Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 3. A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Munkavédelmi szakmérnök 4. A szakirányú továbbképzési szak képzési területe: 5. A felvétel feltétele: Műszaki képzési terület Műszaki, informatika, agrár, nemzetvédelmi és katonai képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (vagy főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél. 6. A képzési idő: 4 félév 7. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 8. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek lesznek - munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni; - az egész nemzetgazdaság, mind az egyes ágazatok/ágak, mind az egyes szervezetek területén a munkavédelmi követelmények érvényesítésére, a műszaki eszközök és rendszerek, munkahelyek, munkafolyamatok (technológiák) tervezésére, szerkesztésére, kivitelezésére a használat és üzemfenntartás során; - a különböző munkavédelmi szolgáltatások és a munkabiztonsági szaktevékenység főállású dolgozóként, illetve vállalkozóként való ellátására; - munkabiztonsági szaktanácsadás, valamint munkabiztonsági szakértői tevékenységek végrehajtására. A végzettek jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására is. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - Általános, a munkavédelemhez kapcsolódó ismeretek: a biztonságtudomány elmélete; a munkavédelmi jog alapjai; a munkaélettan és munkalélektan; a szakmai kommunikáció és módszertan ismeretei. - Alkalmazott munkavédelmi ismeretek és tudáselemek: a villamosság biztonságtechnikájával, a világítástechnikával, a munkavédelem jogi és eljárási ismereteivel, a foglalkozás-egészségüggyel,

2 foglalkozási ártalmakkal, a fűtéssel, szellőzéssel, klímával, a zaj- és rezgésvédelemmel, valamint az ergonómiával kapcsolatos ismeretek. Specifikus munkavédelmi ismeretek: egyéni védőeszközök, a kémiai biztonság, a nyomástartó berendezések és hegesztés biztonságtechnikája, a gépek és technológiák biztonságtechnikája, az anyagmozgatás és raktározás biztonságtechnikája, a létesítés és létesítmények biztonsága, a szabványosítás és minőségmenedzsment, a kockázatértékelés, a munkahigiéne, a pszichoszociális kockázatok kezelése, valamint a vállalkozásmenedzsment és a tűzvédelmi ismeretek. Személyes adottságok, készségek: - Probléma- és gyakorlatorientált látásmód a munkabiztonsági és munka-egészségügyi feladatok megoldása területén; - A megelőzésen, elővigyázatosságon, a munkavédelmi és a környezeti szempontok integrációján, a tervszerű védelmen, és a hosszú távú fenntarthatóságon alapuló szemlélet a munkavédelem fejlesztése területén; - Együttműködő-készség, partneri viszony és sikeres kommunikáció a munkáltatokkal, munkavállalókkal, munka-egészségügyi szakemberekkel, valamint a munkavédelmi feladatokban érintett szakmai és civil szervezetekkel és hatóságokkal; - Preventív, gazdasági és humán szemlélet a problémák megoldásához és a feladatok végrehajtásához szükséges alkotó, szervező, irányító, felügyeleti munka folytatásához. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: - A munkavédelmi követelmények érvényesítése műszaki eszközök és rendszerek, munkahelyek, munkafolyamatok (technológiák) tervezése, szerkesztése, kivitelezése, használata és üzemfenntartása során. - A munkavédelmi tárgyú szabványosítás, a kapcsolódó minőségügyi feladatok végzése, valamint a különböző szervezetek munkavédelmi tevékenységének irányítása. - Kockázatfelmérés és -értékelés, a kockázatkezelés és kockázat kommunikáció, a munkavédelmi ismeretek oktatásával kapcsolatos, valamint a munkavédelmi felügyeleti feladatok ellátása. 9.A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: Alapozó ismeretek: 12 kredit Biztonságtudomány elmélete és a munkavédelmi jog alapjai; Munkaélettan; Munkalélektan; Szakmai kommunikáció és módszertan. Szakmai törzsanyag: 37 kredit Villamosság biztonságtechnikája; Világítástechnika; Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei; Foglalkozásegészségügy, foglalkozási ártalmak; Fűtés, szellőzés, klíma; Zaj- és rezgésvédelem; Ergonómia. Speciális szakismeretek: 61 kredit Egyéni védőeszközök; Kémiai biztonság; Nyomástartó berendezések és hegesztés biztonságtechnikája; Gépek és technológiák biztonságtechnikája; Anyagmozgatás és raktározás biztonságtechnikája; Létesítés és létesítmények biztonsága; Szabványosítás és minőségmenedzsment; Kockázatértékelés; Munkahigiéne; Mentálhigiéne; Vállalkozásmenedzsment; Tűzvédelmi ismeretek; Kötelezően választható tárgyak. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 1

3 MINTATANTERV Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A táblázatokban használt rövidítések jelentései: Tantárgy kódja: Munkavédelmiszakmérnök szakirányú továbbképzési szak: MV Tanszéki kódok: Környezettudományi Intézet, Kémia Csoport Fizika Tanszék Jármű- és Mezőgazdasági Géptani Tanszék Közlekedéstudományi és Infotechnológiai Tanszék Tanárképző Intézet Alkalmazott Kommunikáció Intézet Gazdálkodástudományi Intézet KT FI JG KI TK AK GI Vizsgakövetelmények: Vizsga Gyakorlati jegy K G 2

4 Tanulmányi kötelezettségek, értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: Éves tanulmányi terv Szorgalmi időszak: a főiskola tanévenként kiadott időrendi útmutatója szerint Konzultációs óraszám:100/104/112/110 konzultációs óra/félév,összesen 400 óra konzultációk gyakorisága a szorgalmi időben:általában 2 hetente 2 nap (péntek, szombat) Vizsgaidőszak: félévenként 5 hét, a főiskola időrendi utmutatója szerint A tanulmányokra vonatkozó hallgatói és oktatói jogokat és kötelezettségeket a főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza. Számonkérési formák és a hallgatók terhelése Félév Konzultációs óraszám Vizsga Követelmény Gyak.jegy Félévi kreditpont Összesen: Az ismeretek ellenőrzési rendszere Az ismeretek ellenőrzési rendszere a mintatantervben előírt részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák teljesítéséből, záróvizsgából, a szakdolgozat elkészítéséből és annak záróvizsgán történő védéséből tevődik össze. Szakdolgozat: A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű mérnöki feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, konzulensek irányításával kidolgozható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére. A szakdolgozat témáinak meghirdetését a képzésben résztvevő oktatókkal a szakfelelős írja ki a hallgatók számára, amelyekben a munkavédelemalap- és speciális szakismereteinek kell megjelenni. A szakdolgozati témák kiírásánál elsősorban gyakorlati, üzemi témák megadását kell előnyben részesíteni. A szakdolgozat készítéséhez belső- és lehetőleg külső konzulenst kell kijelölni. A szakdolgozat témáinak kiválasztása 60 kredit teljesítését követően történik. A szakdolgozat elfogadása esetén 10 kreditpontot kap a hallgató. 3

5 A záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltételei: - a mintatantervben rögzített követelmények legalább elégséges szintű teljesítésével 120 kredit megszerzése - a bíráló(k) által elfogadott szakdolgozat A záróvizsga részei: - -a szakdolgozat védése, - -szóbeli vizsga a mintatantervben meghatározott alábbi tantárgyakból: 1. Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek 2. Foglalkozási ártalmak 3. Létesítés és létesítmények biztonsága 4. Választható a *-al jelöltek közül A záróvizsga eredménye: A záróvizsga bizottság által a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli vizsgatantárgyaira adott komplex érdemjegy számtani középértékének átlaga, két tizedes pontossággal. A korábban szerzett ismeretek beszámítási rendje: A KKK-ban a felvétel feltételeként megjelölt alapképzési szakokon teljesített azon tantárgyak ismerhetők el, amelyek e szak mintatantervének ekvivalencia oszlopában szerepelnek, továbbá azon tantárgyak kreditértékei is, amelyek legalább 75 %-os ismeretanyag átfedést tartalmaznak. A kreditbeszámítást az intézmény Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága dönti el, a szakfelelős javaslata alapján. 4

6 Tantárgy neve MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTANTATERV Tantárgy kódja Félévi kontakt óraszám Félé vi köv. 5 Kreditpont Tantárgyfelelős egység kódja Előfeltét el Félévek Munkavédelem elméleti alapjai MV K 3 KI x Munkaélettan MV K 3 KI x Munkalélektan MV K 3 TK x Munkahelyi mentálhigiéné MV K 4 TK x Szakmai kommunikáció, módszertan MV G 3 AK x Vállalkozásmenedzsment MV K 3 GI x Szabványosítás és minőségirányítás MV G 3 MU x Tűzvédelmi ismeretek MV K 4 KI x Ergonómia MV G 3 KI x 1. Félév Σ100 Σ29 Villamosság biztonságtechnikája MV K 6 KI MV1108 x Világítástechnika MV G 4 KI MV1102 x Fűtés, szellőzés, klimatizálás MV K 4 KI MV1102 x Zaj- és rezgésvédelem MV G 4 MÜ MV1102 x Kémiai biztonság MV K 4 KT MV1102 x Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek MV K 6 KI MV1108 x 2. Félév Σ98 Σ28 Foglalkozási ártalmak MV K 6 KI MV1205 x Egyéni védőeszközök MV G 4 KI MV1109 x Gépek biztonsága MV K 5 KI MV1109 x Technológiai folyamatok biztonsága MV G 6 KI MV1109 x Létesítés és létesítmények biztonsága MV K 6 KI MV1206 x Kockázatelemzés és értékelés MV G 4 KI MV1108 x 3. Félév Σ108 Σ31 Logisztikai biztonság MV K 6 JG MV1109 x Foglalkozás-egészségügy MV K 4 KI MV1102 x Munkahigiéne és egészségfejlesztés MV G 4 KI MV1102 x Környezetvédelmi méréstechnika* MV2401 FI x 8 G 2 Levegőtisztaság-védelem* MV2402 JG x Közlekedésbíztonság* MV2403 KI x 8 G 2 Mezőgazdasági és élelmiszeripari bíztonság* MV2404 JG x Esettanulmány (üzemlátogatás MV G 4 KI MV1305 x Szakdolgozat MV G 10 KI x

7 4. Félév Σ94 Σ32 Kredit 120 Óraszám 400 Vizsga 15 Gyakorlati jegy 13 *Választható tantárgyak: a hallgató a mintatantervben szereplő 2-2 tantárgy közül teljesít 1-1 tantárgyat (2-2 kredit) 6

8 A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretek összesítése A képzés főbb tanulmányi területei A) Alapozó ismeretek Tantárgy Kredit Százalékos arány 1 Munkavédelem elméleti alapjai 3 2 Munkaélettan 3 3 Munkalélektan 3 10% 4 Szakmai kommunikáció, módszertan 3 Összesen: 12 B) Szakmai törzsanyag Tantárgy Kredit Százalékos arány 1 Ergonómia 3 2 Villamosság biztonságtechnikája 6 3 Világítástechnika 4 4 Fűtés, szellőzés, klimatizálás 4 5 Zaj- és rezgésvédelem 4 6 Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek 6 7 Foglalkozási ártalmak 6 8 Foglalkozás-egészségügy 4 Összesen: 37 C) Speciális szakismeretek Tantárgy Kredit Százalékos arány 1 Tűzvédelmi ismeretek 4 2 Egyéni védőeszközök 4 3 Kémiai biztonság 4 4 Gépek biztonsága 5 31% 5 Technológiai folyamatok biztonsága 6 6 Létesítés és létesítmények biztonsága 6 7 Kockázatelemzés és értékelés 4 8 Logisztikai biztonság 6 9 Munkahigiéne és egészségfejlesztés 4 10 Munkahelyi mentálhigiéné 4 11 Vállalkozásmenedzsment 3 12 Szabványosítás és minőségirányítás 3 13 Környezetvédelmi méréstechnika Levegőtisztaság-védelem 2 14 Közlekedésbiztonság Mezőgazdasági és élelmiszeripari biztonság 2 15 Esettanulmány (üzemlátogatás) 4 Összesen: 61 51% D) Szakdolgozat 10 8% ÖSSZES KREDIT: % A képzésről bővebb felvilágosítást nyújt: Dr. Sikolya László tanszékvezető, Tel.: /2381 Pappné Garai Anetta, Tel.: /2378 Tisza László, Tel.: