Tóth I. János SZTE BTK Társadalomelméleti intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tóth I. János SZTE BTK Társadalomelméleti intézet"

Átírás

1 Tóth I. János SZTE BTK Társadalomelméleti intézet Környezeti elınyök hatása az árakra - externáliák internalizálása Fenntartható hulladékgazdálkodás Visegrád, fenruár 5-6.

2 1. Externália Ha nincs externália, s minden egyéb feltétel optimális, akkor a magán kereslet és kínálat piaci egyensúlypontja a társadalom számára is optimális kimenetelt jelent. ( Láthatatlan kéz) Elsıként Alfred Marshall vezette be a külsı költségek és hasznok fogalmát a "Gazdaság alapelvei" (1910) c. mővében. Tankönyvi példa: a szénerımő füstje károsítja a környéken élı emberek egészségét (termelési jellegő negatív externália).

3 Externália Tehát egy tevékenység mely valamely harmadik személy jóléti függvényét nem szándékosan és nem-piaci úton - módosítja A nem szándékolt hatások jelentıségét alábecsüljük. a neoklasszikus közgazdaságtan számára a szemét/hulladék lényegében a negatív externália egyik formája.

4 2. Paradigmák és relációk Fıáramlat ökológiai közgazdaságtan. FİÁRAMLAT: Externália másodlagos fogalom Szemét/hulladék (=nem szándékolt kibocsátás) nem releváns fogalom Környezeti elıny és hátrány nem releváns fogalom a gazdaság a háztartásoknak és a cégeknek egy olyan zárt rendszere, ahol csak az árú, a pénz és a munkaerı áramlik. S ennek az áramlásnak nincs külsı, azaz természeti vagy környezeti feltétele. NEGATÍV EXTERNÁLIA KÖRNYEZETI KÁR & HULLADÉK

5 Ökológiai közgazdaságtan Hermann Daly: a gazdaság egy átáramlásos rendszer, tehát olyan struktúra, amely bemeneti oldalon szükségszerően forrásokat vesz fel a környezetébıl és a kimeneti oldalon szükségszerően hulladékot le a környezetének. A hulladék elsıdleges fogalom Környezeti kár és negatív externália releváns fogalom HULLADÉK KÖRNYEZETI KÁR & NEGATÍV EXTERNÁLIA Ebben a paradigmában elvileg minden környezetszennyezés és minden hulladék problematizálható! (Az is, ami még nem eredményezet humán károkat vagy társadalmi költségeket). Ezzel szemben a fıáramlat elvileg nem látja az összes salakanyagot/hulladékot, és ezért képtelen a problémát a maga teljességében kezelni.

6 3. Bırgyár példája A Rábát szennyezı osztrák bırgyárak költségmentesen a folyóba engedik a szennyezı anyagaikat (hulladékaikat), vagyis a privát termelési költségeik alacsonyabbak, mint az a társadalmi költség, amellyel a a folyót meg lehet tisztítani (>> a szennyezést meg lehet akadályozni, ) (i) Ezért a bırgyárak többet termelnek annál, mint ha erıforrásaiknak (költségeiknek egy részét) a szennyezés elkerülésére fordítanák. (ii) Ebben a helyzetben a cégeket semmi sem ösztönzi a szennyezés csökkentésére, tehát a termelés alacsony hatásfokkal történik (iii) Szennyezés környezetbe juttatása olcsó, s ez gazdasági értelemben gátolja a hulladék kibocsátásának a csökkentését. Aggregált hatások: (i) A bır termelés túlzott mértékő lesz, vagyis túltermelés alakul ki. (ii) A bır ára túl alacsony, ami túlzott piaci kereslethez vezet. (iii) Azaz az így kialakuló privát egyensúly nagyobb kibocsátásnál alakul ki, mint ami a társadalom számára optimális.

7 Extern hatások közgazdasági következményei: Szennyezést okozó tevékenység túlzott lesz túltermelés Semmi sem ösztönöz a szennyezés csökkenésére rossz hatásfok Szennyezést okozó szolgáltatás ára túl alacsony túlzott kereslet Szennyezés környezetbe juttatása olcsó gazdaságilag gátolja az extern hatás visszaszorítását

8 Szabad verseny esetében a bıráruk kínálatának összevont magánköltsége lényegesen alacsonyabb, mint a társadalmi költsége. Vagyis: P m < P * & Q * < Q m Ár, költség A cigareta Pigou adója legalább 300%! Kereslet Kínálat társadalmi költsége Megoldás: a termelési költségek növelése a kibocsátás csökkenése P * P m Q * Q m Kínálat magánköltsége Termelés

9 4. Externáliák kezelése Arthur C. Pigou ( ) Cambridge University tanára, a Jóléti gazdaságtan c. munkájában (1920) levezette, hogy szükséges a szennyezés megadóztatása. jóléti közgazdaságtan Ronald H. Coase (1910- ): Társadalmi költségek c. munkájában (1960) új szempontokat vett fel. jogi vagy intézményi iskola

10 jóléti közgazdaságtan A negatív extern hatások forrástevékenységének megadóztatásával, a kérdéses tevékenység és így az ehhez kapcsolódó externalia részben vagy teljesen visszaszorítható. Az adó optimális nagysága megegyezik az optimális szennyezési szinthez tartozó externális határköltséggel. Az adó kivetésnek nem az externális költségek kivetése és beszedése a célja, hanem a termék iránti kereslet megfelelı (optimális) szintre történı visszaszorítása.

11 Pigou-i adó: egységesen kivetett adó - szennyezı termelés egységére t * nagyságú adót vetnek ki, ami növeli a költségeket, s ennek következtében Q m -rıl Q * -ra csökken a termelés. Költségek, hasznok Externális határköltségek (MEC) Károsult költsége Egyéni tiszta határhaszon (MNPB) Szennyezı haszna t * Q * Q m Gazdasági aktivitás Termelı egységes adóval csökkentett határhaszna

12 Hibái: Pigou-i adó Tiszta piaci versenyt feltételez, noha monopolhelyzet is lehetséges. Feltételezi, hogy egységnyi termelés egységnyi szennyezéssel jár és így elég ha csak a termelés van megadóztatva. Nehéz a szennyezés okozta kár meghatározása A szennyezés megadóztatásával befolyó pénzek szétosztásának problémája: MEGELİZÉS KÁRTÉRÍTÉS

13 Coase: jogi vagy intézményi iskola A jogi vagy intézményi iskola szerint az extern hatások létezésének oka a gazdálkodásba bevont javak egy részénél (például: víz, levegı) a tulajdonjogok tisztázatlansága. Tehát nem a bürokratikus szabályozás, hanem a tulajdonjogok tisztázása az elsı feladat. Ekkor az érintett felek közötti alku az extern hatás gazdaságilag hatékony szintjéhez vezet (nulla tranzakciós költség mellett).

14 Coase tétel Nincs szükség állami beavatkozásra, adók kivetésére, mivel függetlenül attól, hogy ki rendelkezik a tulajdonosi jogokkal, alku útján a rendszer eléri a társadalmi optimumot. Költségek, hasznok Externális határköltségek (MEC) Károsult költsége Példa: folyó mellett bırfeldolgozó a Egyéni tiszta határhaszon (MNPB) Szennyezı haszna b h i (szennyezı) folyószennyezés parti szálloda (károsult) vonzereje csökken. d c Q * g f Q m szennyezı elbukott profitja Gazdasági aktivitás Tulajdonjog a károsultnál Tulajdonjog a szennyezınél

15 Hibái: Coase tétel A modell távol áll a valós világtól. Az alku sohasem kétszereplıs (Sok résztvevı esetén az alku óriási költségekkel jár + potyautas-jelenség.) Az alku költségei meghaladhatják az alku hasznát A felek ritkán hajlandók alkura, inkább megpróbálják áthárítani az alku megoldását a társadalomra. Nem érvényesül a szennyezı fizet elv, hanem a károsult fizet a károkozónak, hogy az korlátozza a tevékenységét. Összességében az önszabályozás (Coase tétel) sokkal korlátozotabban alkalmazható, mint a Pigou adó.

16 Pigou és Coase elmélete és a gyakorlat Európai közösség: A környezetszabályozási gyakorlatban az utóbbi idıkben jelentısen felértékelıdnek az olyan megoldások, amelyek az önszabályozást helyezik elıtérbe. (ISO szabványsorozat). Magyarország: A 90-es évek elejétıl kezdıdıen a magyarországi gyakorlatban a termékdíjak bevezetésével a Pigou elmélet került elıtérbe. Az EU-hoz való csatlakozássással a Coase elmélet kerül elıtérbe Forrás: Kerekes Sándor: KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

17 5. Környezetszabályozási eszközök Direkt szabályozás (vagy normatív szabályozás) a kibocsátás korlátozásával, betiltásával szabályoz: a szennyezés egyedi szintjének elıírása! rendszerezése Indirekt szabályozás Közgazdasági és piaci eszközök alkalmazására épül: díjak, adók, engedélyek, támogatások, biztosítás. Megelızı szabályozás Önkéntes Szerzıdések rögzítik a vállalási feltételeket, amelyek megszegése büntetést von maga után.

18 6. Extern hatások osztályozása A neoklasszikus mikroökonómia általában különbséget tesz pozitív és negatív, termelıi és fogyasztói esetleg monetáris jellegő externália között. Szerintem fontosak még a következı megkülönböztetések is:

19 További extern hatások Jelentéktelen és jelentıs: közlegelı tragédiája, dohány és szeszipar Rövid és hosszú távú: (atom)hulladék lerakók, Lokális és globális: savas esıt, ózon réteg elvékonyodását okozó hulladékok Koncentrált és diffúz: hulladék égetı hatása Biztos és potenciális: olaj tankhajók, ciános aranybányászat Elırelátható és elıre nem látható: DDT, FREON

20 Különbözı externáliák különbözı megoldások Tehát a negatív externáliának (ahogy a hulladéknak is) nagyon sok formája lehetséges. A közgazdasági szempontból különbözı externáliák (szemetek/hulladékok) kezeléséhez különbözı módszerek szükségesek. Közös sajátosság, hogy az extern hatás (költség, kár) nem-piaci (gazdasági) szereplıknél jelenik meg. A szennyezıtıl beszedett adóval csak körülményesen lehet kompenzálni az áldozatot.

21 7. Externália értelmezésérıl Externalitás: mindazok a jelenségek, amelyek túlcsordulnak a közgazdaságtan alapvetı törvényein és modelljein. Egy komplex jelenség, amelynek nemcsak közgazdasági, hanem társadalmi (környezetvédelem, jog, politika stb.) vonatkozásai is fontosak. az externalitás fogalmáról különbözı nyelvezetben lehet és kell beszélni.

22 Költség és kár centrikus beszéd mód A költség-centrikus beszédmód a közgazdászokat jellemzi, akik piaci vagy piac közeli módszereket (lásd internalizálás) keresnek. A kár-centrikus beszédmód a nemközgazdászokat jellemzi, akik társadalmi és jogi eszközöket keresnek.

23 Költség centrikus beszédmód Extern hatások esetén gazdasági egységek közötti olyan teljesítménykapcsolatról van szó, amelyek nem a piac közvetítésével valósulnak meg, és így pénzügyi ellentételezésük sem történik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy az érintettek által negatívnak ítélt extern hatás kiváltója nem tartozik felelısséggel az okozott kárért. (J. Scumann: mikroökonómiai elmélet alapvonásai 1998, 31.o.) NEGATÍV EXTERNÁLIA = EGY TÁRSADALMI KÖLTSÉG

24 Költség centrikus beszédmód-2 Célja a privát hasznok és a társadalmi költségek között valamilyen optimum keresése. (Nem cél a negatív externália teljes mértékő felszámolása vagy kompenzálása). Feltételezi, hogy a nem-szándékolt extern kár eleve kisebb, mint a szándékolt gazdasági elıny. Hátránya: gyakran nem internalizálásra van szükség, hanem az adott tevékenység felszámolására. Hátránya: nem világos, hogy kinek a feladata az internalizálás végrehajtása: állam, társadalom, károkozó.

25 Kár-centrikus értelmezés Lényege: NEGATÍV EXTERN HATÁS = KÁROKOZÁS EGY SPECIÁLIS FORMÁJA jól alkalmazhatók a jogi eszközök (kártérítés, szabálysértés, büntetés stb.) Célja: a károkozás teljes mértékő felszámolása vagy a teljes mértékő kompenzáció Elınye: Világos, hogy a károsultnak vagy a károsultakat képviselı civil szervezeteknek kell fellépni. (Szemét/Hulladék esetében pl. A HULLADÉKHASZNOSÍTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK)

26 Problémák 1. A neoklasszikus közgazdaságtan csak korlátozottan alkalmas arra, hogy a szemét (hulladék) kérdését problematizálja. Ellentétben az ökológiai közgazdaságtannal. 2. A költség centrikus beszédmód elmossa az extern hatás okozójának a felelısségét. Szemben a kárcentrikus beszédmóddal. 3. Az állam, a társadalom és a károkozó alapvetıen nem érdekelt a probléma megoldásában. Szemben a károsultakkal (és az ıket képviselı civil szervezetekkel).

27 Köszönöm szépen a figyelmet!

Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére

Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére János I. Tóth (SZTE BTK Filozófia Tsz) BEVEZETÉS Kelet-Európában a környezeti biztonság alacsonyabb mint Nyugat-Európában, amelynek alapvetı oka a kulturális

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz Iustum Aequum Salutare III. 2007/3. 215 224. Jog és felelõsség szimpózium a PPKE JÁK Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájában (2006. november) A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN doktorandusz

Részletesebben

1. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN. 1.1. Az állam szerepe a monopóliumok szabályozása terén

1. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN. 1.1. Az állam szerepe a monopóliumok szabályozása terén 1. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN Gyakran felmerül, hogy a piac és az állam egymást kizáró intézmények. Neves közgazdászok között is találkozhatunk hasonló nézetet vallókkal (Pl. A.Smith, M. Friedman).

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

A KÜLSŐ GAZDASÁGI HATÁSOK (EXTERNÁLIÁK) TÉRBELISÉGE

A KÜLSŐ GAZDASÁGI HATÁSOK (EXTERNÁLIÁK) TÉRBELISÉGE Tér és Társadalom XVI. évf. 2002 2: 1-20 Kulcsszavak: A KÜLSŐ GAZDASÁGI HATÁSOK (EXTERNÁLIÁK) TÉRBELISÉGE (The Spatiality of External Economies [Externalities]) LENGYEL IMRE MOZSÁR FERENC külső gazdasági

Részletesebben

27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK

27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK 27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK Kertesi Gábor Világi Balázs Varian 32. fejezete erősen átdolgozva 27.1 Bevezetés Egy közgazdasági probléma vizsgálata során akkor beszélünk externáliáról vagy externális

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

Nagy Zoltán Az adó és támogatáspolitikai szabályozás hatékonysága a környezetvédelem területén

Nagy Zoltán Az adó és támogatáspolitikai szabályozás hatékonysága a környezetvédelem területén Pázmány Law Working Papers 2012/9 Nagy Zoltán Az adó és támogatáspolitikai szabályozás hatékonysága a környezetvédelem területén Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic University Budapest

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti adók hatása és a környezeti

Részletesebben

Vízgazdaságtan, avagy a vízlábnyom mérése és gazdasági összefüggései

Vízgazdaságtan, avagy a vízlábnyom mérése és gazdasági összefüggései Vízgazdaságtan, avagy a vízlábnyom mérése és gazdasági összefüggései FOGARASSY CSABA, NEUBAUER ÉVA BEVEZETÉS Európának olyan megközelítésre van szüksége a vízkészlet-gazdálkodásban, ami fenntartható és

Részletesebben

Bevezetés. Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Bevezetés. Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás I. rész (2011. október 21.) Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka tanszékvezető főiskolai docens Regionális és Környezetgazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu

Részletesebben

Mikróökonómia. Óravázlat. 2006/07-es tanév, ıszi félév. Készítette: Úr Balázs. urbalazs KUKAC gmail.com. Elıadók:

Mikróökonómia. Óravázlat. 2006/07-es tanév, ıszi félév. Készítette: Úr Balázs. urbalazs KUKAC gmail.com. Elıadók: Mikróökonómia Tartalomjegyzék 1. elıadás (2006-09-11)...3 2. elıadás (2006-09-18)...3 3. elıadás (2006-09-25) Költségvetési korlát; preferenciák...3 4. elıadás (2006-10-02) Preferencia-rendezés és hasznosság...4

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

Környezetgazdaságtani és Technológia Tanszék. Témavezető: Dr. Szajkó Gabriella

Környezetgazdaságtani és Technológia Tanszék. Témavezető: Dr. Szajkó Gabriella MEZŐSI ANDRÁS Környezetgazdaságtani és Technológia Tanszék Témavezető: Dr. Szajkó Gabriella Mezősi András BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA A SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK RENGETEGÉBEN A

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely OTDK-dolgozat Baracsi Mária Dóri Gergely 2009 Az emberi döntéshozatal sajátosságai és annak gazdasági következményei Nature of human decision-making process and their influence on economy L e z á r v a

Részletesebben

A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései

A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései ESSZÉ Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. május (464 483. o.) MÁLOVICS GYÖRGY BAJMÓCY ZOLTÁN A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései A közgazdaságtanban a fenntarthatóság eltérő megközelítései

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA?

HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA? EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SCHARLE ÁGOTA, BENCZÚR PÉTER, KÁTAY GÁBOR ÉS VÁRADI BALÁZS HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA? Szerzık: Benczúr Péter Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

Adózási ismeretek Oktatási segédlet

Adózási ismeretek Oktatási segédlet Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens Dr. Fellegi Miklós egyetemi

Részletesebben

A szélessávú infrastruktúra értéke

A szélessávú infrastruktúra értéke SZÉLESSÁV A szélessávú infrastruktúra értéke HORVÁTH PÁL A HTE fôtitkára phorvath@anotel.com Kulcsszavak: kritikus infratsruktúra, pozitív externália, jóléti veszteség, externáliák internalizálása, állami

Részletesebben

1. Externáliák. - externália, - közjavak, - piaci szerkezet, - információs aszimmetria. Ezek közül nézünk meg most néhányat részletesebben.

1. Externáliák. - externália, - közjavak, - piaci szerkezet, - információs aszimmetria. Ezek közül nézünk meg most néhányat részletesebben. II. RÉSZ 47 Az eddigiekben kimondva, kimondatlanul arról tárgyaltunk, hogy minden piac tökéletesen működik, vagyis a kereslet és kínálat egyensúlya hatékony erőforrás-elosztáshoz vezet, tehát a piaci automatizmusok

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben