A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA"

Átírás

1 A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Készítette: Németh Gábor, igazgató Véleményezte: Az iskola diákönkormányzata a november 25-i ülésén Az iskolaszék november 25-i ülésén. Elfogadta: Az iskola nevelőtestülete a november 25-i ülésén november 25. 1

2 Az intézmény adatai: Hivatalos név: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőkomáromi Tagiskolája Feladatellátási hely: 8135 Dég, Köztársaság u. 33. (001) 8137 Mezőkomárom Petőfi S. u. 21 Telefon: 36/25/ (Dég) 36/25/ (Mezőkomárom) OM azonosító: KIK iskolakód: (Dég) (Mezőkomárom) 2

3 Tartalomjegyzék 1. Nevelési terv Iskolánkról Küldetésnyilatkozat Alapelvek Célok Az iskola gyermekideálja Feladatok Kiemelt nevelési területek Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztése Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulás tanítása Gazdasági nevelés A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőoktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A pedagógusok helyi intézményi feladatai A pedagógusok alapvető feladatai A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás A tehetséges tanulók gondozása A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel Munkafegyelem, a munkához való viszony Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés Az iskolai munka feltételeinek javítása Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában Aktív részvétel a tantestület életében Az iskola képviselete A vezetői feladatok ellátása Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnöki munka tervezése Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról Az osztályfőnöki órák témái A tanterv Tanterv szabályozása A helyi tanterv bevezetése

4 2.1.2 A kerettanterv bevezetésének ütemezése és a hozzárendelt óraszámok A szabadon tervezhető órák felosztásának A szabadon felhasználható órák felhasználásának elvei A tanterv tartalma Kompetencia alapú oktatás Az iskola egészségnevelési programja A környezeti nevelés programja Kötelező olvasmányok A tanulók értékelése Célja: Az értékelés alapelvei A tantárgyi értékelés formái, módjai A tantárgyi érdemjegyek tartalma Vizsgálatok, mérések, vizsgák: Magatartás és szorgalom jegyek elbírálásának elvei Magatartás és szorgalom érdemjegyei: Jutalmazás és büntetés Büntetési, fegyelmezési fokozatok: Értékelés időpontjai és formái Az értékelés és minősítés alól kivont tanagyag, modul A magasabb évfolyamra lépés feltételei A házi feladatok rendszere, alapelvei Nevelést oktatást segítő szervezeti formák Diák-szociális ellátás Napköziotthon: Tanulószoba: Hagyományaink, rendezvényeink Iskolai versenyek Iskolán kívüli versenyek A Föld napja Gyermeknap Ünnepélyek, megemlékezések Tanulmányi kirándulás Az iskola testületei, munkacsoportjai A nevelői közösség fórumai Szakmai munkaközösségek Nevelési értekezletek Osztályozó értekezletek Tantestületi értekezletek A tanulók szervezetei A diákönkormányzat A diáksportkör Alapfokú művészetoktatás Néptánc tanszak Kapcsolataink Az iskola és gyermek közötti információáramlás formái Az iskola és a szülői ház közötti kapcsolattartási formák: Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei Iskolaváltás szabályai Tankönyvek A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyvtámogatás elvei A mellékletek jegyzéke

5 1.1 Iskolánkról 1. Nevelési terv Iskolánk általános iskola, feladata a tanköteles tanulók általános iskolai képzése, nevelése, oktatása. Tanulói a községből szerveződnek, a bejárók létszáma minimális. Tanulólétszámunk az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat. A 2012/13-as tanévben kimegy az utolsó dupla osztály. Az osztálylétszámok 15 (2. és 4. osztály) és 25 (6. osztály) között mozognak. Az 5-8. évfolyamosok részére tanulószobát szervezünk. A napközis csoport és a tanulószoba működtetését az igényeknek és lehetőségeinknek megfelelően biztosítjuk. Lehetőségeink szerint biztosítjuk az oktatási törvény azon elvárásának megvalósulását, miszerint a gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. A táncműveltség megalapozása, a tehetségek kibontakoztatása érdekében néptánc tanszakot működtetünk, valamint szándékunk szerint az új pedagógiai programban, a felső tagozatban bevezetjük a dráma és tánc tantárgyat. Névadónk Dr. Kovács Pál, a dégi születésű orvos, író, irodalmár, a XIX. század jelentős gondolkodója, művészetpártolója. Iskolánk élén igazgató áll, munkáját helyettes segíti. Az általános iskolai oktatás szept. 1-jétől egy épületben történik. 1.2 Küldetésnyilatkozat Olyan iskola létrehozásában és működtetésében vagyunk érdekeltek, amelyben az oktató - nevelőmunka az európai, a nemzeti értékek mentén, az iskola működésében érintett és érdekelt intézmények, társadalmi csoportok, a tanulók és szülők igényeinek figyelembevételével a hatályos jogszabályok alapján, közmegelégedésre teljesíti az alapelveinkben és célkitűzéseinkben maghatározott elveket, és létrehozza az elvárt eredményeket. Olyan környezetet kívánunk teremteni, amely a gyermekben a megtapasztalt szeretet, a törődés biztonságérzetet teremt, ahol jól, otthonosan érzi magát, ahol megalapozhatja tudását, kielégítheti egyéni érdeklődését, ahol kedvezően fejlődik személyisége, s amelyből nyolc év után egészséges, önmagukban bízó, képességeiket és adottságaikat ismerő, és azoknak megfelelően teljesítő, alap-kompetenciákkal rendelkező tanulókat bocsáthatunk ki az iskola kapuján. Tevékenységünk eszköztárából kiemeltnek tekintjük a pedagógus hivatásszeretetét, kifogástalan szakmai felkészültségét, a folyamatos megújulási készségét, a környezete iránti tiszteletét, a tanulók iránti szeretetét, következetességét, személyes példájának személyiségformáló erejét. 1.3 Alapelvek Nevelőtestületünk: 1. Hisz a nevelés lehetőségében, munkája fontosságában, tisztában van felelősségével. Vallja, hogy a tanulókat az iskolának föl kell készíteni az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, az alapvető kompetenciák birtoklására, tudásuk gyakorlati alkalmazására. Ennek feltétele a szilárd alapkészségek kialakítása. 2. Igyekszik korszerűen és helyesen értelmezni az iskola szerepét a gyerek személyiségfejlődésében. 5

6 3. Tudja, hogy a gyermeki személyiség formálásának az elsődleges színtere a család, amelyet nagymértékben befolyásolnak a társadalomban lejátszódó történések és jelenségek. Jelentőségében ezt követi az iskola, mivel az ott ért hatások mindenképpen módosítják személyiségük fejlődését. Ez a tény kívánja meg a pedagógus tudatos tervszerű tevékenységét, határozza meg felelősségét. 4. Vallja, hogy az iskolai életben képes megtalálni az egyén és közösség érdek-érvényesítés optimális arányát, ahol az egyéniség kibontakozásának nincsenek formális határai, de az együttélés, a közösségi élet alapvető szabályai alkalmanként korlátot szabhatnak féktelen érvényesülésének. 5. Félelemmentes, külsőségeiben és hangulatában is barátságos, demokratikus szellemű iskolát tart kívánatosnak, ahol a gyermek és pedagógus csak a pedagógiai folyamatban elfoglalt szerepében különbözik egymástól, ahol kölcsönös a tisztelet, ahol az együttműködők emberi méltósága még véletlenül sem sérülhet. 6. Hisz a példamutatás erejében. Ezért a tanulókkal szembeni elvárásai soha nem kerülhetnek ellentmondásba saját cselekedeteivel, tevékenységével, megnyilvánulásaival. 7. A tanuló lelkesítését, az elismerést, a dicséretet tekinti elsődleges nevelési eszközének. A fegyelmezést, a büntetést is a pedagógiai folyamat részének tartja, de mindez nem jelentheti a tanuló megbélyegzését, kirekesztését. A pedagógus az esetleges haragot csak színleli, pedagógiai eszközként alkalmazza. 8. Iskolánk fő jellemzőjének a humánus, demokratikus légkört tartja, ahol minden tanuló kifejtheti véleményét, választ kap kérdéseire, segítséget igényelhet és kap. 9. Híve az esélyegyenlőség minden körülmények közötti biztosításának, az integrált képzésnek, amely elidegeníthetetlen részének tekinti a az egyéni, a gyermek képességeihez és mindenkori előrehaladásához igazodó mindenoldalú fejlesztését. 10. Nyitott az új eljárások, módszerek iránt, melyek elsajátítását szervezett továbbképzéseken és folyamatos önképzéssel biztosítja. 11. A pedagógiai hatásrendszer érvényesülését csak akkor érzi teljesnek, ha az kiterjed az iskolai élet minden részterületére. Így a tanórákon túli foglalkozásokat szükséges és teljes értékű tanulói tevékenységnek tekinti. 12. Szándéka, hogy képzés minden olyan területen, ahol az igények és lehetőséget együttese megteremthető, biztosítsa a tehetségek feltárását, fejlesztését (nyelv, művészet, stb.) 13. Iskolánk világnézeti szempontból semleges. 14. Az oktatás nyelve magyar. 15. Az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása megkívánja a lépéstartást az informatikai forradalommal. Ennek folyamatosan biztosítani kívánja feltételeit. 16. A tanulók iskolai életének megszervezésében a pedagógiai érdeket, a célszerűséget és a hatékonyságot tekintjük elsődlegesnek. Olyan szervezeti formákat alkalmazunk (pl.: napközi, tanulószoba, szakkörök, stb.), amelyek a legeredményesebben szolgálják, a gyermekek testi-lelki fejlődését. 1.4 Célok 1. Edzett, egészséges, vidám, kötelességüket ismerő és teljesíteni akaró gyermekeket szeretnénk látni iskolánkban, akiknek tevékenységében természetes módon megfér a játék és munkájuk a tanulás. 2. Tanulóink életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek megérteni és sajátjuknak tekinteni a legalapvetőbb erkölcsi, esztétikai, közösségi normákat, jelenjen +meg ez megnyilvánulásaikban. 3. Érjenek el képességeiknek megfelelő tanulmányi eredményeket. Alapképességeik (olvasás, alapvető matematikai műveletek, kommunikációs, tanulás-módszertani ké- 6

7 pesség) jussanak olyan szintre, hogy ezek megalapozhassák folyamatos ismeretszerzésüket. Érjük el, hogy a társadalmi elvárások hatékonyan épüljenek be mindennapi munkákba. Kiemelten a: - a tanulók teljes integrált oktatása, a rászorulók tudatos és hatékony egyéni fejlesztése, - a bevezető (1-2. évf.) és a kezdő (3-4. évf.) szakaszban a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói képességek fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására irányuljon, - a hatékony, az aktivitást, a kreativitást fejlesztő eljárások és módszerek. - Az önálló ismeretszerzés megalapozása (a tanulás tanítása) 4. Legyen objektív képünk az egyes gyermek képességeiről, gondolkodásmódjáról, erkölcsi beállítódásáról, irányultságáról. A tanulók ismerjék meg értékeiket, hibáikat olyan mélységig, hogy képesek legyenek reálisan megítélni önmagukat, helyesen tudják meghatározni azt a továbbtanulási irányt, amely képességeiknek, teljesítményüknek leginkább megfelel. 5. A tehetség kibontakoztatása érdekében célunk az önbizalomnak, a megmérettetés igényeinek és bátorságának, a versenyszellemnek a kialakítása, amely azonban nem mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési képességet. 6. Az iskolai mint szolgáltató egység teljes kínálatát, programrendszerét tanulóink érdekében, a tanulók, a szülők, a fenntartó tartalmi és formai igényeinek messzemenő figyelembevételével alakítjuk ki. Nyitottak kívánunk lenni a társadalmi igények változásaival szemben is. 7. Az iskola külső képével, belső tereinek rendezettségével, tisztaságával, otthonosságával, célszerűségével legyen vonzó minden használója számára, példaként hasson a tanuló további életében. Érezzen a tanuló késztetést megóvására, esetenként gyarapítására. 8. Az iskola udvarán biztosítani kell a pihenés, kikapcsolódás, a játék kulturált lehetőségeit. 9. Valamennyi tanulónk ismerje meg közvetlen környezetének múltját, jelenét, a község jövővel kapcsolatos elképzeléseit, a község kulturális szokásait, hagyományait. Legyenek büszkék községükre, iskolájukra. 10. A szülőkkel olyan szemléletben szeretnénk együttműködni, hogy az iskola és a szülő egyaránt érezze: közösek a céljaink és érdekeink. 11. Célunk, hogy olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a személyi és tárgyi feltételeket, hogy gyermek és szülő egyaránt érezze: minden esélye megvan a gyermeknek az érzelmi és értelmi fejlődésre. 12. Az alapfokú művészetoktatással célunk, hogy - megalapozzuk a művészi kifejezőkészséget, és felkészítsünk a szakirányú továbbtanulásra. - a művészetoktatás egészét átható minőségközpontú szemléletet alakítsunk ki, - egyénre szabott motiválással a tehetséggondozás hatékonyságát biztosítsuk, - a gyermek továbbtanulási esélyét növeljük, 1.5 Az iskola gyermekideálja Milyen diákot szeretnénk tanítani? - legyen nyitott, de ha zárkózott, akkor igyekszünk kinyitni, - legyen eleven, de ha csöndes, akkor igyekszünk bátorítani, - legyen magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, segítünk önbizalmat ébreszteni 7

8 - benne, - legyen kedves, de ha morcos, akkor kedvességgel közeledünk hozzá, - legyen barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani, - legyen szorgalmas, de ha lusta, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt, - legyen okos, de ha nem annyira az, keresünk benne más értékeket, - legyen tisztelettudó, de csak akkor, ha meg is érdemeljük, - legyen szófogadó, de csak akkor, ha értelmes dolgokban kell szót fogadnia, - legyen kitartó, de ne legyen önfejű, - legyen ambiciózus, de ne legyen törtető, - legyen együttműködő, de ne legyen konformista. 1.6 Feladatok 1. Céljunk a megvalósításhoz szükséges feltételek folyamatos biztosítása. a. Személyi feltételek: Lehetőségeink figyelembevételével biztosítani kell a nevelőtestület stabilitását. Új szakember beállításánál a tényleges szükségleteket kell figyelembe venni, az egyes feladatok ellátásával a területhez értőket kell megbízni. Gondoskodni kell a nevelőtestület tagjainak folyamatos továbbképzéséről. Ennek elemei: Helyi jellegű képzések. Iránya elsősorban a konkrét iskolai feladatokra történő felkészítés. Formái: nevelési értekezletek, adott témában szervezett to- vábbképzések. Központi szervezésű képzések: Amely egyik oldalról a szaktárgyi tartalmi és módszertani továbbképzéseket jelenti, másrészt a tantervünk néhány periférikus területének ellátására képesítő képzés. Ezek a formák a pedagógusok rendszeres továbbképzésének rendszeréhez illeszkednek. Ütemezését a továbbképzési terv tartalmazza. b. Tárgyi feltételek: Megtörtént (2004. aug. 31.) az iskola bővítése. A Köztársaság utcai épület mellé 4 tantermes iskola és egy közösségi nagyterem épült. A beruházás biztosítja valamennyi iskolás egy épületben történő elhelyezését, az étkeztetés korszerű megoldását, a községi és iskolai rendezvények színvonalas környezetben történő megtartását. Tudatos, tervszerű eszközfejlesztést kell kialakítani. A beszerzések során elsődlegességet kell biztosítani az oktatást- nevelést közvetlenül szolgáló eszközöknek. c. Szervezési feltételek: Tanévenként meg kell határozni az év kiemelt feladatait, amely pedagógiai programunkra épül, és figyelembe veszi a miniszter adott évre vonatkozó tanévnyitó utasítását, 8

9 az év oktatásban-nevelésben kiaknázható aktualitásait, a fenntartó, a szülők és tanulók megvalósítható igényeinek ütemezését. az éves terv tartalmazza a nevelési értekezletek témáját, az ellenőrzés kiemelt területeit. Félévenként el kell készíteni a rendezvény-tervet, amely lehetőleg napokra lebontva tartalmazza (a felelősök megnevezésével) az akció jellegű tevékenységek ütemezését. A nevelőtestület az igazgató előterjesztése alapján évente értékeli a tanév munkáját. Az előterjesztés tartalmazza az éves tervek megvalósításának értékelését, az ellenőrzések tapasztalatait, a pedagógiai program teljesítésének szintjét, esetleges módosítási elképzeléseit. 2. A testileg, lelkileg kiegyensúlyozott, kötelességtudó gyermekek kialakítása érdekében a. Minden tanuló részére biztosítani kívánjuk a mindennapos testmozgás, a sportolás lehetőségét. (A mindennapos testedzés elveit és szervezeti kereteit és programját a 3 számú. melléklet 7. pontja, a megvalósítás ütemezését a 3/1. sz. melléklet tartalmazza.) Kiemelt sportágaknak az atlétikát, a labdarúgást és a kézilabdát tekintjük. Kiegészítő sportágaink: felső tagozatban a kosárlabda, röplabda és az asztalitenisz. Az alsó tagozatban a játékos vetélkedőket, versenyeket tekintjük kiegészítő tevékenységnek. A testnevelési órákon túl, a délutáni órákban sportfoglalkozásokat szervezünk. Ezeken a részvétel nem kötelező, pedagógiai eszközökkel érjük el, hogy a tanulók éljenek vele. Gondoskodunk a tanulók versenyeztetéséről. Kistérségünk szoros együttműködését továbbiakban is támogatjuk. Részt veszünk az alaptevékenységünkbe tartozó felmenő rendszerű sportversenyeken. Beiktatjuk programunkba a túlterhelést és a túlzott anyagi megterhelést nem jelentő sport-akciókat. Tehetséges gyermekeink részére megkeressük a továbbfejlődési lehetőségeket. Egységesek vagyunk abban, hogy a sportolást, a testedzést nem tekintjük jutalmazási-, elvonását, büntető eszköznek. A szülőket is erről kívánjuk meggyőzni. b. Oldott, feszültségmentes, tanár-diák együttműködésén alapuló tanítási órákat, foglalkozásokat szervezünk, amelyek jelentős részén komoly, esetenként megterhelő munka folyik, valamint ahol a tevékenység, örömet, szórakozást jelent. Az osztályfőnököknek kiemelt szerepük van a következőkben: c. Tudatosítjuk a tanulókban, hogy céljaink azonosak, csak együttműködve érhetjük el azokat, a tanár feladata, hogy szervezze a munkát, megismertesse a tananyagot, begyakoroltassa a szükséges ismereteket, és szükségszerűen ellenőrizzen, értékeljen. Buzdítjuk a tanulót, hogy kérdezzen, fogalmazza meg véleményét, és udvarias módon közölje azt. Olyan körülményeket teremtünk, amelyben érezhetik fontosságukat, felelősségüket. Törekszünk arra, hogy sok közös érzelmeinket is megmozgató élményünk legyen osztályunk tanulóival. 3. Tanulóink csak akkor lesznek képesek megérteni és viselkedésformáik közé 9

10 természetes módon beiktatni, sajátjuknak tekinteni a legalapvetőbb erkölcsi, esztétikai, közösségi normákat, ha viszonylag egységes hatások érik. Az idetartozó területek jelentős részében az iskolának csak módosító, tudatosító szerepe van. A hatékonyság érdekében: éves gyakorisággal egyeztetjük tapasztalatainkat a szülőkkel, meghatározzuk azokat a pontokat, amelyekben azonos hatásokat tudunk kifejteni, fáradhatatlanul tudatosítjuk az egyes elemek tartalmát, szükségességét, nagy türelemmel javítjuk negatív megnyilvánulásait, figyelemmel kísérjük a gyermek ez irányú fejlődését, tapasztalatainkat a gyermekkel, szülővel is megosztjuk. 4. Ahhoz, hogy a tanuló képességeinek megfelelő teljesítményre legyen képes, fejleszteni kell akarati tulajdonságát és kötelességtudatát. Alapképességeinek fejlesztése legfontosabb oktatási feladatunk. Az olvasási képesség kialakítása elsősorban az anyanyelvi terület feladata, de tantárgyaink legnagyobb része lehetőséget ad ennek fejlesztésére. Így okvetlen általános, és minden évfolyamra kiterjedő feladatnak kell tekinteni. A kommunikációs készségek közül a legjelentősebbnek a nyelvi kommunikációt tartjuk, fejlesztését valamennyi tantárgy feladatának tekintjük. Meg kell alapoznunk a tanulók technikai eszközök igénybevételén alapuló kommunikációs készségeit is. A technikai fejlődés látszólag visszaszorítja a fejben és írásban végzendő matematikai alapműveletek jelentőségét. Szükségessége távlatokban is vitathatatlan, így fejlesztése nélkülözhetetlen. Elsősorban a matematika tantárgy az alapja a képzésnek, de a matematikát használó tantárgyakban is feladatként jelentkezik. Mindez nem zárja ki, hogy valamennyi iskolából kilépő gyermeknek az alapműveletes számológépet készség szinten kell használnia. Nagy gondot kell fordítanunk a tanulók tanulás-módszertani ismereteinek tudatosítására. Gyakorlatunkba be kell építeni olyan foglalkozásokat, amelynek elsődleges célja a tanulás módja. Gondolnunk kell arra, hogy önmagában a tananyag nem fejleszti a gyermek tanulási képességeit. Ezért megfigyelő-, emlékező-, gondolkodási képességének, képzelőerejének, kreativitásának fejlesztése minden tantárgy keretében elengedhetetlen feladat. 5. Mindennapi munkánk alapját képezi, hogy minél több ismerettel rendelkezzünk tanulóinkról. Ismerjük képességeiket, előnyös és előnytelen oldalaikat, gondolkodásukat, lelki alkatukat. a. Az osztályfőnök tervező és megvalósító munkájához legalább az alábbi területeken szerezzen a tanulóról megbízható információkat: írásbeli és szóbeli teljesítményük és a tananyag elsajátításába fektetett energia kapcsolata (a képesség, a szorgalom és a teljesítmény kapcsolata), alapképességek kialakításának sebessége, a kialakult készségek tartóssága, ismereteik felhasználásának színvonala, gondolkodási képességük, akarati és lelki sajátossága, az erkölcsi értékek ismertségi szintje, beállítódása, az egyes elemek tudatossága, az általa ismert és elfogadott normák betartásának következetessége. b. A tanuló önismeretének fejlesztése érdekében szükséges, hogy közösségében (elsősorban osztályközösségében) fogalmazza meg egyéni céljait, önmagával szembeni elvárásait, 10

11 gyakran szembesüljön elsősorban a saját, de az iskola, a szülői ház elvárásaival is, a tanára indirekt közreműködésével próbáljon értékelni, további feladatokat meghatározni. 6. Az iskola csak akkor képes követni az intézményhasználók igényeit, ha módot teremt azok megismerésére. Ennek eszközei lehetnek a tanulókkal történő beszélgetések, felmérések. Az informatika, ezen belül a számítógép-kezelési ismeretek oktatása. A kerettanterv előírásain túl, az első évfolyamtól (felmenő rendszerben) heti egy órában órarendbe iktatva, a szabadon tervezhető órakeret terhére. Az angol nyelv oktatását a 4. évfolyamon kezdjük el, a (még tanított) német nyelv felmenő rendszerben, a 2015/16-os tanévben szűnik meg. Községünkben a néptánc az elmúlt időszakban rohamos fejlődésnek indult. Gyermekek és felnőttek körében sok kedvelője és művelője van. Biztosítani kell, hogy az iskola keretein belül tánccsoportok működjenek. A szervezett képzés érdekében az alapfokú művészetoktatás keretében néptánc tanszakot működtetünk. Folyamatosan biztosítjuk a csoportok fejlődéséhez nélkülözhetetlen bemutatkozási lehetőségeket. Egyéb igényeket az érdeklődők létszámának figyelembe vételével szakköri keretben kell kielégíteni. 7. Az iskola épületének állaga javításra szorul, különös tekintettel a nyílászárókra, a vizesblokkokra. Ezen kívül az iskola fűtésrendszere sem képes hosszú távon ellátni a feladatát. Cserélni kellene a fűtőtesteket. Biztosítani kell az épület folyamatos tisztántartását, a szükséges javítások gyors végrehajtását. A tantermek, termek dekorációjába és annak felújításába be kell vonni a tanulókat, érdekelté kell őket tenni annak megbecsülésében, megóvásában. A központi fal a hirdetéseken túl az aktualitásokat is jelezze! Az iskola udvarán pihenőhelyeket (padok), játéklehetőségeket kell kialakítani, amelyek biztosítják a tanulók órák közötti regenerálódását, kielégíti a mozgásigényüket, levezeti esetleges feszültségüket. 1.7 Kiemelt nevelési területek Személyiségfejlesztés 1. Tudatában vagyunk annak, hogy a gyermek személyiségét számtalan tényező alakítja, befolyásolja. Elsődlegesnek a család törekvéseit és hatását tekintjük. Az iskola pedagógiailag átgondolt, tudatos személyiségfejlesztő tevékenysége arra hivatott, hogy képviselje és erősítse, szükség esetén kialakítsa az egyetemes, társadalmilag elfogadott személyiségjegyeket, erősítse a család pozitív irányú törekvéseit, gyengítse a környezetünkben, a társadalomban folyamatosan vagy alkalmanként megjelenő, a nemes emberi értékeket megkérdőjelező, vagy ellene ható tényezők hatásait. Ennek értelmében arra törekszünk, hogy úgy tükrözzük a társadalmi élet valós tartalmait a tanulók számára, hogy azok ne csak a napi valóság szintjén jelenjenek meg. Igyekszünk kiszűrni és közvetíteni azokat a tartós és kívánatos, nemzeti, európai és összemberi értékeket és tendenciákat, amelyek segíthetnek abban, hogy gyermekeink maguk és környezetük 11

12 számára hasznos, humanista szemléletű, művelt, kreatív, testileg, lelkileg egészséges személyiséggé fejlődjenek. 2. A személyiségfejlesztés módszereit úgy választjuk meg, hogy az önmagában is a személyiségfejlesztés irányába hasson, mutasson példát a helyes emberi kapcsolatokra. A következő eljárásokat tartjuk alkalmazhatónak: a gyermekekkel foglalkozók példamutatása, a pozitív gyermeki megnyilvánulások támogatása, elismerése, példaként kezelése, tényleges és mesterségesen teremtett helyzetek életkori sajátosságoknak megfelelő feldolgozása (a tanulók véleményének provokálása, vitalehetőség biztosítása, következtetések levonása, stb.) türelmes meggyőzés, tartalmában, formájában jelentős hatások megteremtése (pl.: ünnepi rendezvény, különböző akciók, tanári szituációk, stb.) A szélsőséges megnyilvánulások következetes elutasítása, szükség esetén adminisztratív intézkedésekkel történő megakadályozása. 3. A személyiségfejlesztő tevékenységünknek át kell hatnia teljes tevékenységünket, amelynek nem szabhatnak gátat az iskola falai. Személy szerint mindannyian felelősek vagyunk érte, de különleges szerepet vállalnak ebben a tevékenységben az osztályfőnökök. Ők saját csoportjukban naprakész ismeretekkel rendelkeznek az egyes tanulók személyiségéről, helyzetelemzéseket végeznek, meghatározzák az adott időszak kiemelt irányait, tájékoztatják erről kollégáikat, szükség esetén konkrét segítséget kérnek munkatársaiktól. A személyiség egyes jegyeit akkor tekintjük kialakultnak, ha az automatikusan működik. Ennek előfeltételének a tapasztalatszerzést, a tudatosítást és a gyakorlást tartjuk. 4. Abból indulunk ki, hogy az ember személyisége igen sokrétű, s a követendők személyiségjegyei sem azonosak. A nevelési ráhatás tartalmi kérdéseiben nem törekszünk minden területen az azonosságra, a teljes egységességre. A legáltalánosabb kérdésekben azonos elveket vallunk, megközelítően egységes irányú hatást kívánunk kifejteni, más területeken az a célunk, hogy a gyermek sokfajta elfogadott irány közül az általa lekedvezőbbet választhassa. Ebben a körben kívánatos, ha a pedagógus személyiségének számtalan árnyalatát a tanuló előtt láthatóvá, érzékelhetővé teszi. Egységesek kívánunk lenni: az emberi jogok (az egyenlőség, az emberi méltóság, stb.) a törvény, a törvényesség, a demokratizmus, megítélésében és közvetítésében, a civil szervezetek társadalomformáló erejének bemutatásában, az aktív állampolgári életre való felkészítésben, az európaiság, más népek tiszteletben tartásában, megbecsülésében, a humánus gondolatok és cselekedetek elismerésében, a megaláztatás, a brutalitás elítélésének, a közvetlen és tágabb természeti és mesterséges környezetünk megóvásának szükségességében, a munka, a tudomány, a tudás, az alkotó tevékenység szerepében, hazánk tartalmi és érzelmi elfogadásában és elfogadtatásában, az egészséges nemzeti öntudat kialakításában. 5. Következetesen törekszünk az általános és alapvető erkölcsi normák, érzelmi, akarati és a kapcsolatok kialakítását elősegítő jellemvonások, beállítódások kialakítására, melyek nélkül a testileg-lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott személyiség elképzelhetetlen. 12

13 6. Az énkép, az önismeret, az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető feladatnak tekintjük az önmegismerés és önkontroll, a felelősség önmagukért, az önállóság; az önfejlesztés igényének kialakítását és az erre irányul tevékenységek szorgalmazását, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság elismerését és másoktól való elvárását. 7. Sikeresnek tekintjük személyiségfejlesztő tevékenységünket, ha a tanulóink túlnyomó többsége az alsó tagozatban: - betartja az iskola házirendjében megfogalmazott szabályokat, - iskolai kötelezettségeit a pedagógus segítő, inspiráló tevékenysége mellett rendszeresen teljesíti, - Felszólítás, rádöbbentés, megértetés után törekszik az alapnormák teljesítésére. felső tagozatban: - érti és betartja a házirend és az iskolában kialakult íratlan szabályokat is, - az iskolai kötelezettségeit meggyőződéséből rendszeresen teljesíti, - gondolkodása, megnyilvánulásai, cselekedetei az alapvető erkölcsi normák elfogadását jelzik. Művészetoktatásban: - kötelességének érzi a vállalt feladatának szorgalmas teljesítését, - reálisan értékeli tehetségét és előmenetelét, - az esetleges sikerek nem váltanak ki kedvezőtlen személyiségjegyeket Közösségfejlesztés Az iskolai közösségek kialakítását a nevelőmunkánk keretének tekintjük, amely elősegíti a tanulók együttélését, lehetőséget biztosít alapvető erkölcsi szokások gyakorlására, kialakítására, közvetlenül felkészít a társadalmi beilleszkedésre. 1. Elsődleges iskolai közösségnek az osztály-csoportokat tekintjük, de a közösségfejlesztés egyes elemeit egyéb hosszabb-rövidebb ideig együttlévő csoportoktól is elvárjuk. 2. A közösségek felelős vezetője az osztályfőnök (ill. csoportvezető), aki tudatosan törekszik arra, hogy megteremtse a rábízott tanulók közösségé szerveződésének feltételeit. A közösség kialakításának elemeit az alábbiakban látjuk: A tanulók közreműködésével közös célok meghatározása. (A célok meghatározását a pedagógus úgy irányítja, hogy a hozzájuk tartozó feladatok alkalmasak legyenek a közösségszervezésre, nemes erkölcsi tulajdonságok kialakítására.) A feladatok meghatározása, és megszervezése az életkornak megfelelő tanulói közreműködéssel. A viselkedésformák kialakításában és megtartásában nagy szerepet tulajdonítunk a közösen meghatározott normarendszernek. 3. A közösség feltételeinek kialakításában nagy szerepet szánunk a gyakori, különböző körülmények közötti együttléteknek (tanórai, tanórán kívüli, akciók, rendezvények, kirándulás, szórakozás, stb.) 4. Az intézményünkben folyó tevékenységek szerkezete lehetővé teszi a kisebb közösségek kialakulását. Jó eszközöknek tekintjük ehhez, a kialakított közös érdekeket, célokat, tevékenységeket, sikereket, esetenként még a kudarcokat is. Joggal várjuk, hogy a kisebb közösségeknek (sport, művészeti csoport, vetélkedő csoportok) a maradandó élményeken túl, az összetartó ereje is növekedjen. 5. Megfelelően kialakultnak tekintjük közösségeinket, ha normarendszerük szinkron- 13

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Szigetszentmiklósi Tankerület OM-032 538 Szervezeti egység kód: 132002 cím: 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail:

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben