Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak (BA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak (BA)"

Átírás

1 Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: F Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak (BA) Nappali tagozatos hallgatók részére *kiadva 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. Levelezési cím: 2601 Vác, Pf.: 237 Tel: 27/ Honlap:

2 I. évfolyam/2. félév EGYÉNI KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 1. (NMTANANB329) II. félév (2 nap) A gyakorlatra felhasználható idı: 5 óra: tanításon való hospitálás (órarend szerint) 5 óra: napközis foglalkozáson való hospitálás. A gyakorlat helyszíne: egy a hallgató által választott általános iskola. A gyakorlat idıpontja: a félévkezdés elıtt honlapon feltüntetett idıpont. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 020 NMALTANB020 Bevezetés a pedagógiába Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 1. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlat zárásának módja: gyakorlati jegy, melyet a pedagógiai napló ellenırzése után a képzési koordinátor állapít meg. A gyakorlat alatti hallgatói feladatok: 1. A hospitálás ideje alatt a látott órákról, foglalkozásokról szerzett élményeit, benyomásait megadott szempontok alapján a pedagógiai naplóba jegyezze fel! 2. A szakvezetık irányításával ismerkedjen meg folyamatosan a tanulók órai tevékenységével! 3. Teremtsen kapcsolatot a tanulókkal az óraközi szünetekben, kapcsolódjon be a tízóraiztatásba, a tanulók játékaiba! 4. Ismerkedjen meg a napközis munka szervezeti rendjével, sajátos módszereivel! 5. Segítse a tanulók munkáját a különbözı napközis foglalkozásokon! 6. A gyakorlat végeztével a pedagógiai naplót írassa alá szakvezetıjével és bélyegzıvel hitelesítse!

3 A pedagógiai napló és a gyakorlati igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés vagy személyesen. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után! A pedagógiai napló vezetésével kapcsolatos tudnivalók: Az iskolában szerzett tapasztalatait egy nagymérető spirálfüzetben rögzítse! A pedagógiai napló a következı rovatokat tartalmazza: 1. az iskola, neve, címe, 2. osztály, 3. az osztály napi órarendje, 4. tantárgy, 5. a tanító neve, 6. a tanítási óra anyaga, 7. a tanítás idıpontja. A tanítási órák elemzési szempontjai: (választhat közülük) 1. Milyen iskolai dokumentumokat, pedagógiai, tantárgy-pedagógiai szakirodalmat ismert meg? 2. Hogyan teremtette meg a nevelı az eredményes tanulás tárgyi feltételeit? 3. Hogyan teremtette meg az eredményes tanulás tanulókban rejlı feltételeit? 4. Hogyan gyızıdött meg a nevelı a tanulók tudásáról? 5. Hogyan segített a nevelı a tanulók tudásában meglevı hiányok pótlásában? 6. Hogyan alakította a nevelı a tanulók értéktudatát? 7. Milyen volt a nevelı viszonya tanítványaihoz? (Milyen külsı jelei voltak ennek?) 8. Milyen volt a tanulók viszonya a nevelıjükhöz? 9. Melyik tanítási órán érezték leginkább jól magukat a tanulók? Miért? 10. Melyik tanítási órán érezték legkevésbé jól magukat a tanulók? Miért? 11. Hogyan töltik a szüneteket a tanulók?

4 12. Milyen jó szokásaik vannak az osztályba járó tanulóknak? 13. Milyen tulajdonságait követné az osztályt tanító nevelıknek? 14. Pedagógiai szituációk, konfliktushelyzetek győjtése, leírása, elemzése. 15. Egyéb közlendıi A napközis foglalkozások elemzési szempontjai: 1. A következı adatokat rögzítse! a meglátogatott napközis csoport neve, a napközis foglalkozást vezetı neve, a foglalkozás idıpontja. 2. Milyen napközis foglalkozásokat látogatott? (Nevezze meg!) 3. Milyen napközis dokumentumokat, szakirodalmat ismert meg? 4. Milyen irányú volt a játék, a tanulás, a munka, a pihenés a látott foglalkozáson? 5. Hogyan pótolta a nevelı az édesanyát (a szülıt) a délután során? 6. Mennyire felkészülten mennek másnap a napközis tanulók az iskolába? 7. Mennyi idıt töltöttek a tanulók a levegın? 8. Milyen jó szokásaik vannak a napközis tanulóknak? 9. Pedagógiai szituációk, konfliktushelyzetek győjtése, leírása, elemzése. 10. Egyéb megjegyzései

5 II. évfolyam/1. félév EGYÉNI KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 2. (NMTANANB330) III. félév tanévnyitó (2 nap) A gyakorlat intézménye: a hallgató által választott általános iskola. A gyakorlat idıtartama: 2 nap (10 óra) A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 329 NMTANANB329 EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 1. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI, KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 2. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlat megkezdésének idıpontja: a választott iskola tanévnyitó értekezletének napja. A gyakorlat befejezésének idıpontja: a választott iskola ünnepélyes tanévnyitójának befejezése. A gyakorlatra való felkészülés módja: a pedagógiai napló elıkészítése, a mellékelt tájékoztató befőzése. A gyakorlat elismerése: gyakorlati jegy, melyet a gyakorlati képzési koordinátor a pedagógiai napló és az illetékes iskola igazgatójától kapott igazolófüzet birtokában ad meg. A gyakorlat alatti hallgatói feladatok: 1. nap: Aktív és tudatos megfigyelıként való részvétel a választott általános iskola tantestületi értekezletén. Megfigyelendık és a pedagógiai naplóban rögzítendık: a tantestületi értekezlet napirendje; a tantestületi értekezlet résztvevıi, vezetıje; a feltett kérdések és az elhangzott hozzászólások; az iskola pedagógiai programja; az aktuális tanév idıbeosztása (szünetek, tantestületi továbbképzések, szakmai, munkaközösségi értekezletek stb.); az Iskolaszék helye, szerepe az iskola életében;

6 az iskolafenntartó szerepe a tantestületi értekezleten; az új (pályakezdı vagy új munkahelyen kezdı) tanítók, tanárok fogadása; egyéb, fontos megfigyelések. 2. nap: Aktív és tudatos megfigyelıként való részvétel az iskola tanévnyitó ünnepélyén. Megfigyelendık és a pedagógiai naplóban rögzítendık: a tanévnyitó ünnepély vezetıje, résztvevıi; a tanévnyitót ünnepélyessé tevı körülmények; az iskola elvárásai a szülıkkel, a tanulókkal és a nevelıtestülettel szemben; egyéb fontos megfigyelések. A gyakorlat utáni hallgatói feladatok: a pedagógiai napló bemutatása és aláíratása a választott iskola igazgatójával; a pedagógiai napló és a gyakorlati igazoló füzet leadása a Gyakorlati Képzési Szervezési Központjába vagy a kihelyezett ládába való elhelyezése. A pedagógiai napló és a gyakorlati igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után! A pedagógiai napló az alábbi adatokat tartalmazza: A hospitálás ideje: A hospitálás helyszíne: Az iskolaigazgató neve: Megfigyeléseim 1. nap: 2. nap:

7 II. évfolyam/2. félév EGYÉNI KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 3. (NMTANANB331) IV. félév (2 nap) A gyakorlat intézményei: egy a hallgató által választott óvoda az az általános iskola, ahol a hallgató csoport elıtti tanítási gyakorlatát végzi beosztása a gyakorlati képzési faliújságon és a honlapon található. A gyakorlatra felhasználható idı: 5 óra az óvodában (egy délelıtt) 5 óra (abban az osztályban, amelyikben a csoport elıtti tanítási gyakorlatukat végzik) A gyakorlat idıpontja: (Jelentkezés az óvodai csoportot, illetve osztályt vezetı nevelınél.) óvodai gyakorlat: lásd jelmagyarázat iskolai gyakorlat: lásd jelmagyarázat A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 330 NMTANANB NMTANANB NMALTANB022 EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 2. DIDAKTIKA NEVELÉSELMÉLET Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI, KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 3. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlatra való felkészülés módja: a/ Hospitálási napló beszerzése (spirális, v. főzött, nagy alakú jegyzetfüzet) b/ Didaktikából a tanítási folyamat szervezése, irányítása, módszerei, munkaformái címő fejezet átismétlése. A gyakorlat alatti hallgatói feladatok: a/ Hospitálási napló vezetése a megadott megfigyelési szempontok alapján. b/ Részvétel egy egy tanítási óra, illetve óvodai foglalkozás szervezési feladatainak megoldásában (a szakvezetık kezdeményezése után). c/ Az óraközi szünetekben, illetve az óvodai udvari idıtöltésben a gyermekek felügyeletének biztosítása.

8 A gyakorlat utáni hallgatói feladatok: a/ A hospitálási napló bemutatása és elfogadtatása, kézjeggyel való ellátása a szakvezetı tanítóval és óvónıvel. b/ A hospitálási napló és a gyakorlati igazolófüzet leadása a Gyakorlati Képzési Szervezési Központba személyesen vagy az iroda elıtti ládába való elhelyezése. A hospitálási naplóban rögzített tapasztalatok értékelése gyakorlati jeggyel történik, melyet a gyakorlati képzés koordinátora állapít meg. A pedagógiai napló és a gyakorlati igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. AZ ISKOLAI HOSPITÁLÁS MEGFIGYELÉSI SZEMPONTJAI Válasszon ki 1 2 tanítási órát, melyeket a következı szempontok szerint elemezzen: Miféle didaktikai feladatokat oldott meg a pedagógus az órán? Milyen munkaformákban dolgoztatta a gyerekeket? Hogyan alkalmazkodott az eltérıen fejlett gyerekekhez? A hospitálási napló adatai az alábbiak legyenek: A hospitálás ideje: A hospitálás osztálya, óvodai csoportja: A délelıtti órarend: Az elemzett órák megnevezése: Az elemzett órákat és óvodai foglalkozást vezetı pedagógus(ok) neve: Az órák elemzése: A játszó gyerekek jellemzése: Kidolgozás

9 AZ ÓVODAI HOSPITÁLÁS MEGFIGYELÉSI SZEMPONTJAI 1. AZ ÓVODÁS GYERMEK KÖRNYEZETE az óvodai csoportszoba berendezése az egyes tevékenységi formákhoz tartozó területek berendezési tárgyai, elrendezésük, eszközeik a csoportszobán kívüli helységek és azok funkciói 2. AZ ÓVODÁS GYERMEK FİBB TEVÉKENYSÉGI KÖREI: JÁTÉK ÉS TANULÁS a korcsoport napirendje a játék és a tanulás idıtartama az önkiszolgálás szintje a játék típusa, tartalma a játékirányítás módszerei a tanulásirányítás módja a tanulás tartalma a tanulási tevékenység eszközei 3. AZ ÓVODÁS GYERMEK KÉPESSÉGEI t e s t i k é p e s s é g e k : a gyerekek külsı jegyeinek jellemzése, ügyesség, ellenálló képesség, teherbíró képesség é r t e l m i k é p e s s é g e k : a cselekvı gondolkodásra utaló jelek, a sajátos gyermeki világképre utaló jelek, a szinkretizmusra utaló jelek, a problémamegoldó képesség megnyilvánulási, a gyermek tájékozottsága a környezetrıl, a tér-idı fogalmai, a gyermekek megfigyelı képességei, emlékezetük mélysége és irányultsága, a koncentráló képességük idıtartama, ábrázoló tevékenységük jellemzı jegyei (rajzolás, festés, kézimunkázás stb.), hallás és ritmus képességük szintje, verbális megnyilvánulásaik: szókincs, mondatszerkesztés, verbális kommunikáció s z o c i á l i s k é p e s s é g e k : az együtt játszás és együtt tanulás idıtartama, az egyes kiscsoportokban a vezetık és vezetettek viszonya, nonverbális megnyilvánulásaik, együttmőködésük a játékban és a tanulásban, konfliktus-megoldási módjaik

10 4. KÖZVETLEN ISKOLAELİKÉSZÍTÉS TERÜLETEI, MÓDSZEREI a nagycsoportos korú gyerekek iskolaérettségi vizsgálatai az óvodai élet keretein belül, a vizsgált pszichikus funkciók területei és módszerei óvodai foglalkozások a nagycsoportban, az iskolába lépés elıtt. Az átmenetet megkönnyítı eljárások: az érdeklıdés szándékoltabbá tételére irányuló módszerek, az érzelmek dominanciájának csökkentésére irányuló eljárások 5. AZ ÓVÓNİ ÍRÁSOS TEVÉKENYSÉGEI: NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI TERVEK, FEJLİDÉSI NAPLÓK, STB. a nevelési terv fı területei, a nevelés tervezésének szempontjai az oktatási terv tervezésének szempontjai, a tervezéshez felhasználható források a csoportnapló használata az egyéni fejlesztési tervek, fejlıdési naplók szempontjai, a differenciáló bánásmódra utaló bejegyzések 6. AZ ÓVODA KAPCSOLATTARTÁSA A CSALÁDDAL a kapcsolattartás formái a kapcsolattartás minısége A FELSOROLT HAT MEGFIGYELÉSI SZEMPONT KÖZÜL LEGALÁBB HÁRMAT ELEMEZZEN!

11 II. évfolyam/2. félév Csoport elıtti tanítási gyakorlat 1. (NMTANANB362) IV. félév A gyakorlat célja: A tanítójelöltek felkészítése elméleti és tantárgy-pedagógiai ismereteik tudatos gyakorlati alkalmazására a napi oktató-nevelı munkában. A magyar, matematika tárgyak tanítására való felkészítés. A napi oktató-nevelı munka gyakorlatához szükséges tudatos tanítói munka megalapozása. A pálya iránti elkötelezettség, pozitív viszonyulás erısítése. A gyakorlat helye: VMT szerinti beosztás alapján a fıiskola gyakorlóiskoláiban. A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. Elsı alkalommal 7.45 órakor jelenjenek meg az iskolában, a csoportbeosztás ekkor történik. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: MKTANANB043 ANYANYELV TANTÁRGY-PED. 1 TMTANANB052 MATEMATIKA TP. 1 Felhívom figyelmét, hogy a CSOPORT ELİTTI TANÍTÁSI GYAKORLAT 1. csak az elıfeltételek megléte esetén vehetı fel. Tananyag: A félév során a hallgatók szakvezetıi bemutató tanítást követıen magyar, matematika órát tartanak. A gyakorlat során 1 órában a hallgatói tanítás elıkészítése, 1 órában az óra megtartása, 1 órában pedig az óra elemzése történik. A hallgatók a gyakorlatra pedagógiai, tantárgy-pedagógiai ismeretek felhasználásával készülnek fel.

12 A félév zárásának módja: gyakorlati jegy, amelyet a szakvezetı állapít meg a tanított óra minısége, az óravázlatok, tervezetek minısége és a tanítási óraelemzés alapján. Követelmények: 1. Valamennyi alkalommal részvétel a tevékenységi formákon. 2. Önálló tanítási tervezet készítése arról az 1 tanítási óráról, melyre a szakvezetı kijelöli a hallgatót, ezt az óratervezetet nem kérjük leadni a gyakorlati képzési irodában. 3. Önálló önelemzés készítése írásban és szóban a megtartott óráról. 4. Aktív részvétel a társak által tanított órák elemzésében.

13 III. évfolyam/1. félév EGYÉNI KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 4. (NMTANANB332) V. félév (2 nap) A gyakorlat intézménye: annak az általános iskolának egy alsó tagozatos osztálya, valamint egy 5. vagy 6. osztálya, amelyben a hallgató csoport elıtti tanítási gyakorlatát végzi. A gyakorlat idıtartama: 2 nap (10 óra) A gyakorlat idıpontja: félévkezdés elıtt a honlapon feltüntetett idıpont. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 331 NMTANANB331 EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 3. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 4. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlatra való felkészülés módja: a választott mőveltségi terület addig tanult elméletének és gyakorlatának felfrissítése, és a korábbiakban már használt pedagógiai napló elıkészítése. Hallgatói feladatok a gyakorlat során: aktív és tudatos megfigyelıként való részvétel a választott mőveltségi területet 5 6. osztályban tanító pedagógus 1 1 óráján, továbbá a kiválasztott alsó tagozatos osztályban tanító pedagógus 7 8 óráján; jól használható feljegyzések készítése a megfigyelt pedagógusok tanítási óráiról; a meglátogatott pedagógusok tematikus tervezésének (tanmeneteinek) megismerése; egyéb fontos megjegyzések.

14 A gyakorlatot követı hallgatói feladatok: a pedagógiai napló bemutatása és aláíratása a választott mőveltségi területet tanító és az alsó tagozat választott osztályát tanító általános iskolai pedagógusokkal; a pedagógiai napló és a gyakorlati igazoló füzet leadása személyesen vagy a Gyakorlati Képzési Szervezési Központ elıtti ládába történik. A pedagógiai napló és a gyakorlati igazoló füzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. A pedagógiai napló az alábbi adatokat tartalmazza: A hospitálás ideje; A hospitálás helyszíne; A meglátogatott pedagógusok neve; A meglátogatott órák rövid, tömör összefoglalása (osztály, tantárgy, tanító, tanár neve, tananyag...); A tematikus tervek jellemzése; Egyéb fontos megjegyzések. A gyakorlat zárásának módja: gyakorlati jegy, melyet a gyakorlati képzési koordinátor a pedagógiai napló és az illetékes iskola igazgatójától kapott igazolófüzet birtokában ad meg.

15 III. évfolyam/1. félév Csoport elıtti tanítási gyakorlat 2. (NMTANALB363) V. félév A gyakorlat célja: A tanítójelöltek felkészítése elméleti és tantárgy-pedagógiai ismereteik tudatos gyakorlati alkalmazására a napi oktató-nevelı munkában. A magyar, matematika, környezetismeret és ének tárgyak tanítására való felkészítés. A napi oktató-nevelı munka gyakorlatához szükséges tudatos tanítói munka megalapozása. A pálya iránti elkötelezettség, pozitív viszonyulás erısítése. A gyakorlat helye: VMT szerinti beosztás alapján a fıiskola gyakorlóiskoláiban A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. Elsı alkalommal 7.45 órakor jelenjenek meg az iskolában, a csoportbeosztás ekkor történik. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: TMTANANB059 NMTANANB065 NMTANANB362 TEMÉSZETISMERET TP. 1 ÉNEK-ZENE TANTÁRGY-PED. 2 CSOPORT ELİTTI TAN. GYAK. 1 Felhívom figyelmét, hogy a CSOPORT ELİTTI TANÍTÁSI GYAKORLAT 2. csak az elıfeltételek megléte esetén vehetı fel. Tananyag: A félév során a hallgatók magyar, matematika, környezetismeret és ének órát tartanak. Környezetismeret és ének tárgyból szakvezetıi bemutató tanítás elızi meg a hallgatói tanításokat.

16 A gyakorlat során 1 órában a hallgatói tanítás elıkészítése, 1 órában az óra megtartása, 1 órában pedig az óra elemzése történik. A hallgatók a gyakorlatra pedagógiai, tantárgy-pedagógiai ismeretek felhasználásával készülnek fel. A félév zárásának módja: gyakorlati jegy, amelyet a szakvezetı állapít meg a tanított óra minısége, az óravázlatok, tervezetek minısége és a tanítási óraelemzés alapján. Követelmények: 1. Valamennyi alkalommal részvétel a tevékenységi formákon. 2. Önálló tanítási tervezet készítése arról az 1 tanítási óráról, melyre a szakvezetı kijelöli a hallgatót, ezt az óratervezetet nem kérjük leadni a gyakorlati képzési irodában. 3. Önálló önelemzés készítése írásban és szóban a megtartott óráról. 4. Aktív részvétel a társak által tanított órák elemzésében.

17 III. évfolyam/2. félév EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 1. (NMTANANB333) VI. félév (2 hét) Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat célja és feladatai: a hallgató az iskolai nevelı oktató képzı munka egészét lássa, és ebbe tevékenyen kapcsolódjon be, ezáltal lehetıséget kapjon a személyes felelısség érvényesítésére, vállalására, pedagógus egyénisége kibontakoztatására; az összefüggı pedagógiai folyamat követése a tanórán és azon kívül; óratervezés csökkenı segítséggel; a tanítói szerep elsajátításában a nevelési attitődök erısítése. Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat helye: A hallgató gyakorlatát a megadott idıpontban az általa választott általános iskola valamelyik alsó tagozatos osztályában egyéni beosztás szerint végzi. A gyakorlat idıtartama: 2 hét A pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 332 NMTANANB332 EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 4. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 1. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A félévzárás módja: gyakorlati jegy

18 Általános tudnivalók: A hallgató egyéni nevelési (tanítási) gyakorlatát a megadott idıpontban, az általa választott iskolában egyéni beosztás szerint végzi. Az idıpont nem változtatható. Az osztálybeosztást (1 4. osztály) elızetesen megbeszéli az iskola igazgatójával, illetve annak megbízottjával. A hallgatónak a kijelölt osztály minden tanítási óráján részt kell vennie, tapasztalatait pedig hospitálási naplóban kell rögzítenie. A hallgató - elızetes felkészülés után - óravázlattal készül a tanításra. A vázlatot elızı nap köteles a szakvezetınek, illetve a gyakorlatvezetınek megfelelı minıségben bemutatni és tanítható minısítéssel és aláírással jóváhagyatni. A tanítási órák száma és megoszlása: magyar nyelv és irodalom 3 óra matematika 2 óra környezetismeret 1 óra szabadon választott tantárgyak 3 óra Összesen 9 óra. A hallgatónak ezen felül egy napközis foglalkozást kell tartania. 9 óránál kevesebb tanítás esetén a gyakorlat érvénytelen. Gyakorlat az osztályban: A hallgató az elsı hét 1-3 napján hospitál: ismerkedik a tanulókkal, az osztály munkarendjével, a külsı szakvezetı (továbbiakban szakvezetı) nevelı- és oktatómunkájával, pedagógiai eljárásaival, adminisztrációs tevékenységével. Kívánatos, hogy a tanítói munkakörbe tartozó minél több feladatot ismerjen meg, s azokba aktívan kapcsolódjon be. Lehetıség szerint vegyen részt az iskolai adminisztrációs munkában (naplóvezetés, nyomtatványok kitöltése, konkrét ügyek intézése). A hallgató a hospitálásról naplót vezet, melyet a szakvezetı a gyakorlat befejeztével kézjegyével lát el. A hallgatónak a két hét alatt minimum 9 órát kell tartania, amelyek lehetıség szerint épüljenek egymásra, így módja lesz elızı munkája eredményességét tapasztalnia, hogy tudatosabban készítse elı a következı órát. A kilenc óra tanításon kívül monitor -i feladatokat is elláthat. A hallgató által feldolgozásra kerülı tananyagot a szakvezetı jelöli ki. Mind a tanításra való elıkészület, mind a tanítás egyre nagyobb önállósággal történjen.

19 Az órára való felkészülést a hallgató tantárgyanként külön lapra írt óravázlattal dokumentálja, melyet a szakvezetı a tanítást megelızı napon átnéz, kézjeggyel és tanítható minısítéssel ellát, s ha szükséges, kiegészít. Alapvetı követelmény, hogy az óravázlat az óra tananyagának lényegét konkrétan, szakszerően és áttekinthetı formában tartalmazza, tükrözze az órára történı alapos felkészülést. A hallgató tanításán a szakvezetı van jelen. A tanítást a nap folyamán megbeszélés, elemzés, szóbeli értékelés követi. Tanórán és iskolán kívüli feladatok: Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat ideje alatt a hallgató részt vesz az iskolában sorra kerülı minden pedagógiai jellegő tevékenységben. (Hospitálás, tanulmányi kirándulás, szülıi értekezlet, családlátogatás, nevelıtestületi értekezlet, továbbképzés, stb.) A hallgatónak egy napközis foglalkozást is (egy, másfél órát) kell tartania. A foglalkozást megelızıen hospitáljon az adott napközis csoportban! Az elıkészítést, a felkészítést a napközis nevelıtıl kérheti. A hallgató a gyakorlat során tájékozódjon az iskolában folyó kísérletekrıl, alternatív programokról! A hallgató önállóan nem végezhet családlátogatást, nem vezethet tanulmányi kirándulást és szülıi értekezletet, nem osztható be helyettesítésre. Mulasztások bejelentése, igazolása: A gyakorlaton lévı hallgató hiányzását mulasztása napján jelentse be az iskola igazgatójának, illetve annak megbízottjának! Az igazolást mutassa be az iskolában, majd haladéktalanul küldje el a fıiskola gyakorlati képzési irodájába! Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat dokumentumai: hospitálási napló (a szakvezetı aláírásával) a tanított órák vázlatai (a szakvezetı aláírásával) gyakorlati igazolófüzet (a szakvezetık és az igazgató vagy helyettese aláírásával)

20 A hospitálási napló, az óravázlatok és a gyakorlati igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat értékelése, minısítése: A gyakorlatot, a hallgató egyéni teljesítményét a szakvezetık értékelik, minısítik, és javaslatot tesznek a gyakorlati jegyre az igazoló füzetben megadott értékelı lapon. A gyakorlat befejezésekor a szakvezetı az igazgató vagy megbízottja jelenlétében értékeli és minısíti a hallgató munkáját. A gyakorlati jegyet a fıiskola gyakorlati koordinátora írja be a leckekönyvbe.

21 III. évfolyam/2. félév Csoport elıtti tanítási gyakorlat 3. (NMTANANB364) VI. félév A gyakorlat célja: A tanítójelöltek felkészítése elméleti és tantárgy-pedagógiai ismereteik tudatos gyakorlati alkalmazására a napi oktató-nevelı munkában. A magyar, matematika, környezetismeret és testnevelés tárgyak tanítására való felkészítés. A napi oktató-nevelı munka gyakorlatához szükséges tudatos tanítói munka megalapozása. A pálya iránti elkötelezettség, pozitív viszonyulás erısítése. A gyakorlat helye: VMT szerinti beosztás alapján a fıiskola gyakorlóiskoláiban. A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. Elsı alkalommal 7.45 órakor jelenjenek meg az iskolában, a csoportbeosztás ekkor történik. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: NMTANANB082 NMTANANB363 TESTNEVELÉS TANTÁRGY-PED.1 CSOPORT ELİTTI TAN. GYAK. 2 Felhívom figyelmét, hogy a CSOPORT ELİTTI TANÍTÁSI GYAKORLAT 3. csak az elıfeltételek megléte esetén vehetı fel. Tananyag: A félév során a hallgatók szakvezetıi bemutató tanítást követıen választott mőveltségterületi órát tartanak. A gyakorlat során 1 órában a hallgatói tanítás elıkészítése, 1 órában az óra megtartása, 1 órában pedig az óra elemzése történik. A hallgatók a gyakorlatra pedagógiai, tantárgy-pedagógiai ismeretek felhasználásával készülnek fel.

22 A félév zárásának módja: gyakorlati jegy, amelyet a szakvezetı állapít meg a tanított óra minısége, az óravázlatok, tervezetek minısége és a tanítási óraelemzés alapján. Követelmények: 1. Valamennyi alkalommal részvétel a felsorolt tevékenységi formákon. 2. Önálló tanítási tervezet készítése arról az 1 tanítási óráról, melyre a szakvezetı kijelöli a hallgatót, ezt az óratervezetet nem kérjük leadni a gyakorlati képzési irodában. 3. Önálló önelemzés készítése írásban és szóban a megtartott óráról. 4. Aktív részvétel a társak által tanított órák elemzésében.

23 III. évfolyam/2. félév VMT Csoport elıtti tanítási gyakorlat 1. (NMTANANB366) VI. félév A gyakorlat célja: A tanítójelöltek felkészítése elméleti és tantárgy-pedagógiai ismereteik tudatos gyakorlati alkalmazására a napi oktató-nevelı munkában. A választott mőveltségterületi tárgyak tanítására való felkészítés. A napi oktató-nevelı munka gyakorlatához szükséges tudatos tanítói munka megalapozása. A pálya iránti elkötelezettség, pozitív viszonyulás erısítése. A gyakorlat helye: VMT szerinti beosztás alapján a fıiskola gyakorlóiskoláiban. A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. Elsı alkalommal 7.45 órakor jelenjenek meg az iskolában, a csoportbeosztás ekkor történik. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 364 NMTANAB364 CSOPORT ELİTTI TAN. GYAK. 3 Felhívom figyelmét, hogy a VMT CSOPORT ELİTTI TANÍTÁSI GYAKORLAT 1. csak az elıfeltételek megléte esetén vehetı fel.

24 Tananyag: A félév során a hallgatók szakvezetıi bemutató tanítást követıen választott mőveltségterületi órát tartanak. A gyakorlat során 1 órában a hallgatói tanítás elıkészítése, 1 órában az óra megtartása, 1 órában pedig az óra elemzése történik. A hallgatók a gyakorlatra pedagógiai, tantárgy-pedagógiai ismeretek felhasználásával készülnek fel. A félév zárásának módja: gyakorlati jegy, amelyet a szakvezetı állapít meg a tanított óra minısége, az óravázlatok, tervezetek minısége és a tanítási óraelemzés alapján. Követelmények: 1. A tanítójelöltek legyenek tájékozottak a különbözı tanítási órákon folyó fejlesztés belsı szerkezeti elemeinek ismeretében az óvodás korosztály fı tevékenységi formáiból kiindulva a játéknak a tanuláshoz való alkalmazási kérdéseiben. 2. Ismerjék a tanulásirányítás módszereit, munkaformáit, az integrált és differenciált oktatás eszköztárát. 3. Rendelkezzenek a választott mőveltségterület oktatásához szükséges tantárgy-pedagógiai eljárások széleskörő innovatív ismeretével. 4. A leendı pedagógusok legyenek felkészültek a tervezési, szervezési, irányítási, ellenırzési, értékelési feladatok végzésében, továbbá az 1-6. osztályban folyó nevelı oktató - képzı munka napi gyakorlatában. 5. Az általuk vezetett órákhoz készített óravázlatuk tantárgy-pedagógiai és didaktikai tudatosságot tükrözzön.

25 IV. évfolyam/1. félév EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 2. (NMTANANB334) VII. félév (2 hét) A gyakorlat intézményei: a hallgató által választott általános iskola 1-4. és 5-6. osztálya. A gyakorlat idıtartama: 2 hét (2x5 nap) a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 333 NMTANANB333 EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 1. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 2. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlatra való felkészülés módja: a tanítási órák tervezésével, elemzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek felidézése, pedagógiai napló (= hospitálási napló) beszerzése. A gyakorlat alatti hallgatói feladatok: felkészülés a pedagógiai, szaktárgyi és tantárgy-pedagógiai ismeretek tanórán és tanórán kívüli alkalmazására, a tanítási tanulási folyamat és az órán kívüli tevékenységek tervezésére, jártasság szerzése a választott mőveltségi területen a szakirányú tanítási tanulási tevékenység irányításában, a kötelezıen elıírt, önállóan tervezett és vezetett tanítási órákat megelızı és követı valamennyi tanítási órán és azon kívüli tevékenységben aktív és tudatos részvétel, feljegyzések vezetése a pedagógiai naplóban. a választott mőveltségi területet tanító pedagógus óráin való részvétel, az ott tapasztaltak rögzítése a pedagógiai naplóban.

26 A hallgató által önállóan tartandó tanítási órák arányai: magyar nyelv és irodalom: 2 óra matematika: 2 óra környezetismeret: 1 óra ének: 1 óra rajz: 1 óra testnevelés: 1 óra választott mőveltségi terület: 3 4 óra (5. és 6. osztályban ugyanannál a szaktanárnál). Kérjük, valamennyi tanítási óra tervezetét mutassa be az órát megelızıen a szakvezetı pedagógusnak, aki a tanítható megjegyzéssel engedélyezi az önálló óravezetést! A gyakorlat zárásának módja: gyakorlati jegy, melyet a gyakorlati képzési igazolófüzetben található egyéni értékelılap kitöltésével a gyakorlatot vezetı tanító és szaktanár együttesen állapít meg. A gyakorlat befejezése utáni hallgatói feladatok: a pedagógiai napló bemutatása és aláíratása a gyakorlatot vezetı pedagógusokkal, a megtartott órák tervezeteinek (legalább 11db) összegyőjtése és elhelyezése egy nagy alakú borítékban, a pedagógiai napló, az óratervezetek és a gyakorlati igazoló füzet leadása a Gyakorlati Képzési Szervezési Központ elıtti ládába. A pedagógiai napló, az óratervezetek és a gyakorlati igazolófüzet leadási határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után.

GYAKORLATI KÉPZÉS MÓDSZERTANI MUNKAFÜZET

GYAKORLATI KÉPZÉS MÓDSZERTANI MUNKAFÜZET APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA GYAKORLATI KÉPZÉS MÓDSZERTANI MUNKAFÜZET BUZA ILONA A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének

Részletesebben

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszék Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához 2009/2010. tanév Készítette: Meggyesné Hosszu Tímea 1 I. A Tanulásban akadályozottak

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a @kszki.h u Honlap unk: www.ba rcz igai.s ulinet.h

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE Bolyai János Általános Iskola Tatabánya GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT: TATABÁNYA, 2007. DECEMBER HÓ Együtt egymásért GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A NEVELÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája Gyakornoki szabályzat Orosháza Város Általános Iskolája Orosháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Fogalmak meghatározása... 4 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

Intézmény neve és címe: PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Intézmény neve és címe: PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Intézmény neve és címe: PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2422 MEZİFALVA, JÓZSEF NÁDOR U. 13. INTÉZMÉNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez

az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez 0 Levelező tagozaton Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős AVKF Vác 2015 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A hospitálás alapvető módszere... 3 A megfigyelés

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja Készítették: Bordács Ivánné Kaibinger Pál Mátrai Józsefné Tálas Józsefné A nevelıtestület

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gyakornoki Szabályzata GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gyakornoki Szabályzata GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 118-8/7/2008. ált.számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Szeged 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

CSENGERSIMA OM: 201048

CSENGERSIMA OM: 201048 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSENGERSIMA OM: 201048 A mővészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert

Részletesebben

Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős AVKF. Vác

Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős AVKF. Vác Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős AVKF Vác 2015 0 O l d a l Tartalomjegyzék Az Egyéni komplex külső iskolai gyakorlat (Összefüggő szakmai gyakorlat)... 2 Az összefüggő szakmai gyakorlat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák... 5 A gyakorlati képzés feladatai... 6 A gyakorlati

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény és annak módosításáról szóló 2006. évi LXXI. tv. 40. -a a közoktatás minıségirányítási feladatait az alábbiak szerint fogalmazza

Részletesebben