Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait (továbbiakban: Eft.) a évi LXXV. törvény tartalmazza. Az Eft. 1. (1) bekezdése meghatározza, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak alkalmazására mezőgazdasági, valamint turisztikai idénymunka, vagy alkalmi munka esetében van lehetőség (beleértve a filmipari statisztát is). Fontosabb fogalom meghatározások az Eft-ben: Idénymunka: az Mt. 90. c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban. Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása a tovább feldolgozás kivételével feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. Turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony. Filmipari statiszta: az a természetes személy, aki a 3711 FEOR számmal azonosított foglalkozásúnak minősül, feltéve, hogy tevékenysége a mozgóképről

2 2 szóló évi II. törvényben meghatározott filmalkotás elkészítésében való kisegítő (pótolható) jellegű részvételre irányul és e tevékenységből származó napi nettó jövedelme nem haladja meg az e törvényben meghatározott mértéket. Az Eft. 1. (2) bekezdése korlátozza, hogy alkalmi munkára irányuló egyszerűsített munkaviszony keretében egy naptári napon legfeljebb hány munkavállaló foglalkoztatható: az a munkáltató, aki az Mt. alapján főállású személyt nem foglalkoztat, legfeljebb 1 főt az a munkáltató, aki az Mt. alapján 1-5 fő között foglalkoztat munkavállalót, legfeljebb 2 főt az a munkáltató, aki az Mt. alapján 6-20 fő között foglalkoztat munkavállalót, legfeljebb 4 főt az a munkáltató, aki az Mt. alapján 20 munkavállalónál többet foglalkoztat, legfeljebb a munkavállalói létszám 20 %-át kitevő személyt foglalkoztathat egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Az egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszámának meghatározásánál a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát kell alapul venni. [Eft. 1. (2)] Az így meghatározott napi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató adott év napjaira egyenlőtlenül is felhasználhatja, az alkalmi munkára irányadó szabályok figyelembevételével. [Eft. 1. (3)] Mindezen foglalkoztatott munkavállalók létszámára vonatkozó rendelkezéseket filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatása esetén nem kell alkalmazni. [Eft. 1. (4a) bek.] Az egyszerűsített foglalkoztatás nem zárja ki, hogy a munkáltató és a munkavállaló az Mt. általános szabályai szerint létesítsen munkaviszonyt. [Eft. 1. (5)] Időkorlátok az egyszerűsített foglalkoztatás eseteiben: Mezőgazdasági idénymunka esetén azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladhatja meg egy naptári éven belül a 120 napot, azonban azt a munkáltató határozza meg, hogy adott éven belül mikor foglalkoztatja a munkavállalót.[eft pont] Turisztikai idénymunka esetén az azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladhatja meg egy naptári éven belül a 120 napot. [Eft pont]

3 3 Alkalmi munka időkorlátai: egybefüggően legfeljebb 5 naptári nap, egy naptári hónapban legfeljebb 15, egy naptári évben legfeljebb 90 naptári nap. [Eft pont] Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, ezek együttes időtartama nem haladhatja meg a 120 napot egy naptári éven belül. [Eft. 1. (4)] Amennyiben a munkáltató a fent ismertetett létszám-, kereseti-, illetve időkorlátok túllépésével létesít, illetve tart fenn e törvény szerinti munkaviszonyt, attól a naptól, hogy az előzőek szerinti feltételek nem teljesülnek, a munkáltató a munkavállalóira nem alkalmazhatja a kedvezményes közteherviselés szabályait. A feltételek megsértése feltárásának időpontjától annyi ideig, ameddig a kedvezményes szabályokat jogosulatlanul alkalmazta, az általános közteherviselési szabályokat kell alkalmazni. [ Eft. 8. (4) bek.] Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével jön létre. A jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt az e törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével is lehet létesíteni, a munkáltató bejelentési kötelezettsége teljesítése mellett. A munkaszerződést ekkor a munka megkezdéséig írásba kell foglalni úgy, hogy a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatait. [ Eft. 3. (1)] Egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt., valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. [Eft. 4. (1) bek.] Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként a meghatározott feltételeknek megfelelően legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 %-a, garantált bérminimum esetén 87 %-a jár. [Eft. 4. (1a)] A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a forintot. [Eft. 4. (2) bek.] Harmadik országbeli állampolgár kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható az e törvény szerint létesített munkaviszony alapján. [Eft. 5. (1) bek.] A munkavégzés megkezdése előtt a munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van. [Eft. 6. ]

4 4 Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló foglalkoztathatósági vizsgálatára a) a munkáltató vagy b) az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni kívánó természetes személy kezdeményezésére kerül sor. A foglalkoztathatósági szakvélemény - a betöltendő munkakörre vonatkozó érvényes előzetes munkaköri alkalmassági véleménnyel egyébként nem rendelkező fiatalkorú és idősödő munkavállaló, illetve terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák foglalkoztatása kivételével - nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak. A foglalkoztathatósági szakvélemény kiadásának díját a vizsgálatot kezdeményező viseli és kiállítástól számított 1 évig érvényes. A foglalkoztathatósági vizsgálatról a) a munkáltatóval foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra szerződött foglalkozás egészségügyi szolgáltató, b) a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, vagy c) az elhelyezkedni kívánó személy által választott foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező háziorvos foglalkoztathatósági szakvéleményt állít ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon. [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/A. (1) (2)] Ellátásra való jogosultság Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra azonban jogosultságot szerez. [Eft. 10. (1) bek.] Az a személy, aki másik EGT tagállamban vagy egyezmény alapján másik államban (pl. Svájc) biztosított és ezt igazolta, a fenti ellátásokra nem szerez jogosultságot. A bejelentést az adóhatósághoz ebben az esetben is meg kell tenni, és jelezni, hogy a munkavállaló másik tagállamban meglévő biztosítotti minőségét igazolta. Ebben az esetben közteher fizetési kötelezettség sem áll fenn. [Eft. 8. (5) bek., 10. (3) bek., 11 (4) bek.] Közteherfizetés A személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségre mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén, illetve alkalmi munka eseteiben az Szja tv. és a Tbj. rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni: Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként: 500 forint, Alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként: 1000 forint,

5 5 Filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként: 3000 forint. [Eft. 8. (2) bek.] Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni. [Eft. 9. (1) bek.] Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, kivéve, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének szorzatát (továbbiakban: mentesített keretösszeg). [Eft. 9. (2) bek.] Amennyiben a természetes személynek a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie kell, jövedelemként a fent említett nettó munkabér száz százalékos összegének a mentesített keretösszeget meghaladó részét kell figyelembe venni. [Eft. 9. (3) bek.] A természetes személynek a filmipari statisztaként végzett alkalmi munkából származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania. [Eft. 9. (4) bek.] Az a munkáltató, aki a 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel, az egyszerűsített foglalkoztatásra és így a kedvezményes közteherviselésre nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlíti. [Eft. 11. (6) bek.] Az Eft. személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségre vonatkozó 9. (2) (4) bekezdésben szabályozott - rendelkezései az egyszerűsített foglalkoztatásból évben megszerzett jövedelem személyi jövedelemadó-kötelezettségének megállapítása során is alkalmazhatóak, ha azok a természetes személy számára kedvezőbbek. [Eft. 16/A. ] Bejelentési szabályok Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt a következő adatokat bejelenteni: a) a munkavállaló neve, b) a munkáltató adószáma, c) a munkavállaló adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele, d) az egyszerűsített foglalkoztatás jellege (mezőgazdasági/turisztikai idénymunka vagy alkalmi munka), e) munkaviszony napjainak száma. [Eft. 11. (3) bek.]

6 6 A munkáltató bejelentési kötelezettségét választása szerint elektronikus úton, kormányzati kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapu), vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti. [Eft. 11. (1) bek.] A munkáltató akkor élhet a felsorolt bejelentési lehetőségek valamelyikével, ha előzetesen regisztrálta magát az ügyfélkapun. [Eft. 11. (2) bek.] Bejelentés visszavonására és módosítására a munkáltatónak a bejelentést követő 2 órán belül, vagy ha a foglalkoztatás a bejelentés alapján a bejelentést követő napon kezdődött, vagy 1 napnál hosszabb időre vonatkozott a bejelentés napján 8 óráig van lehetősége. [Eft. 11. (8) bek.] Szekszárd, február 5. Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony Minden, ami EFO 1. Kapcsolat az MT és az EFO tv között 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 201. (1) A törvényben

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) módosított rendelkezései szerint

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI LXXV.TÖRVÉNY

AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI LXXV.TÖRVÉNY AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI LXXV.TÖRVÉNY 1) Jogtörténeti előzmény 2010. április 01-jétől hatályba lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény, mely új fogalmat vezetett

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás keretei között létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ Tartalomjegyzék 2010. évi LXXII. törvény Az érettségi vizsga és a felsõoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11083. számú törvényjavaslat az egyszerűsített foglalkoztatásról Előadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. október 2009. évi törvény az egyszerűsített

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433

Részletesebben

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Adóvilág 2011. szeptember XV. Évfolyam 10. szám A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Ebben a cikkben a tanulók, hallgatók (továbbiakban: tanulók) nyári szünidõ

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. április IX. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatási formák

Atipikus foglalkoztatási formák Atipikus foglalkoztatási formák A gazdasági válság hatására egyre több szó esik a rugalmasabb munkavégzést lehetővé tevő atipikus foglalkoztatási formákról. A munkaadók egyre jobban érdeklődnek az alternatív

Részletesebben

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős Hírlevél 2010. /02. w w w. sinkatax.hu Változik a munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2010. május 1-én lép hatályba a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet, amely a munkába járással kapcsolatos utazási

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Előterjesztés. A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Előterjesztés. A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1239 /2009-SZMM MUNKAANYAG Előterjesztés A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról (a 2009. március 20-i OÉT ülést követően átdolgozott szöveg) Budapest,

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. június VIII. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Készült: 2015. január 6-án.

Készült: 2015. január 6-án. Készült: 2015. január 6-án. A KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR (MINIMÁLBÉR), A GARANTÁLT BÉRMINIMUM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR ÖSSZEGE 2015.01.01-TŐL (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény

2009. évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Kedves Diákok! Évről évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidőt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét aktuális a diákok

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban 1. Milyen munkát lehet vállalni EF-ban? -mezőgazdasági idénymunkát, - turisztikai idénymunkát - alkalmi munkát. 2. Hány főt alkalmazhatnak

Részletesebben

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É PénzSztár D A rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben