3. A vizsgán nyújtott teljesítmény minősítése: A vizsgázó írásbeli és szóbeli teljesítményét a lehetséges összpontszám százalékában határozzuk meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A vizsgán nyújtott teljesítmény minősítése: A vizsgázó írásbeli és szóbeli teljesítményét a lehetséges összpontszám százalékában határozzuk meg."

Átírás

1 Szakaszvizsga 2011 Követelmények a 10. évfolyam (11.a;11.b; 10.c; 10.d;10.e) számára 1. A vizsga fajtája, célja A gimnázium valamennyi tanulója számára kötelező a helyi szakaszvizsga letétele. A szakaszvizsga célja az, hogy a tanuló az érettségi vizsgához hasonló vizsgahelyzetben adjon számot arról, milyen mértékben sajátította el a helyi tantervben a továbbhaladás feltételeként megfogalmazott kompetenciákat. A felkészülés során a tanuló az érettségi előtt rendszerezze tudását és ismételje át a tanultakat. 2. Vizsgatárgyak A tanulóknak kötelező helyi szakaszvizsgát tenni az alábbiak szerint: a 10. évfolyam végén: történelemből, egy idegen nyelvből (a tanuló választása szerint, a két tanult nyelv egyikéből, kivéve a NYEK osztályokat, akik az első nyelvet nem választhatják) írásbeli és szóbeli magyar nyelvtanból és matematikából írásbeli 3. A vizsgán nyújtott teljesítmény minősítése: A vizsgázó írásbeli és szóbeli teljesítményét a lehetséges összpontszám százalékában határozzuk meg. A vizsgázónak az írásbeli és a szóbeli vizsgán egyaránt legalább 31%-ot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból legalább elégséges osztályzatot kapjon % % % % % 5 4. A vizsga helye a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban való tanulás rendszerében a) A szakaszvizsgán elért eredmény (érdemjegy) bekerül a naplóba és az év végi osztályzatba súlyozottan számít bele, annak egy harmad részét adja. b) Ha az éves munka elégséges, de a szakaszvizsga elégtelen, a tanuló év végi érdemjegye is elégtelen. 5. matematika A tizedikes szakaszvizsga csak írásbeli részből áll. Egy hatvan perces dolgozatban kell beszámolni a kilencedikes és tizedikes tananyagból, amelyben csak gyakorlati feladatok szerepelnek. Az elméletet csupán alkalmazni kell tudni. Segédeszközként az íróeszköz mellett csak számológép engedélyezett. Az iskola vizsgaszabályzata alapján az értékelés határai: 0-30%:elégtelen; 31-50%:elégséges; 51-70% elégséges; 71-85%: jó; 86%-tól jeles A tematika témakörökre bontva vizsgálja, hogy mit várunk el a szakaszvizsgán. Minden témakör elején röviden összegezzük, hogy milyen elméleti tudás gyakorlati alkalmazását várjuk el, majd a munkafüzetben (10-es) és a feladatgyűjteményben a témához kapcsolódó

2 feladatok számát adjuk meg. A dolgozatot ezekhez a példákhoz nagyon hasonló feladatokból állítjuk össze. Amennyiben valaki egy adott témakörben a feladatok többségét végiggyakorolja, nagy meglepetés nem érheti a szakaszvizsgán. A feladatokat két könyvből válogattuk. Az egyik: Czapáry Endre Korom Pál: Matematika gyakorló feladatlapok a középiskolák 10. évfolyama számára (a továbbiakban MGyF) A másik: Árki Tamás Konfárné Nagy Klára Kovács István Trembeczki Csaba Urbán János: Sokszínű Matematika feladatgyűjtemény 9-10 (a továbbiakban SMF). A fentieken kívül az iskola honlapjáról letölthetők korábbi szakaszvizsga-feladatsorok, illetve egy, témakörökre bontott feladatbank. a) Halmazok Halmazok megadásának különböző módjai; Halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges és végtelen halmaz, komplementer halmaz; Unió, metszet, különbség; Intervallumok és az azokkal való műveletek; Logikai-szita SMF: , , , b) Függvények Értelmezési tartomány, hozzárendelés, képhalmaz, helyettesítési érték, értékkészlet; Helyettesítési érték kiszámítása, helyettesítési értékből az x kiszámítása; Értéktáblázat és képlet alapján a függvény ábrázolása, és a grafikonról adatok leolvasása; Tudni kell jellemezni az alábbi hozzárendeléssel megadott függvényeket: lineáris függvény ( x ax b), abszolútérték függvény ( x a x b c ), másodfokú 2 3 függvény ( x ax bx c, x ax u v ), harmadfokú függvény ( x x ), 1 négyzetgyök függvény ( x x ), lineáris tört függvény ( x ); x Függvények jellemzése: értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, paritás 2 SMF: , , , , MGyF: 6. feladatlap, 11. feladatlap c) Számelmélet Osztó, többszörös, prímszám, összetett szám; Összetett számok prímtényezőkre bontása; Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös kiszámítása és ezek alkalmazása (szöveges feladatok, műveletek töretekkel); Relatív prím; Oszthatósági szabályok ismerete az alábbi számokra: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,összetett számok, tíz további hatványai; Kettes alapú számrendszer

3 SMF: d) Hatványozás, polinomok, algebrai törtek, négyzetgyök, n-edik gyök Normálalak; Hatványozás egész kitevőre; Hatványozás azonosságai; Polinomok fokszám szerinti rendezése; Szorzattá alakítás (kiemeléssel, nevezetes azonosságokkal, gyöktényezős alak alkalmazásával) Nevezetes azonosságok alkalmazása feladatokban: a b 2 ; a b 2 ; a b 3 ; a b 3 ; a b c ; a b ; a b ; a b Algebrai kifejezések egyszerűbb alakra hozása (összevonás, szorzás, osztás, szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes azonosságok alkalmazása); Négyzetgyök fogalma, azonosságai, kiemelés a gyök alól, nevező gyöktelenítése, számolás négyzetgyökös kifejezésekkel; n-edik gyök fogalma SMF: , , , , , MGyF: 1-4. feladatlap, 9.5, 9.6 e) Egyenletek, egyenlőtlenségek, másodfokú témakör Alaphalmaz, megoldáshalmaz; Megoldási módszerek: értelmezési tartomány vizsgálat, értékkészlet vizsgálat, szorzattá alakítás, mérlegelv, grafikus megoldás, ekvivalens átalakítások; Elsőfokú és másodfokú, egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása; Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek megoldása; Négyzetgyökös egyenletek; Kétismeretlenes elsőfokú és másodfokú egyenletrendszer megoldása; Szöveges feladatok megoldása egyenletek vagy egyenletrendszerek segítségével; Százalékszámításos szöveges feladatok; Arányossági feladatok; Másodfokú egyenletek diszkriminánsa, gyöktényezős alak, megoldóképlet alkalmazása MGyF: feladatlap, feladatlap SMF: , , , , , , , , , , , , , , 2245 f) Geometria Szögek nagyság szerinti osztályozása, nevezetes szögpárok; Térelemek távolsága; Kör, gömb, szakaszfelező, szögfelező ezek használata feladatokban; Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint;

4 Összefüggések a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei között (háromszögegyenlőtlenség, belső, illetve külső szögek összege, nagyobb oldallal szemben nagyobb szög van); Háromszögek nevezetes vonalai, nevezetes pontjai és nevezetes körei (oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal); Pitagorasz-tétel és megfordítása; Négyszögek fajtái és tulajdonságai (trapéz, paralelogramma, deltoid); Konvex síknégyszögek belső és külső szögeinek összege, átlóinak száma; Kör részei (érintő, húr, körszelet, körcikk, körgyűrű); Thalész-tétel és megfordítása; Háromszögek egybevágósága; egybevágósági transzformációk (tengelyes- és középpontos tükrözés, eltolás, elforgatás); Érintőnégyszögek tétele; Húrnégyszögek tétele; Párhuzamos szelők-és szelőszakaszok tétele; Háromszögek hasonlósága; középpontos hasonlóság; Körök, sokszögek hasonlósága; Hasonló síkidomok területe, hasonló testek térfogata; Arányossági tételek a derékszögű háromszögben (magasság-tétel, befogó-tétel); Körhöz külső pontból húzott érintő- és szelőszakaszok tétele; Kerületi és középponti szögek tétele, ívmérték, látószögkörív MGyF: feladatlap SMF: , , , , , , , , , , , , 2276, 2287, , , , , , g) Kombinatorika és valószínűség-számítás n!; permutáció; kombináció; variáció; logikai szita; skatulya-elv; a klasszikus valószínűség elemei MGyF: feladatlap, SMF: , h) Statisztika módusz medián átlag terjedelem gyakorisági táblázat oszlop- és kördiagram SMF: , , 1795 matematika munkaközösség

5 6. magyar nyelv Szépirodalmi és köznyelvi szövegek hangtani, alak- és szótani, mondattani, jelentéstani elemzése. Szövegértés, szövegalkotás feladatok 1. Hangtan A beszéd, a beszédfolyamat, a beszédhang, a hangképző szervek. A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere, a hangtörvények (hangrend és illeszkedés, részleges és teljes hasonulás, összeolvasás, rövidülés, kiesés). A hangtörvények jelenségeinek alkalmazása a helyesírásban. A köznyelvi és a tájnyelvi ejtés. 2. Alaktan és szótan A morfémák, szóelemek és szerepük a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában. A képzők, jelek, ragok szerepe. A szótő és a toldalékok szerepe és jelentése; nyelvhelyesség a toldalékolásban. A magyar helyesírás alapelveinek magyarázata példákkal. A szófajok rendszere. Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók mondatbeli és szövegbeli szerepének értelmezése 3. A mondat szintagmatikus szerkezete A szóelemzés elvének alkalmazása a szóalak leírásában. A mondat megszerkesztettsége, a szószerkezet, mint nyelvi egység, az alárendelő és a mellérendelő szintagma. Az egyszerű mondat részei; mondatelemzés Az állítmány és az alany. A tárgy és fajtái. A határozók fogalma és kifejezőeszközei, fajtái, a magyar határozói rendszer; a határozók irányhármassága. A jelzők fogalma és fajtái, használatuk. A szó, a mondat jelentése: elsődleges és másodlagos jelentés A modalitás, mondatfajták. A mellérendelés, mint logikai-tartalmi viszony A kapcsolatos, az ellentétes, a választó, a következtető, a magyarázó mellérendelő viszony Az alárendelő összetett mondat: a főmondat és a tagmondatok grammatikai viszonya. Az alárendelés fajtái: az alanyi, az állítmányi, a tárgyi, a határozói, a jelzői alárendelés. Sajátos jelentéstartalom a mellékmondatokban Többszörösen összetett mondatok megértése szövegkörnyezetben: - utaló- és kötőszók, - a központozás használata és értelmezése szóban és írásban a szövegértésben, szövegmondásban, szövegalkotásban, kulturális vonatkozások - példák alapján. 4. Kommunikáció A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal; a kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei. A kommunikáció formája: a szóbeliség és írásbeliség. A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal A jel, a jelrendszer: a természetes kapcsolaton és a konvención alapuló jelek elkülönítése Nyelvi és vizuális kommunikáció Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái (pl. gesztusok, mimika, térközszabályozás, tekintet, külső megjelenés, csend); társadalmi, generációs, kulturális vonatkozások - példák alapján. 5.A szöveg A kontextuális jelentés, az utalás irányai (előre- és visszautalások). A szövegösszefüggés, a szöveg szerkezete, - jelentésviszonyok a szövegben - a kulcsszavak, kulcsmondatok szerepe, A szövegtípusok magyar munkaközösség

6 7. Történelem Írásbeli: 60 perces feladatlap, az érettségi vizsgán megkövetelt kompetenciák mérésére. Forrásszövegek értelmezése, tájékozódás térben és időben, rövid választ igénylő feladatok és rövid esszékérdések. Szóbeli: történelmi jelenségek és események problémaközpontú bemutatása adott segédanyagok felhasználásával (5-10 perces felelet) Az írásbeli vizsga követelményei: Őskor, ókori Kelet Fogalmak ismerete: homo sapiens, őskőkor, újkőkor, bronzkor, vaskor, mágia, politeizmus, monoteizmus, brahmanizmus, buddhizmus, állam, despotizmus Kronológia: Kr.e. 8000, Kr.e körül, Kr.e. XVIII. sz., Kr.e. X. sz., Kr.e. 525 Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Dávid, I. Dareiosz, Xerxész, Buddha, Konfuciusz Topográfia: Rudabánya, Vértesszőlős, Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina, Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Judea, Izrael, Jeruzsálem Az ókori Görögország Fogalmak ismerete: polisz, arisztokrácia, démosz, türannisz, demokrácia, ekklészia, esküdtbíróság, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus Kronológia: Kr.e. XIII.sz., Kr.e. 776, Kr.e. 594, Kr.e. 508, Kr.e. 490, Kr. e. 480, Kr.e , Kr.e Személyek: Hérodotosz, Thuküdidész, Szolón, Peiszisztrátosz, Kleiszthenész, Miltiádész, Leonidász, Themisztoklész, Periklész, Nagy Sándor, Pheidiász, Szókratész, Platón, Arisztotelész Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria Az ókori Róma Fogalmak ismerete: patricius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, provincia, szenátori rend, lovagrend, triumvirátus, principatus, limes, legio, colonus, dominatus, zsinagóga, diaszpóra, apostol, egyház, püspök, zsinat. Kronológia: Kr.e. 753, Kr.e. 510, Kr.e. 367, Kr.e , Kr.e , Kr.e. 168, Kr.e. 48, Kr.e. 31, 313, 395, 476 Személyek: Hannibál, Cornelius Scipio, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Spartacus, Pompeius, Antonius, Augustus, Traianus, Hadrianus, Diocletianus, Názáreti Jézus, Pál, Constantinus, Attila, Tacitus Topográfia: Róma, Karthágó, Cannae, Actium, Pannónia, Jeruzsálem, Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria A korai feudalizmus története Európában

7 Fogalmak ismerete: grófság, ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, hűbérbirtok, jobbágy, robot, allódium, iszlám, Korán, kalifa Kronológia: 622, 732, 800, 962, 1054 Személyek: Klodvig, Kis Pippin, Karolingok, Nagy Károly, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I.(Nagy) Ottó, Mohamed Topográfia: Poitiers, Aachen, Konstantinápoly, Egyházi (Pápai) állam, Kijev, Mekka, Cordoba, Bagdad A magyar nép története az államalapításig Fogalmak ismerete: nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség, törzs, székely, kalandozások, szeniorátus, vármegye, ispán, tized Kronológia: 896, 955, 973, , Személyek: Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Koppány, 1. (Szent) István király, Imre herceg, Szent Gellért püspök Topográfia: Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom Az érett középkor Fogalmak ismerete: királyi udvar, kamara, kancellária, kiközösítés, zarándok, ereklye, keresztes hadjáratok, inkvizíció, eretnekség, kolduló rendek, városi önkormányzat, nyomásos gazdálkodás, hospes, céh, skolasztika, egyetem, lovagi kultúra, romanika, gótika Kronológia: 1066, 1095, 1122, 1215, 1278 Személyek: I. (Hódító) Vilmos, VII. Gergely, IV. Henrik, Ill. Ince, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás Topográfia: Szentföld, Velence, Flandria, Champagne, Párizs, Hansa-városok, a levantei kereskedelem útvonala Az Árpád-házi királyok kora Fogalmak ismerete: várnépek, várjobbágyok, bán, vajda, nádor, Szent Korona, regálé, báró, nemes, Aranybulla, familiaritás, szászok, kunok Kronológia: , 1095, 1116, , 1222, , , 1301 Személyek: I. (Szent) László, Könyves Kálmán, III. Béla, Anonymus, II. András, IV. Béla Topográfia: Fehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség, Muhi, Buda A késő középkor Fogalmak ismerete: rendiség, reneszánsz, humanizmus, husziták, szultán, szpáhi, janicsár, reconquista Kronológia: , 1389, 1410, 1415, 1453 Személyek: Lorenzo Medici, Machiavelli, Jeanne d Arc, Tudor-ház, Husz János, Gutenberg, III. Iván, II. Mohamed, (Aragóniai) Ferdinánd, (Kasztíliai) Izabella Topográfia: Firenze, Kasztília, Aragónia, Svájc, Prága, Rigómező Magyarország a XlV-XV. században

8 Fogalmak ismerete: harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, főnemes, köznemes, kilenced, ősiség, végvári rendszer, rendkívüli hadiadó, fekete sereg, Corvina Kronológia: , , 1351, , 1396, 1456, Személyek: Csák Máté, Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, V. László, Vitéz János, Kinizsi Pál Topográfia: Temesvár, Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya, Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kassa, Nikápoly, Nándorfehérvár, Szilézia, Bécs A kifutó tantervű 11. a osztály számára az őskor és az ókori kelet helyett a kora-újkor témaköréből fogalmazunk meg feladatokat. Szóbeli témakörök 1. Periklész és kora 2. A Római köztársaság válsága, Julius Caesar 3. Augustus principátusa 4. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai, a kereszténység korai korszaka 5. Nagy Károly és a Frank birodalom 6. Az iszlám (Mohamed) 7. A magyar állam születése, Szent István király 8. II. András és az Aranybulla 9. A tatárjárás és IV. Béla 10. Az Anjouk Magyarországon 11. Luxemburgi Zsigmond 12. Hunyadi János törökellenes harcai 13. Hunyadi Mátyás uralkodása 14. A középkori városok jellemzői és a középkori kereskedelem 15. A humanizmus és a reneszánsz a 11. a osztály számára a 2-3. témakör a fentiek helyett: 2. A földrajzi felfedezések és következményeik 3. Erdély aranykora VMG Történelem munkaközösség 8. Idegen nyelvek Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap (érettségi feladattípusok) Értéke: max.60% a vizsga egész értékéből Szóbeli vizsga: 5 perces társalgás vagy szerepjáték a vizsgáztató tanárral 15 lehetséges témakör szerint Értéke: max. 40 % a vizsga egész értékéből Értékelés: az írásbeli és szóbeli együttes értéke %-os megfelelés szerint:

9 Témakörök: 1. Saját magáról 2. A család bemutatása 3. Iskola 4. Város és falu; közlekedés 5. Utazás, kirándulás 6. Napirend 7. Ünnepek 8. Időjárás 9. Hétvége, szabadidő (hobby, sport, zene ) 10. Lakóhely 11. Téli és nyári szünet 12. Vásárlás 13. Öltözködés 14. Étkezés 15. Egy célnyelvi ország bemutatása Követelmények nyelvenként: Angol nyelv: 1. Present Simple Tense - sometimes, usually, generally, often, rarely, seldom, always, There is - There are to be, to have (got) 2. Present Continuous Tense - at the moment, around now, future 3. Past Simple Tense - Regular and irregular verbs - "ago" - time expressions 4. Past Continuous Tense 5. Future Simple Tense, - "shall,will", "to be going to" 6. Present Perfect Tense - ever, never, yet, just, for, since 7. Adjectives - comparative and superlative 8. Adverbs, prepositions 9. Pronouns - I, me, my, mine, myself, one 10. "Helping verbs" - can, could, to be able to, must, needn't, have to, may, might, should, ought to 11. Nouns - countable, uncountable a. some - any, much - many, a lot of, (a)few -(a)little, every, all, both 12. Articles - a, an, the, Infinitive, Gerund, Present/Past Participle a. want / hope / would like to do b. like / enjoy / love doing 14. Question tags 15. Vocabulary: family, school, countries, jobs, free time activities, things in the house, places,people, food, drink, shops,, clothes, colours, animals the weather Német nyelv 1. Névelő ragozása, a főnevek többes száma 2. Tagadás, kérdésszerkesztés 3. Igeragozás: jelen és II. múlt idő; jövő idő 4. Módbeli segédigék, lassen ige

10 5. Főnévragozás 6. Személyes, birtokos és mutató névmások használata 7. Szórend /egyenes, fordított és mellékmondati/, a tárgy és a részeshatározó viszonyai 8. Elöljáró szavak, névmási határozók 9. Melléknévfokozás 10. Felszólító mód csak a 11.ab-nek: 11. Múlt idő: Präteritum 12. Időhatározói mellékmondat 13. Megengedő mellékmondat 14. Célhatározói mellékmondat (damit; um+zu+infinitiv) 15. Melléknévragozás Olasz nyelv 1. Határozott és határozatlan névelők 2. A főnév és a melléknév többes száma 3. Számok 4. Óra, dátum 5. Elöljárók és névelők összevont alakjai 6. Birtokos szerkezet 7. Birtokos névmások 8. Ci, vi névmás használata 9. Hangsúlytalan névmások 10. Jelen idő (szabályos igék, rendhagyók és módbeli segédigék) 11. Múlt idők: passato prossimo és imperfetto 12. Rendhagyó participio passato-k 13. Jövő idő 14. Trapassato prossimo csak a 11. ab-nek 15. Visszaható ige 16. Felszólító mód 17. Feltételes mód 18. Összevont névmási alakok 19. Vonatkozó névmások 20. Melléknév fokozása, összehasonlító szerkezet 21. Passato remoto Francia nyelv 1. Névelők: határozott; határozatlan; anyag 2. Mutató névelő és névmás 3. Birtokos névelő 4. Az y névmás

11 5. A jelen idő 6. Múlt idő: passé composé 7. Múlt idő: imparfait 8. A közel jövő és a közel múlt 9. Az egyszerű jövő idő 10. Visszaható igék ragozása 11. Tagadás 12. Hasonlítás, fokozás csak a 11. ab-nek: 13. Határozatlan névmások, határozószók 14. Kérdésfeltevés 15. Függő beszéd (jelen idő) 16. Elöljárószók Spanyol nyelv 1. a főnév neme és száma 2. a melléknevek egyeztetése; rövidülő melléknevek 3. igeragozás kijelentő mód, jelen időben 4. szórend 5. a létigék használata (ser, estar, hay) 6. a birtokos szerkezet, birtokos névmások 7. mutató névmások és helyhatározószók 8. a szükségesség kifejezése 9. elöljárók 10. a gustar ige használata 11. melléknévfokozás, hasonlítás 12. a személyes névmások tárgy- és részes esete 13. ir a + inf. 14. estar + gerundio 15. a visszaható igék 16. általános névmások és névmási határozószók 17. igeragozás közelmúlt (pretérito perfecto) 18. igeragozás befejezett múlt (pretérito indefinido) 19. igeragozás folyamatos múlt (pretérito imperfecto) 20. igeragozás folyamatos régmúlt (pretérito pluscuamperfecto) 21. igeragozás jövő idő (futuro imperfecto) 22. igeragozás feltételes mód (condicional simple) 23. igeidő-egyeztetés kijelentő módban 24. parancsoló mód (modo imperativo) 25. függő beszéd jelen idejű főmondattal Csak a 11.ab-nek: függő beszéd múlt idejű főmondattal subjuntivo I. felszólító mondatok subjuntivo II. érzelem kifejezése SZÓKINCS

12 1. üdvözlés 2. bemutatkozás 3. család 4. lakás 5. iskola 6. emberek külső és belső leírása 7. közlekedés a városban, útbaigazítás 8. vásárlás, üzletek, árucikkek 9. napirend, óra, dátum 10. időjárás 11. ételek, étkezési szokások 12. szünidő, szabadidő 13. múltbeli események elbeszélése 14. tervek a jövőben VMG Idegen nyelvi munkaközösség

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. és 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, szövegesen kifejtő feladat nélkül 2.)

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Az őskor és az ókor története Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Az ókori Kelet kulturális

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa.

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa. Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 18 óra Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) Előzetes tudás történetek. Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108 Humán és Belügy 9. évf Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Az őskor és az ókori Kelet 8 7 15 2. Az ókori Hellász 11 8 19 3. Az ókori Róma 12 7 19 4. A középkor

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9-12/13. évfolyam Célok

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Történelem, társadalmi és állampolgári

Részletesebben

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból A vizsga formája: Feladatlap az adott évfolyam anyagából, a megoldásra fordítható idő 60 perc.

Részletesebben

Történelmi ismeretek (9. évfolyam)

Történelmi ismeretek (9. évfolyam) Történelmi ismeretek (9. évfolyam) Az skor és az ókori Kelet A homo sapiens megjelenése Az élelemtermelés kezdetei Kr.e. 3000 körül Kr.e. XVIII. század Kr.e. X. század Kr.e. 525 Kheopsz, II. Ramszesz Hammurapi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA 9. évfolyam NAT Az első civilizációk: Mezopotámia Hammurapi törvénygyűjteménye Egyiptom, a Nílus ajándéka Kis országok nagy örökség A Közel-Keletet egyesítő birodalmak Dél-Ázsia

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam

TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam Célok és feladatok A szakközépiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja, hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. Az alábbi helyi tantervet

Részletesebben

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: - középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell

Részletesebben

A Vörösmarty Gimnázium helyi szakaszvizsgájának követelményei és tematikája a 2008-2009-as tanévben

A Vörösmarty Gimnázium helyi szakaszvizsgájának követelményei és tematikája a 2008-2009-as tanévben 1 A Vörösmarty Gimnázium helyi szakaszvizsgájának követelményei és tematikája a 008-009-as tanévben A tanulóknak kötelező helyi szakaszvizsgát tenni.! a 10. tanévben: magyar nyelv és irodalomból, matematikából,

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. 7.-12. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM. 7.-12. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM 7.-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos

Részletesebben

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Ez a tanmenet az OM által jóváhagyott tanterv alapján készült. A tanterv az Országos Közoktatási

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12.

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12. Helyi tanterv EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL HETI 2 ÓRÁBAN A 11. ÉS A 12. ÉVFOLYAMON Kiegészítése a gimnáziumi osztályok számára (nyelvi

Részletesebben

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon

Részletesebben

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag!

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! Részletes követelmények Matematika házivizsga Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! A vizsga időpontja: 2015. április

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A-9.C-9.D OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A-9.C-9.D OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak. Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. A folyamvölgyi

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás 12. évfolyam Osztályozó vizsga 2013. augusztus Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás Ismerje a számsorozat

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam Matematika Specializáció 11 12. évfolyam Ez a szakasz az eddigi matematikatanulás 12 évének szintézisét adja. Egyben kiteljesíti a kapcsolatokat a többi tantárggyal, a mindennapi élet matematikaigényes

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9.Ny osztály Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma Algebra és számelmélet Alapműveletek az egész és törtszámok körében Műveleti sorrend,

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár TANMENET

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2015. november 26. csütörtök 17.00 VÁLTOZOTT!! 2015. november 25. szerda 17.00

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra)

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra) Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 TANKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET: NEW HEADWAY ELEMENTARY, FOURTH EDITION A tankönyv anyaga a 7-11 unit között a hozzá tartozó munkafüzeti

Részletesebben

NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat Ezzel a segédanyaggal szeretnék segítséget nyújtani a középiskolák azon matematikatanárainak, akik a matematikai oktatáshoz és neveléshez Dr. Fried Katalin

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Általános Iskola 4266 Fülöp, Kossuth u. 30 OM: 031 148 A 229./2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1-3.) bekezdése fogalmazza meg az iskolai közzétételi lista tartalmát, így:

Részletesebben

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam Témakörök Gondolkodási és megismerési módszerek Számtan, algebra Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria, mérés Statisztika, valószínűség Év végi összefoglaló

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. 5. Add meg az összeadásban szereplő Add meg a kivonásban szereplő Add meg a szorzásban szereplő Add meg az osztásban szereplő Hogyan függ két szám előjelétől a két szám szorzata, hányadosa?

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: középszinten a

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.04 alapján Célok és feladatok Az ember

Részletesebben

9. SZÁMÚ MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI

9. SZÁMÚ MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 9. SZÁMÚ MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI Érettségi felkészítés: Az iskola a vizsgakövetelmények szerinti teljes körű felkészítési kötelezettséget a következő

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 5. osztály

Tanmenetjavaslat 5. osztály Tanmenetjavaslat 5. osztály 1. A természetes számok A tanmenetjavaslatokban dőlt betűvel szedtük a tananyag legjellemzőbb részét (amelyet a naplóba írunk). Kisebb betűvel jelezzük a folyamatos ismétléssel

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM 1. Szerzők és művek 1.1 Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 1.2 Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam

MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam évfolyam 9. 10. 11. 12. óra/tanév 216 216 216 224 óra/hét 6 6 6 7 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 10 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység címe órakeret 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 2. Geometria 30 óra 3. Számtan, algebra 32 óra Az

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. alapján 9-12. évfolyam 2 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY Heti 4 óra Évi 148 óra Készítette: Ellenőrizte: Literáti Márta matematika tanár.. igazgató 1 / 5 I. Az általános iskolai ismeretek ismétlése 1. óra: Műveletek

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13.

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja.

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja. 9. ÉVFOLYAM Gondolkodási módszerek A szemléletes fogalmak definiálása, tudatosítása. Módszer keresése az összes eset áttekintéséhez. A szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. A megismert számhalmazok

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET 5. osztály 2015/2016. tanév Készítette: Tóth Mária 1 Tananyagbeosztás Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Témakörök:

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3528 Miskolc, Csele u. 14. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Matematika Készítette: a gimnázium reál szakmai munkaközössége 2015. Tartalom Emelt szintű matematika képzés... 3 Matematika alapóraszámú képzés... 47 Matematika

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN

ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV I. ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI

Részletesebben

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné A középszintû érettségi vizsga témakörei (szóbeli) Magyar irodalom (Színház és drámatörténet) 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné 2. Az angol reneszánsz színház kialakulása

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben