TANMENET / / Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához"

Átírás

1 TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár TANMENET / / Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához Összeállította: Kántor Judit Mária szaktanár Vasvár, december 1.

2 A tanmenet alapja az évfolyamon használt Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyv, illetve a hozzá kapcsolódó Kaposi József - Száray Miklós Történelem I. képességfejlesztő munkafüzet. Az idei évben ezt a TÁMOP / pályázathoz való csatlakozásnak megfelelően ki kellett egészíteni a Szövegértésszövegalkotás kompetenciaterületen kidolgozott B típusú programcsomaggal. Ehhez a Sulinova által kiadott Szövegértés-szövegalkotás Történelem 9. évfolyam Tanulói munkafüzetét használtuk, melyet Békés Anna állított össze. A vállalt moduláris program megszervezésének megfelelően pedig ugyancsak ki kellett egészíteni egy összesen 33 órás (3x5, ill. 3x6 ) blokkal. Ezek a modulok a tantervben előírt ismeretek nélkül is érthetőek. Témájául egyes történelmi korszakok, ill. népek tudományos és művelődéstörténeti sajátosságait, életmódbeli jellemzőinek feldolgozását választottuk. Óraszám: 111 /év 3 /hét A tanmenetjavaslatban használt rövidítések, jelölések: F: kialakítandó vagy fejlesztendő fogalmak N: a leckében szereplő fontosabb személyek É: évszámok T: topográfia Patrícius, Pompeius, Kr. e. 753, Róma: elsajátítandó lexikális ismeretanyag Szövegértés-szövegalkotási órák jelölése Modulrendszerű órák jelölése

3 Tananyagbeosztás és tanmenet Fejezetcím/Témakörök Óraszám: Tantárgyi bevezetés 7 2. I. Az őskor és az ókori Kelet II. Az ókori Hellász III. Az ókori Róma IV. A kora középkor V. A magyarság története az államalapításig Év végi ismétlés, rendszerezés, összefoglalás 8 Óraszám A tanítás anyaga Tartalmi és fejlesztési célok Feldolgozandó új lexikai anyag Jellemzően fejlesztendő kompetenciák Alkalmazott eszközök, módszerek, IKT- tartalmak, eszközök 1. Bevezető : ismerkedés, követelmények A diákok érdeklődésének felmérése, kölcsönös ismerkedés. Az éves tananyag rövid jellemzése, az érdeklődés felkeltése. A közös munka feltételeinek meghatározása. A követelmények, módszerek tisztázása. Az eredményes, az új követelményeknek megfelelő és hatékony tanulási módszerek elemzése. Érzelmi kompetencia. Tanulás módszertani kérdések.

4 2. A történelem forrásai, segédtudomá-nyok A történészek munkáját segítő tudományok megismerése. F: források, tárgyi emlékek íratlan szellemi emlékek, oklevéltan, paleográfia felirattan, kodikológia, kronológia, történeti földrajz, heraldika Gondolkodási képességek, tanulási önszabályozási képességek, kommunikációs képességek fejlesztése. Munkafüzet Frontális osztálymunka, páros munka 3. A forrásfeldolgozás lépései Különböző források megismerése, ismeretek rendszerezése. F: Elsődleges, másodlagos források Adatgyűjtés gyakorlása megadott szempontok alapján. Összefüggések megállapítása. Munkafüzet Csoportmunka 4. Kronológia - az időszámítás tudomá-nya Az időszámítás tudományának megismerése, az elméleti háttér magalapozása. F: Kezdőpont, mértékegységek, Julián-naptár, gregoriánus-naptár, történelmi korszakok É: Kr.e.3761, Kr.e. 776, Kr.e.753, kr.u.622 Az időben való tájékozódás megalapozása, ill. elmélyítése. Manuális képesség gyakorlása: időszalag készítése. Rendszerezés képességének fejlesztése: az időszámítás rendszerének és eszközeinek, a történelem korszakainak áttekintése, felsorolása ágrajz és időszalag készítésével. Munkafüzet Frontális osztálymunka, egyéni munka 5. Helytörténeti Az iskola szűkebb környezetének megismerése. Érzelmi kompetencia erősítése. Tanulmányi séta a városban

5 6. Történeti földrajz A történelmi helyszínek jelentőségének a bemutatása. F: Térképek, kontinens, régió, ország A térben való eligazodás fejlesztése, vaktérképen való eligazodás képességének fejlesztése. Atlasz, vaktérképek Csoportmunka, egyéni munka 7. Rendszerezés Szövegértési feladatok Különböző forrástípusok megismerése. Gondolkodási- és feladatmegoldó képességek fejlesztése. Páros munka I. Az őskor és az ókori Kelet lecke: Az emberré válás és az őskőkor A kutatás nehézségeinek feltárása. Annak megértetése, hogy a viták természetesek az őstörténetben. Az ember kialakulásának és az őstörténet fő vonalainak felvázolása. F: emberré válás, felegyenesedett ember, ősember, homo sapiens, őskőkor É: a homo sapiens megjelenése, éve T: Neander-völgy, Rudabánya, Vértesszőlős, Altamira, Lascaux Legyen képes ok-okozati következtetések levonására, forrás és kép egybevetésére. Tudjon folyamatokat nyomon követni ábrák és térképek alapján. Ismerje fel a természeti tényezők hatásait a történelmi folyamatokra. Legyen képes tárgyi emlékek alapján a múlt rekonstruálására. Aktivizálja földrajzi és biológiai ismereteit. Manuális képesség gyakorlása: barlangrajzkészítés Atlasz Rajzeszközök, rajzlapok, papír Frontális osztálymunka Csoportmunka, differenciált egyéni munka

6 9. 2. lecke: Az újkőkor forradalma Az őskor korszakolási lehetőségeinek megértése. A növénytermesztés és az állattenyésztés kialakulása. F: újkőkor, növénytermesztés, háziasítás É: az élelemtermelés kezdetei, Kr. e évezred T: Közel-Kelet (a termékeny félhold ) Folyamatok nyomon követése, különböző tényezők együttes vizsgálata térképen. Írott szöveg és kép összevetése. Atlasz Képek Szakkönyvek Frontális osztálymunka, páros munka lecke Újkőkori mesterségek Az eszközfejlődés, a munkamódszerek kölcsönhatásának felismerése. Mesterségek kialakulása. A népességnövekedést befolyásoló tényezők felismerése. F: népességszámrobbanás, mesterségek, mágia, totemizmus Rendszerezés, összegzés képességének fejlesztése: táblázat készítése az őskőkori és az újkőkori ember életmódjának, eszközeinek összehasonlításával. Atlasz Képek Szakkönyvek Frontális osztálymunka, páros munka 11. A mezopotomiai gazdaság és társadalom a Kr.e. IV.-III. évezredben A szövegen belüli logikai kapcsolatok felfedeztetése, a szövegstruktúra felismertetése. Ismeretterjesztő szövegbe ágyazott történeti és szépirodalmi forrás és térkép használatának segítségével Mezopotámia természeti környezetének értékelése. F: város, állam, városállam, templomgazdaság, toronytemplom, öntözéses földművelés, sumérok T: Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Sumer É: Kr.e. IV.-III. évezred Az olvasott szöveg struktúrájának felismerése és vázlata. A szövegstruktúra és a tartalmi összefüggések kapcsolatának felismerése. A lényeges információk kiválasztása és rendszerezése, információk közötti logikai kapcsolatok felfedezése, rögzítése írásban. A vázlatkészítés képességére irányuló fejlesztés. SZÖVEGÉRTÉS - SZÖVEGALKOTÁS B 1. Szövegértés-szövegalkotás Történelem 9. évfolyam Tanulói munkafüzet 3. oldal Frontális osztálymunka Önálló és csoportmunka tanári segítséggel Projektor

7 lecke: A sumer állam, Mezopotámia története Mezopotámia természeti környezetének értékelése. A folyamvölgyi kultúrák gazdaságának vizsgálata a sumer példán keresztül. F: rézkor, bronzkor, vaskor, despotizmus, politeizmus, állam, ékírás, közrendű szabadok, király, enszi N: Gilgames É: Kr. e. 3. évezred T: Ur, Uruk, Kis, Assur A mitikus és a történelmi elemek szétválasztása egy történetben. Természeti viszonyok hatásának vizsgálata térkép és szöveges forrás segítségével. Hatalmi és gazdasági rendszerek működésének grafikus ábrázolása. Önálló grafikus ábrázolás. IKT 1. SDT - tananyag: Ember és társadalom/ Történelem/ Az őskor és az ókor világa/ Az ókori Kelet/ A király és az állam Mezopotámiában Tanulói kutatás, gyakorlás, tanári ellenőrzéssel Egyéni, csoportmunka, differenciált egyéni munka lecke: Hammurapi törvénygyűjteménye A jogi alapfogalmak elsajátítása. A pontos szövegértés gyakorlása. Az ókori keleti társadalmak árnyaltabb megértése. Az ókori ember mentalitásának megértése a lehetőségek adta mértékben. F: törvény, állam, jogrend, per, bizonyítás, adósrabszolgaság,tálióelv N: Hammurapi É: Kr. e. XVIII. század T: Babilon, Óbabiloni Birodalom A pontos szövegkövetés kialakítása. A fogalmak többrétű megértése és elemzése. A lényegkiemelés, az összehasonlítás fejlesztése. A forráselemzés különböző módszereinek megismerése és gyakorlása. Forráselemző : a munkafüzet feladatai alapján Csoportmunka

8 lecke: Egyiptom nagy korszakai A földrajzi környezet hatásának árnyalt megközelítése. Az egyiptomi történelem nagy korszakainak felismerése. F: hieroglifa, fáraó, írnokok, piramisok, mumifikálás, (házi) rabszolgaság N: Ménész, Kheopsz, Ehnaton, II. Ramszesz É: Kr körül, Kr. e. XIII. század T: Nílus, Alsó- és Felső- Egyiptom, Memphisz, Théba Lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések feltárása, a forrás szerzőjének álláspontjának feltárása. Természeti tényezők hatásának vizsgálata. Társadalmi szerkezet ábrázolásának fejlesztése. IKT 2. SDT - tananyag: Ember és társadalom/ Történelem/ Az őskor és az ókor világa/az ókori Kelet/Egyiptom története/ Az ókori Egyiptom története, gazdálkodása Tanulói kutatás, tanulói kiselőadás, tanulói megbeszélés, tanulói önkifejezés (szereplés) 15. Egyiptomi művészet, kultúra Az egyiptomi művészet alkotásainak megismertetése. Az írásfejlődés szakaszainak áttekintése. F: hieroglifa, piramisok, mumifikálás,többistenhit, halottkultusz, túlvilághit N: Tutankhamon, Ré, Ozirisz, Ízisz, Hórusz T: Memphisz, Théba, Gíza, Királyok Völgye Kép- és ábraelemzési képességek fejlesztése, információkeresési és átalakítási képességek fejlesztése. Rendszerező-képesség, prezentációkészítés. IKT 3. Ember és társadalom/ Történelem/ Az őskor és az ókor világa/az ókori Kelet/ Az egyiptomiak vallása Felhasználható: Tutankhamon sírja DVD Tanulói kutatás, tanulói kiselőadás, megbeszélés, tanulói önkifejezés Páros munka, kooperatív

9 lecke: Kis országok nagy örökség A közel-keleten élt népek eltérő gazdasági, társadalmi és kulturális sajátosságainak felismerése. Az egyistenhit kialakulási folyamatának áttekintése. Az írásfejlődés újabb lépése. F: monoteizmus, Biblia, hangjelölő írás, babiloni fogság, városállam N: Dávid, Salamon É: Kr. e. X. század, Kr. e. VI. század, Kr. e körül T: Palesztina, Fönícia, Türosz, Júdea, Izrael, Jeruzsálem Összehasonlítás, társadalmi szerkezet rekonstruálása írott forrás alapján. A földrajzi környezet hatásának vizsgálata térkép alapján, különböző tényezők együttes vizsgálata térképen. Irodalmi anyag vizsgálata forrásként. Atlasz Frontális osztálymunka, csoportmunka lecke: Közel- Keletet egyesítő birodalmak Asszíria A keleti civilizáció birodalmakon keresztülívelő folytonosságának felismerése. T: Asszíria A természeti viszonyok hatásainak vizsgálata, folyamatok nyomon követése, ok-okozati összefüggések felismerése térkép alapján. Atlasz Munkafüzet Frontális osztálymunka, páros munka 18. Perzsa uralmi rendszer, vallás A perzsa uralmi rendszer régi és új vonásainak megértése. A perzsa vallás sajátosságainak számbavétele F: vallási dualizmus, szatrapia, dareikosz, N: Kürosz, I. Dareiosz É: Kr. e , Kr. e. 525 T: Perzsia, Perszepolisz Forrásnál a szerző álláspontjának felismerése. Életmód rekonstruálása forrás alapján. Atlasz Munkafüzet Frontális osztálymunka, páros munka

10 19. Ókori India A távoli kultúrák jellegzetes vonásainak megismerése, az eltérő és az azonos vonások megértése. A keleti vallások alapvető vonásainak felismerése, társadalmi szerepük vizsgálata. F: kaszt, brahmanizmus, buddhizmus N: Buddha É: Kr.e. 2. évezred eleje, Kr. e. VI. század T: India, Indus, Gangesz Természeti tényezők hatásának vizsgálata. Összehasonlítás, társadalmi szerkezet rekonstruálása írott forrás alapján. Mitikus és történelmi elemek szétválasztása a forrásokban. Atlasz Frontális osztálymunka, páros munka lecke: Ókori Kína A távoli kultúrák jellegzetes vonásainak megismerése, az eltérő és az azonos vonások megértése. A keleti vallások alapvető vonásainak felismerése, társadalmi szerepük vizsgálata. F: taoizmus N: Csin Si Huang-ti, Konfuciusz, Lao-ce É: Kr. e. III. század T: Kína, Kék-folyó, Sárga-folyó Természeti tényezők hatásának vizsgálata. Forrás és ábra összevetése, a mindennapok rekonstruálása. Grafikus ábrázolás gyakorlása. Történelmi analógiák keresése. Atlasz Frontális osztálymunka, csoportmunka 21. Összefoglalás, rendszerezés forrásfeldolgozás, térképes gyakorlatok 22. Ellenőrzés szóban vagy írásban / témazáró (teszt, esszé)

11 II. Az ókori Hellász lecke: Bevezető A görög föld A földrajzi környezet hatásának árnyalt megközelítése. Bevezetés az ókori görög világ tanulmányozásához. F: ókori történelem T: Hellász, Égei-tenger, Balkán-félsziget, Kis-Ázsia Tematikus térképek elemzése. Ok-okozati összefüggések levonása térkép alapján. Gondolkodási képességek, tanulási önszabályozási képességek, feladatmegoldó képességek fejlesztése. IKT 4. Ember és társadalom/történelem/ Az őskor és az ókor világa/az ókori görög kultúra/a Mediterráneum régi kultúrái/a Hellásznak nevezett föld Frontális osztálymunka, csoportmunka, differenciált egyéni munka Atlasz 24. A krétai civilizáció A krétai kultúra közvetítő szerepének és sajátosságainak felismerése. F: krétai civilizáció N: Minósz, Homérosz T: Kréta, Knósszosz A mítosz és történelmi tények elválasztása, a mítoszok forrásként való felhasználása. Szövegértési feladatok megoldása Páros munka, frontális osztálymunka 25. A mükénéi kultúra A mükénéi kultúra jellegének és szerepének megértése. F: mükénéi kultúra, palotagazdaság, mitológia É: Kr. e. XIII. század T: Mükéné, Trója, Spárta Ok-okozati összefüggések felismerése térkép segítségével. A múlt rekonstruálása képi források segítségével. Beszámolók készítése a korszak mindennapjairól. Szövegértési feladatok megoldása Páros munka, frontális osztálymunka

12 lecke: A polisz születése A tanulók értsék meg, hogy a poliszok kialakulása több tényezővel magyarázható. F: polisz, arisztokrácia, démosz, arisztokratikus köztársaság, türannisz É: Kr. e. XIII VIII. század, Kr. e. VIII VI. század T: Athén, Dardanellák, Boszporusz Ok-okozati összefüggések feltárása szöveges forrás és ábra segítségével. Folyamatábrázolás, a múlt rekonstruálása. Kommunikációs képességek fejlesztése. IKT 5. Ember és társadalom/ Történelem/ Az őskor és az ókor világa/az ókori görög kultúra/ Az ókori görög városállamok/a görög polisz Egyéni, csoportmunka, frontális osztálymunka, véleménykifejtés 27. A görög gyarmatosítás A görög gyarmatosítás demográfiai, gazdasági okainak feltárása. A gyarmatosítás hatásainak átlátása. F: görög gyarmatosítás T: Dardanellák, Boszporusz Különböző tényezők egymásra hatásának vizsgálata. Térképelemzés. Szövegértési feladatok Atlasz, vaktérképek MODUL /5 / A görög hitvilág jellemzői Az istenvilág kialakulása. Az olümposzi istenek és népi istenek. F: ember alakú istenek, jósda N: Zeusz, Apollón, Héra, Poszeidón, Prométheusz, Dionüszosz, Hádész T: Olümposz, Olümpia, Korinthosz, Delphoi, Délosz A múlt rekonstruálása írott szöveg, ábra és kép összevetésével. Folyamatok ábrázolása szöveges forrás alapján. Frontális osztálymunka, csoportmunka

13 29. Filmelemzés A homéroszi eposzok istenvilága. A görög istenek életének bemutatása összetett kapcsolataik az emberek világával. N: Párisz, Hektór, Akhilleusz, Heléna, Odüsszeusz, Homérosz, Heinrich Schliemann A múlt rekonstruálása mozgóképi források, analógiák segítségével. Mondai és történeti elemek szétválasztása. IKT 6. Filmrészletek a Trója és az Odüsszeusz c. filmekből Frontális osztálymunka, páros munka Felhasználható: A görög mitológia (Multimédia PC CD-ROM) 30. Az antik sport A sport, az olimpia, mint a görögök összetartozásának kifejezője. Ókori olimpiai versenyszámok. A versenyek lebonyolításának jellemzői. F: olimpia N: Zeusz, Héraklész, Hajós Alfréd É: Kr. e. 776 T: Olümpia, Korinthosz, Délosz Alaprajz és rekonstrukció összevetése. A múlt rekonstruálása képek és ábrák segítségével. IKT 7. SDT - tananyag: Ember és társadalom/ Történelem/ Az őskor és az ókor világa/az ókori görög kultúra/ami összeköt Képek ókori görög sportolókról, Olümpiáról 31. Tényleg a részvétel a fontos? Miként változott az olimpiai játékok jellege, üzenete? A világverseny történelmi, társadalmi, erkölcsi vonatkozásainak felismertetése. É: 1896 Kritikai gondolkodás fejlesztése. Történelmi és társadalmi jelenségek összehasonlítása. Feltevések megfogalmazása egyének és csoportok viselkedésének mozgatórugóiról. Vitakultúra fejlesztése, összevetések a jelennel. Felhasználható: php?akt_menu=558 (Szociális, életviteli és környezeti kompetencia területéről: Valóban a részvétel a fontos?) Frontális osztálymunka Csoportmunka Szóbeli kifejezés vita Kiselőadások, élménybeszámolók

14 32. A görögök vallási élete A vallás szerepe a polisz életében, a szertartások sajátosságai az állami és vallási élet összekapcsolódása. Jóshelyek és szerepük. F: államvallás, misztériumok N: Aszklépiosz T: Delphoi, Dódóné, Epidaurosz, Eleuszisz Ok-okozati összefüggések feltárása. Írott szöveg és kép egybevetése. Mentalitás rekonstruálása. Frontális munka, közös gondolkodás Csoportmunka lecke: A démosz polgárjogi küzdelme Athénban A társadalmi küzdelmek árnyalt (általánosított, de azért leegyszerűsítésektől mentes) megközelítése. A demokrácia kiteljesedésének főbb állomásai. F: arkhón, ekklészia, esküdtbíróság, születés és vagyon szerinti jogok, sztratégosz, metoikosz N: Drakón, Szolón, Peiszisztratosz É: Kr. e. 621, Kr. e. 594 T: Attika, Pireusz A szerző álláspontjának feltárása forrásból. Írott szöveg és ábra összevetése. Folyamatok ábrázolása szöveges forrás alapján. Szövegértés-szövegalkotási feladatok Tanári előadás Frontális osztálymunka, páros munka 34. Kleiszthenész reformjai A demokrácia fogalmának és intézményrendszerének megértése. F: demokrácia, cserépszavazás N: Kleiszthenész É: Kr. e. 508 Társadalmi szerkezet és állami felépítés ábrázolása szöveges forrás alapján. A szembenálló felek érdekeinek és elveinek képviselete vitában. Tanári előadás Kooperatív munka Felhasználható: php?akt_menu=558 (Szociális, életviteli és környezeti kompetencia területéről: Két választás Athénban v. Viták a népgyűlésen)

15 lecke: Egy másik görög út: Spárta A Spártáról alkotott kép egyoldalúságának oldása. A spártai társadalom- és államszervezet sajátosságai. A spártai nevelés és életideál jellemzői és azok árnyalt értékelése. F: vének tanácsa, vétójog, javaslattevési jog, krüpteia, helóta, dór, katonaállam, apella, geruszia, vétó, egyenlőség T: Peloponnészosz, Spárta, Taügetosz A szerző álláspontjának feltárása. A múlt rekonstruálása, korrajz készítése szöveges és képi források segítségével. Lényegkiemelés, történelmi folyamat követése. Társadalmi és állami felépítések összevetése, az eltérések okainak feltárása. IKT 8. Tanári prezentáció bemutatása Ember és társadalom/ Történelem/ Az őskor és az ókor világa/az ókori görög kultúra/az ókori görög városállamok/spárta Páros munka, tanári irányítással Szövegértés-szövegalkotási feladatok lecke: A görög perzsa háborúk A háború hatalmi és gazdasági okainak megértése. A háború hatásainak átlátása (hadművészet, gazdaság, társadalom). F: déloszi szövetség, hoplita N: Miltiadész, Leonidász, Themisztoklész, Dareiosz, Ariszteidész, Xerxész, Hérodotosz É: Kr. e. 490, 480, 478, T: Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, Plataia, Athoszhegység, Hellészpontosz, Délosz Eltérő jelenségek összevetése a térképen, írott szöveg és térképvázlat összevetése. A szerző álláspontjának feltárása. A személyiség szerepének elemzése történelmi eseményeknél. Írott szöveg és ábra, animációk összevetése. IKT 9. Az őskor és az ókor világa/az ókori görög kultúra/ami összeköt A közös ellenség Egyéni munka, differenciált csoportmunka, tanári irányítással Véleménykifejtés

16 37. Az athéni demokrácia fénykora 1. A demokrácia működésének, belső ellentmondásainak vizsgálata. A gazdasági, társadalmi és politikai tényezők közötti összefüggések megértése. F: demokrácia, napidíj, sorsolás, szavazás, demagógia, peloponnészoszi háború, zsoldos N: Periklész É: Kr. e T: Szürakuszai, Thébai Térképvázlat és rekonstrukciós rajz összehasonlítása. A szerző álláspontjának feltárása, írott forrás és térképvázlat összevetése. Megadott szöveg alapján térképvázlat elkészítése. Különböző típusú folyamatok egymásra hatásának vizsgálata. SZÖVEGÉRTÉS - SZÖVEGALKOTÁS B 2. Szövegértés-szövegalkotás Történelem 9. évfolyam Tanulói munkafüzet 14. oldal Frontális osztálymunka Önálló és csoportmunka tanári segítséggel 38. Az athéni demokrácia fénykora 2. A verbális információhordozó által közvetített tudás értelmezésére irányuló képességfejlesztés. A vizuális kiegészítők együttes értelmezése szövegekkel, szövegalkotás a vizuális adathordozókról. F: klasszikus kor N: Akropolisz É: Kr.e. V. század Vizuális és verbális adathordozók együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés: koherens szövegek megfogalmazása képről, ábráról. A szakszókincs bővülése az ábrák, képek értelmezéséhez szükséges kifejezésekkel. SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS B 3. Szövegértés-szövegalkotás Történelem 9. évfolyam Tanulói munkafüzet 14. oldal Frontális osztálymunka Önálló és csoportmunka tanári segítséggel lecke: A Kelet meghódítása Nagy Sándor A személyiség szerepének felismerése a történelemben. A hadászat és a hadvezér mentalitása közötti összefüggés átlátása. A hatalmi politika eszköztárának megismerése. F: hellenizmus, falanx N: II. Philipposz, Démoszthenész, Nagy Sándor É: T: Makedónia, Khairóneia, Alexandria, Isszosz, Gordion, Gaugamela, Szúza, Pergamen Személyiségjegyek megállapítása írott és képi forrásokból. Folyamat nyomon követése térképen. Vita történelmi személyiségről, problémáról. Gondolkodási képességek fejlesztése, kommunikációs képességek fejlesztése. IKT 10. Az őskor és az ókor világa/ /Az ókori görög kultúra/a poliszrendszer válsága és a makedónok birodalma Egyéni, csoport/frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka

17 lecke: A hellenizmus kora A hellenisztikus államok közös jellegzetességeinek felismerése. A hellenisztikus társadalom sajátosságainak megértése. F: Ptolemaidák, Szeleukidák, Antigonidák É: Kr. e. III-I. század Szöveg alapján sematikus társadalomkép megrajzolása. Kommunikációs képességek fejlesztése. Egyéni, csoport/frontális osztálymunka MODUL /6 / Görög hétköznapok A görögök mindennapjait meghatározó tényezők megismerése. F: ag, textiliák, falfestmények, mozaikok, kerámiák, khitón Lényegkiemelés, a szerző álláspontjának feltárása, a szerzőt befolyásoló tényezők feltárása. Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, differenciált csoportmunka 42. Görög ünnepek A görög ünnepek jellegének és szerepének megértése.. F: görög színház, maszkok N: Dionüszosz É: Kr. e. VI. század A múlt rekonstruálása írott szöveg, ábra és kép összevetésével. Térképes ábrázolás sajátosságainak felismerése. IKT Az őskor és az ókor világa/ /Az ókori görög kultúra/athén aranykora - Ember és társadalom/történelem/ Életmódtörténet őskor és ókor Csoportmunka, differenciált egyéni munka

18 43. Görög művészetek A görög művészetek sajátosságainak felismerése. F: dór, ión, korinthoszi oszloprend, frízek, Akropolisz, Parthenón N: Pheidiász, Müron Építészeti stílusjegyek felismerése rajz és leírás alapján. Gondolkodási képességek fejlesztése, tanulási önszabályozási képességek, kommunikációs képességek fejlesztése. IKT Az őskor és az ókor világa/ /Az ókori görög kultúra/athén aranykora - Ember és társadalom/történelem/ Életmódtörténet őskor és ókor Csoportmunka, differenciált egyéni gyűjtőmunka, kiselőadás 44. A görög tudomány kezdetei A tudományok megszületéséhez vezető okok feltárása. A görög filozófia irányzatainak felvillantása, főbb képviselőinek megismerése.. F: filozófia, szofisták, ideák, idealizmus, retorika, logika N: Thalész,Herakleitosz, Szókratész, Platón, Arisztotelész, Püthagorasz, Démokritosz Hippokratész É: Kr. e. VI. század T: Milétosz Forrás tartalmának ismertetése a tanuló saját szavaival. A szerző álláspontjának és a szerzőt befolyásoló tényezőknek a feltárása. Ábra készítése szöveges forrás alapján. Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, differenciált csoportmunka Felhasználható: Őseink tudománya: Görögök (DVD, Discovery Channel) 45. Görög történetírók munkái A görög írás írástörténet. A görög történetírás fejlődésének nyomon követése. N: Hérodotosz, Thuküdidész A történelem elsődleges forrásainak megismerése. A forráskritika szükségességének felismertetése. Államfelépítés ismertetése táblázat segítségével. Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, differenciált csoportmunka

19 46. A hellenizmus korának művészete A hellenisztikus művészetek és tudományok hagyományos és újszerű vonásainak felismerése. F: Muszeion, misztériumvallások N: Ptolemaiosz Műalkotások stílusjegyeinek felismerése. A mindennapi élet rekonstruálása források alapján. Kommunikációs képességek fejlesztése. IKT Az őskor és az ókor világa/ /Az ókori görög kultúra/a poliszrendszer válsága és a makedónok birodalma - Ember és társadalom/történelem/ Életmódtörténet őskor és ókor Csoportmunka, differenciált egyéni gyűjtőmunka, kiselőadás Önálló véleménykifejtés 47. A család az ókorban A véleményalkotáshoz szükséges ismeretek szerzése a szövegből. F: nemzetség, család, kiscsalád, házassági szerződés, gyermekkivetés, házi szentély, összetartó erő A szövegben olvasható tartalmakról alkotott önálló véleményalkotás képességének fejlesztése. Kérdések megfogalmazása az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatban. A koherens szövegalkotás képességének fejlesztése. SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS B 4. Szövegértés-szövegalkotás Történelem 9. évfolyam Tanulói munkafüzet 11. oldal Frontális osztálymunka, vita Önálló és csoportmunka tanári irányítással Vázlatírás Összefoglalás, rendszerezés 50. Ellenőrzés szóban vagy írásban/ témazáró (teszt, esszé)

20 III. Az ókori Róma lecke: Róma története, a kezdetek A természeti környezet történelemformáló hatásainak megértése. A kultúrák egymásra hatásának sokrétű megközelítése. A királyság kori társadalom és állam felépítésének feltárása. F: patrícius, plebejus, cliens, etruszkok, senatus, latin ábécé N: Aeneas, Romolus, Remus, Mars É: Kr. e. 753 T: Itália, Róma, Appeninifélsziget,, Etrúria, Veii, Tiberis A földrajzi tényezők felismerése térképen, hatásainak vizsgálata, a folyamat nyomon követése. Forrás alapján ábra készítése. A múlt mindennapjainak feltárása, itt élő népek bemutatása. IKT Az őskor és az ókor világa/ Az ókori Róma/A várostól a birodalomig/az ősi Itália // A királyság kora az ókori Rómában Frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka Önálló véleménykifejtés, vita 52. Róma A köztársaság kialakulása A köztársasági államszervezet felépítésének és működésének megértése. F: consul, diktátor É: Kr. e. 510 Társadalom és államszervezet működésének grafikus ábrázolása. A múlt jellegzetességeinek rekonstruálása kép, szöveg és ábra alapján. Egyéni, csoport/frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka lecke: A plebejusok polgárjogi küzdelme A társadalmi ellentétek árnyalt megközelítése. Patríciusok és plebejusok küzdelmének felvázolása. F: néptribunus, censor, nobilitas, É: Kr. 494, Kr. e. 443, Kr. e. 367, Kr. e. 326, Kr. e. 287 Ok-okozati összefüggések feltárása eseményeknél, folyamatoknál. IKT Az őskor és az ókor világa/ Az ókori Róma/A várostól a birodalomig/róma polgárai // Itália meghódítása Kooperatív csoportmunka, vita, véleménykifejtés

21 54. Itália meghódítása A hódítások és a társadalmi változások kapcsolatának feltárása. A hódítások területi és gazdasági következményei. F: provincia T: Capua, Latium, Tarentum Folyamatok nyomon követése térképen, a földrajzi tényezők hatásának vizsgálata. Atlasz Egyéni, csoport/frontális osztálymunka, differenciált egyéni munka lecke: A köztársaság válsága A hódítások társadalmi és politikai következményeinek megértése. A személyiségek szerepének feltárása. A polgárháború sajátosságainak megállapítása. F: provincia, szenátori rend, lovagrend, néppárt, légió, szövetségesek N: Gracchus testvérek, É: Kr. e , Kr. e , Kr. e. 168, Kr. e. 133 T: Karthágó, Cannae, Záma, Püdna Írott forrás és térkép megfeleltetése, lényegkiemelés, szemlélet rekonstruálása. Problémafelismerés. Ok-okozati összefüggések feltárása, jelenségek felismerése, jellemzése. Szövegértés-szövegalkotási feladatok Felhasználható: php?akt_menu=558 (Szociális, életviteli és környezeti kompetencia területéről: Szenátorok egymás közt) Differenciált csoportmunka tanári ellenőrzéssel lecke: Az egyeduralomhoz vezető út A hadseregreform pozitív és negatív hatásainak megértése. A hatalomért folytatott küzdelem valós és kimondott céljainak feltárása. A rabszolgaság és a rabszolgafelkelések jelentőségének árnyalt bemutatása a római történelemben. F: proscriptio, gladiátor, veterán N: Marius, Sulla, Spartacus, Crassus, Pompeius É: Kr. e. 79, Kr. e T: Capua, Vezúv, Alpok, Brundisium, Dél-Itália, Szicília A személyiség történelmi szerepének feltárása. A szerző álláspontjának feltárása forrásból. Folyamat nyomon követése térképen. Társadalmi és politikai folyamatok grafikus ábrázolása. IKT Az őskor és az ókor világa/ Az ókori Róma/A várostól a birodalomig/a római köztársaság problémái és a polgárháború Filmrészletek: Spartacus Kooperatív csoportmunka, vita Differenciált egyéni munka

22 lecke: Az egyeduralom kialakulása Az egyeduralom kialakulásához vezető tényezők feltárása. Annak vizsgálata, hogy a társadalom milyen körülmények között utasítja el és mikor fogadja el az egyeduralmat. A principátus rendszerének feltárása. F: triumvirátus N: Cicero, Caesar, Antonius, Lepidus, Augustus, Kleopátra É: Kr. e. 60, Kr. e. 48, Kr. e. 44, Kr. e. 43, Kr. e. 31 T: Hispania, Gallia, Rubicon, Pharszalosz, Philippi, Actium A személyiség történelmi szerepének feltárása és megvitatása. Egy történelmi korszak mentalitásának rekonstruálása. Forrás és térképvázlat megfeleltetése. Az állam működésének grafikus ábrázolása. Történelmi személyiség a kortársak és az utókor szemében. IKT Az őskor és az ókor világa/ Az ókori Róma/A várostól a birodalomig/a római köztársaság problémái és a polgárháború // Augustus Filmrészletek: Róma DVD - Caesar Csoportmunka Differenciált egyéni munka lecke: Augustus önéletrajza A principátus szervezeti működésének és lélektanának megértése. A demagógia tettenérése és vizsgálata. Az egyeduralom leplezésének finom és durvább módszerei. F: principátus, Pax Romana, természetes határok, imperátor Lényegkiemelés, a szerző álláspontjának vizsgálata. Problémafelvetés, ok-okozati összefüggések vizsgálata. Elhallgatások megkeresése forrásban. Történelmi személyiség a kortársaknál és az utókor szemében. Szövegértés-szövegalkotás Forráselemző : kooperatív csoportmunka, produktív szövegalkotás írásban és szóban MODUL /5 / Római lakáskörülmények, a város Róma különböző társadalmi rétegei lakóhelyének megismerése. A környezet és az ember, a társadalom és az ember viszonyának feltárása. F: átrium, villa, bérház N: ifj. Plinius É: Kr. e. 79 T: Vezúv Lényegkiemelés, összehasonlítás, írott szöveg, alaprajz és rekonstrukciós rajz összevetése. A mindennapok rekonstruálása. Építészeti stílusjegyek felismerése. Képi és más IKT alapú forrásokból való ismeretszerző képesség gyakorlása. Manuális képesség gyakorlása: mozaikkészítés. IKT 18. Az őskor és az ókor világa/az ókori Róma/A Római Birodalom és polgárai/életmód az ókori Rómában Csoportmunka, differenciált egyéni munka

23 60. Szkozási lehetőségek, gladiátorok élete A rómaiak hétköznapjainak és ünnepeiknek felelevenítése. F: lakoma, fürdők, cirkusz, amfiteátrum, ünnepi játékok, gladiátorjátékok, kocsiverseny Egy történelmi korszak mentalitásának rekonstruálása. Egyéni munka. Csoportmunkában történő feldolgozás gyakorlása. Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka tanári ellenőrzéssel 61. A piac szerepe Rómában A rómaiak mindennapi életének összevetése a mai életvitellel. A római piac életének bemutatása szituációs játék keretében. A hírek szerepe és hatása életünkben. F: fórum, tunika, tóga, stola, saru Szerepjáték gyakorlása: önkifejezés, metakommunikációs készségek, kreativitási képesség fejlesztése. Belátás, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia. Felhasználható: php?akt_menu=558 (Szociális, életviteli és környezeti kompetencia területéről: Alkudozzunk! A piac szerepe Rómában) Frontális munka, csoportmunka Szituációs játék improvizáció 62. Vallási élet A római istenvilág megismerése. Az erkölcsi értékek megismerése. F: totemizmus, ősök tisztelete, papi testületek N: Jupiter, Juno, Janus Neptunus, Minerva, Mars A véleménykifejtés, elemzési-, adatkeresési képességek fejlesztése. Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka tanári ellenőrzéssel 63. Tarsolyodban a marsallbot Az actiumi csata politikai előzményei és következményei. A csata modellezése. A történelmi személyek döntéseit mozgató erők összefüggéseinek kutatása. A hadvezérek szerepe. F: légió, flotta, lovasság, címer, pajzs, hadvezér, zsoldoshadsereg N: Antonius, Kleopátra, Octavianus É: Kr.e. 31 T: Actium A rajzkészség, kézügyesség, térlátás, kreativitás fejlesztése. Az együttműködés, alkalmazkodóképesség fejlesztése. Felhasználható: php?akt_menu=558 (Szociális, életviteli és környezeti kompetencia területéről: Tarsolyodban a marsallbot) Frontális munka, csoportmunka

24 64. Róma a császárok korában I. A sászárság első századainak politikai rendszere. Gazdasági fejlődés és politikai stabilitás kapcsolata. A birodalom területi növekedésének elemzése. F: limes, Antoninusok, fiscus, romanizáció, germánok N: Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius É: Kr. e. I II. század T: Dacia, Pannónia Lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések vizsgálata, a szerző álláspontjának feltárása. A szöveg rejtett tartalmának meglátása ismeretterjesztő szövegbe ágyazott képek és a történelmi atlasz térképének segítségével. Történelmi analógiák keresése. SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS B 5. Szövegértés-szövegalkotás Történelem 9. évfolyam Tanulói munkafüzet 24. oldal Frontális osztálymunka, egyéni munka tanári irányítással 65. Róma a császárok korában II. A gazdasági válság és az erre adott politikai válaszok vizsgálata. A dominátus államrendszerének megértése. A válság és a hitélet kapcsolata. F: colonus, dominátus, latifundium, tetrarchia, misztériumvallások N: Caracalla, Aurelianus, Diocletianus, Mithrasz, Ízisz É: 212, , Térképvázlat és szöveg egybevetése. Államszervezet grafikus ábrázolásának vizsgálata. Különböző grafikus módszerek összevetése. Stílusfelismerés, jelképek elemzése. Koherens szövegek szóbeli és írásbeli megfogalmazása a felismert összefüggésekről. SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS B 6. Szövegértés-szövegalkotás Történelem 9. évfolyam Tanulói munkafüzet 24. oldal Frontális osztálymunka, egyéni munka tanári irányítással MODUL /6 / Palesztina a Római Birodalomban A hellenizmus világának felidézése. A zsidóság megváltozott helyzetének megismerése. A vallási csoportok, a farizeusok és az esszénusok közti különbségek. F: zsinagóga, diaszp, szekta, farizeusok, esszénusok, őskereszténység, keresztényüldözés N: Messiás T: Antiochia, Palesztina Lényegkiemelés, összehasonlítás, forrás és tankönyvi szöveg összevetése. Folyamatok felismerése térkép segítségével. Különböző típusú folyamatok egymásra hatásának vizsgálata. Életmód rekonstruálása forrás alapján. Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka tanári ellenőrzéssel

25 67. Jézus Krisztus fellépése A kereszténység szent könyve, az Újszövetség. Megismerjük Jézus tanításának alapjait, az első tanítványokat. F: evangélium, apostol, keresztrefeszítés, pálfordulás, Hegyi beszéd, N: Názáreti Jézus, Szent Pál, Péter, Pontius Pilátus, Keresztelő Szent János, Heródes, Máté, Márk, Lukács, János É: Kr. u A forráselemzés különböző módszereinek megismerése és gyakorlása. Folyamatok nyomon követése, különböző tényezők együttes vizsgálata térképen. IKT 19. Az őskor és az ókor világa/az ókori Róma/A provinciák/júdea és a kereszténység születése // A kereszténység Frontális osztálymunka, differenciált csoportmunka 68. A kereszténység fő hittételei A kereszténység főbb hittételeinek megértése. F: egyetemes szeretet, Tízparancsolat, megbocsátás, belső tisztaság A pontos szövegkövetés képességének fejlesztése. Fogalmak többrétű megértése, elemzése. Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka tanári ellenőrzéssel 69. Az egyház kialakulása A kereszténység elterjedése: Péter és Pál apostol működése. A keresztény egyház kialakulásának nyomon követése. F: hittérítés, pálfordulás, egyház, püspök, zsinat, presbiter, metropolita Önálló grafikus ábrázolás gyakorlása. Forrás és ábra összevetése. Folyamatok felismerése térkép segítségével. Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka tanári ellenőrzéssel 70. Ókeresztény művészet, mindennapok A korai keresztény művészet két korszakának megismerése. A keresztény közösségek mindennapjai. F: őskereszténység, katakomba, templomok, bazilika, mauzóleum, agapé (szeretetlakoma) É: Kr.u. II. sz., 313 A múlt rekonstruálása írott szöveg ábra és képi források segítségével. Műalkotások stílusjegyeinek felismerése. A mindennapi élet rekonstruálása források alapján. IKT 20. Az őskor és az ókor világa/az ókori Róma/A provinciák/júdea és a kereszténység születése Frontális osztálymunka, differenciált csoportmunka

26 71. Hittérítő kézikönyv (fiktív) szerkesztése A kereszténység megszületésével és legfontosabb tanításaival kapcsolatos ismeretek átismételtetése. F: hittérítés Információkeresési, rendezési és szövegszerkesztési kompetenciák fejlesztése. Grammatikai, diszpozíciós képességek fejlesztése. Gondolkodási műveletek fejlesztése. IKT 21. IKT kompetenciafejlesztésre alkalmas tevékenységek/ember és társadalom/történelem/9. osztály/ Hittérítő kézikönyv (fiktív) lecke: A Nyugatrómai Birodalom kettészakadása Üldözött vallásból uralkodó vallás: a kereszténység története a késő császárkorban. A kereszténység szerepe a Római Birodalom fennmaradásában. Gazdasági és társadalmi változások áttekintése. F: Szentháromság, ariánusok N: Constantinus, Theodosius É: 313, 325, 375, 391, 395 T: Nicea, Konstantinápoly, Nyugatrómai Birodalom, Keletrómai Birodalom Ok-okozati összefüggések feltárása. A szerző álláspontjának feltárása forrásból. Tanári előadás Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, páros munka lecke: A Nyugatrómai Birodalom bukása Áttekintése annak a folyamatnak, hogyan vezetett a népvándorlás az ókori Európa átrendeződéséhez. F: népvándorlás, germánok, Gótok, vandálok, hunok N: Attila, Romolus Augustulus, Odoaker É: 378, 451, 476 T: Catalaunum Időbeni változások nyomon követése történelmi térképen. IKT 22. Tanári prezentáció Az őskor és az ókor világa/az ókori Róma/A késő császárkor/a Római Birodalom felosztásától a pusztulásig Filmrészletek: Róma DVD Frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka, egyéni munka

27 lecke: A Kárpátmedence a római korban: Pannónia Pannónia geopolitikai és gazdasági helyzetének megértése. A romanizáció sikereinek és korlátainak átlátása a provinciában. Magyarország római kori emlékeinek összegyűjtése. F: provincia, romanizáció, kelták É: Kr. e. 9 T: Pannónia, Savaria, Aquincum, Sophianae, Gorsium, Duna, Tisza, Borostyánút Folyamatok felismerése, korrajz készítése források alapján. Ok-okozati összefüggések, folyamatok nyomon követése térképeken. Különböző tényezők együttes vizsgálata. Stílusjegyek felismerése, a mindennapi élet tanulmányozása. IKT Az őskor és az ókor világa/az ókori Róma/A késő császárkor/ Pannónia - IKT kompetenciafejlesztésre alkalmas tevékenységek/ember és társadalom/történelem/ 9. osztály/ Pannónia a Római Birodalomban lecke: A Kárpátmedence a római korban: Dacia Dacia geopolitikai és gazdasági helyzetének megértése. A romanizáció sikereinek és korlátainak átlátása provinciában. F: dákok N: Decebal, Traianus É: Kr.e. 107 T: Sarmisegetusa, Napoca, Apulum Folyamatok felismerése, korrajz készítése források alapján. Ok-okozati összefüggések, folyamatok nyomon követése térképeken. Különböző tényezők együttes vizsgálata. IKT 24. Tanári prezentáció: Power Point bemutató - Az őskor és az ókor világa/az ókori Róma/A késő császárkor - IKT kompetenciafejlesztésre alkalmas tevékenységek/ember és társadalom/történelem/9. osztály/ Dacia Összefoglalás, rendszerezés: munkafüzeti feladatok, térképes gyakorlatok 78. Ellenőrzés szóban vagy írásban/ témazáró (teszt, esszé)

28 IV. A kora középkor lecke: Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom romjain A germán és a római világ egymásra hatásának megértése. Kora középkori állammodell megalkotása a frank állam felépítésének általánosításával. F: kancellária, gróf, grófság, őrgrófság, avarok N: Klodvig, Martell Károly, Kis Pippin, Nagy Károly, Karolingok É: 732, 800, 843 T: Poitiers, Aachen, Lombardia, Verdun, Frank Birodalom A szerző véleményének vizsgálata forrás alapján. Lényegkiemelés, korrajz elkészítése. Ok-okozati összefüggések feltárása a térképpel. Stílusjegyek felismerése, korkép megrajzolása. IKT 25. SDT tananyag: A középkor története ( )/A korai középkor/kora középkor/ Európa újjászületése/a római világ ellenségei: a barbárok// A Frank Birodalom lecke: A pápaság és a Nyugat államai A nyugati és a keleti kereszténység hasonló és eltérő vonásai. A kereszténység terjedésének összetevői, a pápaság felemelkedésének okai. A szerzetesrendek kulturális és gazdasági szerepének felismerése. A Német-római Birodalom létrejöttének következményei. F: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, egyházszakadás (szkizma) N: Szent Benedek, I. (Nagy) Ottó É: 529, 751, 962, 1054, T: Egyházi Állam, Monte Cassino Lényegkiemelés, vélemények értelmezése, életmód rekonstruálása. Események nyomon követése történelmi térképen. Államfelépítés ábrázolása grafikusan. Tanári előadás Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, páros munka lecke: A fellendülés kezdete Nyugaton A gazdasági hanyatlás és fellendülés természeti, politikai és társadalmi okainak áttekintése. F: nyomásos gazdálkodás, nehézeke, ugar, feudum Történelmi folyamatok felismerése, lényegkiemelés, s mindezekről leírás készítése. Tanári előadás Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, páros munka

29 lecke: A fellendülés kezdete Nyugaton A gazdasági hanyatlás és fellendülés természeti, politikai és társadalmi okainak áttekintése. Folyamatok nyomon követése, térbeli összefüggések felismerése. Történelmi alternatívák felismerése. Szövegértés-szövegalkotási feladatok Csoportmunka, differenciált egyéni munka MODUL /5 / A hűbériség rendszere A kialakuló új társadalmi rendszer jellemzői. A hűbériség fogalmának megértetése. Új világi vezetőréteg kialakulása. F: hűbériség, senior, vazallus, hűbéri lánc, hűbéri eskü, hűbérbirtok, beneficíum, feudum, feudalizmus É: VIII-X. sz. Különböző módszerrel készült ábrák összevetése. Lényegkiemelés, ok- okozati összefüggések vizsgálata. IKT 26. SDT tananyag: A középkor története ( )/A korai középkor/kora középkor/a kora középkor társadalma Csoportmunka tanári irányítással 84. A lovag és a földesúr A lovagi életmód kezdetei. Lovagi viselet rekonstrukciója. F: lovag, immunitás, privilégium Forrás tartalmának ismertetése a tanuló saját szavaival. Manuális képesség fejlesztése. IKT 27. SDT tananyag: A középkor története ( )/A korai középkor/kora középkor/a kora középkor társadalma Csoportmunka tanári irányítással 85. Arthúr király és a Kerekasztal lovagjai Arthúr mondakör megismerése filmes példák alapján. F: Kerekasztal, Szent Grál N: Arthúr, Lancelot Személyiségjegyek megállapítása, képi, mozgóképi forrásokból. Vita történelmi személyiségekről, problémáról. IKT 28. Filmrészletek: Az utolsó lovag Kooperatív csoportmunka, vita, differenciált csoportmunka

30 86. A jobbágyság A középkori uradalmi rendszer kialakulása. A paraszti szolgáltatások rendszere. F: jobbágyság, jobbágytelek, robot, terményjáradék, pénzjáradék, allódium Egy kora középkori udvarház és falu rekonstruálása, szöveges, képi források segítségével. Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, páros munka 87. A paraszti életmód A munka, mint a parasztság alapvető elfoglaltsága. A parasztság lakhelye, étkezési szokások. Falusi versenyek, játékok, ünnepek. Információk kiemelése és csoportosítása megadott szempontok alapján. Képi forrásokból való információszerzés. IKT 29. SDT tananyag: A középkor története ( )/A korai középkor/kora középkor/a kora középkor társadalma/parasztok a kora középkorban Csoportmunka tanári irányítással lecke: Bizánc és a szláv népek A Kelet további virágzásának értelmezése. A bizánci fejlődés sajátosságai. A szláv népvándorlás következményeinek megértése. A szláv államok közötti hasonlóságok és különbségek áttekintése. F: Corpus Juris Civilis, cirill ábécé N: Justinianus, Piast, Přzemysl, Cirill, Metód, Kijev É: , 740, 1025 T: Csehország, Lengyelország, Gniezno, Kijev Történelmi folyamatok, ok-okozati összefüggések grafikus ábrázolása. Ezen jelenség különböző összetevőinek vizsgálata térképen, a történeti-földrajzi régiók sajátosságainak feltárása. A szerző nézőpontjának feltárása forrásból. Tanári előadás Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, páros munka

31 lecke: Az iszlám megjelenése és térhódítása Az iszlám alapvető tanításainak és szervezetének megértése. Az iszlám szerepe az arab hódításokban. Az iszlám, a Közel-Kelet gazdasági fejlettsége és az arab kultúra közötti kapcsolat felvázolása. F: iszlám, Korán, próféta, kalifa, hidzsra, dzsihád N: Mohamed, Allah É: 622, 711, 732 T: Arábia, Mekka, Medina, Córdoba, Bagdad Lényegkiemelés, összehasonlítás, történelmi analógiák keresése. Jelenségek grafikus ábrázolása. Régiók sajátosságainak megállapítása, több tényező egymásra hatásának leolvasása térképről. Kultúrák egymásra hatásának vizsgálata szöveges és képi források segítségével. IKT 30. SDT tananyag: A középkor története ( )/A korai középkor/kora középkor/ Európa újjászületése/az iszlám vallás Differenciált csoportmunka, egyéni munka tanári ellenőrzéssel 90. Összefoglalás, rendszerezés 91. Ellenőrzés szóban vagy írásban/ témazáró (teszt, esszé)

32 V. A magyarság története az államalapításig lecke: A magyar őstörténet kérdései A nép, anyanyelv, nemzet fogalmának megalapozása. Az őstörténeti kutatás nehézségeinek megértése. A nyelvészet és a régészet különböző megközelítéseinek belátása. F: nép, nemzet, nyelvcsalád, rokonság, finnugor N: Körösi Csoma Sándor T: Kelet-Európa, sztyeppövezet Tárgyi, írásos és néprajzi források összevetése. Szöveg és ábra összevetése, történelmi folyamat ábrázolása. Vélemények árnyalt megfogalmazása, történeti viták elemzése. Tanári előadás Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, páros munka lecke: Népünk vándorlása a pusztán A magyarság kialakulásának felvázolása, a bizonytalansági tényezők megismerése. A vándorlás állomásainak, főbb jellegzetességeinek a megismerése. F: nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség, törzs N: Álmos, Árpád É: Kr. e. 500 Kr. u. 500 T: Nyugat-Szibéria, Magna Hungaria, Levédia, Etelköz A földrajzi környezet történelmi szerepének árnyalt megértése. Lényegkiemelés, népességszámra vonatkozó becslések végzése más adatok alapján. Történelmi folyamatok követése, különböző tényezők hatásának összehasonlítása térkép alapján. Életmód rekonstruálása képi források segítségével. Szövegértés-szövegalkotási feladatok, térképolvasási gyakorlatok Atlasz Differenciált csoportmunka, páros munka lecke: A honfoglalás A Kárpát-medence honfoglalás előtti történetének vázlatos ismerete. A honfoglalás jelentőségének felismerése. A honfoglalással kapcsolatos viták ismerete. F: székelyek, kettős honfoglalás, besenyők É: 862, 896, 900, 907 T: Vereckei-hágó, Alföld, Felvidék, Erdély, Pozsony Térképmunka: különböző tényezők összhatásának felismerése, folyamatok leolvasása, következtetés a természeti viszonyokra. A szerző álláspontja, a szerző és témája közötti időbeli távolság következményeinek vizsgálata. Tárgyi emlékek összehasonlítása. Tanári előadás Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, páros munka

33 lecke: A letelepedéstől az államalapításig A kalandozások szerepének megértése. A pusztulás vagy életben maradás problémakörének átlátása. A társadalmi változások irányának felvázolása. Géza és István államszervező munkájának megértése. F: kalandozások, szeniorátus, vármegye, ispán, tized N: Géza fejedelem, Szent István, Koppány, Imre herceg, Szent Gellért É: 955, 973, T: Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Pécsvárad, Székesfehérvár Szerző álláspontjának megértése forrásból. A harcmodor és a mentalitás rekonstruálása források alapján. Lényegkiemelés, eltérő korok véleményének felismerése. Rendszerek és folyamatok grafikus ábrázolása. A múlt rekonstruálása képi források segítségével. Térképmunka: különböző tényezők összevetése, ok-okozati összefüggések felismerése. Tanári előadás Szövegértés-szövegalkotási feladatok Frontális osztálymunka, páros munka MODUL /6 / Nomád magyarok A vándorlás állomásainak, főbb életmódbeli jellegzetességeinek megismerése korabeli források segítségével. Magyar eredetmondák megismerése. F: népvándorlás, sztyeppe, jurta, sámán, Csodaszarvasmonda, Turulmonda N: Julianus, Ibn Ruszta, Gardízi, Bölcs Leó Művészi feldolgozások és források összevetése. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás, önkifejezés képességének gyakorlása: életmód rekonstruálása képi és szöveges források segítségével. Tájékozódás gyakorlása térben és időben: térképkészítés az őshazáról és a vándorlásról, időszalag készítése az őstörténet korszakainak megjelölésével. IKT 31. SDT tananyag: A középkor története ( )/A korai középkor/ A magyar nép eredete és vándorlása Egyéni, csoport/frontális osztálymunka, kooperatív csoportmunka

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA 9. évfolyam NAT Az első civilizációk: Mezopotámia Hammurapi törvénygyűjteménye Egyiptom, a Nílus ajándéka Kis országok nagy örökség A Közel-Keletet egyesítő birodalmak Dél-Ázsia

Részletesebben

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Tel./Fax.: 56/514-932, 514-933, 411-820, 343-497 szentgyorgyi@szentgyorgyi-szolnok.hu www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa.

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa. Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 18 óra Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) Előzetes tudás történetek. Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. Az alábbi helyi tantervet

Részletesebben

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. és 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, szövegesen kifejtő feladat nélkül 2.)

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Az őskor és az ókor története Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Az ókori Kelet kulturális

Részletesebben

Marius reformjai i.e 105

Marius reformjai i.e 105 Polgárh rháború Rómában Politikai küzdelmek k és s pártok p Rómában - i.e.ii.század zad Út az egyeduralom felé Marius reformjai i.e 105 ok: a hadsereg válsága a vagyontalanok (föld nélküliek) nem kötelesek

Részletesebben

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON ÓRASZÁM: heti 2 óra, összesen 72 óra FŐ CÉLKITŰZÉSEK: 1. A 10. évfolyam történelem tananyaga könnyebb

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.04 alapján Célok és feladatok Az ember

Részletesebben

A város alapításától a köztársaság fénykoráig

A város alapításától a köztársaság fénykoráig A város alapításától a köztársaság fénykoráig Itália elhelyezkedése: A Földközi-tenger medencéjében, az Appenninni-félszigeten. Tengerpartja tagolatlan, nem kedvez a kereskedelemnek, viszont kedvezőek

Részletesebben

Ember és társadalom. Célok és feladatok

Ember és társadalom. Célok és feladatok Ember és társadalom Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108 Humán és Belügy 9. évf Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Az őskor és az ókori Kelet 8 7 15 2. Az ókori Hellász 11 8 19 3. Az ókori Róma 12 7 19 4. A középkor

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Történelem, társadalmi és állampolgári

Részletesebben

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Italicus Livius Kr. e. 753 Tarentum Latin Aeneas 510 Szüraküszai Szabell Polübiosz 494 Magna Graecia Szabin Hannibál 451-450 Latium etruszk Cornelius Scipio 366

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. 7.-12. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM. 7.-12. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM 7.-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9-12/13. évfolyam Célok

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/katona-andras-a-megorizve-valtoztatas-jegyeben-azuj-tortenelem-kerettantervekrol-03-02-09/

Részletesebben

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon FOGALMAK FOGALMAK ÉVSZÁMOK Teremtés Fetisizmus Kr. E. 70 millió Evolució Totemizmus Kr. E. 30 millió Archeológia Nem formatartó eszköz Kr. E. 17 millió Geológia Formatartó eszköz Kr. E. 10 millió Antropológia

Részletesebben

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon

Részletesebben

Az athéni demokrácia intézményei és működése

Az athéni demokrácia intézményei és működése 2. Az athéni demokrácia intézményei és működése; A római köztársaság virágkora és válsága; A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás; Az athéni demokrácia intézményei és működése - Kr. e II. évezred

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 05 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 0 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 00 (azaz száz) pontot lehet

Részletesebben

AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA. Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett.

AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA. Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. Dido: Karthágó királynője, aki Cupido nyilának hatására beleszeretett Aeneasba. Latinus: latinok királya,

Részletesebben

Ember és társadalom 1.forduló

Ember és társadalom 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Ember és társadalom 1.forduló Tanuló

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam

TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam Célok és feladatok A szakközépiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

Történelmi ismeretek (9. évfolyam)

Történelmi ismeretek (9. évfolyam) Történelmi ismeretek (9. évfolyam) Az skor és az ókori Kelet A homo sapiens megjelenése Az élelemtermelés kezdetei Kr.e. 3000 körül Kr.e. XVIII. század Kr.e. X. század Kr.e. 525 Kheopsz, II. Ramszesz Hammurapi

Részletesebben

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra)

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 5. évfolyam 2006 1. Mit jelent a rekonstrukció szó? A. eredeti állapotba való helyreállítás B. új területek gyarmatosítása C. római népszavazás D.

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

FOGALOM Hadsereg a központban Frankok Decius Dinasztiák Fej- és földadó Burgundok Athanazius Öröklés- -örökbefogadás Misztériumvallások Angolok Arius

FOGALOM Hadsereg a központban Frankok Decius Dinasztiák Fej- és földadó Burgundok Athanazius Öröklés- -örökbefogadás Misztériumvallások Angolok Arius FOGALOM Hadsereg a központban Frankok Decius Dinasztiák Fej- és földadó Burgundok Athanazius Öröklés- -örökbefogadás Misztériumvallások Angolok Arius Felségárulási perek Ízisz és Mithrasz Szászok Theodosius

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia

1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia 1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia 2. Kivel találkozhatsz az Olümposzon? 1. Ízisz 2. Árész X. Janus 3. Keresd

Részletesebben

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye ARCHAIKUS KOR - a Balkán-félsziget déli részeén fekszik, sziklás és termőföldekben szegény területen fő foglalkozás a kézművesség, pásztorkodás, kereskedelem és hajózás - 3 részre tagolódott: kontinentális,

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium TANMENET

Miskolci Magister Gimnázium TANMENET Miskolci Magister Gimnázium TANMENET Történelem 9. évfolyam 2012/2013 Készítette: Varga Enikő Bevezetés A 9. osztályos tanköny alapvetően új szemléletű és felépítésű. A tankönyv a megváltozott tantervi

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12.

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12. Helyi tanterv EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12. ÉVFOLYAMON Kiegészítése a gimnáziumi osztályok számára (nyelvi

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal Kr.e. 326 adósrabszolgaság Kr.e.510 eltörlése etruszk uralom és a királyság vége Kr.e. 494 éptribunusi hivatal Kr.e.367 icinius földtörvény Kr.e.753 Róma alapítása MI TÖRTÉNT EKKOR? Ellenőrizd a túloldalra

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

A vizsga menete: Szóbeli: 1-20 tételekből húzás. ( 50pont ) Minimum 20 pont az eredményes szóbeli. Összesen: 100pont

A vizsga menete: Szóbeli: 1-20 tételekből húzás. ( 50pont ) Minimum 20 pont az eredményes szóbeli. Összesen: 100pont A vizsga menete: Írásbeli: - esszé: (50%) -topográfia: (20%) -fogalom: (10%) -forrás elemzés, feladatok: (20%) ( 50 pont ) Minimum 20 pont az eredményes írásbeli. Szóbeli: 1-20 tételekből húzás. ( 50pont

Részletesebben

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.04 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5 8. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Csüllög Gábor Debreceni Egyetem Debrecen, 2006 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 I. A TERÜLETI

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS

A KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS IGL Á.M.K SPECIÁLIS ÁLTLÁNOS ISKOL, SZKISKOL ÉS DIÁKOTTHON KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI TÖRTÉNELEMÓRÁN MODULGYŰJTEMÉNY Készítették: Bétériné Fuszkó Dóra, Farkas nnamária, Völgyi Renáta Módszertani

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

kiadásra vonatkoznak. A hozzá kapcsolódó digitális tananyag és munkafüzet 2015. október 5-én elérhető online formájából dolgoztunk.

kiadásra vonatkoznak. A hozzá kapcsolódó digitális tananyag és munkafüzet 2015. október 5-én elérhető online formájából dolgoztunk. A Történelemtanárok Egylete Tankönyvelemző Műhelye által készített elemzés összefoglalója 1 a Kísérleti Tankönyvek Történelem 9. című kötetéről, a hozzá kapcsolódó digitális tananyagról és Munkafüzetről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM Környezeti nevelési program KÖRNYEZETVÉDELEM Környezeti nevelés = fenntarthatóság pedagógiája. A környezettudatos polgárrá nevelés, a természeti, az épített,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

3. A vizsgán nyújtott teljesítmény minősítése: A vizsgázó írásbeli és szóbeli teljesítményét a lehetséges összpontszám százalékában határozzuk meg.

3. A vizsgán nyújtott teljesítmény minősítése: A vizsgázó írásbeli és szóbeli teljesítményét a lehetséges összpontszám százalékában határozzuk meg. Szakaszvizsga 2011 Követelmények a 10. évfolyam (11.a;11.b; 10.c; 10.d;10.e) számára 1. A vizsga fajtája, célja A gimnázium valamennyi tanulója számára kötelező a helyi szakaszvizsga letétele. A szakaszvizsga

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 2012. november 27-én A tantestület módosította

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat 1. ÉVSZÁM, ESEMÉNY, SZEMÉLY - KERESİ Az alábbi feladat az ókor és a kora középkor jelentıs eseményeire vonatkozik. Töltse ki a táblázat üresen maradt részeit! ( elemenként 1 pont ) Évszám Esemény Személy

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

AZ ÓKORI RÓMA MŐVÉSZETE A CSÁSZÁRKORBAN

AZ ÓKORI RÓMA MŐVÉSZETE A CSÁSZÁRKORBAN Tananyag Képességfejlesztési célok és feladatok AZ ÓKORI RÓMA MŐVÉSZETE A CSÁSZÁRKORBAN Rajz és vizuális kultúra, 5.b osztály Hunyadi Mátyás Általános Iskola Oroszlány Rendelkezésre álló idıtartam: 2x45

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az õskori ember. A középkori Európa. Az ókori kelet. Az ókori hellász. A magyar történelem kezdetei és az Árpádok kora.

Tartalomjegyzék. Az õskori ember. A középkori Európa. Az ókori kelet. Az ókori hellász. A magyar történelem kezdetei és az Árpádok kora. Tartalomjegyzék Elôszó... 3 Feladattípusok... 4 1. A történelem forrásai... Az õskori ember 2. Az õskõkori ember mindennapjai... 8 3. Az újkõkori változások... 4. Mesterek és mûvészek... 11 5. dõmérés

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Biológia az általános iskolák 7-8. évfolyama számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. 2. 3. A

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. 2. 3. A 1 AZ ÓKORI HELLÁSZ Tematika: 1. Athén társadalma és állama 2. Spárta katonai állama 3. A görög-perzsa háborúk 4. Athén fénykora és bukása 5. Nagy Sándor és a hellenizmus A tehetségfejlesztő foglalkozások

Részletesebben