Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére"

Átírás

1 Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére János I. Tóth (SZTE BTK Filozófia Tsz) BEVEZETÉS Kelet-Európában a környezeti biztonság alacsonyabb mint Nyugat-Európában, amelynek alapvetı oka a kulturális fejlıdés különbözısége. Jól ismert, hogy Kelet-Európában az emberek kevésbé törvénytisztelık, alacsonyabb a környezeti tudatosságuk, a környezetvédelmi szervezetek gyengébbek, és általában a civil szféra kevésbé fontos, mint nyugat-európában. Ezeket a különbségeket minimalizálni kell az Európai Unió keleti és nyugati fele között., de gyors változásra nincs lehetıség ezen a téren. Ezért lenne szükség olyan speciális lépésekre, amelyek segítségével ebben a régióban is növelhetı a környezeti biztonság. Tanulmányomban ezeket a kérdéseket a nagybányai cianid szennyezés példáján szeretném tanulmányozni. Itt szeretném megjegyezni, hogy a (helyi) környezet védelme nemcsak az Európai Unió keleti felén jelent problémát, hanem általában a harmadik világban is. Ezért a fenti javaslatok nemcsak a Kelet-Európai országok, hanem általában a fejlıdı világ szempontjából is relevánsak. 1. AZ AURUL SA ÁLTAL OKOZOTT CIANID SZENNYEZÉS RÖVID LEÍRÁSA január 31-én egy nyitott cianid tároló, amelyet ausztrál-román aranybányászattal foglalkozó vegyes vállalat, az Aurul SA használt átszakadt. Hatalmas mennyiségő ( tonna) ciánnal szennyezet víz jutott Zazar patakba, a Szamos és Tisza folyókba majd végül a Duna alsó szakaszába. A 150 km hosszú szennyezett dugó négy hét alatt 1950 km utat tett meg, Románián, Magyarországon, Jugoszlávián, Bulgárián keresztül, míg elérte a fekete tengert, ezalatt elpusztított 1000 km-nyi folyó ökoszisztémát. 1 A Greenpeace 2002 júniusában a szennyezéssel kapcsolatban a következı ket írja. A magyar kormány pert indított az Esmeralda/Aurul (Taransgold) jogutódja ellen, annak érdekében, hogy kompenzálja Magyarországot fıleg a természet pusztulásából fakadó 28 milliárd forintos (105 millió USA $) veszteségért. Az eset kapcsán a Román kormányzat vádat emelt a Transgold ellen április 24-én a kolozsvári bíróság kimondta, hogy a balesetet vis major okozta. Tény, hogy a környéken az esemény elıtt súlyos esızések voltak, ahogy minden évben. Másrészrıl, egy szakértı a bíróságon kijelentette, hogy a tározót a helyi idıjárási viszonyok figyelembevétele nélkül tervezték meg és mőködtették. A bírósági döntéssel szemben nincs fellebbezési lehetıség. Honlapján a Magyar Kormány felhívja a figyelmet a határon átnyúló szennyezések jobb nemzetközi szabályozására. Esmeralda csıdeljárást kezdeményezett önmagával szemben. Egy új társaság, az ausztrál-román Transgold SA lépett a helyébe és folytatta ugyanazt a tevékenységet figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a romániai hatóságok még nem adták meg a végsı engedélyt. Ahelyet, hogy elkezdték volna megtisztítani a szennyezett talajt a tevékenységük környékén, a társasság földet vásárolt. A tározót körülvette egy második tározóval, és kijelentett hogy ez a lépés a jövıben megakadályozza a hasonló balesetek bekövetkezését. 2 Összességében a magyar állam saját számításai szerint 105 millió dolláros kárt 3 szenvedett, a cianid szennyezés következtében. 4 Ez az összeg két részbıl áll, a nagyobbik rész volt az ökológiai kár, míg a kisebbik rész (14,5-16,5 millió USA$ 5 ) volt a direkt gazdasági kár. Ez az összeg nem tartalmazza a magán emberek (halászok, vendéglátósok) kárait, amelye eléri a 7-10 millió USA$ 6. A szennyezı cég mőködését leállították, de fél évvel késıbb újraindulhatott néhány környezeti intézkedést követıen November 29-én a kolozsvári 1

2 bíróság visszautasította azt a Magyar követelést, hogy a Magyar állam kerüljön fel a Transgols SA hitelezıinek a listájára. 7 Így az esély, hogy a magyarállam kártérítésben részesüljön jelentısen csökkent. 8 A következı táblázatban megpróbálom összefoglalni az Aurul SA vállalkozásának néhány fontosabb közgazdasági vonatkozását. Szempontok A beruházás gazdasági sajátosságai A cég neve Aurul (késıbb Transgold) SA A projekt kezdete A mőködési engedély megszerzése 1999 május 10 A bányászat várható ideje Arany esetében: 9,68 év, ezüst esetében: 7,83 év A feldolgozott meddı mennyiség 2,5 millió tonna/év 11 és 22,5 millió tonna 12 egy évben illetve a projekt egész idıtartalma alatt A kibányászott arany mennyisége uncia/év (1,6 tonna/év) és uncia egy évben illetve a projekt egész (15,5t) 13 idıtartalma alatt A kibányászott ezüst mennyisége egy évben illetve a projekt egész idıtartalma alatt A beruházás teljes költsége 28,2 millió USD 15 A bankkölcsön értéke A várható átlagos eladási ár, termelési költség és profit egy uncia arany esetében A kibányászott aranyból származó profit értéke egy évben illetve a projekt egész idıtartalma alatt A várható profit értéke egy évben illetve a projekt egész idıtartalma alatt uncia/év (8,7 tonna/év) és 2,2 millió uncia (68,2 tonna) 14 Összességében 17 millió USD, amelyet az angol NM Rothschild Australia Ltd és a német Dresdner Kleinwort Benson bank biztosított Sorrendben: 300 USD/uncia, 210 USD/uncia 16 (más források szerint 180 USD/uncia 17 ) 90 USD/uncia USD/év (= uncia/év * $90) UDS (=9,68 év * USD/év) 19 5 millió USD/év és 48 millió USD 1. táblázat. Az Aurul SA tevékenységének gazdasági vonatkozásai 2. TÁRSADALMI SZEMPONTBÓL KÁROS VÁLLALKOZÁSOK Közgazdasági szempontból az Aurul SA által okozott környezetszennyezés negatív externáliának tekinthetı. Ez a fogalom a környezeti közgazdaságtan egyik központi kategóriája. 20 Externalitásról beszélhetünk, ha a kérdéses gazdasági aktivitás olyan résztvevıt (harmadik személyt) is érint, aki nem vesz részt a piaci tranzakcióban. 21 Negatív externália esetében azzal a súlyos problémával kell szembe nézni, hogy a gazdasági tevékenységbıl származó hátrányokat az ún. nem-gazdasági szereplık (pl. helyi lakosság, jövı generáció, természeti környezet) szenvedi el, miközben a gazdasági tevékenységbıl származó elınyöket a gazdasági szereplık élvezik (pl. tulajdonos, vezetés, munkás, fogyasztó). Az externalitás kérdése elıször Alfred Marshall: "Gazdaság alapelvei" c. mővében mint külsı költségek és hasznok jelenik meg. Bár a közgazdaságtan elmélete azóta ezt a kérdést elmélyülten elemzi (Arthur C. Pigou, Ronald Coase), a gazdasági gyakorlat ezt hallgatólagosan még mindig másodlagos kérdésnek tekinti. 22 Kétségtelen a múltban éppen a technika korlátozott volta miatt az emberi tevékenység, s így az ember gazdasági 2

3 tevékenysége is sokkal korlátozotabb hatássokkal rendelkezett. Ezt Hans Jonas a következıképpen fogalmazza meg. [A múltban] A jó és a rossz, amire a cselekvésnek ügyelnie kellett, a cselekvés közelében volt, vagy magában a gyakorlatba, vagy annak közvetlen hatósugarában, és nem hosszú távú tervezésen múlott. A céloknak ez a közelsége vonatkozott mind az idıre, mind a térre. Az akció hatékony sugara kicsiny volt, az elırelátás, a cél és kiszámíthatóság szempontjából vett idıszak rövid, a körülmények ellenırzése korlátozott.... A hosszú távú következményeket a véletlenre, a sorsra vagy a gondviselésre bízták. Az etikának így az volt a dolga, hogy az itt és most-tal törıdjön, olyan alkalmakkal, amilyenek emberek között támadnak, a magán- és a közélet ismétlıdı tipikus helyzeteivel. 23 A technológia hatóképessége jelentısen megnıtt és olyan embereket is érint, akik térben (pl. más országokban) vagy idıben (pl. következı generációk) távol élnek. Ezért a közgazdaságnak sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítania ezekre a negatív hatásokra, amelyeket a közgazdasági terminológia negatív externáliaként határoz meg. Ma már komolyan számolnunk kell azzal a lehetıséggel, hogy a nem-gazdasági mechanizmusokon keresztül érvényesülı negatív externáliákból származó hosszutávú társadalmi vesztességek meghaladhatják a gazdasági (döntıen piaci) hatásokon keresztül érvényesülı azonnali elınyöket. Véleményem szerint éles különbséget lehet és kell tenni egy vállalkozás gazdasági és társadalmi hatásai között, ahol az utóbbi fogalom nemcsak a gazdasági, hanem minden egyébb hatást is magába foglal. Nagy általánosságban tehát egy vállalkozás nemcsak gazdasági szempontból lehet nyereséges, nulszaldos vagy veszteséges, hanem társadalmi szempontból is. Így minden vállalkozás ebbıl a szempontból a következı 9 kategória valamelyikébe tartozhat. Vállalkozás tipusa // megítélés szempontja Társadalmi nézıpont Gazdasági nézıpont Pusztán gazdasági szempontból ez a Társadalmi szempontból az ilyen vállakozás: vállalkozás A típus + (hasznos) + (nyereséges) fejlıdik Létezzen B típus + (hasznos) 0 (non-profit) stagnál Létezzen C típus + (hasznos) (veszteséges) hanyatlik Létezzen D típus 0 (közömbös) + (nyereséges) fejlıdik Közömbös E típus 0 (közömbös) 0 (non-profit) stagnál Közömbös F típus 0 (közömbös) (veszteséges) hanyatlik Közömbös G típus (káros) + (nyereséges) fejlıdik Ne létezzen H típus (káros) 0 (non-profit) stagnál Ne létezzen I típus (káros) (veszteséges) hanyatlik Ne létezzen 2. táblázat. Egy vállalkozás lehetséges társadalmi és gazdasági hatásainak az áttekintése. Számonra úgy tőnik, hogy miközben a modern társadalom tisztában van azzal, hogy léteznek társadalmi szempontból hasznos vállalkozások, amelyek piaci szempontból nem feltétlenül nyereségesek (B és C tipusú vállalkozások), s amelyeket éppen ezért nemgazdasági eszközökkel kell támogatni, addig nincs tisztában azzal, hogy léteznek társadalmi szempontból káros válalkozások, amelyek piaci szempontból nem feltétlenül vesztességesek (G és H tipusú vállalkozások), amelyek kialakulását társadalmi eszközökkel kell megakadályozni. Jelenlegi körülmények között a G tipusú vállalkozások biztos, míg a H tipusú vállalkozások gyakran létrejönnek és hatalmas társadalmi károkat okoznak. Paradoxnak tőnik, de pusztán a fogalmak meghatározásából is következik, hogy minnél 3

4 nagyobb társadalmi kárt okoznak ezek a vállalkozások kialakulásuk annál biztosabb a jelenlegi feltételek mellett. Ugyanis ezen a vállalkozásoknak a létrejötte mögött annál nagyobb motivációs erı húzódik meg, minél nagyobb gazdasági nyereséget igérnek a gazdasági szereplık számára. Ebben az esetben pedig ez egyben azt is jelenti, hogy gazdasági hasznonnak nagyobb (G tipusú vállalkozások), vagy legalább akkorra (H tipusú vállalkozások) társadalmi kárral és kockázattal kell együttjárnia. Triviálisan a G tipusú vállalkozások körébe sorlható a dohányipar minden egyes vállalkozása. Nyilvánvaló ugyanis, hogy egy dolog, hogy egy vállalkozás ebben a vertikumban pusztán gazdasági szempontból éppen akkor nyereséges, s egy másik dolog, hogy a dohányzásból késıbb hatalmas társadalmi (döntıen egészségügyi) költségek származnak. Ebbıl persze nem az következik, hogy azonnal be kellene tiltani az egész dohányipart, de az mindenképpen, hogy tudatában kell lenni ennek a problémának, s megfelelı választ kell kerersni rá. Ugyanez a helyzet az alkohol vagy a kézifegyverek iparágában tevékenykedı vállalkozásokkal is. Világos, hogy ezekben az iparágakban tevékenykedı cégek óriási tátradalmi kárt tudnak okozni, ezért ezeket társadalmi szempontból is szabályozni kell. Eddig azonban úgy tünt, hogy a G és H tipusú vállalkozások többnyire csak ezekben a speciális iparágakban alakulnak ki. Az Aurul SA példája azonban az mutatja, hogy a G tipusú vállalkozások kialakulhatnak a természeti tıke hasznosítása során is. Világosan belátható, hogy az Aurul SA tevékenysége esetében éles különbség tehetı a társadalmi és a gazdasági következmények között. Társadalmi szempontból az Aurul SA által okozott szennyezés kb. 1,5 millió ember életét érintette kisebb vagy nagyobb mértékben. A ciános zagy kiömlése összesen 109 millió dolláros kárt okozott Magyar Államnak, s még 3 millió dollárt tett ki a turizmusból és halászatból élık magánjellegő kárai. Ezzel szemben pusztán gazdasági szempontból a vállalkozás határozottan nyereséges volt, hiszen évente 5 millió dollár profittal járt volna a befektetık számára, s persze az üzem néhány tucat embernek munkát adott, az államnak illetve a régiónak adót fizetett stb. 24 Ezen a ponton felmerülhet egy technikai nehézség is. Ugyanis nehéz összehasonlítani azokat a gazdasági hatásokat, amelyek pénzben kifejezhetık és a többé-vagy kevésbé elıre kalkulálhatók, azokkal a nem gazdasági hatásokkal, amelyek nem (vagy legalábbis nem minden esetben) számolhatók el pénzben és bekövetkezésük is csak esetleges. Ez a technikai nehézség azonban nem akadályozhatja meg a probléma elvi tisztázását, nevezetsen, hogy ma már a legtöbb gazdasági tevékenységnek vannak hosszútávú nem-gazdasági következményei is, amelyek esetenkét sokkal fontosabbak, mint az azonnali gazdasági hatásai. Mindenestre úgy tőnik, hogy a társadalom és a gazdaság vezetıi nincsenek tisztában (vagy figyelmen kívül hagyják) azt a tényt, hogy ilyen típusú vállalkozások létezhetnek. pedig bármilyen tıke (legyen az természeti vagy társalmi) hazsnosítása során felmerülhet ez a probléma. Feltehetıen ennek a következménye az is, hogy Magyarország, de más posztszocialista országok átalakítása (jelesül a privatizáció) során legális körülmények között (tehát nem korrupció eredményeként), hatalmas vagyonveszteségek következtek be. Ezért a környezeti biztonság és általában a társadalmi jólét fejlesztése szempontjából az egyik leghatékonyabb lépés az lenne, ha (i) a társadalom szembe nézne és megoldást keresne a G és H tipusú vállalkozások problémájára. 3. KÖRNYEZETI KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ KÖTELEZİ BIZTOSÍTÁS A környezetszennyezés esetenként nem egyszerő emberi vagy technológiai hiba eredménye, ami bármikor megtörténhet, hanem gyakran racionális költség-haszon kalkuláció eredménye. Hiszen a szennyezés bekövetkezése gyakran nem teljesen biztos, hanem csak egy meghatározott valószínőséggel lehet elıre jelezni; továbbá a szennyezést követı kártérítési kötelezettség alól is gyakran (bizonyos valószínőséggel) ki lehet bujni. Mindezek a tényezık 4

5 függetlenek egymástól, következésképpen a kártérítési fizetés valószínősége matematikailag eléggé alacsony. Ezért a cégek számára racionálisabb vállalni a szennyezés kockázatát, mint hogy a biztonságot növelı beruházásokat kezdeményezni. Ezeket a tényezıket figyelembe véve, nem véletlen, hogy a könnyezeti katasztrófák olyan gyakran bekövetkeznek a világban, hiszen a piaci érdekek és feltételek arra ösztönzik a cégeket, hogy minél nagyobb környezeti kockázatot vállaljanak. A környezetvédık is emlékeztetnek bennünket arra, hogy a cégeknek gyakran olcsóbb vállalni ezeket a kockázatokat, mint a környezetvédelem érdekében beruházni. A társadalmaknak természetesen számos eszközzel rendelkezik, amellyel rákényszerítheti a cégeket arra, hogy betartsák a környezetvédelmi törvényeket: a megfelelıen megfogalmazott szabályok, a szabálytörık kemény megbüntetése: A kötelezı biztosítás szintén egy módja lehet ennek. A cianid szennyezést követıen a kártérítésre irányuló jogi akciók eredménye felhívja a figyelmet arra, a tényre, hogy a szennyezı fizet elv különösen gyenge hatékonysággal érvényesül azokban az esetekben, amelyek különbözı országokat érintenek. Ezt jól mutatja az a tény is, hogy a külföldi károsult (a magyar állam és magán személyek) a szennyezı fizet elvet még az Aurul/ Transgold SA nyilvánvaló esetében sem tudták eddig, sıt a jogi fejlemények arra utalnak, hogy a jövıben sem fogják tudni érvényesíteni. Ez a probléma enyhithetı lenne, ha a környezetvédelmi szempontból kockázatos tevékenységet folytató befektetıket rá lehetne kényszeríteni egy a természet illetve a civileket védı speciális biztosításra. Ily módon, egy katasztrófa esetében a biztosító társaság azonnal kártérítésben részesíthetné a károsultakat. Ennek szükségességét az Aurul SA esete is mutatja. Ennek az alternatív megoldásnak egy további elınye lenne, hogy a biztosító társaság megfelelı nyomást gyakorolhatna a társaságokra, hogy csökkentsék a környezeti veszélyeket. Svéd és a Finn környezeti károk biztosítása (Environmental Damages Insurances, EDI) egy ilyen érdekes biztonsági mechanizmus. Mindkét országban a kötelezı biztosítás biztosítja a kártérítést az olyan események esetében, ahol a felelıs fél fizetésképtelen, amikor az okozott kár követelése szokásjog alapján eleve kizárt vagy amikor a kár forrása ismeretlen maradt. Lényeges, hogy az EDI csak, akkor ad kártérítést harmadik személynek ha annak kártérítésére nem kerülne sor a biztosított fizetésképtelensége miatt. Ez nem felelısség biztosítás. Ezért nem tekinthetı úgy mint egy közvetlen (direkt) biztosítás, amely az ismeretlen harmadik fél elınyére kötettik. Az EDI nem védi magát a biztosítottat a felelısségvállalás alól. A biztosítottnak nem lehetnek követelései a biztosítóval szemben. 25 (ii) Így önmagában a környezeti károkra vonatkozó kötelezı biztosítás rendszerének a bevezetése az Európai Unióban önmagában erısítené a környezeti biztonságot. Sajnos az Aurul SA-nak csak olyan biztosítása volt, amely a román állampolgárok terjedt ki. Azonban a Magyar állampolgárok is jelentıs károkat szenvedtek el az Aurul SA által okozott cianid szennyezıdés következtében. Ezért az Európai Unió összes lakosságra kiterjedı kötelezı biztosítási rendszer nemcsaka régióban, hanem az Európai Únió egész területén növelné a környezeti biztonságot. 4. A HITELEZİ BANKOK KÖVETELÉSEIT SOROLJUK HÁTRÉBB Kelet-Európában tıke szegény régiójában a nagy beruházások szinte mindig külföldi hitelezı bankok segítségével valósulnak meg. Az Aurul SA esetében a beruházás összegét egyrészt az Aurul 11,2 millió dolláros tıkéje másrészt az angol Rothschild és a német Dresdner Kleinwort bankok 17 millió dolláros bankkölcsöne finanszírozta. 26 A jelenlegi rendszer a hitelezı bankok számára túlságosan is elınyös. Rendes körülmények között a bankok kamatostul visszakapják a pénzüket. Abban az esetben ha valamilyen váratlan esemény következtében a vállalkozás csıdbe megy, akkor a bankok kárpótlására a helyi károsultak elıtt kerül sor. (Ez a kárpótlási rend nyilvánvalóan arra a hallgatólagos elıfeltevésre épül, hogy a hitelezı bankokat semmilyen mértékő felelısség sem terheli az általa finanszírozott cég 5

6 tevékenységekért. Ha a hitelezı bank bármilyen mértékben is felelıs lenne, akkor nemcsak azt jelentené, hogy ki kellene zárni azok sorából, akik kártérítésben részesülhetnek, hanem ıt magát kellene kártérítés fizetésére kötelezni.) A jelenlegi gyakorlat nemcsak igazságtalan, hanem a környezeti biztonság szempontjából is elınytelen. (iii) Véleményem szerint a hitelezı bankok kártérítésére csak a helyi áldozatok akiket elsıként kellene kompenzálni után kerülhetne sor. Ez az egyszerő változtatás mind a környezeti biztonság, mind a társadalmi igazságosság szempontjából elınyös lenne. Hiszen ebben az esetben a bankok jobban megfontolnák, hogy a környezeti szempontból kockázatos vállalkozásokat finanszírozzák-e, továbbá jelentısebb nyomást fejtenének ki, hogy a cég a környezetvédelmi szempontból is biztonságosabban mőködjön. Ez a változtatás összhangban lenne a társadalmi igazságossággal is, hiszen a helyi lakosság semmilyen mértékben sem tekinthetı felelısnek a környezet szennyezésért. IRODALOMJEGYZÉK 1 Tisza Cyanide Spill. WWF Hungary Programme Office. 2 Mining case <http://archive.greenpeace.org/earthsummit/docs/corpcrimes_3of3.pdf >p.7, milliárd Ft. 4 MTI Budapest, ,5-4,6 milliárd Ft milliárd Ft. 7 Erdélyi krónika AND hírtv < Népszabadság , 2. o. 10 Népszabadság , 2. o. 11 Ciánszennyezés Baia Mare-n, Paul Csagoly (ed). Budapest, 2000 Június, Regionális Környezetvédelmi Központ (REC), [A magyar kiadás a már idézett angol nyelvő kiadáson alapult (BMTFR). AND Népszabadság , 2. o. EU Parlament: környezetvédelmi könnyítés nincs 12 Népszabadság Online május Ciánszennyezés Nagybányán, REC. AND Népszabadság ; 2.o. 14 Ciánszennyezés Nagybányán, REC. AND Népszabadság ; 2.o. 15 Vasárnapi Mai Nap Vizválasztó, AND Világgazdaság Aurul környezetvédelmi vállalkozás? Figyelı január 13. Verespatak: levélváltás aranyügyben 18 Az egy év alatt ( uncia) kinyert arany szorozva az egy uncia aranyra esı várható profittal ($300-$210= $90). 19 Az aranybányászat várható idıtartalma (9,69 év) szorozva az aranybányászatból származó éves profittal ( USD) A közgazdászok gyakran feltételezik, hogy társadalmi szinten a pozitív és negative externáliák kiegyenlítik egymást, és hogy a magőán szektorban az externalitás elhanyagolható jelentıségő Hans Jonas. Az emberi cselekvés megváltozott természete 146.o. in Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Osiris Kiadó Budapest, János I. Tóth: Tiszai ciánszennyezés, Szeged, 2002 p Economic Commission for Europe. Meeting of the parties to the convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes Vasárnapi Mai Nap Vizválasztó AND Világgazdaság Aurul környezetvédelmi vállalkozás? 6

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János Napjainkban a jövıért és a természetért való aggodalom az etikus viselkedéssel kapcsolatban is új szempontokat állított elıtérbe. A bioetikus V. Potter

Részletesebben

A TISZAI CIÁNSZENNYEZÉS

A TISZAI CIÁNSZENNYEZÉS TÓTH I. JÁNOS: A TISZAI CIÁNSZENNYEZÉS Rendszerszemléletű elemzés Szerzői kiadás, Szeged, 2002 Kocsis Tibor fotóriportjával Lektorálta: Dr. Ilosvay György A 2000 telén bekövetkező cianid- és nehézfémszennyezések

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése 11 A kiindulópont: gazdaságirányítási válság Magyarországon mindenekelıtt gazdaságirányítási válság van. A gazdaság súlyos zavarai, gyenge teljesítménye, a fejlett világtól való folyamatos és gyorsuló

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

SZAKMAI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSOK PIACÁNAK SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON

SZAKMAI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSOK PIACÁNAK SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON SZAKMAI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSOK PIACÁNAK SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/2011. SZ. PÁLYÁZATÁNAK KERETÉBEN Feladat: A pályázat keretében a GVH VKK

Részletesebben

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai a GDP-n túl a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosi Hivatala 2010. Bevezetı Jó indikátorrendszer nélkül a társadalom nem tudja, hogy merre tart. Ennél talán

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz Iustum Aequum Salutare III. 2007/3. 215 224. Jog és felelõsség szimpózium a PPKE JÁK Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájában (2006. november) A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN doktorandusz

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Nemzeti bajnokok teremtése Magyarországon A verseny és a versenyképesség kapcsolata - összehasonlító vállalati esettanulmányok

Nemzeti bajnokok teremtése Magyarországon A verseny és a versenyképesség kapcsolata - összehasonlító vállalati esettanulmányok Pénzügykutató Zrt. Nemzeti bajnokok teremtése Magyarországon A verseny és a versenyképesség kapcsolata - összehasonlító vállalati esettanulmányok A VKK/5/2006 támogatási szerzıdés záró tanulmánya (A versenyt

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK

VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK Budapesti Gazdasági Fıiskola Külkereskedelmi Fıiskolai Kar Szakdiplomácia Szakirányú Továbbképzés SZAKDOLGOZAT VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 ısz)

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 ısz) DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 ısz) KÖRNYEZETI FELELİSSÉG, KÁRELHÁRÍTÁS ÉS FINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ RENDSZERÉBEN JUNG KATALIN SZILVIA

Részletesebben

Offshore számlák megadóztatása. A feltörekvı országok és az offshore számlák megadóztatása TJN blog, 2013. május 3. Írta: Nicholas Shaxson

Offshore számlák megadóztatása. A feltörekvı országok és az offshore számlák megadóztatása TJN blog, 2013. május 3. Írta: Nicholas Shaxson A pénzügyi biztonság hírlevele III. évf. Május Hírek, elemzések Botrányos európai adórés Jelentés az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelemrıl (2013/2060(INI)) Európai Parlament,

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG ÉS ETIKA

FENNTARTHATÓSÁG ÉS ETIKA FENNTARTHATÓSÁG ÉS ETIKA Tóth I. János (SZTE Filozófia Tanszék, habilitált docens) 1. KÖRNYEZETETIKA ÉS A NYUGATI GONDOLKODÁS A környezeti etika az a diszciplína, amely az embernek a természeti (nem-humán)

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban

Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezetı: Benczes István, Dr. habil. egyetemi docens A bíráló

Részletesebben

Készítette: Muraközy Balázs és Valentiny Pál MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. május

Készítette: Muraközy Balázs és Valentiny Pál MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. május Az állami szabályozás alternatívái Készítette: Muraközy Balázs és Valentiny Pál MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. május Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Definíciós kérdések és az alternatívák

Részletesebben