Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete"

Átírás

1 Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete Alapszabály

2 Bevezetés Az egyesületet a Pest Megyei Bíróság (mint társadalmi szervezetet /1995 sz. ügyben) a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban Khtv.) alapján június 8.-i hatállyal kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény alapján az egyesület önkormányzati tűzoltói feladatokat lát el. Az egyesület a Khtv. 26. c/15. pontja szerint közhasznú tevékenységként a közrend és közlekedésbiztonság védelmét, önkéntes tűzoltást, mentést, katasztrófa elhárítást végez. Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület közhasznú tevékenysége körében részt vesz a közrend és közlekedésbiztonság védelmében, az önkéntes tűzoltásban, mentésben, katasztrófaelhárításban és a természeti környezet védelmében, amelynek során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről valamely állami szervnek vagy az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni. 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Egyesület neve: Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület. (a továbbiakban; Egyesület) 1.2 Székhelye: 2083 Solymár József Attila u Működési területe: Solymár közigazgatási területe. 1.4 Bélyegzője: Körbélyegző, Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület felirattal, a közepén Solymár címerével. 1.5 Jelképe és zászlója: Fehér-kék alapon "Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület Alapítás éve 1995" felirat alatt, két kéz által körülfogott, lángok között ülő sólyom, alatta "Solymár biztonságáért tűzön vízen át!" felirat Az Egyesület jogi személy. 2

3 2. Az Egyesület célja 2.1 A község területén található vagyontárgyak megőrzése, bűnmegelőzés, család, gyermek és ifjúság védelme, balesetek megelőzése, a község lakossága élet- és vagyonbiztonságának, közbiztonságának javítása, önkéntes tűzoltói feladatok ellátása, kármentés, katasztrófa-elhárítás, valamint a közterületek rendje és a környezet védelme szervezett keretek között. 2.2 Szerződéssel biztosított kapcsolattartás a Budaörsi Rendőrkapitányság, a Solymári Önkormányzat, Pest Megyei Tűzoltó Szövetség és a szomszédos községek polgárőrségével, valamint ezen szervek felkérésére segítségnyújtás. 2.3 Az egyesület cél szerinti tevékenységének ellátását bárki igényelheti szóban, írásban, illetve telefonon is. (az aktuális elérhetőségről a vezetőség folyamatos tájékoztatást ad ) 3. Az Egyesület tevékenységi köre a község közrendje és közbiztonsága érdekében felmerülő feladatok végrehajtásában való részvétel, a közlekedésbiztonság védelme, - a község területén önkéntes tűzoltói feladatok ellátása, műszaki mentés, katasztrófa-elhárítás, - a község közigazgatási határán belüli rendszeres figyelő- és járőrszolgálat teljesítése, folyamatos jelenléttel megelőzni, megakadályozni, felfedni az esetleges bűncselekményeket, - a szolgálat tapasztalatainak eseménynaplóban való rögzítése, bűncselekmény vagy annak gyanúja esetén a rendőrség azonnali riasztása, - önkormányzati ill. rendőrségi, tűzoltói együttműködési szerződés keretében segíteni azok munkáját, - a lakosság tájékoztatása a bűncselekmények ill. az áldozattá válás megelőzése érdekében, bűnmegelőzési és tűzmegelőzési felvilágosító propaganda munka kifejtése, - a gyermek- és ifjúságvédelem, - közreműködés az OPSZ és a PMPSZ akcióiban, a természeti környezet védelme. 3.2 Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 3.3 Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a fenti tevékenységekre fordítja. 3.4 Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 3

4 3.5 Az egyesület létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza. 3.6 Az egyesület polgárőreinek kötelmeit a Szolgálati Szabályzat (1 sz. melléklet), tűzoltó szervezetének felépítését a Műszaki leírás (2. sz. melléklet) tartalmazza. 4. Az Egyesület tagjai 4.1 Az egyesület tagja lehet minden 18. év feletti, büntetlen előéletű állampolgár aki teljesíti tagdíj fizetési kötelezettségét, az egyesület céljait és alapszabályát elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az egyesület tagja bármely más társadalmi szervezetnek is tagja lehet. 4.2 Az egyesületnek nyilvántartott tagsága van. Az alapító tagok az egyesületet az alakuló taggyűlésen létrehozó tagok. A későbbi tagfelvételről a vezetőség dönt. Felvételekor a tag aláírásával igazolja, hogy az Alapszabályt és a Szolgálati szabályzatot elfogadja és vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket. 4.3 A tagok jogosultak kezdeményezéseket, javaslatokat tenni, illetve az üléseken, rendezvényeken részt venni. 4.4 A tagsági viszony megszűnik, ha a tag ezt kéri, illetve a vezetőség a tagot kizárja. A tag jogosult indoklás nélkül az egyesületből kilépni, ezt írásban köteles bejelenteni. A vezetőség által kizárt tag 15 napon belül a taggyűléshez fordulhat panasszal. A taggyűlés egyszerű szavazás útján a vezetőség döntését helyben hagyhatja, illetve megváltoztathatja. 4.5 Az egyesület tagjai tevékenységük során nem minősülnek hivatalos személynek, de szolgálattétel során kiemelt jogi védelem illeti meg őket. 4.6 Szolgálatot csak az egyesület tagjai láthatnak el. 4.7 A tagok tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik. A tagok fényképes, sorszámmal ellátott igazolvánnyal rendelkeznek. 4.8 Pártoló tag lehet minden olyan állampolgár, gazdasági társaság, jogi személy, illetve intézmény, aki segíteni kívánja az egyesületet anyagi támogatással és egyéb formában. 4

5 5. A Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület szervei 5.1 Közgyűlés 5.2 Vezetőség 5.3 Ellenőrző Bizottság 5.4 A Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve. - A közgyűlést a mérleg és a tárgyévi költségvetési terv elkészülte után, de legkésőbb március 1-ig, évente egy alkalommal össze kell hívni. - A közgyűlést az Elnök hívja össze, de a tagság egynegyedes többségű indítványára - az ok megjelölésével - soron kívül is össze lehet hívni. - A közgyűlés meghívója tartalmazza az időpontot, helyszínt és a napirendet. - A szabályszerűen összehívott és határozatképes közgyűlés a tagság összességét képviseli. A közgyűlés határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezőek. - A közgyűlésen minden tag jogosult részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt illetve indítványt tenni és egyenlő joggal szavazni. A közgyűlés nyilvános, melyre meg kell hívni az egyesület pártoló tagjait is, akik vélemény nyilvánítási joggal rendelkeznek. - A közgyűlés határozatképes, ha a tagság több mint 50 %-a személyesen megjelent. Határozatképtelenség esetén, az eredeti napirend tekintetében új közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes. - A napirendet az Elnök vagy megválasztott Levezető elnök terjeszti a közgyűlés elé, amely arról szótöbbséggel dönt. - A közgyűlés határozatait nyilvános szavazással hozza, és azt a javaslatot kell elfogadni, amelyet az egyszerű többség szavaz meg. Szavazat egyenlőség esetén a Levezető elnök szavazata dönt, ezért a Levezető elnök csak résztvevő lehet. - Az egyesület megszüntetéséhez egyhangú döntés szükséges. - Titkos szavazáshoz a jelenlevő tagok több mint 50 %-ának indítványa szükséges. - Titkos szavazás esetén három tagú Jelölőbizottságot kell felállítani, amely listára veszi a javaslatokat, elkészíti a szavazólapokat, levezeti és értékeli a szavazást, ismerteti a szavazás eredményét. A közgyűlésen jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza... - a közgyűlés időpontját, helyszínét, - az egyesület taglétszámát, illetve a megjelentek létszámát, - a napirendi pontokat, - határozatok tartalmát, időpontját, hatályát, - a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelős személy(ek) nevét, - a határozatot támogatók, ellenzők és a szavazástól tartózkodók számát. 5

6 A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, jelenléti ívet és titkos szavazás esetén a jelölőlistát illetve a titkos szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet az ezzel megbízott személyek hitelesítik. A közgyűlés határozatait a jelenlevőkkel szóban, a távollevőkkel írásban közli, illetve kivonatos anyaga megjelenik a helyi sajtóban. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály elfogadása, módosítása, - a vezetőség megválasztása, - az éves beszámoló és mérleg jóváhagyása, - az éves költségvetési terv elfogadása, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, - az egyesület más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének kimondása, - az egyesület feloszlatásának kimondása, - minden olyan kérdés, amelyet az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. Az éves beszámoló jóváhagyásáról a tagok az ellenőrző bizottság írásbeli jelentésének birtokában, egyszerű szótöbbséggel határoznak. 5.5 A vezetőség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. - A közgyűlés a 9 fős vezetőséget két évre választja meg. (3. sz. melléklet) Az egyesület vezetőségének feladatai: - a folyamatos működéshez szükséges anyagi, jogi és adminisztratív feltételek biztosítása, - a polgárőrök és tűzoltók szolgálati beosztásának szervezése, - a költségvetés és beszámoló elkészítése, - a közgyűlés határozatainak végrehajtása, - a tagok munkájának ellenőrzése, - a vezetőségi ülések, közgyűlések, taggyűlések jegyzőkönyveinek, az elfogadott határozatoknak az iktatása, illetve az azokba való betekintés biztosítása. A vezetőség minden hónap utolsó csütörtökén nyilvános ülést tart, melyen a tagok, pártoló tagok, és más meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal. A vezetőség közbiztonsági érdekből elrendelheti valamely napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását. - a vezetőségi ülés határozatképes, ha legalább négy vezetőségi tag jelen van, - a vezetőség, határozatait szótöbbséggel hozza, - minden vezetőségi tagnak egy szavazata van, - szavazategyenlőség esetén az elnök ( távollétében a helyettes ) szava dönt, - a vezetőség, tevékenységéről a közgyűlésnek beszámol, - a vezetőség üléseiről készített jegyzőkönyvet a vezetőség tagjai írják alá. A jegyzőkönyv tartalmára a közgyűlésről készítendő jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó szabályok irányadóak. A vezetőség határozatait a jelenlevőkkel szóban a távollevőkkel írásban közli. 6

7 A vezetőség a havi taggyűlésen... - minden hónap utolsó csütörtökén gyűlésezik (a taggyűlés előtt vagy után) - értékeli az előző hónap munkáját, - előkészíti a következő hónap programjait, - előkészített határozatait nyílt szavazásra bocsátja, - egyezteti a tagokkal a szolgálatvezénylést, - megtárgyalja az időközben történt egyéb eseményeket. 5.6 Az Elnök - képviseli a egyesületet külső személyek, bíróságok és más hatóságok előtt, - kialakítja, szervezi és irányítja az egyesület, a vezetőség és a megválasztott munkabizottság(ok) tevékenységét, - összehívja a közgyűlést, a vezetőség üléseit és azokon elnököl, - szervezi és képviseli a vezetőséget, - dönt azokban a kérdésekben, amelyeket a vezetőség a hatáskörébe utal, - ellenőrzi a közgyűlési és vezetőségi határozatok végrehajtását, a gazdasági vezető és a munkabizottság(ok) munkáját, - felügyeli az egyesület gazdálkodását, - a költségvetés keretén belül gyakorolja az utalványozási jogot, - gondoskodik a működéshez szükséges okmányok, engedélyek, felszerelési tárgyak beszerzéséről - javaslatot tesz tagfelvételre a vezetőség felé, - jogosult az egyesület nevében kötelezettségeket vállalni és jogokat szerezni. 5.7 Az elnök helyettes: - segítik az elnök munkáját, - az elnök akadályoztatása esetén - megbízás alapján - helyettesítik az elnököt. 5.8 A Polgárőr Szolgálat Vezető: - segíti az elnök és az elnök helyettes munkáját, - az előre tervezet szolgálatot megtervezi, ellenőrzi, - ellenőrzi a polgárőr gépjármű állapotát, tisztaságát, - szükséges javításról gondoskodik - ellenőrzi hogy a tagok egyforma ruházatba lássák el a szolgálatot - a Rendőrséggel (ha ez lehetséges) az elnökkel együtt vegye fel a kapcsolatot. 5.9 A titkár - segíti az elnök és elnök helyettes munkáját, - akadályoztatás esetén - megbízás alapján- helyettesíti az elnököt illetve az elnök helyettest, - elkészíti és naprakész állapotban tartja a tagok-, a szolgálat- és a felszerelések nyilvántartását, - előkészíti a közgyűléseket és vezetőségi üléseket, 7

8 - előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket, - gondoskodik a közgyűlések, vezetőségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, a jegyzőkönyvek letisztázásáról és azok iktatásáról. - gondoskodik a közgyűlési, illetve vezetőségi határozatok nyilvántartásba vételéről. ( Határozatok könyve ) - gondoskodik, hogy az arra jogosultak élhessenek irat-betekintési jogaikkal. - biztosítja a megfelelő információ áramlást a tagság felé A Gazdasági vezető - vezeti az egyesület gazdasági ügyeit, kezeli és nyilvántartja a be- és kifizetéseket, - felel a szabályos gazdálkodásért, - vezeti a naplófőkönyvet, - elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolót és az éves költségvetési tervet A Tűzoltóparancsnok Az egység parancsnoka a tűzoltás egyszemélyi felelős vezetője, aki jogosult... - a tűzoltás szervezetében meghatározott és egyéb indokolt beosztások betöltésére vonatkozó megbízásokat adni a tűzoltáshoz szükséges tűzoltói, ezenkívül honvédségi, rendőrségi stb. erők kirendelését igényelni, azokat szükség szerint kárelhárítási vagy egyéb feladatokkal a tevékenységbe bevonni, - a tűz oltásához igényelheti a gazdálkodó szervezetek és az állampolgárok ellenszolgáltatás nélküli közvetlen részvételét, adatok közlését, - ellenszolgáltatás nélkül vehet igénybe járműveket, felszereléseket, eszközöket... stb. - a kárterületet zárt területté nyilváníthatja. A tűzoltás, kárelhárítás területén minden olyan tevékenységet vagy mozgást korlátozhat, megtilthat, amely a tűzoltást akadályozza vagy az ott folyó tevékenységet hátrányosan befolyásolja. Elrendelheti... - az illetéktelen személyek eltávolítását, indokolt esetben a terület kiürítését, - hogy a tűzoltásban résztvevő tűzoltók vállalat, létesítmény, magánszemély tulajdonában, illetőleg kezelésében álló területre, létesítménybe behatoljanak, - hogy életmentés, tűzoltás, illetve egyéb veszélyes esetek elhárítása érdekében bontást hajtsanak végre, - ezen munkálatok elvégzéséhez a szervektől, állampolgároktól megfelelő szakember, munkaerő, illetve eszköz rendelkezésre bocsátását igényelheti, - ezen túlmenően az eredményes tűzoltás érdekében kötelessége, hogy intézkedjen a rendelkezésre álló erők célirányos munkába állításáról, az eszközök szakszerű alkalmazásáról és a rajok, egységek együttműködéséről. A rendelkezésre álló adatok, jelentések alapján megszervezi és irányítja a felderítést, melynek eredménye képen felméri az adott és várható helyzetet. 8

9 Kötelessége... - a felderítés, életmentés, a tűzoltás szakaszainak és folyamatának végrehajtása, - a főbb egyedi feladatok irányítása, az utómunkálatok elvégzése, - ha szükséges a kárterület lezárása, és akkor annak zárt területté nyilvánítása, - gondoskodni az egység szolgálatának szervezéséről, elkészíteni havi bontásban a szolgálati beosztásokat, - gondoskodni a szolgálati napló, az eseménynapló, valamint az előírt egyéb nyomtatványok folyamatos vezetéséről, - soron kívül jelenteni a megyei tűzoltó-parancsnokság ügyeletére a gépjárművek vonuló képtelenségét, a késedelmesen végrehajtható vonulást, valamint a vonuló képességet korlátozó egyéb körülményeket, - képviselni a tűzoltó egységet külső személyek, bíróságok és más hatóságok előtt, - gondoskodni az egység tagjainak a tűzoltás, illetve a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges tanfolyamok, vizsgák meglétéről, - elvégezni az eseményekkel kapcsolatos adminisztrációs munkákat, Az egység nevében az egyesület elnökével egyeztetve kötelezettségeket vállalhat, és jogokat szerezhet A Tűzoltó parancsnok helyettes Indokolt esetben az egység parancsnok feladatainak egy részét - igazolhatóan meghatározva - az adott helyzetnek megfelelően a parancsnok helyettesre átruházhatja A fentieken túlmenően a parancsnok helyettesnek gondoskodnia kell... - a megerőltető feladatokat ellátó rajok pihentetéséről a helyszínen, - a tűzoltásban közvetlenül résztvevő rajok szükség szerinti váltásáról, - indokolt esetben pihenő, melegedő helyek kijelöléséről, - a körülményeknek megfelelő védőitalról, védőételről, védőruházatról, - a helyzetnek megfelelő balesetvédelmi intézkedésekről, - a tűzoltás ideje alatt az elöljáró folyamatos tájékoztatásáról, a visszajelzésről, adott esetben a tűz és káreseti adatlapnak megfelelő helyzetjelentésről A Szertáros A tényleges tűzoltási feladatain túlmenően a szertáros köteles gondoskodni... - az egység felszereléseit, eszközeit tartalmazó naprakész nyilvántartásról, amely tartalmazza azok feltalálási helyét, (személynél, szertárban) és műszaki állapotát - az eszközök, felszerelési tárgyak megfelelő műszaki állapotáról, - a nem megfelelő műszaki állapotú eszközök, felszerelések javításáról, - a nem javítható eszközök, felszerelések selejtezési javaslatáról, - a vonulást megelőzően a megfelelő felszerelésekről, 9

10 - a vonulás befejezése után a visszaérkezett eszközöket, felszereléseket ellenőrizni, leltározni, az esetleges hiányt, hiányosságot, rongálódást a parancsnoknak jelenteni, 5.14 Az Ellenőrző bizottság - az egyesület tagjaiból egyszerű szótöbbség utján megválasztott testület, - felépítése; 1 fő vezetőt és két fő bizottsági tag, (3. sz. melléklet) - mandátuma azonos a vezetőségével, munkáját az elnök irányítja, - az Ellenőrző bizottság felügyeli az egyesület működését, vagyonával való gazdálkodását, az Szmsz-ben foglaltak betartását, valamint a tagok munkáját, - az Ellenőrző bizottság jogosult a vezetőség tevékenységének ellenőrzésére, az elnökség tagjaitól jelentést kérhet, az egyesület irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. - az ellenőrző bizottság tanácskozási joggal részt vehet a vezetőség ülésein. - az Ellenőrző bizottság szabálytalanság észlelése esetén azt a közgyűlés elé tárja. - az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez olyan - olyan jogszabálysértésről vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő eseményről, mulasztásról, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tényről, A vezető szervet az Ellenőrző bizottság indítványára az Elnöknek össze kell hívni, az indítvány megtételétől számított 30 napon belül. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőség összehívására az Ellenőrző bizottság is jogosult. Az Ellenőrző bizottság tevékenységét a vezetőség nem korlátozhatja. 6. Összeférhetetlenségi okok 6.1 A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk 685. B. pont) élettársa a határozat alapján: - a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, - nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabályának megfelelő cél szerinti juttatás. 10

11 6.2 Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja, aki... - a vezetőség tagja vagy elnöke, - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi - szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás, - az előbbiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 6.3 A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az Art. szerint köztartozását nem egyenlítette ki 6.4 A vezető tisztségviselő köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetett előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 7. Vegyes rendelkezések 7.1 Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett okmányokba a tagok és kívülállók szabadon betekinthetnek. Erre irányuló igényüket szóban vagy írásban az egyesület titkáránál kell bejelenteniük, időpont egyeztetés mellett. 7.2 Az egyesület beszámolói a helyben szokásos módon, a helyi újságban kerülnek közzétételre. 7.3 A egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. 7.4 A közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, 11

12 - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót. 7.5 Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, a közgyűlések közötti időszakban a vezetőség állásfoglalásai az irányadók. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései az irányadók. 7.6 A Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület tagjai tudomásul veszik, hogy a kiemelkedően közhasznú nyilvántartásba vételhez a Pest megyei Bíróság határozata szükséges. Kelt: Solymár év június hó 25. napján P.h.... Vigh Béla elnök 12

13 1. számú melléklet : A Solymári Polgárőrség Szolgálati Szabályzata 1.1 Az egyesület polgárőreinek Szolgálati Szabályzata az egyesület tevékenységének belső szabályozását szolgálja. 1.2 A havi szolgálati beosztást az Egyesület vezetősége készíti el, egyeztetve a beosztott tagokkal, figyelembe véve a várható községi programokat, rendezvényeket, valamint a körzeti rendőrök szolgálati beosztását, illetve a szerződésekben vállalt egyéb kötelezettségeket. 1.3 A tagok havonta minimum 2 x 4 óra szolgálatot kell, hogy vállaljanak. A szolgálatra beosztott személy, akadályoztatása esetén önmaga köteles helyettesről gondoskodni. 1.4 Az Egyesület szolgáltatásait állampolgárok a szórólapokon, helyi újságokban megjelentetett telefonszámokon vehetik igénybe. 1.5 Állami szervekkel (rendőrség, tűzoltóság, stb...) a kapcsolattartás URH rádiókon és mobil telefonok útján jön létre. 1.6 Az Egyesület tagjai más szervezetek, testületek rendezvényein, akcióin kizárólag a vezetőség tudomásával és engedélyével teljesíthetnek szolgálatot. 1.7 A szolgálatot minden esetben tiszta, rendezett külsővel, az Egyesület részére biztosított egyenruhában (trikó, kabát), alkoholmentes állapotban kell teljesíteni. 1.8 A szolgálat megkezdését, befejezését és a szolgálat során tapasztalt rendkívüli eseményeket rádión kell jelenteni valamely intézkedésre jogosult szervezetnek, személynek. (Rendőrség, M-POL, Közterület-felügyelő...). A rádióhasználat során be kell tartani a forgalmazás szabályait. (hívószámok használata, értelmesen, röviden megfogalmazott jelentések, kulturált beszéd...) 1.9 A szolgálatot minden esetben dokumentálni kell. Ki kell tölteni a Szolgálati Jelentést és a szolgálati, illetve magán gépjármű Útvonal Naplóját. Csoportos szolgálat esetén egy személy készíti el a Szolgálati Jelentést. A Szolgálati Jelentésben rögzíteni kell a szolgálat jellegét, a résztvevő személy (ek) nevét, a jármű (vek) típusát, a megtett kilométert, a szolgálat során tapasztaltak rövid leírását. Több jármű (gépkocsi, motorkerékpár...) együttes szolgálata esetén (pl. akció) minden járműre külön Útvonal Naplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell a megfelelő adatokat A Szolgálati Jelentéseket és Útvonal Naplókat a tárgyhót követő hónap első hetében le kell adni a vezetőségnek a naprakész számítógépes adatrögzítés biztosítása, valamint a magán-gépjármű üzemanyag felhasználás elszámolása érdekében Az Egyesület megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárműveit kizárólag az erre jogosító okmányokkal (PÁV) rendelkező személyek vezethetik Az Egyesület technikai felszereléseinek (gépjármű, rádió...stb.) más szervezetek, testületek részére történő átadása, kölcsönzése - előzetes egyeztetés után- kizárólag a vezetőség tudomásával történhet meg. Az Egyesület tagjai a részükre kiadott felszerelési tárgyak állagmegóvásáért anyagi felelőséggel tartoznak. Az esetleges rongálódást, meghibásodást, elveszést azonnal jelenteni kell a vezetőség felé. 13

14 1.13 A Szolgálati Szabályzatban foglaltak az Egyesület valamennyi tagjára nézve kötelező érvényűek. A szabályzatot be nem tartó tagok a vezetőség előtt kötelesek számot adni a mulasztás tényéről. 2. számú melléklet :Az Egyesület Önkéntes Tűzoltóságának Műszaki leírása 1.1 Az Egyesület április 2.-i közgyűlésén elhatározta az önkéntes tűzoltó egyesületi feladatok ellátását. A fentiekre tekintettel a társadalmi szervezet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény és a 119/1996. (VII.24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabályok alapján az alábbiakat fogadja el. 1.2 Az Egyesület Önkéntes Tűzoltóinak (továbbiakban egység) feladatai: - az egység tűzmegelőzési tevékenysége során a működési területen segíti az önkormányzat jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési feladatait, segíti a települések területén a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt tűzvédelmi követelmények érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra, - részt vesz a lakósság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában. 1.3 Az egység a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységek érdekében gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról, - előkészíti a működési területhez tartozó településekre vonatkozó tűzoltási tervet, - külön jogszabályokban foglaltak szerint tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el, - jelzi a működési területén keletkezett tűzesetet, műszaki mentést a hivatalos állami tűzoltóságnak, és eleget tesz a jogszabályban meghatározott egyéb jelentési kötelezettségeknek. 1.4 Az egység a tűzvizsgálat érdekében: - haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot az általa eloltott, illetőleg a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetről, - a tűzvizsgálatot végző hivatásos önkormányzati tűzoltóság kiérkezéséig gondoskodik a tűzeset helyszínének őrzéséről. 1.5 Az egység gondoskodik szakfelszereléseiknek és egyéni védőeszközeiknek a karbantartásáról. 2. Az egység működése 2.1 Az egységnek legalább napi négy készenléti szolgálatot ellátó tűzoltóval kell rendelkeznie, továbbá olyan létszámú önkéntes tűzoltó folyamatos riaszthatóságáról kell gondoskodnia, hogy az előírt tűzoltó eszközöket és szakfelszereléseket működtetni tudják. 2.2 A egység tagjai közül csak a törvényben meghatározott 40 órás önkéntes tűzoltók számára előírt tanfolyamot elvégző tagok vonulhatnak káreseményhez. Az egység Tűzoltó parancsnoka csak a törvényben előírt 6 hetes nappali vagy 10 hónapos levelező tanfolyamot elvégző személy lehet. 14

15 Az egységnek a működési területén történt tűzesethez, műszaki mentéshez a hozzá beérkezett jelzést követően legalább egy gépkocsival, 6 db. tűzoltó készülékkel és 4 fős létszámmal, óra között nyolc percen belül, és óra között pedig tíz percen belül meg kell kezdenie a kivonulást. Az egység telefonkészülékekkel és rádiókkal rendelkezik, amelyek folyamatos kapcsolatot biztosítanak a hivatásos tűzoltósággal, illetőleg a tűzoltóság kivonult egységeivel. 3. Az egység szervezete az egység rajokból áll. A raj létszáma 6 fő, kivételes esetben a szolgálatot négy fő is elláthatja. Az egység tagja beosztása szerint lehet: - Tűzoltóparancsnok, - Tűzoltóparancsnok-helyettes, - Rajparancsnok, - Szertáros, - Híradó ügyeletes, - Szerkezelő, - Gépjárművezető, - Sugárvezető - Beosztott tűzoltó. Az egyes beosztások - a parancsnoki és parancsnokhelyettesi beosztás kivételével - összevontan is betölthetők. 4. A megkülönböztető jelzés használata Kizárólag a PÁV 1-es jogosítvánnyal rendelkező személy kezelheti a megkülönböztető jelzést működtető gombokat. 5. A technikai eszközök használata A gépjármű vezető jelenléte mellett lehet csak eszközöket az gépjárműről levenni. Csak tiszta eszközt szabad a gépjárműbe visszarakni. A raj a gépjárművezetővel közösen ellenőrzi a felszerelési tárgyak meglétét. A meghibásodott, elveszett eszközöket a tagoknak kötelessége a parancsnoknak, ill. a szertárosnak minél előbb jelezni 15

16 3. számú melléklet : A vezetőség tagjai - Elnök Vigh Béla - Tűzoltó parancsnok Kelemen Zsolt - Elnök helyettes Vértes Árpád - Tűzoltóparancsnok helyettes ifj. Vigh Béla - Polgárőr Szolgálat Vezető Drávai István - Titkár Szabatin Tamás - Titkár helyettes Herbent Dávid - Gazdasági vezető Solt Ibolya - Szertáros Gubán Gábor Az Ellenőrző bizottság tagjai - Elnök Kővári András tagok Toldi Tamás Nagyszegi Dezső 16

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (1)

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. ALAPSZABÁLYA

SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. ALAPSZABÁLYA 1 SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. Ikt. sz.: 9/2011. Alapszabály sorszáma: 1 ALAPSZABÁLYA Készítette: Nagy Károly Simontornya, 2011. január 18. 2 I. Simontornya

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

A SZEMÜNK FÉNYE SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A SZEMÜNK FÉNYE SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A SZEMÜNK FÉNYE SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 / 10 I. Általános rendelkezések 1. A szervezet teljes neve: Szemünk Fénye Szülői Egyesület - rövidített neve: Szemfény Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50. Könyv Kultúra Közhasznú Egyesület Alapszabálya A jelen Alapszabályhoz csatolt melléklet szerinti 13 fő alapító tag az 1989. évi II. törvényben, és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak alapján létrehozza

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2004. május 27. 2 Veszprémi Bridzs és Tájékozódási Sport Egyesület Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Veszprémi Bridzs

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A 2010. május 8-án megtartott 9/2010. sz. közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály egységes szerkezetbe foglalva. Zalahalápi Polgárőr Egyesület 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. A L A P S Z A B Á L Y

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Kontroll Polgárőr Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: KPKE) megfelelő

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület Az Egyesület székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai u.

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum:

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum: A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2009. július 10. napján, a 2010. március hó 19. napján és 2010.

Részletesebben