GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Miskolc

2 GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Gyermekrehabilitációs szakgyógytornász 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhetı szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Gyermekrehabilitációs szakgyógytornász 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Orvos- és egészségtudományi képzési terület 4. A felvétel feltétele: Egészségtudományi képzési ágban Ápolás és betegellátás alapképzési szakon gyógytornász szakirányon vagy Gyógytornász szakon szerzett oklevél 5. Képzési idı: 2 félév, 200 tanóra 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 60 kredit 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, személyes adottságok, készségek a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A képzés célja: A gyógytornász végzettségő szakemberek számára olyan kiegészítı képzés biztosítása, amely képessé teszi a gyermekkori krónikus megbetegedések, károsodások és fogyatékosságok gyermekkorra vonatkoztatott fizioterápiájának végzésére, rehabilitációs módszerek alkalmazására, a gyermekkor specifikumait szem elıtt tartva. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, ismeretek: A gyermekrehabilitációs szakgyógytornász képes: az egészséges és patológiás mozgásfejlıdés, a gyermekkorra vonatkozó anatómiai és élettani, valamint terhelésélettani ismeretek elsajátításának birtokában: gyermekkori krónikus megbetegedések, károsodások és fogyatékosságok fizioterápia tükrében történı analizálására, gyermekekre adaptált mozgásszervi státusz felvételére, dokumentálására, a rehabilitációban, illetve fizioterápiában ismert módszerek, illetve technikák gyermekekre adaptált, adekvát alkalmazására, a preventív tevékenység gyermekkorra kiterjesztett alkalmazására az egészségnevelés, pedagógia, speciális fejlesztés területén.

3 Személyes adottságok, készségek, empatikus közelítés és gyermekközpontúság altruisztikus szemlélet jó kommunikációs képesség önállóság A szakképzettség tevékeny alkalmazása: gyermekrehabilitációs terv készítése és megvalósítása, magas szintő elméleti és gyakorlati mozgásterápia irányítása, gyermekrehabilitációs teamben való aktív részvétel, egyéni kutatások, tudományos munka végzése. 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek Alapozó-kiegészítı ismeretek 12 kredit humánbiológia; szervrendszerek fejlıdése; antropomorfológia; gyermek terhelés-élettana; biomechanikai jellemzık gyermekkorban; gyógytestnevelés alapjai, krónikus beteg gyermek pszichológiája Szakmai törzsanyag 18 kredit neurológiai betegségek csecsemı- és gyermekkorban, gyermekneurológiai habilitáció-rehabilitáció, belgyógyászati betegségek csecsemı- és gyermekkorban, gyermek-belgyógyászati rehabilitáció, csecsemı és gyermekkori ortopédiai betegségek és rehabilitációja, krónikus légúti és allergológiai betegségek rehabilitációja, korai intervenció, gyermek rehabilitációs gyakorlat Differenciált szakmai anyag 20 kredit alkalmazott fizioterápia módszertana csecsemı és gyermekkorban, járásfejlıdés és pathológiás járásanalízis, PNF technika alkalmazása gyermekkorban, speciális fejlesztı módszerek, motoros fejlıdés csecsemı és gyermekkorban, úszás terápia gyermekeknél, gerinciskola, rokkantsport, ortetika-protetika gyermekkori vonatkozásai 9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit Összesen: 60 kredit

4 10. Záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltétele a szakirányú képzés során 60 kredit pont megszerzése, és a szakdolgozat határidıre történı leadása. A szakirányú továbbképzés komplex záróvizsgával zárul, mely a gyermekrehabilitációs szakismeretekre épül. A záróvizsga részei: Szakdolgozat védés Elméleti záróvizsga a képzés során elsajátított gyermekkorra vonatkozó elméleti ismeretekbıl, a habilitáció-rehabilitáció témaköreibıl. Gyakorlati záróvizsga a gyermekrehabilitációban alkalmazott gyermekekre adaptált fizioterápia részterületeibıl. Betegvizsgálat, esetelemzés, rövid, és hosszútávú kezelési terv felállítása, mozgásterápiás lehetıségek ismertetése.

5 GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Tantárgyak Kontakt órák és kreditek megoszlása félévi bontásban Számonkérés módja I. II. E+Gy/Kr E+Gy/Kr K GY A Alapozó-kiegészítı ismeretek Humánbiológia 8+0/2 - I. - I. Szervrendszerek fejlıdése 4+4/2 - I. I. Antropomorfológia 8+0/2 I. I. Gyermek terhelés-élettani ismeretek 8+0/2 I. I. Biomechanikai jellemzık gyermekkorban 0+4/1 I. A gyógytestnevelés alapjai 0+4/1 I. Krónikus beteg gyermek pszichológiája 4+4/2 I. Szakmai törzsanyag Neurológiai betegségek csecsemı és gyermekkorban 4+4/2 I. I. Gyermekneurológiai habilitáció-rehabilitáció 6+6/3 I. Belgyógyászati betegségek csecsemı és 4+4/2 I. I. gyermekkorban Gyermekbelgyógyászati rehabilitáció 6+6/3 I. Csecsemı és gyermekkori ortopédiai betegségek és 4+4/2 I. rehabilitációja Krónikus légúti és allergológiai betegségek 0+8/2 I. rehabilitációja Korai intervenció 4+4/2 I. Gyermekrehabilitációs gyakorlat 0+8/2 I. Differenciált szakmai anyag Alkalmazott fizioterápia módszertana csecsemı és 12+12/6 II. gyermekkorban Járásfejlıdés és pathológiás járásanalízis 0+8/2 II. PNF technika alkalmazása gyermekkorban 2+6/2 II. Speciális fejlesztı módszerek 8+8/4 II. II. Motoros fejlıdés csecsemı és gyermekkorban 4+4/2 II. II: Úszás terápia gyermekeknél 0+4/1 II. Gerinciskola 0+4/1 II. Rokkantsport 0+4/1 II. Ortetika-protetika gyermekkori vonatkozásai 0+4/1 II. Szakdolgozat 0+0/10 II. Összesen: 60+60/ /30 Jelmagyarázat: E+Gy/Kr elmélet + gyakorlat / kredit I. I. félévben II. II. félévben K: kollokvium GY: gyakorlat A: aláírás

6 Záróvizsga A szakirányú továbbképzés komplex záróvizsgával zárul. A záróvizsga részei: szakdolgozat védés, elméleti záróvizsga a gyermek rehabilitáció és habilitáció témaköreibıl gyakorlati záróvizsga a gyermekrehabilitáció fizioterápiájának részterületeirıl

7