoknak akik felejthetetlen haloaunk DASKOCZYLAJOS temet6s6n megjelentek, sirjdra koszonlt helyeztek, s gydszunkban 6szinte szivvel osztoztak. Temetdi munk6ra (fdnyirds, takarit6s stb.) munkaerdt keresiink Nyergesrijfalu teriiletdr6l (lehet nyugdijas is). Jelentkezni: LETHE KFT Nyergesrijfalu, Kossuth Lajos utca ll0. Munkanapokon: 08:00-14:00-ie. Tel.: Nyergesrljfalun a Bart6k Bdla utcdban egy szdp lakds kedvez6 hitellehet6s6ggel riron alul elad6. Telefon lehet 6rdekl6dni : szdmon ELADO Mrijus l. t6ren dupla gar6zs 220 6s 380V-os drammal, szereld akndval. At megegyez s szerint. A horgiiszt6niil dupla kert, 6ptiletekkel, gyftds krittal bekeritve. Ar megegyezls szerint Telefonon lehet 6rdekl6dni: 06 33/ MEGUfV6 Az,MSZP helyi szewezete 2010 jflius l2- n L8 6rakor tartja taggyflds6t. A tagok r6szdv6tel6re szdmitunk,szimpatizdnsainkat szivesen l6tjuk. Helyszin: Tiimegszervezeti Sz6ki6n emeleti helyisdg Vezet6s g UTCAIVE\IEE IT{ZS ZAINTOIK A Hirmond6ban 2003 mdrcius6ban mdr foglalkozt^m ezzel a t6mr{val, de most a 1006ves iskola tijrtdnetdnek dsszegyrijtdsekor sok fj Crdekes adattal taldlkoztam ds pontositani is kell ndhdnyat. Ahogy a csalddnevekialakuldsdt, rlgy a falunevek, hdz (telek) szdmok, majd az utcanevek kialakul6sdt is az ad6lajstromok, urbdriumok, ijsszelnisok elk6szlt6se tette sziiks gess6. A vigdn kezdem. tijfatu is egy l8ogas dvekben hozott rendeiet alapjdn kapta a Nyergesrtjfalu nevet, hogy megkiiliinbiiztethet6 lehessen a titbbi 160 Ujfalut6l. A rdgi szem6lyneveket is pl. Pdl fia Pr{l ezdrt vdltoztattdk meg 6s alakitottdk ki a csalddneveket, pl. Pdlffy Pdl. Ezt az 1500-as dvekben gyakran cserdlgettdk, ha lak6helyet vdltoztattdq vagy ha ki akartak brijni az ad6fizetds al6l. Az vi tiirijk defterben Antal bir6 neve szerepel, egy mdsik dikdlisban Csap6 Vitril a neve. Ezekben az ad66sszeirdsokban csak a csal6dfdk nev6t soroltdk fel, 6s a hdzak (telkek) szarn{t.h{zszdm, sorszdm mdg nem volt, mert az ad6t egyben a falura vetett6k ki, a bir6 feladata volt, hogy azt begyfijtse. Ahfzak megszdmozasa eldsziir az els6 magyarorszdgi ndpszdmlslsskor ben ttirt nt meg. Az l-es szi{mot a pldbdnia kapt4 6s kdrbeszdmoztr{k az eg{sz falut. Az utols6, a 198-as a templom tdloldal6n l6vd mai 6voda lett. A szdmldl6biztosok az utasitdsnak megfelelden ah{zak szflminak sonendjdben jdrtdk vdgig a falut, hogy minden csalddot (hdztart6st) szdmba vegyenek. A terep bejfrdsa nem okozhatotr nehdzs6get: ah{zakegy ftr4 a f6ritra felfilzve 6piiltek. Ez egyben a b6csi orszdgrlt is volt. Hivatalos neve nem volt, de hol F6 ftnak, hol Bdcsi ritnak neveztdk. A nem szemdlyi tulajdonl hr{zak: 1.,"Pfar Hof' 16.,,Post Haus" 50., 53., 56.,,Gemein Haus" 110., lll.,,henschaft Haus" 155.,,Gemein Hospitdl" 156.,,Gemein Quartier Haus"198.,,Gemein Schul Haus". A falu hdzainak folyamatos sz6moz6sa'eg6szen 1950-ig fennmandt, azzal a vdltoztatdssal, hogy a f66t B6cs fel6li bal oldalin kezdddiitt 6s kiirbe menve az eg6sz falun a sdnc-hegyi kanyarnril vdgz6diitt. fgy lehetett az, hogy a ma Kossuth Lajos utca 20. sz{mt sziil6i hr{zunk l9i}-ig a 481. szrimf volt. Az l9l0-es dvekben mdr megjelentek az utcanevek is, de a szimozds folyamatos volt tdl minden utca nevet kapott 6s a bal oldal pdratlan, a jobb oldal a priros szdmri. Ett6l kezdve minden utca kiilijn szdmozdst kapott. Szokds volt az is, hogy az fjonnan nyitott utcdkban egy ideig a kataszteri tdrkdpen felti.intetett helyrajzi szdmokat haszndltdk. A fejl6d6, terjeszked6 falu utcdi neveket kaptak, 6ltal6ban hires emberek, politikusok, ir6k, kitlt6k, hazafiak stb. nev6t. Csak nagyon kevis olyan utcaneviink van, amely valamilyen nyergesi esemcnyhez, szem6lyhez kattddik. Ilyenek pl. Bottydn Jdnos utca, Reviczky-liget, Lamone Kdroly utca, Kernstok Kdroly utca. Sajnos ezek az utcanevek egy-egy rendszervflt6skor is megvdltoznak. Ezek k6ziil a v6ltoztatdsok kijziil szeretndk n6h6nyat bemutatni a levdltriri kutat6saim kijzben felt6rtak alapj6n. Ezeket Nyergesfjfalu ktizsdg k6pviseld-testiiletiil6seinek jegyz6kiinyveibrin tal6ltam A Hdregi utat kdzs6gi viczindlis rltb6l kdzsdgi kttzdfil6 riud nyilvdnitottdk. 704.t906. A kdzsdg neve Nyerges lljfalu ezentril Nyergesfjfalu alakban dllapittatik meg Aviczin{lis utaknak tdrvenyhat6sdgi kezeldsbe val6 vdtele A nyergesfjfalui sziget visszacsatol6sa febr.4. Lamotte Kdroly 6m lt6sdgdt a Magyar Orszdggyifl s Felsdhdzdnak tagj6t, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezdrigazg t6i6r, a Magyar Viscosa Rt. elniikdt Nyergesdjfalu nagykiizs6g iirdkds diszpolgflr{viv{ltsztott{k 6s a vasrlt utcdt (volt Dedk Ferenc u., ma J6zsef Attila u.) Lamone Kdroly utcdnak neveztdk el kiizs6gi utcanevek feliilvizsgdlata: Gr. Andrdssy Gyula u. - D6zsa Gydrgy u.; Szent Fldridn tdr - Tdncsics Mihdly tcr (ma: Bdke tdr); ReviczkyJiget - Ndpliget; Lamotte Kdroly u. - J6zsef Attila u Nyergesijfalu kiizsdg rijb6li hdzszdmozdsa. l9l5-t6l az iskolai anyakiinyvekben lakdhelykdnt a ktjvetkezd utcanevek szerepeltek: Kossuth Lajos utca (Fd utcza), Duna utcza, Szabadsdg-domb (Gretd), Damjanich utca, Szdchenyi utca, J6kai utca, Batthydny utca, Temet6i utca, Pet6fi S. utca, Tdglagyir,Pfsztorh{z, Ind6hdz, Eternitgydr, Sdtorigydr (Cementgydr) : T glagydr, Etemitgydr, S6torigydr, Dedk Ferenc utca (ma: J6zsef Anila utca), Csenke-puszta, Viscosa, Sz6chenyi utca, Bercs nyi utca, J6kai utca, Kossuth Lajos utca, Petdfi Sdndor utca, Szt. J6zsefpuszta, Rozsnyai villa- Sdtori villa. Feltdnhet, nem szerepel a felsoroldsban pl. az Arany Jdnos utca. Az6rt, mert m6g nem 6ptlt be, v^gy ^z rij hdzaknak m6g csak helyrajzi szdmuk volt. Ennyit szerettem volna hozzdtenni a vi cikkemhez. Ha kutat6saim sordn tafdlok valami 6rdekessege\ azt a Hirmond6n keresztiil kijzdlni fogom Oniikkel. Paddnyi Lajos

14 74 2O1O.6. szdm ]VTERGDS (Uret w ninuomoo Az Aranyosi Attila Aut6s Magdniskola szem6lyg6pkocsiveze t6 -k6pz6 tanfolyamot indit 2010.jtilius 12- n (hdtf6n), 166rakor (havi A vizsgadij A jogositv szove Jele, mindig az fangefvacaf tltr_ Tisztelt Sziil6k 6s Di6kok!!! A tan6v kezdeshez szliksegcs - fuzetelq- ir6srerelq- iskolatask6li- tolltart6k- - kirl6nboz6 taneszkdztilq- kell6kek megv6sdrolhat6k egy helyen! Az S.J.ta,lfrnos iskolfban tartand6 kiinyvosztds ideje alatt Beiskolrizrisi,- Sodexo Iskolakezd6si rltalvanjpktt L tliogadqnk uegu-etsk raplf, troszer 6s NyomtatvAny Keresked6s 2536 Nyergesfjfalu. Kossuth u. 85 Gyerekszdj Az ocsdmet vittem hazafel az 6vod6b6I. Meg6lltunk a gyalogdtkel6n6l. Iipp mellettiink kanyarodott el egy aut6. Az iicsdm (a villog6 indexl iimprira meredve) f61h angosan me gj e gye zte : lfi - Rossz az aut5 f6lrel6mpaj6nak az 6rintkez6skod6se. Sz6Ij neki, hogy javittassa megl Tengerparti nyaralds 20L0 aug SPANYOL tengerpart Indulils : Nyergesrijfalu Utaz6s: Mercedes aut6busz Jelentkez6s: 20[ " Siirg6s, mert csak ndgy iires hely PAL.KONT KFT KONTf,NENSZAT,T,fTAS Kedvez6 rlron v6llaljuk ipari 6s lakos-s6gi hullad6kok sziliitsls{lt s kezell,sdt 4-8 m3-i g, valamint s6der, homok, beton stb. szdllftdsdt! Vrirj uk me grendel6 stiket hdtkoznaponk6nt 1 6tdtdL 16 6rdig a +36 (70) os telefonsziimon. ur r.orrozoilr " AL AP OZZ A MEG SZERENC SEJET A DECO-BER PAPIRBOLTBAN!'' NALTINK FELADHATJA: - oros - HATOS - SKANDINAV - TOTO GOLTOTO STB. SZELVENYET, vasanor.sar KAPAROS SORSJEG\'ET! ELJEN A LEHET6SEGGEL! NYERGESUJFALU. KOSSUTH L. u. 85. (OTP-vel szemben) A kisldnyomnak, M6lanie-nak egy r gi kulcsot adtam jritszani. - Es hol az ajt6, arnit nyitni lehet vele? - kdrdezte. Azt feletem, hogy fogalmam sincs. Mdlanie csodi4lkozva vdgigmdrt, 6s megjegyezte: - A kulcsot szoktiik elvesziteni, nem az ajt6t. Kisfiammal (3 6ves) sdti4lunk, 6s liit egy lefektetett biciklit a piizsiton: - Szeg6ny bicikli, megdoglott. Nagyap:4nk csigalassr-'rsdggal ette a joghurtjiit. - Figyelj, nagypapa - mondta az 6csem -, csak hdrom nap a szavatoss6ga. dtdves fiam riadtan kapta oda a fej6t, amikor az utcdn lelkes dudriliisba kezdett egy aut6. - Tudod, az emberek akkor dudslnak igy, amikor valaki meghdzasodott - magy ar6ztam. - Mi rt? - k6rdezte a fiam. - Ez valami figyelmeztetds? Tomika m6g a hasamban volt amikor Ad:4m komolyan megk6rdezte: - Mondd anyar van a kisbabdn zokni?,,a szerelern az, amikor a mamdm kiiv6t csindl a papdmnak, de miel6tt odaadn:{ neki belekortyol, hogy biztosan j6-e az ize." Zatld Sziget Vend ghdn A Nyergesijfalun l6v6,,z6ld Sziget" Vend6gh6zunk csendes, nyugodt, csal6dias hangulatf. Aparffnanjainkban 12 f6 elhelyez6sdt ftrdjuk vrillalni. A szob6k szinvonalas, igdnyes berendezdssel, fiird6szobi{val, televizi6val, internet-haszndlat lehet6sdgdvel szolgdlj;ik vend6geink k6nyelm6t. T6rsalg6, j6l felszerelt konyha, finn-infra szauna, massz6zsztthanyz6, kerti t6, grill, borospince lehet6s6get adnak a kellemes besz6lget6sekre, pihen6sre, felfrissiil6sre. Venddghdzunkkal megoldiist szeretn6nk nyr.'rjtani a kdrnyez6 v6llalkoziisoknak, int6zm6nyeknek, csal6doknak a hozzdjttk 6rkez6 venddgek szinvonalas elhelyez6s6beh, valamint kisebb rendezv6nyek, 6sszejovetelek meetingek lebonyolitiisiiban. Tel : 0036/30-27'l , 33 / rvrvw.zoldszigetvendeghaz.hu Ahirdetdsekleaddsihatrirideje,helye:jflius23.polgdnnesterihivatal.Arzegrelentetnikivdntanyag adathonlozdn(cd-n), benisdtadhntf! Kovdcs Imre Tamdsn Tel.: IMPRESSZIJMT NYERGESUJFALUI HIRMONDO IDOSZAKI LAP szerkeszti a szerkesztdbizottsdg Felel6s szerkesztt: KOVACS IMRE TAMASNE Korrekfiira'. Beldnyi Elemdrnd lce lel6s kia&i: Nyergesrljfalu Fejlewt sddrt s Mgkijdtetds rt Ktjzalapitvtny Szerkesztdsdg ds kicnldhivatal: Nyergesrljfalu, Kossuth L. u Tel.: (33) Kr'sztlt'Primus Nyomda Dunaalm{s, Kis u. 11. Tel./fax: (34) E-mil: Felel6s vezet6: Szab6 Ldszl6 iigyvezetd Nyrsa : B/PHF/551/K/1991. ISSN

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6 JEGyz0roNyv K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme Jelen

Részletesebben

Kerclem edallap. ii-ii}' Qt i-'; Szervezet adatai. SAVARIA REHAB-TEAM Szoci6lis Szolg6ltat6 6s Fog lalkoztat6si Kiemelkedoen KdzhasznI Nonprofit Kft.

Kerclem edallap. ii-ii}' Qt i-'; Szervezet adatai. SAVARIA REHAB-TEAM Szoci6lis Szolg6ltat6 6s Fog lalkoztat6si Kiemelkedoen KdzhasznI Nonprofit Kft. Szombathely' flegyei logii Viros Polg6rntesie ri H!vatala i:l-i!r'ii,; I. ii-ii}' Qt i-'; 201[-0s- 0? Erkeztet6 sorszam: '',),, )k 1?f_ " u Kerclem edallap Szervezet adatai Szeruezet neve: SAVARIA REHAB-TEAM

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

ö ü ö Ü ű ü ü Á É Ü ö ű Á ö ö Ü Ö ű ISKOLAI HIREK OVODAI HIREK 2ot4. június 6-n vzrval egybekötött ballags volt a Vattai Tündrkert Óvodban. A műsort a Faluhz dsztermben tartottk' Az ünnepsgen Murnyi Zsoltn

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban.

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban. JEGYZ6KONYV K6sziilt: Saj6kazaKdzs6gi Onkorm:inyzatk6pvisel6-testiilet6nek2}l4.jrinius megtartott rendkivtili nyflt til6s6r6l h6 11. napjin Az iil6s helve: A Radvrinszky BelaKulturhriz 6s konyvtar el6ad6terme

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \ Ikt. sz6m:0 I - 4 t20-32t201 t. Napirend: ;ffi szi getv6 r vi ros o n korm 6 nyzat K6 pvise r6-testii rete 2011. ipritis 4{i rendkivtiti fit6s6re TSrqv: szigetv6r viros Onkormd nyzatavirosi K6nyvt6r k6relme

Részletesebben

PlJRDt MIHÁLY RaMÁN KuLTURÁLts EGYESÜLET Szkhelye: 5665 PUSZTAOTTLAKA Kossuth u.45. ASOCIATIA CULTURALA ROMANA MII{AI PTIRDI E-nail: boc$oreva@t-online.hu Kevermes s Vidke TakarkszÖvetkezet TelJFax: 00-36-66-631704

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

HIRMONDO NYERGESUJFALUI

HIRMONDO NYERGESUJFALUI NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Komeiner Jtizselnd Kurdi Jdzsefni Komeiner Milttilynd Lukasz Plternt Aveges Borbdkr Gt'621i Pdlny' Hurstittf i Imrc Horvdth Gyiirg!nd Merisz Andrti.rnd Dtizs Jcittos Fenyvsti

Részletesebben

;;";y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a

;;;y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a ADOSZAl'{ 18160374-r-41 A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a DIOTONES ALAPiTVANY Kozhasznuszewezet ll34 Budapesto Szabolcs u. 7. Erv6nyes: Budapest, 2013. m6jus 31.,ffi5ru,

Részletesebben

HIRMONDO. lrrs,erd nurffit7<4 NYERGESUJFALUI. XoszdMtiuX

HIRMONDO. lrrs,erd nurffit7<4 NYERGESUJFALUI. XoszdMtiuX NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO SZi'/B6L XoszdMtiuX az dnfutrttuinyzat nmcsen azofut az d. liattry o Q dro frat a 41fr mdius fin rup 6 an iinnzp tifr sz fr tetdstupj ukat. 85 Cfles Haselmayer Jdnosni (U 21.)

Részletesebben

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS NEMBT KTSEFBSEcI ONxonncANvze,r 16 pv r s n L6 -rs stt] r.nre su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at Szervezeti 6s miikiid6si szabfilvzat Debrecen Megyei Jogi v6ros Ndmet Kisebbsdgi

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf Iktat6sziim: 2397 I 213. Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros Polgrirmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vrirosiizemeltet6si Iroda Javaslat Salg6tarjrin megyei jogf v6ros helyi ktiztiss6gi aut6busz-kiizleked6s6nek

Részletesebben

Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve

Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve K6sziilt: a Kelet-N6grdd Tdrsdgi Hulladdkgazd6lkod6si T6rsul6s 2011. november 4. napjiln 11 6rakor, a Salg6tarj6n Megyei

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012.

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012. Kisújszlls Vros Polgrmestere 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 240 Fax: 59/321-139 e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu honlap: www.kisujszallas.hu MEGHÍVÓ Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Kpviselő-testülete

Részletesebben

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata Ervdnyes 2015. janu6r 29-tol Orsz69os Magyar M6h6szeti Egyestilet 1. 1.$. Az Orsz6gos Magyar M6h6szek Egyesiilete megbecstl6sben,

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi

szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi KIVC.NAT Szigetvir Vfros Onkormfnyzati K6pviseldtestiilete 2010. december l4-i iil6s6nek je93rz6kiinyv6b6l Tfrqv: Hitelszerz6d6s meghosszabbftisi

Részletesebben

,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl

,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl Salgtitarjrin Megyei Jogri Vrlros Polg6rmestere Ikt. szrim: 1632812015. Thj6koztat6 Salg6tarjrin Meryei Jogri Vriros Onkormdnyzata gyermekj15l6ti 6s g;rermekv6delmi feladatainak 2014. 6vi ellitf s:ir6l

Részletesebben

Ö Ö É Á Á Á É Í ü PilismarotiHrek2000 aueusaus TjkozÍaÍ a ktilskziitt eltelt idszak legfonte sabb esemnyeiri Mjus 29.i tes riletitilsiinketkveten a legfonto. sabbfeladatvolt, hory a Meryei Tertiletfejlesztsi

Részletesebben

ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ü Ő ü ű ü ű 1997.NOVEMBER 21. 2. OLDAL ruocatottjaink! A Kiskundorozsmrt Alaptvny Kuratriuma f. v november 5-i ii snelbrlta a berke. zett pa yzatokat s

Részletesebben

HIRMONDO NYERGESUJFALUI. szlvrol l(oszontlvr( MEGi-tiVO MEGI{IVO

HIRMONDO NYERGESUJFALUI. szlvrol l(oszontlvr( MEGi-tiVO MEGI{IVO NYERGESUJFALUI 7 HIRMONDO Stirkdttlt Jtittos Lolurer Istvtinnti Tntavszky Jtittosnd Albert Ferencnd Vcu'gu Artttrhtd Szautner Ktlrolynd Kdt(ti S(itdonxd szlvrol l(oszontlvr( az dnkormdnlzat neodben azofuft

Részletesebben

HIRMONDO. -"";1"""ff;Jil', szlvbol KOSA)NTIVK NYERGESUJFALUI ADVE NTI GYE RTYAGVOTTAS KEDVES NYERGESU.ITAIUI LAKOSOK! (r.23.) (r.07.) (r. 18.) (r.28.

HIRMONDO. -;1ff;Jil', szlvbol KOSA)NTIVK NYERGESUJFALUI ADVE NTI GYE RTYAGVOTTAS KEDVES NYERGESU.ITAIUI LAKOSOK! (r.23.) (r.07.) (r. 18.) (r.28. NYERGESUJFALUI 7 7 HIRMONDO Zsiros ferercnl t@gymituiqrc Schrbert Istadnne fu[o1ds Istil(ind szlvbol KOSA)NTIVK oz tinfgruinyz at nettd.6 en az o (gt u ri ffnrp o fi dr o tgt a kifr i anaar fio nap 6 an

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

2006. évi 18. szám 2006. október 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2006. évi 18. szám 2006. október 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 18. szám 2006. október 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 227/2006. (X. 11.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben ffitw Bringing it all together Tegytik egytitt sikeress6 Debrecent! Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben A BT Global Services a vil6g egyik legnagyobb 6s legsikeresebb

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mvek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszám Cg. 01-10-041827) 2006. április 28-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürd u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában

Részletesebben

jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql'

jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql' Tiszan a gyfalu Kiizs6g Onko r m6ny zata K6pvisel6-testiiletdnek 7 I 2013.(XIl.23.) ii nko rm 6n y zati re n delete a kiizs6g igazgatisi teriilet6re vonatkozil Szabfilyozfsi Terveinek elfogadrlsfr6l, 6s

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

í úí ő í í ú Í Í Á Á É Ö Á Ó Á Á Á ö ö ő ő ő ö ő í í ő ú ő ú ő ő ö ö ö ő ö í ő ő ő ö ö í ő ö ő ő í ő ő ő ő ő ő ő í ö ö ő ö ő ő ő ő ő ő ö í ö ő ö ü ü ő í ü ú ő Á ü ő ő í ő í í ú ő í ő ö í ö ő ő 4 A diplonadolgozati

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Ö Ö Í í í í í Í í í í Ú í É í í Ö 4. l Y agyonkezelsi megllapods El ad : Fekete Ferenc Zoltnpolgrmester Dr. Baji Mihly jegyzo 5./ Bej elentsek, egyebek 1./ Étkezsitrítsíd.rj meghuttírozdsa Fekete Ferenc

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

v ALL ALKozAsr szonz6nf s

v ALL ALKozAsr szonz6nf s Szdma: 352'7 -l1/2009. v ALL ALKozAsr szonz6nf s mely l6trejott. egyrdszt Hajdrinfnris Vrirosi Onkormrinyzat (sz6khely: 4080 Hajdun6n6s, K6zt6rsas6g tdr 1., ad6sz6m: 15372662-2-09., k6pviseli: Dr. Eles

Részletesebben

1./ 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. Előterjesztő: Dr. Bata Ákos jegyző

1./ 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. Előterjesztő: Dr. Bata Ákos jegyző 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 27/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 17-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester,

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/123 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 30-án, 15.00 rai kezdettel tartott soron következő, nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

'"{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687

'{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687 c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687-2-05 KIEGESZiT6 MELLfKLET A 20146vi egyszerfl sitett 6ves beszimol6hoz. '"{,ffiffi#,fl Edel6ny, 2015.03.31.,...

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

ű ú ú ü ö ú Í ú Í ú Ö ö ú ś ź ö ü ů ź ź ź ú ö ú ü ú ę ę ź ü ź ź ź ę ź ú źů ü ú ü ü ü ö ä ę ú ź ź ź ź ö ú ú ę ę ü ö ö ü ü ę ü ö ę ę ú š ń Ę ö ú Ö ü ö ć ú Ö ü ü ę ö ű ę ę ö ź ę ö ę ú Ö ű ö ź ö ö ú Ö ę ú

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

EgE[Thazi. Ujra dnkorrndny z atot zs dlas ztunk. Vl. 6vfolyam 3. szdm. 2002. augusztus - okt6ber

EgE[Thazi. Ujra dnkorrndny z atot zs dlas ztunk. Vl. 6vfolyam 3. szdm. 2002. augusztus - okt6ber EgE[Thazi I Vl. 6vfolyam 3. szdm 2002. augusztus - okt6ber Ujra dnkorrndny z atot zs dlas ztunk Kcizs6giink vilaszt6polgirai is 6lhemek, s rem6liiik 6lnek is azon jogukkal, hogy fiabb n6gy 6vre kcizs6gi

Részletesebben

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg)

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg) j.-- I ' c 4- s\l\o U Magyarkanizsa kdzsdg alapszab lyhnak 63. szakasza (Magyarkanizsa Kozsdg Hiv. Lapja, 6/10. sz.) 6s a Kanizsai Kozsdgi Kdpviselotestiilet i.igyrendjdnek 51. szakasza (Magyarkanizsa

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

HIRMONDO NYERGESUJFALUI. szi'ladt K1sz0NrJuK MNGHIVO

HIRMONDO NYERGESUJFALUI. szi'ladt K1sz0NrJuK MNGHIVO NYERGESUJFALUI 7 HIRMONDO r szi'ladt K1sz0NrJuK az tinforrninyzat nettelm azofutt az d tknp o @ dro frat a ffii initu fui rup 6 an iinnep fifr sz ii bta nnpju frat. QF y'zto< Nemes Istvdnnd 85 dztes Schromeisz

Részletesebben

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES Ce e+oo-zo'it -ogsa FOLYOSZAM,A-HTELKERET SZERZoDES amely l6trejdtr egyr6szrol az OTP Bank Nyrt. (105i Budapest. Nidor u 16. For''rosi Bir6srig Cg.01-10-041585, ad6sz-6m: 105379t 4-4-44) k6pviselet6ben

Részletesebben

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l JEGYzOrcoxvv Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l TOKODA[TAR6 Tokodaltf 16 Kiizs6g Onkormfnyzatinzkl(6pvisel6-testiilete 2532Tokodaltitr6,

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

Javaslat. Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal. N6p j 6l6ti Iroda

Javaslat. Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal. N6p j 6l6ti Iroda Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal N6p j 6l6ti Iroda Szhm:2121812012 Javaslat a Gagarin Dirik-Sportegyesiilet 6ltal beadott pslyhzathoz kapcsol6d6 nyitatko zat j6v6hagy6s6ra Tisztelt

Részletesebben

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre:

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre: ALApird oktrat ['PIIQ37t55-40/2011. A Fdvirosi K6r4y&l6s (..) Kry. sz. hatarozatfval try d6mos, hogy a koltsfuvetdsi intdzmdnykdnt rn6k0d6 Vigszfnhdz mogsdhik, As az 6ltrla eltdot lco4ftla&tog a k6sobbigkben

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet! o,'{8(,jr{ro,,4 =/e ET.,tr SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE T}OI SZTGETVAR ZRfNYI t6r \.Pf.42. Telefon: 7313Il-850 Telefonk

Részletesebben

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa'

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa' ALAPiT6 OKIRAT Az Asociatia de Proteiare a celor Talenlati Ny ilas Misi '- azaz a Nvilas Misi Tehetsegi''iiogotd Egyesfrlet (400604 Cluj-Napoca' Bulevardul 2l' Decembrie 1989, nr. I16. Rom5nia) a Magyar

Részletesebben

SZAKMAI BESZAMOLO. A MNL N6 grid Me gyei Lev 6lthr a kiiziin s 6 gs zolgi./rati terein ek fej leszt6s e

SZAKMAI BESZAMOLO. A MNL N6 grid Me gyei Lev 6lthr a kiiziin s 6 gs zolgi./rati terein ek fej leszt6s e SZAKMAI BESZAMOLO A MNL N6 grid Me gyei Lev 6lthr a kiiziin s 6 gs zolgi./rati terein ek fej leszt6s e c 6lf, - 3 5 42 / 0 02 5 4 azono sit6 szhmi -p illy ilzathnak elszdm o l6s rih oz A N6grrid Megyei

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

Í ű ű Í ű Í ú ú ú ű ű ű ú ú Í ú ű Panzi, ami lelretv teszi egyszeribenakr egy autbusznyi vendgfbgadst s elszllsolst. knlaz idegenforgalrnilehetsgekfejlesztst ja az blbvtsi rnunkk rnegkezdsea Szobirvnl.A

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

HIRMONDO. szi'lgdt Xjszon[qjuX. chfv6

HIRMONDO. szi'lgdt Xjszon[qjuX. chfv6 NYE RG Es 0.1FALU I 7 7 HIRMONDO Kartisi Jdzsefnd Tdtlt Gdztind P6cz Isndn Ttith Jtiuos Stindor Ferenc hltdnnd Bdtryavtiri Sdndor Banga Isttttlnnd Havrancsik Stittdor szi'lgdt Xjszon[qjuX az rinfotrmnnyzat

Részletesebben

Ő Ö É ü ü É ö é Ö é ő ü é é ó í ü é é ő ö ő ó é é ő É Á é ő Á Á í ó é ő ó é ö ó ö ó í ö ó é ű ö é é Á ö É ő ő ő ö ö í ü é ü é é ő ö Ü ő í ü é ü é ő ő é é ő ü ú Ü é ó ö ő ő ö ö ü Ö ő é é ü é ö ö ö ő é é

Részletesebben

a 2012. április 26. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

a 2012. április 26. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 1. Száma: 8945-2/2012. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Borók Tamásné titkárnı-szervezési

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ü ü í é é ö é ö ö é ö é ö ű ő é é ö é ö ö é ö é é é é ü é ő é ő é ő é é é é ü ö ö ő ő é ü ő é é é ü ö ő é ö ö ő é ü é é é ű é ü é é é é é í ü í é é é ű ö ő ö ö ő í é é é ü é ö é ö ö é í é é é í ú ö ö é

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű ö Ö ü ö ü ü ü ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű í ö ű ö ö ö ö ö ü í ű ö ü ü ö ö Ö í ü í É ú Á ö ü ö í ö ü í ö ö ö ö ö ü ü ű ö ö ö ö ö ú í ú ö ü ö ű í ö ü í ű ö í í ö í ű

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

Ö Ó Í Á Í Á ö Ú Á É ö ö ő ű ö ú ö ö ö ő ü ö ö ő ü ö ü ö ő ö ő ő ú ö ö ú ö Á ö ú ö ű ő ő ő ő Ö ö Ó Ö Ö ő Ü Ö ö Ö Ö Ö Ú ö Ö ö ö É ú Ú Ö Ö ú Ö Ö Ö ö ö ö ö Á ö ű Ö Ö Ú ö ú ú ű Ö Í Ó Ó Ö ö Ö Ó Ú Ö Ú ő Ó Ó Ó

Részletesebben

Pordány Sarolta. Konferencia a fejldés-orientált felnttképzésrl (Budapest, 2006. november)

Pordány Sarolta. Konferencia a fejldés-orientált felnttképzésrl (Budapest, 2006. november) Pordány Sarolta Konferencia a fejldés-orientált felnttképzésrl (Budapest, 2006. november) Második alkalommal rendezett felnttképzési konferenciát a Felnttképzés Fejlesztéséért Egyesület (FFE) és a Tudományos

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-11/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

HIRMONDO NYERGESUJFALUI. szi't/got KoszoMrluK. ADVWNTT UASAk tt nnnvszirymw A kardcsonyi me vent el6estdj6n - november.

HIRMONDO NYERGESUJFALUI. szi't/got KoszoMrluK. ADVWNTT UASAk tt nnnvszirymw A kardcsonyi me vent el6estdj6n - november. NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO - szi't/got KoszoMrluK (a dflk)rffinflyzat neadben azofott az titknp o $drofrat aft( nooemba frlnapban rinnep tk sziitetumpjukgt. 85 does Hirsclt Ferenc (XI. 12.) 80 dztu T6tlt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára 1 Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

X\l vfol-vam 3' szm, 2005. ]K

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben