MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, rendelet mellékletei, határozat melléklete Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a évi CCXXX. törvénnyel fogadta el Magyarország évi központi költségvetését, melynek kihirdetésére december 21-én került sor. Ennek figyelembevételével tekintettel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig kell a testület elé beterjesztenie nyújtjuk be a képviselő-testületnek az összeállított rendelettervezetet. Makó képviselő-testülete évben két alkalommal áprilisban, majd októberben tárgyalta a évre vonatkozó költségvetési koncepcióját tekintettel a jogszabályi változásokra felkérve a jegyzőt a költségvetési rendelettervezet előkészítésére. A koncepcióban megfogalmazott prioritások, a korábbi évben átalakított támogatási rendszer tapasztalati adatai alapján módosított támogatások, az önkormányzatok működéséhez, fejlesztéseihez kapcsolódó finanszírozási szabályok, az átalakított és január 1-jétől hatályban lévő új államháztartási számviteli rendszer előírásai, valamint a képviselő-testület döntései határozzák meg a költségvetési rendelet kereteit. A képviselő-testület elé beterjesztésre kerülő rendelettervezet mellékletei az előző évhez hasonlóan kerültek összeállításra, ugyanakkor a fentiekben már hivatkozott új számviteli előírásokra tekintettel további (23.sz.)melléklettel egészül ki amelye Költségvetési és Finanszírozási bevételi és kiadási /rovatok szerinti/ bontásban tartalmazza ugyanazon költségvetési tervszámokat. Továbbra is bemutatásra kerülnek az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egymástól elkülönített bevételei és kiadásai, valamint intézményeink bevételei és kiadásai. Ugyanakkor továbbra sem részei az önkormányzati költségvetési rendeletnek a jogi személyiségű társulások és nemzetiségi önkormányzatok tervszámai. Az előző évhez képest változást jelent, hogy az egységes Makói Óvoda felállításával már csak egy óvoda intézmény szerepel a rendeletben. Az adósságkonszolidációban szereplő kötelezettségeink tervezése a jelenleg érvényben lévő szerződéseink alapján történt, majd a konszolidációt követően kerülhetnek a kapcsolódó ok módosításra. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek alapján az alábbiakban tájékoztatom Önöket a évi várható bevételek és kiadások alakulásáról: Makó város önkormányzata bevételi és kiadási főösszege eft-tal került megtervezésre. BEVÉTELEK Az önkormányzati költségvetési szervek nélküli bevételek összege eft, az alábbiak szerint: Működési bevételek: Ezen on belül kerülnek továbbra is megtervezésre a közterület használat utáni díjbevételek és a mezőőri járulék, amely változatlan mértékű. A működési bevételek között kerültek megtervezésre a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos bevételek. A tervezés folyamán az okat a fennálló szerződéses állomány alapján, az eseti bérbeadásokból és a továbbszámlázásból eredő bevételeket pedig az előző év teljesülésének megfelelően tervezzük. Ezen bevételek között kerültek megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből származó bevételek, mely a helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjak bevétele. Külön soron került megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázásából eredő bevétel. A nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetésétől elkülönítetten kerültek tervezésre a Korona Étterem és Konferencia Központ, valamint az ipari parkban található Inkubátorház üzemeltetéséből és a közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételek ai, tekintettel arra, hogy mindkét ingatlant stratégiailag kiemelten kezeljük. Mindkét ingatlan tekintetében a tervezés alapját a fennálló szerződéses állomány nyújtotta, az eseti bérbeadásból származó bevételek összegének a tervezése az előző év teljesülése alapján történt. Földterület bérbeadásából származó on kerültek megtervezésre a Maros-parti telkek, a garázsok alatti földterületek, továbbá a földhaszonbérletből származó bevételek, a fennálló jogviszonyok alapján. Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből származó bevételek át a bérlőkkel fennálló szerződések alapján tervezzük. A vagyongazdálkodási feladatokkal összefüggésben tervezzük még a Víztorony tetején elhelyezett antennák bérleti díjából befolyó, a Központi Konyha bérbeadásából származó, valamint a Makói Gyógyfürdő Kft által a fürdő tekintetében fizetett bérleti díj ot. Ezen on belül számolunk továbbá bankszámláink pozitív egyenlege után várható kamatbevételekkel, valamint a gyermekvédelmi törvényből fakadó kötelezettségnek eleget téve mely szerint a települési önkormányzat az ellátásért felelős a közigazgatási területén működő állami fenntartású oktatási intézmények, valamint az önkormányzati óvodák napi háromszori gyermekétkeztetéséért a gyermekétkeztetésből önkormányzatunkhoz befolyó díjbevétellel, mely a szolgáltató részére kerül kifizetésre az állami támogatással együtt számla ellenében. Az előző évhez viszonyítottan többletbevétellel számolunk hiszen már nem csak az általános és középiskolák, hanem az óvodában étkezők ebédpénz befizetése is az önkormányzaton fut keresztül. Sajátos működési bevételek: Továbbra is ezen on szerepelnek a helyi adóbevételek, melyeket az előző évi tervnél magasabb összegben tervezzük: figyelemmel a tényszámokra is, ugyanakkor tekintetbe vettük az útdíj miatti helyi adóknál érvényesíthető kedvezményt. Az átengedett központi adó át az előző évihez viszonyítottan alacsonyabb összeggel tervezzük. Ugyanakkor egyéb, sajátos bevételeinket a bázis évhez képest eft-tal emeljük. Költségvetési támogatások a a bázishoz képest magasabb összeggel került megtervezésre a Magyar Államkincstár által kiközölteknek megfelelően. A finanszírozásban az előző évben bevezetett feladatfinanszírozás még pontosabb, több, az előző évben többlet ún. szerkezetátalakítási tartalékból biztosított támogatás beépül az alaptámogatásba, ugyanakkor az iparűzési adóerőképesség alapján megállapított fejkvóta besorolás miatt a támogatás csökkentésre kerül. A finanszírozás szerkezete is átalakul az ún. beszámítás az előző évihez képest módosul, egyes jogcímeknél pozitív, míg más esetekben negatív eredménnyel. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek között a víziközművagyon bérleteztetéséből várható bevételt, ingatlanértékesítésnél egy Vásárhelyi u.-i ingatlan eladásából, illetve a korábbi évben megkötött HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 adásvételi szerződésből származó bevétellel számolunk. Az Alföldvíz kft. részére értékesítendő járművek után részünkre fizetendő összeg a tárgyi eszköz értékesítése soron került tervezésre. Működési célú támogatásértékű bevételek között tervezzük egyrészt a Többcélú Társulástól részünkre várhatóan átutalandó összeget a belső ellenőrzési és munkaszervezeti feladatokhoz, illetőleg ezen on belül továbbra is a mezőőri feladatokhoz. A prémium évek programra, a fogorvosi körzetek finanszírozására az OEP-től, a bölcsőde TÁMOP projektjeihez, valamint a SPA projekthez még ebben az évben várható támogatás kerül eredeti ként tervezésre. Működési célú pénzeszköz átvételként egy Nemzeti Együttműködési Alaptól pályázott összeg kerül tervezésre. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként az alábbi jogcímeken tervezünk bevételt: - Szirbik Miklós mellszobra - DAOP projektek: Kerékpárút fejlesztés 2. szakasz, záportározó építése, Királyhegyesi u-i idősek klubjának felújítása, nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése - KÖZOP projektek: kerékpárút építés a 43-as főút mentén - INTERREG projektek: erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében, lombkorona sétány Felhalmozási célú pénzeszközátvétel on tervezzük a Leader-támogatások megelőlegezett támogatásainak visszafizetését. Természetesen tervezzük a korábbi években nyújtott lakáscélú helyi támogatásokból származó visszafizetéseket is eft-tal. Előző évek maradványaként mind a működési, mind a fejlesztési maradványt tervezzük, melyek egy része a kötvényhez kapcsolódóan óvadéki betétben tartott 500 MFt, mely a konszolidációval egyidőben a Magyar Állam részére beutalásra kerül. KIADÁSOK Az önkormányzati költségvetési szervek nélküli kiadások összege eft, az 5., 6.,7.,8.,9.,10.,11. számú mellékletek szerint: Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai és azokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok a eft, mely összeg tartalmazza a képviselők részére kifizetésre kerülő tiszteletdíjakat és a tisztségviselők költségtérítését, a mezőőrök juttatását, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önerőt, a Biztonságos Makó program keretében működtetett kamerarendszert figyelő rendőrök megbízási díjait, a fogorvosi asszisztensek megbízási díját, a START munkaprogram keretében foglalkoztatottak bérét (melynek fedezete a maradványban található), az egyes projektekhez kapcsolódóan elszámolt bérjellegű kifizetéseket, valamint a gyermekétkeztetés operatív feladatellátásával megbízott intézményi dolgozók megbízási díját. Dologi és egyéb kiadások eft-tal kerültek megtervezésre az alábbi indokok alapján: Az önkormányzat dologi kiadásai között kerültek megtervezésre a hatósági feladatokhoz kapcsolódóan jelentkező tételek az előző évekhez hasonlóan: úgy, mint a mezőőri feladatok, a Biztonságos Makó program, stb. Ezen on belül tervezzük a bankszámlafenntartással kapcsolatos kiadásainkat, a képviselői alapok előző évről áthúzódó maradványát, illetőleg ez évi át, valamint a Polgármesteri Irodához kapcsolódó egyes dologi kiadásokat. Folytatjuk a korábbi évek -bontását, amely alapján a korábban egységesen kezelt marketing-költés helyett külön soron szerepelnek a megemlékezések, évfordulók, illetve a nemzeti ünnepek és a városi rendezvények kiadásai. Városüzemeltetési feladatoknál az előző évi kiadásokhoz képest magasabb eredeti tal tervezünk, melynek indoka, hogy az eredeti ok között szerepelnek olyan tételek, melyekről a testület tavaly év közben döntött (pl. autópálya táblák). Továbbá eredeti ként tervezzük a közmunkaprogramhoz szükséges, önerőből finanszírozandó anyagköltséget, és a brigádokkal kapcsolatos irányítási szolgáltatást. Intézményi karbantartás tekintetében a minimálisan szükséges állagmegóvási, kisjavítási munkák kerültek betervezésre az intézményvezetőkkel lefolytatott egyeztetés alapján. A közoktatáshoz kapcsolódóan az önkormányzat elsősorban koordinátorként csatlakozhat a közös célok megvalósításhoz, ugyanakkor továbbra is fontosnak tartjuk a makói fiatalok támogatását, idejük hasznos eltöltését főleg a civil és a sportszervezetek segítségével. Vagyongazdálkodási feladatok között továbbra is a lakás- és nem lakás célú helyiségek hasznosításával/üzemeltetésével/fenntartásával kapcsolatos költségeket tervezzük, az alábbiak szerint. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése on kerültek megtervezésre ezen ingatlanok használata során felmerülő közüzemi díjak, közös költségek, az őrzés-védelemmel kapcsolatos kiadások, minimálisan szükséges állagmegóvási munkák. Külön soron került megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázásából eredő kiadás. A nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetésétől elkülönítetten kerültek tervezésre a Korona Étterem és Konferencia Központ, valamint az ipari parkban található Inkubátorház üzemeltetéséből és a közüzemi díjak továbbszámlázásából származó kiadások ai is. Mindkét ingatlan tekintetében a tervezés alapját a fennálló szerződéses állomány, továbbá az előző év teljesülése nyújtotta, és a közüzemi díjak, őrzés-védelem, állagmegóváshoz szükséges karbantartási munkálatok kiadásainak tervezetét tartalmazza. A lakások üzemeltetése, fenntartása on a közös költségek, a jelenleg nem hasznosított lakások közüzemi alapdíjai, továbbá a karbantartással, állagmegóvással kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. A vagyongazdálkodási feladatok ellátásával összefüggésben került megtervezésre külön ként Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok tekintetében a vagyon- és felelősségbiztosítás díja, az ingatlanforgalmi szakértői díj, továbbá külön ot képez a végrehajtásra, földhivatali eljárásra elkülönítetten tervezett összeg. A tervezés a fennálló szerződéses állomány, továbbá az előző év teljesülése alapján történt. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó egyéb kiadásokat tervezünk a Makó-térségi Víziközmű Kft-től megvásárolt járművek ellenértékére. Kamatkiadások között eredeti ként betervezésre kerülnek a hiteleinkhez és kötvényhez kapcsolódóan fizetendő összegek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően, a konszolidációt követően a ki nem fizetett összegek innen átcsoportosíthatóvá válnak. Nagyberuházásaink az előző évben befejeződtek, így a beruházási kiadások eredeti i összege a korábbihoz viszonyítottan visszafogottabban került megtervezésre. Fejlesztéseink: záportározó erdei oktatási központ kialakítása telekvásárlás rendezési terv módosítása Biztonságos Makó programhoz kapcsolódó kamera áttelepítés Szirbik Miklós szobor felállítása önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése bankgarancia felhasználás A korábbi évben létrehozott járdaalapból az év során ot csoportosítottunk át, a program nem indult el, ebben az évben eredeti ként közel négyszeres összeget, eft-ot tervezünk erre a feladatra. Ahogyan azt korábban jeleztük, az adósságkonszolidáció lezárásáig eredeti ként tervezzük a hitelekhez, kötvényhez kapcsolódó adósságterheket az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően. Az elszámolást és lezárást követően innen a fennmaradó átcsoportosítására nyílik lehetőség. Felújítási kiadások között csupán két tétellel számolunk, a Királyhegyesi utcai idősek klubja felújításának még erre az évre áthúzódó részével, valamint a víziközmű vagyon kötelező rekonstrukciójával. Támogatások között tervezzük önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink működési támogatását, a feladatok áttekintését követően kerültek megtervezésre ezen összegek. Ezek részleteiről a testület az egyes üzleti tervek tárgyalásakor részletes tájékoztatást kap. Továbbra is tervezésre kerül helyi rendeletünkkel összhangban az iparűzési adó 3 %-os címkézésének fedezete, a sportegyesületek támogatása az előző évi szinten, valamint a testület előző évi döntésének megfelelően nyújtandó visszatérítendő támogatás. Támogatásértékű működési kiadások között kerül beállításra a Makói Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő hozzájárulás, a két nemzetiségi önkormányzat önkormányzati támogatása, és az oktatási államtitkár határozata alapján fizetendő, a köznevelési intézmények fenntartásához fizetendő hozzájárulás. Felhalmozási célú pénzeszközátadás on belül tervezzük a testület döntésének megfelelően biztosítandó Leader pályázatokhoz szükséges támogatások fedezetét, az Interreg projektekben résztvevő partnerek részére történő támogatás továbbutalásokat, illetőleg a helyi védelem alatt HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 álló épületek felújítására pályázható keretösszeget. Költségvetési szerveink működési támogatása az előző évhez viszonyítottan alacsonyabb összeggel került tervezésre. A szociális törvényben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások közül a jegyző hatáskörébe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás, így azok a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek tervezésre. Ezen ellátások esetében csak a támogatások önereje került tervezésre, hiszen a megállapított támogatások 80, illetve 90%-a a központi költségvetésből leigénylésre kerül. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a temetési segély és az átmeneti segély január 1. napjától önkormányzati segélyként kerül megállapításra. Ezen támogatási formához az állami támogatáson belül kapunk forrást. Ettől az évtől kezdődően a Bébi-kötvény összegét Ft/fő-ben javasoljuk meghatározni, melyhez szükséges fedezet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások soron áll rendelkezésre. A költségvetési rendeletben szereplő összeg a korábbi évekhez hasonlóan fedezetet nyújt a pénzbeli és természetbeni ellátást igénylő és arra jogosult makói lakos támogatására. A rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza a cél és általános tartalék okat. A befektetési kötvény átváltásából származó óvadéki betét összege továbbra is céltartalékként kerül tervezésre annak Magyar Állam részére történő beutalásáig, általános tartalék az év közben jelentkező többletkiadásokra nyújt fedezetet. Az önkormányzat költségvetési szervei/intézményei bevételi és kiadási ait a 12. melléklet tartalmazza kiemelt onkénti bontásban. Az intézményi költségvetésekkel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy az új előírások miatt a bérek 13 hóra kerültek ebben az évben megtervezésre, így a személyi juttatás ok előző évivel való összehasonlítása megtévesztő lehet. A közalkalmazottak részére továbbra is biztosítjuk a havi Ft-os étkezési utalványt. A Makói Óvoda eredeti a nem hasonlítható össze a korábbi két óvoda előző évi aival, hiszen az új, korszerűbben működtethető óvodaépület augusztus 1-jei átadásával és régi óvodaépületek megszüntetésével a dologi kiadások tervezése visszafogottabb lehet. A közalkalmazottak részére kifizetendő bértömeg tartalmazza a pedagógus életpálya-modell bevezetésével együtt járó átsorolások hatását, a soros előrelépések át. A József Attila Könyvtár és Múzeum költségvetése már nem új ebben a formában, hiszen az előző évben is így működött az intézmény. A létszámcsökkentések és a személyi összetétel megváltozása eredményeként a 13 hóra tervezett bér sem jelent többletet az előző évhez viszonyítottan, a dologi kiadások pedig visszafogottan kerültek megtervezésre. Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a városban a szociális és gyermekvédelmi törvényből adódó kötelező önkormányzati feladatokat az arra rászoruló lakosság számára. Ezen ellátásokon túl továbbra is működik önként vállalt feladatként az időskorúak gondozóháza és a hajléktalanok éjjeli menedékhelye. Az intézmény költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosítja ezen feladatoknak a jogszabályban előírt működési feltételekkel a finanszírozását és el tudja látni ezen ellátásokat igénybe vevő lakosságot. A Polgármesteri Hivatalban az előző évi jelentős létszámcsökkentés nagy terhet ró a maradó létszámra, hisz a ténylegesen ellátandó feladatoknál nem tapasztalható jelentős csökkenés, egyes részterületek jogszabályból eredően többletfeladatot is kaptak. A Hivatal költségvetésének összeállítása során figyelemmel voltunk a jogszabályi módosításokból fakadó változásokra, a költségtakarékosságra. A 2014-es választási év ez a hivatal munkatársai tekintetében 3 alkalommal (országgyűlési választások, Európa Parlamenti képviselő választás, önkormányzati választások) jelent további plusz feladatot. A közszolgálati illetményalap a költségvetési törvényben a korábbi összeggel, Ft-ban került megállapításra, így az illetmények emelésére nincs mód, kötelezően szükséges azonban tervezni a soros előrelépések, jubileumi jutalmak fedezetét. A cafeteria keret törvény szerinti összege továbbra is bruttó 200 eft. Valamennyi költségvetési intézményünkkel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a költségvetési rendelet összeállításának menetében tekintetbe vették az önkormányzat finanszírozási lehetőségeit, és feladataik megszervezésénél a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva jártak el. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A. -a értelmében az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek három évre HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

6 várható összegét határozatban szükséges megállapítani, melyről készített kimutatás előterjesztésünk mellékletében megtalálható. Ezen táblázatból megállapítható, hogy Makó város önkormányzata az elkövetkező három évben sem éri el az ún. adósságplafont. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben leírtak alapján kérem Önöket az alábbi határozati javaslatok elfogadására, valamint a évi költségvetési rendelet megalkotására. 1. HATÁROZATI JAVASLAT 2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A. -ban foglaltakra tekintettel saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 2. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata évi költségvetését és a képviselő-testület felkéri a polgármestert, a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásról és átvételről szóló 32/2013.(XI.28.)Makó ör. felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy a Makó Művészeti Életéért Alapítvány részére ,-Ft Forgatós Táncegyüttes részére ,-Ft Makói Művésztelep részére ,-Ft Makói Polgárőrség részére ,-Ft Szent László Király Plébánia részére ,-Ft Szent István Király Plébánia részére ,-Ft Makó Belvárosi Református Egyházközség részére ,-Ft Szeged-Csanádi Egyházmegye részére ,-Ft Makói Görög Katolikus Egyház részére ,-Ft Szegedi Evangélikus Egyház részére ,-Ft Makó Újvárosi Református Egyházközség részére ,-Ft Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére ,-Ft HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

7 Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület részére ,-Ft Marosvidék Baráti Társaság részére ,-Ft támogatást nyújt évi költségvetése terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makó Művészeti Életéért Alapítvány - Forgatós Táncegyüttes - Makói Művésztelep - Makói Polgárőrség - Szent László Király Plébánia - Szent István Király Plébánia - Makó Belvárosi Református Egyházközség - Szeged-Csanádi Egyházmegye - Makói Görög Katolikus Egyház - Szegedi Evangélikus Egyház - Makó Újvárosi Református Egyházközség - Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság - Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület - Marosvidék Baráti Társaság Makó, január 22. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

8 1. melléklet Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről tárgyú rendelettervezethez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása van. VII. megalkotásának szükségessége: A rendelet alapozza meg Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Makó Város Önkormányzata működésképtelenné válik. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkotása ezen feltételeket nem igényli. Makó, január

9 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét évre a 23. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét működési költségvetési bevételét működési költségvetési kiadását működési költségvetési egyenlegét felhalmozási költségvetési bevételét felhalmozási költségvetési kiadását felhalmozási költségvetési egyenlegét eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban állapítja meg. (2) Fentiek szerinti költségvetési egyenleg az előző évek maradványából kerül finanszírozásra. (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 12. melléklet tartalmazza. (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 3. melléklet mutatja. (4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében 12. melléklet tartalmazza. (5) Makó Város Önkormányzata bevételi ait a 4. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat az 5. melléklet, a dologi kiadások ait a 6. melléklet, a beruházások részletezését a 7. melléklet, a felújítások részletezését a 8. melléklet, a támogatások felsorolását a 9. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 10. melléklet, a cél és általános tartalék át a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási ait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 14. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

10 (8) A közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek évi eredeti, évi várható és évi eredeti ainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási ainak adatait az 17. melléklet tartalmazza. (11) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban a 18. mellékletben található, a hitel tőke és kamat fizetési kötelezettséget a 19. melléklet mutatja. (12) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza. (13) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről az -felhasználási tervet a 21. melléklet mutatja be. (14) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. melléklet tartalmazza. (15.) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási kiemelt ait számviteli rovatrend szerinti bontásban a 23. melléklet tartalmazza. (16.) Az önkormányzat intézményi címrendjét a 24. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, ok megváltoztatása 4. (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott okon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (3) A bevételi ok túlteljesítése -módosítás nélkül is megengedett, a kiadási ok nem járnak felhasználási kötöttséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi ok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási ok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótok terhére történő kiadási ok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez. (7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt ok és létszámkeret között átcsoportosítást eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet. (9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt ai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egyidőben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételten teljes összegben rendelkezésére áll.

11 (10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben a tartalék keret terhére nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról. (11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási aik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig (13) A személyi juttatások ának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. (14) A költségvetési szervek eredeti ként jutalmat nem tervezhetnek, arra a személyi juttatások ának átmeneti megtakarításából képezhető. (15) A személyi juttatási megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok ának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi a terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak. (17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet. (18) Az önkormányzat által kötött központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek adott költségvetési évben egybeszámított összege a Ft-ot nem haladja meg a honlapon közzétenni nem kell. 5. Biztosítás 5. (1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás 6. (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. (3) A képviselő-testület a) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselőtestületet tájékoztatni köteles c) a svájci frankban kibocsátott zártkörű kötvénykibocsátást követő fedezeti ügyletekkel kapcsolatos intézkedések megtételére a polgármestert felhatalmazza.

12 7.Vegyes rendelkezések 7. (1) A köztisztviselők illetményalapja Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvényben foglaltak alapján január 1-jétől Ft. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (3) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 54. (2) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. kafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi önállóan működő költségvetési szerv főállású dolgozójának havonta Ft és annak 35,7 %-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Makó város önkormányzata évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Dr. Buzás Péter s. k. Dr. Bánfi Margit s. k. polgármester jegyző

13 1. melléklet a./2014.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata évi bevételi és kiadási ai évi eredeti 30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított évi várható teljesülése évi eredeti adatok ezer forintban évi eredeti 30/2013.(XI.28)M akó ör.-rel módosított évi várható teljesülése évi eredeti alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések 0 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevétel összesen: Kiadás összesen:

14 2. melléklet a../2014.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alcí m Bevételek Makó város Önkormányzata évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül évi eredeti 30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított évi várható teljesülése évi eredeti Kiadások évi eredeti adatok ezer forintban 30/2013.(XI.28)M akó ör.-rel módosított évi várható teljesülése évi eredeti 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány - Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel - Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel - Bevétel összesen: Kiadás összesen:

15 3. melléklet a.../2014.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati Költségvetési támogatások év évi Megnevezés összeg összeg Ft-ban Ft-ban I. HELYI Települési ÖNKORMÁNYZATOK önkormányzatok üzemeltetési, MŰKÖDÉSÉNEK igazgatási, sport- ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1.1.(1) és kulturális feladatai 0 I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.b) Támogatás összesen beszámítás után I.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.bc) beszámítás után I.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.c) Beszámítás összege I.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása aa. Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás ab (1) okmányiroda működési kiadásai ac gyámügyi igazgatási feladatok ba építésügyi feladatokhoz térségi normatív hozzáj bb építésügyi feladatokhoz kiegészítő hozzáj. Helyi önkormányzatok által felhasználható 0 központosított ok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Köznevelési feladatok egyéb támogatása Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása Közösségi közlekedés támogatása III.15. Üdülőhelyi feladatok Egyéb támogatások összesen II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 15.a. 15.a.(2)1 Óvoda Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 0 15.a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 0 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők II.1.(2) száma a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők II.1.(2) száma a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint II.2. II.2. (8) 1 Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell évben 4 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.2.(8) (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3. b) II.3.b Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása évben bértámogatás évben üzemeltetési támogatás III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.a. (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. III.3.a (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés fő lakosságszámig működési engedéllyel III.3.ab (1) családsegítés III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat fő lakosságszámig működési engedéllyel III.3.ab (2) gyermekjóléti szolgálat III.3.c (1) Szociális étkeztetés III.3.d (1) Házi segítségnyújtás III.3.e (2) Tanyagondnoki szolgáltatás III.3. f III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3. i III.3. i. (1) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása III.3. j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás III.3.k III.3. k (4) Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 12.bcb 1 Időskorúak gondozóháza 0 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs III.4. a létszámhoz kapcsolódó bértámogatás Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó II.4.b) Intézmény üzemeltetési támogatás Szociális támogatások összesen IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Közoktatási támogatások összesen Étkeztetés támogatása közoktatásban összesen Múzeum támogatás összesen A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok

16 4. melléklet a./2014.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata bevételi a Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban évi eredeti 30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított évi várható teljesülése évi eredeti Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA 206 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés 30 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Kötvény konszolidáció kötvény konszolidációból évi tőketörlesztés fed. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérítések 2 286

17 M e g n e v e z é s 30/2013.(XI.28) Sorszám évi eredeti Makó ör.-rel évi eredeti módosított évi várható teljesülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 51 Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 52 Működési célú hitel - 53 Felhalmozási célú hitelek - Bevétel összesen

18 5. melléklet a.../2014.(ii..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés évi eredeti 30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított évi várható teljesülése évi eredeti Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Hivatásos gondnok - Személyi juttatás 95 - Munkaadót terhelő járulék 23 - Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás - 25 Munkadót terhető járulék - 6 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás 717 Munkadót terhető járulék 194 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék -

19 2013. évi eredeti Megnevezés Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - 30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított évi eredeti Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Tánc és zene projekt Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék - 40 Főépítész Személyi juttatás 860 Munkadót terhető járulék 109 START Munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék - 53 Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 288 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 12 Munkadót terhető járulék 3 Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás 21 Munkadót terhető járulék 5 Best of Makó Személyi juttatás 20 Munkadót terhető járulék 5 Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében 780 Személyi juttatás 210 Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás

20 30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel évi eredeti módosított évi eredeti Megnevezés Munkadót terhető járulék

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben