A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program"

Átírás

1 A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP /

2 Amikor a változás szele fúj, egyesek védőfalakat építenek, mások szélmalmokat /kínai közmondás/

3 A Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez az alábbi témában: TÁMOP /08/2, Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. A szerződés tárgya: Szakmai és tartalmi megújulás a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási és Nevelési Központban. A projekt kezdete: A projekt megvalósításának legkésőbbi időpontja: A projekt összköltsége: Ft A projekt végrehajtásában 8 résztvevő feladat-ellátási hely között a SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye külön-külön szervezeti egységként is nyertes résztvevője a pályázatnak. Óvodánk esetében a megítélt támogatás mindösszesen: Ft.

4 A jövőben nem annyira kiképzett embereket kell az oktatásnak produkálnia, mint inkább képezhető embereket, akik képesek tanulni.

5 Legyen mindig LEVEGŐ, hogy lélegezhess, TŰZ, hogy melegedhess, VÍZ, hogy ihass és FÖLD, hogy élhessünk. A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése a kompetencia alapú nevelés, oktatás elterjesztése. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú nevelés módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza meg. Elősegíti a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a gyermekek képességeinek egyénre szabott fejlesztését és megerősítését.

6 Projekt célcsoportjai: Pedagógusok: bővíti a módszertani lehetőségeiket a változatos eszközök használata. Óvodánkba járó gyermekek : sokoldalú ismeretszerzési lehetőség biztosítása. Az ingerszegény környezetben élő családok (60%): a helyzetükből adódó hátrányok csökkentése az eszközök, programok, játékok biztosításával. Az iskola tanítói, akikkel együttműködve az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését szorgalmazzuk.

7 Hosszabb távú, általános célok: Hosszú távú célunk a programcsomag bevezetésével hozzájárulni a községek gyermekeinek életen át tartó tanulásának megalapozásához, ezáltal a képzettségi szint javításához, a munkanélküliség, a szegénység csökkentéséhez. az egész életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása a gyermekek általános képzettségi szintjének javítása, ezáltal a foglalkoztatottsági szint javítása a hátrányos helyzetből adódó leszakadás csökkentése a társadalmi beilleszkedés elősegítése környezettudatos magatartás kialakítása

8 Rövid távú konkrét célok: Az óvodába járó gyermekek a projekt során beszerzésre kerülő eszközök, játékok használatával több és szélesebb körű ismerethez juthatnak, ami segíti egyéni kompetenciáik fejlődését. Célunk, hogy az intézménybe járó gyermekek 100 %-a hozzájuthasson e lehetőségekhez, hiszen többségük erősen ingerszegény környezetben él.

9 ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI FELADATOK A kompetencia alapú oktatás bevezetése, elmélyítése Oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja Modern pedagógiai módszertan alkalmazása Digitális tartalmak, IKT eszközök alkalmazása Pedagógus továbbképzések Tanácsadói szolgáltatások igénybe vétele

10 A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázati program várt eredményei: Az új módszerek, eszközök megismerése. Az ismeretek gyakorlati alkalmazása, majd ezek átadása a kollégáknak. A gyermekek személyiségfejlesztésének még magasabb szinten való megvalósítása. Céltudatosabb személyiségfejlesztés és hátránykompenzáció. Az óvoda iskola közötti átmenet megkönnyítése. Közvetlen partnereink elégedettségének elérése óvodai nevelésünkkel kapcsolatosan. A kompetencia alapú fejlesztés nekünk, pedagógusoknak új lehetőségeket kínált a szemléletformálásra, az attitűdváltásra, a pedagógiai megújulásra.

11 A pályázatban vállalt tevékenységeink: Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése a nagycsoportban, 21 gyermek bevonásával. Természetvédelem és egészséges életmód témakörben 3 hetet meghaladó projekt kidolgozása és megvalósítása. Néphagyományok témakörhöz kapcsolódó témahét kidolgozása és megvalósítása. Helyi nevelési program módosítása. IKT eszközök használata az óvodai tevékenységek 25%-ában.

12 IPR módszerek alkalmazása az óvodai tevékenységek 40%-ában. Önálló intézményi innováció kidolgozása. Módszertani képzéseken veszünk részt. Jó gyakorlatok átvétele olyan intézményektől, akiknél már működik a rendszer. Amit megtanulunk, továbbadjuk, nyilvánossá tesszük. Új módszereket, tanítási-tanulási formákat valósítunk meg.

13 Beszerzésre került eszközök Meseládikó Marék Veronika könyvei

14 3 db Fujitsu Amilo laptop Irodaszerek, nyomtatási kellékek

15 Mi a kompetencia? Egyszerűen fogalmazva: Képességek, készségek, amelyek hozzásegítenek, hogy az ismereteinket, tudásunkat alkalmazni tudjuk a mindennapokban, a folytonosan változó világban.

16 Ismeret Képesség Kompe- tencia Attitűd

17 A kompetencia alapú óvodai programcsomag felépítése CÉL A komplex fejlesztés területei Óvodából iskolába való átmenet Inkluzív pedagógia Játék, érzelmi-, erkölcsi nevelés Tartalom Komplex fejlesztési terv Levegő júl., aug., szept. Tűz okt., nov., dec., Víz jan., febr., márc., Föld ápr., máj., jún.,

18 Tűz Fejlesztési Tématerv Víz Fejlesztési Tématerv Föld Fejlesztési Tématerv Levegő Fejlesztési Tématerv

19 A fejlesztési területek kapcsolata Külső világ tevékeny megismerése Matematikai tartalmú tapasztalatok Irodalom - Anyanyelv Vizuális nevelés A világ befogadásának elérhetőségei Kiegészítő segédlet Játsszunk? Természetesen! Drámajáték Óvodai bábjáték Mozgásos játék Zenevarázs Játék példatár Hagyományok

20 MACKÓ CSOPORT A programcsomagot bevezető óvodapedagógus: Priskin Ágota

21 Milyen várható hatásai vannak a kompetencia alapú óvodai programcsomagnak a gyermek szempontjából? Lesznek tapasztalatai a célorientált együttműködésben, örömét leli csoportmunkában. Lesz bátorsága probléma helyzetekben önálló ötleteket adni a megoldáshoz. Nem okoz gondot számára eszközök használata. Élni tud a választás és döntés jogával. Tudja, joga van a tévedéshez, és az újrakezdéshez, újrapróbáláshoz.

22 Az előkészítő munka főbb fázisai óvodánkban A programcsomag bevezetésével kapcsolatos szakmai előkészítő munka június-július hónapban kezdődött meg, amikor is a megvalósításban érintett óvodapedagógusok ismerkedtek az óvodai programcsomag tartalmával, eszközeivel. E téren segítségünkre voltak mindazok az internetes oldalakon, adatbázisokban fellelhető dokumentumok, amelyek ekkor még nem álltak eredeti nyomtatott formában rendelkezésünkre. A segédanyagok, modulok megismerésének, letöltésének és nyomtatásának időszaka volt e két hónap. Ugyanakkor fontosnak éreztük azt is, hogy egy olyan óvodai csoportnaplót szerkesszünk, amely a későbbiekben is alkalmassá válhat a kompetencia alapú óvodai programcsomag során alkalmazott tevékenységek rögzítésére, dokumentálására. Az átdolgozott óvodai csoportnapló már augusztus hónapban nyomtatott formában rendelkezésünkre állt, megkönnyítve ezzel az óvodapedagógusok munkáját.

23 A kompetencia-team létrejöttének előzményei Óvodánkban 1 gyermekcsoportban, a nagycsoportban ez év szeptemberétől kerül bevezetésre a programcsomag. Szükségét éreztük annak is, hogy valamennyi óvodapedagógus ismerje meg a kompetencia-alapú óvodai nevelés módszertanát, eszközrendszerét, hiszen felmenő rendszerben kerül a továbbiakban annak bevezetése óvodánkban. Az első, bevezető év tapasztalataiból, sikereiből és esetlegesen bekövetkező nehézségekből okulva bizonyosan könnyebbé válik majd az ezt követő nevelési év tervezése, kivitelezése. A jó gyakorlatok, innovációk, sikeres projektekben, témahetekben való aktív közreműködés, a képzések sokszínűsége, a többi óvodai feladatellátási hely tapasztalata és segítő szándékú megnyilvánulása hozzá segít mindannyiunkat a szakmai megújuláshoz.

24 A kompetecia-team tagjainak megválasztása én tartott alkalmazotti és nevelőtestület értekezlet keretében kerültek véglegesítésre a team-tagok. A kompetencia team tagjai: Gondos Gabriella tagintézmény vezető-helyettes Kiticsics Anikó szakmai vezető, óvodapedagógus- középsőcsoport Priskin Ágota, a programcsomagot bevezető óvodapedagógusnagycsoport Györkő Edit óvodapedagógus-kiscsoport

25 A team céljai, feladatai A kompetencia-alapú óvodai programcsomag megismerése és elterjesztése óvodánkban. A szülők megismertetése és meggyőzése a programcsomagban alkalmazott módszerek eszközök, tartalmak, tevékenységformák sokszínűségéről, azok alkalmazása során gyermekeik fejlődésére gyakorolt pozitív hatásairól. A programcsomag bevezetésének segítése, ütemezése óvodánkban. Folyamatos kapcsolatteremtés és kiépítés olyan óvodákkal, ahol már több éve dolgoznak e módszerrel. A tanév során legalább havonta 1 alkalommal a kompetencia-team tanácskozása az aktuális feladatok, esetleges nehézségek megbeszélése és megoldása kapcsán. Folyamatos önképzés, hasznos anyagok letöltése, azok megosztása a többi pedagógussal. Tájékoztatási kötelezettségben vállalt szerep- cikkek írása, publikációk, stb. Projektekben, témahetekben, innovációkban való aktív munka. Egymás munkájának fokozottabb megismerése, segítségnyújtás, támogatás.

26 Kezdeti nehézségeink Az óvodai programcsomag bevezetésével kapcsolatban az alábbi nehézségekkel kellett szembesülnünk a napi gyakorlatban: A programcsomaghoz tartozó eszközök, módszertani kiadványok, segédanyagok nem álltak, és azóta sem állnak eredeti formájukban rendelkezésünkre; azokat csak letöltött formában tudjuk használni. A pályázati keretösszegből az eszközök csak egy részét állt módunkban megrendelni, a többit egyéb forrásból kell megoldanunk. A dokumentáció létrehozásához és tárolásához szükséges irodaszerek még beszerzés alatt álltak. A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetését segítő képzések késve indultak meg. A felsorolt kezdeti nehézségeket áthidaltuk, a problémamegoldás hozzásegített mindannyiunkat a sikeres megvalósításhoz.

27 A projekt futamideje alatt szakértők, tanácsadók kísérték figyelemmel az óvónők munkáját, akik több alkalommal, segítő szándékkal jelentek meg az óvodában.

28 Szaktanácsadóink Folyamattanácsadó: Nagy Lajosné Óvodai kompetencia mentor: Katóné Antal Yvette IPR módszertani mentor: Hegedűs Jolán

29 A pályázathoz kapcsolódó képzések Változásmenedzsment, projektmenedzsment -30 óra IKT oktatásban történő alkalmazását segítő képzés kisiskolás korban- 30 óra Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: A kompetenciafejlesztő óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés 30 óra Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Hatékony tanulómegismerési technikák 30 óra Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Tevékenységközpontú pedagógiák- 30 óra Óvodai IPR alkalmazására felkészítő tantestületi képzés- 30 óra IPR alkalmazását támogató módszertani képzés - Drámapedagógia 60 óra Új tanulásszervezési módszerek- 30 óra SNI-s gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés -60 óra 2009.augusztus június november 13., május 7-8., április február 5-6., április , jan febr Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Priskin Ágota Priskin Ágota Priskin Ágota Priskin Ágota Gondos Gabriella, Györkő Edit, Gyenesné Klett Ibolya, Judtné Berényi Tímea, Kiticsics Anikó, Priskin Ágota Gondos Gabriella, Györkő Edit, Judtné Berényi Tímea, Kiticsics Anikó, Priskin Ágota Gondos Gabriella Györkő Edit

30

31 Nyilvánosság Partnereink számára rendszeresen tájékoztatást adunk óvodánkban történt főbb eseményekről a helyi sajtóban, a települési honlapon. A szülőket szülői értekezleteken, fórumokon, plakátokon és meghívókon keresztül tájékoztatjuk.

32 Lépések május 29-én a feladatellátási helyek együttes projektindító szakmai napján vettünk részt Szentlőrincen augusztus 28-án óvodánkban projektindító szakmai napot szerveztünk a nevelőtestület és az óvodahasználók számára szeptember 9-én szülői értekezlet keretében a projektvezető és a szakmai vezető tájékoztatta a megjelenteket a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésével kapcsolatban.

33 szeptember 15-ig elkészítettük a Kompetencia-team éves munkatervét. A team összejövetelek rendszeresek, célja az feladatellátási helyen belüli szakmai konzultáció. 5. A program működtetéséhez szükséges Irodaszerek, laptopok beszerzése és átadása megtörtént. 6. A programcsomaghoz kötődő szakmai segédanyagokat az internetről letöltve ismertük meg és alkalmaztuk.

34 október 1.-től, a TŰZ modullal kezdődően került bevezetésre az óvodai programcsomag 1 gyermekcsoportban. TŰZ OKTÓBER DECEMBER 31. SZONEK BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / december 8-án partneri fórumot szervezünk, melynek célja a kompetencia alapú óvodai programcsomagban résztvevő gyermekek szüleinek, partnereinknek tájékoztatása az elért eredményekről. 9. A hagyományőrzéshez kötődő témahét előkészítése novemberben megtörtént, megvalósítására december közt került sor Luca, a boszorkány elnevezéssel. LUCA, A BOSZORKÁNY ÓVODAI TÉMAHÉT DECEMBER SZONEK BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE PEJ!!! Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP /

35 10. Januártól a VÍZ témakörben tevékenykedtek a gyermekek,, az ehhez kapcsolódó előkészítő munka megtörtént. VÍZ Sok esőcseppből csak egy van, ami tiéd, jól vigyázz hát rá. A csobogó víz a természet dallama, életnek vére. Soproni G. László 11. A természetvédelem-egészséges életmód témakörben projektet terveztünk. A megvalósításra március április 16. közt kerül sor KÉK BOLYGÓ címmel. VÍZ január 1.- március 31. SZONEK BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / KÉK K BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT március m 22. április 16. SZONEK BükkB kkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézm zménye 12. KÉK BOLYGÓ projekt március április 16. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP /

36 FÖLD 13. Önálló intézményi innováció kidolgozása. Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb a mi Földünknél. Lehet, létezik ő is, aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyom, máskor megriaszt egy álom, hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény, hogy a tűz, már nem vigyáz e cseppnyi Földre, s el kell mennünk mindörökre. Sztevanovity Dusán 14. HOP módosítása /folyamatos/ 15. FÖLD LD április 5.- június 30. SZONEK BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE Áprilistól a Föld témakörben tevékenykedtek a gyermekek, az ehhez kapcsolódó előkészítő munka megtörtént. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP /

37 május: Jó gyakorlatok feltöltése a szolgáltatói kosarába Helyszíni szemle május Szülői elégedettséget vizsgáló kérdőívek értékelése, következtetések levonása

38 Helyszíni szemle képekben

39 1. számú szülői kérdőív május Kérdés 1. Óvodánkban biztosítékot kapnak a szülők arra vonatkozóan, hogy a program középpontjában gyermekük áll. 2. A program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is. 3. A boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk gyermeke(i)k számára. 4. A szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének. 5. A program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz a következő oktatási folyamathoz, az iskolához. 6. A hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van. 7. Figyelembe veszik a gyermeke(i) egyéni és életkori sajátosságait. 8. A TÁMOP pályázathoz kapcsolódó Luca, a boszorkány témahét tevékenységeinek megítélése. 9. A TÁMOP pályázathoz kapcsolódó Kék bolygó projekt tevékenységeinek megítélése. 10. A TÁMOP pályázathoz kapcsolódó szülői tájékoztatás megítélése. /újság, honlap, plakát, meghívók, stb./ Elégedetlen Teljes mértékben elégedett

40 20 db kérdőív került kiküldésre, ebből 15 db érkezett vissza intézményünkbe. Kérdés 1. Óvodánkban biztosítékot kapnak a szülők arra vonatkozóan, hogy a program középpontjában gyermekük áll. Értékelés 4,00 2. A program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is. 3,80 3. A boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk gyermeke(i)k számára. 4,73 4. A szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének. 4,66 5. A program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz a következő oktatási folyamathoz, az iskolához. 6. A hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van. 7. Figyelembe veszik a gyermeke(i) egyéni és életkori sajátosságait. 8. A TÁMOP pályázathoz kapcsolódó Luca, a boszorkány témahét tevékenységeinek megítélése. 9. A TÁMOP pályázathoz kapcsolódó Kék bolygó projekt tevékenységeinek megítélése. 10. A TÁMOP pályázathoz kapcsolódó szülői tájékoztatás megítélése. /újság, honlap, plakát, meghívók, stb./ 4,53 4,40 4,40 4,26 4,20 4,20 Összesen: 4,31 5 = teljes mértékben elégedett 4 = többnyire elégedett 3 = általában elégedett 2 = nem elégedett 1 = elégedetlen

41 1.számú szülői kérdőív 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1.KÉRDÉS 2.KÉRDÉS 3,KÉRDÉS 4.KÉRDÉS 5.KÉRDÉS 6.KÉRDÉS 7.KÉRDÉS 8.KÉRDÉS 9.KÉRDÉS 10.KÉRDÉS Összesen 0,00

42 Megállapítások A szülők 75%-a élt a lehetőséggel, és válaszolt a kérdőívben szereplő kérdésekre. Kérdés 1. Óvodánkban biztosítékot kapnak a szülők arra vonatkozóan, hogy a program középpontjában gyermekük áll. Értékelés 80,00% 2. A program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is. 76,00% 3. A boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk gyermeke(i)k számára. 94,60% 4. A szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének. 93,20% 5. A program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz a következő oktatási folyamathoz, az iskolához. 6. A hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van. 7. Figyelembe veszik a gyermeke(i) egyéni és életkori sajátosságait. 8. A TÁMOP pályázathoz kapcsolódó Luca, a boszorkány témahét tevékenységeinek megítélése. 9. A TÁMOP pályázathoz kapcsolódó Kék bolygó projekt tevékenységeinek megítélése. 10. A TÁMOP pályázathoz kapcsolódó szülői tájékoztatás megítélése. /újság, honlap, plakát, meghívók, stb./ 90,60% 88,00% 88,00% 85,20% 84,00% 84,00% Összesen:86,20%

43 2. számú szülői kérdőív május Kérdés 1. Milyennek ítéli meg az óvoda környezetének biztonságát? 2. Milyennek ítéli meg az óvodai környezet esztétikumát, rendezettségét? 3. Milyennek ítéli meg a csoporthoz tartozó helyiségek tisztaságát? 4. Milyennek ítéli meg gyermeke csoportjának felszereltségét? 5. Megfelelőnek tartják-e óvodánk nyitvatartási idejét? 6. Milyennek ítéli meg kapcsolatát gyermeke óvónőivel? Elégedetlen Teljes mértékben elégedett Ha szükséges, el tudja érni a pedagógusokat? Megfelelőnek tartják-e az óvodai beilleszkedés segítését, az anyás beszoktatás lehetőségét? 9. A dajka az óvodapedagógusokkal együttműködve megfelelően vesz részt gyermeke nevelésében? 10. Az óvodapedagógusok nevelő oktató munkájával mennyire elégedett?

44 11. Az óvoda változatos tevékenységformákkal áll gyermeke rendelkezésére.? (lovaglás, tánc, projektek, kirándulások, séták, műsoros rendezvények) 12. Megfelelőnek tartják-e a szülői értekezletek gyakoriságát? 13. Szülői értekezleten, fogadó órán, nyílt napon, családlátogatáson, egyéni beszélgetések során, valamint írásban a faliújságon, helyi újságban, települési honlapon gyermekmunkák által megfelelő tájékoztatást kap-e gyermeke fejlődéséről, a csoport és az óvoda életének eseményeiről? 14. Lehetősége van arra, hogy bekapcsolódjék az óvoda különböző tevékenységeibe? 15. Milyen mértékben elégedett óvodai rendezvényeink gyakoriságával, színvonalával? 16. Mit gondol? Elegendő ismerettel rendelkezik az óvodában folyó munkáról? 17. A pedagógusok fel tudják kelteni a gyereke érdeklődését a tevékenységek kapcsán? 18. Személyes törődést is kap a gyermeke ebben az óvodában? 19. Gyermeke értékelésénél az egyéni képességeit is figyelembe veszik a pedagógusok? 20. Milyennek ítéli meg óvodánk és az iskola kapcsolatát? Összesen:

45 20 db kérdőív került kiküldésre, ebből 15 db érkezett vissza intézményünkbe. Kérdés Értékelés % 1. Milyennek ítéli meg az óvoda környezetének biztonságát? % 2. Milyennek ítéli meg az óvodai környezet esztétikumát, rendezettségét? 3. Milyennek ítéli meg a csoporthoz tartozó helyiségek tisztaságát? % % 4. Milyennek ítéli meg gyermeke csoportjának felszereltségét? % 5. Megfelelőnek tartják-e óvodánk nyitvatartási idejét? % 6. Milyennek ítéli meg kapcsolatát gyermeke óvónőivel? % 7. Ha szükséges, el tudja érni a pedagógusokat? % 8. Megfelelőnek tartják-e az óvodai beilleszkedés segítését, az anyás beszoktatás lehetőségét? 9. A dajka az óvodapedagógusokkal együttműködve megfelelően vesz részt gyermeke nevelésében? % % 10. Az óvodapedagógusok nevelő oktató munkájával mennyire elégedett? 4, %

46 11. Az óvoda változatos tevékenységformákkal áll gyermeke rendelkezésére.? (lovaglás, tánc, projektek, kirándulások, séták, műsoros rendezvények) 12. Megfelelőnek tartják-e a szülői értekezletek gyakoriságát? 13. Szülői értekezleten, fogadó órán, nyílt napon, családlátogatáson, egyéni beszélgetések során, valamint írásban a faliújságon, helyi újságban, települési honlapon gyermekmunkák által megfelelő tájékoztatást kap-e gyermeke fejlődéséről, a csoport és az óvoda életének eseményeiről? 14. Lehetősége van arra, hogy bekapcsolódjék az óvoda különböző tevékenységeibe? 15. Milyen mértékben elégedett óvodai rendezvényeink gyakoriságával, színvonalával? 16. Mit gondol? Elegendő ismerettel rendelkezik az óvodában folyó munkáról? 17. A pedagógusok fel tudják kelteni a gyereke érdeklődését a tevékenységek kapcsán? 18. Személyes törődést is kap a gyermeke ebben az óvodában? 19. Gyermeke értékelésénél az egyéni képességeit is figyelembe veszik a pedagógusok? 20. Milyennek ítéli meg óvodánk és az iskola kapcsolatát? % % % % % % % % % % Összesen: %

47 2.számú szülői kérdőív 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 1.kérdés 2.kérdés 3.kérdés 4.kérdés 5.kérdés 6.kérdés 7.kérdés 8.kérdés 9.kérdés 10.kérdés 11.kérdés 12.kérdés 13.kérdés 14.kérdés 15.kérdés 16.kérdés 17.kérdés 18.kérdés 19.kérdés 20.kérdés 0

48 Jó gyakorlatok átvétele IKT- tanulói laptop program Gyere velem - drámapedagógiai program Székesfehérvár Az átadó intézmény : Napsugár Óvoda Királyegyháza Az átadó intézmény: SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye A tanulói laptop programot ingyenesen vehettük át.

49 Saját innovációink feltöltése Saját fejlesztésű jó gyakorlatainkat áprilisi-májusi időszakban feltöltöttük a szolgáltatói kosarába. Egészségedre!" témahét Mackóvilág" projekt Ősz kincsei" témahét Ügyes mancsok Agyagozástól a fazekasságig az oviban! A TÁMOP projekt keretében kifejlesztett saját innovációink feltöltése folyamatban van. Kék bolygó projekt Luca, a boszorkány témahét Átkaroló óvodai beilleszkedést segítő program

50 2010. június Tanévet záró értekezlet 1. Nevelőtestületi értekezlet keretében a HELYI NEVELÉSI PROGRAM ELFOGADÁSA.

51 2. Éves képes beszámoló a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásának tapasztalatairól.

52 3. Szakmai vezető képes beszámolója a TÁMOP pályázathoz kötődő tevékenységeinkről A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP /

53 Jelen pillanatban elmondhatjuk, hogy a pályázatban vállalt eddigi tevékenységeket sikeresen és maradéktalanul, a tervezett módon és időben megvalósítottuk. Az eddig lezárult programok során, valamint a napi játékos ismeretszerzések alkalmával az óvodapedagógusok igyekeztek az IKT eszközöket minél szélesebb körben alkalmazni, megismertetni azok használatát a gyermekekkel. A mindennapos kompetencia a alapú óvodai programcsomag alkalmazása mellett óvodapedagógusaink folyamatosan dolgoznak a már megvalósult projekt, témahét, egyéb innovációk, jó gyakorlatok leírásával, igényes dokumentálásával; továbbá szakmai programokon, bemutató foglalkozásokon vesznek részt.

54 A feladatellátási helyek nevelőtestületeivel kialakítottuk azokat a formális, ill. informális kapcsolatrendszereket, amelyek segítségével megvalósulhat az egymástól való tanulás lehetősége, a tapasztalatcsere, egymás szakmai munkájának megismerése és elismerése. A közel egy esztendő közös gondolkodása, összedolgozása eredményeképpen valóban szakmai és tartalmi megújulás részesei lehettünk innovatív intézményeinkben.

55 Forrás: A SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének a TÁMOP / projekthez kapcsolódó dokumentumai és képanyaga. Összeállította: Kiticsics Anikó Bükkösd, június 15. Elérhetőségeink: SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd, Ságvári Endre utca /

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei CIVITAS Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Budapest, 2007. május 04. A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei Készítette: Labáth Ferencné

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0067 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE 1 FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐS A TÁMOP 3.1.4. szerződés aláírása 2009.július

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben C S E L E K V É S I T E R V A célhoz rendelt feladatok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Projektmenedzser: Varga András Projektasszisztens:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési - oktatási intézményeiben

megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési - oktatási intézményeiben TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési - oktatási intézményeiben Készítette: Dr. Kanyóné Dr. Molnár Regina A kutatás céljai

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: 202461 Intézményvezető neve: Bendli Tiborné Intézményvezető oktatási azonosítója:

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat

Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat 2009. AUGUSZTUS Augusztus 17-18-19 Projektmenedzsment képzés Augusztus 17-18-19 Szövegértés-szövegalkotás módszertani képzés Augusztus 24-25-26 Matematika módszertani

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1. Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

TÁMOP-3.1.4-08/1. Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról TÁMOP-3.1.4-08/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Pályázati

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK Intézmény neve: Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 036307 Intézmény vezető: Wusching Mária Rita Öni terv kezdő dátuma: 2018.09.01 Öni terv befejező

Részletesebben

Szent László Általános Iskola Csanytelek

Szent László Általános Iskola Csanytelek Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím: 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon: +36 (63) 57-946 web: www.csongradikisterseg.hu TÁMOP-3..4/08/2 2008-036 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Ferenczné Teleky Éva Igazgató, vezető szaktanácsadó Szolnok Városi Óvodák Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban

FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban SZVÓ Szakmai Nap 2017.03.28. Készítette: Bencsik Mária tagintézmény vezető Az integráció integrálás, fogadás : a Magyar értelmező kéziszótár

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben ZÁRÓKONFERENCIA Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető TÁMOP 3.1.4 Jót s jól! Használható tudást mindenkinek! CÉL 1. A munkaerőpiac igényeinek való megfelelés 2. Az egész életen át tartó tanulás

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE 2017-2019 Készítette: Kozmer Imre Gyula intézményvezető mesterpedagógus-aspiráns 2016 Befogadó

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA,

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA BESZÁMOLÓ TISZAFÜRED 2016-2017. 1., Pedagógiai folyamatok Tervezés A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történt,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017)

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017) Intézmény neve: Dr. Mester György Általános Iskola Elek OM azonosító: 201335 Intézmény vezető: Intézményvezető oktatási azonosítója: Intézkedési tervneve/azonosítója:t2013350012017aint Intézkedési terv

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP /

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP / BESZÁMOLÓ A PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkavállalók neveléséhez való hozzájárulás. A társadalmi, gazdasági és technológiai változásokra való

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31. 1. Előkészületek 2009. június-július Pályázati

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet. Stephen Fry. Szász Endre Általános Iskola és Művészeti Iskola ALSÓ TAGOZATÁNAK MUNKATERVE

Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet. Stephen Fry. Szász Endre Általános Iskola és Művészeti Iskola ALSÓ TAGOZATÁNAK MUNKATERVE Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet. Stephen Fry. Szász Endre Általános Iskola és Művészeti Iskola ALSÓ TAGOZATÁNAK MUNKATERVE a 2018/2019-es tanévre Odor Zsuzsanna mkv. 1 A munkaközösség

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása 08.26-28. Képzési terület: természetismeret tárgyú továbbképzés Téma: Környezettudatos életmódra nevelés Képzési terület:

Részletesebben

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2010-2011.

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás implementációja Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményeiben azonosító: TÁMOP

A kompetencia alapú oktatás implementációja Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményeiben azonosító: TÁMOP PROJEKTTERV A kompetencia alapú oktatás implementációja Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményeiben azonosító: TÁMOP 3.1.4.08/01/2009-0014 A projekt megvalósításának kezdı idıpontja:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Tárgy: Intézkedési terv Ikt. sz.: 97/2018. Intézkedési terv Intézmény neve: Bárdos László Gimnázium Intézmény OM azonosítója: 038115 neve: Pleier Tamás oktatási azonosítója: 76196440222 Intézkedési terv

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0095

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0095 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0095 "TÖKÉLETESÜLNI ÉS TÖKÉLETESÍTENI" Projekt Feladatterv 2009 2009 II. 2010 I. 2010 II. Általános szakmai feladatok aug. szept. okt. nov. dec. jan. feb. márc. ápr. máj. jún. júl.

Részletesebben

KORSZERŰ KOMPETENCIA- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖNYVTÁRI ALKALMAZÁSA VÁCZY ZSUZSA SZOMBATHELY, OKTÓBER 1.

KORSZERŰ KOMPETENCIA- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖNYVTÁRI ALKALMAZÁSA VÁCZY ZSUZSA SZOMBATHELY, OKTÓBER 1. KORSZERŰ KOMPETENCIA- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖNYVTÁRI ALKALMAZÁSA VÁCZY ZSUZSA SZOMBATHELY, 2018. OKTÓBER 1. A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, KÉPZÉS Az Európai Parlament és Tanács

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Szabolcsi Bence Zenei AMI OM azonosító: 039663 Intézmény vezető: Barta Dóra Intézkedési terv kezdő dátuma: 2017. december 12. Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. december 11. 1. Pedagógiai

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT

KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT 2010. március 22. április 16. SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

EFOP Kreatív közösségi iskolák létrehozása élménypedagógiai és projekt módszerekkel

EFOP Kreatív közösségi iskolák létrehozása élménypedagógiai és projekt módszerekkel EFOP-3.3.7-17-2017-00027 Kreatív közösségi iskolák létrehozása élménypedagógiai és projekt módszerekkel A projektben részt vevő intézmények Szandaszőlősi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Damjanich

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

Felső tagozatos munkaközösség 2018/2019-es tanév -munkaterv-

Felső tagozatos munkaközösség 2018/2019-es tanév -munkaterv- Felső tagozatos munkaközösség 2018/2019-es tanév -munkaterv- A felső tagozatos munkaközösség munkaterve a 2018/2019-es tanévre A munkaközösség tagjai Batári Géza Batáriné Dömötör Judit Fodorné Raffer Krisztina

Részletesebben

Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010.

Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010. Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010. 1 , Az intézményi fejlesztés kulcselemeinek bemutatása Folyamatok: Kompetencia alapú oktatás, újszerű tanulásszervezés

Részletesebben

A SZENTISTVÁNI ÁMK A TÁMOP PÁLYÁZATI PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÓJA

A SZENTISTVÁNI ÁMK A TÁMOP PÁLYÁZATI PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÓJA A SZENTISTVÁNI ÁMK A TÁMOP 3.1.4. PÁLYÁZATI PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÓJA A 2009-2010-es tanévben intézményünkben a TÁMOP 3.1.4 pályázati projekt megvalósítása, a kompetencia alapú nevelés és oktatás eredményes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben