IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához"

Átírás

1 IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex összefőzı területi pedagógiai-szakmai gyakorlattal kapcsolatos legszükségesebb iránymutatásokat, a cél- és feladatrendszert, a vonatkozó módszertani irányelveket, továbbá az ellenırzés, az értékelés, valamint a minısítés módját is. Javasoljuk Önöknek, figyelmesen tanulmányozzák át ezt a tájékoztatót. Legyen mindannyiunk közös érdeke, felelısségteljes feladata a komplex területi pedagógiai szakmai gyakorlat sikere! Kecskemét, Eredményes komplex területi pedagógiai-szakmai gyakorlatot kíván a Gyakorlati Képzési Kabinet

2 A Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Kar érvényes tanterve szerint a végzıs óvodapedagógus jelöltek gyakorlati képzésük lezárásaként komplex területi pedagógiaiszakmai gyakorlaton kötelesek részt venni. Ezen a szakmai gyakorlaton is fıiskolánk hallgatói a jelöltek, s így rájuk a fıiskola jogszabályai érvényesek. Minden hallgató a fıiskolát képviseli. Ezért a fıiskola vezetése elvárja tılük, hogy lelkiismeretesen végezzék nevelı-oktató és képzı tevékenységőket. Értékközvetítı gyermekszeretetükkel, személyiséggyarapító érdeklıdésükkel, színvonalas teljesítményükkel, a kollégákkal és a szülıkkel való jó kapcsolat kialakításával biztosítsák eddigi tanulmányaik, óvodai gyakorlatuk hatékonyságát. A TERÜLETI SZAKMAI GYAKORLAT CÉLJA 1. A hallgatók szakmai tudásának, hivatástudatának, pálya iránti szeretetének elmélyítése. 2. A megengedı, elfogadó, a gyermek tiszteletén és ismeretén alapuló segítı, támogató pedagógusi attitőd formálása. 3. Az óvodapedagógusi nevelı-gondozó és fejlesztı munkához szükséges elméleti ismeretek alkalmazásának gyakorlása, a kompetenciák gyarapodása, a szükséges készségek megszilárdítása. 4. A hallgatók megismertetése az óvodapedagógus óvodán kívüli munkájával. 5. Az óvodai adminisztrációs munka gyakorlása.

3 A TERÜLETI SZAKMAI GYAKORLAT RENDJE Nappali munkarendő képzésben 6 hét, pedagógus végzettségő másoddiplomásoknak 5 hét. Levelezı munkarendő képzésben 3 hét, pedagógus végzettségő másoddiplomásoknak 2 hét. A hallgatók a) a gyakorlat 1 napján egész nap hospitálnak, b) a gyakorlat 2-3 napján ebédeltetéstıl hospitálnak, c) a gyakorlat 4-5 napján délelıtt hospitálnak, d) nappali tagozaton a gyakorlat második hetétıl délelıttös vagy délutános tevékenységet a területi gyakorlatvezetı munkaidejével azonos ütemezésben. Levelezı tagozaton a gyakorlat második hetétıl délelıttös tevékenységet végzenek. Megjegyzés valamennyi óvodapedagógus-jelöltnek: A délelıttös és a délutános tevékenység idıtartama (kezdete és vége) azonos a gyakorlatvezetı óvodapedagógus munkarendjével. A TERÜLETI SZAKMAI GYAKORLAT FELADATAI A) Feladatok a hospitálás idejére 1. A hallgató ismerje meg: 1.1. a gyermekek tevékenységét, magatartását és ezen keresztül aktuális személyiségüket; 1.2. az óvoda tárgyi feltételeit és személyi adottságait; 1.3. a csoport heti- és napirendjét, szokásrendszerét, nevelési tervét; 1.4. a csoportban folyó óvodai nevelı-gondozó és fejlesztı munkát a gyakorlatvezetı óvópedagógus által végzendı adminisztrációs munkát; 1.6. az óvoda helyi nevelési programját, intézményi minıségirányítási programját. 2. A hallgató a hospitálás ideje alatti megfigyeléseit, tapasztalatait, feljegyzéseit a Megfigyelési Naplóba rögzítse! B) Az óvodai munkával kapcsolatos feladatok 1. A jelölt a fıiskolán tanultak, valamint az adott óvodában kialakult gyakorlatnak megfelelıen készüljön az óvodai nevelı-gondozó és fejlesztı munka irányítására; önállóan lássa el a napirendbıl adódó óvodapedagógusi feladatokat a gyakorlatvezetı iránymutatása figyelembevételével. 2. A délutáni nevelıtevékenységek részére (mindennapi mozgás, játékirányítás stb.) írásban is készüljön fel, vázlatát mutassa be gyakorlatvezetıjének, a tapasztalatait beszélje meg a csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal!

4 3. Hallgatói feladatok a délelıtti munka vezetésére 3.1. A kezdeményezésekre / foglalkozásokra való felkészülést vázlattal kell dokumentálni! A vázlatot a gyakorlatvezetı a foglalkozást megelızı napon átnézi, kézjegyével ellátja, ha szükséges kiegészíti, korrigálja 3.2. Lássa el a csoporttal kapcsolatos adminisztrációs teendıket, a szükséges bejegyzéseket a csoportnaplóban. C) Egyéb feladatok 1. A hallgató az óvodában végzett gyakorlati munkája idején törekedjék tudatos önismeretre 2. Lehetıség szerint vegyen részt nevelıi, munkatársi és szülıi értekezleten, ünnepélyen, egyéb óvodai rendezvényen! 3. A gyakorlatvezetı óvodapedagógussal együtt lehetıleg vegyen részt családlátogatáson, és tapasztalatairól készítsen feljegyzést! ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. A területi szakmai gyakorlat és az óvodai zárófoglalkozás az óvodapedagógus-képzés szerves része, s ennek teljesítése nélkül a hallgató záróvizsgára (államvizsgára) nem bocsátható. A gyakorlatot megrövidíteni vagy megszakítani nem szabad. A hallgatók nem foglalkozhatnak foglalkozási vázlat nélkül! 2. A nappali és levelezı munkarendi képzésben a szakmai gyakorlat utolsó hetében a hallgató zárófoglalkozást végez. 3. A zárófoglalkozás bizottság elıtt történik. A bizottság vezetésére az óvoda vezetıjét vagy helyettesét kérjük fel, tagnak a gyakorlatvezetıt javasoljuk. 4. A szakmai gyakorlaton a zárófoglalkozásra készített TERVEZETET a hallgatók adják le a területi gyakorlatvezetınek, aki a Tanítóképzı Fıiskolai Kar Gyakorlati Képzési Kabinetének továbbítja azt az ÖSSZEGZÉS-sel a JEGYZİKÖNYV-vel együtt. Ezek hiányában a hallgató nem bocsájtható államvizsgára 5. Betegség esetén a hallgató az óvodavezetınek és a Tanítóképzı Fıiskolai Kar Gyakorlati Képzési Kabinetének köteles írásban jelenteni távolmaradását. A mulasztott napokat pótolni kell! A pótlást a hallgató felépülése után azonnal meg kell kezdeni. A kiegészítı gyakorlat nem lehet több 10 napnál, levelezı munkarendő hallgatóesetében 5 napnál, amennyiben a szükséges pótlási idı ezt meghaladja, még igazolt hiányzás esetén is a gyakorlat megszakításának számít, és ebben az esetben a gyakorlat érvénytelen. 6. A területi gyakorlat nem megszakítható, nem újrakezdhetı és az adott féléven belül nem pótolható.

5 7. A hallgatók bármilyen problémájuk esetén keressék a Tanulmányi Osztályt és a szak gyakorlati képzési vezetıjét 8. A hallgatók a gyakorlatra vigyék magukkal diákigazolványukat és érvényes egészségügyi könyvüket. Cím: Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Kar Gyakorlati Képzési Kabinet 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14., Telefon; 76/ A SZAKMAI GYAKORLAT VEZETÉSE, ELLENİRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE Kérjük a vezetı- és gyakorlatvezetı óvodapedagógusokat, hogy legyenek a hallgatók segítségére a nyugodt elméleti és gyakorlati munka feltételeinek biztosításában. Gondoskodásuk, segítségnyújtásuk nyomán érezhessék a jelöltek, hogy nincsenek egyedül, az óvoda vezetıje és munkatársai mindenben támogatják ıket. Kérjük a gyakorlatvezetıket, készítsék fel a szülıket és a gyermekeket az óvodapedagógus-jelölt fogadására A szakmai gyakorlat elsı hetében (lehetıleg) hívjanak össze szülıi értekezletet és mutassák be az új kollégá(ka)t a szülıknek. A gyakorlatvezetı óvodapedagógus legyen tárgyilagos elemzıje, értékelıje a hallgatónak, szükség esetén inspirálja önállóságának érvényesülését, segítse a gyermekek megismerésében. Folyamatosan vezesse be a hallgatót az óvodai dokumentumok megismerésébe, az óvoda adminisztrációs munkájának vezetésébe. Legyen jelen a hallgató által vezetett délelıtti illetıleg délutáni foglalkozásokon. Naponta elemezze és értékelje a hallgató teljesítményét, elemzését, értékelését vezesse rá a napi vázlatra. A zárófoglalkozás részét képezi az oklevél minısítésének, ezért a zárófoglalkozásról JEGYZİKÖNYVET kell felvenni. A zárófoglalkozás érdemjegyét (5 fokozatú skála) a létrehozott bizottság állapítja meg. A területi gyakorlat egészének minısítésére, a hallgató jellemzésének leírására az ÖSSZEGZÉS nyomtatvány kitöltését kérjük. A gyakorlat egészének minısítése lehet: - jól megfelelt (5); - megfelelt (4-3-2); - nem felett meg (1).

6 SZEMPONTOK AZ ÖSSZEGZÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Kérjük, hogy hallgatóink szakmai gyakorlatáról összegzést készítsenek! Javasoljuk, hogy az alábbi szempontokat - mint problémafelvetés - is vegyék figyelembe az ÖSSZEGZÉS területi pedagógiai gyakorlatról nyomtatványunk kitöltésekor. Szempontok az összegzés elkészítéséhez: Az óvodapedagógus jelölt Ismeri-e - a tartalmi szabályozás dokumentumait; - az óvodáskorú gyermek személyiségének fejlıdési sajátosságait; - a differenciált személyiségformálás folyamatát: - a sajátos nevelési igényő, a hátrányos helyzető gyermekek nevelésének specifikumait; - az óvodai mérés, értékelés és minıségfejlesztés elveit, módszereit; - a szakirodalmat és a szakterminológiát képes-e - a gyermekek nevelésévei/fejlesztésével! kapcsolatos problémák felismerése, az ezekkel kapcsolatos pedagógiai döntések meghozatalára; rendelkezik-e - a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismeretekkel - a pedagógus szerep-viselkedés biztonságával; - az együttmőködés (pedagógus-gyermek, az óvoda-szülı, a pedagógus-pedagógus) igényével, képességével; - a pedagógiai helyzetek elemzési képességével, a kompetenciahatárok biztos felismerésének képességével; - fejlett kommunikációs képességgel, önismerettel, reális önértékelési képességei; - permanens mővelıdési igénnyel és képességgel, az esztétikai értékek iránti; fogékonysággal, környezettudatos magatartással; - toleranciaképességgel, a másság elfogadásával. alkalmas- e - az óvodai tevékenységek tevékenység önálló tervezésére - az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítésére (szervezés, irányítás); - konfliktushelyzetek felismerésére, konstruktív megoldására. Kecskemét, Segítıkész együttmőködésüket köszönjük. Üdvözlettel: a Gyakorlati Képzési Kabinet

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 tankerület (Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: 038389 1035 Budapest, Miklós tér 5.) Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek. Indikátorok

3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek. Indikátorok 3.1. A munkakör ellátása szempontjából ismeretek. Indikátorok indikátor Kiemelkedő (3p) Megfelelő (2p) Kevéssé Szakmaipedagógiai felkészültség Szakmaipedagógiai felkészültség fejlesztése, továbbképzéseken

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben