AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ ÉVI LXXV.TÖRVÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI LXXV.TÖRVÉNY"

Átírás

1 AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ ÉVI LXXV.TÖRVÉNY 1) Jogtörténeti előzmény április 01-jétől hatályba lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény, mely új fogalmat vezetett be a munkajogba, az ún. egyszerűsített foglalkoztatást, melynek következtében jelentősen megváltoztak az alkalmi munkavállalás szabályai. Az alkalmi munkavállalói könyv és közteherjegy helyébe az elektronikus bejelentési kötelezettség és a formalizált (blanketta) szerződés lépett. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény hatályon kívül helyezte az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó egyszerűsített befizetésről szóló évi LXXIV. törvényt. A március 31-én fennálló alkalmi munkavállalói könyvvel létesített munkaviszony esetében az alkalmi munkavállalói könyvek e munkaviszony megszűnéséig voltak használhatóak, de legkésőbb július 31-ig valamennyi alkalmi munkavállalói könyvet le kellett adni. Az Országgyűlés július 05-én elfogadta az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényt ( a továbbiakban: Efo. törvény), mely augusztus 01-jétől hatályos. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény (továbbiakban: Eftv.) olyan szabályokat tartalmazott, amelyek rendkívül megnehezítették a foglalkoztatást a hatálya alá tartozó területeken, elsősorban a mezőgazdasági ágazatban. A helyébe lépő Efo. törvény megőrizve a papír alapú adminisztrációról az elektronikus ügyintézés irányába történő előrelépés előnyeit, életszerűbb, alkalmazhatóbb szabályokat fogalmaz meg. Másfelől a kapcsolódó kedvezményes közteher szabályait is oly módon módosítja, hogy azok egyfelől közelítsenek a kedvezmény mértékéhez, másfelől egyszerűbbek legyenek. 2) A törvény szabályai szerint egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony Az Efo. törvény alapján már szűkebb körben alkalmazhatóak az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai. A korábbi szabályozással összhangban az egyszerűsített módon létesíthető munkaviszonyt: mezőgazdasági és turisztikai idénymunkára valamint alkalmi munkára (ide tartozik az alkalomszerűen foglalkoztatott filmipari statiszta is). lehet létesíteni. A közhasznú szervezetek melyek általában határozatlan időre foglalkoztatnak munkavállalókat, e minőségükre tekintettel nem tartoznak a jövőben az Efo. törvény hatálya alá, hiszen nem indokolt, hogy az általuk határozatlan időre, meghatározott munkakörre foglalkoztatott munkavállalók munkajogi és társadalombiztosítási jogosultságaikat tekintve előnytelenebb helyzetbe kerüljenek más munkavállalókhoz képest. Természetesen annak nincs akadálya, hogy az alkalmi munka tekintetében kihasználják az Efo. törvény által nyújtott lehetőségeket.

2 2 3) Alkalmi munkavállalók létszámkerete Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma a munkáltatónak a tárgyév első, illetve 7. hónapját megelőző 6 havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve nem haladhatja meg: a) a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt b) egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt c) hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt, d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20 %- át. A napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja (figyelemmel az Efo törvény pontjára is). Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át. Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a százhúsz napot nem haladhatja meg. Az Efo. törvény szabályai természetesen nem zárják ki, hogy mezőgazdasági, turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára a munkáltató és a munkavállaló az MT. általános szabályai szerint létesítsen munkaviszonyt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy adóéven belül a természetes személy egyszerűsített foglalkoztatása nem haladhatja meg a 120 napot, ( a korlát csak akkor érvényes, ha azonos felek között jön létre a határozott időre szóló munkaviszony). Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra munkaviszony olyan felek esetében, akik között a szerződés megkötésekor már a Munka Törvénykönyve szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn, illetve a Ktv. 1. -ban, valamint a Kjt. 1. (1) bekezdésében meghatározott munkáltató által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására. Ha a munkaviszony nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa. A foglalkoztathatóm létszámkeretre vonatkozó szabályokat filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatására, továbbá a szociális szövetkezetekben az egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni. 4) Az Efo törvény alkalmazásában (fogalmak) Mezőgazdasági idénymunka: A növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, tovább a termelő, termelői csoport termelői szervezett, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása a tovább feldolgozás kivételével - feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot. Az Efo. törvény hatálya alól kikerült a növénytermesztési idénymunka, amelynek indoka, hogy a mezőgazdasági idénymunka új definíciója mindazt a lényeges és szabályozni érdemes

3 3 területet átfogja, amit a növénytermesztési idénymunka jelent, annak külön nevesítése a törvényben indokolatlan lett volna. Turisztikai idénymunka: A kereskedelemről szóló törvényben (2005. évi CLXIV. törvény) meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka (ez egy speciális idegenforgalmi szezonális tevékenység) feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. Ennél a körnél kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek számít az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató, a szálláshely-szolgáltatási, a tartós szállás használati szolgáltatási, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység. Az idénymunkánál tehát a törvény egy naptári évben százhúsz napos felső határt szab, és elhagyja az Eftv. által alkalmazott egybefüggő időtartam korlátját. Idénymunka: A munkatörvénykönyve 90. C pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához, vagy időpontjához kötődnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állatbiológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban. Alkalmi munka: A munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony. Külföldi személy: A magyar állampolgársággal nem rendelkező természetes személy. Harmadik országbeli állampolgár: A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár (a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével). Tagállam: Az Európai Unió tagállama, valamint az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes más állam, továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az EGT-ről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. Filmipari statiszta: Filmipari statiszta az a természetes személy, aki a 3711 FEOR számmal azonosított foglalkozásúnak minősül, feltéve, hogy tevékenysége a mozgóképről szóló évi II. törvényben meghatározott filmalkotás elkészítésében való kisegítő (pótolható) jellegű részvételre irányul, és e tevékenységéből származó napi nettó jövedelme nem haladja meg a forintot.

4 4 5) Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony A törvény alapvető változást tartalmaz a korábbi jogszabályhoz képest, mert az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony fő szabály szerint a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével, és nem a munkaszerződés megkötésével keletkezik. Ettől eltérően ha a munkavállaló kéri, illetve a nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint a munkaszerződést legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni. A munkáltató egyidejűleg jelenléti ív vezetésére már nem kötelezett. Az egyszerűsített munkaszerződés az Efo. törvény mellékletét képezi és letölthető az APEH honlapról (Letöltések/Adatlapok, igazolások, meghatalmazások). EGYSZERŰSÍTETT MUNKASZERZŐDÉS (2010. augusztus 1-jétől) Munkáltató neve, megnevezése: székhelye, lakóhelye: Adószáma: Munkavállaló neve, születési családi és utóneve(i): születési helye, ideje: Egyszerűsített munka jellege: anyja születési családi és utóneve(i): lakóhelye: TAJ-száma: adóazonosító jele: Alkalmi munka: Mezőgazdasági idénymunka: Turisztikai idénymunka: Munkakör: Munkaviszony kezdete:.év hó.. nap Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként):.;...;.;...;. Személyi alapbér (bruttó): Munkavégzési hely: Kelt: Munkaviszony megszűnésének napja: Rendes munkaidő:.. óra/nap.év hó.. nap Ft/hó vagy.ft/nap, összesen:. Ft a munkaviszony teljes idejére., év hó.nap.. munkáltató munkavállaló Legkésőbb a bejelentési kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni. Legkésőbb a munkaviszony megszűnésekor kell kitölteni. A munkáltató székhelyét, telephelyét, illetve, ha a tényleges munkavégzés telephelyen kívül történik, ennek címét, cím hiányában más megjelölését (pl. építés alatt álló út helyrajzi száma, kilométer szelvénye, dűlő megnevezése) kell feltüntetni.

5 5 6) A Munka Törvénykönyvéből nem alkalmazható szabályok Az Efo. törvény tételesen felsorolja, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban a MT. mely rendelkezései nem alkalmazhatóak. Új szabályként az egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem lehet alkalmazni az MT. szabadság kiadására, az állásidőre, és a vasárnap történő munkavégzésre vonatkozó szabályait. A törvény nem a MT.-ből alkalmazni rendelt szabályokat sorolja fel, hanem azokat a rendelkezéseket, amelyektől el lehet térni (Efo. törvény 4. (2) és (3). bek.). 7) Eltérő szabályok harmadik országból érkező állampolgárokra A harmadik országbeli állampolgárokra (kivéve a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személyeket) vonatkozó szabályok szerint ezen állampolgárok csak mezőgazdasági idénymunkára alkalmazhatóak. Az állami foglalkoztatási szerv a harmadik országbeli állampolgár kérelmére haladéktalanul megkeresi az egészségbiztosítási szervet a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám) valamint az állami adóhatóságot az adóazonosító jel kiadása érdekében. Az egészségbiztosítási szerv, illetve az adóhatóság a TAJ számról valamint az adóazonosító jelről készült igazolványt közvetlenül a munkavállalónak adja ki. A harmadik országbeli állampolgártól érkezett kérelem esetén az állami foglalkoztatási szerv ellenszolgáltatás nélkül hatósági bizonyítványt ad ki a harmadik országbeli állampolgárnak, amely igazolja, hogy a harmadik országbeli állampolgár a foglalkoztatási szervet megkereste annak érdekében, hogy a jövőben egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony keretében vállaljon munkát. 8) A foglalkoztathatóság feltétele Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkavégzés megkezdése előtt a munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van. Általános munkavédelmi követelményt a törvény nem tartalmaz, foglalkoztathatósági szakvélemény nem szükséges (kivétel: nyugdíjasok, fiatalkorúak, és terhes illetve szoptató anyák). 9) Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés Járulékfizetési kötelezettség szempontjából általános szabályként a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényt (a továbbiakban:szja törvény), illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj. tv.) rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kitétellel, hogy egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke: - mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 forint, alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként forint. filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 3000 Ft.

6 6 A közteher fizetési kötelezettség tejesítésével nem nem terheli a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szja-ban a munkáltatóra előírt adóelőleg levonási kötelezettség. Nem terheli a munkavállalót nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás és szja előleg fizetési kötelezettség. Ha a munkáltató nem felel meg az egyszerűsített foglalkoztatás feltételeinek (létszám, illetve időkorlátok túllépésével létesít egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt), akkor az e jogviszonyban foglalkoztatottak után az általános szabályok szerint (Szja törvény és Tbj. törvény) teljesíti közteher fizetési kötelezettségét. Ebben az esetben az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett munkabér 100%-át kell tekinteni. Abban az esetben, ha a munkavállaló a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy a Magyar Köztársaság által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik tagállamban biztosított és erről igazolással (E101, 2010.május 01-jétől A1 számú), vagy az egyezmény alapján kiállított, az egyezményben részes másik államban fennálló biztosítást tanúsító igazolással rendelkezik, a munkáltató közterhet nem fizet. 10) A foglalkoztatott jövedelembevallása A kedvezményezett foglalkoztatásból származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell bevallást benyújtania, kivéve, ha: Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, kivéve, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi bérként meghatározott összegének szorzatát. (mentesített keret összeg). Amennyiben a természetes személynek a szja. bevallási kötelezettségét teljesítenie kell jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó részét kell figyelembe venni. A filmipari statisztákra vonatkozóan az Efo. tv. úgy rendelkezik, hogy a természetes személynek a filmipari statisztaként végzett és az Efo. tv. hatálya alá tartozó alkalmi munkából származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania. 11) Ellátásra való jogosultság Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló nem minősül a Tbj. tv. szerint biztosítottnak és kizárólag nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. A nyugellátás számításának alapja: napi 500 forint közteher esetén forint/nap, napi forint közteher esetén forint/nap. Amennyiben az EGT, illetve egyezményes államból származó külföldi személlyel létesít a munkáltató egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, és a külföldi személy igazolja, hogy egy másik tagállamban biztosított (így utána a munkáltató nem fizet közterheket), akkor sem

7 7 nyugellátásra, sem baleseti egészségügyi szolgáltatásra, sem álláskeresési támogatásra a külföldi személy nem szerez jogosultságot. Figyelem! Az egyszerűsített (kedvezményezett) foglalkoztatási jogviszonyban álló személy egészségügyi szolgáltatásra nem szerez jogosultságot (csak baleseti egészségügyi szolgáltatásra), így a munkavállaló ún. potyautasnak minősül és ha más jogcímen sem jogosult (nem biztosított, nem nyugdíjas, nem kiskorú, nem nappali tagozatos tanuló, hallgató stb.), akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni az állami adóhatósághoz a T1011-es bejelentkezési lap benyújtását követően (az egészségügyi szolgáltatási járulék összege évben havi forint naptári napi 222 forint).. Ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem után az általános szabályok szerint fizeti meg a munkáltató és a munkavállaló a járulékokat (és szja-t), a munkavállaló teljes körű (társadalom) biztosítottá válik és a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerez (természetesen egészségügyi szolgáltatásra is). 12) Bejelentési szabályok Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek megállapodása alapján a munkáltató az Efo. törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Az Efo. törvény az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében megtartotta a bejelentésre vonatkozó választás lehetőségét, tehát továbbra is a munkáltató dönti el, hogy bejelentését elektronikus úton vagy telefonon kívánja megtenni. Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony létesítéséhez a munkáltató első kötelezettsége, hogy legkésőbb a munkavégzés megkezdéséig bejelenti az állami adóhatósághoz a munkaviszonnyal kapcsolatos adatokat. Lehetővé teszi az Efo. törvény továbbá a bejelentés módosítását a munkavégzés megkezdését követő két órán belül, ha előre nem látott körülmény pl. időjárás változás miatt a munkavégzésre mégsem kerül sor. Ugyanakkor felállít egy törvényi védelmet arra nézve, hogy a két óra letelte után a foglalkoztatás megvalósultnak tekintendő, ez a csekély mértékű közteherre tekintettel nem jelent aránytalan terhet a munkáltatónak. A bejelentésről bővebben: A bejelentést az Efo. törvény hatályba lépését követően létesített foglalkoztatás esetén elektronikus úton az újonnan erre a célra kialakított T1042E jelű nyomtatványon kell megtenni. Lehetőség van telefonos bejelentésre is, melyet a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat által fenntartott országon belül helyi tarifával hívható ös ügyfélvonalon lehet megtenni. Ahhoz, hogy a munkáltató elektronikus úton bejelentést tegyen, ügyfélkapu hozzáféréssel kell rendelkeznie (a hozzáférés létesítésével kapcsolatban a vagy a honlapokon szerezhetőek információk). A központi ügyfélszolgálat a bejelentő által közölt adatokat, valamint a bejelentés pontos időpontját a bejelentéssel egyidejűleg számítógépen rögzíti és az adatokat elektronikus úton haladéktalanul továbbítja az állami adóhatóság felé. Az Efo. törvény szerint jelentősen csökkent a bejelentendő adatok száma. Elegendő bejelenteni a munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát, az egyszerűsített

8 8 foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági/turisztikai idénymunka vagy alkalmi munka) valamint a munkaviszony napjainak számát. Abban az esetben, ha az Efo. törvény szerint foglalkoztatott munkavállaló másik EU tagállamban vagy az EGT-ről szóló megállapodásban részes más államban biztosított és ezt igazolja is a munkáltatója részére, a bejelentésben erre vonatkozóan is nyilatkozni kell. A telefonon történő bejelentés során a bejelentő személy azonosítását követően a központi ügyfélszolgálat rögzíti a bejelentő adóazonosító jelét, és az adatfelvételt megelőzően a bejelentőt nyilatkoztatja arról, hogy korábban tett-e már bejelentést. Amennyiben még nem tett bejelentést akkor a központi ügyfélszolgálat tájékoztatja arról, hogy a bejelentésről hangfelvételt készít, melyet a bejelentést követő ötödik év december 31-ig őriz meg. Tájékoztatja arról is a bejelentőt, hogy a hangfelvételt a közigazgatási hatósági vagy a bírósági eljárás szabályai alapján bizonyítékként lehet felhasználni illetve, hogy a korábbi bejelentést regisztrációs szám alapján is lehet módosítani. Az adatfelvételt követően a bejelentőt nyilatkoztatja arról is, hogy - új bejelentést kíván tenni vagy korábbi bejelentést kíván módosítani, - a munkáltató által foglalkoztatni kívánt alkalmi munkavállalók létszáma nem haladja meg az Efo. törvény 1. (2)-(3) bekezdésében meghatározott létszámot, - a munkáltató a tárgyhónapban nem halmozott fel az Efo. törvény 11. (6) bekezdésében meghatározott kiegyenlítetlen adótartozást. Az elektronikus úton illetve a telefonos bejelentésben közölt adatokat az adóhatóság elektronikus úton továbbítja a munkaügyi hatóságnak, az állami foglalkoztatási szervnek valamint az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása (OEP) részére. A foglalkoztatás során sok esetben előfordul, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban változás következik be, de az is előfordulhat, hogy a munkavégzés meghiúsul. A bejelentés módosítása: A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül mint ahogy utaltunk is erre e pont bevezetőjében -, illetve ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott a módosításra a bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség, (két órán belül a bejelentés után akkor, ha csak aznapra, a bejelentés napjára alkalmazzák a munkavállalót, és ha a tervezett munka hosszabb egy napnál, vagy másnap a bejelentést követő napon kezdődik, akkor az adott napon reggel 8 óráig). Természetesen valamennyi változás elektronikusan és telefonon is. Példa: A munkáltató augusztus 3-tól augusztus 6-ig egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munkavállalót kíván foglalkoztatni. A munkáltató a 10T1042E jelű adatlapon augusztus 2. napján a bejelentési kötelezettségének eleget tesz, azonban az időjárási viszonyok miatt augusztus 6-án a munkavállaló nem tud munkát végezni. Ebben az esetben a munkáltató a meghiúsult munkavégzésre tekintettel az augusztus 6-ára vonatkozóan tett bejelentését augusztus 6-án reggel 8 óráig akár telefonon keresztül is módosíthatja.

9 9 A bejelentés módjaira készült összefoglalót az alábbi táblázat tartalmazza: Bejelentés módjai A bejelentés megtételéhez a munkáltatónak az Ügyfélkapun regisztráltatnia kell magát, és a természetes személy munkáltató kivételével adóhatósági (180-as) regisztrációval is rendelkeznie kell! Az egyszerűsített foglalkoztatás jellege Elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül 10T1042E Telefonon a 185-ös számon azonosító jel SMS-ben ( től) Mezőgazdasági idénymunka naponta Turisztikai idénymunka naponta Alkalmi munka naponta A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség. Fontos szabály: Az a munkáltató, aki a tárgyhónapban forintot vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az Efo. tv. 8. (2) bekezdésében (napi 500 illetve forint összegű közteher) és/vagy a 8. (3) bekezdés a pontjában szereplő adók (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja. törvényben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség) tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlíti. Ha a munkáltató az Efo. tv-ben meghatározott létszám, kereseti vagy időkorlátok túllépésével létesít, illetve tart fenn egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkaviszonyt úgy attól a naptól, hogy az Efo. Tv-ben szabályozott feltételek nem teljesülnek, a munkáltató a munkavállalóira nem alkalmazhatja az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvező szabályokat és ebben az esetben az egyszerűsített foglakoztatás keretében létesített munkaviszonnyal összefüggésben a szja tv. a Tbj és a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezéseket köteles alkalmazni. 13) Bevallási kötelezettség A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló évi CXII. ( továbbiakban:art.) 31. (2) bekezdése alapján az ügyfélkapun keresztül teljesíti, a tárgyhót követő hó 12. napjáig, a 08-as típusú bevallásban.

10 10 Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallásra elektronikusan kötelezettek kivételével a munkáltató választhatja azt, hogy bevallási kötelezettségét az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal papír alapon havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig teljesíti. A papír alapon benyújtásra kerülő bevallás típusa 08E (az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az Art. 31. (2) bekezdése szerint elektronikus bevallásra). A 08E bevallás nyomtatvány a NAV internetes honlapjáról ( letölthető és az internetes kitöltő-ellenőrző programmal kitölthető. A bevallás nyomtatvány elérési útvonala a honlapon: Letöltések>Nyomtatványkitöltő programok. Az Efo. tv. rendelkezései szerint foglalkoztatott munkavállalóval összefüggésben az Art. 31. (2) bekezdése szerinti adatokból a munkáltató kizárólag a következő adatok megadására köteles: a munkáltató adóazonosító száma, a magánszemély (foglalkoztatott) neve, adóazonosító jele, nyugdíjas státusza, valamint az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér együttes összegét és a foglalkoztatás napját (napjait) kell közölni. Az Efo céljára létesített munkaviszonyra az Mt., valamint a kötelező legkisebb munkabérről és garantált bérminimumról szóló kormány rendelet rendelkezéseit az Efo tv-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Az Efo céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 %-a, garantált bérminimum esetén 87 %-a jár. A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a forintot. Jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér 100 % -át kell tekinteni. 14) Közteher-fizetési kötelezettség A munkáltató a közteher fizetési kötelezettségét a tárgyhót követő hó 12-éig az állami adóhatóság erre a célra meghatározott beszedési számla javára teljesíti: NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések számla, számlaszám: ) Igazolás kiadása az adókötelezettségek teljesítéséhez Az Efo. tv. adózási kérdésekben az Art.-nak, mint mögöttes jogszabálynak az alkalmazását írja elő. Az Efo. tv.-ben nem szabályozott adózást érintő kérdésekben az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebből következően az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani, és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, ugyanakkor nem kell alkalmazni az Art ának azon előírását, hogy a munkáltató az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad a magánszemélynek. 16) A munkáltató költségelszámolására vonatkozó korlátok Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt., valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit a törvényben meghatározott eltérésekkel alkalmazni kell, de a szerződő felek díjazásra vonatkozó szabadsága nem került korlátozásra.

11 11 Ugyanakkor a munkáltató költségelszámolására vonatkozóan az Szja. tv. valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. E rendelkezések alapján az Efo. tv. szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatott részére az adózó által egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés a jövedelem megállapításakor költségként nem vehető figyelembe, illetve az nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségnek, ráfordításnak július 16. Szűcs Józsefné NAV Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatóssága

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) az egyszerűsített foglalkoztatásnak a következő

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait (továbbiakban: Eft.)

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Az OMMF február havi Munkaügyi Hírlevele. Az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az OMMF február havi Munkaügyi Hírlevele. Az egyszerűsített foglalkoztatásról 1 Az OMMF 2010. február havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 2010. április 1-ei hatállyal

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2011. augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2017.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2017. Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2017. Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás keretei között létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról évi LXXV. törvény

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról évi LXXV. törvény 1 / 9 2016.03.25. 14:15 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 2015.01.01 14 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény hatálya kiterjed az egyszerűsített

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2016.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2016. Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2016. Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony Minden, ami EFO 1. Kapcsolat az MT és az EFO tv között 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 201. (1) A törvényben

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) módosított rendelkezései szerint

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény

2010. évi LXXV. törvény Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

A foglalkoztatás kérdései, Árueredet vizsgálat. Dr. Barta Beáta főosztályvezető-helyettes Operatív Ellenőrzési Főosztály

A foglalkoztatás kérdései, Árueredet vizsgálat. Dr. Barta Beáta főosztályvezető-helyettes Operatív Ellenőrzési Főosztály A foglalkoztatás kérdései, Árueredet vizsgálat Dr. Barta Beáta főosztályvezető-helyettes Operatív Ellenőrzési Főosztály I. Munkaviszony olyan tartós jogviszony, amely esetében a munkavállaló magánszemély

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban 1. Milyen munkát lehet vállalni EF-ban? -mezőgazdasági idénymunkát, - turisztikai idénymunkát - alkalmi munkát. 2. Hány főt alkalmazhatnak

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

3. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

3. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2010-08-01-től Milyen munkát lehet az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végezni? Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony (a továbbiakban: egyszerűsített foglalkoztatás)

Részletesebben

13T1042TEL. Tisztelt Kormányzati Ügyfélvonal!

13T1042TEL. Tisztelt Kormányzati Ügyfélvonal! 13T1042TEL Bejelentő és változás-bejelentő lap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített foglalkoztatás adatairól

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény. az egyszerűsített foglalkoztatásról

2009. évi CLII. törvény. az egyszerűsített foglalkoztatásról 2009. évi CLII. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony (a továbbiakban: egyszerűsített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége. Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben

Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége. Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben Kissné Horváth Marianna Saldo Zrt. Tanulók szakmai gyakorlatának díjazása,

Részletesebben

12T1042E. Az adatlap benyújtásának módja

12T1042E. Az adatlap benyújtásának módja 12T1042E Frissítés dátuma: 2011.12.29. Bejelentő és változás-bejelentő lap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített, egyszerűsített

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Kedves Diákok! Évről évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidőt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét aktuális a diákok

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL Frissítve: 2015.12.04. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott

Részletesebben

Összefoglaló a mezőgazdasági munkavégzésről

Összefoglaló a mezőgazdasági munkavégzésről Összefoglaló a mezőgazdasági munkavégzésről Jelen összefoglaló azt mutatja be, hogy milyen feltételek szerint végezhet valaki Magyarországon mezőgazdasági munkát. Így ismertetésre kerülnek az egyszerűsített

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Az egyszerősített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerősített foglalkoztatás szabályai Az egyszerősített foglalkoztatás szabályai Egyszerősített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint létesíthetı munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerősített módon

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ Tartalomjegyzék 2010. évi LXXII. törvény Az érettségi vizsga és a felsõoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás évi CLII. törvény

Egyszerűsített foglalkoztatás évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény Gábriel Péter BKIK 2010. gabriel.peter@bkik.hu 2010. április 1-től az egyszerűsített foglalkoztatás felváltotta az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást, és az

Részletesebben

2012.06.11. Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól

2012.06.11. Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól 2012.06.11. Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Kedves Diákok! Évről évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidőt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony (a

2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony (a 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony (a továbbiakban: egyszerűsített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16298. számú törvényjavaslat az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV.

Részletesebben

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Adóvilág 2011. szeptember XV. Évfolyam 10. szám A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Ebben a cikkben a tanulók, hallgatók (továbbiakban: tanulók) nyári szünidõ

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk! 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 13T1044D BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS. Előadó: Szűcs Józsefné APEH Észak-Alföldi Régió Bevallási Osztály 2. Főosztályvezető-helyettes

VÁLTOZÁSOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS. Előadó: Szűcs Józsefné APEH Észak-Alföldi Régió Bevallási Osztály 2. Főosztályvezető-helyettes VÁLTOZÁSOK 2009. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS Előadó: Szűcs Józsefné APEH Észak-Alföldi Régió Bevallási Osztály 2. Főosztályvezető-helyettes Társadalombiztosítási járulék törvény A társadalombiztosítási ellátásaira

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

A DIÁKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK FONTOSABB SZABÁLYAI

A DIÁKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK FONTOSABB SZABÁLYAI A DIÁKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK FONTOSABB SZABÁLYAI Bevezető Közeledik a nyár, aktuálissá válik a diákok szünidei foglalkoztatása. Akár hónapokig tartó együttműködésről, akár egy-egy napra szóló alkalmi munkavégzésről

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1043TEL

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1043TEL KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1043TEL Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS. FORINT-Soft Kft.

FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS. FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2010. április 1-én hatályba lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.), és ezzel egyidejűleg megszűnt az alkalmi munkavállalói kiskönyvvel

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző Egészségügyi szolgáltatási járulék Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben