Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete"

Átírás

1 Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete Alapszabály

2 Bevezetés Az egyesületet a Pest Megyei Bíróság (mint társadalmi szervezetet /1995 sz. ügyben) a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban Khtv.) alapján június 8.-i hatállyal kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény alapján az egyesület önkormányzati tűzoltói feladatokat lát el. Az egyesület a Khtv. 26. c/15. pontja szerint közhasznú tevékenységként a közrend és közlekedésbiztonság védelmét, önkéntes tűzoltást, mentést, katasztrófa elhárítást végez. Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület közhasznú tevékenysége körében részt vesz a közrend és közlekedésbiztonság védelmében, az önkéntes tűzoltásban, mentésben, katasztrófaelhárításban és a természeti környezet védelmében, amelynek során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről valamely állami szervnek vagy az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni. 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Egyesület neve: Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület. (a továbbiakban; Egyesület) 1.2 Székhelye: 2083 Solymár József Attila u Működési területe: Solymár közigazgatási területe. 1.4 Bélyegzője: Körbélyegző, Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület felirattal, a közepén Solymár címerével. 1.5 Jelképe és zászlója: Fehér-kék alapon "Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület Alapítás éve 1995" felirat alatt, két kéz által körülfogott, lángok között ülő sólyom, alatta "Solymár biztonságáért tűzön vízen át!" felirat Az Egyesület jogi személy. 2

3 2. Az Egyesület célja 2.1 A község területén található vagyontárgyak megőrzése, bűnmegelőzés, család, gyermek és ifjúság védelme, balesetek megelőzése, a község lakossága élet- és vagyonbiztonságának, közbiztonságának javítása, önkéntes tűzoltói feladatok ellátása, kármentés, katasztrófa-elhárítás, valamint a közterületek rendje és a környezet védelme szervezett keretek között. 2.2 Szerződéssel biztosított kapcsolattartás a Budaörsi Rendőrkapitányság, a Solymári Önkormányzat, Pest Megyei Tűzoltó Szövetség és a szomszédos községek polgárőrségével, valamint ezen szervek felkérésére segítségnyújtás. 2.3 Az egyesület cél szerinti tevékenységének ellátását bárki igényelheti szóban, írásban, illetve telefonon is. (az aktuális elérhetőségről a vezetőség folyamatos tájékoztatást ad ) 3. Az Egyesület tevékenységi köre a község közrendje és közbiztonsága érdekében felmerülő feladatok végrehajtásában való részvétel, a közlekedésbiztonság védelme, - a község területén önkéntes tűzoltói feladatok ellátása, műszaki mentés, katasztrófa-elhárítás, - a község közigazgatási határán belüli rendszeres figyelő- és járőrszolgálat teljesítése, folyamatos jelenléttel megelőzni, megakadályozni, felfedni az esetleges bűncselekményeket, - a szolgálat tapasztalatainak eseménynaplóban való rögzítése, bűncselekmény vagy annak gyanúja esetén a rendőrség azonnali riasztása, - önkormányzati ill. rendőrségi, tűzoltói együttműködési szerződés keretében segíteni azok munkáját, - a lakosság tájékoztatása a bűncselekmények ill. az áldozattá válás megelőzése érdekében, bűnmegelőzési és tűzmegelőzési felvilágosító propaganda munka kifejtése, - a gyermek- és ifjúságvédelem, - közreműködés az OPSZ és a PMPSZ akcióiban, a természeti környezet védelme. 3.2 Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 3.3 Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a fenti tevékenységekre fordítja. 3.4 Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 3

4 3.5 Az egyesület létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza. 3.6 Az egyesület polgárőreinek kötelmeit a Szolgálati Szabályzat (1 sz. melléklet), tűzoltó szervezetének felépítését a Műszaki leírás (2. sz. melléklet) tartalmazza. 4. Az Egyesület tagjai 4.1 Az egyesület tagja lehet minden 18. év feletti, büntetlen előéletű állampolgár aki teljesíti tagdíj fizetési kötelezettségét, az egyesület céljait és alapszabályát elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az egyesület tagja bármely más társadalmi szervezetnek is tagja lehet. 4.2 Az egyesületnek nyilvántartott tagsága van. Az alapító tagok az egyesületet az alakuló taggyűlésen létrehozó tagok. A későbbi tagfelvételről a vezetőség dönt. Felvételekor a tag aláírásával igazolja, hogy az Alapszabályt és a Szolgálati szabályzatot elfogadja és vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket. 4.3 A tagok jogosultak kezdeményezéseket, javaslatokat tenni, illetve az üléseken, rendezvényeken részt venni. 4.4 A tagsági viszony megszűnik, ha a tag ezt kéri, illetve a vezetőség a tagot kizárja. A tag jogosult indoklás nélkül az egyesületből kilépni, ezt írásban köteles bejelenteni. A vezetőség által kizárt tag 15 napon belül a taggyűléshez fordulhat panasszal. A taggyűlés egyszerű szavazás útján a vezetőség döntését helyben hagyhatja, illetve megváltoztathatja. 4.5 Az egyesület tagjai tevékenységük során nem minősülnek hivatalos személynek, de szolgálattétel során kiemelt jogi védelem illeti meg őket. 4.6 Szolgálatot csak az egyesület tagjai láthatnak el. 4.7 A tagok tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik. A tagok fényképes, sorszámmal ellátott igazolvánnyal rendelkeznek. 4.8 Pártoló tag lehet minden olyan állampolgár, gazdasági társaság, jogi személy, illetve intézmény, aki segíteni kívánja az egyesületet anyagi támogatással és egyéb formában. 4

5 5. A Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület szervei 5.1 Közgyűlés 5.2 Vezetőség 5.3 Ellenőrző Bizottság 5.4 A Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve. - A közgyűlést a mérleg és a tárgyévi költségvetési terv elkészülte után, de legkésőbb március 1-ig, évente egy alkalommal össze kell hívni. - A közgyűlést az Elnök hívja össze, de a tagság egynegyedes többségű indítványára - az ok megjelölésével - soron kívül is össze lehet hívni. - A közgyűlés meghívója tartalmazza az időpontot, helyszínt és a napirendet. - A szabályszerűen összehívott és határozatképes közgyűlés a tagság összességét képviseli. A közgyűlés határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezőek. - A közgyűlésen minden tag jogosult részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt illetve indítványt tenni és egyenlő joggal szavazni. A közgyűlés nyilvános, melyre meg kell hívni az egyesület pártoló tagjait is, akik vélemény nyilvánítási joggal rendelkeznek. - A közgyűlés határozatképes, ha a tagság több mint 50 %-a személyesen megjelent. Határozatképtelenség esetén, az eredeti napirend tekintetében új közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes. - A napirendet az Elnök vagy megválasztott Levezető elnök terjeszti a közgyűlés elé, amely arról szótöbbséggel dönt. - A közgyűlés határozatait nyilvános szavazással hozza, és azt a javaslatot kell elfogadni, amelyet az egyszerű többség szavaz meg. Szavazat egyenlőség esetén a Levezető elnök szavazata dönt, ezért a Levezető elnök csak résztvevő lehet. - Az egyesület megszüntetéséhez egyhangú döntés szükséges. - Titkos szavazáshoz a jelenlevő tagok több mint 50 %-ának indítványa szükséges. - Titkos szavazás esetén három tagú Jelölőbizottságot kell felállítani, amely listára veszi a javaslatokat, elkészíti a szavazólapokat, levezeti és értékeli a szavazást, ismerteti a szavazás eredményét. A közgyűlésen jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza... - a közgyűlés időpontját, helyszínét, - az egyesület taglétszámát, illetve a megjelentek létszámát, - a napirendi pontokat, - határozatok tartalmát, időpontját, hatályát, - a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelős személy(ek) nevét, - a határozatot támogatók, ellenzők és a szavazástól tartózkodók számát. 5

6 A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, jelenléti ívet és titkos szavazás esetén a jelölőlistát illetve a titkos szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet az ezzel megbízott személyek hitelesítik. A közgyűlés határozatait a jelenlevőkkel szóban, a távollevőkkel írásban közli, illetve kivonatos anyaga megjelenik a helyi sajtóban. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály elfogadása, módosítása, - a vezetőség megválasztása, - az éves beszámoló és mérleg jóváhagyása, - az éves költségvetési terv elfogadása, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, - az egyesület más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének kimondása, - az egyesület feloszlatásának kimondása, - minden olyan kérdés, amelyet az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. Az éves beszámoló jóváhagyásáról a tagok az ellenőrző bizottság írásbeli jelentésének birtokában, egyszerű szótöbbséggel határoznak. 5.5 A vezetőség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. - A közgyűlés a 9 fős vezetőséget két évre választja meg. (3. sz. melléklet) Az egyesület vezetőségének feladatai: - a folyamatos működéshez szükséges anyagi, jogi és adminisztratív feltételek biztosítása, - a polgárőrök és tűzoltók szolgálati beosztásának szervezése, - a költségvetés és beszámoló elkészítése, - a közgyűlés határozatainak végrehajtása, - a tagok munkájának ellenőrzése, - a vezetőségi ülések, közgyűlések, taggyűlések jegyzőkönyveinek, az elfogadott határozatoknak az iktatása, illetve az azokba való betekintés biztosítása. A vezetőség minden hónap utolsó csütörtökén nyilvános ülést tart, melyen a tagok, pártoló tagok, és más meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal. A vezetőség közbiztonsági érdekből elrendelheti valamely napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását. - a vezetőségi ülés határozatképes, ha legalább négy vezetőségi tag jelen van, - a vezetőség, határozatait szótöbbséggel hozza, - minden vezetőségi tagnak egy szavazata van, - szavazategyenlőség esetén az elnök ( távollétében a helyettes ) szava dönt, - a vezetőség, tevékenységéről a közgyűlésnek beszámol, - a vezetőség üléseiről készített jegyzőkönyvet a vezetőség tagjai írják alá. A jegyzőkönyv tartalmára a közgyűlésről készítendő jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó szabályok irányadóak. A vezetőség határozatait a jelenlevőkkel szóban a távollevőkkel írásban közli. 6

7 A vezetőség a havi taggyűlésen... - minden hónap utolsó csütörtökén gyűlésezik (a taggyűlés előtt vagy után) - értékeli az előző hónap munkáját, - előkészíti a következő hónap programjait, - előkészített határozatait nyílt szavazásra bocsátja, - egyezteti a tagokkal a szolgálatvezénylést, - megtárgyalja az időközben történt egyéb eseményeket. 5.6 Az Elnök - képviseli a egyesületet külső személyek, bíróságok és más hatóságok előtt, - kialakítja, szervezi és irányítja az egyesület, a vezetőség és a megválasztott munkabizottság(ok) tevékenységét, - összehívja a közgyűlést, a vezetőség üléseit és azokon elnököl, - szervezi és képviseli a vezetőséget, - dönt azokban a kérdésekben, amelyeket a vezetőség a hatáskörébe utal, - ellenőrzi a közgyűlési és vezetőségi határozatok végrehajtását, a gazdasági vezető és a munkabizottság(ok) munkáját, - felügyeli az egyesület gazdálkodását, - a költségvetés keretén belül gyakorolja az utalványozási jogot, - gondoskodik a működéshez szükséges okmányok, engedélyek, felszerelési tárgyak beszerzéséről - javaslatot tesz tagfelvételre a vezetőség felé, - jogosult az egyesület nevében kötelezettségeket vállalni és jogokat szerezni. 5.7 Az elnök helyettes: - segítik az elnök munkáját, - az elnök akadályoztatása esetén - megbízás alapján - helyettesítik az elnököt. 5.8 A Polgárőr Szolgálat Vezető: - segíti az elnök és az elnök helyettes munkáját, - az előre tervezet szolgálatot megtervezi, ellenőrzi, - ellenőrzi a polgárőr gépjármű állapotát, tisztaságát, - szükséges javításról gondoskodik - ellenőrzi hogy a tagok egyforma ruházatba lássák el a szolgálatot - a Rendőrséggel (ha ez lehetséges) az elnökkel együtt vegye fel a kapcsolatot. 5.9 A titkár - segíti az elnök és elnök helyettes munkáját, - akadályoztatás esetén - megbízás alapján- helyettesíti az elnököt illetve az elnök helyettest, - elkészíti és naprakész állapotban tartja a tagok-, a szolgálat- és a felszerelések nyilvántartását, - előkészíti a közgyűléseket és vezetőségi üléseket, 7

8 - előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket, - gondoskodik a közgyűlések, vezetőségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, a jegyzőkönyvek letisztázásáról és azok iktatásáról. - gondoskodik a közgyűlési, illetve vezetőségi határozatok nyilvántartásba vételéről. ( Határozatok könyve ) - gondoskodik, hogy az arra jogosultak élhessenek irat-betekintési jogaikkal. - biztosítja a megfelelő információ áramlást a tagság felé A Gazdasági vezető - vezeti az egyesület gazdasági ügyeit, kezeli és nyilvántartja a be- és kifizetéseket, - felel a szabályos gazdálkodásért, - vezeti a naplófőkönyvet, - elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolót és az éves költségvetési tervet A Tűzoltóparancsnok Az egység parancsnoka a tűzoltás egyszemélyi felelős vezetője, aki jogosult... - a tűzoltás szervezetében meghatározott és egyéb indokolt beosztások betöltésére vonatkozó megbízásokat adni a tűzoltáshoz szükséges tűzoltói, ezenkívül honvédségi, rendőrségi stb. erők kirendelését igényelni, azokat szükség szerint kárelhárítási vagy egyéb feladatokkal a tevékenységbe bevonni, - a tűz oltásához igényelheti a gazdálkodó szervezetek és az állampolgárok ellenszolgáltatás nélküli közvetlen részvételét, adatok közlését, - ellenszolgáltatás nélkül vehet igénybe járműveket, felszereléseket, eszközöket... stb. - a kárterületet zárt területté nyilváníthatja. A tűzoltás, kárelhárítás területén minden olyan tevékenységet vagy mozgást korlátozhat, megtilthat, amely a tűzoltást akadályozza vagy az ott folyó tevékenységet hátrányosan befolyásolja. Elrendelheti... - az illetéktelen személyek eltávolítását, indokolt esetben a terület kiürítését, - hogy a tűzoltásban résztvevő tűzoltók vállalat, létesítmény, magánszemély tulajdonában, illetőleg kezelésében álló területre, létesítménybe behatoljanak, - hogy életmentés, tűzoltás, illetve egyéb veszélyes esetek elhárítása érdekében bontást hajtsanak végre, - ezen munkálatok elvégzéséhez a szervektől, állampolgároktól megfelelő szakember, munkaerő, illetve eszköz rendelkezésre bocsátását igényelheti, - ezen túlmenően az eredményes tűzoltás érdekében kötelessége, hogy intézkedjen a rendelkezésre álló erők célirányos munkába állításáról, az eszközök szakszerű alkalmazásáról és a rajok, egységek együttműködéséről. A rendelkezésre álló adatok, jelentések alapján megszervezi és irányítja a felderítést, melynek eredménye képen felméri az adott és várható helyzetet. 8

9 Kötelessége... - a felderítés, életmentés, a tűzoltás szakaszainak és folyamatának végrehajtása, - a főbb egyedi feladatok irányítása, az utómunkálatok elvégzése, - ha szükséges a kárterület lezárása, és akkor annak zárt területté nyilvánítása, - gondoskodni az egység szolgálatának szervezéséről, elkészíteni havi bontásban a szolgálati beosztásokat, - gondoskodni a szolgálati napló, az eseménynapló, valamint az előírt egyéb nyomtatványok folyamatos vezetéséről, - soron kívül jelenteni a megyei tűzoltó-parancsnokság ügyeletére a gépjárművek vonuló képtelenségét, a késedelmesen végrehajtható vonulást, valamint a vonuló képességet korlátozó egyéb körülményeket, - képviselni a tűzoltó egységet külső személyek, bíróságok és más hatóságok előtt, - gondoskodni az egység tagjainak a tűzoltás, illetve a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges tanfolyamok, vizsgák meglétéről, - elvégezni az eseményekkel kapcsolatos adminisztrációs munkákat, Az egység nevében az egyesület elnökével egyeztetve kötelezettségeket vállalhat, és jogokat szerezhet A Tűzoltó parancsnok helyettes Indokolt esetben az egység parancsnok feladatainak egy részét - igazolhatóan meghatározva - az adott helyzetnek megfelelően a parancsnok helyettesre átruházhatja A fentieken túlmenően a parancsnok helyettesnek gondoskodnia kell... - a megerőltető feladatokat ellátó rajok pihentetéséről a helyszínen, - a tűzoltásban közvetlenül résztvevő rajok szükség szerinti váltásáról, - indokolt esetben pihenő, melegedő helyek kijelöléséről, - a körülményeknek megfelelő védőitalról, védőételről, védőruházatról, - a helyzetnek megfelelő balesetvédelmi intézkedésekről, - a tűzoltás ideje alatt az elöljáró folyamatos tájékoztatásáról, a visszajelzésről, adott esetben a tűz és káreseti adatlapnak megfelelő helyzetjelentésről A Szertáros A tényleges tűzoltási feladatain túlmenően a szertáros köteles gondoskodni... - az egység felszereléseit, eszközeit tartalmazó naprakész nyilvántartásról, amely tartalmazza azok feltalálási helyét, (személynél, szertárban) és műszaki állapotát - az eszközök, felszerelési tárgyak megfelelő műszaki állapotáról, - a nem megfelelő műszaki állapotú eszközök, felszerelések javításáról, - a nem javítható eszközök, felszerelések selejtezési javaslatáról, - a vonulást megelőzően a megfelelő felszerelésekről, 9

10 - a vonulás befejezése után a visszaérkezett eszközöket, felszereléseket ellenőrizni, leltározni, az esetleges hiányt, hiányosságot, rongálódást a parancsnoknak jelenteni, 5.14 Az Ellenőrző bizottság - az egyesület tagjaiból egyszerű szótöbbség utján megválasztott testület, - felépítése; 1 fő vezetőt és két fő bizottsági tag, (3. sz. melléklet) - mandátuma azonos a vezetőségével, munkáját az elnök irányítja, - az Ellenőrző bizottság felügyeli az egyesület működését, vagyonával való gazdálkodását, az Szmsz-ben foglaltak betartását, valamint a tagok munkáját, - az Ellenőrző bizottság jogosult a vezetőség tevékenységének ellenőrzésére, az elnökség tagjaitól jelentést kérhet, az egyesület irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. - az ellenőrző bizottság tanácskozási joggal részt vehet a vezetőség ülésein. - az Ellenőrző bizottság szabálytalanság észlelése esetén azt a közgyűlés elé tárja. - az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez olyan - olyan jogszabálysértésről vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő eseményről, mulasztásról, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tényről, A vezető szervet az Ellenőrző bizottság indítványára az Elnöknek össze kell hívni, az indítvány megtételétől számított 30 napon belül. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőség összehívására az Ellenőrző bizottság is jogosult. Az Ellenőrző bizottság tevékenységét a vezetőség nem korlátozhatja. 6. Összeférhetetlenségi okok 6.1 A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk 685. B. pont) élettársa a határozat alapján: - a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, - nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabályának megfelelő cél szerinti juttatás. 10

11 6.2 Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja, aki... - a vezetőség tagja vagy elnöke, - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi - szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás, - az előbbiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 6.3 A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az Art. szerint köztartozását nem egyenlítette ki 6.4 A vezető tisztségviselő köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetett előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 7. Vegyes rendelkezések 7.1 Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett okmányokba a tagok és kívülállók szabadon betekinthetnek. Erre irányuló igényüket szóban vagy írásban az egyesület titkáránál kell bejelenteniük, időpont egyeztetés mellett. 7.2 Az egyesület beszámolói a helyben szokásos módon, a helyi újságban kerülnek közzétételre. 7.3 A egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. 7.4 A közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, 11

12 - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót. 7.5 Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, a közgyűlések közötti időszakban a vezetőség állásfoglalásai az irányadók. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései az irányadók. 7.6 A Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület tagjai tudomásul veszik, hogy a kiemelkedően közhasznú nyilvántartásba vételhez a Pest megyei Bíróság határozata szükséges. Kelt: Solymár év június hó 25. napján P.h.... Vigh Béla elnök 12

13 1. számú melléklet : A Solymári Polgárőrség Szolgálati Szabályzata 1.1 Az egyesület polgárőreinek Szolgálati Szabályzata az egyesület tevékenységének belső szabályozását szolgálja. 1.2 A havi szolgálati beosztást az Egyesület vezetősége készíti el, egyeztetve a beosztott tagokkal, figyelembe véve a várható községi programokat, rendezvényeket, valamint a körzeti rendőrök szolgálati beosztását, illetve a szerződésekben vállalt egyéb kötelezettségeket. 1.3 A tagok havonta minimum 2 x 4 óra szolgálatot kell, hogy vállaljanak. A szolgálatra beosztott személy, akadályoztatása esetén önmaga köteles helyettesről gondoskodni. 1.4 Az Egyesület szolgáltatásait állampolgárok a szórólapokon, helyi újságokban megjelentetett telefonszámokon vehetik igénybe. 1.5 Állami szervekkel (rendőrség, tűzoltóság, stb...) a kapcsolattartás URH rádiókon és mobil telefonok útján jön létre. 1.6 Az Egyesület tagjai más szervezetek, testületek rendezvényein, akcióin kizárólag a vezetőség tudomásával és engedélyével teljesíthetnek szolgálatot. 1.7 A szolgálatot minden esetben tiszta, rendezett külsővel, az Egyesület részére biztosított egyenruhában (trikó, kabát), alkoholmentes állapotban kell teljesíteni. 1.8 A szolgálat megkezdését, befejezését és a szolgálat során tapasztalt rendkívüli eseményeket rádión kell jelenteni valamely intézkedésre jogosult szervezetnek, személynek. (Rendőrség, M-POL, Közterület-felügyelő...). A rádióhasználat során be kell tartani a forgalmazás szabályait. (hívószámok használata, értelmesen, röviden megfogalmazott jelentések, kulturált beszéd...) 1.9 A szolgálatot minden esetben dokumentálni kell. Ki kell tölteni a Szolgálati Jelentést és a szolgálati, illetve magán gépjármű Útvonal Naplóját. Csoportos szolgálat esetén egy személy készíti el a Szolgálati Jelentést. A Szolgálati Jelentésben rögzíteni kell a szolgálat jellegét, a résztvevő személy (ek) nevét, a jármű (vek) típusát, a megtett kilométert, a szolgálat során tapasztaltak rövid leírását. Több jármű (gépkocsi, motorkerékpár...) együttes szolgálata esetén (pl. akció) minden járműre külön Útvonal Naplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell a megfelelő adatokat A Szolgálati Jelentéseket és Útvonal Naplókat a tárgyhót követő hónap első hetében le kell adni a vezetőségnek a naprakész számítógépes adatrögzítés biztosítása, valamint a magán-gépjármű üzemanyag felhasználás elszámolása érdekében Az Egyesület megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárműveit kizárólag az erre jogosító okmányokkal (PÁV) rendelkező személyek vezethetik Az Egyesület technikai felszereléseinek (gépjármű, rádió...stb.) más szervezetek, testületek részére történő átadása, kölcsönzése - előzetes egyeztetés után- kizárólag a vezetőség tudomásával történhet meg. Az Egyesület tagjai a részükre kiadott felszerelési tárgyak állagmegóvásáért anyagi felelőséggel tartoznak. Az esetleges rongálódást, meghibásodást, elveszést azonnal jelenteni kell a vezetőség felé. 13

14 1.13 A Szolgálati Szabályzatban foglaltak az Egyesület valamennyi tagjára nézve kötelező érvényűek. A szabályzatot be nem tartó tagok a vezetőség előtt kötelesek számot adni a mulasztás tényéről. 2. számú melléklet :Az Egyesület Önkéntes Tűzoltóságának Műszaki leírása 1.1 Az Egyesület április 2.-i közgyűlésén elhatározta az önkéntes tűzoltó egyesületi feladatok ellátását. A fentiekre tekintettel a társadalmi szervezet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény és a 119/1996. (VII.24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabályok alapján az alábbiakat fogadja el. 1.2 Az Egyesület Önkéntes Tűzoltóinak (továbbiakban egység) feladatai: - az egység tűzmegelőzési tevékenysége során a működési területen segíti az önkormányzat jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési feladatait, segíti a települések területén a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt tűzvédelmi követelmények érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra, - részt vesz a lakósság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában. 1.3 Az egység a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységek érdekében gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról, - előkészíti a működési területhez tartozó településekre vonatkozó tűzoltási tervet, - külön jogszabályokban foglaltak szerint tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el, - jelzi a működési területén keletkezett tűzesetet, műszaki mentést a hivatalos állami tűzoltóságnak, és eleget tesz a jogszabályban meghatározott egyéb jelentési kötelezettségeknek. 1.4 Az egység a tűzvizsgálat érdekében: - haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot az általa eloltott, illetőleg a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetről, - a tűzvizsgálatot végző hivatásos önkormányzati tűzoltóság kiérkezéséig gondoskodik a tűzeset helyszínének őrzéséről. 1.5 Az egység gondoskodik szakfelszereléseiknek és egyéni védőeszközeiknek a karbantartásáról. 2. Az egység működése 2.1 Az egységnek legalább napi négy készenléti szolgálatot ellátó tűzoltóval kell rendelkeznie, továbbá olyan létszámú önkéntes tűzoltó folyamatos riaszthatóságáról kell gondoskodnia, hogy az előírt tűzoltó eszközöket és szakfelszereléseket működtetni tudják. 2.2 A egység tagjai közül csak a törvényben meghatározott 40 órás önkéntes tűzoltók számára előírt tanfolyamot elvégző tagok vonulhatnak káreseményhez. Az egység Tűzoltó parancsnoka csak a törvényben előírt 6 hetes nappali vagy 10 hónapos levelező tanfolyamot elvégző személy lehet. 14

15 Az egységnek a működési területén történt tűzesethez, műszaki mentéshez a hozzá beérkezett jelzést követően legalább egy gépkocsival, 6 db. tűzoltó készülékkel és 4 fős létszámmal, óra között nyolc percen belül, és óra között pedig tíz percen belül meg kell kezdenie a kivonulást. Az egység telefonkészülékekkel és rádiókkal rendelkezik, amelyek folyamatos kapcsolatot biztosítanak a hivatásos tűzoltósággal, illetőleg a tűzoltóság kivonult egységeivel. 3. Az egység szervezete az egység rajokból áll. A raj létszáma 6 fő, kivételes esetben a szolgálatot négy fő is elláthatja. Az egység tagja beosztása szerint lehet: - Tűzoltóparancsnok, - Tűzoltóparancsnok-helyettes, - Rajparancsnok, - Szertáros, - Híradó ügyeletes, - Szerkezelő, - Gépjárművezető, - Sugárvezető - Beosztott tűzoltó. Az egyes beosztások - a parancsnoki és parancsnokhelyettesi beosztás kivételével - összevontan is betölthetők. 4. A megkülönböztető jelzés használata Kizárólag a PÁV 1-es jogosítvánnyal rendelkező személy kezelheti a megkülönböztető jelzést működtető gombokat. 5. A technikai eszközök használata A gépjármű vezető jelenléte mellett lehet csak eszközöket az gépjárműről levenni. Csak tiszta eszközt szabad a gépjárműbe visszarakni. A raj a gépjárművezetővel közösen ellenőrzi a felszerelési tárgyak meglétét. A meghibásodott, elveszett eszközöket a tagoknak kötelessége a parancsnoknak, ill. a szertárosnak minél előbb jelezni 15

16 3. számú melléklet : A vezetőség tagjai - Elnök Vigh Béla - Tűzoltó parancsnok Kelemen Zsolt - Elnök helyettes Vértes Árpád - Tűzoltóparancsnok helyettes ifj. Vigh Béla - Polgárőr Szolgálat Vezető Drávai István - Titkár Szabatin Tamás - Titkár helyettes Herbent Dávid - Gazdasági vezető Solt Ibolya - Szertáros Gubán Gábor Az Ellenőrző bizottság tagjai - Elnök Kővári András tagok Toldi Tamás Nagyszegi Dezső 16

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (1)

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. ALAPSZABÁLYA

SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. ALAPSZABÁLYA 1 SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. Ikt. sz.: 9/2011. Alapszabály sorszáma: 1 ALAPSZABÁLYA Készítette: Nagy Károly Simontornya, 2011. január 18. 2 I. Simontornya

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Mezőszentgyörgyi Polgárőr Szövetség Alapszabálya

Mezőszentgyörgyi Polgárőr Szövetség Alapszabálya 1 Mezőszentgyörgyi Polgárőr Szövetség Alapszabálya 2 Mezőszentgyörgyi Polgárőr Szövetség Mezőszentgyörgyön törvényesen működő lakossági önszerveződésű, bűnmegelőzési céllal létrehozott szövetség, mely

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Fehérgyarmat Polgárőr Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A A Fehérgyarmat Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlésén az alapító tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rész 1. Az Egyesület főbb adatai: 1.1 neve: Újszászi 4H Egyesület 1.2 székhelye: 5052. Újszász, Bajcsy-Zs. u. 16. 1.3 ellenőrzés: Az Egyesület felett a törvényességi

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya A Magyar Coach Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület. 2. A szervezet nevének rövidítése: ---- 3. Az alapítás éve: 2010. 4. A szervezet működési területe:

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 747/A-74/F -aiban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997.évi CLVI.törvény

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE 1. Az egyesület neve: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2. Székhelye: Budapest 3. Címe: 1014 Hess András

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben