SZAKMAI BESZAMOLO. A MNL N6 grid Me gyei Lev 6lthr a kiiziin s 6 gs zolgi./rati terein ek fej leszt6s e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI BESZAMOLO. A MNL N6 grid Me gyei Lev 6lthr a kiiziin s 6 gs zolgi./rati terein ek fej leszt6s e"

Átírás

1 SZAKMAI BESZAMOLO A MNL N6 grid Me gyei Lev 6lthr a kiiziin s 6 gs zolgi./rati terein ek fej leszt6s e c 6lf, / azono sit6 szhmi -p illy ilzathnak elszdm o l6s rih oz A N6grrid Megyei Lev6lt6r abban a szerencs6s helyzetben van, hogy az elmrilt 6v folyamdn a volt N6gr6d Megyei Hadkiegdszit6 Parancsnoksdg 6pi.ilete amigyar Nemzeti Leveltitt vagyonkezel6s6be kertilt. Rdgi vrlgyunk teljesrilt, mivel ezzel egyitt lehet6s6giink nyilt az e ddi g hiirny z6 kd z6 s s 6 gi tere ink kialakitils 6r a. Az dptilet felilitasaru rdszben az EMMI riltal biztosftott kciltsegvetdsi keretb6l kertilt sor, ehhez j6rult hozzh - a jelenleg is zajlo, vegehez kdzeledo Uni6s t6mogat6sb6l megval6su- 6 - TIOP projekttink javitramegitdlt jelent6s forr6s. Mindezeknek kcjszonhet6en megval6sult az epilet levdlt6ri cdhi rltalakitdsa, az intezmdny munkatereinek, konyvthrdnak, restaur6l6 mrihely6nek, kutat6term6nek ffihelyezese, az eddi g hifny zo kozd s s6 gi tereink kialakf tris a. A Nemzeti Kultur6lis Alap t6mogat6srinak koszrinhet6en val6sult meg kozonsdgszolgf,lati tereinkbe a britor- 6s informatikai eszkdzbeszerzls. Konferenciriink, eload6saink megrendezlsdre az elmrilt 6vekben tfnsintezmenyekben keriilt sor, valamint - m6s megold6s hij6n - kor6bbi fo6ptiletiink folyos6in, melyek alkalmatlanok a feladatra. Az aula imm6r teret ad ideiglenes ki6llitrisainknak egy-egy torl6neti tdma bemut at6s6- val, az itt elhelyezett levdlt6ri ki6llit6 vitrinek segitsdgdvel pedig a levelt6rb an orz6tt eredeti dokumentumokat trirhatjuk az erdeklodok el6. Az eloadsteremben terveink szerint csalidtcjrt6net, Salg6tarj6n mriltja, illetve egydb, pedag6giai programjainkhoz kapcsol6d6 mini ki6llit6s lesz lffihato' A fentieken tril demonstrdci6s elemek kertilnek a restaur6l6 mrihelybe, illetve az emeleti folyos6ra a restaur6tori munka, az iratkezelds, a kozig azgatds ds a lev6'lt6r mriltj6nak bemutat6s6ra. Az aulitba elhelyezett ttttl6k, rill6 vitrinek, drintok6pernyos sztmit6geptart6 (virtu6lis ponthoz) ds iivegfahi lfltvttnyvrtrin kialakit6sa oly m6don tijrldnt, hogy ki6llit6si anyagainkat a lev6lt6r munkat6rsai konnyen, biztonssgosan, esztdtikusan helyezhess6k fel.,q- nattitasi anyagok megtekintdsdt energiatakardkos led vildgit6ssal oldjuk meg. Az ttj el6ad6terembe projektor es motoros fali vdszon keri.ilt felhelyez6sre. A teremhangosit6s eszkozeit is jelen pfiyfnatkereteiben szercztikbe: sz6noki pult, mikrofonok, erosito berendezds, hangdobozok illlvinnyal, szerelt hangfalk6bel ds audiok6bel, Ebben a tobbfunkci6s teremben val6sithatjuk meg pedag6giai programjainkat is. A kutat6terem m6ra m6r elavult butorzattnak cserdjdvel a kutatok koziinsdgbar6t kiszolgiissirt c6loztuk meg. Nagyobb alapteri.ileten, ergon6miai szempontokra is rigyelve, egyedileg tervezett britorokat szereztrink be" A berendez6s elhelye zeienel figyelembe vettiik a fenyviszonyokat, a munka6llomisokhoz elektromos- 6s internet csatlakozdst is biztositottunk. Kutat6i asztalok, karf6s kfrpilozott sz6kek, kdnyvespolcok, foly6iratszekrdny, be6pitett iratt6- ro6, kutat6si dokumentrici6 ds egydb segddanyagok elhelyez6sdt biztosit6 t6rol6 siekrdny, kdt olvas6fotel, it6asztal ds toldaldk, valamint mozg6skorliiozottak reszere beszerzett kinyithat6 asztal is helyet kapott. Ily m6don lehetosdgi.ink nyilt a helyben olvashat6 kdzikonyvt ttr bbvit6- sdre, illetve fj elemk6nt itt helyezhediik el friss foly6iratainkat is, hogy azokat kutat6ink is rendszeresen olvashass6k. A tov6bbi kutat6sra visszatartott iratok elhelyezdsdre szolg6l a ztrhato nattdrol6 szekrdny. A fels6 vil6gft6s mellett asztali led l6mprikkal teremtiink megfelelo fenyviszonyokat. A britorok 6s informatikai eszkozcik beszerz6se kozbes zeru\si elj6r6s keretdben tort6nt, a Magyat Nemzeti Leveltdr gazdasl,gi igazgatosttgfnak kdzremrikoddsdvel, A k<jzb eszerzlsi

2 elj6r6sb6l ad6d6an az el6zetesen bek6rt 6rajdnlatokt6l eltdr6 kdlts6ggel val6sultak meg a beszerzdsek. A fennmarad6 cisszegb6l lehet6sdgiink nyilt tcibb asztalii.a-., ldmpabeszerzsre (a korribban tervezett beszerz6si fr az eltelt id6szakban jelent6sen cscikkent), ill"tu. a kcjzcinsdgszolg6lati terek uj nyililszdroihoz m6retben 6s stilusiiban illeszked6 feny'dtereszto fiiggony vdsi.risf"/' is meg tudtuk val6sitani. Szakmai besz6mol6nkhoz mell6keljtik a tdteles britor- 6s term6klist5t, valamint az rijonnan berendezett t6rrol k6szrilt fot6dokument6ci6t. Osszess6g6ben elmondhatjuk, hogy eddigi sztikds hellyel rendelkezo kutat6termi.ink - hely6be rij, korszertibb szolg6ltat6sokat biztosft6, felszerelt helyis6g lep. Az aul6ban fel6pitett ki6llitotdrben imm6r lehetos6giink lesz dvente tcibbszor, adott tematika szerinti id6szaki ki6llitdsok ldtrehozilsilra, igy intezmdnytink alkalmass6 vfiik ana, hogy a sz6 szoros 6rtelm6ben szolgilltato leveltittd v6ljon. El6ad6teremmel sem rendelkeztiink.ddig, ezert amostani beruhdzfn olyan ndvekeddst jelent mennyisdgi 6s min6sdgi tekintetben is, amely a ki6llitoterhez hasonl6an megsokszo rozzamaj d kozmtivelod6si tevdkinysdgilnket. Mdlt6 m6don fogadhaduk vend6geinket, korszerti demonstriici6s eszkcizrik allnak rendelkezdstinkre, s nem utols6 sorban hat6konyabban vehetrink r6szt a fiatalok tcirt6nelmi ismereteinek elmdlyitds6ben. A megval6sitott fejlesztds 6ririsi el6reldpdst jelent a N6gr6d Megyei Lev6lt6r 6letdben, mely a Kolldgium megtisztel6 tdmogatdsandlktil nern val6suthatott,rotriu -"g. T6mogat6sukat ezfton is krjszciniiik, Salg6tarj 6n, mrijus 2. Tisztelettel: igazgat6

3 FOTÓDOKUMENTÁCIÓ A MNL Nógrád Megyei Levéltára közönségszolgálati tereinek fejlesztése célú, 3542/00254 azonosító számú pályázatának elszámolásához

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 NKA ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSA a NML közönségbarát fejlesztése célú, 3542/00254 azonosító számú pályázathoz Előadó terem berendezései Projektor konzol Hangosító erősítő Hangfal ( pár) Asztali mikrofon Hangfal kábel Mono audio kábel Dinamikus mikrofon + állvány Dinamikus mikrofon + állvány Hangfal állvány ( pár) Hurok erősítő Szónoki pult Projektor Motoros vetítővászon TÍPUS DB GYÁRI SZÁM Stell SAO 090S 23_00082 Stage Line STA _00083 Stage Line PAB-II2 MK2 23_00084 Stage Line GM _00085 Stage Line MSC-55/SW 23_00086 Stage Line MCA-56 23_00087 NTA-04 23_00088 NTA-04 23_00089 Stage Line PAST 64 SET 23_00090 Monacor LA _0009 Monacor Speech _00092 BenQ MX _ x83 23_00094 nincs B nincs nincs B06/ AC03/ PDC6E nincs

18 Kutatóterem berendezései Irodai forgószék 23_00095 Olvasó fotel borneo 23_00096 Olvasó fotel borneo 23_00097 Kutatói asztal 23_00098 Kutatói asztal 23_00099 Kutatói asztal 23_0000 Kutatói asztal 23_000 Kutatói asztal 23_0002 Kutatói asztal 23_0003 Kutatói asztal 23_0004 Kutatói asztal 23_0005 Könyvespolc _0006 Könyvespolc _0007 Könyvespolc _0008 Könyvespolc _0009 Könyvespolc _000 Könyvespolc _00 Könyvespolc _002 Könyvespolc _003 Könyvespolc _004 Könyvespolc _005 Könyvespolc _006 Könyvespolc rátét 23_007

19 Könyvespolc rátét Folyóiratszekrény Irattároló szekrény 8 rekszes Irattartó szekrény Mozgáskorl. Asztal Csővázas tárgyalószék Borneo Csővázas tárgyalószék Borneo Csővázas tárgyalószék Borneo Csővázas tárgyalószék Borneo Csővázas tárgyalószék Borneo Csővázas tárgyalószék Borneo Csővázas tárgyalószék Borneo Csővázas tárgyalószék Borneo Iratszállító kocsi Gardenia függöny 23_008 23_009 23_ _002 23_ _ _ _ _ _ _ _ _003 23_ _ _ _ _ _ _ m

20 Íróasztal+toldalék+ konténer Könyvespolc rátét Kiállító tér berendezései Üvegvitrin 80X85X80 23_ _ _ _004 23_ _ _ _ _ _ _ _ _ _005 23_ _ _ _0054

21 Tároló vitrin 00X25X80 Tároló vitrin 00X25X80 Érintőképernyős számítógéptartó Fali vitrin 50X7X0 Álló vitrin 00X20X60 Álló vitrin 00X20X60 23_ _ _ _ _ _006

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 kiemelt projekt Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban

TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 kiemelt projekt Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban kiemelt projekt fejlesztés a közoktatásban Kitölthető: 2013. június 17. 23:00-ig Tisztelt Intézményvezető, Tisztelt Kolléga! Köszönjük, hogy részt kíván venni a Intézményi informatikai infrastruktúra kiemelt

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Inkubátorház-fejlesztés Pápán KDOP-1.1.1/AB-11-2012-0039

Inkubátorház-fejlesztés Pápán KDOP-1.1.1/AB-11-2012-0039 Inkubátorház-fejlesztés Pápán KDOP-1.1.1/AB-11-2012-0039 1. Inkubátorház-fejlesztés Pápán KDOP-1.1.1/AB-11-2012-0039 2. Tartalomjegyzék: 1. Ügyvezetői köszöntő 2. A projektgazda bemutatása 3. Inkubátorház

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Tíz év után BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Budapest, 2008 1 ABTL BESZAMOLO tiz ev utan.indd 1 2008. 09. 18. 15:54:17 TARTALOMJEGYZÉK Tíz év után 3 A

Részletesebben

A MAGYAR LEVÉLTÁRI RENDSZER JÖVŐJE

A MAGYAR LEVÉLTÁRI RENDSZER JÖVŐJE 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium Levéltári Kollégiuma A MAGYAR LEVÉLTÁRI RENDSZER JÖVŐJE Javaslat a levéltári szervezet reformjára Kidolgozta a Levéltári Kollégium által kiküldött munkabizottság (Lakos

Részletesebben

A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást

A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást INTERJÚ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Beszélgetés Imre Annával, az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet fômunkatársával A fiatalabb korosztályok

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Siroki vár és tájház

Siroki vár és tájház Siroki vár és tájház A vár története Sirok a Mát ra ke le ti ha tá rán és a Bükk fe lé nyú ló domb vi dék szé lén fek szik. A dél fe lé tar tó Tarna völ gye itt össze szű kül, majd kiszélesedik. Valószínű

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

--- . szamu eloterjesztes. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere

--- . szamu eloterjesztes. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere ---. szamu eloterjesztes Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere Eloterjesztes a Nepjoleti Bizottsag reszere a Kobanyai Kabitoszeriigyi Egyezteto Forum 2013. evi es a 2014. ev

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dobozos vagy egyedi szoftver

Dobozos vagy egyedi szoftver Konstantinusz Kft. 2011 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Mit értünk dobozos vagy egyedi rendszeren... 4 3.1 Dobozos rendszer:... 4 3.2 Egyedi rendszer:... 4 4 A megrendelő szempontjából...

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

A javasolt, ill. szükséges fejlesztési igény, dologi kiadás, személyi jellegű juttatások. Tervezett A várható hozadéka, hatása.

A javasolt, ill. szükséges fejlesztési igény, dologi kiadás, személyi jellegű juttatások. Tervezett A várható hozadéka, hatása. JAVASLAT a BFT-KT által kidolgozott Köz- és Vízbiztonsági Program 2015. évi költségvetési támogatásához (költségvetés az érintett szervezetek javaslatai szerint) Verzió: Egyeztetett táblázat 2015.04.23.

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

Plotinus Holding Nyil. nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g. ld5kiizi vezet6s6gii. mol6. 201sQl. K6sztilt: z0t1lo4l09

Plotinus Holding Nyil. nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g. ld5kiizi vezet6s6gii. mol6. 201sQl. K6sztilt: z0t1lo4l09 Plotinus Holding Nyil nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g ld5kiizi vezet6s6gii mol6 201sQl K6sztilt: z0t1lo4l09 Vezet6s6gi jelent6s A Plotinus Holding Nyrt. jelent6s6ben a 2015-tis els6 negyeddv folyamatair6l

Részletesebben

Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok

Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok Állományrendezés A könyvtárak anyagát, más szóval gy jteményét szükségszer bizonyos meghatározott elvek alapján rendezni, rendszerbe rakni, különben csak dokumentumok

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

Ami a dolgozókat illeti: Jut eszembe! Beszámolási rendszer!

Ami a dolgozókat illeti: Jut eszembe! Beszámolási rendszer! Még a múlt században, azon törtük a fejünket, hogy az informatikát miként lehet felhasználni a KÖJÁL, a későbbi az ÁNTSZ tevékenységében. Érdemes visszagondolni ezekre az időkre, mert a jelen helyzet eredményei

Részletesebben

Általános elméleti alapok. Sávszélesség. Jellemz sávszélességek. Adatátviteli sebesség (digitális sávszélesség)

Általános elméleti alapok. Sávszélesség. Jellemz sávszélességek. Adatátviteli sebesség (digitális sávszélesség) Általános elméleti alapok Fizikai átviteli jellemz k és módszerek Webprogramozó + ISGT Sávszélesség analóg rendszerek esetén használt fogalom egy adott analóg jel maximális és minimális frekvenciájának

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról TÁMOP-2.3.3.A-09/1 TÁMOP-2.3.3.A-09/2 (Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva) A pályázat általános bemutatása A TÁMOP-2.3.3.A-09/1

Részletesebben