Környezetvédelem és alkalmazott filozófia ,, ,,. ...,,.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem és alkalmazott filozófia ... ...,,. ... ...,,. ...,,."

Átírás

1 TÓTH I. JÁNOS: Környezetvédelem és alkalmazott filozófia (A nagybányai ciánszennyezés tanulságai) in Karikó Sándor (ed): ÉRTÉKVÁLSÁG ÉRTÉKVÁLTÁS. Áron Kiadó Budapest, o. Absztrakt Tanulmányomban egy konkrét környezetszennyezési esemény, a nagybányai ciánszennyezés példáján vizsgálom meg az alkalmazott filozófiai elemzés lehetőségét. Az előadás egyrészt általános módszertani kérdéseket, másrészt tartalmi kérdéseket is érint. ÁTTEKINTÉS 1. ALKALMAZOTT FILOZÓFIAI MEGKÖZELÍTÉSRŐL... A mindennapi élet problémái összetett egészek, miközben a tudományos élet diszciplínákra tagolódik....,,.hogyan lehet a holisztikus problémákat a diszciplínákra tagolódó tudományok segítségével átfogóan leírni, megérteni? Ennek a dilemmának a feloldásában segíthet az alkalmazott filozófia, mint az egyetlen olyan megismerési módszer, amely egyidejűleg racionális és holisztikus jellegű.... A holisztikus problémákra adott parciális válaszok azonban szükségképpen korlátozottak és hiányosak. A környezetszennyezés esetében is jól érzékelhető ez a probléma. A közgazdasági megközelítés a pusztán a nyerseségesség és a gazdasági racionalitás szempontjait mérlegeli, amikor gyakorlati döntést hoz egy beruházásról vagy egy tevékenységről, miközben ennek a beruházásnak vagy tevékenységnek általában jelentős nem-gazdasági (hanem ökológiai, egészségügyi, társadalmi, politikai stb.) illetve nem-azonnali (hanem a közeli vagy a távoli jövőt érintő) hatásai is vannak. Ugyanakkor ezek a negatív hatásokat az azonnali hatásokat előtérbe helyező közgazdaságtan nem vagy csak korlátozott mértékben érzékeli. Például a nagybányai beruházás és tevékenység egészen mást jelentett egy adott parciális (pl. a román gazdaság vagy a külföldi befektetők) nézőpontból, mint más, elvileg szintén parciális nézőpontokból (természetvédelem, a helyi lakosság, a magyar állam érdeke stb.). Elvileg csak a különböző parciális nézőpontok egyidejű figyelembe vétele biztosíthat egy holisztikus rálátást az adott problémára....,,. A környezeti kockázattal járó gazdasági tevékenységeknek gyakorlatilag két nézőpontja lehetséges egy parciális és egy holisztikus. Az előbbi az uralkodó értelmezési keretet jelenti, amely esetünkben a közgazdaság, míg az utóbbi nézőpont a gazdasági racionalitás mellett igyekszik minden más szempontot is figyelembe venni (az élőtermészet szempontjait, az emberek egészségügyi, turisztikai, rekreációs, esztétikai igényeit és érdekeit, a jövő generáció érdekeit stb.) Sajnos gyakran egészen más konklúzióhoz vezet egy problémának a parciális valamint holisztikus értelmezése....,,. A környezetszennyezés és egyéb alkalmazott filozófiai problémák is arra hívják fel a figyelmet, hogy a társadalom nem adhatja fel eleve azt az igényét, hogy tevékenységét ne csak parciálisan, hanem holisztikusan is értelmezze. Ebben a szándékban a praxis éppen az alkalmazott filozófiától kaphat segítséget, hiszen a filozófia mindig is az egészre irányult. Az

2 alkalmazott filozófia specifikuma a filozófiához képest csak az, hogy nem a világ-egészre, hanem a probléma-egészekre irányul. Mit érthetünk azonban egy probléma egészként való értelmezésén?...,, Első megközelítésben a fenti kérdésre két alapvetően különböző válasz adható. (i) Lehetséges, hogy az alkalmazott filozófia elsődleges feladata az, hogy kritizálja az adott relációban a domináns parcialitást és felhívja a figyelmet más nézőpontok és értelmezési keretek fontosságára....,, Tehát ebben az értelmezésben az alkalmazott filozófia feladata elsősorban az, hogy bírálja az uralkodó értelmezési keretet, rámutasson annak hiányosságaira illetve folyamatosan más (szintén parciális) értelmezési keretek lehetőségére hívja fel a figyelmet. Így az alkalmazott filozófia egyfajta kritizáló és szabályozó szerepet játszana a gyakorlat felett, azonban önmaga sohasem próbál értelmezési keretet adni....,,. Ez az értelmezés implicit módon elismeri, hogy a gyakorlati problémákat nem lehet közvetlenül holisztikusan értelmezni, legfeljebb a különböző parciális nézőpontok együttes fenntartásával lehet egy lépést tenni a gyakorlati problémák holisztikusabb értelmezése felé. (ii) Az alkalmazott filozófiának egy radikálisabb értelmezése azonban elvezethet ahhoz a véleményhez, hogy a különböző parciális logikákkal szemben maga az alkalmazott filozófia vagy annak megfelelő szegmense (esetünkben például a környezetfilozófia) önmagában adhat egy holisztikus értelmezési keretet, egy olyan értelmezési keretet, amely támaszkodna, de ugyanakkor megfelelő keretekbe foglalná a különböző parciális (tudományos vagy ágazati) értelmezési kereteket. 2. AZ ESETTANULMÁNYOK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI Az alkalmazott filozófia egyik fontos újdonsága az esettanulmányok jelentőségének a felismerése. Így a filozófia, mint legáltalánosabb meta-diszciplína az egyes esetek felé fordul és ez újra felveti az egyes és az általános viszonyának régi problémáját. Tehát az alkalmazott filozófia pusztán jelenlétével újra tematizálja az egyes és az általános viszonyáról folyó több ezeréves vitát. Természetesen az alkalmazott filozófia szempontjából nem minden egyedi eset és nem is önmagában az egyedi esetek a fontosak, hanem mindez csak az általános szempontjából az érdekes. Az alkalmazott filozófia szempontjából különösen a komplex, számos diszciplínát vagy társadalmi alrendszert érintő, gyakran értékkonfliktusokat tartalmazó egyedi esetek a fontosak. Mivel ezekben az esetekben különösen gyakori, hogy a domináns parciális nézőpont kudarchoz vezet. Ezeknek az egyedi eseteknek a tanulmányozása azért is fontos, mert lehetőséget ad arra, hogy a figyelmünket közvetlenül azokra az új problémákra irányítsuk, amelyek esetében az uralkodó parciális értelmezések nem tudnak megfelelő választ találni. Minden esettanulmány esetében felmerülnek általános módszertani kérdések. A következőkben csak egyetlen ilyen módszertani problémát szeretnék érinteni; jelesül az egyes, a különös és az általános viszonyát... Egy konkrét környezetszennyezési eset, a nagybányai ciánszennyezés esetében egy mérsékelt nominalista álláspont lényege röviden a következőkben foglalható össze. A nagybányai szennyezés minden sajátossága egyedi sajátosság, de ezek egy része csak és kizárólag a nagybányai esetre jellemző, nevezzük ezeket egyes-egyedi sajátosságoknak. Léteznek azonban az esetnek olyan egyedi sajátosságai, amelyekhez hasonló egyedi sajátosságok számos más környezetszennyezésre is jellemző ezeket különös-egyedi sajátosságoknak, végül léteznek olyan egyedi sajátosságok, amelyekhez hasonló minden környezetszennyezésre jellemző ezeket pedig általános-egyedi sajátosságoknak nevezhetjük. Egy alapos esettanulmány feltárja az eset egyedi sajátosságait és így közvetlenül tapasztalható az egyes-egyedi, a különös-egyedi és az általános-egyedi. A nagybányai

3 szennyezés egyes-egyedi sajátosságai csak az adott esetre jellemzőek, s így az alkalmazott filozófia számára kevésbé érdekesek, szemben a különös-egyedi és az általános-egyedi sajátosságokkal. Az egy másik kérdés, hogy pusztán az adott esetet tanulmányozva nem lehet eldönteni, hogy egy egyedi sajátosság melyik csoportba tartozik. Ehhez háttérismeretekre és egyéb esetek tanulmányozására van szükség. Ezért is fontos, hogy egy esettanulmány tényleg esettanulmány legyen és aprólékosan leírja a vizsgált szituációt. Természetesen egyetlen eset sem realizálja ideáltipikus esetet, ahol a különös vagy az általános közvetlenül megmutatkozik. Ezért mindig különbség van a különös-egyedi és a tiszta különös, valamint az általános-egyedi és a tiszta általános között. Tehát a megismerő ember azzal a problémával kerül szembe, hogy csak a különös-egyedi és az általánosegyedi tapasztalható, viszont a tiszta különös és általános sajátosságok közvetlenül nem tapasztalhatók meg. Ezért ezeket az összefüggéseket és kategóriákat a megismerő alanynak kell megkonstruálnia. Persze a teoretikus konstrukció nem lehet önkényes, hiszen csak azok konstrukciók tekinthetők helyesnek, amelyek elég nagy segítséget adnak a konkrét esetek tanulmányozásához, azaz amelyek elég nagy mértékben jellemzőnek tekinthetők az adott problémára nézve. A fentiekből következik az is, hogy a különös és az általános konstrukciók elvileg mindig megkérdőjelezhetők és elvileg sohasem zárható ki az a lehetőség, hogy valaki egy jobb, vagy egy hatékonyabb modellt javasoljon a vizsgált problémák értelmezésére és kezelésére. Nyilvánvaló, hogy az egyedi esetekre jellemző különös-egyedi és általánosegyedi sajátosságok leírása, összehasonlítása lehetőséget ad az új és jobb (eredményesebben használható) különös és általános összefüggések (konstrukciók) megalkotására. Véleményem szerint az esettanulmányok elsődleges jelentősége éppen ebben áll. 3.NAGYBÁNYAI CIÁNSZENNYEZÉS NÉHÁNY TARTALMI VONATKOZÁSA Feldolgozva nagybányai ciánszennyezés esetét megállapítható, hogy az különböző, általában a környezetszennyezésre jellemző vonatkozásokat rejt magába, s ezzel párhuzamosan a nagybányai szennyezés különböző általános szempontok alapján értelmezhető. (i) Az elemzés középpontjába állíthatjuk azt a bányászati-technológiai folyamatot, amely elvezetett a ciánszennyezéshez. Ez a nézőpont a konkrét ipari és technológiai problémákra hívja fel a figyelmet: például a nyitott, ciánt nagy koncentrációban tartalmazó tározó létéből származó környezeti kockázatot. Az ENSZ-munkacsoport és az Európai Unió által kezdeményezett Nagybányai Munkacsoport is elsősorban ebből a szempontból értelmezte a katasztrófát. (ii) A folyószennyezések különösen súlyos ökológiai problémákat jelentenek, hiszen a folyók gyakran a természet és az élet utolsó menedékét jelentik a civilizált térben. Ekkor a figyelem a folyó ökológiai rendszerének a helyreállítására (revitalizáció), illetve általában a folyókkal való modern bánásmód (szűk gátak gyors vízelvezetés) kritikájára és alternatívák (pl. ártéri gazdálkodás) keresésére irányul. A magyarországi zöldek a nagybányai szennyezést követően elsősorban ezen a téren aktivizálódtak. (iii) Az elemzés koncentrálhat a szennyezést követő társadalmi eseményekre: kármentés, helyreállítás, kártérítés stb. Ezek a lépések vagy társadalmi reakciók szintén általában jellemzőek minden környezetszennyezésre utóéletére. Hangsúlyozandó, hogy a folyószennyezések gyakran nagy területet, s mint esetünkben több országot érintenek, ekkor a figyelem olyan kérdésekre irányul, mint a felvízi szennyező és az alvízi károsult helyzete és viszonya; továbbá a folyók nemzetközi helyzetéből adódó speciális problémákra (pl. szennyező fizet elv érvényesítésének speciális (nemzetközi térben történő) nehézségeire vagy az alvízi fekvésű országok kiszolgáltatott helyzete, érdekérvényesítési lehetőségeire stb.) (iv) Vizsgálhatjuk azt a kérdést, hogy a Magyarország, mint alvízi ország mit tett annak érdekében, hogy elkerülje a hasonló szennyezéseket vagy legalábbis csökkentse ennek

4 valószínűségét (környezeti kockázatok felmérése, kétoldalú és nemzetközi egyezmények, vegyesbizottságok felállítása, monitor rendszer kiépítése stb.) (v) Értelmezhetjük a problémát a hagyományos román-magyar dimenzióban keresve azokat a viselkedési és gondolkodásbeli formákat, amelyek hozzájárultak a ciánszennyezés bekövetkezéséhez (pl. a környezeti tudatosság és a környezetvédelem helyzete Kelet- Európában, az ún. balkáni mentalitásból fakadó problémák). (vi) Értelmezhetjük a nagybányai ciánszennyezést a globalizáció dimenziójában, azaz mint egy olyan tipikus nemzetközi befektetést, ahol a tőkében gazdag centrumból a befektetők és a bankok viszonylag elavult technológiát exportálnak egy szegény, de természeti kincsekben bővelkedő országba (Romániába). Ebben az esetben a figyelem a nemzetközi befektetési szokások általános sajátosságaira és hibáira irányul, ekkor a megelőzés lehetőségeit is ebben a szférában kell keresni. Látható tehát, hogy a nagybányai ciánszennyezés egy elégé komplex számos általános aspektust tartalmazó egyedi eset, amelynek a gazdagságát csak egy alapos esettanulmány tárhatja fel... A következőkben a nagybányai ciánszennyezést, mint egy tipikus nemzetközi befektetést értelmezzük (vi. pont) TÚLZOTT KÖRNYEZETI KOCKÁZAT A környezetszennyezés gyakran nem egyszerűen emberi vagy műszaki hiba ami persze mindig előfordulhat, hanem tudatos költség-haszon kalkuláció következménye. Adott feltételek mellett egy szennyezés bekövetkezése sohasem biztos, legfeljebb csak nagy valószínűséggel bekövetkező esemény, ráadásul a szennyezést is csak meghatározott valószínűséggel követi kártérítési kötelezettség. A két egymástól független valószínűségi érték miatt a kártérítési kötelezettség tényleges teljesítésének várható valószínűsége igen alacsony, ezért a cégek számára gyakran racionálisabb (kifizetődőbb) megkockáztatni a szennyezést, mint környezetvédő beruházásokat és technológiákat alkalmazni.... Mindezek alapján nem csodálkozhatunk, hogy a környezeti katasztrófák olyan gyakoriak a világban, hiszen a szűken értelmezett gazdasági érdek a lehető legnagyobb környezeti kockázat vállalására ösztönzi a cégeket.... Persze elvileg számos mód van arra, hogy a vállalatokat érdekelté tegyük vagy éppen rákényszerítsük arra, hogy csak alacsonyabb környezeti kockázatok vállaljanak. Ennek egyik formája a kötelező felelősségbiztosítás rendszere (lásd később) 3.2 A külföldi tőkebefektetés kockázatai A szegény országok számára a külföldi befektetés gyakran az egyetlen lehetőség arra, hogy tőkéhez, illetve fejlett technológiához jusson. Ezért nyilvánvaló, hogy fontos és hasznos a külföldi befektetés. Ugyanakkor mint minden tevékenységnek, ennek is lehetnek negatív következményei (a természeti környezet kizsákmányolása, a hazai tőke háttérbe szorítása, az alacsony bérek konzerválása stb.). Így pusztán a külföldi tőkebefektetés maximalizálása önmagában nem tekinthető pozitív célnak. Számtalan katasztrófa mutatja, hogy egy fejletlen régióban végrehajtott külföldi befektetés jelentős környezeti kockázattal jár együtt.. Ezt a problémát próbálja orvosolni az egyes ágazatok esetében megfogalmazott legjobb elérhető technológia (best available technology), sajnos ez azonban csak egy ajánlás, amelyet a cégek gazdaságossági okok miatt gyakran nem követnek. Ezért a környezeti kockázat csökkentését eredményezné, ha a nemzetközi közösség a legrosszabb és legveszélyesebb technológiákat is megnevezné és alkalmazásukat helytelenítené esetleg betiltaná. Viszonylag gyors eredményt lehetne elérni a helyi környezetvédő szerveztek szisztematikus fejlesztésével és támogatásával is.

5 3.3 MULTINACIONÁLIS ÉS KÖZEPES NAGYSÁGÚ CÉGEK. A nagybányai eset azt mutatja, hogy ellentétben a közvélekedéssel a kisebb méretű külföldi vállalkozások is fokozott veszélyforrást jelentenek. Egy közepes cég már elég nagy ahhoz, hogy jelentős környezeti kárt okozzon, viszont még nem elég nagy ahhoz, hogy az okozott kárt egyáltalán képes legyen megtéríteni, vagy hogy a jóhírnév esetleges elvesztése visszatartó erejű legyen. Az Aurul SA illetve az ausztrál anya cég az Esmeralda Ltd. esetében mindkét probléma felmerült. A közepes cégeknél gyakran még az is előfordul, ami a multinacionális vállalatokra nem jellemző, hogy az érvényben lévő jogszabályokat sem tartják be. Általában elmondható, hogy a kisebb cégek inkább hajlanak arra, hogy az indokoltnál nagyobb környezeti kockázatot vállaljanak... Véleményem szerint is a környezeti szempontból kockázatos vállalkozások esetében, különösen ha azok nemzetközi következményekkel is járhatnak, a kötelező felelősségbiztosítás rendszerét kellene alkalmazni. Ez két szempontból is javítana a jelenlegi helyzeten: egyrészt a károsultak azonnal kártérítésben részesülhetnének, másrészt a biztosító nyomást gyakorolna a cégre, hogy minimalizálja a környezeti kockázatot. Azaz önmagában a kötelező felelősségbiztosítás rendszerének a bevezetése, azzal a hatással járna, hogy növekedne a környezeti biztonság. 3.4 A HITELEZŐ BANKOK FELELŐSSÉGE A nagybányai beruházást az Aurul társaság 11,2 millió dolláros alaptőkéjéből, valamint az angol Rothschild és a német tulajdonú Dresdner Kleinwort Benson bank összesen 17 millió dolláros hiteléből finanszírozták. A hitelező bankok a kártérítési rangsorban sokkal előkelőbb helyen vannak, mint a károsultak ( fedezetlen hitelező ). Tehát ha a peres eljárás keretében 5-10 év múlva kártérítés megfizetésére kötelezik a károkozót, akkor a cég először a hitelező bank kárát köteles megtéríteni, és a magyar állam illetve a lakosság kártérítésére csak akkor kerül sor, ha a károkozónak még marad pénze. Ez a sorrend nyilvánvalóan arra a hallgatólagos előfeltevésre épít, hogy a hitelező banknak semmilyen felelőssége sincs az általa finanszírozott vállalkozás tevékenységében..... Számomra nyilvánvaló, hogy a hitelező bank, ellentétben a károkozóval, nem közvetlenül felelős a környezeti kárért. Ugyanakkor a másik véglet is elfogadhatatlan, amely azt állítja, hogy a hitelező banknak semmilyen felelőssége nincs a káreseményben, ráadásul egyenesen az első helyre teszi őket a kártérítendők listáján. Először is vegyük észre, hogy ha ebben a struktúrában a bank egy környezetvédelmi szempontból kockázatos vállalkozást finanszíroz, akkor csak nyerhet. Ha a vállalkozás sikeres (nem okoz környezetvédelmi katasztrófát), akkor a bank a cégtől visszakapja a pénzét a megfelelő kamatokkal; ha viszont a vállalkozás környezeti katasztrófát okoz, akkor a bank a cég felszámolása keretében (az elsők között) kapja vissza a pénzét. Tekintve, hogy a bank általában a centrumhoz tartoznak, a kockázatos környezeti vállalkozások viszont a periférián zajlanak, így egy környezetszennyezéshez vezető beruházás esetében a következő pénzügyi tranzakció zajlik le. (i) A centrumból a bank pénzt kölcsönöz a periférián végrehajtandó, környezeti szempontból kockázatos vállalkozáshoz. (ii) A vállalkozás súlyos környezeti károkat okoz, ezért a vállalkozást csődgondnokság alá helyezik. (iii) A csődeljárás során a centrumhoz tartozó bank igényeit kielégítik, ezért a periférián élő károsultak kártérítésére már nem marad pénz. A projekt eredményeképpen a pénz visszakerül

6 az amúgy is gazdag centrumba, miközben az amúgy is szegény periféria viseli a környezetszennyezésből fakadó károkat. Tehát a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények pedig egyre szegényebbek lesznek. (iv) Bár elvileg mindenki a szennyező fizet elvről beszél, a gyakorlatban a károsult fizet elv érvényesül. Mi ez, ha nem a periféria kizsákmányolásának egy modern formája?.. Sőt, a fentiek miatt a hitelező bank abban érdekelt, hogy a vállalkozással általában együtt járó kockázatot a pénzügyi szférából átnyomja a környezeti szférába. Ez a törekvés a bank szempontjából, vagyis egy parciális nézőpontból teljesen logikus, hiszen a pénzügyi kockázatot a hitelező banknak, a környezeti kockázatot viszont a helyi lakosságnak kell viselni. Az igazságossággal összhangban legalább annyit el kellene érni, hogy a hitelező bank a kártérítendők rangsorában a több károsult mögé kerüljön. Önmagában ez az apró változás egyrészt arra kényszerítené a hitelező bankot, hogy a környezetvédelmi szempontból kétes vállalkozások finanszírozását alaposabban meggondolja, másrészt ha mégis bekövetkezik a katasztrófa, akkor a többi károsult is megfelelő kárpótlásban részesülhetne. Ennek a változásnak az lenne a következménye, hogy a hitelező bank érdekelt lenne abban, hogy az általa támogatott cégek és vállalkozások jobban odafigyeljenek a környezeti kérdésekre, ami a környezeti katasztrófák számának a csökkentéséhez vezetne. A TANULMÁNYT TARTALMAZÓ KÖNYV BESZEREZHETŐ: ÁRON KIADÓ A szerző a cikkel kapcsolatban örömmel fogad minden kritikát és véleményt. Kérem értesítsen, ha idézi a tanulmányomat. Tóth I. János (Fil. Tsz., SZTE)

A TISZAI CIÁNSZENNYEZÉS

A TISZAI CIÁNSZENNYEZÉS TÓTH I. JÁNOS: A TISZAI CIÁNSZENNYEZÉS Rendszerszemléletű elemzés Szerzői kiadás, Szeged, 2002 Kocsis Tibor fotóriportjával Lektorálta: Dr. Ilosvay György A 2000 telén bekövetkező cianid- és nehézfémszennyezések

Részletesebben

Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére

Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére Javaslatok a környezeti biztonság fejlesztésére János I. Tóth (SZTE BTK Filozófia Tsz) BEVEZETÉS Kelet-Európában a környezeti biztonság alacsonyabb mint Nyugat-Európában, amelynek alapvetı oka a kulturális

Részletesebben

A környezetfilozófiáról *

A környezetfilozófiáról * Tóth I. János A környezetfilozófiáról * A környezeti válság tünetei közismertek: globális felmelegedés, ózonpajzs vékonyodása, fajok kihalása, biodiverzitás csökkenése, erdőirtás, savas esők, környezetszennyezés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása)

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) Bela Györgyi Pataki György Valené Kelemen Ágnes Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) 20. szám Budapest, 2003. május ISBN

Részletesebben

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Alapítva: 2002 évben. Grafjódi István A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETEKKEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOS VITAANYAG VITÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA TARTALOM

A BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETEKKEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOS VITAANYAG VITÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA TARTALOM BEVEZETÉS A BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETEKKEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOS VITAANYAG VITÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA TARTALOM Bevezetés 1 A vita összefoglalása 2 Támogatás 2 Végső garantőr, garancia sémák 2 A végső garantőr

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN

TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI DOKTORI PROGRAM TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN A tiltakozás és partnerség kultúrája

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK Doktori értekezés dr. Szalók

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. Zoltayné Paprika Zita: A stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései. 1999.

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. Zoltayné Paprika Zita: A stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései. 1999. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. Zoltayné Paprika Zita: A stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései 1999. április 2 Tartalomjegyzék I. A VIZSGÁLANDÓ TÉMAKÖR 5 1. A témaválasztás

Részletesebben

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai A gazdaság intézményrendszere fejlődésének természetes velejárója a különböző gazdasági ellenőrzési funkciók kialakulása,

Részletesebben

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Zöld-beszéd Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról Szerzők: Prof. Dr. Bukovics István, Dr. Földi László, Besenyei Mónika Lektor: Prof. Dr. Padány

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA TÓTH GÁBOR BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3. 2. A biztosítási tevékenység kialakulása 6. 3. Gazdálkodás, kockázat, kockázatkezelés 13. 4. A biztosítás,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés elvei

A fenntartható fejlődés elvei A fenntartható fejlődés elvei 1. A holisztikus megközelítés elve A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos egyik legfontosabb felismerés, hogy a problémák rendszer jellegűek, összefonódottak. Így a fejlődés

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság eseti munkabizottságának észrevételei Banyár József: Drágák-e a magyar (nemélet)-biztosítások?

A Magyar Aktuárius Társaság eseti munkabizottságának észrevételei Banyár József: Drágák-e a magyar (nemélet)-biztosítások? A Magyar Aktuárius Társaság eseti munkabizottságának észrevételei Banyár József: Drágák-e a magyar (nemélet)-biztosítások? című vitairatához 0. Előzmények A PSZÁF honlapján 2012 szeptemberében jelent meg

Részletesebben

Professzionális futballvállalkozások működési sajátosságai Európában és Magyarországon

Professzionális futballvállalkozások működési sajátosságai Európában és Magyarországon Dr. habil. Nagy Imre Zoltán Professzionális futballvállalkozások működési sajátosságai Európában és Magyarországon Professzionális futballvállalkozások működési sajátosságai Európában és Magyarországon

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013.

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013. OTDK-DOLGOZAT Vicsek Renáta MA 2013. A CSR ÉS A TUDATOS FOGYASZTÓ KAPCSOLATA A KÖRNYEZETI DIMENZIÓ MENTÉN THE RELATIONSHIP OF CSR AND THE CONSCIOUS CONSUMER AT THE ENVIRONMENTAL DIMENSION Vicsek Renáta

Részletesebben