A jelenlevık tájékoztatást kaptak arról, hogy április 1-jén hatályba fog lépni ezen törvények végrehajtása érdekében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jelenlevık tájékoztatást kaptak arról, hogy 2010. április 1-jén hatályba fog lépni ezen törvények végrehajtása érdekében"

Átírás

1 Tájékoztató az egyszerősített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény gyakorlati megvalósításával kapcsolatos érdekképviseleti és szakértıi szintő egyeztetésrıl A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, valamint a Magyar Agrárkamara kezdeményezésére, a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium, továbbá ezen szervek irányítása alatt álló egyes hivatalok munkatársainak részvételével március 30-án nyilvános fórumon került megvitatásra a április 1-jén hatályba lépı, az egyszerősített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény gyakorlati megvalósítása. A jelenlevık tájékoztatást kaptak arról, hogy április 1-jén hatályba fog lépni ezen törvények végrehajtása érdekében a 87/2010.(III. 26. Korm. rendelet az egyszerősített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történı bejelentésérıl, 88/2010. (III. 26. Korm. rendelet az egyszerősített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezések végrehajtásáról, valamint a 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet az egyszerősített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény hatályba lépésével kapcsolatos egyes átmeneti intézkedésekrıl. Korábban már kiadásra került a pénzügyminiszter rendelete a fel nem használt közteherjegyek forgalomból történı kivonásáról, értékének az adó-visszatérítés szabályai szerinti megtérítésével, valamint a közteherjegyek selejtezésével kapcsolatos eljárási és elszámolási szabályokról. A tanácskozáson az elızetesen írásban feltett kérdésekre tájékoztató jelleggel az alábbi válaszok kerültek megfogalmazásra: 1. Kérdés: A munkáltató eldöntheti-e maga, hogy mennyi munkaórában kíván idénymunkást alkalmazni, vagy a végrehajtási rendelet mellékletében megadott munkaórákkal kötelezıen felszorozni termıterületét és az így kapott munkaóraszám alapján kell besorolnia magát és fizetni a közterheket? Válasz: A 88/2010(III. 26.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése lehetıséget ad arra, hogy a munkáltató csak egyes rész munkafolyamatokra jelentsen be munkavállalót, és ennek alapján fizesse meg az elıleget. Fel kell viszont hívni a figyelmet arra, hogy a Eftv. 9. (4) bekezdése alapján a tárgyévet követı év január 12-ig egyszerre kell megfizetnie a ténylegesen kifizetett munkabér után a közterheket. Amennyiben bármilyen fizetési probléma merülne fel, akkor számolni kell azzal, hogy az érintett munkáltatónak köztartozása keletkezhet - annak minden jogkövetkezményével együtt. 2. Kérdés: A TÉSZ-ek alkalmazhatják-e az egyszerősített munkaszerzıdést az áruvákészítéshez.

2 Válasz: A külön jogszabály szerint a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által elismert TÉSZ-ek az érintett mezıgazdasági termelık számára végeznek különbözı szolgáltatásokat. Ez a szolgáltatás végzése összhangban van azokkal a jogalkotói szándékokkal, amelyek a mezıgazdasági idénymunkásokat foglalkoztató mezıgazdasági termelık számára kíván kedvezményes alkalmazási és közteher fizetési szabályt megállapítani. A TÉSZ-ek mellett hasonlóan kedvezményezettnek tekinthetık az integrátorok is. Amennyiben a TÉSZ-ek az Eftv. 1. -ának (1) bekezdése hatálya alá tartozó tevékenységet végeznek, úgy alkalmazhatják az egyszerősített foglalkoztatás szabályait. 3. Kérdés: Mik lesznek az ellenırzés vizsgálati szempontjai, és mekkorák a büntetési tételek? Válasz: A munkaügyi ellenırzés vizsgálati szempontjai változatlanok, az egyszerősített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) nem érintette a munkaügyi ellenırzésrıl szóló évi LXXV. törvényt (a továbbiakban: Met.). A munkaügyi felügyelık a változatlan hatásköri szabályok [Met. 3. (1) bekezdés], és a bírság mértékére vonatkozó változatlan rendelkezések [Met. 6/A. és 7. ] alapján folytatják le az ellenırzést (lásd a mellékletben). Miután az egyszerősített foglalkoztatás keretében végezhetı tevékenységek végzésére létrejövı jogviszony is munkaviszony, arra - az Eftv. 4. -ában foglalt eltérésekkel (lásd a mellékletben) - a Munka Törvénykönyve szabályait kell alkalmazni. 4. Kérdés: Az egyszerősített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozó milyen megítélés alá kerül az egyéb szociális juttatások terén? Válasz: a. A munkáltató által nyújtható egyéb szociális és jóléti juttatásokra vonatkozó, a Munka Törvénykönyve /A. -ának alkalmazását nem zárja ki az Eftv. Ez azt jelenti, hogy ha a munkáltató kollektív szerzıdés alapján biztosít a munkavállalók részére valamilyen juttatást, úgy ebbıl az egyszerősített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók nem zárhatóak ki. Amennyiben a munkavállalók számára többnyire a munkáltatóval kötött egyedi megállapodás alapján történik a juttatás biztosítása, úgy abból a munkavállalók bizonyos körét csak az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elıremozdításáról szóló évi CXXV. törvény szabályainak tiszteletben tartásával lehetséges a kizárás. Ez azt jelenti, hogy a juttatásból a munkavállalók bizonyos körét csak akkor lehet kizárni, ha ennek a tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggı, ésszerő indoka van. Egy példával élve: ha a munkáltató pl. a munkavállalói számára kedvezményes étkeztetést biztosít, úgy e juttatásból az egyszerősített foglalkoztatásnak minısülı munkaviszonyban álló munkavállalók kizárása önkényes volna, annak ésszerő indoka nem állapítható meg. b. Az állam által jogszabályban meghatározott ellátások feltételrendszerét nem érintette a törvény, az egyes álláskeresési ellátások igénybevételével kapcsolatos szabályok csak az egyszerősített foglalkoztatás, mint új jogi kategória bevezetése miatt csak terminológiai szempontból módosultak a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben. 5. Kérdés: Azok a vállalkozások, amelyek fıként bérmunkát szolgáltatnak a mezıgazdaságban fıként a betakarítás idején, alkalmazhatják-e az egyszerősített szerzıdést?

3 Válasz: Azok a vállalkozások, amelyek kizárólag a munkavállalót biztosítják más munkáltató számára, nem alkalmazhatják az egyszerősített foglalkoztatás szabályait. Ez következik abból, hogy az Eftv. 4. -a (2) bekezdésének e) és h) pontja kizárja a Munka Törvénykönyve kiküldetésre, kirendelésre, más munkáltatónál történı munkavégzésre vonatkozó /B. -át, valamint a foglalkoztatási kötelezettségnek más munkáltatónál történı munkavégzéssel való teljesítésére vonatkozó át, továbbá szintén kizárja a munkaerı-kölcsönzés szabályainak alkalmazását. Amennyiben az ilyen vállalkozásoknak a saját tevékenységi körébe egyébként tartozik az Eftv. 2. -a 2-3. pontjában szereplı definíciónak megfelelı mezıgazdasági, növénytermesztési idénymunka, illetve a 4. pont szerinti idegenforgalmi idénymunka, és ezen tevékenységek végzésére saját munkavállalót alkalmaznak, úgy ezekre a munkavállalókra nézve a már hivatkozott törvényi definícióban szereplı idıtartamig természetesen alkalmazhatják az egyszerősített foglalkoztatás szabályait. 6. Kérdés: Mikor kell munkaszerzıdést kötni, a munkaviszony kezdetekor, vagy amikor a foglalkoztatás idıtartama elérte az öt napot? Válasz: Miután megszőnik az alkalmi munkavállalói könyv, a munkáltatónak nem kell az ebbe teendı bejegyzések útján létesíteni a munkaviszonyt. Ehelyett a törvény felkínál egy formanyomtatványt, amelynek kitöltése és a munkáltató, illetve a munkavállaló általi aláírása az írásbeli munkaszerzıdés megkötését jelenti, azonban az írásbeli jogviszony-létesítés nem minden esetben lesz kötelezı. Bár fı szabály szerint az egyszerősített foglalkoztatás céljából a munkaviszonyt a törvény 1. számú melléklete szerinti tartalmú szerzıdés megkötésével kell létesíteni és a munkaszerzıdést legkésıbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni, azonban az öt naptári napnál rövidebb határozott idıre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerzıdés írásbeli megkötése nem lesz kötelezı. Ezért, ha ugyanannál a munkáltatónál az egymást követıen egy-egy napra létesített munkaviszony eléri az ötödik napot, ekkor kell az Eftv. 1. számú melléklete szerinti munkaszerzıdést megkötni Bár az ilyen, rövid idıtartamú munkaviszonyok esetében mellızni lehet az írásbeliséget, ettıl függetlenül a munkáltatónak a munkavállalók bejelentésére vonatkozó kötelezettsége változatlanul megmarad, a növénytermesztési ágazatban sajátos módon. Növénytermesztési idénymunka esetében a munkaszerzıdést a törvény szerinti formában csak abban az esetben kell írásba foglalni, ha azt a munkavállaló kéri, illetve ha a foglalkoztatás egybefüggı idıtartama a harminc napot meghaladja. 7. Kérdés: Magánszemély háztartásában végzett munka esetében miért nem kell jelenléti ív? Válasz: A természetes személy háztartásában végzett munka kifejezetten csak a saját, illetve a családja, közvetlen hozzátartozói szükségleteinek ellátását szolgálja, és eseti jellegő. Nem jellemzı, hogy a háztartási alkalmazottak munkavégzésének egybefüggı idıtartama meghaladja az öt naptári napot, és az sem, hogy pl. a bébiszitter vagy a bejárónı alkalmazására ugyanazon háztartásban tömegesen kerüljön sor. Ezért életszerőtlen lett volna esetükben a jelenléti ív kötelezı alkalmazása is. 8. Kérdés: Mit ıriz meg a munkavállaló? Mivel igazolja a ledolgozott idıket? Válasz: A munkavállalót - a munkaszerzıdés kötelezı írásba foglalása esetén - természetesen egy példány megilleti a munkaszerzıdésbıl. Azokban az esetekben, amikor a

4 munkaszerzıdés megkötése nem kötelezı, úgy a munkáltatónak jelenléti ívet kell vezetnie. A jelenléti ív szigorú számadásos nyomtatvány, amelynek egy példányát a munkáltató a munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak köteles átadni, a másik példányt a tárgyévet követı ötödik év végéig köteles megırizni ]Eftv. 3. (7) bekezdés]. 9. Kérdés: A közteherjegy eddigi 22-24% közötti mértéke hogyan lett kedvezményesen 30%? Válasz: A törvényjavaslat parlamenti vitájának eredményeként. A jogalkotó Országgyőlés két célt tartott szem elıtt a köztehermérték meghatározása során: a gyakorlatban tapasztalható olyan visszaélések visszaszorítását, amelyek révén a munkáltatók a ténylegesen tartós foglalkoztatás esetére is - rendeltetésétıl eltérıen - a kedvezıbb járulékteherrel járó alkalmi foglalkoztatást vették igénybe, másrészt a foglalkoztatáshoz főzıdı állami érdeket, mely arra irányul, hogy fenntartsa a foglalkoztatást az Eftv-ben meghatározott ágazatokban, illetve tevékenységek körében. Erre tekintettel tartotta fenn a társadalombiztosítás általános szabályaihoz képest továbbra is kedvezı mértékő, a korábbihoz képest valóban kissé magasabb 30%-os közteher-mértéket. 10. Kérdés: A munkabér összege miért nem lehet a minimálbér összegénél alacsonyabb, ha az elvégzett munka értéke ennél alacsonyabb? A teljesítmény nélküli napra is meg kell fizetni a minimálbért? Válasz: A minimálbér a munkavállalók bérhez való joga érvényesülésének garanciális intézménye. A minimálbérre vonatkozó rendelkezéseket 2010-re vonatkozóan a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet tartalmazza. A kormányrendelet nem csak havi, heti, vagy napibér szintjére bontja le a minimálbér és a legalább középfokú végzettséghez, illetve szakképesítéshez kötött munkaköröket betöltı, ilyen végzettséggel, szakképesítéssel rendelkezı munkavállalókat megilletı garantált bérminimum összegét, hanem órabérre is. Ugyancsak meghatározza a kormányrendelet a minimálbér és a garantált bérminimum összegét azokra az esetekre is, amikor teljesítménybér kerül megállapításra (háztartásban végzett munka esetében nem alkalmazható teljesítménybér). A kormányrendelet 2. -a szerint "2. (1) A teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezı legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidı teljesítése esetén január 1-jétıl havibér alkalmazása esetén forint, hetibér alkalmazása esetén forint, napibér alkalmazása esetén 3380 forint, órabér alkalmazása esetén 423 forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérıen a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetıleg középfokú szakképzettséget igénylı munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidı teljesítése esetén január 1-jétıl havibér alkalmazása esetén forint, hetibér alkalmazása esetén forint, napibér alkalmazása esetén 4120 forint, órabér alkalmazása esetén 515 forint. (3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidı teljesítése esetén a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytıl függı mozgóbér együttes) a. (1) bekezdés szerinti kötelezı legkisebb összege január 1-jétıl forint, b. (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege január 1-jétıl forint.

5 (4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidı napi 8 óránál a. rövidebb [Mt. 117/B. (2) bekezdés], arányosan növelt mértékben, b. hosszabb [Mt. 117/B. (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben kell figyelembe venni. (5) Részmunkaidı esetén a. az (1)-(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidı eltérı mértékével arányosan csökkentve, b. az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplı összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni." Ha a munkavállaló saját hibájából nem végez munkát, részére munkabér nem jár. Olyan esetekben egyebekben, amikor a díjazás az elvégzett munka eredményével szorosan összefügg, célszerő teljesítménybért megállapítani. 11. Kérdés: A munkavégzés helyét milyen pontossággal kell megadni? A munkavégzés helyének változását be kell-e jelenteni, ha egy másik hrsz-ú táblában vagy egy másik településen folytatja napközben a munkát a munkavállaló azonos munkáltatónál? Válasz: Elegendı, ha az érintett település neve kerül feltüntetésre, ennél pontosabb hely meghatározására különösen növénytermesztési idénymunka esetében sem lehetıség, sem pedig szükség nincs. 12. Kérdés: Az Eftv. nem kezeli azt a helyzetet, hogy az idénymunka keretében egyszerre nagyszámú ( fı) alkalmazottat kell munkába állítani reggelente. A munkaviszony létesítésének adminisztrációja ekkora létszám esetén akár egyszerősített szerzıdés és bejelentés, akár jelenléti ív kitöltése útján történik, több órát vesz igénybe. Ezt a munka megkezdéséig elvégezni csak idıtoleranciával lehet Hogyan hidalható át ez a gyakorlatban? Válasz: A kérdés teljeséggel rendezett a mezıgazdasági idénymunka esetében, mivel az Eftv ának (6) bekezdése alapján növénytermesztési idénymunka esetén a bejelentési kötelezettséget a foglalkoztatás hónapját követı hónap 12. napjáig kell teljesíteni. Kétségtelen, hogy ebben az esetben, ha az egybefüggı 30 napot meg nem haladó foglalkoztatás miatt nem kötelezı a munkaszerzıdés írásba foglalása (kivéve, ha azt a munkavállaló kéri), a munkavállaló szociális biztonságának garantálása miatt szükséges jelenléti ív vezetése. A jelenléti íven a munkáltató adatai, a munkakör és a munkabérre vonatkozó adatok elıre kitölthetıek, a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok és a munkavállalónak a munkavégzés megkezdésekor szükséges aláírása néhány percnél többet nem vesz igénybe. 13. Kérdés: Az Eftv. 6. -a a foglalkoztathatósági vizsgálat elvégzésérıl így fogalmaz: "Egyszerősített foglalkoztatás esetén a munkavégzés megkezdése elıtt a munkáltatónak meg kell gyızıdnie arról, hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas, a munkavállaló esetleges testi vagy egészségügyi fogyatkozása a biztonságos munkavégzést és a munkavállaló

6 testi épségét nem veszélyezteti." Tekintve, hogy a munkáltatónak a mezıgazdaságban sem tárgyi, sem személyi feltételei nevezett vizsgálat elvégzéséhez nem állnak rendelkezésre, mit jelenthet konkrétan ez a meggyızıdés, különösen, hogy a munkáltató személyiségi jogokat ne sértsen? Válasz: A törvényben foglalt szabály végrehajtásához a lényegi szabályt az egyszerősített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény hatályba lépésével kapcsolatos egyes átmeneti intézkedésekrıl szóló SZMM rendelet 6. -ának (4) bekezdése adja meg, mely a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet egy új 16/A. -sal egészítette ki. Eszerint "16/A. (1) Az egyszerősített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló foglalkoztathatósági vizsgálatára a. a munkáltató vagy b. az egyszerősített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni kívánó természetes személy kezdeményezésére kerül sor. (2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról a. a munkáltatóval szerzıdött foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, b. a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, vagy c. az elhelyezkedni kívánó személy által választott - foglalkozás-egészségügyi ellátást is nyújtó - háziorvos foglalkoztathatósági szakvéleményt állít ki a 16/A. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon (3) A foglalkoztathatósági szakvélemény kiadásának díját a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály alapján a vizsgálatot kezdeményezı viseli." A vizsgálat díja 3000 forint [a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23. ) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 15. pontja]. Természetes személy által háztartási munka végzésére alkalmazott munkavállalót nem kell egészségügyi vizsgálatra küldeni, tekintettel arra, hogy a háztartásban végzett munka nem minısül a munkavédelemrıl szóló évi XCIII. törvény szerint szervezett munkavégzésnek. 14. Kérdés: Rendelkezésre áll-e április 1-jétıl a nyomdai úton elıállított, szigorú számadásos nyomtatványnak minısülı jelenléti ív? Ha a jelenléti ív nem áll rendelkezésre, a munkáltató mit vezessen, figyelemmel arra is, hogy egyes növénykultúrákban április, május hónapokban megindul az alkalmi foglalkoztatás.

7 Válasz: Az Eftv. 2. számú melléklete tartalmazza a jelenléti ív formáját, illetve adattartalmát. Amíg a nyomtatványboltokban nem elérhetı a szigorú számadásos nyomtatvány, addig a munkáltató az Eftv. 2. számú melléklete szerinti formában (akár fénymásolással, akár a 2.számú melléklet szerinti adattartalommal elıállított iraton) vezetheti a jelenléti ívet. Ezzel összefüggésben a 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet - mely az Eftv-nek az egyes növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezései végrehajtására került kiadásra a tartalmazza, hogy a munkáltatóval szemben a jelenléti ív vezetésével kapcsolatos szabályok megsértése miatt június 30-ig jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha eddig az idıpontig jelenléti ív vezetési kötelezettségét - a ban foglaltaktól eltérıen - az Eftv. 2. számú mellékletében foglaltak szerinti tartalmú, szigorú számadású nyomtatványnak nem minısülı okiraton teljesíti június 30-át követıen azonban a jelenléti ív csak a szigorú számadású nyomtatvány kitöltésével vezethetı. 15. Kérdés: Készült-e hatástanulmány arra vonatkozóan, hogy a rendszer bejelentıi teljesítménye mennyi idıt vesz igénybe? Válasz: Igen, a telefonos bejelentési kötelezettség teljesítésének a központi ügyfélszolgálat felé telefonon történı teljesítésének modellkísérlete lezajlott. 16. Kérdés: A szerzıdésben (jelenléti íven) szereplı bér rovatba mit kell írni teljesítménybérezés esetén? Válasz: A Munka Törvénykönyve a alapján a munkavállalót megilletı munkabér idıbérként vagy teljesítménybérként, illetve a kettı összekapcsolásával állapítható meg. A személyi alapbért idıbérben kell meghatározni. Amennyiben a munkáltató teljesítménybért állapít meg, illetve teljesítménybérezésben állapodik meg a munkavállalóval, úgy a teljesítménybér összegét, illetve a napi munkabér összegét oly módon kell feltüntetni a jelenléti íven, hogy abból egyértelmően megállapítható legyen a teljesítmény-egység után fizetendı munkabér összege, illetve az adott munkanap alatt elvégzett munka egésze után kifizetésre kerülı munkabér összege. Amennyiben a munkáltató teljesítménybért alkalmaz, és emellett teljesítménykövetelményt is elıír, úgy be kell tartania a Munka Törvénykönyve a (2)-(6) bekezdésében, valamint a 143/A. -ában foglaltakat is. 17. Kérdés: Amennyiben a munkavállalót minimálbéren foglalkoztatják az egyszerősített foglalkoztatás keretében, mennyi nettó bért kell kifizetnie a munkáltatónak a munkavállaló részére, figyelemmel arra, hogy a közteher kedvezményes, 30%-os mértékét a nettó munkabér összege után kell megfizetni az Eftv. 7. (2) bekezdése szerinti kedvezményes esetkörökben? Válasz: A kedvezményezett közteherfizetéssel érintett kör esetében irányadó nettó bér számítása, összege: A hivatkozott törvény elıírásai szerint a munkáltató a kedvezményezett közteherviseléssel érintett jogviszony fennállása esetén a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér 30 százalékával megegyezı összegő közterhet fizet [Eftv. 8. (1) bekezdése]. A munkáltatónak az egyszerősített foglalkoztatás esetén is alkalmaznia kell a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat. A kedvezményes közteherrel járó egyszerősített foglalkozatás esetén a munkavállaló nem fizet közterhet (azt a nettó bér után a

8 munkáltató fizeti meg), továbbá, ebben az esetben munkavállaló nem jogosult a normál munkaviszony esetén biztosítással megalapozott ellátások teljes körére, nevezetesen - a baleseti ellátást kivéve - táppénzre és természetbeni egészségügyi ellátásra. Az egyenlı elbánás követelményének érvényesülését úgy lehet biztosítani ebben az esetben, ha az egyszerősített foglalkoztatással érintett munkavállaló nettó bére meghaladja a teljes körő biztosítás esetén kézhez kapott nettó összeget. A többlet fedezetül szolgál az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére, valamint betegség esetén a kiesı jövedelem pótlására. Figyelemmel a fentiekben leírtakra, valamint a kötelezı legkisebb munkabér évi részletszabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott bruttó munkabérre, az egyszerősített foglalkoztatásról szóló törvény alkalmazásában a kedvezményezetti körben a kötelezı legkisebb nettó órabér összege évben 390 forint. Amennyiben az egyszerősített foglalkoztatás keretében történı munkavégzés után napi., heti-, illetve havibéres díjazás kerül megállapításra, továbbá, amennyiben az egyszerősített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimumra jogosult a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szabályai alapján, úgy a minimálbér, illetve a garantált bérminimum kifizetésre kerülı nettó összege a következı táblázatban foglaltaknál nem lehet alacsonyabb: Havibér Ft/hó Hetibér Ft/hó Napibér Ft/hó Órabér Ft/hó Minimálbér bruttó Minimálbér nettó Garantált összege a 295/2009. összege (közteher- (XII. 21.) Korm. arányosítással) rendelet szabályai alapján bérminimum Garantált bérminimum nettó összege (közteherarányosítással) bruttó összege a 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szabályai alapján A kedvezményezett, 30 százalékos közterhet legalább ezen összeg alapján kell teljesíteni. 18. Kérdés: Növénytermesztési idénymunka esetén ha a munkáltató jelenléti ívet vezet, akkor szükség van-e még a naponkénti en, vagy telefonon történı bejelentésre is? Válasz: Az Eftv. 12. (6) bekezdése értelmében a munkáltató a bejelentési kötelezettségét nem naponta, hanem a tárgyhónapot követı 12-ég kell teljesítenie amely növénytermesztési idénymunka esetében történhet elektronikusan, vagy telefonon is (lásd. Eftv. 12. (2) bekezdését). Melléklet 1. A munkaügyi hatóság által vizsgálható tárgykörök [Met. 3. (1) bekezdés] Met. 3. (1) A munkaügyi ellenırzés kiterjed: a. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerőségére és kötelezı tartalmi elemeinek meglétére, a munkavállalói

9 jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre, továbbá a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések, b. a munkaviszony létesítésével, megszőnésével, illetıleg megszüntetésével összefüggı bejelentési kötelezettségek, c. a munkáltató nyilvántartási kötelessége, d. az egyenlı bánásmód követelménye, e. a nık, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok, f. a munkaidıre, a pihenıidıre, a rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadságra vonatkozó, jogszabályban vagy kollektív szerzıdésben elıírt rendelkezések, g. a jogszabályban, kollektív szerzıdésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerzıdésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések, h. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszőnésével összefüggı - a munkavállalót megilletı - igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszőnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, i. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl és foglalkoztatásáról szóló jogszabályok rendelkezéseinek, j. a munkanélküli ellátások melletti foglalkoztatás feltételeire vonatkozó jogszabályok, k. a munkaerı-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerı-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok, l. a munkavállalók gazdasági és társadalmi érdekei védelme céljából szakszervezet szervezését biztosító szabályokkal összefüggı munkáltatói kötelességek, m. a választott szakszervezeti tisztséget betöltı munkavállalónak, az üzemi és a közalkalmazotti tanács tagjának és a munkavédelmi képviselınek a munkajogi védelmére, valamint munkaidı-kedvezményére vonatkozó szabályok, n. a szakszervezet által kifogásolt intézkedésekkel összefüggı munkáltatói kötelességek végrehajtására vonatkozó szabályok, o. a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az elızetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezık alkalmazása elıtti közlésére vonatkozó szabályok, p. az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló törvény 21. -ában foglalt rendelkezések munkáltató általi, q. a Köt. 5. -ának (3)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezések fogadó szervezetek általi, r. az Európai Unióhoz a Magyar Köztársasággal azonos idıpontban csatlakozó állam állampolgára és hozzátartozója magyarországi foglalkoztatására vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - bejelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések megtartására. 2. A munkaügyi bírság kiszabása és mértéke [Met. 6/A. és 7. ] 6/A. (1) A felügyelı a 6. (1) bekezdésének f) pontjától és a 7. -ban foglaltaktól eltérıen köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint a munkaügyi bírság kiszabása kötelezı, ha a foglalkoztató a 3. (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések közül a. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerőségével összefüggésben követett el jogsértést [Munka Törvénykönyve ának (2) bekezdése, valamint 75/A. -a],

10 b. a munkaviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget a külön jogszabályban foglalt bejelentési kötelezettségének [az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 16. (4) bekezdés a) pont], c. nem tett eleget a munkaidı-nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségének [Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdés a) pont], illetve kettıs nyilvántartást vezetett, d. nem tartotta be a nık, a fiatal munkavállalók és a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatására vonatkozó sajátos szabályokat, e. a munka- és pihenıidıre vonatkozó szabályokat a munkaügyi ellenırzéssel érintett telephelyen foglalkoztatott munkavállalók legalább húsz százaléka vonatkozásában megsértette, f. hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat munkaerı-kölcsönzésre irányuló tevékenységet, g. a jogszabályban vagy kollektív szerzıdésben - ideértve a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerzıdést is - megállapított munkabér összegére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezéseket a munkaügyi ellenırzéssel érintett telephelyen foglalkoztatott munkavállalók legalább húsz százaléka vonatkozásában megsértette, ide nem értve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót, h. a munkavállalók gazdasági és társadalmi érdekei védelme céljából szakszervezet szervezését biztosító alapjogait megsértette, vagy a választott szakszervezeti tisztséget betöltı munkavállalónak, az üzemi és a közalkalmazotti tanács tagjának vagy a munkavédelmi képviselınek a munkajogi védelme tekintetében a Munka Törvénykönyve 28. -ának (1) bekezdésében meghatározott munkáltatói kötelezettséget elmulasztotta. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérıen nem szabható ki bírság, ha a. a foglalkoztató a munkaviszony létesítésének bejelentésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét a munkaügyi ellenırzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes idıtartamára vonatkozóan teljesítette, vagy b. a bejelentési kötelezettséget külön jogszabály szerint a foglalkoztató helyett más teljesíti, és a foglalkoztató a bejelentés határidıben történı teljesítéséhez szükséges adatokat teljeskörően átadta. 7. (1) Munkaügyi bírság akkor szabható ki, ha a foglalkoztató a. a 3. (1) bekezdése a) pontjának a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerőségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre vonatkozó, valamint b), c), d), f), i), k), l), m) és n) pontjában foglalt rendelkezéseket egy, b. a foglalkoztató a 3. (1) bekezdése a) pontjának a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok kötelezı tartalmi elemeinek meglétére vonatkozó, valamint e), g), h), j), o), p), q) és r) pontjában foglalt rendelkezések bármelyikét több munkavállaló vonatkozásában megsérti. (2) A munkaügyi bírság mértéke

11 a) a 3. (1) bekezdése a) pontjának a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerőségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre vonatkozó, valamint b), f), i) és k) pontjában foglalt rendelkezések megsértése esetén aa) amennyiben a megállapított egy jogsértés egy munkavállalót érint - harmincezer forinttól hárommillió forintig, ab) amennyiben a megállapított több jogsértés egy munkavállalót érint - harmincezer forinttól ötmillió forintig, ac) amennyiben a megállapított egy jogsértés több munkavállalót érint - harmincezer forinttól nyolcmillió forintig, ad) amennyiben a megállapított több jogsértés több munkavállalót érint - harmincezer forinttól tízmillió forintig; b) a 3. (1) bekezdésének c), d), l), m), n) pontjában foglalt rendelkezések megsértése esetén ba) amennyiben a megállapított egy jogsértés egy munkavállalót érint - harmincezer forinttól kétmillió forintig, bb) amennyiben a megállapított több jogsértés egy munkavállalót érint - harmincezer forinttól négymillió forintig, bc) amennyiben a megállapított egy jogsértés több munkavállalót érint - harmincezer forinttól hatmillió forintig, bd) amennyiben a megállapított több jogsértés több munkavállalót érint - harmincezer forinttól nyolcmillió forintig; c) a 3. (1) bekezdése a) pontjának a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok kötelezı tartalmi elemeire vonatkozó, valamint e), g), h), j), o), p), q) és r) pontjában foglalt rendelkezések megsértése esetén ca) amennyiben a megállapított egy jogsértés több munkavállalót érint - harmincezer forinttól ötmillió forintig, cb) amennyiben a megállapított több jogsértés több munkavállalót érint - harmincezer forinttól nyolcmillió forintig terjedhet. (3) Ha a munkaügyi ellenırzés a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjai közül legalább két pontba tartozó jogsértés elkövetését állapítja meg, bírság kiszabása esetén az a), b) vagy c) pont alá tartozó jogsértések miatt alkalmazandó bírságot külön-külön kell megállapítani. Az ily módon megállapított bírságok összegét összeadva kell a munkaügyi bírságot kiszabni, mely - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - nem haladhatja meg a tizenötmillió forintot. (4) A (2)-(3) bekezdésben foglaltak megfelelı alkalmazásával a munkaügyi bírság mértéke százezer forinttól húszmillió forintig terjedhet, ha a korábbi munkaügyi ellenırzés eredményeként meghozott bírságot kiszabó közigazgatási határozat jogerıre emelkedésétıl számított három éven belül legalább egy, a korábbival azonos jogsértés megállapítására kerül sor. (5) Ha az eljárás alá vont foglalkoztatónál az ellenırzés megkezdésekor a foglalkoztatottak száma a húsz fıt nem haladja meg, a munkaügyi bírság mértéke harmincezer forinttól a (2)- (4) bekezdésben meghatározott összeg felsı határának feléig terjedhet. (6) Természetes személy foglalkoztató által nem egyéni vállalkozás keretében foglalkoztatott munkavállalót érintı jogsértés megállapítása esetén a munkaügyi bírság mértéke a (2)-(4) bekezdésben meghatározott összeg felsı határának negyedéig terjedhet.

12 (7) A munkaügyi bírság összegének megállapításánál figyelembe kell venni különösen a jogszabály megsértésével okozott jogellenes állapot idıtartamát, az okozott hátrány nagyságát, a megsértett jogszabályi elıírások számát és hatását, valamint az érintett munkavállalók számát. (8) A 6. (1) bekezdésében meghatározott egyéb jogkövetkezmények - a 6. (1) bekezdésének a) és g) pontját kivéve - alkalmazása, valamint a munkaügyi bírság egyidejő kiszabása esetén egy határozatot kell hozni. (9) Ha egy ellenırzés során megállapított szabálytalanság a jelen törvényben meghatározott jogszabály és egyéb rendelkezés, illetve a szabálysértési jogszabály elıírásait is megsérti, a munkaügyi felügyelı a. az illetékes területi felügyelıség vezetıjének a munkáltatót terhelı munkaügyi bírság kiszabására tehet javaslatot, és b. emellett a munkáltató részérıl eljáró természetes személy ellen szabálysértési eljárást folytat le. (10) Ha a foglalkoztató magánszemély vagy egyéni vállalkozó, kizárólag a (9) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkövetkezmény alkalmazására kerülhet sor. (11) A munkaügyi határozatban, a Munkaerı-piaci Alap javára elıírt pénzfizetési kötelezettség esetén a kiadmányozó szerv a hozzá befolyt bírság, teljesített befizetési kötelezettség 100%-át a Munkaerı-piaci Alap kezelésérıl szóló jogszabályban foglaltak szerint átutalja a Munkaerı-piaci Alap számlájára. 3. A Munka Törvénykönyvébıl nem alkalmazható rendelkezések Eftv. 4. (1) bekezdés egyszerősített foglalkoztatás esetén nem lehet alkalmazni az Mt.-nek a. a munkaviszony idıtartamára vonatkozó 79. (4) és (6)-(7) bekezdését, b. a munkaszerzıdéstıl eltérı foglalkoztatásra vonatkozó 83-83/A. -át, c. a munkaszerzıdés módosítására vonatkozó 84-84/A. -át, d. a munkáltató jogállásváltozására vonatkozó 86. d) pontját, valamint 86/A-86/E. -át, e. a kiküldetésre, kirendelésre, más munkáltatónál történı munkavégzésre vonatkozó /B. -át, f. az egyéb hátrányos jogkövetkezményekre vonatkozó át, g. a munkaidıre vonatkozó szabályai közül a 117/A. -át, h. a foglalkoztatási kötelezettségnek a munkavállaló más munkáltatónál történı munkavégzéssel való teljesítésére vonatkozó át, i. a vezetı állású munkavállalókra vonatkozó X. fejezetét, j. a távmunkavégzésre vonatkozó X/A. fejezetét, k. a munkaerı-kölcsönzésre vonatkozó XI. fejezetét, valamint l. a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó eltérı rendelkezésekrıl szóló XII. fejezetét. (3) Háztartási munka esetén az elıbb felsorolt szabályokon túlmenıen a. nem létesíthetı munkaviszony munkavállalóként a munkáltató Mt (2) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozójával,

13 b. a munkáltatói jogkör gyakorlójának a természetes személy munkáltatót kell tekinteni, c. a munkáltató tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó Mt. 76. (7)-(8) bekezdését és 76/A-76/B. -át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tájékoztatás szóban is teljesíthetı, d. nem alkalmazható az Mt. munkáltatói jogutódlásra vonatkozó 85/A-85/B. -a, e. nem kell alkalmazni az Mt. munkáltatói kötelezettségre vonatkozó 102. (2) bekezdését, f. nem kell alkalmazni az Mt. munkaidı-nyilvántartásra vonatkozó 140/A. -át, g. nem alkalmazható az Mt. teljesítménybérrıl szóló /A. -a, h. nem alkalmazható az Mt. leltárhiányért való felelısségre vonatkozó /D. -a. (4) Alkalmi munkára létesített egyszerősített foglalkoztatás esetén ezen túlmenıen a. nem kell alkalmazni az Mt. betegszabadságra, egyéb munkaidı-kedvezményekre vonatkozó át, b. a munkaidı-beosztás az Mt ától eltérıen az egybefüggı munkavégzés elsı napján is közölhetı, c. a munkáltató munkaidıkeret hiányában iselrendelhet az Mt a szerint egyenlıtlen munkaidı-beosztást.

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Mikor van lehetıség egyszerősített foglalkoztatásra?

Mikor van lehetıség egyszerősített foglalkoztatásra? Mikor van lehetıség egyszerősített foglalkoztatásra? ha a munka alkalmi jellegő, vagyis legfeljebb 5 egymást követı naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és egy

Részletesebben

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenırzésrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban megfogalmazott elvek alapján a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban

Részletesebben

Az egyszerősített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerősített foglalkoztatás szabályai Az egyszerősített foglalkoztatás szabályai Egyszerősített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint létesíthetı munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerősített módon

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény

2009. évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

A Kormány 298/2011. (XII.22.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány 298/2011. (XII.22.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról A Kormány 298/2011. (XII.22.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény

2010. évi LXXV. törvény 2010. évi LXXV. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) mezıgazdasági,

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Az OMMF február havi Munkaügyi Hírlevele. Az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az OMMF február havi Munkaügyi Hírlevele. Az egyszerűsített foglalkoztatásról 1 Az OMMF 2010. február havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 2010. április 1-ei hatállyal

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait (továbbiakban: Eft.)

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Előadó: Dr. Tóth Sándor

Előadó: Dr. Tóth Sándor Előadó: Dr. Tóth Sándor A munkaügyi szankciók joghatásai Pénzfizetési kötelezettség Kizárás a közbeszerzésből és az állami támogatásokból Figyelmeztetés, melyet súlyosabb jogkövetkezmény követhet (a kedvezmény

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény

2009. évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

Útmutató az egyszerősített foglalkoztatásról

Útmutató az egyszerősített foglalkoztatásról Útmutató az egyszerősített foglalkoztatásról Budapest, 2010. március Jóváhagyom: Pirisi Károly fıigazgató Tartalomjegyzék I. EGYSZERŐSÍTETT MÓDON LÉTESÍTHETİ MUNKAVISZONYOK (TOVÁBBIAKBAN EGYSZERŐSÍTETT

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

Tervezett munkaügyi ellenőrzések 2017-benfókuszban a munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek

Tervezett munkaügyi ellenőrzések 2017-benfókuszban a munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek Tervezett munkaügyi ellenőrzések 2017-benfókuszban a munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek Munkaügyi tájékoztató CSMKIK 2017. február 24. Szeged 2015. 8.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell 1. sz. melléklet Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás keretei között létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-07),

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

Aktualitások a munkaügyi ellenőrzés területén

Aktualitások a munkaügyi ellenőrzés területén Aktualitások a munkaügyi ellenőrzés területén A munkaügyi ellenőrzés intézkedései Előadó: Tar László munkaügyi szakügyintéző e-mail cím: munkaugy@pest,gov.hu telefonszám: +36 1 236 3900 2017. április 27.

Részletesebben

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok 2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok Mint ahogy azt már korábbi években is megszoktuk, idén, 2010-ben is a magánszemélyek jövedelemadójának megállapítása és ellenőrzése céljából az állami

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

T/17877/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/17877/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17877/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor s. k.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe.

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe. Az alábbiakban az értelmezéshez szeretnénk néhány észrevételt tenni a rendelkezésünkre álló információk alapján az ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001. A munkabérről

A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001. A munkabérről A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 A munkabérről A munkabér mértékére vonatkozó szabályok A munkavállaló részére munkaviszonya

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján 2012. január 1-jétıl a kifizetıt

Részletesebben

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl E törvény célja, hogy az Alaptörvényben megfogalmazott elvek alapján a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban megállapított kötelességek megtartása állami ellenırzésének tárgyát, személyi és szervezeti

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés jogszabályi környezetének változása

A munkaügyi ellenőrzés jogszabályi környezetének változása Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve A munkaügyi ellenőrzés jogszabályi környezetének változása Bérkompenzáció Pest Megyei Kormányhivatal A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény

Részletesebben

A támogatások fajtái. a) rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás

A támogatások fajtái. a) rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás Tájékoztató A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatáshoz, valamint a munkahelyi segítı személy foglalkoztatásával kapcsolatos

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató. a munkaerı-kölcsönzési tevékenységrıl

Tájékoztató. a munkaerı-kölcsönzési tevékenységrıl Tájékoztató a munkaerı-kölcsönzési tevékenységrıl A munkaerı-kölcsönzıi tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének (1992. évi XXII. törvény) XI. fejezete, valamint a módosított 118/2001.

Részletesebben

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Munkaügyi Hivatal Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához I. Az új munka törvénykönyvének

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére 5. számú elıterjesztés Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2013. november 19-i ülésére Tárgy: Javaslat az óvodapedagógusokat megilletı kötelezı illetménypótlékok mértékének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 36. Melléklet: 1 db TÁRGY: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvetı adózási szabályairól

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvetı adózási szabályairól Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvetı adózási szabályairól Kedves Diákok! Évrıl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidıt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét aktuális a diákok

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) az egyszerűsített foglalkoztatásnak a következő

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.24-2011.12.25 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL Ügyiratszám: 2-41/2008-5400. MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL Hatályos: 2008. április 24-tıl Dr. Brebán Valéria fıigazgató A csoportos létszámcsökkentés szabályai

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2011. augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS szeptember 3-30-ig.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS szeptember 3-30-ig. 1 VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 2007. szeptember 3-30-ig. 2 ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 2007. szeptember 3-30-ig. Az üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat három évre

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Pápa, Kürt u. 1. Pápa, 2010. március 12. Glück Erika

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás gyakorlati kérdései (II.) 1 Az előző számban megkezdett kérdéskört folytatjuk az alábbi problémákkal:

Az egyszerűsített foglalkoztatás gyakorlati kérdései (II.) 1 Az előző számban megkezdett kérdéskört folytatjuk az alábbi problémákkal: Hírlevél 2010. /05. Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu Az egyszerűsített foglalkoztatás gyakorlati kérdései (II.) 1 Az előző számban megkezdett kérdéskört folytatjuk az alábbi problémákkal:

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben