A KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS"

Átírás

1 IGL Á.M.K SPECIÁLIS ÁLTLÁNOS ISKOL, SZKISKOL ÉS DIÁKOTTHON KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI TÖRTÉNELEMÓRÁN MODULGYŰJTEMÉNY Készítették: Bétériné Fuszkó Dóra, Farkas nnamária, Völgyi Renáta

2 Módszertani ajánlás beszéd maga a civilizáció. szó, még az ellentmondó is, összekapcsolja az embereket. szótlanság elszigetel. /Thomas Mann/ Intézményünk önálló innovációjában fő célunk a kommunikációs kompetencia fejlesztése volt. Tapasztalataink szerint a hátrányos helyzetű tanulók legnagyobb problémája a kommunikációs képességek gyengesége, a szegényes szókincs, egyéb nyelvi nehézségek, valamint ezek hozadékaként a beszédmotiváció hiánya és különböző verbális képességekre épülő tanulási zavarok. z alábbi négy modul a történelem tantárgyba épül. E tantárgy sajátossága, hogy különböző kultúrák megismertetésén keresztül több hatékony kommunikációs technika megmutatására is lehetőséget ad. modulok funkcionálisan egymásra épülnek. véleményalkotás, meggyőzés, érvelés mellett felsőbb évfolyamokon egyre nagyobb szerepet kapnak a retorikai képességek, a művészi beszéd egyes elemei, illetve a professzionális kommunikáció. Ez lehetőséget ad a pedagógusoknak - képességfejlesztés mellett - tehetséggondozásra is. Tartalmilag minden modul egy-egy történelmi kor jellemző kommunikációs színteréhez kapcsolódik: Ókor: Görög parlament Középkor: Bizonyítsuk be, hogy boszorkány! Újkor: Csináljunk forradalmat! reformkori viták Legújabb kor állampolgári ismeretek: Politikát játszunk! parlamentáris demokrácia a gyakorlatban Reményeink szerint a modulok nemcsak színesebbé és élményszerűbbé teszik a történelemtanítást, hanem fokozatosan eljuttatják a tanulókat a kommunikáció magasabb szintjeire, erősítve önkifejezési képességüket, egyéniségüket. Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 2

3 T.1. Görög parlament Tanuljunk demokráciát! 2010/2011 Készítették: Bétériné Fuszkó Dóra, Farkas nnamária, Völgyi Renáta Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 3

4 MODULLEÍRÁS jánlott korosztály évesek jánlott időkeret 2 45 perc modul közvetlen célja modul tartalma Kommunikációs képesség fejlesztése, multikulturális nevelés, a vita módszerének minél teljesebb elsajátítása, szociális kompetenciák fejlesztése, társadalmi és történelmi jelenségek okainak meglátása, retorikai készségek kialakítása, fogalombővítés, demokratikus normák, értékek közvetítése Témák: az athéni demokrácia működése, népgyűlés modellezése - cserépszavazás, esküdtbíróság Megelőző tapasztalat előző órák ismeretanyag: z athéni társadalom és állam jánlott továbbhaladási irány Spárta, a katonaállam (összehasonlító-elemző óra) kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Kommunikációs kompetenciák: szóbeli- és írásbeli szövegalkotás, stílusok, művészi beszéd, vitakészség Önismerettel összefüggő kompetenciák: önállóság, Önszabályozás: tolerancia, empátia, fegyelem, kritika önkritika, etika Szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, kreativitás, Társas kompetenciák: szerepvállalás NT: Hon- és népismeret, Magyar nyelv és irodalom, Rajz és vizuális kultúra, Földünk és környezetünk, Technikaéletvitel Támogató rendszer Történelem 5 /z őskor és az ókor története/mozik Kiadó internet Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 4

5 MÓDSZERTNI JÁNLÁS modul feldolgozása változatos módszerekkel történik, többnyire kooperatív tanulást kíván. modul kezelhető kis projektként is. Ebben az esetben a foglalkozások közötti idő felhasználható gyűjtőmunkára, díszlet-, jelmezkészítésre. szavazást ez esetben görög parlamenti díszletek között, korhű jelmezekben célszerű megrendezni. Tanulói segédletek Történelem 5 /z őskor és az ókor története/mozik Kiadó z athéni demokrácia elve és működése /1. számú melléklet/ Feladat /2.számú melléklet/ internet, lexikonok, értelmező szótárak MODUL MELLÉKLETEI Tanári segédletek internet Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 5

6 MODULVÁZLT Tevékenységek- időmegjelöléssel tevékenység célja/ fejlesztendő készségek Munkaformák és módszerek Eszközök / mellékletek Diák Pedagógus I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése II. Egyszer volt, hol nem volt az ember című videó-részlet lejátszása. (4:10 5:02) Mit mond Periklész a demokráciáról? Mit jelenthet ez? Új tartalom feldolgozása 5 perc élményszerzés, érzelmi ráhangolódás, élmények szóbeli megfogalmazása, figyelem, emlékezet, kommunikáció 1. Frontális osztálymunka bemutatás 2. Kooperatív tanulás - II/a Demokrácia fogalma B gyűjtőmunka: különböző források felhasználásával a demokrácia szó jelentéstartalmait kell kigyűjteni és összefoglalni a csoportoknak. 15 perc FELDT: demokrácia működése: az ábra segítségével beragasztják az embereket a megfelelő halmazba. megoldást indokolniuk kell! Kik maradtak ki a görög demokráciából? gyűjtőmunka, információszerzés, egymásra figyelés lényegkiemelés, kommunikáció kreativitás, kooperatív tanulás: három megy, egy marad; szakértői mozaik, vagy szóhálópókháló KOOPERTÍV TNULÁS: DIÁK-KVRTETT, VGY FELFEDEZŐ RIPORTER halmazábra, képek a görög társadalom rétegeiből. (2. sz. melléklet) internet lehetőség, lexikonok, értelmező szótárak 1-es számú melléklet/ a demokrácia működése ábra

7 C D gyűjtőmunka: különböző források felhasználásával szavazási formákat gyűjtenek. a csoportoknak be is kell mutatni a szavazási forma lényegét. szavazás formái (kézfeltartás, taps, cserépszavazás, titkos nyílt, stb.) a csoportok munkájának összefoglaló megbeszélése. 5 perc gyűjtőmunka, információszerzés, egymásra figyelés lényegkiemelés, kommunikáció kreativitás, szóbeli szövegalkotás, együttműködés kooperatív tanulás: három megy, egy marad; szakértői mozaik, vagy szóhálópókháló Frontális osztálymunka - internet lehetőség, lexikonok, értelmező szótárak II/b. SZVZZUNK! B Minden csoport összegyűjt néhány fontos javaslatot az osztályközösséget érintő témában. javaslatokat az ablakmódszer szabályai szerint megvitatják és végül konszenzussal kiválasztanak egyet. csoport tagjai szószólót választanak maguk közül, aki egy meghatározott időkeretben (pl 1 perc) bemutatja és érvekkel alátámasztja a javaslatot! 20 perc beszédek elhangzása után a tanulók szavazással döntenek minden csoport javaslatáról. szavazási módot szintén konszenzussal kell megjelölni. gyerekek szavazhatnak titkosan (cserépszavazás), de nyíltan is (kézfeltartás). tanulók által elfogadott javaslatokat természetesen be kell építeni az osztályközösség életébe tolerancia, egymásra figyelés, szerepvállalás, szóbeli szövegalkotás, erkölcsi, etikai érzék, kritikai érzék Kooperatív tanulás: - ablak módszer - beszélő korongok - kerekasztal és kooperatív vita Frontális osztálymunka -. Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 7

8 II/d. Új tartalmak összefoglalása, tanulságok, összegzés Miért tetszett a egyik-másik csoport javaslata? Milyen eszközökkel győztek meg az ügyüknek? Mitől lesz sikeres egy szónok? /nonverbális kommunikációs eszközök megláttatása/ Mennyiben befolyásolta a döntést a szónok teljesítménye és mennyire számít maga az ügy, amire szavaztál? Mi a fontosabb: téma, vagy tálalás? Vélemények megfogalmazása, élménybeszámolók. Beszélgetés. III. Ellenőrzés és értékelés Véleménynyilvánítás, egymásra figyelés, rendszerzés, lényeglátás, kritikai érzék, tolerancia, erkölcsietikai érzék kooperatív tanulás - Kinek milyen tanulságokkal szolgált a közös munka, mit tanult? Hogyan tudtak együttműködni? Milyen nehézségek merültek fel, milyen megoldás kínálkozik kiküszöbölésükre? 5 perc Önértékelés, reflexió, frontális osztálymunka - Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 8

9 T.2. Bizonyítsuk be, hogy boszorkány! Boszorkányperek Magyarországon 2010/2011 Készítették: Bétériné Fuszkó Dóra, Farkas nnamária, Völgyi Renáta Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 9

10 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Igal oktatási intézményeiben MODULLEÍRÁS jánlott korosztály jánlott időkeret modul közvetlen célja modul tartalma Megelőző tapasztalat jánlott továbbhaladási irány kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer évesek 3 45 perc Kommunikációs képesség fejlesztése, multikulturális nevelés, a vita módszerének minél teljesebb elsajátítása, szociális kompetenciák fejlesztése, társadalmi és történelmi jelenségek okainak meglátása, retorikai készségek kialakítása, fogalombővítés, demokratikus normák, értékek közvetítése Témák: Boszorkányság, boszorkányüldözés a középkorban. Egy boszorkányper dramatizálása Könyves Kálmán idejéből. z érvelés művészete előző órák ismeretanyag: Szent István örökében/könyves Kálmán uralkodása; Imádkozzál és dolgozzál / Szentek és eretnekek modul: T.1: Görög parlament Idegen hatalmak árnyékában Kommunikációs kompetenciák: szóbeli- és írásbeli szövegalkotás, vitakészség, érvelés, Önismerettel összefüggő kompetenciák: önállóság, Önszabályozás: tolerancia, empátia, fegyelem, kritika önkritika, etika Szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, kreativitás, logika Társas kompetenciák: szerepvállalás NT: Hon- és népismeret, Magyar nyelv és irodalom, Rajz és vizuális kultúra, Földünk és környezetünk, Technikaéletvitel Történelem 6 / középkor és a kora újkor története/mozik Kiadó Magyarországi boszorkányperek I II./kadémia kiadó Budapest, 1983 Török Tamás: z ítélet / Történelmi fantáziajáték Könyves Kálmán idejéből Lexikonok, Értelmező szótár, internet Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 10

11 MÓDSZERTNI JÁNLÁS modul feldolgozása változatos módszerekkel történik, többnyire kooperatív tanulást kíván. modul kezelhető kis projektként is. Ebben az esetben a foglalkozások közötti idő felhasználható gyűjtőmunkára, díszlet-, jelmezkészítésre. Projektzárásként a legjobban szereplő csoport bemutathatja a színdarabot az iskola előtt. MODUL MELLÉKLETEI Tanulói segédletek Történelem 6 / középkor és a kora újkor története/mozik Kiadó z ítélet című történelmi fantáziajáték átirata /1. számú melléklet/ SZERZŐ: TÖRÖK TMÁS Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 11

12 Tevékenységek- időmegjelöléssel tevékenység célja/ fejlesztendő készségek Munkaformák és módszerek Eszközök / mellékletek Diák Pedagógus IV. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése 1. Gyalog galopp - Boszorkány jelenet megnézése. /2:42 perc/ 2. Beszélgetés a látottakról (abszurd humor, motivációk, érvelés logika következtetés 3. Mi lehet a valóságtartalma? V. Új tartalom feldolgozása élményszerzés, érzelmi ráhangolódás, élmények szóbeli megfogalmazása, kritikai látásmód 3. Frontális osztálymunka bemutatás 4. Kooperatív tanulás - Videó levetítése. II/a Ki a boszorkány? - értelmezések gyűjtése B 1. különböző források (internet, lexikonok, értelmező szótárak, stb.) felhasználásával képi és írott anyagot gyűjtenek a boszorkány szó jelentéstartalmairól, melyekről tablót, posztert készítenek. 2. Témához kapcsolódó verseket, dalokat, irodalmi idézeteket, filmeket, mai televíziós sorozatokat gyűjtenek, majd bemutatják. 20 perc Gyűjtött információk rendszerzése, a boszorkány fogalmi rétegeinek elkülönítése népmesei, mondai babonás vallási gyűjtőmunka, információszerzés, gyűjtés módszerei: forrásfelhasználás, - egymásra figyelés kooperatív tanulás: - szakértői mozaik, vagy fordított szakértői mozaik - képtárlátogatás Kooperatív tanulás - szóforgó Internetlehetőség, lexikonok, könyvek; csomagolópapír, filctollak Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 12

13 társadalmi II/b. Egy korabeli boszorkányper színpadi változatának feldolgozása B C D Ismerkedés a színdarabbal. / csoportok megkapják a szöveg egy-egy példányát és először magukban elolvassák/ z olvasottak megértésének ellenőrzése. /Kik a szereplők?, Hol Játszódik?, Mikor játszódik?, Mi a vád?, Bűnös e a lány?, Mi lett az ítélet?, stb./ Könyves Kálmán személyisége Tankönyv segítségével összegyűjtik a király fontosabb intézkedéseit, életrajzi adatait, majd ezekből következtetnek személyiségvonásaira 1. Felkészülés az előadásra. /kiosztják a szerepeket a csoporton belül, begyakorolják a szöveget /Hagyjuk meg a csoportok választási lehetőségét az előadásmód kiválasztására: lehet szerepek szerinti felolvasás, szövegfüggetlen előadás eljátszás is/ 2. Előadás (csoportonként) 20 perc értő olvasás Egyéni munka 1 számú melléklet z ítélet című történelmi fantáziajáték kivonata egymásra figyelés, kreativitás, lényeglátás információszerzés, forrásfelhasználás, egymásra figyelés, kritikai érzék beszédkésztetés, egymásra figyelés, kreativitás, figyelem, emlékezet, dramatikus képesség kompromisszumkészség Diák-kvartett vagy Csoportkonzultáció Kerekasztal, vagy Indián-beszélgetés kooperatív játék Történelem 6 Tankönyv Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 13

14 II/c. Győzz meg! az érvelés fontossága B C Hogyan lehet meggyőzni valakit a véleményünkről? (közös beszélgetés a vita normáiról, az erőszakosság következményeiről saját példák segítségével) Vádlott a farkas! z osztályt 3 csoportra osztjuk. z első a vád, a második a védelem, a harmadik az esküdtszék feladatait látja el. tanár a bíró szerepét tölti be. vádlott a Piroska és a farkas című mese negatív főhőse. vádbeszéd és a védőbeszéd megírása és előadása a kijelölt csoportok feladata. z esküdtszék a beszédek elhangzása után tanácskozik és dönt. bíró ügyel a tárgyalás rendjére és kihirdeti az ítéletet. 15 perc játék tanulságai: Vélemények megfogalmazása, élménybeszámolók. Beszélgetés. 5 perc véleménynyilvánítás kommunikáció etika empátia egymásra figyelés, kreativitás, kritikai érzék, művészi beszéd retorika, érvelés, nonverbális dramatikus képességek egymásra figyelés, kritikai látásmód, élménymegosztás kooperatív tanulás - szóforgó, kerekasztal, vagy kooperatív vita I. Új tartalmak összefoglalása, ellenőrzés és értékelés III./a. Összegzés boszorkányokról, babonákról, és a középkori boszorkányperek abszurditásáról, jellegzetességeiről való beszélgetés. Mai vonatkozások: Dél-frikában és Indiában a mai napig történnek boszorkányüldözések. Kenyában legalább 11 rendszerzés, lényeglátás, véleménynyilvánítás, egymásra figyelés, kooperatív tanulás - Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 14

15 személyt, köztük 3 férfit lincselt meg és égetett el a tömeg az ország nyugati részén májusában. empátia III./b. Értékelés Kinek milyen tanulságokkal szolgált a közös munka, mit tanult? Hogyan tudtak együttműködni? Milyen nehézségek merültek fel, milyen megoldás kínálkozik kiküszöbölésükre? 5 perc Önértékelés, reflexió frontális osztálymunka - Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 15

16 T.3. Csináljunk forradalmat! Reformkori viták 2010/2011 Készítették: Bétériné Fuszkó Dóra, Farkas nnamária, Völgyi Renáta Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 16

17 MODULLEÍRÁS jánlott korosztály évesek jánlott időkeret modul közvetlen célja modul tartalma Megelőző tapasztalat 3 45 perc Kommunikációs képesség fejlesztése, a vita módszerének minél teljesebb elsajátítása, nemzeti identitás formálása, szociális kompetenciák fejlesztése, társadalmi és történelmi jelenségek okainak meglátása, sokszínű kommunikációs technika alkalmazása, művészi beszéd, retorikai készségek kialakítása Témák: a reformkori Magyarország, forradalom és szabadságharc Tartalom: rendi országgyűlés modellezése; az 1848-as forradalom eseményeinek dramatizálása előző órák ismeretanyaga, a görög parlament működésének élményszerű felelevenítése jánlott továbbhaladási irány kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer z áprilisi törvények és a Batthyány-kormány működése Kommunikációs kompetenciák: szóbeli- és írásbeli szövegalkotás, stílusok, művészi beszéd, vitakészség Önismerettel összefüggő kompetenciák: önállóság, identitás Önszabályozás: tolerancia, empátia, fegyelem, kritika - önkritika Szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, kreativitás, Társas kompetenciák: szerepvállalás NT: Hon- és népismeret, Magyar nyelv és irodalom, Rajz és vizuális kultúra, Földünk és környezetünk, Technikaéletvitel modulokhoz: Görög parlament (T.1.), Bizonyítsuk be, hogy boszorkány! (T.2.) Történelem 7 /z újkor története/mozik Kiadó Hídember című film DVD Rubicon 1995/1-2. Széchenyi és Kossuth Részletek Petőfi naplójából Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 17

18 MÓDSZERTNI JÁNLÁS modul feldolgozása változatos módszerekkel történik, többnyire kooperatív tanulást kíván. dramatizált modulrészeknél fontos, hogy teret engedjünk az egyéni megoldásoknak. a modul kezelhető kis projektként is. Ebben az esetben a foglalkozások közötti idő felhasználható gyűjtőmunkára, díszlet-, jelmezkészítésre. Tanulói segédletek Történelem 7 /z újkor története/mozik Kiadó reformkor /fényképgyűjtemény/ Részlet Petőfi Sándor naplójából rendi országgyűlés felépítése /ábra/ MODUL MELLÉKLETEI Tanári segédletek Hídember DVD Rubicon 1995/1-2. Széchenyi és Kossuth Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 18

19 MODULVÁZLT Tevékenységek- időmegjelöléssel tevékenység célja/ fejlesztendő készségek Munkaformák és módszerek Eszközök / mellékletek Diák Pedagógus VI. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése I/a. Hídember című film országgyűlési jelenetek 1. DVD-n megnézik a Hídember című film néhány kiemelt jelenetét, melyben országgyűlési vitákat láthatnak. 2. Beszélgetés a látottakról. Hangulati elemek megbeszélése, érzelmi hatások, gesztusok, a vita menete /Tanítói kérdések: Kivel tudsz azonosulni? Ki szimpatikusabb? Miért? Szerinted kinek van igaza? Milyen személyiségűek lehetnek a vitatkozók?/ VII. Új tartalom feldolgozása élményszerzés, érzelmi ráhangolódás, élmények szóbeli megfogalmazása, kritikai látásmód, ítélet 5. Frontális osztálymunka bemutatás 6. Kooperatív tanulás - a Hídember című DVD II/a. rendi országgyűlés modellezése 1. számú melléklet alapján csoportokba szerveződnek. És nevet választanak maguknak, amelyet névtáblán magukra tűznek. (FONTOS, HOGY FIKTÍV NEVEKET ÉS TÖRTÉNELMI SZEMÉLYEK NEVEIT IS FELHSZNÁLHTJÁK. UTÓBBI ESETBEN FONTOS TISZTÁZNI, MELYIK TÁBLÁNK LEHETETT TGJ) kreativitás, kommunikáció kooperatív csoportmunka 1. számú melléklet: rendi országgyűlés felépítése névtáblák Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 19

20 B Feladat: Csoporton belüli munkamegosztással Csoportonként egy téma kiválasztása, melyet országgyűlési vitára kell terjeszteni. / téma lehet a reformkori törekvések egyike, de lehet a tanulókat közvetlenül érintő hétköznapi probléma is./ 5 perc C kiválasztott téma megvitatása parlamenti keretek között. (a nádor szerepét a pedagógus tölti be, szélsőséges esetekben megvonhatja a szót, segít, hogy minden tanuló megnyilvánulhasson a vita során) D felirat elkészítése. csoportok a megegyezésnek megfelelően elkészítik írásos felterjesztésüket a királynak. (fontos az egyéni kifejezésmód mellett az esztétikai kivitelezés) II/b. Új tartalmak összefoglalása, tanulságok, összegzés Vélemények megfogalmazása, élménybeszámolók. JÓ vita ismérvei. Mi segít egyezségre jutni? Ki érvényesül jobban a vitákban? Miért? Meggyőzés vagy legyőzés? - melyik fontosabb? kreativitás, egyéni kifejezésmód, retorika, kreativitás, szóbeli szövegalkotás, nonverbális készségek kreativitás, szövegalkotás, művészi érzék, esztétikum erkölcsi, etikai érzék, kritikai érzék kooperatív módszerek: ablak módszer csoport-szóforgó kupac-tanácsötletelő költs el egy húszast! /VÁLSZTHTÓ/ Kooperatív tanulás - kooperatív vita csoportmunka Kooperatív tanulás - 4-es papír többszínű, filctollak 5 perc Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 20

21 II/c. Csináljunk forradalmat! március 15. eseményei a forradalmi helyszínek kigyűjtése a tankönyvből lényegkiemelés, gyorsolvasás, 5 perc B 8 helyszín kisorsolása a csoportok között. Forráselemzés a 2. számú melléklet alapján. Gyűjtőmunka a helyszínekről, szereplőkről: a 3. számú melléklet, valamint internet, könyvek segítségével. C helyszínek berendezése a tanteremben. (Minden csoport különítsen el egy kis teret, ahol a lehető legegyszerűbb megoldásokkal jelezze a forradalmi helyszínt!) 20 perc verbális) D szereplők kisorsolása (Petőfi, Jókai, Vasvári, Táncsics, Laborfalvi, Landerer és Heckenast, városi elöljárók, helytartó, börtönőrök, egyetemisták, nép..) szereplők megkeresik a helyszíneket és beállnak a díszletek közé. E forradalom eseményeinek eljátszása- a helyszínek végigjárása 20 perc II/d. Új tartalmak összefoglalása, tanulságok, összegzés gyűjtőmunka, információszerzés, egymásra figyelés egymásra figyelés, kreativitás, kommunikáció (non egymásra figyelés dramatizálás, kommunikáció kooperatív tanulás szakértői mozaik vagy egyéni munka - szakértői mozaik - kerekasztal csoportmunka feladatmegosztással Keresd a helyed! kooperatív munka, drámapedagógia Történelem 7 z Újkor története tankönyv /Mozaik/ 2. számú melléklet: Részlet Petőfi Sándor naplójából 3. számú melléklet képgyűjtemény Helyszínek névtáblái, csomagolópapírok, különböző használati tárgyak Feltűzhető névkártyák internet lehetőség, könyvek Vélemények megfogalmazása, élménybeszámolók. Beszélgetés. Egymásra figyelés, rendszerzés, lényeglátás kooperatív tanulás - Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 21

22 VIII. Ellenőrzés és értékelés Kinek milyen tanulságokkal szolgált a közös munka, mit tanult? Hogyan tudtak együttműködni? Milyen nehézségek merültek fel, milyen megoldás kínálkozik kiküszöbölésükre? Önértékelés, reflexió, frontális osztálymunka - Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 22

23 T.4. Politikát játszunk! parlamentáris demokrácia működése 2010/2011 Készítették: Bétériné Fuszkó Dóra, Farkas nnamária, Völgyi Renáta Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 23

24 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Igal oktatási intézményeiben MODULLEÍRÁS jánlott korosztály jánlott időkeret modul közvetlen célja modul tartalma Megelőző tapasztalat jánlott továbbhaladási irány kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer évesek 3 45 perc Kommunikációs képesség fejlesztése, nemzeti identitás erősítése, a vita módszerének alkalmazása, szociális kompetenciák fejlesztése, társadalmi jelenségek okainak meglátása, retorikai készségek kialakítása, fogalombővítés, demokratikus normák, értékek közvetítése, állampolgári szereptanulás Témák: a parlamentáris demokrácia működése, társadalmi ismeretek, politika, egy demokratikus választás modellezése előző órák ismeretanyaga: Állampolgári ismeretek: állam és alkotmány diákparlamenti választás projekt választási rendszerünk Kommunikációs kompetenciák: szóbeli- és írásbeli szövegalkotás, stílusok, művészi beszéd, vitakészség Önismerettel összefüggő kompetenciák: önállóság, Önszabályozás: tolerancia, empátia, fegyelem, kritika önkritika, etika Szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, kreativitás, Társas kompetenciák: szerepvállalás NT: Hon- és népismeret, Magyar nyelv és irodalom, Rajz és vizuális kultúra, Földünk és környezetünk, Technikaéletvitel modulokhoz: Görög parlament (T.1.), Bizonyítsuk be, hogy boszorkány! (T.2.), Csináljunk forradalmat! (T.3.) Történelem 8 / huszadik század története /MOZIK Kiadó Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 24

25 MÓDSZERTNI JÁNLÁS modul feldolgozása változatos módszerekkel történik, többnyire kooperatív tanulást kíván. modulhoz kapcsolható egy diákparlamentiválasztási projekt is, melybe az intézmény valamennyi tanulócsoportja bevonható. mennyiben a projekt előzményeként valósítjuk meg a modult, úgy azt a tanév végére, gyermeknap környékére javasoljuk beilleszteni. Tanulói segédletek Történelem 8 / huszadik század története/ MOZIK Kiadó MODUL MELLÉKLETEI Tanári segédletek lexikonok, értelmező szótárak, internet Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 25

26 MODULVÁZLT Tevékenységek- időmegjelöléssel tevékenység célja/ fejlesztendő készségek Munkaformák és módszerek Eszközök / mellékletek Diák Pedagógus IX. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése B Jobbítsuk meg az iskolát! tanulók összeírják azokat az ötleteket, elképzeléseket, melyeket fontosnak éreznek az iskolai életben, illetve amiket megváltoztatnának Minden csoport rangsorolja az ötleteit és csomagolópapírra írja őket pontokba szedve. /Fontos tisztázni, hogy csak olyan javaslatok kerüljenek a csomagolópapírra, melyek a csapat minden tagja szerint fontosak, illetve, hogy azok egytől-egyig megvalósíthatóak legyenek. / X. Új tartalom feldolgozása érzelmi ráhangolódás, véleménynyilvánítás, figyelem, emlékezet, kommunikáció vitakészség, egymásra figyelés, demokratikus viselkedési normák, kompromisszumkészség, tolerancia, Kooperatív tanulás - kerekasztal kerekasztal, vagy szóháló - pókháló csomagolópapír II/a. Előző ismeretek felelevenítése kapcsolódó megelőző ismeretek összegyűjtése: demokrácia fogalma, athéni demokrácia, cserépszavazás, rendi országgyűlés szerkezete, működése, reformkori viták, összehasonlítások, egyéni vélemények figyelem, emlékezet, egymásra figyelés lényegkiemelés, kommunikáció kooperatív tanulás: Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 26

27 II/b. politika, államszervezet, párt, frakció B gyűjtőmunka: a tankönyv, illetve egyéb források felhasználásával értelmezik a politika, államszervezet, párt, valamint a frakció fogalmát.,b,c,d jelek kiosztása a csoportban. csoport minden tagja más-más fogalmat kap. Mindenki egyénileg kutat. z azonos betűjelűek összeülnek, megbeszélik a gyűjtött információkat és közös vázlatot írnak. Mindenki visszamegy a csoportjába, és megtanítja a saját feldolgozott anyagát. 15 perc Ismeretek összegzése: Mi a politika? Miért fontos? Hogy épül fel a magyar állam? Mik a pártok? Melyek a pártalakítás feltételei? Hogyan működnek? Kik alkotják a parlamenti frakciót? gyűjtőmunka, információszerzés, egymásra figyelés, lényegkiemelés, kommunikáció kreativitás, szóbeli szövegalkotás, együttműködés Kooperatív tanulás - Szakértői mozaik Kooperatív tanulás - tankönyv, internet lehetőség, lexikonok, értelmező szótárak II/c. lakítsunk pártokat! z I/b modulrésznél elkészült programokat a csoportok kitűzik a terem különböző pontjain. (4 csoport esetén a 4 sarkot célszerű választani) tanulók választanak: ahhoz a sarokhoz állnak ahol a számukra legszimpatikusabb programot tűzték ki. Minden újonnan alakult csoportból egy-egy tanuló indokolja a döntését. (megjegyzés: programok között természetesen lehetnek átfedések, ahogy ez napjaink politikájában is megfigyelhető. tanulók figyelmét a rangsorra kell felhívni! Olyan csoportot válasszanak, ahol a számukra legfontosabb javaslatok kiemelt helyen állnak. z így létrejött csoportok számukat és egyéni véleményalkotás, véleménynyilvánítás Kooperatív tanulás - sarkok Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 27

28 összetételüket tekintve is különbözőek lesznek, mivel önkéntes alapon szerveződnek.) B C D létrejött csoportok ettől kezdve: pártok Nevet, jelképet, és mottót kell választaniuk, meg kell tervezniük saját arculatukat. 20 perc csoportmunka során a tanulók egymás képességeiről, erősségeiről is tapasztalatokat szereznek. Ezeket felhasználva következő lépésként meg kell választaniuk saját tisztségviselőiket. (elnök, alelnök, szóvivő, titkár, gazdasági igazgató, stb..) Pártszövetség-alakítás: a kis létszámú csoportok (ahol problémát okoz a párt működtetése, tisztviselők választása) dönthetnek úgy is, hogy egy nagyobb pártba olvadnak - ebben az esetben a 2 csoportnak egyeztetni kell a közös programot és meg kell állapodni a tisztviselők elosztásáról is.) 15 perc Bemutatkoznak a pártok! Minden elnök, vagy szóvivő rövid felkészülés után 3 percet kap, hogy a lehető legfrappánsabban bemutassa pártját, és annak programját. 15 perc egymásra figyelés, kreativitás, szövegalkotás, művészi érzék, kommunikáció egymásra figyelés, szerepvállalás, empátia, tolerancia, kompromisszumkészség, egyéni kifejezésmód, retorika, kreativitás, szóbeli szövegalkotás, nonverbális készségek csoportmunka kooperatív tanulás: szóforgó, vita, vagy költs el egy húszast módszer igény szerint: rajzeszközök, számítógépnyomtató, kitűzhető tituluskártyák, vagy névjegykártyák Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 28

29 E Kampányterv kidolgozása: pártoknak tervet kell készíteniük, melyben feltüntetik kampányuk főbb rendezvényeit, szükséges támogatók listáját (pedagógusok, szülők, iskolarádió, iskolaújság, stb.), eszközigényt (plakátok, szórólapok készítéséhez, rendezvényekhez), költségvetést (a való élethez igazodóan a pártok állami (iskolai) támogatásban részesülnek. pártvagyont különböző feladatok elvégzésével gyűjthetik össze a tagok, illetve tagdíjat szedhetnek. z e célra gyártott kuponokkal, vagy játékpénzzel a tanulók különböző szolgáltatásokat, eszközöket vásárolhatnak (nyomtatás, szakértők, külső segítők, reklám, stb.) 15 perc XI. Ellenőrzés és értékelés Kampánytervek ellenőrzése, értékelése, javítása. /Csak az tekinthető hibának, ami a kampány megvalósítását lehetetlenné teszi, vagy technikailag nem valósítható meg!/ Kinek milyen tanulságokkal szolgált a közös munka, mit tanult? Hogyan tudtak együttműködni? Milyen nehézségek merültek fel, milyen megoldás kínálkozik kiküszöbölésükre? Célok, elvárások a projekttel kapcsolatban. 5 perc egymásra figyelés, szerepvállalás, empátia, tolerancia, kompromisszumkészség, kreativitás, Önértékelés, reflexió, véleménynyilvánítás, kommunikáció kooperatív tanulás: szóháló-pókháló, kerekasztal, vagy diák-kvartett frontális osztálymunka - csomagolópapír modulhoz kapcsolható egy iskolai diákigazgató-választási projekt. nyolcadik évfolyamon - e modul során- létrejött pártok adják a jelölteket. z önkéntességen alakult csoportok így viszonylag hosszú időn keresztül dolgoznak együtt, hiszen a kampánytervben leírtakat megvalósítják. Munkájuk eredményét, értékelését maga a választás adja. Cél, hogy a verbális és non-verbális kommunikáció segítségével minél több szavazót nyerjenek. legsikeresebb kampányt lebonyolító csapat jelöltje elnyeri a diákigazgató címet. projekt és a modul akkor éri el célját, ha az intézmény egésze partnerként tekinti az így megalakult diákparlamentet, azaz javaslataikat megfontolják és megvalósításukhoz minden lehető segítséget megadnak. Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 29

30 Igali ÁMK Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon oldal 30

a római köztársaság korát megidézô szerepjáték

a római köztársaság korát megidézô szerepjáték P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Szenátorok egymás közt a római köztársaság korát megidézô szerepjáték Készítette: Baracs Nóra és Magasi ndrás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9.

Részletesebben

SZKB_104_02 É N É S A M Á S I K MIÉRT JÓ A BARÁTSÁG? A modul szerzője: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_02 É N É S A M Á S I K MIÉRT JÓ A BARÁTSÁG? A modul szerzője: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_02 É N É S M Á S I K MIÉRT JÓ RÁTSÁG? modul szerzője: Lissai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 4. ÉVFOLYM 16 SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Egy öreg alkotmány. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya A 11. ÉVFOLYAM. p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n. A modul szerzője: Magasi András

Egy öreg alkotmány. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya A 11. ÉVFOLYAM. p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n. A modul szerzője: Magasi András SZK_211_07 p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Egy öreg alkotmány z merikai Egyesült Államok alkotmánya modul szerzője: Magasi ndrás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 11. ÉVFOLYM tanári

Részletesebben

FÉNYJELENSÉGEK A TERMÉSZETBEN

FÉNYJELENSÉGEK A TERMÉSZETBEN POLGÁR DEMOKRÁCIÁBN FÉNYJELENSÉGEK TERMÉSZETBEN Készítette: Bányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCI 8. ÉVFOLYM SZK208_17 TNÁRI FÉNYJELENSÉGEK TERMÉSZETBEN 8. ÉVFOLYM 243 MODULVÁZLT

Részletesebben

SZKA_103_10. A modul szerzôje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_10. A modul szerzôje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Közlekedés modul szerzôje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_10 148 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

SZKB_104_01 É N É S A M Á S I K BARÁTSÁG SZÜLETIK. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_01 É N É S A M Á S I K BARÁTSÁG SZÜLETIK. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_01 É N É S M Á S I K RÁTSÁG SZÜLETIK modul szerzője: Iván Márta SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 4. ÉVFOLYM TNÁRI RÁTSÁG SZÜLETIK 4. ÉVFOLYM 7 MODULVÁZLT tevékenység célja, I. Ráhangolás,

Részletesebben

ÉDES MOSTOHA BÕVÜL A CSALÁD?

ÉDES MOSTOHA BÕVÜL A CSALÁD? SZKB 208_03 FELKÉSZÍTÉS FELNÕTT SZEREPEKRE ÉDES MOSTOH BÕVÜL CSLÁD? Készítette: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM TNÁRI ÉDES MOSTOH BÕVÜL CSLÁD?

Részletesebben

KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN

KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN A modul kódja: HVH_KGF_12_1 A MODUL CÍME KALANDOZÁS A PÉNZ VILÁGÁBAN A modul felhasználási területe: 7-8. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul végleges változatának

Részletesebben

A kooperatív tanulásszervezés lehetőségei

A kooperatív tanulásszervezés lehetőségei Beszélj róla, és elfelejtem. Mutasd meg, és emlékszem rá. Vonj be, és megértem (Kínai közmondás) A kooperatív tanulásszervezés lehetőségei Sándorné Lakatos Marianna Bolyai János Általános Iskola Tehetséggondozás

Részletesebben

SZKA_103_20. A modul szerzôje: Takáts Rita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_20. A modul szerzôje: Takáts Rita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Enyém tiéd modul szerzôje: Takáts Rita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_20 tanári Enyém tiéd 3. évfolyam 259 MODULVÁZLT tevékenység célja, I. Ráhangolás,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

SZKA_104_15 Lakóhelyünk I. Városunk. A modul szerzõje: Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYAM

SZKA_104_15 Lakóhelyünk I. Városunk. A modul szerzõje: Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYAM SZKA_104_15 Lakóhelyünk I. Városunk Én és a világ A modul szerzõje: IFA Műhely SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYAM 256 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

PROJEKTTERV SABLON. ALAPADATOK A PROJEKT CÍME Lovagi játékok

PROJEKTTERV SABLON. ALAPADATOK A PROJEKT CÍME Lovagi játékok PROJEKTTERV SABLON ALAPADATOK A PROJEKT CÍME Lovagi játékok ÖSSZEFOGLALÁS A gyerekek sok mesével megismerkedtek már. Most a történetek Mátyás királyról szólnak, a korabeli királyi udvarral ismerkednek

Részletesebben

EGY NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDŐ SZERVEZET: A GREENPEACE

EGY NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDŐ SZERVEZET: A GREENPEACE POLGÁR DEMOKRÁIÁN EGY NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDŐ SZERVEZET: GREENPEE Készítette: Neumayer Éva SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENI 8. ÉVFOLYM SZK208_24 330 SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK

Részletesebben

A szülők ifjúkori tervei és a jelen

A szülők ifjúkori tervei és a jelen SZK_104_11 Kérlek, meséld el! szülők ifjúkori tervei és a jelen Én és a világ modul szerzõje: Béri Eszter SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 176 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Csokoládé az idegenekkel szembeni előítéletek

Csokoládé az idegenekkel szembeni előítéletek SZKC_211_05 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Csokoládé az idegenekkel szembeni előítéletek modul szerzői: págyor Henriett enedek Fülöp SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCI 11. ÉVFOLYM tanári

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI TANÍTÁSA A 7. ÉVFOLYAMON Készítette: Kazsab Éva Dávidné Fekete Ildikó Kelemen Tamás A Lestár

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás A

Szövegértés-szövegalkotás A Szövegértés-szövegalkotás A 1 2. évfolyam olvasás mintamodulok az én, te... mi című könyv feldolgozásához Az elveszett dínó Halnevelde Piacon Cirkuszban Iskola után Függelék Készítette: Rózsa Vincéné Olvasás

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4 KISISKOLÁSOK OLVASÁSI ÉS SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉGEINEK FEJLESZ- TÉSE. Célcsoport: 1-4. osztályosok

TÁMOP 3.2.4 KISISKOLÁSOK OLVASÁSI ÉS SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉGEINEK FEJLESZ- TÉSE. Célcsoport: 1-4. osztályosok A NEVELÉSI TUDÁSDEPÓ PROJEKT HELYE A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTET- TEL AZ INNOVÁCIÓS POTENCIÁL FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS KÉPZÉS TERÜLETÉN TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

SZKC 103_13. A modul szerzője: Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKC 103_13. A modul szerzője: Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZK 103_13 a z é n d i m e n z i ó i Megfigyelés modul szerzője: Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 3. ÉVFOLYM 136 Megfigyelés Tanári MODULVÁZLT tevékenység célja, I. Ráhangolás,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tavaszi zsongás - három hetet meghaladó projekt- A projekt időpontja:

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Különböző családtípusok

Különböző családtípusok SZKC 208_02 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s családi kresz Különböző családtípusok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári CSLÁDI KRESZ

Részletesebben

tanári értékelés önértékelés

tanári értékelés önértékelés SZKC 208_01 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s tanári értékelés önértékelés modul szerzője: N. Kollár Katalin, Somogyi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM szociális, életviteli

Részletesebben

A szabályok ismerete nélkül játszanak.

A szabályok ismerete nélkül játszanak. 03_Jogok Øs k telessøgek_tæblæzat.qxp 2008.06.19. 13:18 Page 63 Ráhangolódás a témára 1. Játék Cél: közvetlen játékélményen keresztül a szabály szükséges voltának megélése, a szabályalkotás jogának felfedezése.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra)

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi

Részletesebben

Kulturális önismeret. Utazás, mások megismerése és az önismeret 12. ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s. A modul szerzője: Tomory Ibolya

Kulturális önismeret. Utazás, mások megismerése és az önismeret 12. ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s. A modul szerzője: Tomory Ibolya T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Kulturális önismeret Utazás, mások megismerése és az önismeret modul szerzője: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYM SZKC_212_05

Részletesebben

Miklósi László: Ízelítő avagy: rendhagyó történelemóra negyedikeseknek

Miklósi László: Ízelítő avagy: rendhagyó történelemóra negyedikeseknek Történelemtanítás a gyakorlatban Miklósi László: Ízelítő avagy: rendhagyó történelemóra negyedikeseknek Egy ismeretlen helyzet titokzatos, érdekes, de akár félelmetes is lehet. Az iskolakezdés után a következő

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 7. és 8. osztály német nemzetiségi tagozatos

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

SZKC 103_07. A modul szerzője: Andóné Nagy Katalin, Petik Ágota, SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKC 103_07. A modul szerzője: Andóné Nagy Katalin, Petik Ágota, SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZKC 103_07 a z é n d i m e n z i ó i ndris beszélget modul szerzője: ndóné Nagy Katalin, Petik Ágota, Ruzsa Ágnes SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 66 ndris beszélget Tanári

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Írott és íratlan törvények az ókorban

Írott és íratlan törvények az ókorban P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Melyiket válasszam? Írott és íratlan törvények az ókorban Készítette: Erdei Erika, Kabdebó Ferenc és Ur nita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9.

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s. A modul szerzői: Marsi Mónika Págyor Henriette Farkas Magdolna

7. ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s. A modul szerzői: Marsi Mónika Págyor Henriette Farkas Magdolna T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Csak lógok a neten A TV, az internet- és a mobiltelefonhasználat csapdái A modul szerzői: Marsi Mónika Págyor Henriette Farkas Magdolna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

A piac szerepe az ókori Rómában

A piac szerepe az ókori Rómában P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n lkudozzunk! piac szerepe az ókori Rómában Készítette: Erdei Erika, Kabdebó Ferenc és Ur nita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_03

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A SZATMÁRI BÉKE ÁRULÓ VOLT-E KÁROLYI? 10. ÉVFOLYAM P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N SZKA_210_09. A modul szerzôje: Magasi András

A SZATMÁRI BÉKE ÁRULÓ VOLT-E KÁROLYI? 10. ÉVFOLYAM P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N SZKA_210_09. A modul szerzôje: Magasi András P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N SZTMÁRI BÉKE ÁRULÓ VOLT-E KÁROLYI? modul szerzôje: Magasi ndrás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_09 TNÁRI SZTMÁRI BÉKE 10. ÉVFOLYM

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5.b osztály Résztvevők száma: 20 fő Időpont: 2008. május 28. június 4. Osztály / csoport rövid bemutatása: A 2007/2008 as tanévtől

Részletesebben

1. A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT FELÁLLÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS 2. A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK

1. A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT FELÁLLÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS 2. A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT FELÁLLÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS FELADATAI... 5 2. A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK KÖRE... 7 2.1. A népszavazással összefüggő

Részletesebben

2. Elméleti ismeretek. 2.1 Előzmények

2. Elméleti ismeretek. 2.1 Előzmények Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Elméleti ismeretek... 5 2.1 Előzmények... 5 2.2 Módszertani követelmények... 5 2.3 Alkalmazott módszer... 7 2.3.1 Kulcsszavak kiemelése... 7 2.3.3

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében Kovács K.: Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében 89 Kovács Krisztina Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében A tanulmány a Magyarországon folyó

Részletesebben

Ki az ombudsman? 10. ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZKC_210_09. A modul szerzője: Págyor Henriett

Ki az ombudsman? 10. ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZKC_210_09. A modul szerzője: Págyor Henriett T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Ki az ombudsman? modul szerzője: Págyor Henriett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_09 74 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás)

2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás) 2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás) Urbanovich Andrásné: Belső kommunikáció A/ Általános megjegyzések Egy iskola életét, arculatát, tevékenységének eredményességét alapvetően meghatározza a

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

I/c. Szakmai szolgáltatások

I/c. Szakmai szolgáltatások ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE ÉS GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I/a. A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár elnevezése: Fóti Népművészeti Szakközép- és Szakiskolai Könyvtár A könyvtár székhelye, címe: 2153 Fót,

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6. c (21 fő 8 lány, 13 fiú) Résztvevők száma:

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Idegen nyelvoktatás iskolánkban

Idegen nyelvoktatás iskolánkban Idegen nyelvoktatás iskolánkban Iskolánk profiljában az informatika emelt szintű oktatása mellett az idegen nyelv oktatása is hangsúlyozottan szerepel. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Minta 1. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész

Minta 1. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész 1. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR I. rész A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok megoldásához

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm I.

Az én helyem, az én kuckóm I. SZKC 103_10 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm I. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM Tanári z én helyem, az én kuckóm I. 107 MODULVÁZLT

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm II.

Az én helyem, az én kuckóm II. SZKC 103_11 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm II. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM Tanári z én helyem, az én kuckóm II. 117 MODULVÁZLT

Részletesebben

cián a tiszában 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_36 P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Készítette: Ur Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

cián a tiszában 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_36 P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Készítette: Ur Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n cián a tiszában Készítette: Ur nita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_36 540 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben