Egy hamvába holt foglalkoztatási projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy hamvába holt foglalkoztatási projekt"

Átírás

1 Egy hamvába holt foglalkoztatási projekt A település H 1 település az Észak-magyarországi régióban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. A Miskolci kistérséghez tartozó település, Miskolctól 20 km távolságra a festıi szépségő P völgyben fekszik. A település területe : ha Lakosok száma : fı Lakások száma : 434 Népsőrőség: 73,6 fı/km A település lakosságának 3-5%-a a cigány kisebbséghez tartozónak vallja magát. Más etnikai kisebbségrıl nincs adat. A települést körülölelı dombokon hosszú évtizedeken keresztül komoly erdıgazdálkodást folytattak, a településen nagy alkalmazotti létszámmal mőködött az erdészet, napjainkban erdıbirtokosok igyekeznek mővelni az erdırészeiket, de az elaprózódott tulajdonok miatt nehézkes a látható és jól mőködı erdıgazdálkodás. Ezek dombok, kisebb hegyek adtak 1-2 évszázadon keresztül egyre több embernek munkát mélymőveléső bányákkal. A település közigazgatási területén az 1780-as években nyitották meg az elsı mélymőveléső bányát, az Adrián tárót, ahonnan nagyon jó minıségő kénmentes szenet bányásztak, aminek a miskolci vasipar fellendülésénél komoly gazdasági szerepe volt, hiszen az erdın keresztül a kisvasúttal Miskolc- Pereces irányában gazdaságosan volt szállítható. A tárna gazdaságos kibányászása után nyitották meg a Baross aknát. Komoly beruházással, iroda, raktár épületek, vasútállomás üzemeltetésével hosszú éveken keresztül történt a fejtés. Bezárása után nyitották meg Pálinkás tárót, majd ennek bezárása után már a település közigazgatási területén több bányát nem nyitottak. A következı bánya már Miskolc közigazgatási területén, Lyukóbányán nyílt a 60-as évek végén, amit október hónapban zártak be végleg, ezáltal nagyon sok aktív korú helyi lakos vált munkanélkülivé. Településünkön vasúti közlekedés nincs, a közeli Sajószentpéteren van a legközelebb vasútállomás. A nagyobb gyárak és üzemek bezárása után a munkanélküliek számára igazán nincs nagy jelentısége a viszonylag jó közlekedésnek (közeli autópálya), mert munkahelyek nem teremtıdnek, vagy a dinamikusan fejlıdı miskolci BOSCH nem alkalmaz szakmai képesítés hiányában h-i munkaerıt, valamint a BOSCH munkaerı piaci körzete nagy, így a jelentkezık száma jóval túlhaladja a létesített munkahelyek számát. Ezért a településen élı munkaerıt felszívó ipari üzem nincs. Oktatási intézmények: H-n óvoda mőködik, amelybe a beíratott kisgyermekek száma a két csoportban 46 fı, akiket 4 óvónı gondoz. Az általános iskola 2010/2011. tanévében 9 tanulócsoportban 206 fı oktatását, nevelését látja el. Középiskolai tanulmányaikat a gyerekek jellemzıen Miskolc és Kazincbarcika oktatási intézményeiben folytatják. 1 Az esetleírást általánosításra alkalmasnak tartjuk, ezért is került sor a település anonimizálására. Telefon: Fax:

2 A felnıttképzés területén a Munkaügyi Központ által szervezett tanfolyamok, OKJ-s képzések más településeken élık együttes részvételével: 18 fı kertész és útfenntartó (képzı: Jakab Oktatási Kft.) 20 fı fakitermelı Települési adatok: A településen lévı HHH-s gyermekek száma: 59 fı HH-s gyermekek száma: 124 fı Szociális juttatások: ,819 millió Ft ,013 millió Ft ,854 millió Ft (forráshiány miatt csökkent) Munkaképes korú aktív népesség: 838 fı Szociális intézmények, szolgáltatások a településen: gyermekjóléti, családsegítı, lakott külterület tekintetében tanyagondnoki szolgálat, szociális étkeztetés, védınıi szolgálat. A legfıbb szociális problémát a lakhatás jelenti (legtöbb család komfort fokozat nélküli lakásokban él), az elektromos energia ellátáson túl a legtöbb ingatlannak még az udvarán sincs vezetékes ivóvíz, csatorna. Jellemzıen szoba-konyha a családok rendelkezésére álló élettér, melyekben változó létszámmal élnek sokszor nagycsaládok. Kevés családnak sikerült a szociálpolitikai támogatást optimálisan felhasználni. H településen a múltban és várhatóan az elkövetkezendı évtizedben is enyhén csökken a lakosok létszáma. Ennek okai egyrészt a negatív vándorlási különbözettel, másrészt a természetes fogyással (éves átlagban -3 fı) magyarázhatóak. A lakosságszám növekedését gátolja, hogy a helyben elérhetı munkalehetıségek korlátozottak, legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat és annak intézményei, ahol azonban a település nem tud 35 fınél többet foglalkoztatni. Ma alapvetıen mezıgazdasági termelés jellemzı a településre, ahol a munkanélküliség jelentıs, mintegy 1,75-szerese az országos átlagnak. A tervezett foglalkoztatási projekt célcsoportja Magukat romának vallók aránya: 86 % (19 fı a 22-bıl) Szociális ellátásban részesülık aránya az ellátások típusa szerint: 3 fı RÁT 2 ellátás 2 fı álláskeresési segély ellátás 14 fı közcélú munkavégzés 3 fı nincs jövedelme, ellátása A projektbe bevont háztartások átlagos jövedelme 3 77,870 Ft, az egy fıre esı átlagjövedelem Ft. A jövedelembe beleszámítottuk a rendszeresnek tekinthetı és nem rendszeres jövedelemfajtákat is. A kérdezetteknél a munkabérek havi átlaga Ft volt, míg az országos adat szerint az egy fıre esı átlagos nettó bér 106,108 Ft. A munkaviszonnyal nem rendelkezı kérdezettek átlagos havi jövedelme: 24,307 Ft. A családok gazdálkodására jellemzı, hogy bevételeik nem rendszeresek, változó összegőek, a családok nagy többsége segélyekbıl él. A segélyek átvételét követıen szinte azonnal a bolti és egyéb legégetıbb tartozásaikra fordítják azt, hogy a következı hónapig kapjanak fizetési haladékot a kenyérre és élelmiszerre. Mivel a munkaügyi OKJ-s képzéseken való részvétel feltétele az általános iskolai befejezett 8. osztály, így az aktív korúak közül 17%-nak esélye sincs rövidtávon a képzéseken való részvételre, magasabb fokú képzettség megszerzésére. 2 A RÁT január 1-i hatállyal megszőnt. 3 A projekt fejlesztése 2010 nyarán zajlott. Telefon: Fax:

3 A másik probléma, hogy a munkaügyi hivataloknál az elızı munkahely, vagy a szükséges személyi dokumentumok hiányában még munkaügyi regisztráltként sem szerepelnek, legfeljebb az inaktivitási rátában jelennek meg. A szakképzettség megszerzésében azért nem motiváltak, mert a legális foglalkoztatottság lehetısége számukra csekély, az elérhetı munkalehetıségek szinte a közhasznú foglalkoztatásra korlátozódik 4, ehhez pedig nem szükséges szakképzettség. A másik ok, hogy napszámmal, alkalmi munkával magasabb jövedelemre tehetnek szert kevesebb kötöttséggel, mint a minimálbéres foglalkoztatás során. A közterhek befizetése által biztosítható szolgáltatások (nyugdíj, TB) vagy azok elmaradása a feketemunka esetén nem jelent visszatartó erıt a szürkegazdaságtól, nem jelent motivációt az elhelyezkedésre. A célcsoport munkaerı-piaci integrációját nehezíti a munkaadók elıítéletessége, az információ hiány, az alkalmi munkához igazodó életmód, és a feketemunka lehetısége. Az eddigi tapasztalatok szerint a munkaképes korú roma lakosság mintegy ötöde nem rendelkezik a munkavállaláshoz szükséges okiratokkal, illetve nem regisztrált. A gyermekek felügyelete mellett a nık nem folytatnak tanulmányokat, nem szereznek képesítést. A gyermeknevelés (GYED) után nincs hova visszatérniük, illetve aluliskolázottságuk miatt a munkaerıpiacra nem integrálhatók. Egyéni vállalkozás indításához nincsenek meg a vállalkozási ismeretek, nem ismerik a piaci igényeket, nem áll rendelkezésre a vállalkozás indításához szükséges tıke. A szereplık A helyi önkormányzat A helyi önkormányzat, élén a polgármesterrel már az elsı látogatástól kezdve, a mai napig nagyon támogató bármilyen, a helyi fejlesztést szolgáló tevékenységgel kapcsolatban 5. A pályázat elkészítéséhez szükséges adminisztratív támogatást egy fıvel biztosította, a pályázat beadásához szükséges képviselıtestületi határozatot napok alatt meghozta. A polgármester, jegyzı és a hivatal erre kijelölt munkatársa a fejlesztés alatt folyamatosan részt vett az egyeztetésekben és javaslataikkal hozzájárultak a projekt tartalmának alakulásához. A helyi cigány-kisebbségi önkormányzat A kisebbségi önkormányzatot gyakorlatilag - csakúgy, mint a h-i roma társadalmat - egy család vezeti, ık a mozgatói a helyi ügyeknek. A család egyik fiatal tagja az Autonómia Alapítvány ösztöndíjasa volt 2010-ben, így került az Autonómia Alapítvány kapcsolatba a településsel. A kapcsolatfelvétel 2010 kora nyarán történt meg. Az együttmőködés keretét az Autonómia Alapítvány által bonyolított OSI-PGF (Uniós forrásokkal a romák integrációjáért) 6 és az IDA-Lakhatás 7 programok adták. A ckö a helyi foglalkoztatás lehetıvé tételét és a lakhatás minıségének javítását jelölte ki legfontosabb megoldandó problémaként. Az Autonómia Alapítvány OSI-PGF (Uniós forrásokkal a romák integrációjáért) program keretében az Autonómia Alapítvány térítésmentes projektfejlesztési szolgáltatást nyújt önkormányzatok és civil szervezetek részére. A program célja, hogy hozzásegítse uniós és hazai forrásokhoz azokat a szervezeteket, amelyek valódi változást tudnak elindítani településükön a roma integráció területén. Az alapítvány szolgáltatásai olyan projektek tervezését és sikeres pályázását segítik, amelyek hozzájárulnak a romák társadalmi integrációjához az adott településen. A program keretében segítik a szükségletek felmérését, helyi partnerségek kialakítását, a fejlesztési tervek megfogalmazását, majd ezekbıl sikeres pályázatok elkészítését. A h-i fejlesztési munkában részt vett egy fıállású munkatárs és egy külsıs, a pályázati dokumentáció összeállításával megbízott szakember. Feladata a települési szereplık által kigondolt és megfogalmazott projektelképzelés végsı formába öntése és a pályázati dokumentációnak a kiírásnak megfelelı összeállítása volt. 4 A helyzet a közhasznú munka új szabályozásával (gyakorlatilag megszőnésével) elejétıl tovább romlott. 5 A település részt vesz az Autonómia Alapítvány IDA-Lakhatás elnevezéső, pénzügyi fejlesztı programjában is

4 A projektfejlesztés Az elsı, 2010, júniusában történı két találkozón az Autonómia Alapítvány felmérte a helyi foglalkoztatási helyzetet illetve végigbeszéltük azokat a lehetıségeket, amelyek a helyi tartós munkanélküliek foglalkoztatásával kapcsolatban felmerültek. A ckö által felvetett ötletek a következık voltak: - Állattartás az önkormányzat által biztosított telephelyen, helyi családok bevonásával - Betonelemgyártás az önkormányzat által biztosított telephelyen Ezeket az ötleteket a következı szempontoknak megfelelıen elemeztük: - Fizetıképes kereslet megléte a szolgáltatásra - Résztvenni kívánó személyek száma, szakképzettségük - Költség-haszon elemzés, fenntarthatóság - Várható foglalkoztatási kapacitás - Szükséges engedélyek megszerezhetısége Ezeknek a szempontoknak megfelelıen a megbeszéléseket követıen arra jutottunk, hogy az állattartás (sertés) csak a saját termeléső takarmány esetében lehetne rentábilis és a tevékenység akkor is nagyon kitett a piaci árak ingadozásának. Továbbá ez a tevékenység csak maximum két-három fınek biztosítana folyamatos munkalehetıséget. A betonelemgyártás esetében a piac távolisága és az erıs versenyhelyzet jelentett problémát. Továbbá a professzionális betonelem (térkı) készítéséhez olyan beruházásra lett volna szükség, amely nem volt fedezhetı az akkor kilátásban lévı pályázati konstrukciókból, az önkormányzat pedig nem rendelkezett ezt még csak megközelítı szabad tıkével sem. A szóba jöhetı értékesítési lehetıségek esetében az önkormányzat felvetette, hogy a kistérségben számos önkormányzati, intézményi beruházásra kerül majd sor a közeljövıben, s ide szállíthatna egy eseteges betonelem-üzem, az önkormányzat (polgármester) segítene a megrendelések megszerzésében. Ugyanakkor felmerült ennek az elképzelésnek is egy komoly akadálya, miszerint ezek a beruházások közbeszerzés-kötelesek lesznek, így egy tiszta és nyílt közbeszerzési eljárás keretében korántsem biztos, hogy garantálható a sikeres részvétel. Az a döntés született, hogy ezeket az elképzeléseket elvetve, megvizsgáljuk, a potenciálisan foglalkoztatási projektbe vonható személyek milyen szakképzettséggel és munkatapasztalattal rendelkeznek illetve van-e a környéken olyan szolgáltatásra piac, amit ezekkel az emberekkel ki lehetne szolgálni a projekt keretében, vagy vállalható és ésszerő (át)képzéssel alkalmassá válhatnak a szolgáltatás nyújtására. Az elıkészítés során a ckö felmérte a foglalkoztatási projektbe bevonni kívánt személyek helyzetét (feltétel: aktív kor, munkanélküli státusz, részvételi szándék, korábbi - vagy a feketegazdaságban jelenleg is meglévı - munkatapasztalat). Az Autonómia Alapítvány a felmérést a szempontrendszer kidolgozásával segítette. A felmérés alapján igényként merült fel a célcsoportban a munkába helyezésük segítése kapcsán: - Olyan munka végzése, amiben már van tapasztalatuk (építıipar) és egybıl értékelhetı és piacképes tevékenységet tudnak végezni. - Térítésmentes képzés, illetve képzési támogatás biztosítása, a gyakorlathoz eszközök biztosítása. - Az új tevékenységgel kapcsolatos munkatapasztalat megszerzésének lehetısége. - Helyi mőhely, munkahely biztosítása. - A munkásoknak ne kelljen foglalkozni az eladással, ne kelljen vállalkozóvá válni a tevékenység végzéséhez. - Legyen bemutató terem, vagy -hely, ahol a potenciális vásárlók megnézhetik, hogy mit, milyen színvonalon dolgoznak a brigádok, hogy a minıség alapján döntsenek, legyen a termékekre és szolgáltatásokra igény, legyen munka. - OKJ-s építıipari (kımőves) képzés a brigádok általános szolgáltatási kapacitásának megerısítésére, mivel a bevontak zöme már sokéves ilyen feketemunkával szerzett munkatapasztalattal rendelkezik, de nincs meg a szakképzettsége. Ez mind az elhelyezkedési esélyeiket, mind a megszerezhetı jövedelem nagyságát negatívan befolyásolja. - Ne legyen a munka monoton, ne kelljen hosszabb idıre elutazni a településrıl (szinte minden lehetséges résztvevınek több kiskorú gyereke is van). 4

5 A települési önkormányzat részérıl a polgármester és a jegyzı folyamatosan részt vett a megbeszéléseken és támogatta a ckö ötleteinek megvalósítását. Ezek után jutott a fejlesztés el a kidolgozandó projekt-ötletig. Az ötlet Figyelembe véve a helyi adottságokat és a lehetséges résztvevık körében végzett igény- és helyzetfelmérést, arra jutottunk, hogy 1. A lehetséges résztvevık átképzése az építıipartól teljesen távoli szakmákra nem ésszerő, mivel jelentıs és (eddig, hacsak a fekete munkapiacon is, de) piacképes tudással rendelkeznek. 2. Az építıipar válsága miatt nem tőnik lehetségesnek a korábbi építıipari tevékenység legális formában történı folytatása. Ahhoz, hogy ezen a területen munkalehetıséghez és bevételhez jussanak, olyan szolgáltatást kell nyújtani, amely többletként jelenik meg és eddig nem vagy nem teljesen lefedett piacot céloz meg. 3. A nagyobb léptékő beruházások a környéken szinte mind a közbeszerzési eljárás hatálya alá esnek. Ezeken egy teljesen új, referenciák nélküli vállalkozás, amelyik árai sem biztosan versenyképesek, termékei egyelıre nincsenek, elég kis eséllyel indulna. Ehelyett olyan munkák megszerzését kell célul kitőzni, amelyek egyediek, nem igényelnek jelentıs elızetes beruházást (anyag), jelentıs kézimunka-igényük van, a szolgáltatási piacuk még nem telített. 4. Reális létszámú bevont számára hosszabb távon biztosítson bevételt (ha nem is mindenkinek folyamatos alkalmazotti jogviszonyt). A projekt keretében létrejövı termék vagy szolgáltatás: - Hagyományos, kisipari kımőves munkák, falazás, javítás családi házak, vállalkozások, önkormányzatok részére, illetve alvállalkozóként. - Kandalló, cserépkályha, kemence, kerti sütı elemeinek elkészítése a mőhelyben, beépítése a helyszínen. - Kandallók, kályhák, cserépkályhák újra rakása, javítása, felújítása. A célcsoport igényeinek való megfelelés: A településen jön létre munkahely, nem kell naponta más településre utazni a munkahelyre. Költségcsökkentı Bár vidéki településeken is szervez az üzletkötı munkát, de az tartós ott tartózkodást nem igényel. Változatos, szabadban végezhetı a munka. A falusi turisztikai szállás-és vendéglátóhelyek szívesen alkalmaznák a központi főtés helyett a kandallófőtést, mivel költségtakarékosabb, hangulatosabb, a falusi házakhoz jobban illı, a hagyományokat bemutató, a fa tüzelıanyag a környéken rendelkezésre áll. A turisztika várhatóan a gazdasági helyzet javulásával újabb lendületet vesz, így az igény várhatóan növekvı a hagyományosan készített ételek, hagyományırzı programok iránt. A táborhelyeken, kirándulóhelyeken építhetı ülı, tüzelı alkalmatosságok megépítésére a képzés során felkészítik a projektben résztvevıket. Potenciális megrendelık a néprajzi hagyományokat bemutató vállalkozások, skanzenek, kiállítóhelyek, amelyek a kenyérsütés, a gasztronómia hagyományait kívánják megırizni. A piaci célcsoportot azok a családok jelentik, akik új családi házat építenek vagy az emelkedı gázár mellett biztonságos, alacsonyabb költségigényő főtési rendszert alakítanak ki. A világgazdasági tendenciák azt mutatják, hogy nagy valószínőséggel lehet számítani a gáz és az olaj árának folyamatos drágulására, ellátási problémák jelentkezhetnek. Elterjedıben van a kandallófőtés, amelyhez a fa aprítékot, fabrikettet, energiafüvet, energiafőzet, mint természetes megújuló energiaforrást alkalmazzák tüzelıanyagként. Várhatóan a közeljövıben ennek aránya növekvı, elıtérbe kerülnek a gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok a főtési rendszerek kialakításánál. A kertes házakban élı családok körében egyre elterjedtebb a kerti sütés-fızés. A kerti épített grill- és sütıberendezések kivitelezésével is kiegészül a termékkör. Egyedi termékek elkészítése és elhelyezése is lehetıvé válik. A település érdekeit szolgálja, hogy az egyedi termék tartósan a település nevéhez kapcsolódjon, illetve a szaktudás, tapasztalat a bérek és az adó a településen, helyben maradjon, a foglalkoztatás bıvüljön, a létrehozott érték fennmaradjon (mőhely), mert hosszú távon csak így jelent elınyt a lakosság számára. 5

6 A projekt szerves részét képezi egy az értékesítéssel megbízott munkatárs felvétele, aki kizárólag a létrejött termék és nyújtott szolgáltatás értékesítésével foglalkozik, mivel a projekt mőködését csak a folyamatos és referenciákon alapuló megrendelések alapozhatják meg. A projekt céljainak meghatározása: - 22 fı piacképes, számukra munkalehetıséget biztosító képzésbe helyezése - A képzésbe vont 22 fı kályhaépítı végzettséget szerezzen, nıjön a képzettségi szint. - A 22 bevont család szociális helyzete javuljon - Kályhaépítı mőhely jöjjön létre, amely biztosítja a gyakorlat és munkavégzés helyét. - A képzettek közül 10 fı munkagyakorlatot, referenciát szerezzen - Kiépüljön a kályhaépítı munkabrigádok piaca, ismertsége, a PR-tevékenységekkel megismertessék a termékeket, feltárják a piacot, kiépüljön a kapcsolat a kályhák, kandallók, kemencék iránt igényt mutató kereskedelmi, turisztikai vállalkozásokkal, az egyéni építtetık az interneten megismerhessék a kínálatot. - Elkészüljenek a termékeket, szolgáltatásokat népszerősítı kiadványok és a honlap. - Kidolgozzák a más településeken is adaptálható modellt, módszereket, majd kipróbálják azok hatékonyságát. - Pozitív mintát, motivációt nyújtsanak a többi család, önkormányzat számára - Csökkenjen a romákkal szembeni elıítéletesség - A településen maradjon a képzett ember, az eszközbázis, munkatapasztalat - A hagyományırzı tevékenységgel népszerősítsék településüket - EU-s projektek megvalósításában további tapasztalatot szerezzenek. A projektet a TÁMOP /2, az aktív korú, ellátásban részesülı8, korábban rendelkezésre állási támogatásra jogosult munkanélküliek, vagy közfoglalkoztatásban résztvevık nyílt munkaerıpiacra való belépését, tartós elhelyezkedését segítı foglalkoztatási modellek kidolgozása és gyakorlati kipróbálása címő pályázati kiírásra dolgoztuk ki. A pályázatkészítés Két, a projektet közvetlenül nem érintı körülmény is befolyásolta a munkát. Az önkormányzat a korábbi infrastrukturális beruházási pályázatai miatt szinte minden ingatlanjára jelzálogot jegyeztetett be korábban, így csak abban az esetben vállalták a pályázást, ha erre ebben a most tervezett pályázatban nem lesz szükség. A másik tényezı az épp a projekt elıkészítésének idıpontjára esı önkormányzati választás kampánya volt. Miután a projekt alapjait sikerült 2010 július végére meghatározni, a települési önkormányzat döntést hozott, hogy pályázatot ad be az említett pályázati kiírásra. Elsı lépésként a helyi projektstáb felállítására került sor. A projekt vezetıje a település egyetlen projektjártas személye, a hivatal egyik alkalmazottja lett. Csak neki volt megfelelı CV-je. A személyét ettıl függetlenül is mindenki alkalmasnak tartotta a feladatra, jelenleg is napi munkakapcsolatban van a ckö-vel. A projekt adminisztrátori teendıit egy helyi, épp GYES-en lévı, jogi asszisztensi végzettséggel rendelkezı roma asszonyra osztották. (Az ı személyében is teljes egyetértés volt.) A szakmai vezetıi funkciót a ckö vezetıje, a jelenleg is az építıiparban dolgozó, megfelelı végzettséggel rendelkezı férfi kapta. Tisztában volt azzal, hogy ebben a projektben kissé eltérı szaktudásra lesz szükség, de vállalta ennek megszerzését. Az ı jelölését nemcsak a pozíciója, hanem a helyi közösségben betöltött szerepe, általános elfogadottsága is erısítette. Végül az értékesítésért felelıs személy egy helyi építıipari vállalkozó lett (vállalkozói szerzıdéssel). Az ı bevonását a szaktudása, elfogadottsága és az a körülmény indokolta, hogy kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik és a vállalkozása miatt egyébként is üzleteket köt, ugyanakkor ez a szolgáltatás nem lesz az ı vállalkozásának konkurenciája, hanem ellenkezıleg, kiegészítıje lehet annak. 8 Jelen pályázat során a következı ellátásokra jogosultakat tekintjük az elsı téma célcsoportjának: rendszeres szociális segély; rendelkezésre állási támogatás; átmeneti járadék; rendszeres szociális járadék; bányász egészségkárosodási járadék Telefon: Fax:

7 Jóllehet, a települési önkormányzat korábban jelentıs pályázói tapasztalatot szerzett fıként infrastrukturális tárgyú pályázatokon, most szükség volt külsı pályázati szakember bevonására, mivel nagyon közeli volt a pályázati határidı és a pályázati dokumentáció elkészítése is elég összetett, speciális tudást igénylı volt. (Csak a megvalósíthatósági tanulmány több mint 40 oldalas lett.) A pályázaton kérhetı maximális összeg 200 millió, míg a legkisebb pályázható összeg 60 millió forint volt. A projekt kidolgozása során törekedtünk arra, hogy a bevételszerzési lehetıség (foglalkoztatás) hosszabb távon is fenntartható legyen. A 24 hónapos projektre pályázott összeg forint volt. A pályázat elkészítése során komoly kihívást jelentettek a következık: A kiírás megkövetelte olyan kiegészítı szolgáltatások beépítését a projektbe, amelyek relevanciája többször is megkérdıjelezıdött. A bevonni tervezett személyek esetében nem beszélhettünk olyan okokról a tartós munkanélküli státus esetében, amelyek akár speciális szociális gondoskodást vagy mindenkire kiterjedı szakmai képzést tettek volna szükségessé. Hivatalos munkanélküli státusuk oka a helyi (munkaerı-)piac hiánya volt. Arról - legtöbbüknél - valójában nem lehetett beszélni, hogy akár motiválatlanok, akár a munka világából dezintegrálódottak lettek volna, hiszen akár szezonálisan, akár a feketegazdaságban jelenleg is aktívak voltak. A fı problémát számukra a szezonalitás, a bejelentett munkalehetıség hiánya és a kiszolgáltatottság jelentette. Erre egy jóval egyszerőbb, csupán a tervezett brigádok felállítását, eszközökkel ellátását és a tervezett termékek (kemence, cserépkályha, kültéri tőzrakók, kiegészítı kültéri szabadidıs építmények) prototípusainak elkészítését és marketingjét célul projekt is elegendı lett volna. Talán nem ez volt a legideálisabb kiírás, hiszen a már említett összeghatár is csupán a kötött - de esetünkben talán túlzó - résztvevıi létszám és kötelezıvé tett - de itt talán felesleges - projektelemek miatt lehetett indokolt. Ugyanakkor akár a helyi igények, akár a helyben azonosítható piac-szerzési lehetıségek miatt is csak ez a foglalkoztatási irány volt elfogadható, hiteles projekt-téma. Foglalkoztatásra pedig a 2010-es évben csupán ez a pályázati kiírás volt elérhetı, így nem volt mérlegelési lehetıség a pályázat beadásával kapcsolatban. A szükséges kompromisszumok mellett mind a pályázó, mind az Autonómia Alapítvány úgy értékelte, hogy megvalósítható, szükséges és ami a legfontosabb, gazdaságilag is ésszerő projektet sikerült kitalálni, pályázattá formálni. A pályázat sorsa A pályázatot határidı, augusztus 2. elıtt, a szükséges mellékletekkel együtt adta be a pályázó önkormányzat. Szeptember 08-iki keltezéssel hiánypótlásra felszólító levelet kapott az ESZA Non-profit Kft-tıl, miszerint a pályázati adatlap, Nyilatkozatok részében elmulasztotta megjelölni, köteles-e biztosíték nyújtására. Ezt kérték pótolni. (A pótlás szükségessége nem jogilag, hanem az ésszerőség szempontjából erısen kérdéses, hiszen maga a Nyilatkozat, de az Útmutató is hivatkozik a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 8. (3) bekezdésére és ra, miszerint a pályázó (az önkormányzat) költségvetési szervnek minısül, így biztosíték nyújtására nem köteles. Az önkormányzat a felszólítás kézhezvételétıl számított 15 napon belül pótolta a nyilatkozatot, de ebben hibát vétettek, mert a Nyilatkozatok rész 15. pontjában fordítva jelölték a helyes választ: A 15. pontban két kérdésre kellett egyszerre választ adni: Tudomásul veszem, hogy a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 57. (2) e) bek. alapján támogatás esetén a támogatási szerzıdés megkötéséhez az általam képviselt szervezet valamennyi fizetési számlája tekintetében pénzforgalmi szolgáltatónak címzett felhatalmazást köteles benyújtani közremőködı szervezet javára a támogatási jogviszony végéig. Erre - tévedésbıl, az Igen választ adták (mivel ezt a szerzıdéskötés általános feltételének gondolták - nem pedig csak a biztosíték nyújtására kötelezettek számára szükséges kitételnek). Míg a következı (egy mezıben szereplı, vagy-gyal elválasztott) Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 57. (3) bek. alapján nem köteles felhatalmazólevél benyújtására Nem volt a válasz. A hiánypótlás alapján ismét elutasító válasz érkezett, amit az önkormányzat azzal a panasszal támadott meg, miszerint ık a megfelelı választ, miszerint Nem kötelesek biztosíték nyújtására jelölték. (Ez - a kettıs tagadás miatt - sajnos nem volt igaz, ugyanakkor az ügykezelık világosan láthatták, hogy itt elírásról van szó, mivel a pályázó - a téves jelöléstıl függetlenül - valóban nem köteles biztosíték nyújtására, így teljes mértékben 7

8 indifferens, hogy megfelelıen jelölte-e meg, hajlandó-e vagy sem biztosítékot nyújtani, mivel arra nincs is szükség. A panaszra november 1-i keltezéssel érkezett meg immár a végleges elutasító válasz. Eszerint A nyilatkozatok 16. pontjában nem jelölt meg egy lehetıséget sem (milyen biztosíték nyújtására kötelezett vagy nem kötelezett biztosíték benyújtásra). A végleges elutasítás megfogalmazója is tisztában volt azzal, hogy az önkormányzat egyrészt nem köteles biztosíték nyújtására, másfelıl itt egy elírásról van szó, amely lényegi kérdést nem érint, hiszen szóhasználata szerint a pályázó ismételten is hibás tartalmú nyilatkozatot tett. Azaz nem az a pályázat kizárásának a tulajdonképpeni oka, hogy a pályázó nem nyújt megfelelı biztosítékot vagy egyéb olyan feltételnek nem felel meg, ami a pályázati projekt megvalósításával kapcsolatban bármiféle lényegi kapcsolatban állna, hanem mert a félreérthetı és gyakorlatilag a pályázó esetében (lévén alanyi alapon mentesül a biztosítéknyújtás alól) teljesen felesleges nyilatkozatot elrontott. Az önkormányzat ezen a ponton feladta a harcot, lévén kimerítette a jogorvoslati lehetıség kereteit. 8

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére Tárgy: Közfoglalkoztatási terv módosítása Sorszám: IV/1 Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Képviselı-testületének 2012. január 31-i rendkívüli ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 5-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 5-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. MÁJUS 5-I ÜLÉS 4. sz. napirendi pont Tájékoztató a Munkaerı-piaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészének a DDRMK illetékességi területén rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jan. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Ikt. szám: /2007. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezetı igazgatója évi prémiumfeladatai értékelésére

Ikt. szám: /2007. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezetı igazgatója évi prémiumfeladatai értékelésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 13.184/2007. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezetı igazgatója 2006. évi prémiumfeladatai értékelésére Tisztelt Közgyőlés!

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Összefoglaló 1. A TÁMOP foglalkoztatási szelete - rövid áttekintés 3. Eredmények, tervek 2010-re 5. A TÁMOP viszonya az árnyékfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2010. évi közmunkaprogramokról Elıadó: Dr. Brebán Valéria fıigazgató Elızmények 2010. évi közmunkaprogramok

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Szociális Fıosztály Szociális Osztály PÁLYÁZATI ADATLAP

Szociális Fıosztály Szociális Osztály PÁLYÁZATI ADATLAP Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Fıosztály Szociális Osztály : 1042 Budapest, Király u.12-14. :231-3101 e-mail: szocialis_osztaly@ujpest.hu PÁLYÁZATI ADATLAP

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére 1. Általános információk: A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre ASZÓD VÁROS Önkormányzat Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben