Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete"

Átírás

1 Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete Alapszabály

2 Bevezetés Az egyesületet a Pest Megyei Bíróság (mint társadalmi szervezetet /1995 sz. ügyben) a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban Khtv.) alapján június 8.-i hatállyal kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény alapján az egyesület önkormányzati tűzoltói feladatokat lát el. Az egyesület a Khtv. 26. c/15. pontja szerint közhasznú tevékenységként a közrend és közlekedésbiztonság védelmét, önkéntes tűzoltást, mentést, katasztrófa elhárítást végez. Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület közhasznú tevékenysége körében részt vesz a közrend és közlekedésbiztonság védelmében, az önkéntes tűzoltásban, mentésben, katasztrófaelhárításban és a természeti környezet védelmében, amelynek során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről valamely állami szervnek vagy az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni. 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Egyesület neve: Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület. (a továbbiakban; Egyesület) 1.2 Székhelye: 2083 Solymár József Attila u Működési területe: Solymár közigazgatási területe. 1.4 Bélyegzője: Körbélyegző, Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület felirattal, a közepén Solymár címerével. 1.5 Jelképe és zászlója: Fehér-kék alapon "Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület Alapítás éve 1995" felirat alatt, két kéz által körülfogott, lángok között ülő sólyom, alatta "Solymár biztonságáért tűzön vízen át!" felirat Az Egyesület jogi személy. 2

3 2. Az Egyesület célja 2.1 A község területén található vagyontárgyak megőrzése, bűnmegelőzés, család, gyermek és ifjúság védelme, balesetek megelőzése, a község lakossága élet- és vagyonbiztonságának, közbiztonságának javítása, önkéntes tűzoltói feladatok ellátása, kármentés, katasztrófa-elhárítás, valamint a közterületek rendje és a környezet védelme szervezett keretek között. 2.2 Szerződéssel biztosított kapcsolattartás a Budaörsi Rendőrkapitányság, a Solymári Önkormányzat, Pest Megyei Tűzoltó Szövetség és a szomszédos községek polgárőrségével, valamint ezen szervek felkérésére segítségnyújtás. 2.3 Az egyesület cél szerinti tevékenységének ellátását bárki igényelheti szóban, írásban, illetve telefonon is. (az aktuális elérhetőségről a vezetőség folyamatos tájékoztatást ad ) 3. Az Egyesület tevékenységi köre a község közrendje és közbiztonsága érdekében felmerülő feladatok végrehajtásában való részvétel, a közlekedésbiztonság védelme, - a község területén önkéntes tűzoltói feladatok ellátása, műszaki mentés, katasztrófa-elhárítás, - a község közigazgatási határán belüli rendszeres figyelő- és járőrszolgálat teljesítése, folyamatos jelenléttel megelőzni, megakadályozni, felfedni az esetleges bűncselekményeket, - a szolgálat tapasztalatainak eseménynaplóban való rögzítése, bűncselekmény vagy annak gyanúja esetén a rendőrség azonnali riasztása, - önkormányzati ill. rendőrségi, tűzoltói együttműködési szerződés keretében segíteni azok munkáját, - a lakosság tájékoztatása a bűncselekmények ill. az áldozattá válás megelőzése érdekében, bűnmegelőzési és tűzmegelőzési felvilágosító propaganda munka kifejtése, - a gyermek- és ifjúságvédelem, - közreműködés az OPSZ és a PMPSZ akcióiban, a természeti környezet védelme. 3.2 Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 3.3 Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a fenti tevékenységekre fordítja. 3.4 Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 3

4 3.5 Az egyesület létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza. 3.6 Az egyesület polgárőreinek kötelmeit a Szolgálati Szabályzat (1 sz. melléklet), tűzoltó szervezetének felépítését a Műszaki leírás (2. sz. melléklet) tartalmazza. 4. Az Egyesület tagjai 4.1 Az egyesület tagja lehet minden 18. év feletti, büntetlen előéletű állampolgár aki teljesíti tagdíj fizetési kötelezettségét, az egyesület céljait és alapszabályát elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az egyesület tagja bármely más társadalmi szervezetnek is tagja lehet. 4.2 Az egyesületnek nyilvántartott tagsága van. Az alapító tagok az egyesületet az alakuló taggyűlésen létrehozó tagok. A későbbi tagfelvételről a vezetőség dönt. Felvételekor a tag aláírásával igazolja, hogy az Alapszabályt és a Szolgálati szabályzatot elfogadja és vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket. 4.3 A tagok jogosultak kezdeményezéseket, javaslatokat tenni, illetve az üléseken, rendezvényeken részt venni. 4.4 A tagsági viszony megszűnik, ha a tag ezt kéri, illetve a vezetőség a tagot kizárja. A tag jogosult indoklás nélkül az egyesületből kilépni, ezt írásban köteles bejelenteni. A vezetőség által kizárt tag 15 napon belül a taggyűléshez fordulhat panasszal. A taggyűlés egyszerű szavazás útján a vezetőség döntését helyben hagyhatja, illetve megváltoztathatja. 4.5 Az egyesület tagjai tevékenységük során nem minősülnek hivatalos személynek, de szolgálattétel során kiemelt jogi védelem illeti meg őket. 4.6 Szolgálatot csak az egyesület tagjai láthatnak el. 4.7 A tagok tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik. A tagok fényképes, sorszámmal ellátott igazolvánnyal rendelkeznek. 4.8 Pártoló tag lehet minden olyan állampolgár, gazdasági társaság, jogi személy, illetve intézmény, aki segíteni kívánja az egyesületet anyagi támogatással és egyéb formában. 4

5 5. A Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület szervei 5.1 Közgyűlés 5.2 Vezetőség 5.3 Ellenőrző Bizottság 5.4 A Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve. - A közgyűlést a mérleg és a tárgyévi költségvetési terv elkészülte után, de legkésőbb március 1-ig, évente egy alkalommal össze kell hívni. - A közgyűlést az Elnök hívja össze, de a tagság egynegyedes többségű indítványára - az ok megjelölésével - soron kívül is össze lehet hívni. - A közgyűlés meghívója tartalmazza az időpontot, helyszínt és a napirendet. - A szabályszerűen összehívott és határozatképes közgyűlés a tagság összességét képviseli. A közgyűlés határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezőek. - A közgyűlésen minden tag jogosult részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt illetve indítványt tenni és egyenlő joggal szavazni. A közgyűlés nyilvános, melyre meg kell hívni az egyesület pártoló tagjait is, akik vélemény nyilvánítási joggal rendelkeznek. - A közgyűlés határozatképes, ha a tagság több mint 50 %-a személyesen megjelent. Határozatképtelenség esetén, az eredeti napirend tekintetében új közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes. - A napirendet az Elnök vagy megválasztott Levezető elnök terjeszti a közgyűlés elé, amely arról szótöbbséggel dönt. - A közgyűlés határozatait nyilvános szavazással hozza, és azt a javaslatot kell elfogadni, amelyet az egyszerű többség szavaz meg. Szavazat egyenlőség esetén a Levezető elnök szavazata dönt, ezért a Levezető elnök csak résztvevő lehet. - Az egyesület megszüntetéséhez egyhangú döntés szükséges. - Titkos szavazáshoz a jelenlevő tagok több mint 50 %-ának indítványa szükséges. - Titkos szavazás esetén három tagú Jelölőbizottságot kell felállítani, amely listára veszi a javaslatokat, elkészíti a szavazólapokat, levezeti és értékeli a szavazást, ismerteti a szavazás eredményét. A közgyűlésen jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza... - a közgyűlés időpontját, helyszínét, - az egyesület taglétszámát, illetve a megjelentek létszámát, - a napirendi pontokat, - határozatok tartalmát, időpontját, hatályát, - a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelős személy(ek) nevét, - a határozatot támogatók, ellenzők és a szavazástól tartózkodók számát. 5

6 A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, jelenléti ívet és titkos szavazás esetén a jelölőlistát illetve a titkos szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet az ezzel megbízott személyek hitelesítik. A közgyűlés határozatait a jelenlevőkkel szóban, a távollevőkkel írásban közli, illetve kivonatos anyaga megjelenik a helyi sajtóban. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály elfogadása, módosítása, - a vezetőség megválasztása, - az éves beszámoló és mérleg jóváhagyása, - az éves költségvetési terv elfogadása, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, - az egyesület más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének kimondása, - az egyesület feloszlatásának kimondása, - minden olyan kérdés, amelyet az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. Az éves beszámoló jóváhagyásáról a tagok az ellenőrző bizottság írásbeli jelentésének birtokában, egyszerű szótöbbséggel határoznak. 5.5 A vezetőség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. - A közgyűlés a 9 fős vezetőséget két évre választja meg. (3. sz. melléklet) Az egyesület vezetőségének feladatai: - a folyamatos működéshez szükséges anyagi, jogi és adminisztratív feltételek biztosítása, - a polgárőrök és tűzoltók szolgálati beosztásának szervezése, - a költségvetés és beszámoló elkészítése, - a közgyűlés határozatainak végrehajtása, - a tagok munkájának ellenőrzése, - a vezetőségi ülések, közgyűlések, taggyűlések jegyzőkönyveinek, az elfogadott határozatoknak az iktatása, illetve az azokba való betekintés biztosítása. A vezetőség minden hónap utolsó csütörtökén nyilvános ülést tart, melyen a tagok, pártoló tagok, és más meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal. A vezetőség közbiztonsági érdekből elrendelheti valamely napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását. - a vezetőségi ülés határozatképes, ha legalább négy vezetőségi tag jelen van, - a vezetőség, határozatait szótöbbséggel hozza, - minden vezetőségi tagnak egy szavazata van, - szavazategyenlőség esetén az elnök ( távollétében a helyettes ) szava dönt, - a vezetőség, tevékenységéről a közgyűlésnek beszámol, - a vezetőség üléseiről készített jegyzőkönyvet a vezetőség tagjai írják alá. A jegyzőkönyv tartalmára a közgyűlésről készítendő jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó szabályok irányadóak. A vezetőség határozatait a jelenlevőkkel szóban a távollevőkkel írásban közli. 6

7 A vezetőség a havi taggyűlésen... - minden hónap utolsó csütörtökén gyűlésezik (a taggyűlés előtt vagy után) - értékeli az előző hónap munkáját, - előkészíti a következő hónap programjait, - előkészített határozatait nyílt szavazásra bocsátja, - egyezteti a tagokkal a szolgálatvezénylést, - megtárgyalja az időközben történt egyéb eseményeket. 5.6 Az Elnök - képviseli a egyesületet külső személyek, bíróságok és más hatóságok előtt, - kialakítja, szervezi és irányítja az egyesület, a vezetőség és a megválasztott munkabizottság(ok) tevékenységét, - összehívja a közgyűlést, a vezetőség üléseit és azokon elnököl, - szervezi és képviseli a vezetőséget, - dönt azokban a kérdésekben, amelyeket a vezetőség a hatáskörébe utal, - ellenőrzi a közgyűlési és vezetőségi határozatok végrehajtását, a gazdasági vezető és a munkabizottság(ok) munkáját, - felügyeli az egyesület gazdálkodását, - a költségvetés keretén belül gyakorolja az utalványozási jogot, - gondoskodik a működéshez szükséges okmányok, engedélyek, felszerelési tárgyak beszerzéséről - javaslatot tesz tagfelvételre a vezetőség felé, - jogosult az egyesület nevében kötelezettségeket vállalni és jogokat szerezni. 5.7 Az elnök helyettes: - segítik az elnök munkáját, - az elnök akadályoztatása esetén - megbízás alapján - helyettesítik az elnököt. 5.8 A Polgárőr Szolgálat Vezető: - segíti az elnök és az elnök helyettes munkáját, - az előre tervezet szolgálatot megtervezi, ellenőrzi, - ellenőrzi a polgárőr gépjármű állapotát, tisztaságát, - szükséges javításról gondoskodik - ellenőrzi hogy a tagok egyforma ruházatba lássák el a szolgálatot - a Rendőrséggel (ha ez lehetséges) az elnökkel együtt vegye fel a kapcsolatot. 5.9 A titkár - segíti az elnök és elnök helyettes munkáját, - akadályoztatás esetén - megbízás alapján- helyettesíti az elnököt illetve az elnök helyettest, - elkészíti és naprakész állapotban tartja a tagok-, a szolgálat- és a felszerelések nyilvántartását, - előkészíti a közgyűléseket és vezetőségi üléseket, 7

8 - előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket, - gondoskodik a közgyűlések, vezetőségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, a jegyzőkönyvek letisztázásáról és azok iktatásáról. - gondoskodik a közgyűlési, illetve vezetőségi határozatok nyilvántartásba vételéről. ( Határozatok könyve ) - gondoskodik, hogy az arra jogosultak élhessenek irat-betekintési jogaikkal. - biztosítja a megfelelő információ áramlást a tagság felé A Gazdasági vezető - vezeti az egyesület gazdasági ügyeit, kezeli és nyilvántartja a be- és kifizetéseket, - felel a szabályos gazdálkodásért, - vezeti a naplófőkönyvet, - elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolót és az éves költségvetési tervet A Tűzoltóparancsnok Az egység parancsnoka a tűzoltás egyszemélyi felelős vezetője, aki jogosult... - a tűzoltás szervezetében meghatározott és egyéb indokolt beosztások betöltésére vonatkozó megbízásokat adni a tűzoltáshoz szükséges tűzoltói, ezenkívül honvédségi, rendőrségi stb. erők kirendelését igényelni, azokat szükség szerint kárelhárítási vagy egyéb feladatokkal a tevékenységbe bevonni, - a tűz oltásához igényelheti a gazdálkodó szervezetek és az állampolgárok ellenszolgáltatás nélküli közvetlen részvételét, adatok közlését, - ellenszolgáltatás nélkül vehet igénybe járműveket, felszereléseket, eszközöket... stb. - a kárterületet zárt területté nyilváníthatja. A tűzoltás, kárelhárítás területén minden olyan tevékenységet vagy mozgást korlátozhat, megtilthat, amely a tűzoltást akadályozza vagy az ott folyó tevékenységet hátrányosan befolyásolja. Elrendelheti... - az illetéktelen személyek eltávolítását, indokolt esetben a terület kiürítését, - hogy a tűzoltásban résztvevő tűzoltók vállalat, létesítmény, magánszemély tulajdonában, illetőleg kezelésében álló területre, létesítménybe behatoljanak, - hogy életmentés, tűzoltás, illetve egyéb veszélyes esetek elhárítása érdekében bontást hajtsanak végre, - ezen munkálatok elvégzéséhez a szervektől, állampolgároktól megfelelő szakember, munkaerő, illetve eszköz rendelkezésre bocsátását igényelheti, - ezen túlmenően az eredményes tűzoltás érdekében kötelessége, hogy intézkedjen a rendelkezésre álló erők célirányos munkába állításáról, az eszközök szakszerű alkalmazásáról és a rajok, egységek együttműködéséről. A rendelkezésre álló adatok, jelentések alapján megszervezi és irányítja a felderítést, melynek eredménye képen felméri az adott és várható helyzetet. 8

9 Kötelessége... - a felderítés, életmentés, a tűzoltás szakaszainak és folyamatának végrehajtása, - a főbb egyedi feladatok irányítása, az utómunkálatok elvégzése, - ha szükséges a kárterület lezárása, és akkor annak zárt területté nyilvánítása, - gondoskodni az egység szolgálatának szervezéséről, elkészíteni havi bontásban a szolgálati beosztásokat, - gondoskodni a szolgálati napló, az eseménynapló, valamint az előírt egyéb nyomtatványok folyamatos vezetéséről, - soron kívül jelenteni a megyei tűzoltó-parancsnokság ügyeletére a gépjárművek vonuló képtelenségét, a késedelmesen végrehajtható vonulást, valamint a vonuló képességet korlátozó egyéb körülményeket, - képviselni a tűzoltó egységet külső személyek, bíróságok és más hatóságok előtt, - gondoskodni az egység tagjainak a tűzoltás, illetve a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges tanfolyamok, vizsgák meglétéről, - elvégezni az eseményekkel kapcsolatos adminisztrációs munkákat, Az egység nevében az egyesület elnökével egyeztetve kötelezettségeket vállalhat, és jogokat szerezhet A Tűzoltó parancsnok helyettes Indokolt esetben az egység parancsnok feladatainak egy részét - igazolhatóan meghatározva - az adott helyzetnek megfelelően a parancsnok helyettesre átruházhatja A fentieken túlmenően a parancsnok helyettesnek gondoskodnia kell... - a megerőltető feladatokat ellátó rajok pihentetéséről a helyszínen, - a tűzoltásban közvetlenül résztvevő rajok szükség szerinti váltásáról, - indokolt esetben pihenő, melegedő helyek kijelöléséről, - a körülményeknek megfelelő védőitalról, védőételről, védőruházatról, - a helyzetnek megfelelő balesetvédelmi intézkedésekről, - a tűzoltás ideje alatt az elöljáró folyamatos tájékoztatásáról, a visszajelzésről, adott esetben a tűz és káreseti adatlapnak megfelelő helyzetjelentésről A Szertáros A tényleges tűzoltási feladatain túlmenően a szertáros köteles gondoskodni... - az egység felszereléseit, eszközeit tartalmazó naprakész nyilvántartásról, amely tartalmazza azok feltalálási helyét, (személynél, szertárban) és műszaki állapotát - az eszközök, felszerelési tárgyak megfelelő műszaki állapotáról, - a nem megfelelő műszaki állapotú eszközök, felszerelések javításáról, - a nem javítható eszközök, felszerelések selejtezési javaslatáról, - a vonulást megelőzően a megfelelő felszerelésekről, 9

10 - a vonulás befejezése után a visszaérkezett eszközöket, felszereléseket ellenőrizni, leltározni, az esetleges hiányt, hiányosságot, rongálódást a parancsnoknak jelenteni, 5.14 Az Ellenőrző bizottság - az egyesület tagjaiból egyszerű szótöbbség utján megválasztott testület, - felépítése; 1 fő vezetőt és két fő bizottsági tag, (3. sz. melléklet) - mandátuma azonos a vezetőségével, munkáját az elnök irányítja, - az Ellenőrző bizottság felügyeli az egyesület működését, vagyonával való gazdálkodását, az Szmsz-ben foglaltak betartását, valamint a tagok munkáját, - az Ellenőrző bizottság jogosult a vezetőség tevékenységének ellenőrzésére, az elnökség tagjaitól jelentést kérhet, az egyesület irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. - az ellenőrző bizottság tanácskozási joggal részt vehet a vezetőség ülésein. - az Ellenőrző bizottság szabálytalanság észlelése esetén azt a közgyűlés elé tárja. - az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez olyan - olyan jogszabálysértésről vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő eseményről, mulasztásról, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tényről, A vezető szervet az Ellenőrző bizottság indítványára az Elnöknek össze kell hívni, az indítvány megtételétől számított 30 napon belül. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőség összehívására az Ellenőrző bizottság is jogosult. Az Ellenőrző bizottság tevékenységét a vezetőség nem korlátozhatja. 6. Összeférhetetlenségi okok 6.1 A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk 685. B. pont) élettársa a határozat alapján: - a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, - nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabályának megfelelő cél szerinti juttatás. 10

11 6.2 Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja, aki... - a vezetőség tagja vagy elnöke, - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi - szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás, - az előbbiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 6.3 A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az Art. szerint köztartozását nem egyenlítette ki 6.4 A vezető tisztségviselő köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetett előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 7. Vegyes rendelkezések 7.1 Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett okmányokba a tagok és kívülállók szabadon betekinthetnek. Erre irányuló igényüket szóban vagy írásban az egyesület titkáránál kell bejelenteniük, időpont egyeztetés mellett. 7.2 Az egyesület beszámolói a helyben szokásos módon, a helyi újságban kerülnek közzétételre. 7.3 A egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. 7.4 A közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, 11

12 - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót. 7.5 Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, a közgyűlések közötti időszakban a vezetőség állásfoglalásai az irányadók. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései az irányadók. 7.6 A Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület tagjai tudomásul veszik, hogy a kiemelkedően közhasznú nyilvántartásba vételhez a Pest megyei Bíróság határozata szükséges. Kelt: Solymár év június hó 25. napján P.h.... Vigh Béla elnök 12

13 1. számú melléklet : A Solymári Polgárőrség Szolgálati Szabályzata 1.1 Az egyesület polgárőreinek Szolgálati Szabályzata az egyesület tevékenységének belső szabályozását szolgálja. 1.2 A havi szolgálati beosztást az Egyesület vezetősége készíti el, egyeztetve a beosztott tagokkal, figyelembe véve a várható községi programokat, rendezvényeket, valamint a körzeti rendőrök szolgálati beosztását, illetve a szerződésekben vállalt egyéb kötelezettségeket. 1.3 A tagok havonta minimum 2 x 4 óra szolgálatot kell, hogy vállaljanak. A szolgálatra beosztott személy, akadályoztatása esetén önmaga köteles helyettesről gondoskodni. 1.4 Az Egyesület szolgáltatásait állampolgárok a szórólapokon, helyi újságokban megjelentetett telefonszámokon vehetik igénybe. 1.5 Állami szervekkel (rendőrség, tűzoltóság, stb...) a kapcsolattartás URH rádiókon és mobil telefonok útján jön létre. 1.6 Az Egyesület tagjai más szervezetek, testületek rendezvényein, akcióin kizárólag a vezetőség tudomásával és engedélyével teljesíthetnek szolgálatot. 1.7 A szolgálatot minden esetben tiszta, rendezett külsővel, az Egyesület részére biztosított egyenruhában (trikó, kabát), alkoholmentes állapotban kell teljesíteni. 1.8 A szolgálat megkezdését, befejezését és a szolgálat során tapasztalt rendkívüli eseményeket rádión kell jelenteni valamely intézkedésre jogosult szervezetnek, személynek. (Rendőrség, M-POL, Közterület-felügyelő...). A rádióhasználat során be kell tartani a forgalmazás szabályait. (hívószámok használata, értelmesen, röviden megfogalmazott jelentések, kulturált beszéd...) 1.9 A szolgálatot minden esetben dokumentálni kell. Ki kell tölteni a Szolgálati Jelentést és a szolgálati, illetve magán gépjármű Útvonal Naplóját. Csoportos szolgálat esetén egy személy készíti el a Szolgálati Jelentést. A Szolgálati Jelentésben rögzíteni kell a szolgálat jellegét, a résztvevő személy (ek) nevét, a jármű (vek) típusát, a megtett kilométert, a szolgálat során tapasztaltak rövid leírását. Több jármű (gépkocsi, motorkerékpár...) együttes szolgálata esetén (pl. akció) minden járműre külön Útvonal Naplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell a megfelelő adatokat A Szolgálati Jelentéseket és Útvonal Naplókat a tárgyhót követő hónap első hetében le kell adni a vezetőségnek a naprakész számítógépes adatrögzítés biztosítása, valamint a magán-gépjármű üzemanyag felhasználás elszámolása érdekében Az Egyesület megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárműveit kizárólag az erre jogosító okmányokkal (PÁV) rendelkező személyek vezethetik Az Egyesület technikai felszereléseinek (gépjármű, rádió...stb.) más szervezetek, testületek részére történő átadása, kölcsönzése - előzetes egyeztetés után- kizárólag a vezetőség tudomásával történhet meg. Az Egyesület tagjai a részükre kiadott felszerelési tárgyak állagmegóvásáért anyagi felelőséggel tartoznak. Az esetleges rongálódást, meghibásodást, elveszést azonnal jelenteni kell a vezetőség felé. 13

14 1.13 A Szolgálati Szabályzatban foglaltak az Egyesület valamennyi tagjára nézve kötelező érvényűek. A szabályzatot be nem tartó tagok a vezetőség előtt kötelesek számot adni a mulasztás tényéről. 2. számú melléklet :Az Egyesület Önkéntes Tűzoltóságának Műszaki leírása 1.1 Az Egyesület április 2.-i közgyűlésén elhatározta az önkéntes tűzoltó egyesületi feladatok ellátását. A fentiekre tekintettel a társadalmi szervezet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény és a 119/1996. (VII.24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabályok alapján az alábbiakat fogadja el. 1.2 Az Egyesület Önkéntes Tűzoltóinak (továbbiakban egység) feladatai: - az egység tűzmegelőzési tevékenysége során a működési területen segíti az önkormányzat jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési feladatait, segíti a települések területén a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt tűzvédelmi követelmények érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra, - részt vesz a lakósság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában. 1.3 Az egység a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységek érdekében gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról, - előkészíti a működési területhez tartozó településekre vonatkozó tűzoltási tervet, - külön jogszabályokban foglaltak szerint tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el, - jelzi a működési területén keletkezett tűzesetet, műszaki mentést a hivatalos állami tűzoltóságnak, és eleget tesz a jogszabályban meghatározott egyéb jelentési kötelezettségeknek. 1.4 Az egység a tűzvizsgálat érdekében: - haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot az általa eloltott, illetőleg a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetről, - a tűzvizsgálatot végző hivatásos önkormányzati tűzoltóság kiérkezéséig gondoskodik a tűzeset helyszínének őrzéséről. 1.5 Az egység gondoskodik szakfelszereléseiknek és egyéni védőeszközeiknek a karbantartásáról. 2. Az egység működése 2.1 Az egységnek legalább napi négy készenléti szolgálatot ellátó tűzoltóval kell rendelkeznie, továbbá olyan létszámú önkéntes tűzoltó folyamatos riaszthatóságáról kell gondoskodnia, hogy az előírt tűzoltó eszközöket és szakfelszereléseket működtetni tudják. 2.2 A egység tagjai közül csak a törvényben meghatározott 40 órás önkéntes tűzoltók számára előírt tanfolyamot elvégző tagok vonulhatnak káreseményhez. Az egység Tűzoltó parancsnoka csak a törvényben előírt 6 hetes nappali vagy 10 hónapos levelező tanfolyamot elvégző személy lehet. 14

15 Az egységnek a működési területén történt tűzesethez, műszaki mentéshez a hozzá beérkezett jelzést követően legalább egy gépkocsival, 6 db. tűzoltó készülékkel és 4 fős létszámmal, óra között nyolc percen belül, és óra között pedig tíz percen belül meg kell kezdenie a kivonulást. Az egység telefonkészülékekkel és rádiókkal rendelkezik, amelyek folyamatos kapcsolatot biztosítanak a hivatásos tűzoltósággal, illetőleg a tűzoltóság kivonult egységeivel. 3. Az egység szervezete az egység rajokból áll. A raj létszáma 6 fő, kivételes esetben a szolgálatot négy fő is elláthatja. Az egység tagja beosztása szerint lehet: - Tűzoltóparancsnok, - Tűzoltóparancsnok-helyettes, - Rajparancsnok, - Szertáros, - Híradó ügyeletes, - Szerkezelő, - Gépjárművezető, - Sugárvezető - Beosztott tűzoltó. Az egyes beosztások - a parancsnoki és parancsnokhelyettesi beosztás kivételével - összevontan is betölthetők. 4. A megkülönböztető jelzés használata Kizárólag a PÁV 1-es jogosítvánnyal rendelkező személy kezelheti a megkülönböztető jelzést működtető gombokat. 5. A technikai eszközök használata A gépjármű vezető jelenléte mellett lehet csak eszközöket az gépjárműről levenni. Csak tiszta eszközt szabad a gépjárműbe visszarakni. A raj a gépjárművezetővel közösen ellenőrzi a felszerelési tárgyak meglétét. A meghibásodott, elveszett eszközöket a tagoknak kötelessége a parancsnoknak, ill. a szertárosnak minél előbb jelezni 15

16 3. számú melléklet : A vezetőség tagjai - Elnök Vigh Béla - Tűzoltó parancsnok Kelemen Zsolt - Elnök helyettes Vértes Árpád - Tűzoltóparancsnok helyettes ifj. Vigh Béla - Polgárőr Szolgálat Vezető Drávai István - Titkár Szabatin Tamás - Titkár helyettes Herbent Dávid - Gazdasági vezető Solt Ibolya - Szertáros Gubán Gábor Az Ellenőrző bizottság tagjai - Elnök Kővári András tagok Toldi Tamás Nagyszegi Dezső 16

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben