Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!"

Átírás

1 A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi "hozzáigazítás" a rendszeresen változó feladatokhoz. Szervezetünkben ezek több-kevesebb sikerrel teljesülnek is: - "menetrendszerő" a változás a vezetı testületekben: az ügyvivık és a megyei elnökök szinte teljesen kicserélıdtek az elmúlt 25 év alatt; - kevésbé sikeres mindez az elnöki pozíció esetében: itt a 25 év alatt nem volt váltás Szerencsére az "alapító atyák" megfelelı korlátot építettek az Alapszabályunkba, amely most már elkerülhetetlenné teszi az egyébként is idıszerő cserét ezen a poszton is. (Megjegyzés: felvetıdött az ÜT ülésén és a megyei elnöki értekezleten is az Alapszabály módosításának lehetısége, de ez egy komoly szervezet, és nem személyre szabja az elvi dokumentumát ) Az ÜT a megyei elnöki értekezleten Nagy Kálmánt bízta meg a Jelölıbizottság választási szabályzat szerinti megalakításával és a jelölés elıkészítésével; javaslatokkal is hozzá lehet fordulni. Területi elnökök A területi vezetési szerkezetet a szervezetek maguk alakítják ki, a helyi igényeknek megfelelıen: - területi elnököt mindenképpen kell választani (képviseleti funkció, szervezés, információ); - további tisztségek létesíthetık (helyettes, szervezeti, ifjúsági felelıs, sajtó-munkatárs, stb.). A Választmány csak az elnök megerısítésére jogosult. E jogának értelme: közbeléphet, ha egy szervezet eltér a Szövetség alapelveitıl. Ügyvivı Testület a jelenleg érvényes munkamegosztás: A Szövetség képviselete, az ÜT munkájának szervezése Horváth István Külsı kapcsolatok, az elnök helyettesítése Ringhofer Ervin Gazdasági, adminisztrációs ügyek Pethes Zoltán Szervezeti ügyek, területi szervezetek Deák Erika Szakma-politika, szakmai érdekvédelem Benda János Szakmai kérdések, fejlesztés, rendezvények Szallár Csabáné Ifjúsági ügyek, Kollégiumi Diákszövetség Fuchsné Hattinger Zsuzsanna Sajtószervezés, -kapcsolatok, protokoll Gulyás Béla Szervezeti egységek: A Választmány dönt az alapításról, az Ügyvivı Testület jelöli ki az ellátandó feladatot, és adja a vezetıi megbízást, a szervezetet és a mőködési rendet az egység maga határozza meg. 'Kardos-emlékérem' Kuratóriuma (szakmai elismerés) dr. Csépe György elnök 'Kollégium' c. újság (szakmai, kommunikációs fórum) Benda János fıszerkesztı Kollégiumi Akadémia (továbbképzés, akkreditáció) dr. Benedek István képzésvezetı Kollégiumi Jogi Csoport (kollégiumi szabályozás) Nagy Kálmán csoportvezetı Társult szervezetek: Más szervezetek keretében mőködı, ott a Szövetséget meghatározott feltételek mellett, visszavonásig képviselni jogosult, szervezetileg független csoportok: Kollégiumi Szakosztály a Magyar Pedagógiai Társaság részegysége Önfejlesztı Kollégiumok Tagozata az Önfejlesztı Iskolák Egyesületében Kollégiumi Szekció az Arany János Tehetséggondozó Program keretében Kollégiumi Tehetségsegítı Tanács a Nemzeti Tehetségsegítı Tanács tagjaként Az erıs, hatékony szervezet alapvetı eszköze a kollégiumok érdemi, szakszerő képviseletének. A meggondolt, sikeres választás pedig a szervezet további megerısítését szolgálja. Budapest, március 30. Horváth István Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Ügyvivı Testület 1068 Budapest, VI. ker., Városligeti fasor 10. Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! Az Ügyvivı Testület - az Alapszabálynak megfelelıen - összehívja a Választmányt április 24-én (pénteken) órára. (Az ülés helye: Budapest, Városligeti fasor 10.) A tervezett napirend: 1. Beszámoló a Választmány legutóbbi ülése óta végzett munkáról, a Szövetség helyzetérıl külön is: - a Szövetség gazdálkodásáról - a évi beszámoló, ill. a évi terv - a Számvizsgáló Bizottság jelentése - a területi szervezetek tevékenységérıl - a Kollégiumi Diákszövetséggel való együttmőködésrıl - a szervezeti egységek eredményeirıl 2. A következı idıszak feladatainak meghatározása 3. Az Ügyvivı Testület megválasztása, a területi elnökök megerısítése 4. A "Kardos László emlékérem" átadása 5. Egyebek A választmányi ülésig a következı ütemezést javasoljuk: ápr. 14-ig a kollégiumok vitassák meg a napirendi pontokat, és válasszák meg a területi választmány ülésére küldött képviselıjüket; ápr. 22-ig a megyék és a fıváros tartsák meg a területi győléseket, és delegáljanak tagokat az országos választmányba (területi szervezetenként 3 fı); válasszák meg, hogy közülük ki képviseli a területet a jelölıbizottságban; a területi elnök választását, ill. megbízatásának megújítását is tőzzék napirendre; a tagozatok hasonló módon járjanak el (delegálás a Választmányba: 1 fı). Kérjük az elızı Választmány tagjait, az intézményvezetıket, hogy közremőködésükkel segítsék a Szövetség területi, tagozati elnökeit a fenti rendezvények megszervezésében (helyszín, idıpont, értesítés, stb.)! Támogatásukat, munkájukat elıre is köszönjük! Mellékeljük az áttekintést az ügyvivık eddigi munkájáról, a Szövetség helyzetérıl, s néhány gondolatot a választásokról, a további teendıkrıl. Kérjük a területi szervezetek és a tagozatok elnökeit, hogy a megyei, fıvárosi, ill. tagozati győlések helyérıl és idıpontjáról tájékoztassák az ügyvivıket! Sikeres tanácskozást kívánunk! Az Ügyvivı Testület nevében: Budapest, március 30. Horváth István elnök

2 A április 11-én tartott Választmányi ülés óta végzett munka áttekintése 1. Az elmúlt idıszak legjelentısebb eseményei: - a beszámolási idıszak alapvetıen a nevelési-oktatási rendszer tervezett átalakításával kapcsolatos várakozások jegyében telt el: - szervezetünk a legfontosabb kollégiumi kérdésekben elıre kidolgozott javaslatokkal, "ugrásra készen" várta a jogszabály-módosításokat: - a kollégiumok önkormányzati (rendszeridegen) mőködtetésének megváltoztatása, - a rászoruló diákok kedvezményes étkeztetésének kiterjesztése a középfokra, - a kollégiumi autonómia biztosítása az állami fenntartási rendszeren belül, - ezzel is összefüggésben a kollégium megtartása a nevelési-oktatás rendszerében; - a hosszú várakozás után megindult változások egyelıre nem váltották be a hozzá főzött reményeket: - még mindig sok a bizonytalanság és a tisztázatlan kérdés, kollégiumi területen is, - a számunkra alapvetı kérdésekben sikerült fenntartani a korábbi konszenzust a legfontosabb szereplık között (tárca, parlamenti szakbizottság, fenntartók), - ugyanakkor még nincsenek tervek sem a konkrét jogszabály-módosításokról; - az idén is valamennyi, a nevelési-oktatási rendszer átalakítását célzó törvény- és rendelettervezetrıl véleményt és módosító javaslat-csomagot készítettünk: - a vélemény kialakításába minden alkalommal bevontuk a megyei elnökökön keresztül a kollégiumokat is, melynek eredményeképpen sok értékes ötletet kaptunk; - a területi elnökökkel kibıvített konzultációt szerveztünk a szaktárca köznevelési államtitkárságának képviselıivel a kollégiumot érintı változtatások szükségességérıl; - a kollégiumi pedagógusok elismerésére szolgáló kitüntetés visszaállítása ügyében bírjuk az oktatási jogok biztosának egyértelmő támogatását; - az önkormányzatokkal az idén is "permanens" vitában álltunk a kollégiumok mőködtetése ügyében; sok helyen a mai napig nem rendezıdtek a "hatásköri" viták, a központi szabályozás pontosítását egyelıre nem sikerült elérni; - szakmai napokat szerveztünk, melyeken az alábbi témákon túl mindig teret kapott az innovatív kollégiumok jó gyakorlatainak bemutatása is (az elsıt az érdeklıdık nagy száma miatt két alkalommal is megrendeztük): - a pedagógus minısítési rendszer kollégiumi specialitásai, értelmezési kérdések, - felkészülés a kollégiumok törvényességi ellenırzésére, intézményi feladatok, - az oktatási jogok helyzete, különös tekintettel a kollégiumok tevékenységére; - 'Kollégium 2014' címmel, a változásokra való felkészülés jegyében szerveztük meg a kollégiumi konferenciát Budapesten, melynek fı témái voltak: a nevelés-oktatás rendszerének korrekciója, a kollégiumi belsı és külsı értékelés tapasztalatai, a kollégiumi fejlesztés kérdései, a szakmai innováció; - a kiváló munkát végzı kollégiumi pedagógusok munkájának állami elismerése érdekében az idén is felterjesztéseket készítettünk; - a Kollégiumi Diákszövetség tevékenységének átszervezésérıl elvi döntés született: a szervezet a jövıben Szövetségünk ifjúsági tagozataként kíván tovább mőködni; - a szervezık és a résztvevık lelkesedésébıl a "Legügyesebb kollégista" diákvetélkedıt az idén is megszerveztük, a rendezést a kiskunfélegyházi Kossuth Kollégium vállalta. 2. Az alábbi 'statisztika' a napi, konkrét teendık sőrőségét jelzi: (A zárójelben lévı számok a tárgyalási, tanácskozási alkalmak számát jelentik.) - a széles "palettájú" parlamenti szakbizottság kevesebb oktatási tárgyú témát tárgyalt (20), a pártok oktatási mőhelyei csökkentett, "választási üzemmódban" mőködtek (5); - jelentısen lecsökkent a kormányzattal való közvetlen egyeztetések száma (4), megnıtt viszont az elektronikus vélemény- és javaslatkérések mennyisége (15); - a szakszervezeti együttmőködés az egyesülés "megtorpanása" miatt visszaesett (28), ezen belül továbbra is kiemelt szerepet játszik a Pedagógusok Szakszervezete (21); - a szakmai szervezetekkel való kapcsolat további visszaesést mutat (8), ami nyilván nem független a civil szféra általános válságától (átpolitizálódás, ill. anyagi gondok); - az önkormányzati szövetségekkel nincs érdemi együttmőködés (2), az egyes önkormányzatokkal is csak a mőködtetés, ill. étkeztetés ügyében kerültünk érintkezésbe (7); - az ügyvivı testület 'valóságos' (6) üléseinek számát tovább csökkentettük (6, ebbıl is 3 konkrét ügyben, szőkített létszámmal), az elektronikus forma a meghatározó; - a területi elnököket a rendezvények mellett egy értekezletre, és egy minisztériumi konzultációra hívtuk össze, a kapcsolattartás fı formája az elektronikus körlevél (21); - ezek mellett az ügyvivık számos helyi/megyei/regionális kollégiumi fórumon (7), szakmai rendezvényen (8), fenntartói/mőködtetıi tárgyaláson (8), a helyi (9) és az országos (2) médiában képviselték a Szövetséget, készítettek szakmai véleményt (5) kollégiumi kérdésekrıl. 3. A szervezet mőködésének kérdéseirıl: - a mőködés minimális feltételeit a szakmai programok bevétele biztosítja; pályázati forrás nem volt, a tagdíj-bevétel lecsökkent; ilyen körülmények között a költségvetési egyensúly bármilyen szigorú, takarékos gazdálkodás mellett sem biztosítható; - az egyes szervezeti egységek is csak a nehéz körülményekhez igazodva mőködtek: - a kollégiumi média (újság, honlap) technikai költségeire sincs pályázati forrás; az újság esetén csak az elektronikus forma jöhet szóba, ezt lehet "felfejleszteni"; - a Kollégiumi Akadémia a továbbképzési normatíva hiánya miatt új képzést nem indított; bevételt csak a szakmai napok szervezésével tud produkálni; - a Kardos-kuratórium tevékenységéhez szükséges anyagi forrásokat a Szövetség biztosítja; az állami kollégiumi elismerés megszőnésével szerepe különösen fontos lett; - a Jogi csoport a jelentısen megnıtt igények közepette magas szakmai színvonalon látja el feladatát, a vezetıre háruló terhek további segítık bevonását igénylik; - a társult szervezetek (Kollégiumi Tehetségsegítı Tanács, MPT Kollégiumi Szakosztálya, ÖIE Kollégiumi Tagozata) szőkülı lehetıségeik ellenére is megjelenítették a kollégiumi érdekeket, így területükön továbbra is jogosultak a Szövetség képviseletére; - továbbra sem jut elég idı és energia a PR-tevékenység javítására, a dokumentáció (archiválás, igazolványok, szabályzatok, stb.) megújítására. Összegezve: a Szövetség minden nehézsége ellenére, a civil mozgalom számára nem kedvezı társadalmi környezetben is talpon maradt, és érdemi tevékenységet végzett; ez a szakma, a kollégiumi pedagógusok támogatásának köszönhetı, és erre az erıre a megújuló vezetésnek is nagy szüksége lesz Az Ügyvivı Testület megbízásából: Budapest, március 30. Horváth István elnök

3 A április 15-én tartott Választmányi ülés óta végzett munka áttekintése 1. Az elmúlt időszak legjelentősebb eseményei: - az év a kollégiumi szakmát (is) kiemelten érintő jogszabályalkotás jegyében telt el: - megszerveztük a nevelési-oktatási rendszer működését meghatározó (szakmai és önkormányzati) koncepciók, törvény-tervezetek országos véleményezését, vitáját; - minden változathoz elkészítettük a tárca és a parlament oktatási bizottsága számára az észrevételeinket, javaslatainkat tartalmazó dokumentumokat; - a tervezetek parlamenti vitájához konkrét módosító indítványokat készítettünk, melyek benyújtásához minden esetben találtunk együttműködő képviselőket; - jelentős eredmény, hogy javaslatainkat a parlament szakbizottsága is támogatta, és az országgyűlési végszavazáson minden fontos indítványunk elfogadásra került; - a fenntartói rendszer tervezett átalakításával kapcsolatban a Választmány által megerősített állásfoglalás kiadásával tettük egyértelművé a Szövetség álláspontját, és ezt képviseltük következetesen mind a tárcával, mind a különböző politikai formációkkal, mind a szakmai és szakszervezetekkel folytatott tárgyalásaink, vitáink során; - a társadalom súlyos problémáinak kezelése ügyében a kollégiumok szerepének hasonló megítélése alapján együttműködést alakítottunk ki a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársággal, a kollégiumi hálózat fejlesztése érdekében; - ugyanezen célból a Szövetség minden lehetséges fórumon megerősítette elkötelezettségét az Arany János programok folytatása mellett, jelezve: kívánatosnak tartja azok kiterjesztését, kedvező tapasztalatainak hasznosítását a kollégiumi pedagógiában; - kemény harcot folytattunk az önkormányzatokkal az állami átadás előtti kollégiumi épület-kivonás (vagyon-kimentés) megakadályozása érdekében; a küzdelem általában ott volt sikeres, ahol a helyi szakmai erők is megmozdultak és egységesek voltak; - a Kollégiumi Tehetségsegítő Tanács tevékenységének köszönhetően újraindult a pályázati rendszer; az újrakezdés nehézségének tudható be, hogy nem készült rá alaposan a szakma, így a szokásos többszörös "túljegyzés" most várhatóan elmarad; - a költségvetési törvény vitájának előkészítéseként a parlament illetékes bizottságai számára az idén is elkészítettük a felmérést a kollégiumok finanszírozási adatairól; a gazdasági válság és a finanszírozási modellváltás körülményei között érdemi változást nem lehetett elérni, ennek inkább csak a jövőben lehet jelentősége; - 'Kollégium 2011' címmel, a kollégiumi feladatoknak az új szabályozás tükrében való áttekintése céljából konferenciát rendeztünk Esztergomban; a rendezvény fő témái voltak: a nevelési-oktatási rendszer szabályozásának alapelvei, a kollégiumi szabályozás stratégiai kérdései, a kollégium, mint társadalmi esély és a szakmai innováció; - a minőség középpontba állítása céljából, a kiváló kollégiumi pedagógusok elismerése érdekében idén is felterjesztéseket készítettünk, ill. folyamatosan részt vettünk a kitüntetések előzetes véleményezését végző szakmai kuratórium tevékenységében; - ebben az évben is támogattuk Kollégiumi Diákszövetség tevékenységét, mindenekelőtt a Kollégiumi Diáktalálkozó és a diák-önkormányzati vezetők képzésének megszervezését, melynek otthont újra a DBK Aranypart Kollégiuma adott, Siófokon; - ismét megrendeztük felmenő rendszerben a "Legügyesebb kollégista" diákvetélkedőt, az országos döntő házigazdája ezúttal a kalocsai Hunyadi János Kollégium volt.

4 2. Az alábbi 'statisztika' a napi, konkrét teendők sűrűségét jelzi: (A zárójelben lévő számok a tárgyalási, tanácskozási alkalmak számát jelentik.) - a parlamenti jelenlét "csúcsot" döntött, elsősorban a szakbizottságot érintette (28+4), az egyes pártok oktatási műhelyeivel kiegyensúlyozott viszonyra törekedtünk (9); - jelentősen nőtt a kormányzattal való egyeztetések száma (15), ebben a meghatározó Nemzeti Erőforrás Minisztérium (8) mellett a kapcsolatbővülés is szerepet játszott (5); - a szakszervezeti együttműködés (26) jellemzően az oktatás területére koncentrálódik, kiemelt partner továbbra is a Pedagógusok Szakszervezete (20); - a szakmai szervezetekkel konstruktív néha éles vitákat folytattunk az átalakulásról (26), némileg fejlődött a közös tevékenység a szakmai-tudományos műhelyekkel (5); - az önkormányzati szövetségekkel alacsony szintű az érintkezés (3), az egyes önkormányzatokkal való "kapcsolatba-lépést" alapvetően a konfrontáció jellemezte (13); - az ügyvivő testület a tavalyihoz hasonlóan 'valóságos' (8), elektronikus (8) üléseket, emellett a feladatnak megfelelően szűkített célmegbeszéléseket (8) tartott; - a területi elnökök az országos rendezvények mellett egy hagyományos tanácskozáson vettek részt, a kapcsolattartás alapvetően itt is az elektronikus formákra épül; - mindezen túl az ügyvivők számos helyi/megyei/regionális kollégiumi fórumon (10), szakmai rendezvényen (7), fenntartói tárgyaláson (11), a helyi (12) és az országos (5) médiában képviselték a Szövetséget, készítettek szakmai véleményt (11) kollégiumi kérdésekről (vezetői pályázat, helyi koncepció, szakértői megbízás, stb.). 3. A szervezet működésének kérdéseiről: - a működés feltételeinek biztosítását nagyon megnehezítette a pályázati források jelentős beszűkülése; a szigorú, takarékos gazdálkodásnak és a szakmai tevékenységek bevételeinek köszönhetően mégis lehetővé vált a tavalyi szerény tartalékok megőrzése; - az egyes szervezeti egységek a változó körülmények ellenére betöltötték szerepüket: - a kollégiumi média (újság, honlap) technikai költségei harmadik éve teljes egészében a Szövetséget terhelik; léte, fejlődése a szerkesztők lelkesedésének eredménye; - a Kollégiumi Akadémia megtette az előkészületeket az új helyzetből adódó feladatok teljesítésére; tevékenységét nehezítette a továbbképzési normatíva elvonása; - a Kardos-kuratórum betölti fontos hivatását, s a tagok hosszú távú megbízásával ez tovább erősödhet; a kitüntetés anyagi forrásait továbbra is a Szövetség biztosítja; - a Jogi csoport (tekintettel a színvonalas szolgáltatásai iránti igény növekedésére) jelentős bővítést hajtott végre, és eredményes munkamegosztási rendszert alakított ki; - a társult szervezetek (Kollégiumi Tehetségsegítő Tanács, MPT Kollégiumi Szakosztálya, ÖIE Kollégiumi Tagozata) saját területükön eredményesen jelenítették meg a kollégiumi érdekeket, és továbbra is méltók a Kollégiumi Szövetség képviseletére is; - "magunkra" továbbra sem jut elég idő (a PR-tevékenység javítása, az "örök-restanciák" bepótolása: a dokumentáció archiválása, igazolványok, szabályzatok megújítása, stb.). Összegezve: a kollégiumi szakma és persze, a Kollégiumi Szövetség történetének egyik legnagyobb kihívása előtt áll: a jelenleg folyó átalakulások hosszú távra meghatározhatják intézményeink lehetőségeit, képességét fontos társadalmi küldetésük teljesítéséhez; meg kell felelnünk ennek a kihívásnak Az Ügyvivő Testület megbízásából: Budapest, március 13. Horváth István elnök

5 Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Költségvetési beszámoló Bevételek: terv tény Elızı évi maradvány Tagdíjbefizetés Pályázati összeg mőködési támogatás szakmai program támogatása Egyéb támogatás (1%) Kiadványok, rendezvények bevétele Kamat összesen: Kiadások: terv tény A 'Kollégium' c. újság költségei mőködési kiadások technikai fejlesztés 0 0 Mőködési költségek utazási költségek értekezletek (ÜT, Választmány, stb.) anyagok, szolgáltatások adminisztrációs költségek területi szervezetek mők. költségei Szakmai programok, rendezvények Beruházás, eszközbeszerzés 0 0 Kardos emlékérem Egyéb kiadások összesen: Tartalék, maradvány: Megjegyzés: - a rendezvények bevételei, ill. kiadásai között szerepel a szakmai tevékenység (az Akadémia keretében szervezett szakmai napok, képzések stb.) "pénzforgalma" is; - tagdíj-bevétel az alacsonyan 'kalkulált' terv ellenére minden várakozást alulmúlt ; - az adminisztrációs költségek az APEH, OTP, közjegyzı, szolgáltatási költségei; - a tartalék pedig "rekord-mélysége" ellenére is csak látszólagos: ezt az összeget még nála többszörösen nagyobb (áthúzódó) kötelezettség terheli - Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Költségvetési terv Bevételek: Elızı évi maradvány Tagdíjbefizetés Pályázati összeg (NEA) mőködési támogatás szakmai programok indítására Egyéb támogatás (1%) Kiadványok, rendezvények bevétele Kamat 0 összesen: Kiadások: A 'Kollégium' c. újság költségei 0 - mőködési kiadások 0 - technikai fejlesztés 0 Mőködési költségek utazási költségek értekezletek (ÜT, Választmány, fórumok) anyagok, szolgáltatások adminisztrációs költségek a területi szervezetek mőködési költségei Szakmai fejlesztés, programok, rendezvények Eszközök beszerzése, beruházás 0 Kardos emlékérem Egyéb kiadások 0 összesen: Tartalék: Megjegyzés: - az idei is válságköltségvetés, melyben az egyensúlyt csak a tagdíjbefizetés elfogadható szintre emelkedése, ill. a tervezett pályázati források elnyerése biztosíthatja; - a rendezvények, kiadványok bevételei, ill. kiadásai között tervezzük a szakmai programok (konferencia, a szakmai napok, képzések, stb.) költség-tételeit is; - a 'Kollégium' c. újság (papír-alapú kiadására továbbra sincs fedezet; - a (növekvı) tartalék tervezése továbbra is a töretlen optimizmusunkat tükrözi

6 Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség J a v a s l a t a Választmány XXXII. ülésének ügyrendjére (2015. április 24.) I. Tárgyalt témák: 1. Beszámoló a végzett munkáról, a Szövetség helyzetérıl Ea.: Horváth István elnök a) Kiegészítések az egyes részterületekrıl Ea.: Szervezeti kérdések Szakmai fejlesztés Ifjúsági ügyek KD Gazdálkodás, költségvetés b) A Számvizsgáló Bizottság jelentése Ea.: Juhász József, a Bizottság titkára c) Szervezeti egységek beszámolói Ea.: Kollégiumi Akadémia Deák Erika szervezeti ügyvivı Szallár Csabáné szakmai ügyvivı Fuchsné Hattinger Zsuzsanna ifjúsági ügyvivı Pethes Zoltán gazdasági ügyvivı dr. Benedek István igazgató Kollégiumi újság Benda János fıszerkesztı Kollégiumi Jogi Csoport Nagy Kálmán csoportvezetı d) Tájékoztató a Szövetséggel együttmőködı szervezıdések tevékenységérıl Ea.: MPT Kollégiumi Szakosztálya Mikes György szervezı Kollégiumi Tehetségsegítı Tanács Nagy Kálmán elnök Önfejlesztı Kollégiumok Nagy Kálmán tagozatvezetı Kísérleti Kollégiumi Hálózat Singer János szervezı 2. Javaslat az ügyvivı testület feladattervére Ea.: Ringhofer Ervin elnökhelyettes 3. Kardos László Emlékérmek átadása Ea.: Deák Erika, a kuratórium titkára 4. Az Ügyvivı Testület megválasztása, a területi, tagozati elnökök megerısítése Ea.: Nagy Kálmán, a Jelölıbizottság elnöke 5. Egyebek II. Az ülés napirendje, ütemterve: Megnyitó, az ügyrend elfogadása Az 1. téma tárgyalása Szünet (jelölés - Bizottság) A 2-3. téma tárgyalása Szünet (szavazás, ebéd) A 4-5. téma tárgyalása Zárszó III. A tárgyalás menete: a) Az elıadó szóbeli kiegészítıje (szükség szerint) b) Kérdések c) Vita: - hozzászólónként max. 4 perc áll rendelkezésre; - 1 perces - soron kívüli - reagálásra van lehetıség; - ügyrendi javaslatról soron kívül, vita nélkül kell szavazni. d) A vita lezárása, döntéshozatal: 1) Az elıadó összefoglalója alternatívák. 2) Szavazás (levezetı elnök): - elıször a módosító indítványról kell szavazni; - a döntést - részkérdésekben a jelenlévık többsége, - a témák egészérıl, ill. választásnál a szavazás értékelésérıl a döntésre jogosultak többsége hozza; - a választás titkos, az egyéb határozathozatal nyílt szavazással történik. IV. Javaslat a levezetı elnökre: Gulyás Béla V. Jelölıbizottság: - alakulás: a választási szabályzat szerint - mőködés: az ülés szüneteiben; technikai segítı: Benda János VI. Dokumentáció: - a döntéseket, fontosabb megállapításokat jegyzıkönyv rögzíti.

7 Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség I. Általában: Feladatterv az Ügyvivı Testület számára (2015. április 24.) az Ügyvivı Testület tevékenységének elvi alapját az Alapszabály, az ott megfogalmazott célok jelentik; ezen felül a tevékenység kereteit a Választmány állásfoglalásai, ill. az általa elfogadott dokumentumok adják; kiemelt fontosságú a kollégiumi diákönkormányzatok munkájának segítése. II. Konkrétan: 1. Szakmai fejlesztés A kollégiumok segítése az intézményi önértékelés, az országos pedagógiai-szakmai ellenırzés és a pedagógus minısítési rendszer megismerésében, a követelmények teljesítésében: szakmai napok, konferenciák szervezése, kiemelt figyelemmel az irányítási és szakmai szabályozás változásaira, továbbá a pedagógusok minısítésére; a szakmai fejlesztés ösztönzése, a bevált, jó gyakorlatok közreadása, szükség szerint segédanyagok, kiadványok készítése, terjesztése. A szervezeti egységek, ill. a konkrét feladatra szervezıdött csoportok támogatása: a Kollégiumi Akadémián belül integrálni a szakmai napok, konferenciák képzéseit; a "Kollégium" c. folyóirat elektronikus megjelentetése, a honlap fejlesztése; a kollégiumi Jogi Munkacsoport állásfoglalásainak megjelentetése a honlapon. Együttmőködés a kollégiumokkal kapcsolatos szakmai szervezıdésekkel, kiemelten: az Arany János Programok kollégiumi munkaközösségei, a Kollégiumi Tehetségsegítı Tanács, az Önfejlesztı Kollégiumok mozgalma, a kísérleti Gondoskodó Kollégiumi Hálózat, a Magyar Pedagógiai Társaság újjáalakuló Kollégiumi Szakosztálya. 2. Szakmai érdekképviselet, szabályozás probléma-feltárás és aktív közremőködés a nevelési-oktatási rendszert meghatározó jogszabályok módosításában, a kodifikációs folyamatban, különös tekintettel a kollégiumi fenntartási-mőködtetési struktúra átalakítására; a kollégiumok általános képviselete mellett a helyi szervezetek hatékony támogatása a változó környezetben keletkezı problémák megoldásában; az együttmőködés erısítése a pedagógus szakmai és szakszervezetekkel, szülıi és diákszervezetekkel, megállapodás kötése a Nemzeti Pedagógus Kar kollégiumi tagozatával; folyamatos kapcsolat minden olyan szervezettel, fórummal, csoporttal, amely érdekelt a kollégiumok fejlıdésében, és az esélyteremtésért dolgozik. 3. Szervezeti teendık a Szövetség tevékenységében részt vállalók körének szélesítése, utánpótlás nevelése; a szervezeti rendszer hozzáigazítása a változó fenntartási-mőködtetési struktúrához; a biztonságos mőködés feltételeinek, a szervezet anyagi alapjainak megerısítése; a tagozati struktúra bıvítése, ifjúsági tagozat létrehozása, mőködtetése.

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1603-06 Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása 1603-06/2 Az állam

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4., Emlékeztetı Az emlékeztetı a megbeszélésen elhangzott szakmai vita összefoglalója. A kerekasztal beszélgetés teljes hanganyaga

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

A TELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A TELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA 2007 Célja: Közvetlen cél: - az intézmény adottságainak, eredményeinek felmérése, - milyen eredmények születtek az elızı értékelés óta eltelt idıszakban,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy:

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy: Szám: 1/20.046-71/2011... sz. napirend ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2011. április 28-i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2011. elsı negyedévi

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára

Részletesebben

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 4. napirendi pont Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Elıterjesztés címe: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-115/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-115/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértı kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. február 09-én 16.00. órakor tartott nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Csatári

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - 2 0 1 0. a u g u s z t u s 0 5. Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı e-hírlevelét olvassa. Civil Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Damjanich János Technikai és Tömegsport Klub 2011. március 24. napján 13 óra 30 perctıl megtartott közgyőlésén Jelen vannak: A jelenléti íven szereplık Köszöntöm a mai

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester JEGYZİKÖNYV Amely készült Küngös Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 22. napján 17.oo órakor a Polgármesteri Hivatalban (Küngös, Kossuth L. u. 30.) tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 1/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 8-án (pénteken) 11.00 órai kezdettel a

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben