Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére"

Átírás

1 Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére János I. Tóth (SZTE BTK Filozófia Tsz) BEVEZETÉS Kelet-Európában a környezeti biztonság alacsonyabb mint Nyugat-Európában, amelynek alapvetı oka a kulturális fejlıdés különbözısége. Jól ismert, hogy Kelet-Európában az emberek kevésbé törvénytisztelık, alacsonyabb a környezeti tudatosságuk, a környezetvédelmi szervezetek gyengébbek, és általában a civil szféra kevésbé fontos, mint nyugat-európában. Ezeket a különbségeket minimalizálni kell az Európai Unió keleti és nyugati fele között., de gyors változásra nincs lehetıség ezen a téren. Ezért lenne szükség olyan speciális lépésekre, amelyek segítségével ebben a régióban is növelhetı a környezeti biztonság. Tanulmányomban ezeket a kérdéseket a nagybányai cianid szennyezés példáján szeretném tanulmányozni. Itt szeretném megjegyezni, hogy a (helyi) környezet védelme nemcsak az Európai Unió keleti felén jelent problémát, hanem általában a harmadik világban is. Ezért a fenti javaslatok nemcsak a Kelet-Európai országok, hanem általában a fejlıdı világ szempontjából is relevánsak. 1. AZ AURUL SA ÁLTAL OKOZOTT CIANID SZENNYEZÉS RÖVID LEÍRÁSA január 31-én egy nyitott cianid tároló, amelyet ausztrál-román aranybányászattal foglalkozó vegyes vállalat, az Aurul SA használt átszakadt. Hatalmas mennyiségő ( tonna) ciánnal szennyezet víz jutott Zazar patakba, a Szamos és Tisza folyókba majd végül a Duna alsó szakaszába. A 150 km hosszú szennyezett dugó négy hét alatt 1950 km utat tett meg, Románián, Magyarországon, Jugoszlávián, Bulgárián keresztül, míg elérte a fekete tengert, ezalatt elpusztított 1000 km-nyi folyó ökoszisztémát. 1 A Greenpeace 2002 júniusában a szennyezéssel kapcsolatban a következı ket írja. A magyar kormány pert indított az Esmeralda/Aurul (Taransgold) jogutódja ellen, annak érdekében, hogy kompenzálja Magyarországot fıleg a természet pusztulásából fakadó 28 milliárd forintos (105 millió USA $) veszteségért. Az eset kapcsán a Román kormányzat vádat emelt a Transgold ellen április 24-én a kolozsvári bíróság kimondta, hogy a balesetet vis major okozta. Tény, hogy a környéken az esemény elıtt súlyos esızések voltak, ahogy minden évben. Másrészrıl, egy szakértı a bíróságon kijelentette, hogy a tározót a helyi idıjárási viszonyok figyelembevétele nélkül tervezték meg és mőködtették. A bírósági döntéssel szemben nincs fellebbezési lehetıség. Honlapján a Magyar Kormány felhívja a figyelmet a határon átnyúló szennyezések jobb nemzetközi szabályozására. Esmeralda csıdeljárást kezdeményezett önmagával szemben. Egy új társaság, az ausztrál-román Transgold SA lépett a helyébe és folytatta ugyanazt a tevékenységet figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a romániai hatóságok még nem adták meg a végsı engedélyt. Ahelyet, hogy elkezdték volna megtisztítani a szennyezett talajt a tevékenységük környékén, a társasság földet vásárolt. A tározót körülvette egy második tározóval, és kijelentett hogy ez a lépés a jövıben megakadályozza a hasonló balesetek bekövetkezését. 2 Összességében a magyar állam saját számításai szerint 105 millió dolláros kárt 3 szenvedett, a cianid szennyezés következtében. 4 Ez az összeg két részbıl áll, a nagyobbik rész volt az ökológiai kár, míg a kisebbik rész (14,5-16,5 millió USA$ 5 ) volt a direkt gazdasági kár. Ez az összeg nem tartalmazza a magán emberek (halászok, vendéglátósok) kárait, amelye eléri a 7-10 millió USA$ 6. A szennyezı cég mőködését leállították, de fél évvel késıbb újraindulhatott néhány környezeti intézkedést követıen November 29-én a kolozsvári 1

2 bíróság visszautasította azt a Magyar követelést, hogy a Magyar állam kerüljön fel a Transgols SA hitelezıinek a listájára. 7 Így az esély, hogy a magyarállam kártérítésben részesüljön jelentısen csökkent. 8 A következı táblázatban megpróbálom összefoglalni az Aurul SA vállalkozásának néhány fontosabb közgazdasági vonatkozását. Szempontok A beruházás gazdasági sajátosságai A cég neve Aurul (késıbb Transgold) SA A projekt kezdete A mőködési engedély megszerzése 1999 május 10 A bányászat várható ideje Arany esetében: 9,68 év, ezüst esetében: 7,83 év A feldolgozott meddı mennyiség 2,5 millió tonna/év 11 és 22,5 millió tonna 12 egy évben illetve a projekt egész idıtartalma alatt A kibányászott arany mennyisége uncia/év (1,6 tonna/év) és uncia egy évben illetve a projekt egész (15,5t) 13 idıtartalma alatt A kibányászott ezüst mennyisége egy évben illetve a projekt egész idıtartalma alatt A beruházás teljes költsége 28,2 millió USD 15 A bankkölcsön értéke A várható átlagos eladási ár, termelési költség és profit egy uncia arany esetében A kibányászott aranyból származó profit értéke egy évben illetve a projekt egész idıtartalma alatt A várható profit értéke egy évben illetve a projekt egész idıtartalma alatt uncia/év (8,7 tonna/év) és 2,2 millió uncia (68,2 tonna) 14 Összességében 17 millió USD, amelyet az angol NM Rothschild Australia Ltd és a német Dresdner Kleinwort Benson bank biztosított Sorrendben: 300 USD/uncia, 210 USD/uncia 16 (más források szerint 180 USD/uncia 17 ) 90 USD/uncia USD/év (= uncia/év * $90) UDS (=9,68 év * USD/év) 19 5 millió USD/év és 48 millió USD 1. táblázat. Az Aurul SA tevékenységének gazdasági vonatkozásai 2. TÁRSADALMI SZEMPONTBÓL KÁROS VÁLLALKOZÁSOK Közgazdasági szempontból az Aurul SA által okozott környezetszennyezés negatív externáliának tekinthetı. Ez a fogalom a környezeti közgazdaságtan egyik központi kategóriája. 20 Externalitásról beszélhetünk, ha a kérdéses gazdasági aktivitás olyan résztvevıt (harmadik személyt) is érint, aki nem vesz részt a piaci tranzakcióban. 21 Negatív externália esetében azzal a súlyos problémával kell szembe nézni, hogy a gazdasági tevékenységbıl származó hátrányokat az ún. nem-gazdasági szereplık (pl. helyi lakosság, jövı generáció, természeti környezet) szenvedi el, miközben a gazdasági tevékenységbıl származó elınyöket a gazdasági szereplık élvezik (pl. tulajdonos, vezetés, munkás, fogyasztó). Az externalitás kérdése elıször Alfred Marshall: "Gazdaság alapelvei" c. mővében mint külsı költségek és hasznok jelenik meg. Bár a közgazdaságtan elmélete azóta ezt a kérdést elmélyülten elemzi (Arthur C. Pigou, Ronald Coase), a gazdasági gyakorlat ezt hallgatólagosan még mindig másodlagos kérdésnek tekinti. 22 Kétségtelen a múltban éppen a technika korlátozott volta miatt az emberi tevékenység, s így az ember gazdasági 2

3 tevékenysége is sokkal korlátozotabb hatássokkal rendelkezett. Ezt Hans Jonas a következıképpen fogalmazza meg. [A múltban] A jó és a rossz, amire a cselekvésnek ügyelnie kellett, a cselekvés közelében volt, vagy magában a gyakorlatba, vagy annak közvetlen hatósugarában, és nem hosszú távú tervezésen múlott. A céloknak ez a közelsége vonatkozott mind az idıre, mind a térre. Az akció hatékony sugara kicsiny volt, az elırelátás, a cél és kiszámíthatóság szempontjából vett idıszak rövid, a körülmények ellenırzése korlátozott.... A hosszú távú következményeket a véletlenre, a sorsra vagy a gondviselésre bízták. Az etikának így az volt a dolga, hogy az itt és most-tal törıdjön, olyan alkalmakkal, amilyenek emberek között támadnak, a magán- és a közélet ismétlıdı tipikus helyzeteivel. 23 A technológia hatóképessége jelentısen megnıtt és olyan embereket is érint, akik térben (pl. más országokban) vagy idıben (pl. következı generációk) távol élnek. Ezért a közgazdaságnak sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítania ezekre a negatív hatásokra, amelyeket a közgazdasági terminológia negatív externáliaként határoz meg. Ma már komolyan számolnunk kell azzal a lehetıséggel, hogy a nem-gazdasági mechanizmusokon keresztül érvényesülı negatív externáliákból származó hosszutávú társadalmi vesztességek meghaladhatják a gazdasági (döntıen piaci) hatásokon keresztül érvényesülı azonnali elınyöket. Véleményem szerint éles különbséget lehet és kell tenni egy vállalkozás gazdasági és társadalmi hatásai között, ahol az utóbbi fogalom nemcsak a gazdasági, hanem minden egyébb hatást is magába foglal. Nagy általánosságban tehát egy vállalkozás nemcsak gazdasági szempontból lehet nyereséges, nulszaldos vagy veszteséges, hanem társadalmi szempontból is. Így minden vállalkozás ebbıl a szempontból a következı 9 kategória valamelyikébe tartozhat. Vállalkozás tipusa // megítélés szempontja Társadalmi nézıpont Gazdasági nézıpont Pusztán gazdasági szempontból ez a Társadalmi szempontból az ilyen vállakozás: vállalkozás A típus + (hasznos) + (nyereséges) fejlıdik Létezzen B típus + (hasznos) 0 (non-profit) stagnál Létezzen C típus + (hasznos) (veszteséges) hanyatlik Létezzen D típus 0 (közömbös) + (nyereséges) fejlıdik Közömbös E típus 0 (közömbös) 0 (non-profit) stagnál Közömbös F típus 0 (közömbös) (veszteséges) hanyatlik Közömbös G típus (káros) + (nyereséges) fejlıdik Ne létezzen H típus (káros) 0 (non-profit) stagnál Ne létezzen I típus (káros) (veszteséges) hanyatlik Ne létezzen 2. táblázat. Egy vállalkozás lehetséges társadalmi és gazdasági hatásainak az áttekintése. Számonra úgy tőnik, hogy miközben a modern társadalom tisztában van azzal, hogy léteznek társadalmi szempontból hasznos vállalkozások, amelyek piaci szempontból nem feltétlenül nyereségesek (B és C tipusú vállalkozások), s amelyeket éppen ezért nemgazdasági eszközökkel kell támogatni, addig nincs tisztában azzal, hogy léteznek társadalmi szempontból káros válalkozások, amelyek piaci szempontból nem feltétlenül vesztességesek (G és H tipusú vállalkozások), amelyek kialakulását társadalmi eszközökkel kell megakadályozni. Jelenlegi körülmények között a G tipusú vállalkozások biztos, míg a H tipusú vállalkozások gyakran létrejönnek és hatalmas társadalmi károkat okoznak. Paradoxnak tőnik, de pusztán a fogalmak meghatározásából is következik, hogy minnél 3

4 nagyobb társadalmi kárt okoznak ezek a vállalkozások kialakulásuk annál biztosabb a jelenlegi feltételek mellett. Ugyanis ezen a vállalkozásoknak a létrejötte mögött annál nagyobb motivációs erı húzódik meg, minél nagyobb gazdasági nyereséget igérnek a gazdasági szereplık számára. Ebben az esetben pedig ez egyben azt is jelenti, hogy gazdasági hasznonnak nagyobb (G tipusú vállalkozások), vagy legalább akkorra (H tipusú vállalkozások) társadalmi kárral és kockázattal kell együttjárnia. Triviálisan a G tipusú vállalkozások körébe sorlható a dohányipar minden egyes vállalkozása. Nyilvánvaló ugyanis, hogy egy dolog, hogy egy vállalkozás ebben a vertikumban pusztán gazdasági szempontból éppen akkor nyereséges, s egy másik dolog, hogy a dohányzásból késıbb hatalmas társadalmi (döntıen egészségügyi) költségek származnak. Ebbıl persze nem az következik, hogy azonnal be kellene tiltani az egész dohányipart, de az mindenképpen, hogy tudatában kell lenni ennek a problémának, s megfelelı választ kell kerersni rá. Ugyanez a helyzet az alkohol vagy a kézifegyverek iparágában tevékenykedı vállalkozásokkal is. Világos, hogy ezekben az iparágakban tevékenykedı cégek óriási tátradalmi kárt tudnak okozni, ezért ezeket társadalmi szempontból is szabályozni kell. Eddig azonban úgy tünt, hogy a G és H tipusú vállalkozások többnyire csak ezekben a speciális iparágakban alakulnak ki. Az Aurul SA példája azonban az mutatja, hogy a G tipusú vállalkozások kialakulhatnak a természeti tıke hasznosítása során is. Világosan belátható, hogy az Aurul SA tevékenysége esetében éles különbség tehetı a társadalmi és a gazdasági következmények között. Társadalmi szempontból az Aurul SA által okozott szennyezés kb. 1,5 millió ember életét érintette kisebb vagy nagyobb mértékben. A ciános zagy kiömlése összesen 109 millió dolláros kárt okozott Magyar Államnak, s még 3 millió dollárt tett ki a turizmusból és halászatból élık magánjellegő kárai. Ezzel szemben pusztán gazdasági szempontból a vállalkozás határozottan nyereséges volt, hiszen évente 5 millió dollár profittal járt volna a befektetık számára, s persze az üzem néhány tucat embernek munkát adott, az államnak illetve a régiónak adót fizetett stb. 24 Ezen a ponton felmerülhet egy technikai nehézség is. Ugyanis nehéz összehasonlítani azokat a gazdasági hatásokat, amelyek pénzben kifejezhetık és a többé-vagy kevésbé elıre kalkulálhatók, azokkal a nem gazdasági hatásokkal, amelyek nem (vagy legalábbis nem minden esetben) számolhatók el pénzben és bekövetkezésük is csak esetleges. Ez a technikai nehézség azonban nem akadályozhatja meg a probléma elvi tisztázását, nevezetsen, hogy ma már a legtöbb gazdasági tevékenységnek vannak hosszútávú nem-gazdasági következményei is, amelyek esetenkét sokkal fontosabbak, mint az azonnali gazdasági hatásai. Mindenestre úgy tőnik, hogy a társadalom és a gazdaság vezetıi nincsenek tisztában (vagy figyelmen kívül hagyják) azt a tényt, hogy ilyen típusú vállalkozások létezhetnek. pedig bármilyen tıke (legyen az természeti vagy társalmi) hazsnosítása során felmerülhet ez a probléma. Feltehetıen ennek a következménye az is, hogy Magyarország, de más posztszocialista országok átalakítása (jelesül a privatizáció) során legális körülmények között (tehát nem korrupció eredményeként), hatalmas vagyonveszteségek következtek be. Ezért a környezeti biztonság és általában a társadalmi jólét fejlesztése szempontjából az egyik leghatékonyabb lépés az lenne, ha (i) a társadalom szembe nézne és megoldást keresne a G és H tipusú vállalkozások problémájára. 3. KÖRNYEZETI KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ KÖTELEZİ BIZTOSÍTÁS A környezetszennyezés esetenként nem egyszerő emberi vagy technológiai hiba eredménye, ami bármikor megtörténhet, hanem gyakran racionális költség-haszon kalkuláció eredménye. Hiszen a szennyezés bekövetkezése gyakran nem teljesen biztos, hanem csak egy meghatározott valószínőséggel lehet elıre jelezni; továbbá a szennyezést követı kártérítési kötelezettség alól is gyakran (bizonyos valószínőséggel) ki lehet bujni. Mindezek a tényezık 4

5 függetlenek egymástól, következésképpen a kártérítési fizetés valószínősége matematikailag eléggé alacsony. Ezért a cégek számára racionálisabb vállalni a szennyezés kockázatát, mint hogy a biztonságot növelı beruházásokat kezdeményezni. Ezeket a tényezıket figyelembe véve, nem véletlen, hogy a könnyezeti katasztrófák olyan gyakran bekövetkeznek a világban, hiszen a piaci érdekek és feltételek arra ösztönzik a cégeket, hogy minél nagyobb környezeti kockázatot vállaljanak. A környezetvédık is emlékeztetnek bennünket arra, hogy a cégeknek gyakran olcsóbb vállalni ezeket a kockázatokat, mint a környezetvédelem érdekében beruházni. A társadalmaknak természetesen számos eszközzel rendelkezik, amellyel rákényszerítheti a cégeket arra, hogy betartsák a környezetvédelmi törvényeket: a megfelelıen megfogalmazott szabályok, a szabálytörık kemény megbüntetése: A kötelezı biztosítás szintén egy módja lehet ennek. A cianid szennyezést követıen a kártérítésre irányuló jogi akciók eredménye felhívja a figyelmet arra, a tényre, hogy a szennyezı fizet elv különösen gyenge hatékonysággal érvényesül azokban az esetekben, amelyek különbözı országokat érintenek. Ezt jól mutatja az a tény is, hogy a külföldi károsult (a magyar állam és magán személyek) a szennyezı fizet elvet még az Aurul/ Transgold SA nyilvánvaló esetében sem tudták eddig, sıt a jogi fejlemények arra utalnak, hogy a jövıben sem fogják tudni érvényesíteni. Ez a probléma enyhithetı lenne, ha a környezetvédelmi szempontból kockázatos tevékenységet folytató befektetıket rá lehetne kényszeríteni egy a természet illetve a civileket védı speciális biztosításra. Ily módon, egy katasztrófa esetében a biztosító társaság azonnal kártérítésben részesíthetné a károsultakat. Ennek szükségességét az Aurul SA esete is mutatja. Ennek az alternatív megoldásnak egy további elınye lenne, hogy a biztosító társaság megfelelı nyomást gyakorolhatna a társaságokra, hogy csökkentsék a környezeti veszélyeket. Svéd és a Finn környezeti károk biztosítása (Environmental Damages Insurances, EDI) egy ilyen érdekes biztonsági mechanizmus. Mindkét országban a kötelezı biztosítás biztosítja a kártérítést az olyan események esetében, ahol a felelıs fél fizetésképtelen, amikor az okozott kár követelése szokásjog alapján eleve kizárt vagy amikor a kár forrása ismeretlen maradt. Lényeges, hogy az EDI csak, akkor ad kártérítést harmadik személynek ha annak kártérítésére nem kerülne sor a biztosított fizetésképtelensége miatt. Ez nem felelısség biztosítás. Ezért nem tekinthetı úgy mint egy közvetlen (direkt) biztosítás, amely az ismeretlen harmadik fél elınyére kötettik. Az EDI nem védi magát a biztosítottat a felelısségvállalás alól. A biztosítottnak nem lehetnek követelései a biztosítóval szemben. 25 (ii) Így önmagában a környezeti károkra vonatkozó kötelezı biztosítás rendszerének a bevezetése az Európai Unióban önmagában erısítené a környezeti biztonságot. Sajnos az Aurul SA-nak csak olyan biztosítása volt, amely a román állampolgárok terjedt ki. Azonban a Magyar állampolgárok is jelentıs károkat szenvedtek el az Aurul SA által okozott cianid szennyezıdés következtében. Ezért az Európai Unió összes lakosságra kiterjedı kötelezı biztosítási rendszer nemcsaka régióban, hanem az Európai Únió egész területén növelné a környezeti biztonságot. 4. A HITELEZİ BANKOK KÖVETELÉSEIT SOROLJUK HÁTRÉBB Kelet-Európában tıke szegény régiójában a nagy beruházások szinte mindig külföldi hitelezı bankok segítségével valósulnak meg. Az Aurul SA esetében a beruházás összegét egyrészt az Aurul 11,2 millió dolláros tıkéje másrészt az angol Rothschild és a német Dresdner Kleinwort bankok 17 millió dolláros bankkölcsöne finanszírozta. 26 A jelenlegi rendszer a hitelezı bankok számára túlságosan is elınyös. Rendes körülmények között a bankok kamatostul visszakapják a pénzüket. Abban az esetben ha valamilyen váratlan esemény következtében a vállalkozás csıdbe megy, akkor a bankok kárpótlására a helyi károsultak elıtt kerül sor. (Ez a kárpótlási rend nyilvánvalóan arra a hallgatólagos elıfeltevésre épül, hogy a hitelezı bankokat semmilyen mértékő felelısség sem terheli az általa finanszírozott cég 5

6 tevékenységekért. Ha a hitelezı bank bármilyen mértékben is felelıs lenne, akkor nemcsak azt jelentené, hogy ki kellene zárni azok sorából, akik kártérítésben részesülhetnek, hanem ıt magát kellene kártérítés fizetésére kötelezni.) A jelenlegi gyakorlat nemcsak igazságtalan, hanem a környezeti biztonság szempontjából is elınytelen. (iii) Véleményem szerint a hitelezı bankok kártérítésére csak a helyi áldozatok akiket elsıként kellene kompenzálni után kerülhetne sor. Ez az egyszerő változtatás mind a környezeti biztonság, mind a társadalmi igazságosság szempontjából elınyös lenne. Hiszen ebben az esetben a bankok jobban megfontolnák, hogy a környezeti szempontból kockázatos vállalkozásokat finanszírozzák-e, továbbá jelentısebb nyomást fejtenének ki, hogy a cég a környezetvédelmi szempontból is biztonságosabban mőködjön. Ez a változtatás összhangban lenne a társadalmi igazságossággal is, hiszen a helyi lakosság semmilyen mértékben sem tekinthetı felelısnek a környezet szennyezésért. IRODALOMJEGYZÉK 1 Tisza Cyanide Spill. WWF Hungary Programme Office. 2 Mining case <http://archive.greenpeace.org/earthsummit/docs/corpcrimes_3of3.pdf >p.7, milliárd Ft. 4 MTI Budapest, ,5-4,6 milliárd Ft milliárd Ft. 7 Erdélyi krónika AND hírtv < Népszabadság , 2. o. 10 Népszabadság , 2. o. 11 Ciánszennyezés Baia Mare-n, Paul Csagoly (ed). Budapest, 2000 Június, Regionális Környezetvédelmi Központ (REC), [A magyar kiadás a már idézett angol nyelvő kiadáson alapult (BMTFR). AND Népszabadság , 2. o. EU Parlament: környezetvédelmi könnyítés nincs 12 Népszabadság Online május Ciánszennyezés Nagybányán, REC. AND Népszabadság ; 2.o. 14 Ciánszennyezés Nagybányán, REC. AND Népszabadság ; 2.o. 15 Vasárnapi Mai Nap Vizválasztó, AND Világgazdaság Aurul környezetvédelmi vállalkozás? Figyelı január 13. Verespatak: levélváltás aranyügyben 18 Az egy év alatt ( uncia) kinyert arany szorozva az egy uncia aranyra esı várható profittal ($300-$210= $90). 19 Az aranybányászat várható idıtartalma (9,69 év) szorozva az aranybányászatból származó éves profittal ( USD) A közgazdászok gyakran feltételezik, hogy társadalmi szinten a pozitív és negative externáliák kiegyenlítik egymást, és hogy a magőán szektorban az externalitás elhanyagolható jelentıségő Hans Jonas. Az emberi cselekvés megváltozott természete 146.o. in Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Osiris Kiadó Budapest, János I. Tóth: Tiszai ciánszennyezés, Szeged, 2002 p Economic Commission for Europe. Meeting of the parties to the convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes Vasárnapi Mai Nap Vizválasztó AND Világgazdaság Aurul környezetvédelmi vállalkozás? 6

Tóth I. János SZTE BTK Társadalomelméleti intézet

Tóth I. János SZTE BTK Társadalomelméleti intézet Tóth I. János SZTE BTK Társadalomelméleti intézet Környezeti elınyök hatása az árakra - externáliák internalizálása Fenntartható hulladékgazdálkodás Visegrád, 2008. fenruár 5-6. 1. Externália Ha nincs

Részletesebben

AZ ARANYGYŰRŰ ÁRA. avagy A JOGI ÚT ZSÁKUTCÁJA

AZ ARANYGYŰRŰ ÁRA. avagy A JOGI ÚT ZSÁKUTCÁJA AZ ARANYGYŰRŰ ÁRA avagy A JOGI ÚT ZSÁKUTCÁJA Az arany ára : az okozott KÁR 1. felmerült kár (damnum emergens) és nem vagyoni kár Tisza élővilágának elpusztulása: károsult a Magyar Állam a Tisza és a Tisza

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

A nagybányai gátszakadástól a Ciánmentes Európáig. Fidrich Róbert

A nagybányai gátszakadástól a Ciánmentes Európáig. Fidrich Róbert A nagybányai gátszakadástól a Ciánmentes Európáig Fidrich Róbert 2000. január 30.: Nagybányai ciánszennyezés Aurul nagybányai üzem: gátszakadás 100 ezer köbméter cianid tartalmú zagy: Lápos patak Szamos

Részletesebben

Környezetvédelem és alkalmazott filozófia ... ...,,. ... ...,,. ...,,.

Környezetvédelem és alkalmazott filozófia ... ...,,. ... ...,,. ...,,. TÓTH I. JÁNOS: Környezetvédelem és alkalmazott filozófia (A nagybányai ciánszennyezés tanulságai) in Karikó Sándor (ed): ÉRTÉKVÁLSÁG ÉRTÉKVÁLTÁS. Áron Kiadó Budapest, 2004. 319-331.o. Absztrakt Tanulmányomban

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Tolna Megyei Bíróság 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. Elıkészítı irat. Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Országgyőlési Biztosok Hivatala

Tolna Megyei Bíróság 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. Elıkészítı irat. Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Országgyőlési Biztosok Hivatala Tolna Megyei Bíróság 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. Elıkészítı irat Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Országgyőlési Biztosok Hivatala Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Irodája 1051 Budapest,

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

A cianidos technológia magyarországi betiltása. Fidrich Róbert

A cianidos technológia magyarországi betiltása. Fidrich Róbert A cianidos technológia magyarországi betiltása Fidrich Róbert Előzmények 2000. január 30.: Nagybányai ciánszennyezés 1240 tonna hal pusztult el 29,5 milliárd Ft kártérítési igény Tíz év alatt nem kaptak

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

I. A nagybányai eset leírása

I. A nagybányai eset leírása Tóth I. János (SZTE, Filozófiai Tsz. E-mail: jtoth@philo.u-szeged.hu) A nagybányai ciánszennyezéstıl a természet képviseletéig 1 Tanulmányomban egyrészt áttekintem a nagybányai projekt közgazdaságtani

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert PhD.

Dr. Vágyi Ferenc Róbert PhD. Válság a pénzügyekben - Pénzügyek a válságban Szakmai Konferencia Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Dr. Vágyi Ferenc Róbert PhD. A pénzügyi válságok jellemzıi és kezelésük Lámfalussy

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/...

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/... 8.1.2014 A7-0034/246 Módosítás 246 Malcolm Harbour a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében Jelentés A7-0034/2013 Marc Tarabella A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási

Részletesebben

Környezetvédelmi adók a gyakorlatban. A környezetszennyezés-szabályozási mátrix

Környezetvédelmi adók a gyakorlatban. A környezetszennyezés-szabályozási mátrix A környezetszennyezés-szabályozási mátrix A szennyezés árának meghatározója állam piac Közvetlen szabályozó eszközök /command and control/ (pl. szabvány) Szennyezési jogok piaca (pl. buborék politika)

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség A szállítmánybiztosítás alapvetıen három módozatot ölel fel, a fuvarozott áru biztosítását, a fuvareszköz biztosítását, valamint a fuvarozó, illetve

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A kötet témái Attitődök a korrupcióról a jövı gazdasági szakembereinek szegmensében

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2170(INI) Jelentéstervezet Diana Wallis (PE v02-00)

MÓDOSÍTÁS HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2170(INI) Jelentéstervezet Diana Wallis (PE v02-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 12.1.2012 2009/2170(INI) MÓDOSÍTÁS 1-20 Jelentéstervezet Diana Wallis (PE469.99.v02-00) a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a szerzıdésen kívüli kötelmi viszonyokra

Részletesebben

POLGÁR MIKLÓS A RENDVÉDELMI SZERVEK BEAVATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSI RENDJE 270

POLGÁR MIKLÓS A RENDVÉDELMI SZERVEK BEAVATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSI RENDJE 270 POLGÁR MIKLÓS A RENDVÉDELMI SZERVEK BEAVATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSI RENDJE 270 A katasztrófavédelmi rendvédelmi szervekhez tartoznak a hivatásos tőzoltóparancsnokságok, 271 így országszerte

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél a Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület (Székhely: 2112 Veresegyház, Köves u. 14., Lev. cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43.) felperesnek az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A közgazdask zgazdaságtan gtan részei: r Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja 1. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Politika és fejlesztés gyakorisága (Google keresı program 2005.02.07.) regionális politika 12900

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2007-202-4 SÚLYOS REPÜLİESEMÉNY Börgönd 2007. május 18. Cessna-172 HA-TUO

ZÁRÓJELENTÉS. 2007-202-4 SÚLYOS REPÜLİESEMÉNY Börgönd 2007. május 18. Cessna-172 HA-TUO ZÁRÓJELENTÉS 2007-202-4 SÚLYOS REPÜLİESEMÉNY Börgönd 2007. május 18. Cessna-172 HA-TUO A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülıesemény okának, körülményeinek feltárása és a hasonló

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Cimer Zsolt A veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló küszöbérték alatti üzemek tevékenységéből

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

A p e p rköl ö t l ség Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

A p e p rköl ö t l ség Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s A perköltség Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens I. Perköltség Mindaz a költség, A perköltség fogalma ami a felek célszerő és jóhiszemő pervitelével kapcsolatban akár a bíróság

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt napokban több forrásból észlelte, hogy az OTP Bank Nyrt. lakáshitel

Részletesebben

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Magyar Ifjúsági Konferencia, Kolozsvár, 2008. június 14. Kósa András László www.kozeletre.hu Civil szféra definíciója (1) kettıs autonómia: politika és gazdaság kollektív

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011 Technikai elemzés. c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index jelenleg a csökkenı trendvonal alatt tétovázik. A további emelkedés szempontjából fontos az 1270 pontos szint áttörése. Amennyiben ez nem történik

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya A kutatás-fejlesztés és az innováció a válságkezelés hosszú távú eszköze A válság természete A jelenlegi válság: globális, nemzeti sajátosságok egyszerre pénzügyi és gazdasági,

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

Közgazdaságtan - 8. elıadás

Közgazdaságtan - 8. elıadás Közgazdaságtan - 8. elıadás Vállalatok a nemzetközi piacokon Piaci elégtelenségek Bacsi, 8.ea. 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM A COMENIUS-DIÁK ÚTMUTATÓJA

CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM A COMENIUS-DIÁK ÚTMUTATÓJA Comenius Egyéni diákmobilitás program CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM A COMENIUS-DIÁK ÚTMUTATÓJA A biztosítási program kezelıje: MSH INTERNATIONAL (Plan Comenius) 82, Rue Villeneuve 92587 Clichy Cedex, France

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A TISZAVASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA. Felülvizsgálat dokumentációja

TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A TISZAVASVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA. Felülvizsgálat dokumentációja TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A komplex programmal segítendı kistérségeken kívül esı leghátrányosabb helyzető kistérségek fejlesztési és együttmőködési kapacitásainak megerısítése A hatékonyabb

Részletesebben

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 6. A vállalatértékelési és az ingatlanértékelési

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?)

A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?) A FUSARIUM ÉS A MIKOTOXINOK (Mit kell tudnia a gabonatermelınek és feldolgozónak?) Lásztity Radomír Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

Fenntartható növekedés? A megújult lisszaboni stratégia kritikai elemzése a fenntarthatóság szempontjából

Fenntartható növekedés? A megújult lisszaboni stratégia kritikai elemzése a fenntarthatóság szempontjából Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 217-232. o. Fenntartható növekedés? A megújult lisszaboni stratégia kritikai

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében Készítette: Bodnár Emese

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. A hulladék rövid története. A hulladékkal kapcsolatos problémák. Környezetegészségügyi probléma

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. A hulladék rövid története. A hulladékkal kapcsolatos problémák. Környezetegészségügyi probléma A hulladék rövid története HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 1. előadás: Hulladékos problémák A problémák okai Az elsı állandó településekkel egyidıs Fejlett technikák az ókori görög-római kultúrákban Egyszerő megoldások

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben