Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve"

Átírás

1 Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdilkodrisi Tirsul:is alaku16 iil6s6nek jegyz6kiinyve K6sziilt: a Kelet-N6grdd Tdrsdgi Hulladdkgazd6lkod6si T6rsul6s november 4. napjiln 11 6rakor, a Salg6tarj6n Megyei Jogri Vdros Polg6rmesteri Hivatal (3100 Salg6tarjAn, Mirzeum t6r 1.) Dr. Fdrster K6lm6n termdben megtartott alakul6 iildsdr6l. Jelen vannak: -az alapilo tagdnkorm6nyzatok polg6rmesterei a jelenl6ti iv szerint, -Edtvos Mih6ly, Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros alpolgiirmestere, -Bodnrir Benedek, a VGU Salgorarjani Viirosgazddlkodrlsi es Uzemeltetesi Kft. iigyvezet6 igazgal6ja, -Hajdir Didna, a VGU Kft. munkatdrsa. -Lbrincz Gyula a Salg6tarjAni Megyei Jogir V6ros Polgdrmesteri Hivatal Varosfejlesztdsi 6s V6rosiizemeltetdsi Iroda irodavezetoje, -Skuta Orsolya ptlytzali referens, -dr. Kaszds LhszI5 jogdsz. E6tvtis Mih6l),. SMJV alpole6rmestere : Kdszdnti a megjelenteket. Meg6llapitja, hogy az iildsen megjelent 34 telepiil6si dnkorm6nyzat kdpvisel6je. Felk6ri Bodn6r Benedek tig) iezet6 igazgatot, hogy a csatlakozottelepiildsek szilm6r6l, illetve a hulladdkgazd6lkod6si rendszerfejlesztds megval6sitris6ra ir6nyu16 tanulm6nnyal kapcsolatosan adjon t6j6koztat6st. ^ia t. ^. tsodnar tsenedek. a VGU Kfi. iig.wezet6 isazeatdja: Levezet6 elnciknek javasolja Edtvds Mih6ly alpolgdrmesterl addig, amig a megalakitand6 T6rsul6s tisztsdgvise16i megvillaszt6sra nem keriilnek. A jelen l6v6 k6pvisel6k egyhangtan Edtvris Mih6llt v6lasztottiik meg levezet6 e1n6knek. Bodn6r Benedek. a VGU Kft. iigy,,ezet6 isazgat6ja: Tdjdkoztatja a jelenldv6ket arr6l, hogy Sz6cs6ny kildpett jelen kezdem6nyezdsb6l. A bel6pdsr6l Kdpvisel6-testrileti ddnt6st 34 telepiilds hozolt, azok a telepiildsek, melyeknek k6pvisel6i az alakul6 iildsen megjelentek. Az eredeti el6zetes megval6sithat6s6gi tanulm6ny 59 telepiildsre vonatkoz6an k6sztilt el, mely a beerkezelt, csatlakoz6si szdnd6kr6l sz6l6 hatdrozaroknak megfelel6en 6t lett dolgozva. Ismerteti, hogy mely kistdrsdgb6l mely telepiildse kiv6nnak alapit6 tagkdnt r6szt venni a T6rsul6sban, melynek megfelel6en a lltszhm mintegy f6vel csdkkent. Elmondja, hogy az 59 telepiil6sre k6szitettanulm6nyban a rervezerl kdltsdg 2,1 mrd Ft volt, mig jelent pillanatban 1,5 rnrd Ft kdriil van a beruh6zits nett6 cisszkdltsdge. Az el6kdszitdsi pitlydzat koltsdge a Iervezett 73,31 milli6 Ft helyett 62,05 milli6 Ft-ra m6dosult. Elmondja, hogy a gdpj6rmribeszerz6s 6s komposzt6l6 telepek tekintetdben v6,ltozis - az 59 telepiil6ssel tervezell fejleszt6shez k6pest - nem tdr16nt. Szdcs6ny kiv6l6srinak hat6sttra I hulladdkudvar kikeriilt a fejleszt6sb6l, tov6bb6 a salg6tarj6ni bililz6 6,s hulladdkkezel6 csamok bekertil6si kdlts6ge csokkent. A komposzt l6d6k, biokuk6k, gyrijt6szigetek l6tsz6mar6nyosan csdkkentek. Atadja a sz6t Eotvds Mih6ly levezet6 elndknek.

2 Eotvds Mih6ly. SMJV alpolgarmestere: Jegyz6k6nyvvezet6 6s jegyz6konlv-hitelesit6 vdlasztisht k6ri. Jegyzokdnlvvezet6nek dr. KaszSs L6szl6t, jegyz6kdnyv-hitelesit6nek Vincze Liisz16 polg6rmestert javasolja. Egydb javaslat nincs. Szav azis: dr. Kaszds Ldszl6 jegyzlkonyvvezet6nek val6 megv6laszt6sa. A jelen l6v6 polg6rmesterek egyhangrian dr. Kaszds LiLszl6t viiasztottek meg j egyz6krinywezret6nek..i { Szavazhs Vi4F L6szl6 jegyz6kdnyv-hitelesit6nek val6 megv6laszt6sa, hatdrozatlan id6re A jelen ldv6 polg6rmesterek egyhangrian Yincze L6szl6t v lasztotthk meg jegyz6konyvhitelesit6nek. Edtvds Mih6ly. SMJV alpolgarmestere: A tiszts6gvisel6k v lasztdsa titkos szavazdssal t6fi6nik, ez6rt sziiks6ge szavazatszinnlll6 bizotts6s v6laszt6sa. ^ i Javasolja Czene Arpiidot a bizotts6g eln<jkdnek, Bodor Ern6n6t 6s T6th K6rolyn6t szav ezaiszaml 16 bizottsiigi tagnak. Szavazds: Czene Arpitd szavazatszfumlil6 bizottsrig elndk6nek val6 megv6laszt6sa, hatarozatlan id6re A jelen l6v6 polgirmesterek egyhangrian Czene Arp6dot v6lasztott6k meg a szavazalszdmlll6 bizottsdg elnokdnek. Szavazds: Bodor Ern6n6 szavazatszdml6 bizotts6g tagj6nak val6 megv6laszt6sa, hat6rozatlan id6re A jelen l6v6 polg6rmesterek egyhangiran megv6lasztott6k Bodor Ernondt a szavazatszdml l6 bizotts6g tagj6nak. Szavazds: T6th K6rolynd szavazalszitrnlll6 bizofts6g tagj6nak va16 megv lasztisa, hat rozatlan idore A jelen ldv6 polg5rmesterek egyhangrian megv6lasztott6k T6th Karolyn6t a szavazatszdmlttl6 bizotts6g tagj6nak. Napirendi pontok elftti hozztisztihisok, iszrevdtelek, kdrddsek Bencsik Ern6. R6k6czibSnya poledrmestere: Elmondja, hogy a legut6bb kikiilddtt thbl zatokban nem ennyi volt az dner6, a mostani anyag szerint mds tcibb dner6t kellene biztositani. Ez mi6rt van?

3 Edtvds Mihdly. SMJV alpolgarmestere: Elmondja, hogy sziiksdgeszltvd'laszlani az el6kdszitdsi p lyinat 6s megval6sit6si pllydzat 6nr6sz6t. Tdbb jelzds is 6rkezett, hogy a kivitelezdskor felmeriil6, megval6sit6si kolts6g telepiildsdre jut6 r6szdt nem tudja finanszirozni az adott onkorm6nyzat. Tov6bbitja Sz6kynd dr. Sztrdmi Melinda polg6rmester asszony 6ll6spontjdt ezzel kapcsolatosan: amennyiben egy telepiil6s nem tudja az onrdszt biztositani, a salg6tarj6ni dnkorm6nyzat felv llalja azt, de ebben az esetben a tulajdoni h6nyadok ennek megfelel6len alakulnak. Nagy-Maidon J6zsef. B6tonvterenye v6ros pkumcglglgi Javasolja, hogy a tarsul6s a fejlesztds onerejdnek frnanszirozis ra vegyen fel hitelt, ami k6s6bb a dijakban jelenne meg, err6l m6g sziiksdges a k6s6bbiekben a t6rsul6snak ddntenie. Elmondja, hogy B6tonlterenye esetdben is probl6mdt okoz, hogy a Vizmiiveken beliil tobbsdgi tulajdonos. Elmondja, hogy 6 szemdly szerint a tobbsdgi tulajdoni h6nyadot nem t6mogatja. Edtvds Mih61v. SMJV alpolgdrmestere: Elmondja, hogy a tulajdoni ar6nyok 6s a szavazati ar6nyok k6zdtt kiildnbsdg van. Amennyiben pdld6ul Salg6tarj6nnak 80%-os tulajdoni h6nyada lenne, szavazati loga ebben az esetben is csak legfeljebb 50% lehet. De termdszetesen a hitelfelv6tel is egy lehet6sdg. A mai dcintdsek azonban nem az cjnrdsszel kapcsolatosak, hanem az elso fordul6s p lyhzat benyfjt6sdval. Bencsik Em6. R6k6czibdnya polg6rmestere: Elmondja, hogy neki nem az oner6 rendelkezdsre 6ll6s6val van probl6m6ja, hanem azzal, hogy egy va16szemot szeretne mindenki tudni, hogy mennyi az dnereje. E6tvos Mih6ly. SMJV alpolg6rmestere: Elmondja, hogy a kikiilddtt anyagban csak t6jdkoztat6, de mindenkdppen a val6sat megkdzelit6 sz6mok szerepelnek. Amennyiben megalakul a t6rsul6s, a vdgleges sz6mok ekkor 6llnak majd rendelkez6sre. Bencsik Ern<i R6k6czib6nya pole6rmestere: Osszefoglalja jelenlegi helyzetet: az ellkeszites kciltsdge kb. 62 milli6 Ft, a jelenl6v6k nagy val6szinris6ggel csatlakoznak a rcndszerhez,6s megalakul a jogi szem6lyisdg n6lkiili tarsul6s, az els6 fordul6s pitly6zal kdltsdgdt, illetve a most megszavaz6sra keriil6 tagdijat pedig mindenki elfogadja. Csak azt szeretnd k6rni, hogy egy olyan szhmadatol kiildjiink ki, amely pontos. Edtvos Mihal)'. SMJV alpolsarmestere: Eddig csak kozelit6 szimokat tudtunk kiildeni, mivel pdlddul Egyh6zasgerge eset6ben is az tdrtdnt, hogy jelezte a beldp6st, sz6moltturk vele, majd hozoil egy testtileti dontdst, hogy mdgsem csatlakozik, tudom6som szerint az oner5 finanszirozisi nehlzsdgei miatt. Amennyiben most megalakul a t6rsul6s, akkor a vdglege sz6mokat ez alapjhn mir el lehet kdsziteni. Bencsik Ern6. Rdk6czib6nva pole6rmestere: Javasolja, hogy a k6vetkez6 iildsre v6gig kellene n6zni pontosan, hogy a kis dnkorm6nyzatok mit kapnak az dnrdsztikdrt cser6be, illetve mit kapnak a nagyobbak. Ha az dsszberuhriz6st

4 vessziik, akkor az 6ner6 nem egdszen 66 szitzalekitl 6llja 3 v6ros, viszont a beruh6z6snak elviszi a 85 szazallkdt. Ezt az arfrnyl kompenzilni sziiksdges a k6s6bbiekben a kistelepiil6sek fel6. Edwds Mih6l)'. SMJV alpolearmestere: Elmondja, hogy a beszerzett eszkdzok nem a salg6tarj6ni, nem a p6szt6i, nem a b6tonyterenyei dnkorm6nyzatd, hanem a t6rsul6s6 lesznek. A tdrv6nyben el6in kdtelez6 feladatokat pedig minden telepil6sen el kell l6tni. Az 6ner6 fnansziroz6s6nak megold6s6ra tobb lehet6s6g is van: hitelfelvdtel vagy magasabb tulajdoni hdnyad a tdrsul6son beliil egy vagy tcibb dnkormdnyzatnak. A szrfunftdsokkal kapcsolatosan elmondja, hogy vdgleges adat a beruh6z6s pontos osszkoltsdgdnek meghat6rozisakor 6ll rendelkezdsre. E6tv6s Mih6ly. SMJV alpoigarmestere: Minden olyan anyagot, mely a kiil6nbdz6 tevezeleklol6s tanulm6nyokt6l kezdve elk6sziilt, minden dnkorm6nyzatnak kikiildtiik, tobb esetben szemdlyes ds telefonos megbesz6ldsek is folytak. Ezek kapcs6n kdrtiik a megjeldlt hatdrid6kben tdfidn6 dont6shozatall. Az alakulds azonban most m6r tov6bb nem halogathat6, mert a palyirzari ablak bez6r6dhat. Bajnoknd Kdpes Gydnevi. S6msonh6za polgiirmestere: Mi alapit6 tagok lesziink, de van-e lehet6sdg ana, hogy ha valaki m6g most, a m6sodik fazis el6tt, vagy esetleg mdg az el6kdsziteszakaszhban rdvid hatarid6n belill jelzi csatlakoz6si sz5nd6k6t, r6szt ve gyen? Edwds Mih61y. SMJV alpolgermestere: Amennyiben ma megalakul a tdrsulds, akkor testiileti hat rozat szi.iks6ges a felv6telre vonatkoz6an. Naqv-Majdon J6zsef. B6tonjiterenye viiros oolg6rmestere: A mai napon mindenkdppen meg kellene alakulnunk az rt, hogy a pdly6zati ablak ne z6r6djon be, de term6szetesen k6s6bb van lehetos6g csatlakozni. Bodnrir Benedek. a VGU Kft. iigyvezet6 igazgat6ja: A hullad6kgazd6lkod6si torvdnytervezetet szerint sok dolog mdsk6ppen fog alakulni. Azt gondolom, m6g van kb. egy 6viink arra, hogy a teljes t6rsul6s fijl6lljon. dr. Kaszits Ldszl6: Aki ma nincs itt, az gyakorlatilag alapil6 tagkdnt nem tud bel6pni. Onnant6l kezdve m6r a tdrv6ny 6ltal is szab6lyozott metodika szerint fog mrikddni a dolog, miszerint min6sitett tcibbsdggel a csatlakozni kivan6 tag meghozza hatfurozatdt a csatlakoz6sr6l, ezt elkiildi majd a most remdnyeink szerint megv6lasztand6 elnokhoz, aki osszehivja a T6rsul6si Tan6csot vdlemdnyez6sre, a T6rsul6si Tan6cs v6lem6nye alapjan pedig - ahogyan az a tdrvdnyben le van irva - minden egyes m6r tagnak, teh6t az alapit6knak a sajatestuletiik el6 kell vinniiik ezt a hatdrozatot, 6s min6sitett tdbbs6ggel kell ddnteni ar6l, hogy csatlakozhat-e az adolt telepiilds. Ha egy telepiilds azt mondja, hogy 5 nem 6ft egyet azzal hogy x, y meg csatlakozzon, akkor nem csatlakozhat ddelemszeriien.

5 Edwds Mih6l)'. SMJV alpolg6lmestere : A kezdetekt6l rengeteg anyagot kiildtiink ki, szdmos egyeztet6sen vagyunk tril. Nem tudok olyan polg6rmesterr6l, aki ne kapott volna 6rtesitdst arr6l, hogy mit szeretn6nk. Tekintettel arra, hogy egydb dszrevdtel nem 6rkezett, ismerteti ajavasolt napirendi pontokat: l. napirendi pont: A Kelet-N6grdd T6rs6gi Hullad6kgazddlkodisi Tirsulfs megalakul6sa 2. napirendi pont: A Trirsul6s tiszts6gvisel6inek megvrilasztdsa 3. napirendi pont: A Trirsul6s vi tagdij6nak megillapitfsa A jelen l6v6 polg6rmesterek a fentiek alapjan egyhangian elfogadt6k az alakul6 iil6s tirgysorozatdl. l. napirendi pont; A Tdrsulds megalakuldsdnak a kimonddsa E<jtvds Mih6ly. SMJV alools6rmestere:: Felteszi szavazisra a k6rddst, hogy a jelen l6v6 polgirmesterek kdziil ki az, aki egyerdrt a Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazd6lkod6si T6rsul6s megalakit6s6val. D6nt6shozatal kdvetkezett: A jelenl6v6 polg6rmesterek egyhangtlag az alitbbi hatarozatot hoztilki A T6rsul6s ll20ll. (XL4) Th, sz. hatdrozata a jegyz6kdnlvhdz melldkelve. 2. naoirendi oont: A Tdrulds tisztsdgvise16inek megvdlasztd'sa Edtvds Mih6lv. SMJV alpole6rmestere: A trirsulisi meg6llapod6szerint a T6rsul6s egy elndkot 6s egy elndkhelyettest v6laszt. Javaslatot tesz afta, hogy elndkrek Sz6kynd dr. Sztr6mi Melindrit, elndkhelyettesnek Nagy- Majdon J6zsefet v6lassz6k meg. M6s szem6lyi javaslat, 6szrev6tel a tiszts6gvisel6kkel kapcsolatban nem hangzott el. Titkos szavaz6s kdvetkezett: a Szavazatszdml6l6 bizottsig tagjai kiosztjrik majd dsszeszedik a szav az6lapokat, dsszesitik az eredm6nyeket. Czene Am6d. a Szavazatsz6ml616 bizotts6g elndke: Meg6llapitja, hogy a szavazati lehet6sdggel valamennyi polgdrmester dlt, 6s egyhangf szavazissal az ali.bbi hat rozalot hoztitk: A Tdrsul6s 2l20ll. (X1.4) Th. sz, hathrozata a jegyzokdnyvhdz melldkelve.

6 3. napirendi pont: A Kelet-N1grdd Tdrsdgi Hulladdkgazddlkoddsi Tdrsulds evi t a gdij dnak m e ghat dr o z ds a Erjtvos Mih6ly. SMJV alpolg6rmestere: Az iilds tov6bbi vezetds6t 6tadja a megvalasztott elnokhelyettesnek, Nagy-Majdon J6zsefnek. Nagv-Maidon J6zsef. B6tonyterenye vdros polsamestere: Javasolja, hogy a vi tagdij osszege egy jelk6pes, 1 Ft/f6 osszegben keriiljon meghat rozhsra. Egy6b javaslat nem volt. Drintdshozatal k6vetkezett A jelenl6v6 tagok egyhangri an az alitbbi hatarozatot. hozttlkl A Tarsul6s 3/2011. (XI.4.) Th. sz. hatirozata a jegyz6kdnyvhoz melldkelve. Az elndkhelyettes az iil6st bez6rta.,ll' I t ililhiltl Nagy-Majciffrtil6zsef Elnrikhelyettes K. m. f. Y rncze L6szl6 j e gyz6konyv-hitelesit6

7 Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdrilkodfsi Tdrsul6s Tdrsulisi Tanicsa Szhm: Il201l. fii.4.) Th. sz.hat rozat Trirgy: Kelet-N6gr6d T6rsdgi Hulladdkgazdalkod6si TSrsulis megalakul6sa Hat6rozat A jelen l6v6 polg6rmesterek egyhangrian - a testiileteik felhatalmaz6sa alapj6n - kimondjak a Kelet- N6gr6d T6rsdgi Hulladdkgazd6lkod6si T6rsul6s megalakulds6t. Hat6rid6: azonnal Salg6tarjan, november 4. Sz6kyn6 dr. Szn6mi Melinda elndk

8 Kelet-N6grdd T6rs6gi Hullad6kgazd:ilkoddsi TrirsuLis Tirsul6si Tan6csa SziLrn: I. (XI.4.) Th. sz. hat6r ozat Targy: A T6rsul6s tiszts6gvisel6inek megv6laszt6sa Hatirozat A T6rsul6si Tan6cs a T6rsul6s elndk6nek a Trirsul6si Meg6llapod6s 8.5 pontja alapjrin Sz6kyn dr. Sztrdmi Melind6t (3121 Somosk6tjfalu, Szondi Gyorgy utca i 3.), mint a sz6khely6nkormdnyzat polgarmester6t, a T6rsui6s elndk-helyettesdnek Nagy-Majdon J6zsefet (3078 B6tonyterenye, J6zsef Attila ltp. 10.), mint Bdton).terenye v6ros polg6rmester6t v6lasztja meg dt 6ves id6tartamra. Hat6rid6: azonnal Salg6tarjam, 201 I. november 4. 4Ll zdkynd dr. SztrdmiMelinda elndk

9 Szirn: 3/2011. (XI.4.) Th. sz. hat rozat T6rgy: Kelet-N6gnid T6rsdgi Hulladdkgazdalkoddsi Tilrsul6s vi tagdijrilak megharfuoz1sa llatirozat. ar' A Tarsul6si Tanrlcs a vi t6rsr,rliisi tagdij mdrtdk6t telepiildsenkdnt a lakossiigsz6mnak megfelel6en 1 Ftlf6 cisszegben rillapitja meg. Hatarid6: azonnal Felelos: Sz6kyn6 dr Sztremi Melinda b/ A2011. dvi tiirsuldsi tagdij befizet6s6nek hariiride.je december. 15. napja. Hat6rid6: 201 l. december 15. Felel6s: Sz6kyn6 dr. Sztr6mi Melinda Salgotarjdr. 201 I. novenrber l Sz6kyn6dr. Sztr6miMelinda elnok

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6 JEGyz0roNyv K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme Jelen

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban.

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban. JEGYZ6KONYV K6sziilt: Saj6kazaKdzs6gi Onkorm:inyzatk6pvisel6-testiilet6nek2}l4.jrinius megtartott rendkivtili nyflt til6s6r6l h6 11. napjin Az iil6s helve: A Radvrinszky BelaKulturhriz 6s konyvtar el6ad6terme

Részletesebben

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS NEMBT KTSEFBSEcI ONxonncANvze,r 16 pv r s n L6 -rs stt] r.nre su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at Szervezeti 6s miikiid6si szabfilvzat Debrecen Megyei Jogi v6ros Ndmet Kisebbsdgi

Részletesebben

JEGY2,6KONYV. SzigetvS r Vr{ ros O n ko rm 6 ny zati K6pviseldtestii lete 2011. janu6r 20-i til6s6r6l

JEGY2,6KONYV. SzigetvS r Vr{ ros O n ko rm 6 ny zati K6pviseldtestii lete 2011. janu6r 20-i til6s6r6l JEGY2,6KONYV SzigetvS r Vr{ ros O n ko rm 6 ny zati K6pviseldtestii lete 2011. janu6r 20-i til6s6r6l Az iil6s ideie:2011. janu6r 20. (csi.itortdk) 13.00 ora Az iil6s helye: Yhroshhza Diszterme Jelen vannak:

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros P o lgdrm es tere Sz6m: 21.99312012. Javaslat a Kiizoktat:lsi Int6zm6nyek Gazdasrigi Szolgrilata magasabb vezetfjfinek megbizfsfval kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Tisztelt

Részletesebben

Javaslat. Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal. N6p j 6l6ti Iroda

Javaslat. Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal. N6p j 6l6ti Iroda Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal N6p j 6l6ti Iroda Szhm:2121812012 Javaslat a Gagarin Dirik-Sportegyesiilet 6ltal beadott pslyhzathoz kapcsol6d6 nyitatko zat j6v6hagy6s6ra Tisztelt

Részletesebben

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű ö Ö ü ö ü ü ü ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű í ö ű ö ö ö ö ö ü í ű ö ü ü ö ö Ö í ü í É ú Á ö ü ö í ö ü í ö ö ö ö ö ü ü ű ö ö ö ö ö ú í ú ö ü ö ű í ö ü í ű ö í í ö í ű

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet! o,'{8(,jr{ro,,4 =/e ET.,tr SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE T}OI SZTGETVAR ZRfNYI t6r \.Pf.42. Telefon: 7313Il-850 Telefonk

Részletesebben

@ 48 / 355-001. MEGHiVO. Fax: 48 / 505-208 Email : kaza.polgarmester@parisat.hu

@ 48 / 355-001. MEGHiVO. Fax: 48 / 505-208 Email : kaza.polgarmester@parisat.hu Ktizs6gi dnkorminyzat PolgSrmester6t6l 372O Saj6kaza, pet6fi u. 2. @ 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email : kaza.polgarmester@parisat.hu MEGHiVO Magyarorszaig helyi tinkorm6nyzatokrol szols 2011. 6vi clxxxx.

Részletesebben

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l JEGYzOrcoxvv Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l TOKODA[TAR6 Tokodaltf 16 Kiizs6g Onkormfnyzatinzkl(6pvisel6-testiilete 2532Tokodaltitr6,

Részletesebben

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf Iktat6sziim: 2397 I 213. Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros Polgrirmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vrirosiizemeltet6si Iroda Javaslat Salg6tarjrin megyei jogf v6ros helyi ktiztiss6gi aut6busz-kiizleked6s6nek

Részletesebben

Jegyz6kiinyv. Napirend:

Jegyz6kiinyv. Napirend: Jegyz6kiinyv K6sztilt: Kismaros kcizs6g kdpvisel6-testiilet6nek 2010. februrir 11. napj:in megtadott iilds6r6l Jelen vanngk: Czilik Ede, Kondorosi Ldszl6, Ldszl6fi Karoly, Ogel Jiinos, pint6r Tiinde 6s

Részletesebben

Meehivottak: Bakos Leheln6 intlzmlnyvezetb Tam6s Gyu1fu6 mb. int6zndnyvezetl

Meehivottak: Bakos Leheln6 intlzmlnyvezetb Tam6s Gyu1fu6 mb. int6zndnyvezetl JEGYZ6KONYV K6sziilt: Saj6kaza Kdzs6gi Onkormdnyzat k6pvisel6-testiilet6nek 2015. februdr h6 20. napj 6n megtartott rendkfvtili nyilt iil6s6r6l Az iil6s helve: Polgtirmesteri Hivatal Tanilcskoz6 terme

Részletesebben

Salgritarjdn Megyei Jogri Vriros Poledrmestere

Salgritarjdn Megyei Jogri Vriros Poledrmestere Salgritarjdn Megyei Jogri Vriros Poledrmestere Sz6m: 19868-8/2012. Javaslat a VGU Kft. gazdasrigi-, 6s villalkozf si igazgat6helyettes6nek 2011. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re, valamint a gazilasigi-,6s

Részletesebben

1./ 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. Előterjesztő: Dr. Bata Ákos jegyző

1./ 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. Előterjesztő: Dr. Bata Ákos jegyző 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 27/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 17-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester,

Részletesebben

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge:

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge: 1 ALAPIT6 OKIRAT (A m6dositasokkal 46lt bettivel szedve- egys6ges szerkezetben) a Heim P61 Gyermekk6rh6z- Rendeldint6zet (1089 Budapest, VIII., Ull6i ft 86.) jelen alapit6 okirattal lfitrehozza a HEIM

Részletesebben

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \ Ikt. sz6m:0 I - 4 t20-32t201 t. Napirend: ;ffi szi getv6 r vi ros o n korm 6 nyzat K6 pvise r6-testii rete 2011. ipritis 4{i rendkivtiti fit6s6re TSrqv: szigetv6r viros Onkormd nyzatavirosi K6nyvt6r k6relme

Részletesebben

Lilrincz Gyula irodavezet6. el kapcsolat osan az al6bbi

Lilrincz Gyula irodavezet6. el kapcsolat osan az al6bbi Salg6tarjrln Megyei Jogri V6ros Polgrlrmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vfrosiizemeltet6si Iroda Szdm:3682-l/2013. Javaslat a kdzteriileti virakoz6helyek kijeriir6s6161 6s haszndlatdnak szabfilyozhs6r6l

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg)

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg) j.-- I ' c 4- s\l\o U Magyarkanizsa kdzsdg alapszab lyhnak 63. szakasza (Magyarkanizsa Kozsdg Hiv. Lapja, 6/10. sz.) 6s a Kanizsai Kozsdgi Kdpviselotestiilet i.igyrendjdnek 51. szakasza (Magyarkanizsa

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy

PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy alapft6 okirata (Egysdge szerkezetben a 2006. december 27. napjdn elhatdrozott m6dosftdsokkal.) Ddk bet{ivel a m6dosftdsok.) A PRESSLEY RIDGE FOLINDATION Pennsylv6nia

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

ö ü ö Ü ű ü ü Á É Ü ö ű Á ö ö Ü Ö ű ISKOLAI HIREK OVODAI HIREK 2ot4. június 6-n vzrval egybekötött ballags volt a Vattai Tündrkert Óvodban. A műsort a Faluhz dsztermben tartottk' Az ünnepsgen Murnyi Zsoltn

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

Ó Ó Ö Ö í Á í í í í í Ö í Ö í í í í í Muronv Kijzsa Önkorm nvzata Muronv F ldv ri u. 7. Fekete Ferenc Zoltn polgiirmester: Eloljr ban annyit szeretnk mondani, hogy a mai testtileti tilsre vrjuk a Gyoma-L

Részletesebben

- k6pvis.el6-testlilet tagjai minden napirendi ponthoz - T6th Abel jegyz5 - Bundzik Attila bizotts5gi ktiltag Pdsztor J6zsef bizotts6gi k[iltag

- k6pvis.el6-testlilet tagjai minden napirendi ponthoz - T6th Abel jegyz5 - Bundzik Attila bizotts5gi ktiltag Pdsztor J6zsef bizotts6gi k[iltag Kiizs6gi Onkormdnyzat Polgdrmester6t6l 3720 Saj 6ka za, P et6fr u. 2. a 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: kaza.polgarmester@parisat.hu MEGHiVO Magyarorszdg helyi onkorm5nyzatokr6l sz6l6 2011.6vi 189.

Részletesebben

Kdrdstetdtlen Kdzsdg Onkomrinyzatdnak Kepvisel6-testtilete 2745 K&itsletdtlen, Kocsdri rit 4.

Kdrdstetdtlen Kdzsdg Onkomrinyzatdnak Kepvisel6-testtilete 2745 K&itsletdtlen, Kocsdri rit 4. Kdrdstetdtlen Kdzsdg Onkomrinyzatdnak Kepvisel6-testtilete 2745 K&itsletdtlen, Kocsdri rit 4. Jesvzdk0nvv Kdrdstet6tlen Kdzs6g dnkormdnyzata Kdpviseld-testllletdnek 2015, janu{r27-ei nyilvdnos testiileti

Részletesebben

Ö Ö Í í í í í Í í í í Ú í É í í Ö 4. l Y agyonkezelsi megllapods El ad : Fekete Ferenc Zoltnpolgrmester Dr. Baji Mihly jegyzo 5./ Bej elentsek, egyebek 1./ Étkezsitrítsíd.rj meghuttírozdsa Fekete Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/189 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2010. szeptember 28-n (kedden), 13.00 rai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

Kerclem edallap. ii-ii}' Qt i-'; Szervezet adatai. SAVARIA REHAB-TEAM Szoci6lis Szolg6ltat6 6s Fog lalkoztat6si Kiemelkedoen KdzhasznI Nonprofit Kft.

Kerclem edallap. ii-ii}' Qt i-'; Szervezet adatai. SAVARIA REHAB-TEAM Szoci6lis Szolg6ltat6 6s Fog lalkoztat6si Kiemelkedoen KdzhasznI Nonprofit Kft. Szombathely' flegyei logii Viros Polg6rntesie ri H!vatala i:l-i!r'ii,; I. ii-ii}' Qt i-'; 201[-0s- 0? Erkeztet6 sorszam: '',),, )k 1?f_ " u Kerclem edallap Szervezet adatai Szeruezet neve: SAVARIA REHAB-TEAM

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

/-r+ s.$ 1.$ 2.$ 3.$ 4.$ /p" "g'

/-r+ s.$ 1.$ 2.$ 3.$ 4.$ /p g' Salgd,tarjrin Megyei Jogri Vdros Kiizgyiil6s6nek 40/2 0 1 3. (1X. 2 6.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6sr6l sz6l6 6 2013. (II.2 1.) iinkorm flnyzati ren d elet m6d ositrlsirdl Salgotarj6n

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. N.-ee\ Lilt-cs-cl] a rzulnoki ilrd' lelcpiilc'cinck. ",.-,[1.li sgt Uirrluldrl<'e az c:ill egr cn l.''ig. '\'i

JEGYZ6KONYV. N.-ee\ Lilt-cs-cl] a rzulnoki ilrd' lelcpiilc'cinck. ,.-,[1.li sgt Uirrluldrl<'e az c:ill egr cn l.''ig. '\'i JEGYZ6KONYV T6szeg Kiizs6gi Onkorminyzat K6pviselti-testiilct6nek 2015' ' "---" -alujzo-i soron kiivetkczti testiileti iil6s616l' N,ILTTATO T,irs} i l.r Napirend clfbgaddsa 2.1 T,.lszeg Kilzsdg gazdas6gi

Részletesebben

Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek

Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek 45/2013. (X. 31.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi ktilts6gvet6sr6l sz6l6 612013. (II.21.) iinkorminyzati rendelet m6dositf srirril Salg6tarj6n Megyei

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. ELTERJESZTS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi

szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi KIVC.NAT Szigetvir Vfros Onkormfnyzati K6pviseldtestiilete 2010. december l4-i iil6s6nek je93rz6kiinyv6b6l Tfrqv: Hitelszerz6d6s meghosszabbftisi

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata Ervdnyes 2015. janu6r 29-tol Orsz69os Magyar M6h6szeti Egyestilet 1. 1.$. Az Orsz6gos Magyar M6h6szek Egyesiilete megbecstl6sben,

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY ALAPITO OKIRATA. 2015. jrfilius 15.

Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY ALAPITO OKIRATA. 2015. jrfilius 15. A Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY 77 ALAPITO OKIRATA 2015. jrfilius 15. ,,, A Harm6nia Vonal ALAPITVANY t: t, ;t, t, l ALAPIT6 OKIRATA Alulirott Alapit6 dr. Bilisics P6ter (lakcim: 1042 Budapest, J6zsef Attila

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

Ű Preambulum alapt tagok fontos feladatnak tartjk a Barcsi kistrsggazdasgi fejldsnek tnogatst a huminerfons fejlesztsvel, a vllalkozsok erstsvel,új munkahelyek teremtsvel,valamint a munkavllalk elhelyezkedsnek

Részletesebben

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre:

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre: ALApird oktrat ['PIIQ37t55-40/2011. A Fdvirosi K6r4y&l6s (..) Kry. sz. hatarozatfval try d6mos, hogy a koltsfuvetdsi intdzmdnykdnt rn6k0d6 Vigszfnhdz mogsdhik, As az 6ltrla eltdot lco4ftla&tog a k6sobbigkben

Részletesebben

JEGYZ6K6NYV. A k6pvisel6-testiilet 6 igen, I f6 nem szavazott szavazattal Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pviselot jegyzokonyv hitelesitonek kijeloli.

JEGYZ6K6NYV. A k6pvisel6-testiilet 6 igen, I f6 nem szavazott szavazattal Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pviselot jegyzokonyv hitelesitonek kijeloli. JEGYZ6K6NYV K6sziilt: Saj6kaza Kozs6gi Onkorm6nyzat kepviselo-testtilet6nek 2015. febru5r h6 26. h6 napj6n megtartott nyilt i.il6s6rol Az iil6s helve: Polgarmesferi Hivatal Tan6cskoz6 terme Jelen vannak:

Részletesebben

,rt;! EL6TERJESZTES. Ikt. sziim: 01-4119-54/2010. i"s. Szigetv:lr Vf ros Onkormf nyzati K6pvisel6testiilete 2010. okt6ber 28-i til6s6re

,rt;! EL6TERJESZTES. Ikt. sziim: 01-4119-54/2010. is. Szigetv:lr Vf ros Onkormf nyzati K6pvisel6testiilete 2010. okt6ber 28-i til6s6re szrcetvan vanos potcarmestere 790t SZIGETVAR ZniNyt ter 1.pf.42. Telefon: 131514-304 Telefonkcizp ont: 73 I 514-300, F ax 73 I 311-923 e-mail : onk ormany zat@szi getvar. hu,rt;! :if "i,..:'.ad t-tj i"s

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012.

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012. Kisújszlls Vros Polgrmestere 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 240 Fax: 59/321-139 e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu honlap: www.kisujszallas.hu MEGHÍVÓ Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Kpviselő-testülete

Részletesebben

Ö ú ú ú ú ú ú Ö ú ú ú Ó ú ú É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ö ú ú Ö Ú Ú Ó Ó É Ő Ó É ú ú Ó É É ú ú ú ú ú ú ú É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É ú ú Ó É ú É ú Ö Ö ú ú Ö ú ú ú ú ú Ö É É É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ó ú ú Ü ú Ü ú Ö Ű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22.

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22. NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Mayer Ktirolynd Tdrdk Jtinosnd Jenei Gyuldnd Nickl Erudbet Gydrgy Ferencnd Srimuhel Mifuilynd Farkas Ede Kozma Imre Kerezsi litszl6nd Czimler Jtinos OLih Andrdsnd Ncigel Jdnos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/347 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2008. december 19-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

ffi ffis,3*nuuo,r# a 48 /355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: kaza.polgarmester@parisat.hu MEGHiVO {eqit/.%\

ffi ffis,3*nuuo,r# a 48 /355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: kaza.polgarmester@parisat.hu MEGHiVO {eqit/.%\ ffi Kiizs6gi Onkormrinyzat Polgfrmester6t6l 3720 Saj6kaza, P et6fi u. 2. a 48 /355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: kaza.polgarmester@parisat.hu MEGHiVO Magyarorszaghelyi onkorm6nyzatokrol sz6lo 2011.6vi 189.

Részletesebben

EgE[Thazi. Ujra dnkorrndny z atot zs dlas ztunk. Vl. 6vfolyam 3. szdm. 2002. augusztus - okt6ber

EgE[Thazi. Ujra dnkorrndny z atot zs dlas ztunk. Vl. 6vfolyam 3. szdm. 2002. augusztus - okt6ber EgE[Thazi I Vl. 6vfolyam 3. szdm 2002. augusztus - okt6ber Ujra dnkorrndny z atot zs dlas ztunk Kcizs6giink vilaszt6polgirai is 6lhemek, s rem6liiik 6lnek is azon jogukkal, hogy fiabb n6gy 6vre kcizs6gi

Részletesebben

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. október 21-én a Budapest

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. október 21-én a Budapest BUAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. október

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Tóth Gellért al Gór Gyula

Részletesebben

ö ő ü Í ü ö ő ü Ö ó ö í ő ó ő ó ó ö ő ü ö í ü őö ó ú ó ö ó ő ü ö Ö ő ü ú ó ő ü í ú ó ö ő ü ó ö ő ő ő í ó ő ö Ö ő ü ó ó ö ő ü ú ö ú ó í ó ö Ö ő ü ö ü ő ü ö ő ö ő ü ü í ó ő ő ó ő ó ő ó ő í ó ó ő ú ú ö ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, és a következő határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, és a következő határozatot hozta: Iktatószám: 131-49/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága 2011. június 24-ei soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. tanácskozótermében)

Részletesebben

Emlékeztet. a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Bizottság alakuló ülésérl

Emlékeztet. a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Bizottság alakuló ülésérl Emlékeztet a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Bizottság alakuló ülésérl Helyszín: A Magyar Mérnöki Kamara tárgyalója, Budapest IX., Angyal u. 1. Idpont: 2006. július 6. Jelen vannak: A Bizottság tagjai,

Részletesebben

HIRMONDO NYERGESUJFALUI

HIRMONDO NYERGESUJFALUI NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Komeiner Jtizselnd Kurdi Jdzsefni Komeiner Milttilynd Lukasz Plternt Aveges Borbdkr Gt'621i Pdlny' Hurstittf i Imrc Horvdth Gyiirg!nd Merisz Andrti.rnd Dtizs Jcittos Fenyvsti

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

- polghester. - alpolghester, - jegyzo. - kkpviselok - a bizottshg kiilsos tagjai. - Kovhcs Mhia dt. isk.igazgat6

- polghester. - alpolghester, - jegyzo. - kkpviselok - a bizottshg kiilsos tagjai. - Kovhcs Mhia dt. isk.igazgat6 Az Oktatbi, Kul-s Cs Sport Bizottsag 2010. mhrcius 8.-iin /hctfb/ 16 drakor a Polghesteri Hivatal Tan6csterrnCben tartand6 iilcs6re. Napirendi pont : - polghester - jegyzo - alpolghester, - kkpviselok

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

o * r, ui.",i n.'l,; ;' K ;;;,1#[:,T,tiilfj

o * r, ui.,i n.'l,; ;' K ;;;,1#[:,T,tiilfj Budapest F6viiros X. Kertilet Kbbanyai Or*orminyzat Egyesitett B

Részletesebben

ü ö ö ü ü ű ö ü ü ö ü ö ö ű ü ö ü ö ö ö ö ü ü ö ö ú ü ö ö ü ú ü ö polgrmester: Balla Gvörgv Elmondja, hogy közmeghallgats egy kibvtett kpviseltestületi üls megl aptja, hogy a kpviseltestület egy f igazo

Részletesebben

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6!

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6! AJANLATKERE S Tisztelt Ajfnlattev6! A V6rosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft26-28., (a tovribbiakban: ajdnlatk6r6) ezriton k6ri fel aj 6nlattdtelr e az 6n 6ltal kdpviselt

Részletesebben

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. szeptember 12-én (kedden) 09.10 órai kezdettel tartott ülésérl

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. szeptember 12-én (kedden) 09.10 órai kezdettel tartott ülésérl Szám: 26/2006. JEGYZKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. szeptember 12-én (kedden) 09.10 órai kezdettel tartott ülésérl Jelen vannak: dr. Dietz Ferenc polgármester, Radványi

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET. 2011. június 28. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET. 2011. június 28. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2011. június 28. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E RENDELET száma 10/2011.(VI.29.)önkormányzati rendelet 11/2011.(VI.29.)önkormányzati

Részletesebben

INTER REAL AT]DIT K6NyvuzscAr,o ES GAZDASAcT uxacs.q,n6 znr. 44OO NYIREGYHAZA, BERCSE}.IYI ft 3. Tel./Fax: 4213-052, 42/ 422-088 E-mail: interreal@chello.hu rtrccnrr,nn r0lqtrvvtzscat,6r JEr,nNrEs A Nyiregyhizi

Részletesebben

JEGYZ6KO}{YV. Sz6m: 3

JEGYZ6KO}{YV. Sz6m: 3 Sz6m: 3 -,t C 12015. JEGYZ6KO}{YV mely k6sziilt Nagyv6zsony K

Részletesebben

PlJRDt MIHÁLY RaMÁN KuLTURÁLts EGYESÜLET Szkhelye: 5665 PUSZTAOTTLAKA Kossuth u.45. ASOCIATIA CULTURALA ROMANA MII{AI PTIRDI E-nail: boc$oreva@t-online.hu Kevermes s Vidke TakarkszÖvetkezet TelJFax: 00-36-66-631704

Részletesebben

ALAPiTO OKIRAT. Somogyi T6rsdgi Integruilt Szakk6pz6 Kdzpont Kciz6piskola, Szakiskola 6s Koll6gium. Somogyi TISZK Kiiz6p- 6s Szakiskola.

ALAPiTO OKIRAT. Somogyi T6rsdgi Integruilt Szakk6pz6 Kdzpont Kciz6piskola, Szakiskola 6s Koll6gium. Somogyi TISZK Kiiz6p- 6s Szakiskola. ALAPiTO OKIRAT A Somogy Megyei Onkorm nyzal Kdzgyil6se az 1990. dvi LXV. tv. 70. $-dban meghat6rozott kdtelez6 f'eladat6nak ell6tiis6ra szolgril6, a Munkaiigyi Miniszt6rium iiltal 1953-ban alapitott MiiM.

Részletesebben

18. Egyéb rendelkezések

18. Egyéb rendelkezések K i v o n a t Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek a 2010. vi költsgvetsről szl 7/2010. (II. 24.) önkormnyzati rendeletből 18. Egyb rendelkezsek (1) Az önkormnyzat működsi clú bevtelei nem

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Ondok Lászlóné elnök, Hammerné Magasházi Aphrodité és Kiriosz Judit testületi tag

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Ondok Lászlóné elnök, Hammerné Magasházi Aphrodité és Kiriosz Judit testületi tag Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.057-13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 25. napján

Részletesebben

ú ľ ä ü ú íď ľ ę Í ą ł ł Ä ľ ľ ő ľ ú ľ ő ľ ü ľ üľ ő ľ ľ ü ľ ľ ő ü ú ü ľ ľ ľ ő ľ í ľ ö ľ ü ľ ú ű ö í í ö í ľ í ľ ö ľ í í ö í ő ö ľ ő ö ö í ű ö í ľő ö ö ü Ż Ż í ż ľ í ö ö öľ ü ľ í ü ö ľ ő ő ľ í ľ ő ő ő ľ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

4. E rendelet december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

4. E rendelet december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/47 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzati Kpviselő-testületnek 2012. december 18-n (kedden), 16.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatsról. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme (emelet

Részletesebben

Í ű ű Í ű Í ú ú ú ű ű ű ú ú Í ú ű Panzi, ami lelretv teszi egyszeribenakr egy autbusznyi vendgfbgadst s elszllsolst. knlaz idegenforgalrnilehetsgekfejlesztst ja az blbvtsi rnunkk rnegkezdsea Szobirvnl.A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben