Fejlesztı klubok az óvodai fejlesztés szolgálatában. Celldömölk Területi Klub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztı klubok az óvodai fejlesztés szolgálatában. Celldömölk Területi Klub"

Átírás

1 Fejlesztı klubok az óvodai fejlesztés szolgálatában. Celldömölk Területi Klub Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, Akkor azzá tesszük ıt, amivé lehetne. Goethe Szerkesztette: Gyürüsi Sándorné és Horváthné Görög Marianna

2 Dorothy Law-Holte: Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak szégyenlısnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, Megtanulnak bőnösnek lenni. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak bizalommal lenni. Ha a gyerekek megdicsérve élnek, Megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltóságban élnek, Megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek, Megtanulják, mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban. Hogyan élnek a te gyerekeid? 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Munkaterv...4. oldal 2. Mozgásfejlesztés...8. oldal A mozgás, mozgásfejlesztés oldal Másmilyen gyerek oldal Szenzomotoros integráció oldal Elemi mozgások összerendezése oldal Mozgásfejlesztı módszerek összehasonlítása oldal Testnevelési játékok oldal 3. Iskolaérettség oldal Iskolaérettség feltételei oldal Ballagó versek oldal 4. Természetismeret oldal 5. Ének zene, dalos játékok oldal Az óvodai nevelés országos alapprogramjának megzenésítése..52. oldal Mondókák, dalos játékok oldal 3

4 MUNKATERV Összeállította: Gyürüsi Sándorné klubvezetı fejlesztı óvodapedagógus Elfogadta: Komáromy Györgyné Közoktatási szakértı Véghné Gyürüssy Katalin óvodavezetı Celldömölk, október 16. 4

5 Fejlesztı klub céljai és feladatai: - Az óvodai nevelés során felmerülı problémákról magatartási, nevelési közösen gondolkodjunk. - Tapasztalatainkat egymással megosszuk. - Módszertani ismereteinket gyarapítsuk. - A sajátos nevelési szükséglető gyermek befogadásának lehetıségeirıl - feltételrendszer, módszer... tájékozódjunk, újabb speciális ismereteket szerezzünk. - A klub munkájában való részvétel minden esetben díjtalan, feltétel az aktuális programokhoz kapcsolt feladat teljesítése. Minden foglalkozást értékeléssel zárunk, amelyhez csatoljuk a jelenlévık névsorát. A klub állandó tagjai fejlesztı óvodapedagógusok, de minden óvodapedagógus akár alkalmanként is bekapcsolódhat munkánkba. Idıpontok, szervezés: - Kéthónaponkénti klubfoglalkozás, elıre kijelölt napon, közösen meghatározott témával. - A foglalkozás órától óráig nyitott, órától óráig fejlesztı óvodapedagógusok részére konzultációs lehetıség. - A klubfoglalkozások megszervezésének (utazás, hely biztosítása) felelıse: Gyürüsi Sándorné klubvezetı fejlesztı óvodapedagógus. - Szakmai anyag összeállításának felelıse: a mindenkori bemutató fejlesztı óvodapedagógus. 5

6 Fejlesztı klub állandó tagjai: Gasztonyiné Fódi Zita Szijártó Sándorné Gerseiné Farkas Tünde Kovács Ágnes Krizsai Eszter Káldi Krisztina Fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk Szalóky úti Tagóvoda Fejlesztı óvodapedagógus Óvoda Egyházashetye Fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (IV. féléves) óvodapedagógus Fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk Napsugár Óvoda Fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Óvoda Kemenesmihályfa Fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Óvoda Celldömölk-Alsóság Némethné Babos Mariann Fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk Napsugár Óvoda Pethıné Takács Zsuzsanna Fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Óvoda Mersevát Rózsás Bernadett Beszédfejlesztı óvodapedagógus Óvoda Celldömölk-Alsóság 6

7 Fejlesztı klub idıpontjai, témái: 1. foglalkozás: október 16. Téma: Helye: Felelıs: Vendég: alakuló foglalkozás Városi Óvoda Celldömölk, Napsugár Óvoda Gyürüsi Sándorné Komáromy Györgyné 2. foglalkozás: november 05. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Mozgásfejlesztés 5 testnevelési játék leírása (saját vagy nem ismert) Városi Óvoda Celldömölk, Vörösmarty úti Tagóvoda Gyürüsi Sándorné 3. foglalkozás: január 07. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Iskolaérettség 5 ballagó vers óvodásoknak Városi Óvoda Celldömölk, Szalóky úti Tagóvoda Gasztonyiné Fódi Zita 4. foglalkozás: március 03. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Természetismeret (Tér, mennyiség, forma) 5 matematikai játék leírása Óvoda Egyházashetye Szijártó Sándorné 5. foglalkozás: május 05. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Ének-zene, dalosjáték 5 dalos játék (helyi) vagy mondóka leírása kottával Óvoda Celldömölk-Alsóság Káldi Krisztina A foglalkozásokon való részvételre jelentkezni a 06-95/ telefonszámon lehet, a foglalkozást megelızı héten. 7

8 Mozgásfejlesztés november 05. Gyürüsi Sándorné Városi Óvoda Vörösmarty úti Tagóvoda 8

9 MOZGÁSFEJLESZTÉS 1. A mozgás, mozgásfejlesztés 2. Másmilyen gyerek 3. Szenzomotoros integráció 4. Elemi mozgások összerendezése 5. Mozgásfejlesztı módszerek összehasonlítása Összeállította: Gyürüsi Sándorné fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Vörösmarty úti tagóvoda Celldömölk, november 5. 9

10 A mozgás, mozgásfejlesztés A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. A mozgás fejlıdését a születéstıl kezdve figyelemmel kísérik, hisz a mozgás fejlettsége képet ad az általános fejlettségi szintrıl, a fejlıdés tempójáról. A mozgás az egyik legfontosabb eszköz, melynek segítségével hatni lehet az idegrendszerre. A központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlıdés egymással szoros egységben biztosítja az értelem fejlıdését (Dr. Katona Ferenc). A mozgás az óvodáskor egész idıszakában jelentıs szerepet tölt be. Ebben az életkorban a gyerekek leginkább a mozgás, a tevékenység által szereznek információt a környezetükrıl. A mozgásfejlesztést tágan lehet értelmezni. Az aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig mindent magába foglal, és az egész személyiség fejlıdését elısegíti. Kedvezıen hat az értelmi és szociális képességek alakulására is. Hatása az értelmi képességek fejlıdésére: - A mozgásos játékok, gyakorlatok, téri helyzetek felidézésével fejlıdik a gyermek vizuális memóriája. - A testrészek, téri irányok, formák bemozgásával, megismerésével, megnevezésével bıvülnek a térrıl való ismereteik, fejlıdik térészlelésük, gyarapodik szókincsük. - A megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elısegítik a különbözı észlelési területek integrációját, a keresztcsatornák és a fogalomalkotás fejlıdését is. Hatása a szociális képességek fejıdésére: - A saját testnek és mozgásos képességeinek megismerése segíti az éntudatot, a szociális ÉN erısödését. - A közös örömmel végzett mozgások közben táras kapcsolatai kiszélesednek. A társhoz való alkalmazkodás közben fejlıdik önuralmuk, együttmőködı és toleranciaképességük. Lehetıségük nyílik különbözı viselkedésminták tanulására. - A versengések során tapasztalják a sikert és a kudarcot egyaránt, így tanulják ezek elviselését, kezelését. Mozgásfejlesztés fı feladatai: A gyermek természetes mozgáskedvének megırzése, megszerettetése és felkeltése. A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel kialakítása. Mozgástapasztalatok bıvítése, sok gyakorlással a mozgáskészség alakítása. A testi képességek, fizikai erınlét fejlesztése. A mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése. 10

11 Kiemelt mozgásfejlesztés két területén valósul meg. Szabad játékban: általában a gyerekek szeretnek mozogni, futni, csúszni, mászni. Fontos feladatunk, hogy ezt a mozgáskedvet megtartsuk, vagy ha kell, felkeltsük. A gyerek napirendjét is úgy kell kialakítanunk, hogy egész nap biztosítsuk számukra a mozgáshoz a megfelelı helyet, eszközt és idıt. Mindig a gyerek életkorához, fejlettségi szintjéhez, és a csoport összetételéhez kell alkalmazkodni, amikor tevékenységet, eszközt választunk. 3-4 éves: a természetes nagymozgások fejlıdését kívánjuk segíteni. Ezért a csúszáshoz, a bújáshoz, a mászáshoz való eszközök kellenek (Greiswald, asztalok,). 4-5 éves: nagyobb hangsúly a szem-kéz, szem-láb koordináció és az egyensúlyérzék fejlesztésén van (célbadobó játékok, ugróiskolák,). Az egyensúly fejlesztése a szabad játékban leginkább a belsı fülben lévı vesztibuláris központ spontán ingerlésével történik, hintázó, ringató, pörgı mozgások közben (lépegetı, tölcsér és hinták) éves: a finommotorika fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A mindennapos frissítı torna naponta legalább egyszer perc. Lehet délelıtt, illetve délután is. Anyagát elsısorban a mozgásos játékok adják. A mozgásfejlesztésben meghatározó: - A spontán érzelmi motivációkra építsünk, az egyéni fejlettséget figyelembe véve. - A gyerekek jó hangulatban, jó közérzettel vegyenek részt, ne hajtsuk túl a versengést. A heti egy-két testnevelési foglalkozásban: Útmutatóként Dr. Tótszıllısyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában címő könyvét ajánljuk, mely a prevencióban fontos szerepet tölt be. 11

12 Másmilyen gyerek A korszerő, 6 éves kor alatti fejlesztés csodát tehet, hiszen ebben az életkorban a retardált fejlıdésmenet, illetve az organikus okok miatti elmaradás is jobban korrigálható, mint késıbb. A fejlesztésben azonban több dologban szükséges a szemléletváltozás: - Nem szabad beskatulyázni a gyereket a diagnózissal. - A probléma okát kell megállapítani, s annak megfelelı terápiát alkalmazni. A másmilyen gyerek: akik nem tudnak könnyedén alkalmazkodni a változásokhoz, s ez megnyilvánul az érzelmi-pszichés, a játék, a szociális, az aktivitás, a kognitív, a kommunikációs és a motoros területen. - Beszoktatás elhúzódik, vagy nem akar hazamenni az oviból: érzelmi kötıdési problémákat jelez. - Nem játszik a többi gyerekkel: közösségbıl való kirekesztettséget jelez, ami negatív megnyilvánulásokat eredményezhet. - Szociális területen elmaradó gyerek: nem fogadja el az óvónı kezdeményezéseit, kéréseit nem teljesíti, nem illeszkedik be a csoportba. Másmilyenség a viselkedésben: A gyerek lehet nagyon visszahúzódó, lehet provokáló, verekedı, agresszív, illetve hiperaktív. Hiperaktivitás: állandóan tesz valamit, a tevékenység célra irányul, kicsi az alvásigénye, türelmetlen. Ez személyiségvonás, ezért terhelni kell. Hipermotilitás: állandóan matat, tesz valamit, de nem célra irányultan, sok a konfliktus, figyelmi zavarok vannak. Ez idegrendszeri éretlenségre utal, amit mozgásterápiával kompenzálhatunk. Eltérés a részképességekben: A tartós és jól irányítható figyelem, az önfegyelem, az emlékezet, a megfelelı szintő passzív és aktív szókincs (befogadó és kifejezı nyelvi készség, önmagunk (testséma) és a környezetük ismerete, alapvetı tájékozottság, illetve a 0-3 éves kor között megszerzett szenzomotoros tapasztalatok és ismeretek elıhívási készsége külön, vagy kevert módon mutathat alacsonyabb életkorra megfelelı szintet. A másmilyen gyerek, akinek elmaradása a motoros éretlenségben, az egyensúlyi bizonytalanságban, a koordinálatlan mozgásban, ügyetlen eszközhasználatban, a lassú öltözködés-vetkızésben, illetve a finom mozgásokban valósul meg. Másmilyenség az anamnézisben: - Beszédfejlıdés késése - Mozgásfejlıdés lassulása - Eltérések a szimmetriában (egyik kezével soha nem nyúl tárgy után, az mindig ökölben van) - Fejlıdési fokok felcserélıdése (elıbb áll, utána tanul felülni) - Túl sok sírás, túl sok ébrenlét, hatalmas mozgás 12

13 Szenzomotoros integráció 5 éves kor után már alig alakulnak ki új, alapvetı mozgásformák, viszont a meglévık csiszolódnak. A késıbbi fejlıdés üteme attól függ, hogyan foglalkoztatták a gyereket az elsı éveiben. Mozgásfejlesztés a szenzomotoros integrációval: A szenzomotoros integrációs zavarokat mutató gyereknek saját magának kell szabályoznia, megszerveznie agya mőködését. Akik foglakoznak vele, csupán biztosíthatják azt a környezetet, amely majd felébreszti a gyerek vágyát aziránt, hogy ezt megtegye. Ez a készetetés a fejlesztés legfontosabb eszköze. Szenzomotoros integráció: holisztikus módszer (egész idegrendszert, embert fejleszt). Helyzetbe hozza az idegrendszert, lehetıvé teszi a funkciók egyre bonyolultabb integrálódását. A vesztibuláris rendszer (térbeli helyzetet, elmozdulást érzékelı rendszer. Rendellenes mőködés következménye egyensúlyzavar.) ingerlésén keresztül hat. Szenzomotoros diszfunkciókat mutató gyerek (érzékelési zavar): A viselkedés, a reakciók, a játék, a kapcsoltok, a mozgás (veszélyérzet, fáradékonyság, összerendezettség, mozgásöröm, mozgásfejlettség, ügyesség, izomtónus, labdadobás és elkapás, főzés, kötés, lépcsızés, kerékpározás) megfigyelésével tudjuk megállapítani. Speciális jelzések az anamnézisben: - Terhesség alatti rendellenességek, rendellenes szülés, - Mozgásfejlıdés késése, mászás kimaradása, különleges szokások, megnyugtatási ceremóniák. Mozgásfejlesztési módszer alkalmazható: - Hiperaktív, figyelemzavaros gyereknél. - Rossz mozgáskoordináció esetén. - Kialakulatlan dominancia, keresztezett, vagy átszoktatott kezességnél. - Megkésett beszédfejlıdés. - Egyensúlyzavar. Módszer eszközei: - Vesztibuláris ingerlés (forgó mozgás): tölcsér, háló, körhinta. - Aktív-passzív mozgások, reflexek beépítése: gurulódeszkára hasalva, kézzel hajtva menni, kötélen lengeni, tányérhinta, kéménybe mászás. - Tapintás, szenzoros érzékelés: anyagok simogatása, tüskés labdák. - Finommozgás, karizomzat, nyakizomzat erısítés: apróbb izmok dolgoztatásakor valósul meg (lábfej lefeszítése, lábujjon való járás, vállemelés, kéziszer fogás, függeszkedés, mászások rúdon, kötélen. - Koordinációs pályák kialakítása: akadály kerülése (ugrólabdával), deszkán járás, kötélen járás, karikába dobás, akadálypálya (bújás és ugrás váltakozva sorrendiség). - Grafomotoros mozgások: kéz, ujjtorna szabadon, leesı labda elfogása, labdapörgetés bottal. - Tér-iránytájékozódás: házatlan mókus, keresd a helyed. - Testséma tudatosítás: Az énkép kialakulásának alapja. A testrészekkel végzett mozgások közben a gyermekek megtanulják a testrészek megnevezését, a testrészek térben való elhelyezkedését (elıl, hátul, fönt, lent). A gyakorlatok csukott szemmel való végzése a már meglévı testsémára utal. 13

14 Elemi mozgások összerendezése Az iskolaérettség egyik feltétele az elemi mozgások összerendezettsége (a veleszületett mozgások). Fej emelése háton-hason (labirintusrendszer). Mellúszás (4-6 hónap, nyúltagyi irányítás Térérzékelés) Kúszás (5-8 hónap, híd bekapcsolódik az irányításba világgal való kapcsolat minıségéért felelıs). Mászás (8-10 hónap, középagy bekapcsolódik két szem, két fül funkciójának egyesítése, fejlettségi fokán múlik a síkban való tájékozódás Járás lábujjon. Járás sarkon. Járás külsı talpélen. Járás guggolásban. A felállással egy idıben (9-12 hónap) bekapcsolódnak az irányításba a kéreg alatti területek. Ha a mozgásfejlıdés során valami kimarad, a hozzákapcsoló érzıközpont lemarad a fejlıdésben. Ha több terület így sérül, tanulási nehézség alakul ki. A központi idegrendszer érési folyamata és a mozgás Elsı fok: gerincvelıi reflexek: kapcsolat a központi és a perifériás rendszer között. Ha alulszervezett, tökéletlen érzékelés, hipermotilitás, magatartászavar alakulhat ki. (3-4 hónapig tart) Második fok: nyúltagy: hasrafordulás, gurulás, mellúszásra emlékezetı mozgás (5-6 hónapig tart) Látás, hallás, hangszálak, nyelvmozgató központ beidegzése elemi fokon. Vesztibuláris rendszer: - A test belsejébıl érkezı információt ellenırzi, szabályozza a testhelyzetet, egyensúly fenntartását. - Rész vesz az izomtónus szabályozásában. - Nyakizmok, szemmozgató izmok beidegzése elemi fokon. Retikuláris rendszer (perifériáról érkezı ingerek győjtıhelye, leképezıdik benne a test) - a figyelem elemi szabályozása - testséma kialakulásában vesz részt. - Éberség - alvás, aktivitás-gátlás szabályozása. Alulszervezett, ha: - Nem javul a beszédhiba, - Éjszakai ágybavizelés, - Izomtónus gyengeség, - Emlékezeti (hosszútávú, késleltetett) hiba. 14

15 Harmadik fok: híd: Kúszás (5-6 hónaposan) azonos oldalú kéz-láb használata. - Arc érzıidegeinek beidegzése - Mimikai izmok beidegzése - Nyelv, garat, könnycsatornák, szemmozgató izmok beidegzése másodfokon. A világgal való kapcsolat felvételének minısége függ tıle. Éretlen, ha: - Súlyos beszédhiba alakul - Kancsalság - Összerendezetlen szemmozgás - Merev arcmimika - Gyenge artikuláció - Figyelemzavar - Magatartási zavar - Hipermotilitás - Szocializációs zavar (érés függvénye, nem a koré) Nem tudja felhasználni a gyermek a megtanultakat. Fejlıdését késlelteti: mozgáskorlátozottság, érzelmi elhanyagolás. Negyedik fok: mászás (7-9 hónap): Ellentétes oldali kéz-láb lecsapása, fej az elıl lévı kar felé néz. Tıle függ (középagy) - a síkban való tájékozódás minısége, sztereólátás, hallás - vizuális absztrakció képessége (fontos a képeskönyv nézegetés) - figyelemkoncentráció - pupillareflex szabályozása - környezetre való ráhangolódás, alkalmazkodás - Légzésszabályozás négyfokúvá válik Éretlen, ha: - összerendezetlen szemmozgás - bizonytalan lateralizáció - agresszivitás - hipermotilitás - figyelemzavar - beilleszkedési zavar - tájékozódási zavar - dadogás (füldominancia) - írászavar - olvasászavar 15

16 Ötödik fok: kéreg alatti szürke magvak (8-10 hónap) Feláll, kezek felszabadulnak, beindulnak a finommozgások. Dominanciát választ az agy. Thalamusz: agykéreg megszervezıdéséért felelıs. Átkapcsoló rendszer a látó, halló, egyensúly, hı és fájdalomérzet, ín-izom, tapintásérzet között. Sérülése esetén: - összerendezetlen mozgás, - testérzetek bizonytalanok (meleg-hideg), - egyensúlyzavarok, - nem függetlenednek a mozgatóidegek, - összerendezetlen, bizonytalan járás. Hippothalamusz: érzelmi diktátor: - Érzelmek helye - Anyagcsere igények leképezıdnek Sérülése esetén: - Étvágytalanság, - Figyelemzavar, - hipermotilitás, - Hideg kezek-lábak, - Idıérzék hiánya. Hatodik fok: kérgestest: Összeköttetés a két agyfélteke között, INTEGRÁCIÓ Sok asszociációs pálya alkotja. Mőködésének milyensége meghatározza a személyiség struktúra kialakulását. Ingerületvezetési blokk: - Monoton beszéd, hangszín, - Tekintet nem tudja átlépni a középvonalat, - Nem érti az olvasott szöveget, - Memória gyenge. KISGYERMEKKORI STRESSZ IS LÉTREHOZHATJA. 16

17 Mozgásfejlesztı módszerek összehasonlítása Elemi mozgásfejlesztés: A mozgásé az elsıdleges szerep. Egyre bonyolultabb mozgásminták tanítása és gyakoroltatása hat az idegrendszer érésére, fejlıdésére. A gyakorlatok tartalmazzák a csecsemıkori elemi mozgásmintákat, kiemelt a rugalmasság, egyensúly, mozgáskoordináció megalapozása. Ez a módszer is kihat a testséma fejlıdésére és tudatosítására is, hiszen a gyakorlatokat verbális instrukciók kísérik. A nagymozgásokon keresztül hat a finommotorikára, a dominancia kialakulására, a térérzék, a ritmusérzék és a kommunikáció fejlıdésére és a figyelemre. Elınye, hogy nem eszközigényes. A feladatokat a fokozatoknak megfelelıen felépített fejlesztı tervben nyújtjuk a gyerekeknek. Itt nem a gyerek választ, így a fejlesztı pontosabban tudja követni a fejlıdés útját, és emiatt a módszer közelebb állhat a pedagógus szemléletéhez, aki türelmes, módszeres, rendszeres, kitartó és következetes. Szenzomotoros integráció: Olyan gyerekek számára nyújt segítséget, akiknél érzékeléseik integrációja, és az erre adott válaszaik összerendezetlenek, nem biztosítják további fejlıdésük biztos alapját. A gyermek a formák, színek, hangok, tapintható és mozgatható anyagok sokaságában tapasztalhatja meg egyensúlyrendszerét, próbára téve saját testét, és megéli azt a teret, ahol a mozgásaival válaszol. A fejlesztı itt biztonságot nyújtó, segítı, lelkesítı és támogató személyként van jelen, aki nem utasít, irányít, vagy követel. A gyerek maga választja meg a számára fontos ingert, ı vezet a módszer során. A mozgások örömforrásként jelennek meg a foglalkozások alatt. Az eszközök variálása, kombinálása számos mozgássorra ad lehetıséget, kiaknázza a gyerekek kreativitását, problémamegoldó képességét. A foglalkozáson egyszerre több gyermek is jelen van, így nemcsak saját testükre, saját mozgásaik megtervezésére kell figyelniük, hanem folyamatosan alkalmazkodniuk kell egymáshoz (ki kell várni az eszközt, a közös térben figyelniük kell egymást a balesetek elkerülése miatt. A foglalkozásokon teret kap a verbális és nonverbális kommunikáció is. A foglalkozásokon íratlan szabályok is mőködnek, amelyeket mindenkinek be kell tartani (eszközt a fejlesztı vehet elı, néhány eszközt csak a fejlesztı segítségével használhat), megvalósul tehát a szabályokhoz való alkalmazkodás, a szabálytudat kialakulása. 17

18 Fejlesztı torna Az elsı néhány hónapban fejlesztendı területek: 1. mélyreflexek 2. térérzékelés 3. egyensúlyérzék 4. mellúszás 5. kúszás 6. mászás 7. járások 8. érzékszervi mőködések 9. finommozgások 10. testséma 11. járás lábujjhegyen 40m 12. szemtorna 13. szökdelés talajon 5 perc 1. hónap feladatsora 1. fej emelés háton és hason fekvésben 20-20x 2. hanyatt fekvésben kezek bébi tartásban csípıforgatás 20x a fej a sarok felé fordul 3. gurulás 4O m 4. hanyatt fekvésben karok - lábak terpesztése - zárása 20x 5. hanyatt fekvésben azonos oldali kéz - láb emelése 20-20x 6. hanyatt fekvésben ellentétes oldali kéz - láb emelése 20-20x 7. járás lábujjhegyen, vonalon 40 m 8. szemtorna le - föl, balra - jobbra 9. váll felhúzása párosan 20x, majd jobb 20x, bal 20x 10. ninja 2 perc 11. szökdelés helyben szorosan zárt lábakkal 40x 2. hónap feladatsora 1. fejbiccentés elıre 20x, hátra 20x 2. csípıforgatás talpra húzott lábbak 20x a fej a sarok felé fordul 3. popsin forgatás 2 perc 4. mellúszás hanyatt fekvésben 20x 5. tigris hanyatt fekvésben azonos oldali kéz - láb felhúzva, oldalt elfektetve a fej a fent levı kéz felé fordul. Tartáscsere 20x 6. négykézláb állásban ellentétes oldali kéz - láb emelése 40x a térdek párhuzamosak, az ellentétes oldali kéz - láb egyszerre érjen talajt 7. járás lábujjhegyen, vonalon, a domináns tenyerén tálcával, pohárral 40m 8. szemtorna vállkörzés hátra párosan 20x, majd jobb váll 20x, bal váll 20x 10. ninja 2 perc 11. szökdelés folyamatosan 40 m szorosan zárt lábakkal 18

19 3. hónap feladatsora 1. fej hajlítása jobbra 20x, balra 20x 2. csípıforgatás hasra húzott térdekkel 20x a fej a sarok felé fordul 3. álló helyzetben forgás saját tengelye körül 2 perc jobbra fejezze be 4. mellúszás hason fekvésben 20x 5. tigris hason fekvésben 20x 6. mászás 40 m a térdek párhuzamosak, az ellentétes kéz, láb egyszerre érjen talajt 7. járás lábujjhegyen, vonalon, a fejen könyvvel, vagy babzsákkal 40 m 8. szemtorna balról indulni körbe, majd jobbról indulni körbe /lehet közben mondani az abc-t, vagy mindig tudok figyelni/ 9. spirálkörzés hátra párosan 5x 10. ninja a domináns fülbe 2 perc 11. szökdelés cikk-cakkban 40 m szorosan zárt lábakkal 4. hónap feladatsora 1. fej fordítás jobbra 20x, balra 20x 2. csípıforgatás hason fekvésben 20x a fej a sarok felé fordul 3. kutya forgás 2 perc (jobbra le) 4. mellúszás hason fekvésben 20x 5. kúszás 40m 6. mászás 40 m közben a szem a lecsapott kézre néz 7. spirálkörzés elıre párosan 5x 8. szemtorna közel távol, váltás 20x (abc vagy figyelem...) 9. járás lábujjhegyen, vonalon hátrafelé 40m 10. ninja a domináns fülbe 2 perc 11. szökdelés akadályok között irányváltoztatással 40m 5. hónap feladatsora 1. fej körzése jobbra 20x, balra 20x 2. csípıforgatás hason fekvésben behajlított lábbal 20x 3. háton forgás 2 perc (jobbra befejezni) 4. hanyatt fekvésben karok - lábak függıleges tartásban, karok - lábak terpesztése zárása 20x 5. kúszás 4O m 6. mászás 40 m közben a fej erıteljesen a lecsapott kéz felé fordul 7. járás vonalon külsı talpélen 40 m 8. szemtorna távolra tekintve, közel - távol váltás 9. spirálkörzés könyökbıl kifelé 5x, befelé 5x 10. ninja a domináns fülbe 2 perc 11. szökdelés 40 m, közben átugrás akadályok fölött 19

20 6. hónap feladatsora 1. tájékozódás a szobában becsukott szemmel 2. hanyatt fekvésben karok lábak függıleges tartásban, körzés a négy végtaggal egyszerre 20x 3. mászás fejforgatással 40 m 4. hanyatt fekvésben ellentétes térd - könyök összeérintése 20-20x 5. járás guggolásban 20 m 6. járás vonalon, sarkon 40 m 7. szemtorna egy pontra rögzített tekintettel Közel - távol váltás (a fej mozog) 8. spirálkörzés csuklóból kifelé 5x - befelé 5x 9. kézfogócska 10. papagáj - játék egyre bıvülı szósorok utánmondása 11. labdafogócska - szökdelve 7. hónap feladatsora 1. lépcsın járás felfelé becsukott szemmel kapaszkodva 2. álló helyzetben ugrás terpeszbe, a karok oldalsó középtartásba lendülnek 20x 3. mászás fejforgatással 40 m 4. hanyatt fekvésben karok - lábak függıleges tartásban - azonos oldali kéz - láb hajlítgatása a talaj felé 20-20x (bicska) 5. piros x-re nézve ellentétes térd megütése 20x 6. nyúlugrás 40 m 7. szemtorna becsukott szemmel Ox minden irányba, közel - távol 1Ox 8. spirálkörzés az ujjakkal egyenként 5-5x 9. összetapsolás mondókák ütemére 10. visszhang játék madárnyelven, csak a magánhangzókat ismételjék meg pl. Virág i-á 11. tárgyak átugrása nekifutásból 8. hónap feladatsora 1. lépcsıs járás felfelé becsukott szemmel, kapaszkodás nélkül 2. álló helyzetben karok magas tartásban. Ugrás terpeszben, a karok oldalsó középtartásba lendülnek 20x 3. hanyatt fekvésben karok - lábak függıleges tartásban, körzés az azonos oldali kézzel, lábbal 20-20x 4. mászás hátrafelé 40 m 5. fekvı nyolcasok rajzolása a levegıben jobbra felfelé kezdve 20x, balra 20x, összekulcsolt kezekkel 20x 6. indiánszökdelés 40 m (ellentétes kéz - láb) 7. piros x-re nézés közben ellentétes boka megütése 20x 8. dobolás az ujjakkal egyenként letámasztott tenyérrel 20x 9. arc - kéz koordinációs játék csináld, amit én csinálok 10. fejezd be a megkezdett szót játék, pl. la -pát, -kat, -kás, stb. 11. szökdelés jobb lábon 40 m 20

21 Testnevelési játékok 1. Add tovább! 2. Árok lile 3. Árok-cica 4. Baglyocskák 5. Béka, béka, brekeke 6. Békafogó 7. Békák a tóban 1 8. Békák a tóban 2 9. Bolhaugráltató 10. Bombázó gurítással 11. Botos játék 12. Célbadobás 13. Csomagolós játék 14. Egérfarkinca szerzı 15. Faroklopó 16. Fecskék a dróton 17. Fészekfoglaló 18. Forró 19. Fuss haza! 20. Függıfogó 21. Gombócos játék 22. Hogy a kakas? 23. Jaj, de jó a Topelec vize 24. Kelj fel Jancsi! 25. Ki lesz a gyıztes? 26. Kidobó 27. Kigurítós 28. Körhinta 29. Kutya kutyaház 30. Labdák a kosárban 31. Labdakergetı 32. Labdaszerzı 33. Méhecskék 34. Melyik csapat lesz az elsı? 35. Mocsárjárás 36. Papírlabdázás 37. Ragadd meg! 38. Rókabosszantó 39. Sok cica, egy kutya 40. Sorverseny pókjárással 41. Terpeszfogó 42. Török, magyar 43. Tőz, víz, repülı, döglött kutya 44. Zsákrakás 21

22 1. Add tovább! (fogójáték) A szerpentin továbbadása a feladat futás közben. Akit utolértek, viszi tovább az eszközt. Az a gyıztes, akihez sosem kerül a szerpentin! (Legyen a tér közepén egy akadály, ami körül cselezni lehet.) LEVEZETÉS: Pörgés fenéken lábhajtással, szalagröptetéssel 2. Árok lile Két kötelet fektetünk le egymástól kb. 50 cm-re. (ez az árok) A gyerekek a kötél egyik oldalán állnak. A kiválasztott pedig a másik oldalon. İ mond egy színt háttal a többieknek, majd megfordul. Akinek a ruháján van olyan szín, átsétál az árkon, akinek nincs, annak úgy kell az árkot átugrania, hogy a színválasztó ne fogja meg. Akit megfog, az lesz a következı színválasztó. 3. Árok-cica (fogójáték) 2 m széles folyosóban 2 fogó várakozik. A gyermekek a folyosó egyik oldalán helyezkednek el. Jelre átfutnak a folyosón keresztül a másik oldalra, eközben a fogók a folyosóban az átfutók közül l-l gyermeket megfognak, akivel helyet cserélnek. 4. Baglyocskák A gyerekek a játékterület elkülönített részén helyezkednek el. Jelre, ami lehet a holdat jelképezı kép felemelése vagy a villany lekapcsolása, kötetlenül futnak a játékterületen. A következı jelre, a nap felemelésére vagy a villany fe1kapcsolására visszafutnak a kiindulási helyre. 5. Béka, béka, brekeke A gyerekek kört alakítanak. Egy gyermek a kör közepén guggol. İ a béka. A körben állók mondogatják: Béka, béka, brekeke. Megfognál, ha lehetne! Ha a kör közepén levı béka felugrik, a körbıl a gyerekek elfutnak a házig. A béka pedig megpróbál minél több gyermeket megfogni. A ház a terem 2 sarka lehet paddal elválasztva. 6. Békafogó A gyerekek közül választunk egyet, aki a játékban a gólya lesz, a többiek pedig a békák. A gólya egy lábon ugrálva igyekszik elkapni a békákat, akik guggolásban ugrálva menekülnek elıle. Akit elıször megfog, az lesz a következı játékban a gólya. A békák kérdezik: - Hosszú lábú gólya bácsi, mit akar kend vacsorázni? - Békahús, brekeke, ejnye, bizony jó lenne! - Tessék hát belıle, mid elugrik elıle! Egyensúlyérzék, ügyesség, térirányok fejlesztésére. 22

23 7. Békák a tóban 1. A gyerekek körben helyezkednek el kézfogással. Középen van a fogó (a gólya). A körben elhelyezkedı gyerekek körbe sétálnak, és közben mondják: - Béka, béka, brekeke, megfognál, ha lehetne A fogó a pedagógus jelére elkezdi üldözni társait, akik a terem két szélén lévı vonal mögé menekülnek. Az lesz az új fogó, akit megfogtak. 8. Békák a tóban 2. (futójáték) Körkötélen kívül futás menetirányban. Jön a gólya! kiáltásra beugrás a tóba. 9. Bolhaugráltató (testséma gyakorlására, térben való eligazodás segítésére) Az óvónı, vagy egy gyermek irányításával, a képzeletbeli bolhát oda tesszük, ugratjuk ahová a játék irányítója mondja (fejre, fej fölé, hasunkra, lábujjunkra, fülünk mögé, talpunk alá stb.) 10. Bombázó gurítással A játékterem közepén kb. 3 m-es sávval választjuk el. A csapatok a saját térfelükön helyezkednek el, mindegyik csapatnál azonos számú labda (5-6 db) legyen. A sáv közepére a két csapattól egyforma távolságra helyezzünk el egy 1 kg-os medicinlabdát. Jelre a gyerekek megcélozzák a medicinlabdát, és gurítással próbálják átjuttatni az ellenfél térfelére, akik ugyancsak a labda gurításával igyekeznek azt megakadályozni. Szabály: - a vonalon átlépni nem szabad, - ha a középsı sávban marad a labda, beszabad menni érte, de vissza kell menni a vonal mögé, és csak onnan szabad gurítani. 11. Botos játék Gyerekek kört alakítanak. 1 gyermek a kör közepén áll és kb. 1 m hosszú botot fog, de csak a tenyerével. Mond egy nevet a körben állók közül és elengedi a botot. Aki a nevét hallotta, megpróbálja a botot elkapni úgy, hogy a bot ne dıljön el. 12. Célbadobás (nagyobb és kisebb labdával is) Nagy kosárban vigyük ki az összes labdát az udvarra (kicsit, nagyot), és borítsuk ki a játéktéren a gyermekeknek. A kosarat tegyük le a kör közepére (1 m), és a nagyobbak dobálják bele a labdákat. A kicsik is segíthetnek, egészen közelrıl tegyék a kosárba a labdát. Ha gyorsan megtelik a kosár, öntsük ki újra, és a szétguruló labdákat a gyermekek győjtsék össze és célozzák bele ismét a kosárba. 23

Az iskolaérettség kritériumai:

Az iskolaérettség kritériumai: Az iskolaérettség kritériumai: Testi fejlettség: Hatéves korra egy átlagos gyerek kb. 120-130 cm, és 20-22 kg. Eltérések lehetnek, de ha a szükséges fizikai erő nincs meg, felmerül a kérdés, bírja-e a

Részletesebben

Az iskolaérettség feltételei

Az iskolaérettség feltételei Az iskolaérettség feltételei Testi fejlettség Hat éves korára egy átlagos gyermek kb. 120 130 cm magas, és 20-22 kg súlyú. Természetesen ettől felfelé és lefelé is lehetnek eltérések. Ennek ellenére, ha

Részletesebben

Az iskolaérettség feltételei:

Az iskolaérettség feltételei: Az iskolaérettség feltételei: 1. TESTI FEJLETTSÉG Hat éves korára egy átlagos gyermek kb. 120-130 cm, és 20-22 kg. Természetesen ettől felfelé és lefelé is lehetnek eltérések. Ennek ellenére, ha a gyermek

Részletesebben

ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET Schmidt Márta Gyógypedagógus 20/2161585 martaschmidt67@gmail.com Mindenkinek ki van jelölve egy sínpár, már a születésekor s azon kell haladnia és azon mehet, amerre

Részletesebben

Ezek az iskolaérettség kritériumai

Ezek az iskolaérettség kritériumai Ezek az iskolaérettség kritériumai A törvény szövege szerint az a gyerek, aki az adott évben augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tanköteles korba lép, ami azt jelenti, hogy elkezdheti az iskolát. Azonban

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Iskolaérettség jellemzői és azok a tevékenységek és játékok, amelyek során fejlődnek ezek a területek

Iskolaérettség jellemzői és azok a tevékenységek és játékok, amelyek során fejlődnek ezek a területek Iskolaérettség jellemzői és azok a tevékenységek és játékok, amelyek során fejlődnek ezek a területek Óvodás gyerekek szüleinek szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy hat éves gyermekük alkalmas-e

Részletesebben

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY LABDAADOGATÓ VERSENY FELADAT:

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY LABDAADOGATÓ VERSENY FELADAT: JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 1. LABDAADOGATÓ VERSENY A kezdő játékos a zsámolyon áll. A labda a kezdő játékos kezében van. Jelre a kezdő játékos átadja a labdát a mellette lévőnek, tetszőleges módon. Mindenki továbbadja

Részletesebben

A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA

A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA Napjainkban egyre több gyermek küzd tanulási zavarral, magatartási rendellenességekkel és beilleszkedési nehézségekkel. Mind többször tapasztaljuk, hogy a gyerekek egyre

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA (SZIT) AYRES TERÁPIA SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉBEN

SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA (SZIT) AYRES TERÁPIA SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉBEN SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA (SZIT) AYRES TERÁPIA SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉBEN Hiszen ez játék. Az Ayres féle szenzoros integrációs terápia története Jean Ayres az USA-ban az 1970-es

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

FOGLALKOZÁS TERVEZET

FOGLALKOZÁS TERVEZET FOGLALKOZÁS TERVEZET Dyslexia- prevenciós, dyscalculiaprevenciós foglalkozás kutyával Foglalkozás vezető: Jéckel Ildikó logopédus, gyógypedagógus Terápiát segítő állatfelvezető: Töttősiné Törő Anita gyógypedagógus,

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok 2. rész Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyent? című könyvéből (folytatás előző számunkból) A szerző engedélyével Szerkesztette:

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

Iskolaérettség. Zsiros Emese. Diósi Krisztina. Óvodapszichológus. Gyógypedagógus. Gazdagréti Óvoda 1118, Budapest Csíki-hegyek u. 11.

Iskolaérettség. Zsiros Emese. Diósi Krisztina. Óvodapszichológus. Gyógypedagógus. Gazdagréti Óvoda 1118, Budapest Csíki-hegyek u. 11. Iskolaérettség Zsiros Emese Óvodapszichológus Diósi Krisztina Gyógypedagógus Gazdagréti Óvoda 1118, Budapest Csíki-hegyek u. 11. 2015 Alkalmasság A gyermek képes lesz-e megfelelni bizonyos alkalmazkodási

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

NA A fürge legény

NA A fürge legény NA 371097 A fürge legény Ez az eszközkészlet kiválóan alkalmazható 4-6 gyermek nagymozgásos fejlesztésére irányuló foglalkozásokon. Egy játékszınyeg, valamint lágy korongok, babzsákok, egy dobókocka és

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az B/IV. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a külsı szakmai gyakorlaton részt vevı hallgatók számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében Sarvajcz Kinga, Lakatos Katalin Ph.D BHRG Alapítvány Vázlat 1. A szenzomotoros terápiák indikációja

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Kuruc Utcai Óvoda Debrecen E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idı alatt, mint születésünktıl az iskolakezdésig tartó idıszakban

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

A hintázás szerepe és fontossága.

A hintázás szerepe és fontossága. A hintázás szerepe és fontossága. A csíkszentmártoni Korai Fejlesztési Központ gyógytornászai is használják a hintát foglalkozásaik során és tapasztalatból tudják, hogy: "Az anyaméhben úszkáló magzat születése

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Tanítási tervezet. A foglalkozás eszközei: a vers szövege kinyomtatva, szétdarabolva, twister korongok, papír, ceruzák, kendő, jutalomfalat, rókafarok

Tanítási tervezet. A foglalkozás eszközei: a vers szövege kinyomtatva, szétdarabolva, twister korongok, papír, ceruzák, kendő, jutalomfalat, rókafarok Tanítási tervezet Gyógypedagógus: Köböl Erika Konduktor: Nyerges Zsuzsanna Terápiás állat felvezető: Náday Erika Terápiás kutya: Bajszos Osztály: 4. osztály A foglalkozás témaköre: Kommunikáció, beszéd

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

A csecsemő és kisgyermek mozgásfejlődése. Budapest, 2008. november 8. Sümeginé Hamvas Enikő

A csecsemő és kisgyermek mozgásfejlődése. Budapest, 2008. november 8. Sümeginé Hamvas Enikő A csecsemő és kisgyermek mozgásfejlődése Budapest, 2008. november 8. Sümeginé Hamvas Enikő A csontos váz és a mozgatórendszer fejlődése Csontosodás, izomzat és ízületek - a csontos vázrendszer az embryonális

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok A gyakorlatokat a talajon egy tornamatracon végezzük! 1. Medence mobilizálás Kiinduló helyzet: Hanyatt fekvés, térdhajlítás, terpesz talptámasz. Tarkóra tartás.

Részletesebben

Óravázlat. Tisztelt Kollégák!

Óravázlat. Tisztelt Kollégák! Tisztelt Kollégák! Engedjétek meg, hogy megköszönjük megtisztelı jelenléteket, és röviden bemutassuk a Zipernowsky Károly sport törekvéseit, amelyek egyben a mai bemutató óra szakmai hátterét is meghatározzák.

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A fejlesztő munka eltér a hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzárkózat, hanem olyan képességeket

Részletesebben

Az iskolaéretts. rettség kritériumair. Barta V. Péterné

Az iskolaéretts. rettség kritériumair. Barta V. Péterné Az iskolaéretts rettség kritériumair riumairól - időben Barta V. Péterné Törvényi háttér 2007. LXXXVII. Törvény a közoktatásról A tankötelezettség 6. (1) A Magyar Köztársaságban - az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák D O C E T E Tájékoztató füzet Oktatás Fejlesztés Terápiák Kedves Szülők! A DOCETE ALAPÍTVÁNY vezetőjeként, szeretném tájékoztatni Önöket azokról a lehetőségekről, melyekkel úgy gondoljuk, segítségükre

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

Komplex foglalkozás

Komplex foglalkozás http://webovoda.blogspot.com/ Komplex foglalkozás Ezt a foglalkozást nyílt napra terveztem, középső és nagycsoportos korú gyermekek számára (12 gyermek) A célom az volt, hogy a szülők minél több területen

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fejlesztési területek:

Fejlesztési területek: Fejlesztési területek: Mozgásfejlesztés Nagymozgások, finommozgások Testséma fejlesztés Téri tájékozódás Percepciófejlesztés Vizuális percepció; Auditív percepció; Verbális fejlesztés Beszéd- és kommunikáció

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel.

RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel. PROGRAM 1-3. alkalom TEVÉKENYSÉG /CÉL Mozgásfejlesztés és csapatépítés FOGLALKOZÁS ritmus-és egyensúlyfejlesztő gyakorlatok sorversenyek, RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok,

Részletesebben

HITVALLÁSUNK ÉRTÉKEINK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM...4

HITVALLÁSUNK ÉRTÉKEINK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM...4 1 Tartalomjegyzék HITVALLÁSUNK ÉRTÉKEINK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM...4 Fejlesztési célok...5 Az óvodai nevelés általános feladatai...5 Az óvodai élet tevékenységi formái...6 ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM...15

Részletesebben

Koordináció szerepe az ökölvívásban I. rész

Koordináció szerepe az ökölvívásban I. rész Koordináció szerepe az ökölvívásban I. rész Az ökölvívás nyílt mozgáskészségére utalva döntő szerepet kap a kiszámíthatatlanság, bizonytalanság. Ezeket a tulajdonságokat a felkészülésnek is követnie kell.

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK

PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK Törös Károly Utánpótlás szövetségi kapitány Vezetőedző, szövetségi kapitány ex Délfrika Afrika és ex Algéria 2009-2013 1. Kiinduló helyzet: kisterpeszben állva, két kéz a vesetájon

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga

A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga A Sport XXI. Terem Atlétikai Verseny gyakorlatanyaga T1 / 1. Sprint váltó 1 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen áll fel a futás 2. A gyermekek tetszőleges sorrendben

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva. 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban

Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva. 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs Elõszó A gyakorlatgyûjtemény története 1978-

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

Összetett versenyekről az általános iskolában

Összetett versenyekről az általános iskolában Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Összetett versenyekről az általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Barthalos István IX8SCT A szabályokról

Részletesebben

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban Vincze Virgil Karate sportág integrálása az iskolai testnevelésbe munka alapján Üdvös a bölcsesség,ami dibdábságokat elvet,s játékot fiatal kornak hágy,mert

Részletesebben