Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak (BA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak (BA)"

Átírás

1 Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: F Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak (BA) Nappali tagozatos hallgatók részére *kiadva 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. Levelezési cím: 2601 Vác, Pf.: 237 Tel: 27/ Honlap:

2 I. évfolyam/2. félév EGYÉNI KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 1. (NMTANANB329) II. félév (2 nap) A gyakorlatra felhasználható idı: 5 óra: tanításon való hospitálás (órarend szerint) 5 óra: napközis foglalkozáson való hospitálás. A gyakorlat helyszíne: egy a hallgató által választott általános iskola. A gyakorlat idıpontja: a félévkezdés elıtt honlapon feltüntetett idıpont. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 020 NMALTANB020 Bevezetés a pedagógiába Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 1. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlat zárásának módja: gyakorlati jegy, melyet a pedagógiai napló ellenırzése után a képzési koordinátor állapít meg. A gyakorlat alatti hallgatói feladatok: 1. A hospitálás ideje alatt a látott órákról, foglalkozásokról szerzett élményeit, benyomásait megadott szempontok alapján a pedagógiai naplóba jegyezze fel! 2. A szakvezetık irányításával ismerkedjen meg folyamatosan a tanulók órai tevékenységével! 3. Teremtsen kapcsolatot a tanulókkal az óraközi szünetekben, kapcsolódjon be a tízóraiztatásba, a tanulók játékaiba! 4. Ismerkedjen meg a napközis munka szervezeti rendjével, sajátos módszereivel! 5. Segítse a tanulók munkáját a különbözı napközis foglalkozásokon! 6. A gyakorlat végeztével a pedagógiai naplót írassa alá szakvezetıjével és bélyegzıvel hitelesítse!

3 A pedagógiai napló és a gyakorlati igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés vagy személyesen. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után! A pedagógiai napló vezetésével kapcsolatos tudnivalók: Az iskolában szerzett tapasztalatait egy nagymérető spirálfüzetben rögzítse! A pedagógiai napló a következı rovatokat tartalmazza: 1. az iskola, neve, címe, 2. osztály, 3. az osztály napi órarendje, 4. tantárgy, 5. a tanító neve, 6. a tanítási óra anyaga, 7. a tanítás idıpontja. A tanítási órák elemzési szempontjai: (választhat közülük) 1. Milyen iskolai dokumentumokat, pedagógiai, tantárgy-pedagógiai szakirodalmat ismert meg? 2. Hogyan teremtette meg a nevelı az eredményes tanulás tárgyi feltételeit? 3. Hogyan teremtette meg az eredményes tanulás tanulókban rejlı feltételeit? 4. Hogyan gyızıdött meg a nevelı a tanulók tudásáról? 5. Hogyan segített a nevelı a tanulók tudásában meglevı hiányok pótlásában? 6. Hogyan alakította a nevelı a tanulók értéktudatát? 7. Milyen volt a nevelı viszonya tanítványaihoz? (Milyen külsı jelei voltak ennek?) 8. Milyen volt a tanulók viszonya a nevelıjükhöz? 9. Melyik tanítási órán érezték leginkább jól magukat a tanulók? Miért? 10. Melyik tanítási órán érezték legkevésbé jól magukat a tanulók? Miért? 11. Hogyan töltik a szüneteket a tanulók?

4 12. Milyen jó szokásaik vannak az osztályba járó tanulóknak? 13. Milyen tulajdonságait követné az osztályt tanító nevelıknek? 14. Pedagógiai szituációk, konfliktushelyzetek győjtése, leírása, elemzése. 15. Egyéb közlendıi A napközis foglalkozások elemzési szempontjai: 1. A következı adatokat rögzítse! a meglátogatott napközis csoport neve, a napközis foglalkozást vezetı neve, a foglalkozás idıpontja. 2. Milyen napközis foglalkozásokat látogatott? (Nevezze meg!) 3. Milyen napközis dokumentumokat, szakirodalmat ismert meg? 4. Milyen irányú volt a játék, a tanulás, a munka, a pihenés a látott foglalkozáson? 5. Hogyan pótolta a nevelı az édesanyát (a szülıt) a délután során? 6. Mennyire felkészülten mennek másnap a napközis tanulók az iskolába? 7. Mennyi idıt töltöttek a tanulók a levegın? 8. Milyen jó szokásaik vannak a napközis tanulóknak? 9. Pedagógiai szituációk, konfliktushelyzetek győjtése, leírása, elemzése. 10. Egyéb megjegyzései

5 II. évfolyam/1. félév EGYÉNI KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 2. (NMTANANB330) III. félév tanévnyitó (2 nap) A gyakorlat intézménye: a hallgató által választott általános iskola. A gyakorlat idıtartama: 2 nap (10 óra) A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 329 NMTANANB329 EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 1. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI, KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 2. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlat megkezdésének idıpontja: a választott iskola tanévnyitó értekezletének napja. A gyakorlat befejezésének idıpontja: a választott iskola ünnepélyes tanévnyitójának befejezése. A gyakorlatra való felkészülés módja: a pedagógiai napló elıkészítése, a mellékelt tájékoztató befőzése. A gyakorlat elismerése: gyakorlati jegy, melyet a gyakorlati képzési koordinátor a pedagógiai napló és az illetékes iskola igazgatójától kapott igazolófüzet birtokában ad meg. A gyakorlat alatti hallgatói feladatok: 1. nap: Aktív és tudatos megfigyelıként való részvétel a választott általános iskola tantestületi értekezletén. Megfigyelendık és a pedagógiai naplóban rögzítendık: a tantestületi értekezlet napirendje; a tantestületi értekezlet résztvevıi, vezetıje; a feltett kérdések és az elhangzott hozzászólások; az iskola pedagógiai programja; az aktuális tanév idıbeosztása (szünetek, tantestületi továbbképzések, szakmai, munkaközösségi értekezletek stb.); az Iskolaszék helye, szerepe az iskola életében;

6 az iskolafenntartó szerepe a tantestületi értekezleten; az új (pályakezdı vagy új munkahelyen kezdı) tanítók, tanárok fogadása; egyéb, fontos megfigyelések. 2. nap: Aktív és tudatos megfigyelıként való részvétel az iskola tanévnyitó ünnepélyén. Megfigyelendık és a pedagógiai naplóban rögzítendık: a tanévnyitó ünnepély vezetıje, résztvevıi; a tanévnyitót ünnepélyessé tevı körülmények; az iskola elvárásai a szülıkkel, a tanulókkal és a nevelıtestülettel szemben; egyéb fontos megfigyelések. A gyakorlat utáni hallgatói feladatok: a pedagógiai napló bemutatása és aláíratása a választott iskola igazgatójával; a pedagógiai napló és a gyakorlati igazoló füzet leadása a Gyakorlati Képzési Szervezési Központjába vagy a kihelyezett ládába való elhelyezése. A pedagógiai napló és a gyakorlati igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után! A pedagógiai napló az alábbi adatokat tartalmazza: A hospitálás ideje: A hospitálás helyszíne: Az iskolaigazgató neve: Megfigyeléseim 1. nap: 2. nap:

7 II. évfolyam/2. félév EGYÉNI KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 3. (NMTANANB331) IV. félév (2 nap) A gyakorlat intézményei: egy a hallgató által választott óvoda az az általános iskola, ahol a hallgató csoport elıtti tanítási gyakorlatát végzi beosztása a gyakorlati képzési faliújságon és a honlapon található. A gyakorlatra felhasználható idı: 5 óra az óvodában (egy délelıtt) 5 óra (abban az osztályban, amelyikben a csoport elıtti tanítási gyakorlatukat végzik) A gyakorlat idıpontja: (Jelentkezés az óvodai csoportot, illetve osztályt vezetı nevelınél.) óvodai gyakorlat: lásd jelmagyarázat iskolai gyakorlat: lásd jelmagyarázat A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 330 NMTANANB NMTANANB NMALTANB022 EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 2. DIDAKTIKA NEVELÉSELMÉLET Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI, KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 3. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlatra való felkészülés módja: a/ Hospitálási napló beszerzése (spirális, v. főzött, nagy alakú jegyzetfüzet) b/ Didaktikából a tanítási folyamat szervezése, irányítása, módszerei, munkaformái címő fejezet átismétlése. A gyakorlat alatti hallgatói feladatok: a/ Hospitálási napló vezetése a megadott megfigyelési szempontok alapján. b/ Részvétel egy egy tanítási óra, illetve óvodai foglalkozás szervezési feladatainak megoldásában (a szakvezetık kezdeményezése után). c/ Az óraközi szünetekben, illetve az óvodai udvari idıtöltésben a gyermekek felügyeletének biztosítása.

8 A gyakorlat utáni hallgatói feladatok: a/ A hospitálási napló bemutatása és elfogadtatása, kézjeggyel való ellátása a szakvezetı tanítóval és óvónıvel. b/ A hospitálási napló és a gyakorlati igazolófüzet leadása a Gyakorlati Képzési Szervezési Központba személyesen vagy az iroda elıtti ládába való elhelyezése. A hospitálási naplóban rögzített tapasztalatok értékelése gyakorlati jeggyel történik, melyet a gyakorlati képzés koordinátora állapít meg. A pedagógiai napló és a gyakorlati igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. AZ ISKOLAI HOSPITÁLÁS MEGFIGYELÉSI SZEMPONTJAI Válasszon ki 1 2 tanítási órát, melyeket a következı szempontok szerint elemezzen: Miféle didaktikai feladatokat oldott meg a pedagógus az órán? Milyen munkaformákban dolgoztatta a gyerekeket? Hogyan alkalmazkodott az eltérıen fejlett gyerekekhez? A hospitálási napló adatai az alábbiak legyenek: A hospitálás ideje: A hospitálás osztálya, óvodai csoportja: A délelıtti órarend: Az elemzett órák megnevezése: Az elemzett órákat és óvodai foglalkozást vezetı pedagógus(ok) neve: Az órák elemzése: A játszó gyerekek jellemzése: Kidolgozás

9 AZ ÓVODAI HOSPITÁLÁS MEGFIGYELÉSI SZEMPONTJAI 1. AZ ÓVODÁS GYERMEK KÖRNYEZETE az óvodai csoportszoba berendezése az egyes tevékenységi formákhoz tartozó területek berendezési tárgyai, elrendezésük, eszközeik a csoportszobán kívüli helységek és azok funkciói 2. AZ ÓVODÁS GYERMEK FİBB TEVÉKENYSÉGI KÖREI: JÁTÉK ÉS TANULÁS a korcsoport napirendje a játék és a tanulás idıtartama az önkiszolgálás szintje a játék típusa, tartalma a játékirányítás módszerei a tanulásirányítás módja a tanulás tartalma a tanulási tevékenység eszközei 3. AZ ÓVODÁS GYERMEK KÉPESSÉGEI t e s t i k é p e s s é g e k : a gyerekek külsı jegyeinek jellemzése, ügyesség, ellenálló képesség, teherbíró képesség é r t e l m i k é p e s s é g e k : a cselekvı gondolkodásra utaló jelek, a sajátos gyermeki világképre utaló jelek, a szinkretizmusra utaló jelek, a problémamegoldó képesség megnyilvánulási, a gyermek tájékozottsága a környezetrıl, a tér-idı fogalmai, a gyermekek megfigyelı képességei, emlékezetük mélysége és irányultsága, a koncentráló képességük idıtartama, ábrázoló tevékenységük jellemzı jegyei (rajzolás, festés, kézimunkázás stb.), hallás és ritmus képességük szintje, verbális megnyilvánulásaik: szókincs, mondatszerkesztés, verbális kommunikáció s z o c i á l i s k é p e s s é g e k : az együtt játszás és együtt tanulás idıtartama, az egyes kiscsoportokban a vezetık és vezetettek viszonya, nonverbális megnyilvánulásaik, együttmőködésük a játékban és a tanulásban, konfliktus-megoldási módjaik

10 4. KÖZVETLEN ISKOLAELİKÉSZÍTÉS TERÜLETEI, MÓDSZEREI a nagycsoportos korú gyerekek iskolaérettségi vizsgálatai az óvodai élet keretein belül, a vizsgált pszichikus funkciók területei és módszerei óvodai foglalkozások a nagycsoportban, az iskolába lépés elıtt. Az átmenetet megkönnyítı eljárások: az érdeklıdés szándékoltabbá tételére irányuló módszerek, az érzelmek dominanciájának csökkentésére irányuló eljárások 5. AZ ÓVÓNİ ÍRÁSOS TEVÉKENYSÉGEI: NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI TERVEK, FEJLİDÉSI NAPLÓK, STB. a nevelési terv fı területei, a nevelés tervezésének szempontjai az oktatási terv tervezésének szempontjai, a tervezéshez felhasználható források a csoportnapló használata az egyéni fejlesztési tervek, fejlıdési naplók szempontjai, a differenciáló bánásmódra utaló bejegyzések 6. AZ ÓVODA KAPCSOLATTARTÁSA A CSALÁDDAL a kapcsolattartás formái a kapcsolattartás minısége A FELSOROLT HAT MEGFIGYELÉSI SZEMPONT KÖZÜL LEGALÁBB HÁRMAT ELEMEZZEN!

11 II. évfolyam/2. félév Csoport elıtti tanítási gyakorlat 1. (NMTANANB362) IV. félév A gyakorlat célja: A tanítójelöltek felkészítése elméleti és tantárgy-pedagógiai ismereteik tudatos gyakorlati alkalmazására a napi oktató-nevelı munkában. A magyar, matematika tárgyak tanítására való felkészítés. A napi oktató-nevelı munka gyakorlatához szükséges tudatos tanítói munka megalapozása. A pálya iránti elkötelezettség, pozitív viszonyulás erısítése. A gyakorlat helye: VMT szerinti beosztás alapján a fıiskola gyakorlóiskoláiban. A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. Elsı alkalommal 7.45 órakor jelenjenek meg az iskolában, a csoportbeosztás ekkor történik. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: MKTANANB043 ANYANYELV TANTÁRGY-PED. 1 TMTANANB052 MATEMATIKA TP. 1 Felhívom figyelmét, hogy a CSOPORT ELİTTI TANÍTÁSI GYAKORLAT 1. csak az elıfeltételek megléte esetén vehetı fel. Tananyag: A félév során a hallgatók szakvezetıi bemutató tanítást követıen magyar, matematika órát tartanak. A gyakorlat során 1 órában a hallgatói tanítás elıkészítése, 1 órában az óra megtartása, 1 órában pedig az óra elemzése történik. A hallgatók a gyakorlatra pedagógiai, tantárgy-pedagógiai ismeretek felhasználásával készülnek fel.

12 A félév zárásának módja: gyakorlati jegy, amelyet a szakvezetı állapít meg a tanított óra minısége, az óravázlatok, tervezetek minısége és a tanítási óraelemzés alapján. Követelmények: 1. Valamennyi alkalommal részvétel a tevékenységi formákon. 2. Önálló tanítási tervezet készítése arról az 1 tanítási óráról, melyre a szakvezetı kijelöli a hallgatót, ezt az óratervezetet nem kérjük leadni a gyakorlati képzési irodában. 3. Önálló önelemzés készítése írásban és szóban a megtartott óráról. 4. Aktív részvétel a társak által tanított órák elemzésében.

13 III. évfolyam/1. félév EGYÉNI KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 4. (NMTANANB332) V. félév (2 nap) A gyakorlat intézménye: annak az általános iskolának egy alsó tagozatos osztálya, valamint egy 5. vagy 6. osztálya, amelyben a hallgató csoport elıtti tanítási gyakorlatát végzi. A gyakorlat idıtartama: 2 nap (10 óra) A gyakorlat idıpontja: félévkezdés elıtt a honlapon feltüntetett idıpont. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 331 NMTANANB331 EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 3. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 4. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlatra való felkészülés módja: a választott mőveltségi terület addig tanult elméletének és gyakorlatának felfrissítése, és a korábbiakban már használt pedagógiai napló elıkészítése. Hallgatói feladatok a gyakorlat során: aktív és tudatos megfigyelıként való részvétel a választott mőveltségi területet 5 6. osztályban tanító pedagógus 1 1 óráján, továbbá a kiválasztott alsó tagozatos osztályban tanító pedagógus 7 8 óráján; jól használható feljegyzések készítése a megfigyelt pedagógusok tanítási óráiról; a meglátogatott pedagógusok tematikus tervezésének (tanmeneteinek) megismerése; egyéb fontos megjegyzések.

14 A gyakorlatot követı hallgatói feladatok: a pedagógiai napló bemutatása és aláíratása a választott mőveltségi területet tanító és az alsó tagozat választott osztályát tanító általános iskolai pedagógusokkal; a pedagógiai napló és a gyakorlati igazoló füzet leadása személyesen vagy a Gyakorlati Képzési Szervezési Központ elıtti ládába történik. A pedagógiai napló és a gyakorlati igazoló füzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. A pedagógiai napló az alábbi adatokat tartalmazza: A hospitálás ideje; A hospitálás helyszíne; A meglátogatott pedagógusok neve; A meglátogatott órák rövid, tömör összefoglalása (osztály, tantárgy, tanító, tanár neve, tananyag...); A tematikus tervek jellemzése; Egyéb fontos megjegyzések. A gyakorlat zárásának módja: gyakorlati jegy, melyet a gyakorlati képzési koordinátor a pedagógiai napló és az illetékes iskola igazgatójától kapott igazolófüzet birtokában ad meg.

15 III. évfolyam/1. félév Csoport elıtti tanítási gyakorlat 2. (NMTANALB363) V. félév A gyakorlat célja: A tanítójelöltek felkészítése elméleti és tantárgy-pedagógiai ismereteik tudatos gyakorlati alkalmazására a napi oktató-nevelı munkában. A magyar, matematika, környezetismeret és ének tárgyak tanítására való felkészítés. A napi oktató-nevelı munka gyakorlatához szükséges tudatos tanítói munka megalapozása. A pálya iránti elkötelezettség, pozitív viszonyulás erısítése. A gyakorlat helye: VMT szerinti beosztás alapján a fıiskola gyakorlóiskoláiban A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. Elsı alkalommal 7.45 órakor jelenjenek meg az iskolában, a csoportbeosztás ekkor történik. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: TMTANANB059 NMTANANB065 NMTANANB362 TEMÉSZETISMERET TP. 1 ÉNEK-ZENE TANTÁRGY-PED. 2 CSOPORT ELİTTI TAN. GYAK. 1 Felhívom figyelmét, hogy a CSOPORT ELİTTI TANÍTÁSI GYAKORLAT 2. csak az elıfeltételek megléte esetén vehetı fel. Tananyag: A félév során a hallgatók magyar, matematika, környezetismeret és ének órát tartanak. Környezetismeret és ének tárgyból szakvezetıi bemutató tanítás elızi meg a hallgatói tanításokat.

16 A gyakorlat során 1 órában a hallgatói tanítás elıkészítése, 1 órában az óra megtartása, 1 órában pedig az óra elemzése történik. A hallgatók a gyakorlatra pedagógiai, tantárgy-pedagógiai ismeretek felhasználásával készülnek fel. A félév zárásának módja: gyakorlati jegy, amelyet a szakvezetı állapít meg a tanított óra minısége, az óravázlatok, tervezetek minısége és a tanítási óraelemzés alapján. Követelmények: 1. Valamennyi alkalommal részvétel a tevékenységi formákon. 2. Önálló tanítási tervezet készítése arról az 1 tanítási óráról, melyre a szakvezetı kijelöli a hallgatót, ezt az óratervezetet nem kérjük leadni a gyakorlati képzési irodában. 3. Önálló önelemzés készítése írásban és szóban a megtartott óráról. 4. Aktív részvétel a társak által tanított órák elemzésében.

17 III. évfolyam/2. félév EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 1. (NMTANANB333) VI. félév (2 hét) Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat célja és feladatai: a hallgató az iskolai nevelı oktató képzı munka egészét lássa, és ebbe tevékenyen kapcsolódjon be, ezáltal lehetıséget kapjon a személyes felelısség érvényesítésére, vállalására, pedagógus egyénisége kibontakoztatására; az összefüggı pedagógiai folyamat követése a tanórán és azon kívül; óratervezés csökkenı segítséggel; a tanítói szerep elsajátításában a nevelési attitődök erısítése. Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat helye: A hallgató gyakorlatát a megadott idıpontban az általa választott általános iskola valamelyik alsó tagozatos osztályában egyéni beosztás szerint végzi. A gyakorlat idıtartama: 2 hét A pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 332 NMTANANB332 EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 4. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 1. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A félévzárás módja: gyakorlati jegy

18 Általános tudnivalók: A hallgató egyéni nevelési (tanítási) gyakorlatát a megadott idıpontban, az általa választott iskolában egyéni beosztás szerint végzi. Az idıpont nem változtatható. Az osztálybeosztást (1 4. osztály) elızetesen megbeszéli az iskola igazgatójával, illetve annak megbízottjával. A hallgatónak a kijelölt osztály minden tanítási óráján részt kell vennie, tapasztalatait pedig hospitálási naplóban kell rögzítenie. A hallgató - elızetes felkészülés után - óravázlattal készül a tanításra. A vázlatot elızı nap köteles a szakvezetınek, illetve a gyakorlatvezetınek megfelelı minıségben bemutatni és tanítható minısítéssel és aláírással jóváhagyatni. A tanítási órák száma és megoszlása: magyar nyelv és irodalom 3 óra matematika 2 óra környezetismeret 1 óra szabadon választott tantárgyak 3 óra Összesen 9 óra. A hallgatónak ezen felül egy napközis foglalkozást kell tartania. 9 óránál kevesebb tanítás esetén a gyakorlat érvénytelen. Gyakorlat az osztályban: A hallgató az elsı hét 1-3 napján hospitál: ismerkedik a tanulókkal, az osztály munkarendjével, a külsı szakvezetı (továbbiakban szakvezetı) nevelı- és oktatómunkájával, pedagógiai eljárásaival, adminisztrációs tevékenységével. Kívánatos, hogy a tanítói munkakörbe tartozó minél több feladatot ismerjen meg, s azokba aktívan kapcsolódjon be. Lehetıség szerint vegyen részt az iskolai adminisztrációs munkában (naplóvezetés, nyomtatványok kitöltése, konkrét ügyek intézése). A hallgató a hospitálásról naplót vezet, melyet a szakvezetı a gyakorlat befejeztével kézjegyével lát el. A hallgatónak a két hét alatt minimum 9 órát kell tartania, amelyek lehetıség szerint épüljenek egymásra, így módja lesz elızı munkája eredményességét tapasztalnia, hogy tudatosabban készítse elı a következı órát. A kilenc óra tanításon kívül monitor -i feladatokat is elláthat. A hallgató által feldolgozásra kerülı tananyagot a szakvezetı jelöli ki. Mind a tanításra való elıkészület, mind a tanítás egyre nagyobb önállósággal történjen.

19 Az órára való felkészülést a hallgató tantárgyanként külön lapra írt óravázlattal dokumentálja, melyet a szakvezetı a tanítást megelızı napon átnéz, kézjeggyel és tanítható minısítéssel ellát, s ha szükséges, kiegészít. Alapvetı követelmény, hogy az óravázlat az óra tananyagának lényegét konkrétan, szakszerően és áttekinthetı formában tartalmazza, tükrözze az órára történı alapos felkészülést. A hallgató tanításán a szakvezetı van jelen. A tanítást a nap folyamán megbeszélés, elemzés, szóbeli értékelés követi. Tanórán és iskolán kívüli feladatok: Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat ideje alatt a hallgató részt vesz az iskolában sorra kerülı minden pedagógiai jellegő tevékenységben. (Hospitálás, tanulmányi kirándulás, szülıi értekezlet, családlátogatás, nevelıtestületi értekezlet, továbbképzés, stb.) A hallgatónak egy napközis foglalkozást is (egy, másfél órát) kell tartania. A foglalkozást megelızıen hospitáljon az adott napközis csoportban! Az elıkészítést, a felkészítést a napközis nevelıtıl kérheti. A hallgató a gyakorlat során tájékozódjon az iskolában folyó kísérletekrıl, alternatív programokról! A hallgató önállóan nem végezhet családlátogatást, nem vezethet tanulmányi kirándulást és szülıi értekezletet, nem osztható be helyettesítésre. Mulasztások bejelentése, igazolása: A gyakorlaton lévı hallgató hiányzását mulasztása napján jelentse be az iskola igazgatójának, illetve annak megbízottjának! Az igazolást mutassa be az iskolában, majd haladéktalanul küldje el a fıiskola gyakorlati képzési irodájába! Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat dokumentumai: hospitálási napló (a szakvezetı aláírásával) a tanított órák vázlatai (a szakvezetı aláírásával) gyakorlati igazolófüzet (a szakvezetık és az igazgató vagy helyettese aláírásával)

20 A hospitálási napló, az óravázlatok és a gyakorlati igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat értékelése, minısítése: A gyakorlatot, a hallgató egyéni teljesítményét a szakvezetık értékelik, minısítik, és javaslatot tesznek a gyakorlati jegyre az igazoló füzetben megadott értékelı lapon. A gyakorlat befejezésekor a szakvezetı az igazgató vagy megbízottja jelenlétében értékeli és minısíti a hallgató munkáját. A gyakorlati jegyet a fıiskola gyakorlati koordinátora írja be a leckekönyvbe.

21 III. évfolyam/2. félév Csoport elıtti tanítási gyakorlat 3. (NMTANANB364) VI. félév A gyakorlat célja: A tanítójelöltek felkészítése elméleti és tantárgy-pedagógiai ismereteik tudatos gyakorlati alkalmazására a napi oktató-nevelı munkában. A magyar, matematika, környezetismeret és testnevelés tárgyak tanítására való felkészítés. A napi oktató-nevelı munka gyakorlatához szükséges tudatos tanítói munka megalapozása. A pálya iránti elkötelezettség, pozitív viszonyulás erısítése. A gyakorlat helye: VMT szerinti beosztás alapján a fıiskola gyakorlóiskoláiban. A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. Elsı alkalommal 7.45 órakor jelenjenek meg az iskolában, a csoportbeosztás ekkor történik. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: NMTANANB082 NMTANANB363 TESTNEVELÉS TANTÁRGY-PED.1 CSOPORT ELİTTI TAN. GYAK. 2 Felhívom figyelmét, hogy a CSOPORT ELİTTI TANÍTÁSI GYAKORLAT 3. csak az elıfeltételek megléte esetén vehetı fel. Tananyag: A félév során a hallgatók szakvezetıi bemutató tanítást követıen választott mőveltségterületi órát tartanak. A gyakorlat során 1 órában a hallgatói tanítás elıkészítése, 1 órában az óra megtartása, 1 órában pedig az óra elemzése történik. A hallgatók a gyakorlatra pedagógiai, tantárgy-pedagógiai ismeretek felhasználásával készülnek fel.

22 A félév zárásának módja: gyakorlati jegy, amelyet a szakvezetı állapít meg a tanított óra minısége, az óravázlatok, tervezetek minısége és a tanítási óraelemzés alapján. Követelmények: 1. Valamennyi alkalommal részvétel a felsorolt tevékenységi formákon. 2. Önálló tanítási tervezet készítése arról az 1 tanítási óráról, melyre a szakvezetı kijelöli a hallgatót, ezt az óratervezetet nem kérjük leadni a gyakorlati képzési irodában. 3. Önálló önelemzés készítése írásban és szóban a megtartott óráról. 4. Aktív részvétel a társak által tanított órák elemzésében.

23 III. évfolyam/2. félév VMT Csoport elıtti tanítási gyakorlat 1. (NMTANANB366) VI. félév A gyakorlat célja: A tanítójelöltek felkészítése elméleti és tantárgy-pedagógiai ismereteik tudatos gyakorlati alkalmazására a napi oktató-nevelı munkában. A választott mőveltségterületi tárgyak tanítására való felkészítés. A napi oktató-nevelı munka gyakorlatához szükséges tudatos tanítói munka megalapozása. A pálya iránti elkötelezettség, pozitív viszonyulás erısítése. A gyakorlat helye: VMT szerinti beosztás alapján a fıiskola gyakorlóiskoláiban. A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. Elsı alkalommal 7.45 órakor jelenjenek meg az iskolában, a csoportbeosztás ekkor történik. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 364 NMTANAB364 CSOPORT ELİTTI TAN. GYAK. 3 Felhívom figyelmét, hogy a VMT CSOPORT ELİTTI TANÍTÁSI GYAKORLAT 1. csak az elıfeltételek megléte esetén vehetı fel.

24 Tananyag: A félév során a hallgatók szakvezetıi bemutató tanítást követıen választott mőveltségterületi órát tartanak. A gyakorlat során 1 órában a hallgatói tanítás elıkészítése, 1 órában az óra megtartása, 1 órában pedig az óra elemzése történik. A hallgatók a gyakorlatra pedagógiai, tantárgy-pedagógiai ismeretek felhasználásával készülnek fel. A félév zárásának módja: gyakorlati jegy, amelyet a szakvezetı állapít meg a tanított óra minısége, az óravázlatok, tervezetek minısége és a tanítási óraelemzés alapján. Követelmények: 1. A tanítójelöltek legyenek tájékozottak a különbözı tanítási órákon folyó fejlesztés belsı szerkezeti elemeinek ismeretében az óvodás korosztály fı tevékenységi formáiból kiindulva a játéknak a tanuláshoz való alkalmazási kérdéseiben. 2. Ismerjék a tanulásirányítás módszereit, munkaformáit, az integrált és differenciált oktatás eszköztárát. 3. Rendelkezzenek a választott mőveltségterület oktatásához szükséges tantárgy-pedagógiai eljárások széleskörő innovatív ismeretével. 4. A leendı pedagógusok legyenek felkészültek a tervezési, szervezési, irányítási, ellenırzési, értékelési feladatok végzésében, továbbá az 1-6. osztályban folyó nevelı oktató - képzı munka napi gyakorlatában. 5. Az általuk vezetett órákhoz készített óravázlatuk tantárgy-pedagógiai és didaktikai tudatosságot tükrözzön.

25 IV. évfolyam/1. félév EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 2. (NMTANANB334) VII. félév (2 hét) A gyakorlat intézményei: a hallgató által választott általános iskola 1-4. és 5-6. osztálya. A gyakorlat idıtartama: 2 hét (2x5 nap) a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 333 NMTANANB333 EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 1. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 2. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlatra való felkészülés módja: a tanítási órák tervezésével, elemzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek felidézése, pedagógiai napló (= hospitálási napló) beszerzése. A gyakorlat alatti hallgatói feladatok: felkészülés a pedagógiai, szaktárgyi és tantárgy-pedagógiai ismeretek tanórán és tanórán kívüli alkalmazására, a tanítási tanulási folyamat és az órán kívüli tevékenységek tervezésére, jártasság szerzése a választott mőveltségi területen a szakirányú tanítási tanulási tevékenység irányításában, a kötelezıen elıírt, önállóan tervezett és vezetett tanítási órákat megelızı és követı valamennyi tanítási órán és azon kívüli tevékenységben aktív és tudatos részvétel, feljegyzések vezetése a pedagógiai naplóban. a választott mőveltségi területet tanító pedagógus óráin való részvétel, az ott tapasztaltak rögzítése a pedagógiai naplóban.

26 A hallgató által önállóan tartandó tanítási órák arányai: magyar nyelv és irodalom: 2 óra matematika: 2 óra környezetismeret: 1 óra ének: 1 óra rajz: 1 óra testnevelés: 1 óra választott mőveltségi terület: 3 4 óra (5. és 6. osztályban ugyanannál a szaktanárnál). Kérjük, valamennyi tanítási óra tervezetét mutassa be az órát megelızıen a szakvezetı pedagógusnak, aki a tanítható megjegyzéssel engedélyezi az önálló óravezetést! A gyakorlat zárásának módja: gyakorlati jegy, melyet a gyakorlati képzési igazolófüzetben található egyéni értékelılap kitöltésével a gyakorlatot vezetı tanító és szaktanár együttesen állapít meg. A gyakorlat befejezése utáni hallgatói feladatok: a pedagógiai napló bemutatása és aláíratása a gyakorlatot vezetı pedagógusokkal, a megtartott órák tervezeteinek (legalább 11db) összegyőjtése és elhelyezése egy nagy alakú borítékban, a pedagógiai napló, az óratervezetek és a gyakorlati igazoló füzet leadása a Gyakorlati Képzési Szervezési Központ elıtti ládába. A pedagógiai napló, az óratervezetek és a gyakorlati igazolófüzet leadási határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után.

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: FELKÉRİ LEVÉL ÓVODAI HOSPITÁLÁSHOZ Tisztelt Intézményvezetı! Fıiskolánk tanterve a II. évfolyamos nappali tagozatos tanító szakos hallgatók

Részletesebben

IRÁNYTŐ a tanítójelöltek komplex területi iskolai gyakorlatához

IRÁNYTŐ a tanítójelöltek komplex területi iskolai gyakorlatához IRÁNYTŐ a tanítójelöltek komplex területi iskolai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı és Szakvezetı Kollégák! Tisztelt Tanítójelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy a komplex területi összefüggı

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! (a hallgató neve)

Tisztelt Intézményvezető! (a hallgató neve) Tisztelt Intézményvezető! Köszönjük, hogy munkatársaival együtt vállalta harmadéves óvodapedagógus hallgatónk (a hallgató neve) kéthetes, komplex szakmai gyakorlatának mentorálását a február és április

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES N Y I L A T K O Z A T...( a hallgató neve, NEPTUN kódja) az ELTE TÓK óvodapedagógus hallgatója az adott félév február április közötti időszakában nyolchetes, ÓN00A12g Összefüggő külső szakmai gyakorlatát

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2. (7 nap óvoda, 3 nap általános iskola alsó tagozat) Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ:

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PEDAGÓGIAI TUDÁS FELTÁRÁSÁNAK NÉHÁNY MÓDSZERE 1. INTERJÚ Szóbeli kikérdezésen alapuló vizsgálati módszer.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére. 2011/2012. tanév

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére. 2011/2012. tanév Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák elérhetıségei... 5 A gyakorlati képzés felépítése

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére CSE-NYÁ ÁMK Napközi Otthonos Óvodája 2712 Nyársapát, József A. u. 22. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Nyársapát, 2009. szeptember 01. Készítette: Palotai Lászlóné Az óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv

2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv 2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv Idıpont Megnevezés Felelıs Augusztus 24. 8 óra Fıállású tanároknak tanévkezdés, megbeszélés Augusztus 24. 10 Angliai felkészítı

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben