A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA"

Átírás

1 A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Készítette: Németh Gábor, igazgató Véleményezte: Az iskola diákönkormányzata a november 25-i ülésén Az iskolaszék november 25-i ülésén. Elfogadta: Az iskola nevelőtestülete a november 25-i ülésén november 25. 1

2 Az intézmény adatai: Hivatalos név: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőkomáromi Tagiskolája Feladatellátási hely: 8135 Dég, Köztársaság u. 33. (001) 8137 Mezőkomárom Petőfi S. u. 21 Telefon: 36/25/ (Dég) 36/25/ (Mezőkomárom) OM azonosító: KIK iskolakód: (Dég) (Mezőkomárom) 2

3 Tartalomjegyzék 1. Nevelési terv Iskolánkról Küldetésnyilatkozat Alapelvek Célok Az iskola gyermekideálja Feladatok Kiemelt nevelési területek Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztése Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulás tanítása Gazdasági nevelés A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőoktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A pedagógusok helyi intézményi feladatai A pedagógusok alapvető feladatai A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás A tehetséges tanulók gondozása A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel Munkafegyelem, a munkához való viszony Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés Az iskolai munka feltételeinek javítása Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában Aktív részvétel a tantestület életében Az iskola képviselete A vezetői feladatok ellátása Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnöki munka tervezése Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról Az osztályfőnöki órák témái A tanterv Tanterv szabályozása A helyi tanterv bevezetése

4 2.1.2 A kerettanterv bevezetésének ütemezése és a hozzárendelt óraszámok A szabadon tervezhető órák felosztásának A szabadon felhasználható órák felhasználásának elvei A tanterv tartalma Kompetencia alapú oktatás Az iskola egészségnevelési programja A környezeti nevelés programja Kötelező olvasmányok A tanulók értékelése Célja: Az értékelés alapelvei A tantárgyi értékelés formái, módjai A tantárgyi érdemjegyek tartalma Vizsgálatok, mérések, vizsgák: Magatartás és szorgalom jegyek elbírálásának elvei Magatartás és szorgalom érdemjegyei: Jutalmazás és büntetés Büntetési, fegyelmezési fokozatok: Értékelés időpontjai és formái Az értékelés és minősítés alól kivont tanagyag, modul A magasabb évfolyamra lépés feltételei A házi feladatok rendszere, alapelvei Nevelést oktatást segítő szervezeti formák Diák-szociális ellátás Napköziotthon: Tanulószoba: Hagyományaink, rendezvényeink Iskolai versenyek Iskolán kívüli versenyek A Föld napja Gyermeknap Ünnepélyek, megemlékezések Tanulmányi kirándulás Az iskola testületei, munkacsoportjai A nevelői közösség fórumai Szakmai munkaközösségek Nevelési értekezletek Osztályozó értekezletek Tantestületi értekezletek A tanulók szervezetei A diákönkormányzat A diáksportkör Alapfokú művészetoktatás Néptánc tanszak Kapcsolataink Az iskola és gyermek közötti információáramlás formái Az iskola és a szülői ház közötti kapcsolattartási formák: Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei Iskolaváltás szabályai Tankönyvek A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyvtámogatás elvei A mellékletek jegyzéke

5 1.1 Iskolánkról 1. Nevelési terv Iskolánk általános iskola, feladata a tanköteles tanulók általános iskolai képzése, nevelése, oktatása. Tanulói a községből szerveződnek, a bejárók létszáma minimális. Tanulólétszámunk az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat. A 2012/13-as tanévben kimegy az utolsó dupla osztály. Az osztálylétszámok 15 (2. és 4. osztály) és 25 (6. osztály) között mozognak. Az 5-8. évfolyamosok részére tanulószobát szervezünk. A napközis csoport és a tanulószoba működtetését az igényeknek és lehetőségeinknek megfelelően biztosítjuk. Lehetőségeink szerint biztosítjuk az oktatási törvény azon elvárásának megvalósulását, miszerint a gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. A táncműveltség megalapozása, a tehetségek kibontakoztatása érdekében néptánc tanszakot működtetünk, valamint szándékunk szerint az új pedagógiai programban, a felső tagozatban bevezetjük a dráma és tánc tantárgyat. Névadónk Dr. Kovács Pál, a dégi születésű orvos, író, irodalmár, a XIX. század jelentős gondolkodója, művészetpártolója. Iskolánk élén igazgató áll, munkáját helyettes segíti. Az általános iskolai oktatás szept. 1-jétől egy épületben történik. 1.2 Küldetésnyilatkozat Olyan iskola létrehozásában és működtetésében vagyunk érdekeltek, amelyben az oktató - nevelőmunka az európai, a nemzeti értékek mentén, az iskola működésében érintett és érdekelt intézmények, társadalmi csoportok, a tanulók és szülők igényeinek figyelembevételével a hatályos jogszabályok alapján, közmegelégedésre teljesíti az alapelveinkben és célkitűzéseinkben maghatározott elveket, és létrehozza az elvárt eredményeket. Olyan környezetet kívánunk teremteni, amely a gyermekben a megtapasztalt szeretet, a törődés biztonságérzetet teremt, ahol jól, otthonosan érzi magát, ahol megalapozhatja tudását, kielégítheti egyéni érdeklődését, ahol kedvezően fejlődik személyisége, s amelyből nyolc év után egészséges, önmagukban bízó, képességeiket és adottságaikat ismerő, és azoknak megfelelően teljesítő, alap-kompetenciákkal rendelkező tanulókat bocsáthatunk ki az iskola kapuján. Tevékenységünk eszköztárából kiemeltnek tekintjük a pedagógus hivatásszeretetét, kifogástalan szakmai felkészültségét, a folyamatos megújulási készségét, a környezete iránti tiszteletét, a tanulók iránti szeretetét, következetességét, személyes példájának személyiségformáló erejét. 1.3 Alapelvek Nevelőtestületünk: 1. Hisz a nevelés lehetőségében, munkája fontosságában, tisztában van felelősségével. Vallja, hogy a tanulókat az iskolának föl kell készíteni az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, az alapvető kompetenciák birtoklására, tudásuk gyakorlati alkalmazására. Ennek feltétele a szilárd alapkészségek kialakítása. 2. Igyekszik korszerűen és helyesen értelmezni az iskola szerepét a gyerek személyiségfejlődésében. 5

6 3. Tudja, hogy a gyermeki személyiség formálásának az elsődleges színtere a család, amelyet nagymértékben befolyásolnak a társadalomban lejátszódó történések és jelenségek. Jelentőségében ezt követi az iskola, mivel az ott ért hatások mindenképpen módosítják személyiségük fejlődését. Ez a tény kívánja meg a pedagógus tudatos tervszerű tevékenységét, határozza meg felelősségét. 4. Vallja, hogy az iskolai életben képes megtalálni az egyén és közösség érdek-érvényesítés optimális arányát, ahol az egyéniség kibontakozásának nincsenek formális határai, de az együttélés, a közösségi élet alapvető szabályai alkalmanként korlátot szabhatnak féktelen érvényesülésének. 5. Félelemmentes, külsőségeiben és hangulatában is barátságos, demokratikus szellemű iskolát tart kívánatosnak, ahol a gyermek és pedagógus csak a pedagógiai folyamatban elfoglalt szerepében különbözik egymástól, ahol kölcsönös a tisztelet, ahol az együttműködők emberi méltósága még véletlenül sem sérülhet. 6. Hisz a példamutatás erejében. Ezért a tanulókkal szembeni elvárásai soha nem kerülhetnek ellentmondásba saját cselekedeteivel, tevékenységével, megnyilvánulásaival. 7. A tanuló lelkesítését, az elismerést, a dicséretet tekinti elsődleges nevelési eszközének. A fegyelmezést, a büntetést is a pedagógiai folyamat részének tartja, de mindez nem jelentheti a tanuló megbélyegzését, kirekesztését. A pedagógus az esetleges haragot csak színleli, pedagógiai eszközként alkalmazza. 8. Iskolánk fő jellemzőjének a humánus, demokratikus légkört tartja, ahol minden tanuló kifejtheti véleményét, választ kap kérdéseire, segítséget igényelhet és kap. 9. Híve az esélyegyenlőség minden körülmények közötti biztosításának, az integrált képzésnek, amely elidegeníthetetlen részének tekinti a az egyéni, a gyermek képességeihez és mindenkori előrehaladásához igazodó mindenoldalú fejlesztését. 10. Nyitott az új eljárások, módszerek iránt, melyek elsajátítását szervezett továbbképzéseken és folyamatos önképzéssel biztosítja. 11. A pedagógiai hatásrendszer érvényesülését csak akkor érzi teljesnek, ha az kiterjed az iskolai élet minden részterületére. Így a tanórákon túli foglalkozásokat szükséges és teljes értékű tanulói tevékenységnek tekinti. 12. Szándéka, hogy képzés minden olyan területen, ahol az igények és lehetőséget együttese megteremthető, biztosítsa a tehetségek feltárását, fejlesztését (nyelv, művészet, stb.) 13. Iskolánk világnézeti szempontból semleges. 14. Az oktatás nyelve magyar. 15. Az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása megkívánja a lépéstartást az informatikai forradalommal. Ennek folyamatosan biztosítani kívánja feltételeit. 16. A tanulók iskolai életének megszervezésében a pedagógiai érdeket, a célszerűséget és a hatékonyságot tekintjük elsődlegesnek. Olyan szervezeti formákat alkalmazunk (pl.: napközi, tanulószoba, szakkörök, stb.), amelyek a legeredményesebben szolgálják, a gyermekek testi-lelki fejlődését. 1.4 Célok 1. Edzett, egészséges, vidám, kötelességüket ismerő és teljesíteni akaró gyermekeket szeretnénk látni iskolánkban, akiknek tevékenységében természetes módon megfér a játék és munkájuk a tanulás. 2. Tanulóink életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek megérteni és sajátjuknak tekinteni a legalapvetőbb erkölcsi, esztétikai, közösségi normákat, jelenjen +meg ez megnyilvánulásaikban. 3. Érjenek el képességeiknek megfelelő tanulmányi eredményeket. Alapképességeik (olvasás, alapvető matematikai műveletek, kommunikációs, tanulás-módszertani ké- 6

7 pesség) jussanak olyan szintre, hogy ezek megalapozhassák folyamatos ismeretszerzésüket. Érjük el, hogy a társadalmi elvárások hatékonyan épüljenek be mindennapi munkákba. Kiemelten a: - a tanulók teljes integrált oktatása, a rászorulók tudatos és hatékony egyéni fejlesztése, - a bevezető (1-2. évf.) és a kezdő (3-4. évf.) szakaszban a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói képességek fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására irányuljon, - a hatékony, az aktivitást, a kreativitást fejlesztő eljárások és módszerek. - Az önálló ismeretszerzés megalapozása (a tanulás tanítása) 4. Legyen objektív képünk az egyes gyermek képességeiről, gondolkodásmódjáról, erkölcsi beállítódásáról, irányultságáról. A tanulók ismerjék meg értékeiket, hibáikat olyan mélységig, hogy képesek legyenek reálisan megítélni önmagukat, helyesen tudják meghatározni azt a továbbtanulási irányt, amely képességeiknek, teljesítményüknek leginkább megfelel. 5. A tehetség kibontakoztatása érdekében célunk az önbizalomnak, a megmérettetés igényeinek és bátorságának, a versenyszellemnek a kialakítása, amely azonban nem mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési képességet. 6. Az iskolai mint szolgáltató egység teljes kínálatát, programrendszerét tanulóink érdekében, a tanulók, a szülők, a fenntartó tartalmi és formai igényeinek messzemenő figyelembevételével alakítjuk ki. Nyitottak kívánunk lenni a társadalmi igények változásaival szemben is. 7. Az iskola külső képével, belső tereinek rendezettségével, tisztaságával, otthonosságával, célszerűségével legyen vonzó minden használója számára, példaként hasson a tanuló további életében. Érezzen a tanuló késztetést megóvására, esetenként gyarapítására. 8. Az iskola udvarán biztosítani kell a pihenés, kikapcsolódás, a játék kulturált lehetőségeit. 9. Valamennyi tanulónk ismerje meg közvetlen környezetének múltját, jelenét, a község jövővel kapcsolatos elképzeléseit, a község kulturális szokásait, hagyományait. Legyenek büszkék községükre, iskolájukra. 10. A szülőkkel olyan szemléletben szeretnénk együttműködni, hogy az iskola és a szülő egyaránt érezze: közösek a céljaink és érdekeink. 11. Célunk, hogy olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a személyi és tárgyi feltételeket, hogy gyermek és szülő egyaránt érezze: minden esélye megvan a gyermeknek az érzelmi és értelmi fejlődésre. 12. Az alapfokú művészetoktatással célunk, hogy - megalapozzuk a művészi kifejezőkészséget, és felkészítsünk a szakirányú továbbtanulásra. - a művészetoktatás egészét átható minőségközpontú szemléletet alakítsunk ki, - egyénre szabott motiválással a tehetséggondozás hatékonyságát biztosítsuk, - a gyermek továbbtanulási esélyét növeljük, 1.5 Az iskola gyermekideálja Milyen diákot szeretnénk tanítani? - legyen nyitott, de ha zárkózott, akkor igyekszünk kinyitni, - legyen eleven, de ha csöndes, akkor igyekszünk bátorítani, - legyen magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, segítünk önbizalmat ébreszteni 7

8 - benne, - legyen kedves, de ha morcos, akkor kedvességgel közeledünk hozzá, - legyen barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani, - legyen szorgalmas, de ha lusta, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt, - legyen okos, de ha nem annyira az, keresünk benne más értékeket, - legyen tisztelettudó, de csak akkor, ha meg is érdemeljük, - legyen szófogadó, de csak akkor, ha értelmes dolgokban kell szót fogadnia, - legyen kitartó, de ne legyen önfejű, - legyen ambiciózus, de ne legyen törtető, - legyen együttműködő, de ne legyen konformista. 1.6 Feladatok 1. Céljunk a megvalósításhoz szükséges feltételek folyamatos biztosítása. a. Személyi feltételek: Lehetőségeink figyelembevételével biztosítani kell a nevelőtestület stabilitását. Új szakember beállításánál a tényleges szükségleteket kell figyelembe venni, az egyes feladatok ellátásával a területhez értőket kell megbízni. Gondoskodni kell a nevelőtestület tagjainak folyamatos továbbképzéséről. Ennek elemei: Helyi jellegű képzések. Iránya elsősorban a konkrét iskolai feladatokra történő felkészítés. Formái: nevelési értekezletek, adott témában szervezett to- vábbképzések. Központi szervezésű képzések: Amely egyik oldalról a szaktárgyi tartalmi és módszertani továbbképzéseket jelenti, másrészt a tantervünk néhány periférikus területének ellátására képesítő képzés. Ezek a formák a pedagógusok rendszeres továbbképzésének rendszeréhez illeszkednek. Ütemezését a továbbképzési terv tartalmazza. b. Tárgyi feltételek: Megtörtént (2004. aug. 31.) az iskola bővítése. A Köztársaság utcai épület mellé 4 tantermes iskola és egy közösségi nagyterem épült. A beruházás biztosítja valamennyi iskolás egy épületben történő elhelyezését, az étkeztetés korszerű megoldását, a községi és iskolai rendezvények színvonalas környezetben történő megtartását. Tudatos, tervszerű eszközfejlesztést kell kialakítani. A beszerzések során elsődlegességet kell biztosítani az oktatást- nevelést közvetlenül szolgáló eszközöknek. c. Szervezési feltételek: Tanévenként meg kell határozni az év kiemelt feladatait, amely pedagógiai programunkra épül, és figyelembe veszi a miniszter adott évre vonatkozó tanévnyitó utasítását, 8

9 az év oktatásban-nevelésben kiaknázható aktualitásait, a fenntartó, a szülők és tanulók megvalósítható igényeinek ütemezését. az éves terv tartalmazza a nevelési értekezletek témáját, az ellenőrzés kiemelt területeit. Félévenként el kell készíteni a rendezvény-tervet, amely lehetőleg napokra lebontva tartalmazza (a felelősök megnevezésével) az akció jellegű tevékenységek ütemezését. A nevelőtestület az igazgató előterjesztése alapján évente értékeli a tanév munkáját. Az előterjesztés tartalmazza az éves tervek megvalósításának értékelését, az ellenőrzések tapasztalatait, a pedagógiai program teljesítésének szintjét, esetleges módosítási elképzeléseit. 2. A testileg, lelkileg kiegyensúlyozott, kötelességtudó gyermekek kialakítása érdekében a. Minden tanuló részére biztosítani kívánjuk a mindennapos testmozgás, a sportolás lehetőségét. (A mindennapos testedzés elveit és szervezeti kereteit és programját a 3 számú. melléklet 7. pontja, a megvalósítás ütemezését a 3/1. sz. melléklet tartalmazza.) Kiemelt sportágaknak az atlétikát, a labdarúgást és a kézilabdát tekintjük. Kiegészítő sportágaink: felső tagozatban a kosárlabda, röplabda és az asztalitenisz. Az alsó tagozatban a játékos vetélkedőket, versenyeket tekintjük kiegészítő tevékenységnek. A testnevelési órákon túl, a délutáni órákban sportfoglalkozásokat szervezünk. Ezeken a részvétel nem kötelező, pedagógiai eszközökkel érjük el, hogy a tanulók éljenek vele. Gondoskodunk a tanulók versenyeztetéséről. Kistérségünk szoros együttműködését továbbiakban is támogatjuk. Részt veszünk az alaptevékenységünkbe tartozó felmenő rendszerű sportversenyeken. Beiktatjuk programunkba a túlterhelést és a túlzott anyagi megterhelést nem jelentő sport-akciókat. Tehetséges gyermekeink részére megkeressük a továbbfejlődési lehetőségeket. Egységesek vagyunk abban, hogy a sportolást, a testedzést nem tekintjük jutalmazási-, elvonását, büntető eszköznek. A szülőket is erről kívánjuk meggyőzni. b. Oldott, feszültségmentes, tanár-diák együttműködésén alapuló tanítási órákat, foglalkozásokat szervezünk, amelyek jelentős részén komoly, esetenként megterhelő munka folyik, valamint ahol a tevékenység, örömet, szórakozást jelent. Az osztályfőnököknek kiemelt szerepük van a következőkben: c. Tudatosítjuk a tanulókban, hogy céljaink azonosak, csak együttműködve érhetjük el azokat, a tanár feladata, hogy szervezze a munkát, megismertesse a tananyagot, begyakoroltassa a szükséges ismereteket, és szükségszerűen ellenőrizzen, értékeljen. Buzdítjuk a tanulót, hogy kérdezzen, fogalmazza meg véleményét, és udvarias módon közölje azt. Olyan körülményeket teremtünk, amelyben érezhetik fontosságukat, felelősségüket. Törekszünk arra, hogy sok közös érzelmeinket is megmozgató élményünk legyen osztályunk tanulóival. 3. Tanulóink csak akkor lesznek képesek megérteni és viselkedésformáik közé 9

10 természetes módon beiktatni, sajátjuknak tekinteni a legalapvetőbb erkölcsi, esztétikai, közösségi normákat, ha viszonylag egységes hatások érik. Az idetartozó területek jelentős részében az iskolának csak módosító, tudatosító szerepe van. A hatékonyság érdekében: éves gyakorisággal egyeztetjük tapasztalatainkat a szülőkkel, meghatározzuk azokat a pontokat, amelyekben azonos hatásokat tudunk kifejteni, fáradhatatlanul tudatosítjuk az egyes elemek tartalmát, szükségességét, nagy türelemmel javítjuk negatív megnyilvánulásait, figyelemmel kísérjük a gyermek ez irányú fejlődését, tapasztalatainkat a gyermekkel, szülővel is megosztjuk. 4. Ahhoz, hogy a tanuló képességeinek megfelelő teljesítményre legyen képes, fejleszteni kell akarati tulajdonságát és kötelességtudatát. Alapképességeinek fejlesztése legfontosabb oktatási feladatunk. Az olvasási képesség kialakítása elsősorban az anyanyelvi terület feladata, de tantárgyaink legnagyobb része lehetőséget ad ennek fejlesztésére. Így okvetlen általános, és minden évfolyamra kiterjedő feladatnak kell tekinteni. A kommunikációs készségek közül a legjelentősebbnek a nyelvi kommunikációt tartjuk, fejlesztését valamennyi tantárgy feladatának tekintjük. Meg kell alapoznunk a tanulók technikai eszközök igénybevételén alapuló kommunikációs készségeit is. A technikai fejlődés látszólag visszaszorítja a fejben és írásban végzendő matematikai alapműveletek jelentőségét. Szükségessége távlatokban is vitathatatlan, így fejlesztése nélkülözhetetlen. Elsősorban a matematika tantárgy az alapja a képzésnek, de a matematikát használó tantárgyakban is feladatként jelentkezik. Mindez nem zárja ki, hogy valamennyi iskolából kilépő gyermeknek az alapműveletes számológépet készség szinten kell használnia. Nagy gondot kell fordítanunk a tanulók tanulás-módszertani ismereteinek tudatosítására. Gyakorlatunkba be kell építeni olyan foglalkozásokat, amelynek elsődleges célja a tanulás módja. Gondolnunk kell arra, hogy önmagában a tananyag nem fejleszti a gyermek tanulási képességeit. Ezért megfigyelő-, emlékező-, gondolkodási képességének, képzelőerejének, kreativitásának fejlesztése minden tantárgy keretében elengedhetetlen feladat. 5. Mindennapi munkánk alapját képezi, hogy minél több ismerettel rendelkezzünk tanulóinkról. Ismerjük képességeiket, előnyös és előnytelen oldalaikat, gondolkodásukat, lelki alkatukat. a. Az osztályfőnök tervező és megvalósító munkájához legalább az alábbi területeken szerezzen a tanulóról megbízható információkat: írásbeli és szóbeli teljesítményük és a tananyag elsajátításába fektetett energia kapcsolata (a képesség, a szorgalom és a teljesítmény kapcsolata), alapképességek kialakításának sebessége, a kialakult készségek tartóssága, ismereteik felhasználásának színvonala, gondolkodási képességük, akarati és lelki sajátossága, az erkölcsi értékek ismertségi szintje, beállítódása, az egyes elemek tudatossága, az általa ismert és elfogadott normák betartásának következetessége. b. A tanuló önismeretének fejlesztése érdekében szükséges, hogy közösségében (elsősorban osztályközösségében) fogalmazza meg egyéni céljait, önmagával szembeni elvárásait, 10

11 gyakran szembesüljön elsősorban a saját, de az iskola, a szülői ház elvárásaival is, a tanára indirekt közreműködésével próbáljon értékelni, további feladatokat meghatározni. 6. Az iskola csak akkor képes követni az intézményhasználók igényeit, ha módot teremt azok megismerésére. Ennek eszközei lehetnek a tanulókkal történő beszélgetések, felmérések. Az informatika, ezen belül a számítógép-kezelési ismeretek oktatása. A kerettanterv előírásain túl, az első évfolyamtól (felmenő rendszerben) heti egy órában órarendbe iktatva, a szabadon tervezhető órakeret terhére. Az angol nyelv oktatását a 4. évfolyamon kezdjük el, a (még tanított) német nyelv felmenő rendszerben, a 2015/16-os tanévben szűnik meg. Községünkben a néptánc az elmúlt időszakban rohamos fejlődésnek indult. Gyermekek és felnőttek körében sok kedvelője és művelője van. Biztosítani kell, hogy az iskola keretein belül tánccsoportok működjenek. A szervezett képzés érdekében az alapfokú művészetoktatás keretében néptánc tanszakot működtetünk. Folyamatosan biztosítjuk a csoportok fejlődéséhez nélkülözhetetlen bemutatkozási lehetőségeket. Egyéb igényeket az érdeklődők létszámának figyelembe vételével szakköri keretben kell kielégíteni. 7. Az iskola épületének állaga javításra szorul, különös tekintettel a nyílászárókra, a vizesblokkokra. Ezen kívül az iskola fűtésrendszere sem képes hosszú távon ellátni a feladatát. Cserélni kellene a fűtőtesteket. Biztosítani kell az épület folyamatos tisztántartását, a szükséges javítások gyors végrehajtását. A tantermek, termek dekorációjába és annak felújításába be kell vonni a tanulókat, érdekelté kell őket tenni annak megbecsülésében, megóvásában. A központi fal a hirdetéseken túl az aktualitásokat is jelezze! Az iskola udvarán pihenőhelyeket (padok), játéklehetőségeket kell kialakítani, amelyek biztosítják a tanulók órák közötti regenerálódását, kielégíti a mozgásigényüket, levezeti esetleges feszültségüket. 1.7 Kiemelt nevelési területek Személyiségfejlesztés 1. Tudatában vagyunk annak, hogy a gyermek személyiségét számtalan tényező alakítja, befolyásolja. Elsődlegesnek a család törekvéseit és hatását tekintjük. Az iskola pedagógiailag átgondolt, tudatos személyiségfejlesztő tevékenysége arra hivatott, hogy képviselje és erősítse, szükség esetén kialakítsa az egyetemes, társadalmilag elfogadott személyiségjegyeket, erősítse a család pozitív irányú törekvéseit, gyengítse a környezetünkben, a társadalomban folyamatosan vagy alkalmanként megjelenő, a nemes emberi értékeket megkérdőjelező, vagy ellene ható tényezők hatásait. Ennek értelmében arra törekszünk, hogy úgy tükrözzük a társadalmi élet valós tartalmait a tanulók számára, hogy azok ne csak a napi valóság szintjén jelenjenek meg. Igyekszünk kiszűrni és közvetíteni azokat a tartós és kívánatos, nemzeti, európai és összemberi értékeket és tendenciákat, amelyek segíthetnek abban, hogy gyermekeink maguk és környezetük 11

12 számára hasznos, humanista szemléletű, művelt, kreatív, testileg, lelkileg egészséges személyiséggé fejlődjenek. 2. A személyiségfejlesztés módszereit úgy választjuk meg, hogy az önmagában is a személyiségfejlesztés irányába hasson, mutasson példát a helyes emberi kapcsolatokra. A következő eljárásokat tartjuk alkalmazhatónak: a gyermekekkel foglalkozók példamutatása, a pozitív gyermeki megnyilvánulások támogatása, elismerése, példaként kezelése, tényleges és mesterségesen teremtett helyzetek életkori sajátosságoknak megfelelő feldolgozása (a tanulók véleményének provokálása, vitalehetőség biztosítása, következtetések levonása, stb.) türelmes meggyőzés, tartalmában, formájában jelentős hatások megteremtése (pl.: ünnepi rendezvény, különböző akciók, tanári szituációk, stb.) A szélsőséges megnyilvánulások következetes elutasítása, szükség esetén adminisztratív intézkedésekkel történő megakadályozása. 3. A személyiségfejlesztő tevékenységünknek át kell hatnia teljes tevékenységünket, amelynek nem szabhatnak gátat az iskola falai. Személy szerint mindannyian felelősek vagyunk érte, de különleges szerepet vállalnak ebben a tevékenységben az osztályfőnökök. Ők saját csoportjukban naprakész ismeretekkel rendelkeznek az egyes tanulók személyiségéről, helyzetelemzéseket végeznek, meghatározzák az adott időszak kiemelt irányait, tájékoztatják erről kollégáikat, szükség esetén konkrét segítséget kérnek munkatársaiktól. A személyiség egyes jegyeit akkor tekintjük kialakultnak, ha az automatikusan működik. Ennek előfeltételének a tapasztalatszerzést, a tudatosítást és a gyakorlást tartjuk. 4. Abból indulunk ki, hogy az ember személyisége igen sokrétű, s a követendők személyiségjegyei sem azonosak. A nevelési ráhatás tartalmi kérdéseiben nem törekszünk minden területen az azonosságra, a teljes egységességre. A legáltalánosabb kérdésekben azonos elveket vallunk, megközelítően egységes irányú hatást kívánunk kifejteni, más területeken az a célunk, hogy a gyermek sokfajta elfogadott irány közül az általa lekedvezőbbet választhassa. Ebben a körben kívánatos, ha a pedagógus személyiségének számtalan árnyalatát a tanuló előtt láthatóvá, érzékelhetővé teszi. Egységesek kívánunk lenni: az emberi jogok (az egyenlőség, az emberi méltóság, stb.) a törvény, a törvényesség, a demokratizmus, megítélésében és közvetítésében, a civil szervezetek társadalomformáló erejének bemutatásában, az aktív állampolgári életre való felkészítésben, az európaiság, más népek tiszteletben tartásában, megbecsülésében, a humánus gondolatok és cselekedetek elismerésében, a megaláztatás, a brutalitás elítélésének, a közvetlen és tágabb természeti és mesterséges környezetünk megóvásának szükségességében, a munka, a tudomány, a tudás, az alkotó tevékenység szerepében, hazánk tartalmi és érzelmi elfogadásában és elfogadtatásában, az egészséges nemzeti öntudat kialakításában. 5. Következetesen törekszünk az általános és alapvető erkölcsi normák, érzelmi, akarati és a kapcsolatok kialakítását elősegítő jellemvonások, beállítódások kialakítására, melyek nélkül a testileg-lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott személyiség elképzelhetetlen. 12

13 6. Az énkép, az önismeret, az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető feladatnak tekintjük az önmegismerés és önkontroll, a felelősség önmagukért, az önállóság; az önfejlesztés igényének kialakítását és az erre irányul tevékenységek szorgalmazását, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság elismerését és másoktól való elvárását. 7. Sikeresnek tekintjük személyiségfejlesztő tevékenységünket, ha a tanulóink túlnyomó többsége az alsó tagozatban: - betartja az iskola házirendjében megfogalmazott szabályokat, - iskolai kötelezettségeit a pedagógus segítő, inspiráló tevékenysége mellett rendszeresen teljesíti, - Felszólítás, rádöbbentés, megértetés után törekszik az alapnormák teljesítésére. felső tagozatban: - érti és betartja a házirend és az iskolában kialakult íratlan szabályokat is, - az iskolai kötelezettségeit meggyőződéséből rendszeresen teljesíti, - gondolkodása, megnyilvánulásai, cselekedetei az alapvető erkölcsi normák elfogadását jelzik. Művészetoktatásban: - kötelességének érzi a vállalt feladatának szorgalmas teljesítését, - reálisan értékeli tehetségét és előmenetelét, - az esetleges sikerek nem váltanak ki kedvezőtlen személyiségjegyeket Közösségfejlesztés Az iskolai közösségek kialakítását a nevelőmunkánk keretének tekintjük, amely elősegíti a tanulók együttélését, lehetőséget biztosít alapvető erkölcsi szokások gyakorlására, kialakítására, közvetlenül felkészít a társadalmi beilleszkedésre. 1. Elsődleges iskolai közösségnek az osztály-csoportokat tekintjük, de a közösségfejlesztés egyes elemeit egyéb hosszabb-rövidebb ideig együttlévő csoportoktól is elvárjuk. 2. A közösségek felelős vezetője az osztályfőnök (ill. csoportvezető), aki tudatosan törekszik arra, hogy megteremtse a rábízott tanulók közösségé szerveződésének feltételeit. A közösség kialakításának elemeit az alábbiakban látjuk: A tanulók közreműködésével közös célok meghatározása. (A célok meghatározását a pedagógus úgy irányítja, hogy a hozzájuk tartozó feladatok alkalmasak legyenek a közösségszervezésre, nemes erkölcsi tulajdonságok kialakítására.) A feladatok meghatározása, és megszervezése az életkornak megfelelő tanulói közreműködéssel. A viselkedésformák kialakításában és megtartásában nagy szerepet tulajdonítunk a közösen meghatározott normarendszernek. 3. A közösség feltételeinek kialakításában nagy szerepet szánunk a gyakori, különböző körülmények közötti együttléteknek (tanórai, tanórán kívüli, akciók, rendezvények, kirándulás, szórakozás, stb.) 4. Az intézményünkben folyó tevékenységek szerkezete lehetővé teszi a kisebb közösségek kialakulását. Jó eszközöknek tekintjük ehhez, a kialakított közös érdekeket, célokat, tevékenységeket, sikereket, esetenként még a kudarcokat is. Joggal várjuk, hogy a kisebb közösségeknek (sport, művészeti csoport, vetélkedő csoportok) a maradandó élményeken túl, az összetartó ereje is növekedjen. 5. Megfelelően kialakultnak tekintjük közösségeinket, ha normarendszerük szinkron- 13

14 ban van az iskolai élet alapnormáival, és elemeinek betartása általánosnak tekinthető az osztályon vagy csoporton belül. 6. Eredményünk jeleként értékeljük, ha a tanuló nem kötelező iskolai időben is szívesen van társaival, ha örömmel jön iskolába, ha általános iskola befejezése után alkalmanként visszatér Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok Beilleszkedési nehézségek kezelése A beilleszkedési nehézségek gyakran járnak együtt magatartási zavarokkal. Ezért különös körültekintéssel járunk el azokkal a tanulókkal, akik valamilyen ok miatt szokatlan körülményekhez kénytelenek, viszonylag gyorsan alkalmazkodni. Ezek általában első osztályba érkezéskor, tagozatváltáskor, iskolaváltoztatáskor a legjellemzőbbek. 1. Az első osztályba lépés előkészítésének kialakult hagyományai vannak intézményünkben. Elemei: Valamennyi tanköteles korba lépő tanuló iskolaérettségét az óvoda az alsó tagozatos tanítókkal együttműködve vizsgálja. Az első osztályban tanítókat időben kell kijelölni, és azt nyilvánosságra hozni, hogy szülő, gyermek egyaránt lelkileg felkészülhessen erre. A leendő elsős tanító több alkalommal felkeresi az első osztályba készülő gyermekeket az óvodában. Az óvodások néhányszor ellátogatnak az iskolába, ahol találkoznak az iskolásokkal, tanárokkal, megismerik az osztálytermeket. Az elsős nevelők gondoskodnak arról, hogy a bekerült kisgyermekek fokozatosan állhassanak át az iskolai időbeosztásra. 2. A tagozatváltásnál már iskolai tapasztalatokkal rendelkező gyermekek nehézségeit kell csökkenteni. Az új körülmények, az új elemek tudatosítása, begyakoroltatása az elsőrendű feladat. Az újszerű követelményekhez fokozatosan kell hozzászoktatni a tanulókat. 3. Az iskolaváltás miatt jelentkező beilleszkedési (esetleg magatartásbeli) gondok okai igen szerteágazóak lehetnek, hiszen akár a családtól való elszakadás is halmozhatja a gyermek pszichés megterhelését. Feladataink: az iskolaváltás okainak, a tanuló személyiségének viszonylag gyors felderítése, a gondviselőjével történő egyeztetés, az iskolai körülmények, követelmények tudatosítása a tanulóval (személyes kapcsolat létesítése) a közösség segítségének igénybevétele (közösségerősítő tényező is). a gyermek fokozott megfigyelése, és szükség esetén gyors megsegítése A magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek kezelése 1. A szélsőséges magatartásformák jelentkezése esetén az elsődleges feladat a tanuló személyiségének és az ok-okozati összefüggéseknek a gyors feltárása, majd ezek függvényében az optimálisnak tűnő eljárás megtervezése. Ha lehetséges, az előidéző okokat kell megszüntetni. Biztosítani kell, hogy a testület legalább egy tagja (nem okvetlen az osztályfőnök) közelebbi kapcsolatba kerüljön a tanulóval. (mentori rendszer kialakítása) Közvetlen környezetét (osztályát) fel kell készíteni a helyzet kezelésére, segítségüket is 14

15 igénybe kell venni. Tevékenységét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, szükség esetén nyomban közbe kell avatkozni. Az eljárást nagy gyakorisággal értékelni kell, nevelői-, gyermekkörben, valamint az adott tanuló előtt. Szükség esetén az eljárást módosítani kell. 2. Amennyiben a körülmények felderítése, az eljárás megtervezése meghaladja erőnket igénybe kell venni külső szakemberek közreműködését (orvos, pszichológus, nevelési tanácsadó). 3. Nem tekintjük célravezetőnek, ha egészségügyi, pszichés okok miatt szélsőséges magatartású tanulót a büntetések sorozatával próbáljuk meg fejleszteni. 4. Nem engedjük meg, hogy a szélsőséges magatartási zavarokkal küzdő gyermek lehetetlenné tegye az osztály többi tanulójának normális körülmények közötti nevelését, oktatását Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 1. A tehetséget két módon értelmezzük: a. A tanuló átlagos vagy gyengébb képességekkel rendelkezik, de ezek között léteznek olyanok, amelyek jóval meghaladják egyéb képességeiket. b. A tanulók egy kisebb hányada az átlagot lényegesen meghaladó képességekkel rendelkezik, ezen belül néhány területen kimagasló teljesítményre képes. 2. Mindkét területhez tartozók képességfejlesztését kiemelkedő pedagógiai feladatunknak tekintjük, de különböző módon közelítünk a megoldáshoz. 3. Első lépésnek a felderítést tekintjük. Ezt valamennyien, akik a tanulóval valami módon foglalkoznak, feladatunknak tekintjük, de az információk az osztályfőnöknél gyűlnek össze, aki gondoskodik arról, hogy az egyedi fejlesztési eljárást munkatársaival kialakítsa, tudatosítsa, és eredményeit figyelemmel kísérje. 4. Fejlesztési eljárásainkat minden esetben a tanuló szüleinek egyetértésével szervezzük meg. 5. Fejlesztési eljárásaink: 1.a. területhez: a tanórai munkában a fejlesztési igények differenciált figyelembe vétele, egyedi feladatok kijelölése, a végrehajtás segítése és ellenőrzése, a fejlesztési iránynak megfelelő tanórán- és iskolán kívüli lehetőségek felderítése, és a gyermek által történő igénybevételének biztosítása, tevékenységének figyelemmel kísérése, különös tekintettel intézményünkben szervezett, tanórai keretek között folytatott képzési lehetőségekre (sport, művészetoktatás). a képesség kibontakoztatását elősegítő alapképességek kiemelt fejlesztése, a pályaorientációnál az elért eredménye felhasználása. 1.b területhez: A tanuló közreműködésével a fejlesztést irányító tanár kiválasztása, aki adottságai révén a leginkább segítheti a tanulót, differenciált tanórai foglalkozásokon előrehaladásának megfelelő önálló feladatok biztosítása, azok ellenőrzése, 1-3 fős csoportban fejlesztési idő biztosítása, a tanuló szerepeltetése, versenyeztetése, ha a tanuló kiemelkedő képessége, intézményünk kereten belől már nem fejleszthető, segítséget kell adni a szülőnek a továbblépés megszervezéséhez, lebonyolításához. 15

16 Segítséget kell nyújtanunk ahhoz, hogy továbbtanulási irányának és helyének megválasztásakor a fejlesztés a továbbiakban is megoldható legyen A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 1. Céljaink: A gyermekek életútjának figyelemmel kísérése. A hátrányos megkülönböztetés elkerülése. Az egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség megteremtése. A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. Az iskola igazgatójának feladatai: Az iskola vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről. A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatnia kell a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel. - Megbízza az iskolai gyermekvédelmi felelőst. - Ellenőrzi, segíti a kollégák ez irányú munkáját. - Helyes, humanisztikus, elfogadó, befogadó szemléletet alakít ki a tantestületben, a szülők körében, valamint mindazokban, akik a gyermekvédelemre szorulóknál hasznosak lehetnek. - Ellenőrzi az iskolai gyermekvédelmi megbízott által vezetett nyilvántartást /a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) valamint a veszélyeztetettek Nyilvántartási lapját/ és valamennyi gyermekvédelmi esetről készített feljegyzést. 2.) A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek - Iskolánk alapvető feladatának tartja a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek segítését. - A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozások megszervezésével nemcsak a közoktatás feladatainak megvalósításában veszünk részt, hanem szociális funkciót is teljesítünk. Feladataink a segítő tevékenység megvalósításában: - A szociális hátrányokkal küzdő fiatalok feltérképezése, problémáik megismerése; - Felhívjuk a Gyermekjóléti Szolgálat figyelmét a hátrányos helyzetben lévő gyermekekre, családjukra; - Motiváljuk a diákokat a tanulószobai és napközis foglalkozásokon való részvételre, ahol lehetőséget biztosítunk a házi feladatok elkészítésére, ellenőrzésére, szakkorrepetáláson való részvételre; - Lehetőséget teremtünk az Arany János középiskola által meghirdetett ösztöndíj megszerzésére; - Feladatunk a pályázatok figyelése, ill. az azokon való részvétel a befolyt összegből ruházat vásárlása a rászorulók részére; - Pályaorientációs tevékenység; - Tehetségek kibontakoztatása; - Helyes iskolatípus választás szorgalmazása; - Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, fogadóórákon, családlátogatás keretében. 16

17 3.) Az esélyegyenlőségi helyzetelemzés alapján szükséges esélyegyenlőségi beavatkozások 1) szükséges a HH és HHH tanulókat évenként felmérni és precízen nyilvántartani. Ezekhez be kell szerezni a jegyzői nyilvántartottak névsorát évenként. 2) Folyamatosan vizsgálni kell az SNI tanulók visszahelyezésének lehetőségét. Ha indokolt, kezdeményezni kell a Szakértői Bizottságnál a visszahelyezésüket. 3) Az alapfokú művészetoktatásban, szakkörökben növelni kell a HHH tanulók arányát. Személyes beszélgetésekkel, meggyőzéssel, nyílt napokkal segítjük döntésüket. 4) Az országos kompetencia-mérések eredményeit visszamenőleg is nyilván kell tartani. További feladataink ezzel kapcsolatban: a) Minden tanórán törekedni kell az alapkompetenciák fejlesztésére. A lexikális ismeretek megszerzését fel kell váltani az ismeretek eredményes alkalmazásának. b) Tanulmányi versenyek szervezésénél és azokra való felkészítésnél nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk az alapkompetenciák fejlesztésére. c) Pedagógusaink az iskola anyagi lehetőségeinek megfelelően folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken. Ezek az utóbbi években beleilleszkedtek az esélyegyenlőségi feladatainkba. A kooperatív tanítás lehetőségeivel kapcsolatos ismereteket 11 kolléga szerezte meg 2010-ben. Továbbiakban figyelni kell, hogy a továbbképzési témák választásánál elsőbbséget élvezzenek az esélyegyenlőséget szolgáló kurzusok Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997 évi XXXI. Törvény (gyermekvédelmi törvény) pontosan meghatározza intézményünk feladatát a gyermek- és ifjúságvédelem területén. 1. A gyermekvédelem feladata: a hátrányos helyzetben lévő és a veszélyeztetett tanulók felderítése, a veszélyeztetettséget okozó körülmények megállapítása és nyilvántartásba vétele, a következmények pedagógiai eszközökkel történő enyhítése. 2. Az intézményi feladatokat az iskola gyermek-és ifjúsági felelőse fogja össze. - támaszkodik az osztályfőnökök információira, az egyes gyermekekre vonatkozóan megtervezik közös eljárásaikat, értékelik tapasztalataikat, - a tanulók életszemléletének formálása, az osztályfőnök, tanár, szülő együttműködésével folyamatos családgondozást végez, - figyelemmel kíséri a gyermekek ellátottságát, ápoltságát, - felméri a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulók helyzetét, nyilvántartásba veszi őket, és elkészíti a szükséges dokumentumokat, - rendszeres munkakapcsolatot tart a polgármesteri hivatal gyámügyi előadójával, a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával - családi támogatást, hivatalos eljárást kezdeményez. - koordinálja a prevenciós tevékenységet, - elvégzi a segélyezéssel kapcsolatos ügyintézést, - feltárja a veszélyeztető tényezőket, - szükség esetén intézkedéseket kezdeményez. 3. Gyermekvédelmi tevékenységünk pedagógiai eszközei: A tanuló fokozott és gyakori a veszélyeztetettség okára tekintettel levő megfigyelése. 17

18 A szülőkkel való találkozás gyakoribb kezdeményezése, a problémák feltárása, meggyőzése. Szükség esetén a tanulószobai vagy napközis ellátás kezdeményezése. A hátrányos és veszélyeztetett helyzet gyakran személyiségfejlődési, magatartási szélsőségekkel, tanulási nehézségekkel jár együtt. Egyéni foglalkozás, felzárkóztatás az esetek többségében nélkülözhetetlen követelmény. Felvilágosító munkával pl.: szülői értekezlet, családlátogatás, fogadóóra, spontán találkozások a megelőzést tekintjük kiemelkedő feladatunknak. A pszichés károsodások, a szenvedélybetegségek kialakulásának, a gyermekbűnözés megelőzésére, a gyermekek és szülők részére is felvilágosító előadásokat szervezünk. Gondoskodunk arról, hogy az elsősorban anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermekek ne sérüljenek olyan iskolai rendezvények (pl.: tanulmányi kirándulás, tan- könyv, stb.) esetén, amikor a család pénzbeli hozzájárulásával is számolunk. 4. Drog- és bűnmegelőzés : Az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott a pubertáskor személyiségérési harmóniája. A serdülés folyamata időben elhúzódó lett. Ezt igen gyakran a depreszszió, az agresszivitás a pozitív példaképek hiánya jellemzi. A legnagyobb probléma a sokszor áthidalhatatlannak látszó ellentmondás és távolság a serdülő és a felnőtt korosztály között az élet értelmét, célját illetően. Ez a negatív világjelenség a serdülők személyiségfejlődéséhez szükséges alapvető feltételek (család, iskola, egészség) működési problémáiból táplálkozik. Ezek a tényezők a fiatalok dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztáshoz vezetnek, és a bűnözést is serkentik. Ezért játszik kiemelt szerepet az iskola egész pedagógiai tevékenységében az egészséges életmódra nevelés, a prevenció. Célunk, a diákok ismerjék fel, hogy az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a kábítószerfogyasztás az egészséget veszélyeztetik. Ennek érdekében a tanulók személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése a cél, amely képessé teszi őket a helyes ítéletalkotásra, a negatív jelenségek elutasítására. Kapcsolat a szakszolgálati intézményekkel Polgármesteri Hivatal Gyermekjóléti Szolgálata ÁNTSZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály Ifjúsági Csoportja Megyei, Járási Kormányhivatal Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 1. Úgy gondoljuk, hogy a tanulási kudarcok okai igen szerteágazók lehetnek. Eredménye pedig mindig a tanuló jelentős lemaradása. Így elsődleges feladatunknak az okok felderítését, majd a megelőzést tartjuk. 2. Az elmaradás egyik jellegzetes oka a képességekben keresendő. Az emiatt hátrányba került tanulók részére: - Tanítási órákon lehetőséget biztosítunk a felzárkóztatásra. - Rendszeres felzárkóztató foglalkozásokat (fejlesztéseket) szervezünk. Az alsó tagozatban az osztályhoz rendelt órakerettel, a felsőben az igényeknek megfelelően változó órakerettel. A felzárkóztatás tartalma: a tanulást elősegítő képességek fejlesztése (olvasás, matematikai alapműveletek). - A beszédhibák kiküszöbölését, valamint a dyslexia ártalmainak csökkentését, szakképzett logopédus és beszédfejlesztő pedagógus végzi. 18

19 - A sajátos nevelési igényű tanulók részére egyéni illetve kiscsoportos fejlesztést biztosítunk. - Igénybe vesszük a pedagógiai tanácsadó intézetek (pl.: nevelési tanácsadó) diagnosztizáló és javaslattevő tevékenységét. Törekszünk a helyben lebonyolított szűrővizsgálatokra. 3. Az egyéb okokra visszavezethető okok összetettek, valószínűsíthető kapcsolatuk, a hátrányos helyzettel vagy veszélyeztetettséggel, a szociális vagy a szocializáció hiányával. 4. A pszichés okok miatt bekövetkező lemaradások kezelését enyhébb esetben testületi összefogással, súlyosabb esetben szakemberek igénybevételével tervezzük. 5. A tanulási nehézségek, kudarcok jelentkezése esetén alapvetőnek tekintjük a szülővel történő együttműködést A tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztése 1. Felvállaljuk a községben élő tanulásban akadályozott gyermekek részleges fejlesztését. 2. Részletesen kidolgozzuk a tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztésének szervezeti formáit és speciális programját. (Ezt az 1. sz. melléklet: A tanulásban akadályozott tanulók fejlesztésének programja tartalmazza.) Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 1. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységünkkel a tanulók esélyegyenlőtlenségét kívánjuk enyhíteni. Szükségesnek tartjuk a területre vonatkozó naprakész információk meglétét, ezért rendszeresen felhasználjuk a gyermekvédelemi rendszerünk működésének eredményeit, folyamatos megfigyeléseket végzünk, tájékozódunk a tanulók körülményeiről. 2. Ha tudomásunkra jut, hogy valamelyik gyermek folyamatos étkeztetése vagy egyéb alapvető ellátása nem biztosított, intézkedéseket teszünk ennek megoldására. (Az intézkedés lehet: a család körülményeinek feltárása, napközis vagy menzás elhelyezés, önkormányzati segítség, esetleg anyagi támogatás igénylése.) 3. Minden körülmények között biztosítjuk, hogy a gyermek étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) még akkor is biztosított legyen, ha szülője erről nem gondoskodik. Állami gondoskodásba vételre csak akkor teszünk javaslatot, ha pedagógiai és családgondozó tevékenységünkkel sem érjük el, hogy a gyermek folyamatos ellátása és nevelése biztosított legyen. 4. Elősegítjük, és a gyermekek körében szorgalmazzuk, hogy ismerjék meg, és éljenek azokkal a kulturális és technikai lehetőségekkel, amelyeket családjuk nem, de intézményünk kínálni tud (könyvtár, művelődési otthon, iskolai kommunikáció lehetőségek, stb.) 5. Motiváljuk a szülőket, hogy szociális gondjaik enyhítésére vegyék igénybe napközisés tanulószobai szolgáltatásunkat. 6. A gyermekét elhanyagoló szülők feladataiból az átlagosnál többet vállalunk át az alábbi területeken: pályaválasztás előkészítése és lebonyolítása, a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos eljárásokban, kirándulások, táborok előkészítésében, a helyi, regionális és országos támogatások megszervezésében. 7. A szülők körében folytatott felvilágosító tevékenységünkkel elsősorban az adott 19

20 körbe tartozó szülők felelősségét kívánjuk erősíteni. 8. A szociálisan rászorult családok gyermekük tankönyveinek beszerzéséhez állami támogatásból származó anyagi támogatást kapnak A tanulás tanítása Iskolánk alapfeladatának tekintjük a tanulás tanítását. Valljuk, hogy elemeinek legnagyobb része tanítható. Tantárgytól függetlenül a következő elemeket erősítjük: - Az érdeklődés felkeltése az egyes tantárgyak iránt, - A tananyag szerkezetének, lényeges elemeinek tudatosítása, - A tanulási önállóság fejlesztése (megfelelő feltételek biztosítása, tervezés, - A hatékony tanulási módszerek gyakoroltatása, - Kiegészítő eszközök (könyv, könyvtár, digitális technika) felhasználásának elősegítése, - Az önálló ismeretszerzés megalapozása A tanulás tanításában kiemelt szerepet szánunk az egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásoknak, a napközinek és a tanulószobának Gazdasági nevelés: Az életkori sajátosságok figyelembevételével érzékeltetni kell a gazdasági élet és az egyén életének összefüggéseit, a pénz, a munka, a vállalkozás, az egészséges kockázatvállalás szerepét és értelmét. Többnyire játékos jellegű módszerek választása indokolt A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőoktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A pedagógiai programban szereplő, átlagostól eltérő tevékenységekhez megfelelő eszközökkel rendelkezünk Általános iskolai oktatás A nagyobb létszámot igénylő projektekhez, rendezvényekhez rendelkezésünkre áll egy nagyméretű, színpaddal, jó minőségű hangosítással felszerelt, a tevékenység igényeinek megfelelően átalakítható közösségi terem egy 200 m² alapterületű tornaterem, szabadtéri rendezvényhez, az iskola udvarán egy állandó színpad, a szomszéd telken levő szabványos labdarúgó- és kézilabda pálya öltözőkkel. (Az öltözők egyéb közösségi célra is használhatók.) A differenciálást, kiscsoportos és egyéni foglalkozásokhoz rendelkezésünkre áll kisméretű foglalkoztatási helyiség, az alsó tagozatos tantermekben elhelyezett egy-egy számítógép, fejlesztést célzó szoftverekkel, a számítógép terem (23 munkahely internet-eléréssel, többek között fejlesztést szolgáló szoftverekkel, digitális táblával) 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben