Fejlesztı klubok az óvodai fejlesztés szolgálatában. Celldömölk Területi Klub

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztı klubok az óvodai fejlesztés szolgálatában. Celldömölk Területi Klub"

Átírás

1 Fejlesztı klubok az óvodai fejlesztés szolgálatában. Celldömölk Területi Klub Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, Akkor azzá tesszük ıt, amivé lehetne. Goethe Szerkesztette: Gyürüsi Sándorné és Horváthné Görög Marianna

2 Dorothy Law-Holte: Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak szégyenlısnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, Megtanulnak bőnösnek lenni. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak bizalommal lenni. Ha a gyerekek megdicsérve élnek, Megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltóságban élnek, Megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek, Megtanulják, mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban. Hogyan élnek a te gyerekeid? 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Munkaterv...4. oldal 2. Mozgásfejlesztés...8. oldal A mozgás, mozgásfejlesztés oldal Másmilyen gyerek oldal Szenzomotoros integráció oldal Elemi mozgások összerendezése oldal Mozgásfejlesztı módszerek összehasonlítása oldal Testnevelési játékok oldal 3. Iskolaérettség oldal Iskolaérettség feltételei oldal Ballagó versek oldal 4. Természetismeret oldal 5. Ének zene, dalos játékok oldal Az óvodai nevelés országos alapprogramjának megzenésítése..52. oldal Mondókák, dalos játékok oldal 3

4 MUNKATERV Összeállította: Gyürüsi Sándorné klubvezetı fejlesztı óvodapedagógus Elfogadta: Komáromy Györgyné Közoktatási szakértı Véghné Gyürüssy Katalin óvodavezetı Celldömölk, október 16. 4

5 Fejlesztı klub céljai és feladatai: - Az óvodai nevelés során felmerülı problémákról magatartási, nevelési közösen gondolkodjunk. - Tapasztalatainkat egymással megosszuk. - Módszertani ismereteinket gyarapítsuk. - A sajátos nevelési szükséglető gyermek befogadásának lehetıségeirıl - feltételrendszer, módszer... tájékozódjunk, újabb speciális ismereteket szerezzünk. - A klub munkájában való részvétel minden esetben díjtalan, feltétel az aktuális programokhoz kapcsolt feladat teljesítése. Minden foglalkozást értékeléssel zárunk, amelyhez csatoljuk a jelenlévık névsorát. A klub állandó tagjai fejlesztı óvodapedagógusok, de minden óvodapedagógus akár alkalmanként is bekapcsolódhat munkánkba. Idıpontok, szervezés: - Kéthónaponkénti klubfoglalkozás, elıre kijelölt napon, közösen meghatározott témával. - A foglalkozás órától óráig nyitott, órától óráig fejlesztı óvodapedagógusok részére konzultációs lehetıség. - A klubfoglalkozások megszervezésének (utazás, hely biztosítása) felelıse: Gyürüsi Sándorné klubvezetı fejlesztı óvodapedagógus. - Szakmai anyag összeállításának felelıse: a mindenkori bemutató fejlesztı óvodapedagógus. 5

6 Fejlesztı klub állandó tagjai: Gasztonyiné Fódi Zita Szijártó Sándorné Gerseiné Farkas Tünde Kovács Ágnes Krizsai Eszter Káldi Krisztina Fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk Szalóky úti Tagóvoda Fejlesztı óvodapedagógus Óvoda Egyházashetye Fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (IV. féléves) óvodapedagógus Fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk Napsugár Óvoda Fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Óvoda Kemenesmihályfa Fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Óvoda Celldömölk-Alsóság Némethné Babos Mariann Fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk Napsugár Óvoda Pethıné Takács Zsuzsanna Fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Óvoda Mersevát Rózsás Bernadett Beszédfejlesztı óvodapedagógus Óvoda Celldömölk-Alsóság 6

7 Fejlesztı klub idıpontjai, témái: 1. foglalkozás: október 16. Téma: Helye: Felelıs: Vendég: alakuló foglalkozás Városi Óvoda Celldömölk, Napsugár Óvoda Gyürüsi Sándorné Komáromy Györgyné 2. foglalkozás: november 05. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Mozgásfejlesztés 5 testnevelési játék leírása (saját vagy nem ismert) Városi Óvoda Celldömölk, Vörösmarty úti Tagóvoda Gyürüsi Sándorné 3. foglalkozás: január 07. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Iskolaérettség 5 ballagó vers óvodásoknak Városi Óvoda Celldömölk, Szalóky úti Tagóvoda Gasztonyiné Fódi Zita 4. foglalkozás: március 03. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Természetismeret (Tér, mennyiség, forma) 5 matematikai játék leírása Óvoda Egyházashetye Szijártó Sándorné 5. foglalkozás: május 05. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Ének-zene, dalosjáték 5 dalos játék (helyi) vagy mondóka leírása kottával Óvoda Celldömölk-Alsóság Káldi Krisztina A foglalkozásokon való részvételre jelentkezni a 06-95/ telefonszámon lehet, a foglalkozást megelızı héten. 7

8 Mozgásfejlesztés november 05. Gyürüsi Sándorné Városi Óvoda Vörösmarty úti Tagóvoda 8

9 MOZGÁSFEJLESZTÉS 1. A mozgás, mozgásfejlesztés 2. Másmilyen gyerek 3. Szenzomotoros integráció 4. Elemi mozgások összerendezése 5. Mozgásfejlesztı módszerek összehasonlítása Összeállította: Gyürüsi Sándorné fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Vörösmarty úti tagóvoda Celldömölk, november 5. 9

10 A mozgás, mozgásfejlesztés A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. A mozgás fejlıdését a születéstıl kezdve figyelemmel kísérik, hisz a mozgás fejlettsége képet ad az általános fejlettségi szintrıl, a fejlıdés tempójáról. A mozgás az egyik legfontosabb eszköz, melynek segítségével hatni lehet az idegrendszerre. A központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlıdés egymással szoros egységben biztosítja az értelem fejlıdését (Dr. Katona Ferenc). A mozgás az óvodáskor egész idıszakában jelentıs szerepet tölt be. Ebben az életkorban a gyerekek leginkább a mozgás, a tevékenység által szereznek információt a környezetükrıl. A mozgásfejlesztést tágan lehet értelmezni. Az aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig mindent magába foglal, és az egész személyiség fejlıdését elısegíti. Kedvezıen hat az értelmi és szociális képességek alakulására is. Hatása az értelmi képességek fejlıdésére: - A mozgásos játékok, gyakorlatok, téri helyzetek felidézésével fejlıdik a gyermek vizuális memóriája. - A testrészek, téri irányok, formák bemozgásával, megismerésével, megnevezésével bıvülnek a térrıl való ismereteik, fejlıdik térészlelésük, gyarapodik szókincsük. - A megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elısegítik a különbözı észlelési területek integrációját, a keresztcsatornák és a fogalomalkotás fejlıdését is. Hatása a szociális képességek fejıdésére: - A saját testnek és mozgásos képességeinek megismerése segíti az éntudatot, a szociális ÉN erısödését. - A közös örömmel végzett mozgások közben táras kapcsolatai kiszélesednek. A társhoz való alkalmazkodás közben fejlıdik önuralmuk, együttmőködı és toleranciaképességük. Lehetıségük nyílik különbözı viselkedésminták tanulására. - A versengések során tapasztalják a sikert és a kudarcot egyaránt, így tanulják ezek elviselését, kezelését. Mozgásfejlesztés fı feladatai: A gyermek természetes mozgáskedvének megırzése, megszerettetése és felkeltése. A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel kialakítása. Mozgástapasztalatok bıvítése, sok gyakorlással a mozgáskészség alakítása. A testi képességek, fizikai erınlét fejlesztése. A mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése. 10

11 Kiemelt mozgásfejlesztés két területén valósul meg. Szabad játékban: általában a gyerekek szeretnek mozogni, futni, csúszni, mászni. Fontos feladatunk, hogy ezt a mozgáskedvet megtartsuk, vagy ha kell, felkeltsük. A gyerek napirendjét is úgy kell kialakítanunk, hogy egész nap biztosítsuk számukra a mozgáshoz a megfelelı helyet, eszközt és idıt. Mindig a gyerek életkorához, fejlettségi szintjéhez, és a csoport összetételéhez kell alkalmazkodni, amikor tevékenységet, eszközt választunk. 3-4 éves: a természetes nagymozgások fejlıdését kívánjuk segíteni. Ezért a csúszáshoz, a bújáshoz, a mászáshoz való eszközök kellenek (Greiswald, asztalok,). 4-5 éves: nagyobb hangsúly a szem-kéz, szem-láb koordináció és az egyensúlyérzék fejlesztésén van (célbadobó játékok, ugróiskolák,). Az egyensúly fejlesztése a szabad játékban leginkább a belsı fülben lévı vesztibuláris központ spontán ingerlésével történik, hintázó, ringató, pörgı mozgások közben (lépegetı, tölcsér és hinták) éves: a finommotorika fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A mindennapos frissítı torna naponta legalább egyszer perc. Lehet délelıtt, illetve délután is. Anyagát elsısorban a mozgásos játékok adják. A mozgásfejlesztésben meghatározó: - A spontán érzelmi motivációkra építsünk, az egyéni fejlettséget figyelembe véve. - A gyerekek jó hangulatban, jó közérzettel vegyenek részt, ne hajtsuk túl a versengést. A heti egy-két testnevelési foglalkozásban: Útmutatóként Dr. Tótszıllısyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában címő könyvét ajánljuk, mely a prevencióban fontos szerepet tölt be. 11

12 Másmilyen gyerek A korszerő, 6 éves kor alatti fejlesztés csodát tehet, hiszen ebben az életkorban a retardált fejlıdésmenet, illetve az organikus okok miatti elmaradás is jobban korrigálható, mint késıbb. A fejlesztésben azonban több dologban szükséges a szemléletváltozás: - Nem szabad beskatulyázni a gyereket a diagnózissal. - A probléma okát kell megállapítani, s annak megfelelı terápiát alkalmazni. A másmilyen gyerek: akik nem tudnak könnyedén alkalmazkodni a változásokhoz, s ez megnyilvánul az érzelmi-pszichés, a játék, a szociális, az aktivitás, a kognitív, a kommunikációs és a motoros területen. - Beszoktatás elhúzódik, vagy nem akar hazamenni az oviból: érzelmi kötıdési problémákat jelez. - Nem játszik a többi gyerekkel: közösségbıl való kirekesztettséget jelez, ami negatív megnyilvánulásokat eredményezhet. - Szociális területen elmaradó gyerek: nem fogadja el az óvónı kezdeményezéseit, kéréseit nem teljesíti, nem illeszkedik be a csoportba. Másmilyenség a viselkedésben: A gyerek lehet nagyon visszahúzódó, lehet provokáló, verekedı, agresszív, illetve hiperaktív. Hiperaktivitás: állandóan tesz valamit, a tevékenység célra irányul, kicsi az alvásigénye, türelmetlen. Ez személyiségvonás, ezért terhelni kell. Hipermotilitás: állandóan matat, tesz valamit, de nem célra irányultan, sok a konfliktus, figyelmi zavarok vannak. Ez idegrendszeri éretlenségre utal, amit mozgásterápiával kompenzálhatunk. Eltérés a részképességekben: A tartós és jól irányítható figyelem, az önfegyelem, az emlékezet, a megfelelı szintő passzív és aktív szókincs (befogadó és kifejezı nyelvi készség, önmagunk (testséma) és a környezetük ismerete, alapvetı tájékozottság, illetve a 0-3 éves kor között megszerzett szenzomotoros tapasztalatok és ismeretek elıhívási készsége külön, vagy kevert módon mutathat alacsonyabb életkorra megfelelı szintet. A másmilyen gyerek, akinek elmaradása a motoros éretlenségben, az egyensúlyi bizonytalanságban, a koordinálatlan mozgásban, ügyetlen eszközhasználatban, a lassú öltözködés-vetkızésben, illetve a finom mozgásokban valósul meg. Másmilyenség az anamnézisben: - Beszédfejlıdés késése - Mozgásfejlıdés lassulása - Eltérések a szimmetriában (egyik kezével soha nem nyúl tárgy után, az mindig ökölben van) - Fejlıdési fokok felcserélıdése (elıbb áll, utána tanul felülni) - Túl sok sírás, túl sok ébrenlét, hatalmas mozgás 12

13 Szenzomotoros integráció 5 éves kor után már alig alakulnak ki új, alapvetı mozgásformák, viszont a meglévık csiszolódnak. A késıbbi fejlıdés üteme attól függ, hogyan foglalkoztatták a gyereket az elsı éveiben. Mozgásfejlesztés a szenzomotoros integrációval: A szenzomotoros integrációs zavarokat mutató gyereknek saját magának kell szabályoznia, megszerveznie agya mőködését. Akik foglakoznak vele, csupán biztosíthatják azt a környezetet, amely majd felébreszti a gyerek vágyát aziránt, hogy ezt megtegye. Ez a készetetés a fejlesztés legfontosabb eszköze. Szenzomotoros integráció: holisztikus módszer (egész idegrendszert, embert fejleszt). Helyzetbe hozza az idegrendszert, lehetıvé teszi a funkciók egyre bonyolultabb integrálódását. A vesztibuláris rendszer (térbeli helyzetet, elmozdulást érzékelı rendszer. Rendellenes mőködés következménye egyensúlyzavar.) ingerlésén keresztül hat. Szenzomotoros diszfunkciókat mutató gyerek (érzékelési zavar): A viselkedés, a reakciók, a játék, a kapcsoltok, a mozgás (veszélyérzet, fáradékonyság, összerendezettség, mozgásöröm, mozgásfejlettség, ügyesség, izomtónus, labdadobás és elkapás, főzés, kötés, lépcsızés, kerékpározás) megfigyelésével tudjuk megállapítani. Speciális jelzések az anamnézisben: - Terhesség alatti rendellenességek, rendellenes szülés, - Mozgásfejlıdés késése, mászás kimaradása, különleges szokások, megnyugtatási ceremóniák. Mozgásfejlesztési módszer alkalmazható: - Hiperaktív, figyelemzavaros gyereknél. - Rossz mozgáskoordináció esetén. - Kialakulatlan dominancia, keresztezett, vagy átszoktatott kezességnél. - Megkésett beszédfejlıdés. - Egyensúlyzavar. Módszer eszközei: - Vesztibuláris ingerlés (forgó mozgás): tölcsér, háló, körhinta. - Aktív-passzív mozgások, reflexek beépítése: gurulódeszkára hasalva, kézzel hajtva menni, kötélen lengeni, tányérhinta, kéménybe mászás. - Tapintás, szenzoros érzékelés: anyagok simogatása, tüskés labdák. - Finommozgás, karizomzat, nyakizomzat erısítés: apróbb izmok dolgoztatásakor valósul meg (lábfej lefeszítése, lábujjon való járás, vállemelés, kéziszer fogás, függeszkedés, mászások rúdon, kötélen. - Koordinációs pályák kialakítása: akadály kerülése (ugrólabdával), deszkán járás, kötélen járás, karikába dobás, akadálypálya (bújás és ugrás váltakozva sorrendiség). - Grafomotoros mozgások: kéz, ujjtorna szabadon, leesı labda elfogása, labdapörgetés bottal. - Tér-iránytájékozódás: házatlan mókus, keresd a helyed. - Testséma tudatosítás: Az énkép kialakulásának alapja. A testrészekkel végzett mozgások közben a gyermekek megtanulják a testrészek megnevezését, a testrészek térben való elhelyezkedését (elıl, hátul, fönt, lent). A gyakorlatok csukott szemmel való végzése a már meglévı testsémára utal. 13

14 Elemi mozgások összerendezése Az iskolaérettség egyik feltétele az elemi mozgások összerendezettsége (a veleszületett mozgások). Fej emelése háton-hason (labirintusrendszer). Mellúszás (4-6 hónap, nyúltagyi irányítás Térérzékelés) Kúszás (5-8 hónap, híd bekapcsolódik az irányításba világgal való kapcsolat minıségéért felelıs). Mászás (8-10 hónap, középagy bekapcsolódik két szem, két fül funkciójának egyesítése, fejlettségi fokán múlik a síkban való tájékozódás Járás lábujjon. Járás sarkon. Járás külsı talpélen. Járás guggolásban. A felállással egy idıben (9-12 hónap) bekapcsolódnak az irányításba a kéreg alatti területek. Ha a mozgásfejlıdés során valami kimarad, a hozzákapcsoló érzıközpont lemarad a fejlıdésben. Ha több terület így sérül, tanulási nehézség alakul ki. A központi idegrendszer érési folyamata és a mozgás Elsı fok: gerincvelıi reflexek: kapcsolat a központi és a perifériás rendszer között. Ha alulszervezett, tökéletlen érzékelés, hipermotilitás, magatartászavar alakulhat ki. (3-4 hónapig tart) Második fok: nyúltagy: hasrafordulás, gurulás, mellúszásra emlékezetı mozgás (5-6 hónapig tart) Látás, hallás, hangszálak, nyelvmozgató központ beidegzése elemi fokon. Vesztibuláris rendszer: - A test belsejébıl érkezı információt ellenırzi, szabályozza a testhelyzetet, egyensúly fenntartását. - Rész vesz az izomtónus szabályozásában. - Nyakizmok, szemmozgató izmok beidegzése elemi fokon. Retikuláris rendszer (perifériáról érkezı ingerek győjtıhelye, leképezıdik benne a test) - a figyelem elemi szabályozása - testséma kialakulásában vesz részt. - Éberség - alvás, aktivitás-gátlás szabályozása. Alulszervezett, ha: - Nem javul a beszédhiba, - Éjszakai ágybavizelés, - Izomtónus gyengeség, - Emlékezeti (hosszútávú, késleltetett) hiba. 14

15 Harmadik fok: híd: Kúszás (5-6 hónaposan) azonos oldalú kéz-láb használata. - Arc érzıidegeinek beidegzése - Mimikai izmok beidegzése - Nyelv, garat, könnycsatornák, szemmozgató izmok beidegzése másodfokon. A világgal való kapcsolat felvételének minısége függ tıle. Éretlen, ha: - Súlyos beszédhiba alakul - Kancsalság - Összerendezetlen szemmozgás - Merev arcmimika - Gyenge artikuláció - Figyelemzavar - Magatartási zavar - Hipermotilitás - Szocializációs zavar (érés függvénye, nem a koré) Nem tudja felhasználni a gyermek a megtanultakat. Fejlıdését késlelteti: mozgáskorlátozottság, érzelmi elhanyagolás. Negyedik fok: mászás (7-9 hónap): Ellentétes oldali kéz-láb lecsapása, fej az elıl lévı kar felé néz. Tıle függ (középagy) - a síkban való tájékozódás minısége, sztereólátás, hallás - vizuális absztrakció képessége (fontos a képeskönyv nézegetés) - figyelemkoncentráció - pupillareflex szabályozása - környezetre való ráhangolódás, alkalmazkodás - Légzésszabályozás négyfokúvá válik Éretlen, ha: - összerendezetlen szemmozgás - bizonytalan lateralizáció - agresszivitás - hipermotilitás - figyelemzavar - beilleszkedési zavar - tájékozódási zavar - dadogás (füldominancia) - írászavar - olvasászavar 15

16 Ötödik fok: kéreg alatti szürke magvak (8-10 hónap) Feláll, kezek felszabadulnak, beindulnak a finommozgások. Dominanciát választ az agy. Thalamusz: agykéreg megszervezıdéséért felelıs. Átkapcsoló rendszer a látó, halló, egyensúly, hı és fájdalomérzet, ín-izom, tapintásérzet között. Sérülése esetén: - összerendezetlen mozgás, - testérzetek bizonytalanok (meleg-hideg), - egyensúlyzavarok, - nem függetlenednek a mozgatóidegek, - összerendezetlen, bizonytalan járás. Hippothalamusz: érzelmi diktátor: - Érzelmek helye - Anyagcsere igények leképezıdnek Sérülése esetén: - Étvágytalanság, - Figyelemzavar, - hipermotilitás, - Hideg kezek-lábak, - Idıérzék hiánya. Hatodik fok: kérgestest: Összeköttetés a két agyfélteke között, INTEGRÁCIÓ Sok asszociációs pálya alkotja. Mőködésének milyensége meghatározza a személyiség struktúra kialakulását. Ingerületvezetési blokk: - Monoton beszéd, hangszín, - Tekintet nem tudja átlépni a középvonalat, - Nem érti az olvasott szöveget, - Memória gyenge. KISGYERMEKKORI STRESSZ IS LÉTREHOZHATJA. 16

17 Mozgásfejlesztı módszerek összehasonlítása Elemi mozgásfejlesztés: A mozgásé az elsıdleges szerep. Egyre bonyolultabb mozgásminták tanítása és gyakoroltatása hat az idegrendszer érésére, fejlıdésére. A gyakorlatok tartalmazzák a csecsemıkori elemi mozgásmintákat, kiemelt a rugalmasság, egyensúly, mozgáskoordináció megalapozása. Ez a módszer is kihat a testséma fejlıdésére és tudatosítására is, hiszen a gyakorlatokat verbális instrukciók kísérik. A nagymozgásokon keresztül hat a finommotorikára, a dominancia kialakulására, a térérzék, a ritmusérzék és a kommunikáció fejlıdésére és a figyelemre. Elınye, hogy nem eszközigényes. A feladatokat a fokozatoknak megfelelıen felépített fejlesztı tervben nyújtjuk a gyerekeknek. Itt nem a gyerek választ, így a fejlesztı pontosabban tudja követni a fejlıdés útját, és emiatt a módszer közelebb állhat a pedagógus szemléletéhez, aki türelmes, módszeres, rendszeres, kitartó és következetes. Szenzomotoros integráció: Olyan gyerekek számára nyújt segítséget, akiknél érzékeléseik integrációja, és az erre adott válaszaik összerendezetlenek, nem biztosítják további fejlıdésük biztos alapját. A gyermek a formák, színek, hangok, tapintható és mozgatható anyagok sokaságában tapasztalhatja meg egyensúlyrendszerét, próbára téve saját testét, és megéli azt a teret, ahol a mozgásaival válaszol. A fejlesztı itt biztonságot nyújtó, segítı, lelkesítı és támogató személyként van jelen, aki nem utasít, irányít, vagy követel. A gyerek maga választja meg a számára fontos ingert, ı vezet a módszer során. A mozgások örömforrásként jelennek meg a foglalkozások alatt. Az eszközök variálása, kombinálása számos mozgássorra ad lehetıséget, kiaknázza a gyerekek kreativitását, problémamegoldó képességét. A foglalkozáson egyszerre több gyermek is jelen van, így nemcsak saját testükre, saját mozgásaik megtervezésére kell figyelniük, hanem folyamatosan alkalmazkodniuk kell egymáshoz (ki kell várni az eszközt, a közös térben figyelniük kell egymást a balesetek elkerülése miatt. A foglalkozásokon teret kap a verbális és nonverbális kommunikáció is. A foglalkozásokon íratlan szabályok is mőködnek, amelyeket mindenkinek be kell tartani (eszközt a fejlesztı vehet elı, néhány eszközt csak a fejlesztı segítségével használhat), megvalósul tehát a szabályokhoz való alkalmazkodás, a szabálytudat kialakulása. 17

18 Fejlesztı torna Az elsı néhány hónapban fejlesztendı területek: 1. mélyreflexek 2. térérzékelés 3. egyensúlyérzék 4. mellúszás 5. kúszás 6. mászás 7. járások 8. érzékszervi mőködések 9. finommozgások 10. testséma 11. járás lábujjhegyen 40m 12. szemtorna 13. szökdelés talajon 5 perc 1. hónap feladatsora 1. fej emelés háton és hason fekvésben 20-20x 2. hanyatt fekvésben kezek bébi tartásban csípıforgatás 20x a fej a sarok felé fordul 3. gurulás 4O m 4. hanyatt fekvésben karok - lábak terpesztése - zárása 20x 5. hanyatt fekvésben azonos oldali kéz - láb emelése 20-20x 6. hanyatt fekvésben ellentétes oldali kéz - láb emelése 20-20x 7. járás lábujjhegyen, vonalon 40 m 8. szemtorna le - föl, balra - jobbra 9. váll felhúzása párosan 20x, majd jobb 20x, bal 20x 10. ninja 2 perc 11. szökdelés helyben szorosan zárt lábakkal 40x 2. hónap feladatsora 1. fejbiccentés elıre 20x, hátra 20x 2. csípıforgatás talpra húzott lábbak 20x a fej a sarok felé fordul 3. popsin forgatás 2 perc 4. mellúszás hanyatt fekvésben 20x 5. tigris hanyatt fekvésben azonos oldali kéz - láb felhúzva, oldalt elfektetve a fej a fent levı kéz felé fordul. Tartáscsere 20x 6. négykézláb állásban ellentétes oldali kéz - láb emelése 40x a térdek párhuzamosak, az ellentétes oldali kéz - láb egyszerre érjen talajt 7. járás lábujjhegyen, vonalon, a domináns tenyerén tálcával, pohárral 40m 8. szemtorna vállkörzés hátra párosan 20x, majd jobb váll 20x, bal váll 20x 10. ninja 2 perc 11. szökdelés folyamatosan 40 m szorosan zárt lábakkal 18

19 3. hónap feladatsora 1. fej hajlítása jobbra 20x, balra 20x 2. csípıforgatás hasra húzott térdekkel 20x a fej a sarok felé fordul 3. álló helyzetben forgás saját tengelye körül 2 perc jobbra fejezze be 4. mellúszás hason fekvésben 20x 5. tigris hason fekvésben 20x 6. mászás 40 m a térdek párhuzamosak, az ellentétes kéz, láb egyszerre érjen talajt 7. járás lábujjhegyen, vonalon, a fejen könyvvel, vagy babzsákkal 40 m 8. szemtorna balról indulni körbe, majd jobbról indulni körbe /lehet közben mondani az abc-t, vagy mindig tudok figyelni/ 9. spirálkörzés hátra párosan 5x 10. ninja a domináns fülbe 2 perc 11. szökdelés cikk-cakkban 40 m szorosan zárt lábakkal 4. hónap feladatsora 1. fej fordítás jobbra 20x, balra 20x 2. csípıforgatás hason fekvésben 20x a fej a sarok felé fordul 3. kutya forgás 2 perc (jobbra le) 4. mellúszás hason fekvésben 20x 5. kúszás 40m 6. mászás 40 m közben a szem a lecsapott kézre néz 7. spirálkörzés elıre párosan 5x 8. szemtorna közel távol, váltás 20x (abc vagy figyelem...) 9. járás lábujjhegyen, vonalon hátrafelé 40m 10. ninja a domináns fülbe 2 perc 11. szökdelés akadályok között irányváltoztatással 40m 5. hónap feladatsora 1. fej körzése jobbra 20x, balra 20x 2. csípıforgatás hason fekvésben behajlított lábbal 20x 3. háton forgás 2 perc (jobbra befejezni) 4. hanyatt fekvésben karok - lábak függıleges tartásban, karok - lábak terpesztése zárása 20x 5. kúszás 4O m 6. mászás 40 m közben a fej erıteljesen a lecsapott kéz felé fordul 7. járás vonalon külsı talpélen 40 m 8. szemtorna távolra tekintve, közel - távol váltás 9. spirálkörzés könyökbıl kifelé 5x, befelé 5x 10. ninja a domináns fülbe 2 perc 11. szökdelés 40 m, közben átugrás akadályok fölött 19

20 6. hónap feladatsora 1. tájékozódás a szobában becsukott szemmel 2. hanyatt fekvésben karok lábak függıleges tartásban, körzés a négy végtaggal egyszerre 20x 3. mászás fejforgatással 40 m 4. hanyatt fekvésben ellentétes térd - könyök összeérintése 20-20x 5. járás guggolásban 20 m 6. járás vonalon, sarkon 40 m 7. szemtorna egy pontra rögzített tekintettel Közel - távol váltás (a fej mozog) 8. spirálkörzés csuklóból kifelé 5x - befelé 5x 9. kézfogócska 10. papagáj - játék egyre bıvülı szósorok utánmondása 11. labdafogócska - szökdelve 7. hónap feladatsora 1. lépcsın járás felfelé becsukott szemmel kapaszkodva 2. álló helyzetben ugrás terpeszbe, a karok oldalsó középtartásba lendülnek 20x 3. mászás fejforgatással 40 m 4. hanyatt fekvésben karok - lábak függıleges tartásban - azonos oldali kéz - láb hajlítgatása a talaj felé 20-20x (bicska) 5. piros x-re nézve ellentétes térd megütése 20x 6. nyúlugrás 40 m 7. szemtorna becsukott szemmel Ox minden irányba, közel - távol 1Ox 8. spirálkörzés az ujjakkal egyenként 5-5x 9. összetapsolás mondókák ütemére 10. visszhang játék madárnyelven, csak a magánhangzókat ismételjék meg pl. Virág i-á 11. tárgyak átugrása nekifutásból 8. hónap feladatsora 1. lépcsıs járás felfelé becsukott szemmel, kapaszkodás nélkül 2. álló helyzetben karok magas tartásban. Ugrás terpeszben, a karok oldalsó középtartásba lendülnek 20x 3. hanyatt fekvésben karok - lábak függıleges tartásban, körzés az azonos oldali kézzel, lábbal 20-20x 4. mászás hátrafelé 40 m 5. fekvı nyolcasok rajzolása a levegıben jobbra felfelé kezdve 20x, balra 20x, összekulcsolt kezekkel 20x 6. indiánszökdelés 40 m (ellentétes kéz - láb) 7. piros x-re nézés közben ellentétes boka megütése 20x 8. dobolás az ujjakkal egyenként letámasztott tenyérrel 20x 9. arc - kéz koordinációs játék csináld, amit én csinálok 10. fejezd be a megkezdett szót játék, pl. la -pát, -kat, -kás, stb. 11. szökdelés jobb lábon 40 m 20

21 Testnevelési játékok 1. Add tovább! 2. Árok lile 3. Árok-cica 4. Baglyocskák 5. Béka, béka, brekeke 6. Békafogó 7. Békák a tóban 1 8. Békák a tóban 2 9. Bolhaugráltató 10. Bombázó gurítással 11. Botos játék 12. Célbadobás 13. Csomagolós játék 14. Egérfarkinca szerzı 15. Faroklopó 16. Fecskék a dróton 17. Fészekfoglaló 18. Forró 19. Fuss haza! 20. Függıfogó 21. Gombócos játék 22. Hogy a kakas? 23. Jaj, de jó a Topelec vize 24. Kelj fel Jancsi! 25. Ki lesz a gyıztes? 26. Kidobó 27. Kigurítós 28. Körhinta 29. Kutya kutyaház 30. Labdák a kosárban 31. Labdakergetı 32. Labdaszerzı 33. Méhecskék 34. Melyik csapat lesz az elsı? 35. Mocsárjárás 36. Papírlabdázás 37. Ragadd meg! 38. Rókabosszantó 39. Sok cica, egy kutya 40. Sorverseny pókjárással 41. Terpeszfogó 42. Török, magyar 43. Tőz, víz, repülı, döglött kutya 44. Zsákrakás 21

22 1. Add tovább! (fogójáték) A szerpentin továbbadása a feladat futás közben. Akit utolértek, viszi tovább az eszközt. Az a gyıztes, akihez sosem kerül a szerpentin! (Legyen a tér közepén egy akadály, ami körül cselezni lehet.) LEVEZETÉS: Pörgés fenéken lábhajtással, szalagröptetéssel 2. Árok lile Két kötelet fektetünk le egymástól kb. 50 cm-re. (ez az árok) A gyerekek a kötél egyik oldalán állnak. A kiválasztott pedig a másik oldalon. İ mond egy színt háttal a többieknek, majd megfordul. Akinek a ruháján van olyan szín, átsétál az árkon, akinek nincs, annak úgy kell az árkot átugrania, hogy a színválasztó ne fogja meg. Akit megfog, az lesz a következı színválasztó. 3. Árok-cica (fogójáték) 2 m széles folyosóban 2 fogó várakozik. A gyermekek a folyosó egyik oldalán helyezkednek el. Jelre átfutnak a folyosón keresztül a másik oldalra, eközben a fogók a folyosóban az átfutók közül l-l gyermeket megfognak, akivel helyet cserélnek. 4. Baglyocskák A gyerekek a játékterület elkülönített részén helyezkednek el. Jelre, ami lehet a holdat jelképezı kép felemelése vagy a villany lekapcsolása, kötetlenül futnak a játékterületen. A következı jelre, a nap felemelésére vagy a villany fe1kapcsolására visszafutnak a kiindulási helyre. 5. Béka, béka, brekeke A gyerekek kört alakítanak. Egy gyermek a kör közepén guggol. İ a béka. A körben állók mondogatják: Béka, béka, brekeke. Megfognál, ha lehetne! Ha a kör közepén levı béka felugrik, a körbıl a gyerekek elfutnak a házig. A béka pedig megpróbál minél több gyermeket megfogni. A ház a terem 2 sarka lehet paddal elválasztva. 6. Békafogó A gyerekek közül választunk egyet, aki a játékban a gólya lesz, a többiek pedig a békák. A gólya egy lábon ugrálva igyekszik elkapni a békákat, akik guggolásban ugrálva menekülnek elıle. Akit elıször megfog, az lesz a következı játékban a gólya. A békák kérdezik: - Hosszú lábú gólya bácsi, mit akar kend vacsorázni? - Békahús, brekeke, ejnye, bizony jó lenne! - Tessék hát belıle, mid elugrik elıle! Egyensúlyérzék, ügyesség, térirányok fejlesztésére. 22

23 7. Békák a tóban 1. A gyerekek körben helyezkednek el kézfogással. Középen van a fogó (a gólya). A körben elhelyezkedı gyerekek körbe sétálnak, és közben mondják: - Béka, béka, brekeke, megfognál, ha lehetne A fogó a pedagógus jelére elkezdi üldözni társait, akik a terem két szélén lévı vonal mögé menekülnek. Az lesz az új fogó, akit megfogtak. 8. Békák a tóban 2. (futójáték) Körkötélen kívül futás menetirányban. Jön a gólya! kiáltásra beugrás a tóba. 9. Bolhaugráltató (testséma gyakorlására, térben való eligazodás segítésére) Az óvónı, vagy egy gyermek irányításával, a képzeletbeli bolhát oda tesszük, ugratjuk ahová a játék irányítója mondja (fejre, fej fölé, hasunkra, lábujjunkra, fülünk mögé, talpunk alá stb.) 10. Bombázó gurítással A játékterem közepén kb. 3 m-es sávval választjuk el. A csapatok a saját térfelükön helyezkednek el, mindegyik csapatnál azonos számú labda (5-6 db) legyen. A sáv közepére a két csapattól egyforma távolságra helyezzünk el egy 1 kg-os medicinlabdát. Jelre a gyerekek megcélozzák a medicinlabdát, és gurítással próbálják átjuttatni az ellenfél térfelére, akik ugyancsak a labda gurításával igyekeznek azt megakadályozni. Szabály: - a vonalon átlépni nem szabad, - ha a középsı sávban marad a labda, beszabad menni érte, de vissza kell menni a vonal mögé, és csak onnan szabad gurítani. 11. Botos játék Gyerekek kört alakítanak. 1 gyermek a kör közepén áll és kb. 1 m hosszú botot fog, de csak a tenyerével. Mond egy nevet a körben állók közül és elengedi a botot. Aki a nevét hallotta, megpróbálja a botot elkapni úgy, hogy a bot ne dıljön el. 12. Célbadobás (nagyobb és kisebb labdával is) Nagy kosárban vigyük ki az összes labdát az udvarra (kicsit, nagyot), és borítsuk ki a játéktéren a gyermekeknek. A kosarat tegyük le a kör közepére (1 m), és a nagyobbak dobálják bele a labdákat. A kicsik is segíthetnek, egészen közelrıl tegyék a kosárba a labdát. Ha gyorsan megtelik a kosár, öntsük ki újra, és a szétguruló labdákat a gyermekek győjtsék össze és célozzák bele ismét a kosárba. 23

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez Óvodai nevelés Írta és szerkesztette Szabó Borbála sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik - 1 - A Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi Kossuth u.25-27.) a TÁMOP 3.1.4. pályázat részeként, Jó gyakorlatok átvételében is részt vesz, erre építve intézményi szintű innovációkat vezet be. Az

Részletesebben

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Szeged, 2014. Összeállította Dr. Bóka Ferenc Dinya Eszter A szerkesztésben közreműködött Alattyányi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Fővárosi Pedagógiai Intézet Tanácsadás fejlesztés AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Szaktanácsadói záró dolgozat Készítette: Dr.

Részletesebben

Kissné Haffner Éva - Alkonyi Mária. Ők és mi

Kissné Haffner Éva - Alkonyi Mária. Ők és mi Kissné Haffner Éva - Alkonyi Mária Ők és mi Kissné Haffner Éva - Alkonyi Mária: Ők és mi DOWN szindrómás csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztése Budapest, 1994. A címlap rajzot Gy. Panka 5 éves Down

Részletesebben

ÍRÁSBELI MUNKA SPORTTUDOMÁNY

ÍRÁSBELI MUNKA SPORTTUDOMÁNY Ú J V I D É K I E GY E T E M M A GY A R T A N NY E L V Ű T A N Í T Ó K É P Z Ő K A R SZ A B A D K A ÍRÁSBELI MUNKA KATEGÓRIA: SPORTTUDOMÁNY A MUNKA CÍME: Testnevelés szerepe az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Készítette: Pál Enikő Témavezető: Kiss Ferenc Főiskolai docens Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben

Tanítási folyamatban rendszeresen alkalmazható speciális játékos mozgásfejlesztő program értelmi akadályozott kisiskolások számára BEVEZETŐ

Tanítási folyamatban rendszeresen alkalmazható speciális játékos mozgásfejlesztő program értelmi akadályozott kisiskolások számára BEVEZETŐ Tanítási folyamatban rendszeresen alkalmazható speciális játékos mozgásfejlesztő program értelmi akadályozott kisiskolások számára BEVEZETŐ Az eddigi szakgyakorlatom során alkalmam nyílt több intézményben

Részletesebben

Mozgás Sport Egészség

Mozgás Sport Egészség A Pitypang Óvoda Mozgás Sport Egészség Nevelési Programja Írta: a Pitypang Óvoda nevelıtestülete 2010. Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3. 1. 1. Az óvoda adottságai, bemutatása..3. 1. 2. Az óvoda személyi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 PEDAGÓGIAI PROGRAM Példány használója:

Részletesebben

A játék hatalma. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz. XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa. www.logopedia11.hu.

A játék hatalma. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz. XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa. www.logopedia11.hu. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa www.logopedia11.hu Itteni olvasásra Hazamentünk, és valaki azt kérdezte: hol voltál?, azt mondtuk: odakint, és ha valaki azt

Részletesebben

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK SZÜLŐKNEK A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa TARTALOM A gyermek beszédfejlődése (Dr. Szentkeresztyné Bánhidi Judit)...2 Mikor beszélünk megkésett vagy akadályozott beszédfejlődésről?

Részletesebben

A KUTYA LOPAKODÓ MACSKA OROSZLÁN

A KUTYA LOPAKODÓ MACSKA OROSZLÁN A KUTYA LOPAKODÓ MACSKA OROSZLÁN AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja mozgáskorlátozott tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS Alap I.4 AdM A modult készítette: Sósné Pintye Mária Az adaptációt

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK GYÛJTEMÉNYE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Szerkesztette: NAGYNÉ DR. RÉZ ILONA Lektorálta: KISSNÉ HAFFNER ÉVA Készült: A FOGYATÉKOS

Részletesebben

Illés Anett. AI módszer a kutyás terápiában

Illés Anett. AI módszer a kutyás terápiában Illés Anett AI módszer a kutyás terápiában Vannak gyermekek, akiket a zene és hangok világa bűvöl el és abban találják meg nyugalmukat. Vannak, akik zsírkrétával, filccel és festékkel fejezik ki önmagukat.

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles! Csukás István Mozgás Játék Öröm Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja 1091 Budapest, Hurok u. 9. TARTALOM I. Bevezető 2. II. Gyermekkép, Óvodakép 1. Gyermekkép

Részletesebben

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Városi Óvoda Óvoda Pörböly TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0062 2009. szeptember 7-október 2-ig Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA Rehabilitációs, habilitációs program 2009. Király Ida igazgató 1 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Az 1993. évi LXXIX-es törvény 30.. (1), (2) alapján intézményünk

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

Rehabilitációs pedagógiai program. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011.

Rehabilitációs pedagógiai program. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011. Rehabilitációs pedagógiai program A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011. Tartalomjegyzék I. ÖNMEGHATÁROZÁS... 4 I./1. BEVEZETİ... 4 I./2. INTÉZMÉNYI ADATOK:... 7 L./3.

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A különböző fejlesztési területekre. irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A különböző fejlesztési területekre. irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei Schmehl Júlia A különböző fejlesztési területekre irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné BARTOS SÁNDOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ESZKI ÉS EGYMI - VÁRPALOTA MINŐSÍTETT GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM ok Országos Közoktatási Intézet ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Részletesebben

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készült: 1998, Módosítva: 2008 OM azonosító: 034641 Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 2. 1. Óvodakép 3. 2. Gyermekkép

Részletesebben

SzövegértéS, SzövegalkotáS

SzövegértéS, SzövegalkotáS SzövegértéS, SzövegalkotáS FÜggöNy mögött varázsláda játékok tára C a kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési operatív Program.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők

Részletesebben

Nyerges Attila: A dolog (részlet) Kinek mi dolga? Szerintem a gyermeké az, hogy szülessen, a Napé, hogy megsimogassa, s a Holdé, hogy álomba ringassa.

Nyerges Attila: A dolog (részlet) Kinek mi dolga? Szerintem a gyermeké az, hogy szülessen, a Napé, hogy megsimogassa, s a Holdé, hogy álomba ringassa. Nyerges Attila: A dolog (részlet) Kinek mi dolga? Szerintem a gyermeké az, hogy szülessen, a Napé, hogy megsimogassa, s a Holdé, hogy álomba ringassa. A tanító dolga, hogy tanítson, a lelkemen valamit

Részletesebben