119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata"

Átírás

1 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: Az önkéntes tűzoltóság feladata 1. (1) Az önkéntes tűzoltóság tűzmegelőzési tevékenysége során működési területén a) segíti az önkormányzat jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési feladatait; b) segíti a települések területén a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt tűzvédelmi követelmények érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra; c) részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában. (2) Az önkéntes tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenysége érdekében: a) folyamatosan gondoskodik a készenléti szolgálat ellátásáról; b) gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról; c) 1 elkészíti a működési területéhez tartozó településre a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet, továbbá külön jogszabályban foglaltak szerint a működési területén lévő kiemelt létesítményre a Tűzoltási Tervet; azt egyezteti a működési terület szerinti hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, és jóváhagyásra megküldi a megyei tűzoltóparancsnoknak. d) külön jogszabályban foglaltak szerint tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el; e) a hivatásos állami tűzoltóság utasítására kivonul a működési területén kívül keletkezett tűz oltására, illetőleg műszaki mentésre; f) jelzi a működési területén keletkezett tűzesetet, műszaki mentést a hivatásos állami tűzoltóságnak, és eleget tesz jogszabályban meghatározott egyéb jelentési kötelezettségének; g) az országos parancsnok, illetőleg az önkormányzat képviselő-testülete elrendelésére rendkívüli készenléti szolgálatot tart. (3) Az önkéntes tűzoltóság a tűzvizsgálat érdekében a) haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot az általa eloltott, illetőleg a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetről; b) a tűzvizsgálatot végző hivatásos önkormányzati tűzoltóság kiérkezéséig gondoskodik a tűzeset helyszínének őrzéséről. (4) Az önkéntes tűzoltóság gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védőeszközeinek karbantartásáról. 1 Az 1. (2) bekezdésének c) pontja a 163/1999.(XI.19.)Korm. rendelet 1. -ával megállapított szöveg.

2 (5) Az önkéntes tűzoltóság jogszabályban meghatározottak szerint tűzvédelmi szolgáltatást végezhet. (6) A tűzoltó egyesület alapszabályában foglaltak, illetőleg a települési önkormányzattal kötött szerződés szerint gondoskodik az (1) bekezdésben, a (2) bekezdés b) d) és f) pontjaiban, valamint a (3) (4) bekezdésekben foglalt feladatok ellátásáról. Az önkéntes tűzoltóság működése 2. (1) Az önkéntes tűzoltóságnak legalább napi négy készenléti szolgálatot ellátó tűzoltóval kell rendelkeznie, továbbá olyan létszámú önkéntes tűzoltó folyamatos riaszthatóságáról kell gondoskodnia, hogy a (3) bekezdésben előírt tűzoltó eszközöket és szakfelszereléseket működtetni tudják. (2) Az önkéntes tűzoltóságnak a működési területén történt tűzesethez, műszaki mentéshez a hozzá beérkezett jelzést követően legalább egy gépjárműfecskendővel, négy fős létszámmal, óra között nyolc percen belül, és óra között pedig 10 percen belül meg kell kezdenie a kivonulást. (3) 2 Az önkéntes tűzoltóságnak legalább egy középkategóriájú gépjárműfecskendővel és legalább egy középkategóriájú tartalék gépjárműfecskendővel vagy vízszállító gépjárművel kell rendelkeznie. A gépjárműveket fűthető szertárban, állandó készenlétben kell tartani. A tűzoltó gépjárműveknek és az azokon elhelyezett felszereléseknek meg kell felelni a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hasonló tűzoltó gépjárműveire vonatkozó előírásoknak. A kötelezően málházandó anyagok és felszerelések felsorolását a rendelet függeléke tartalmazza. 3 (4) Az önkéntes tűzoltóságnak olyan hírközponttal kell rendelkeznie, amely folyamatos rádiókapcsolatot tud biztosítani a hivatásos tűzoltósággal, illetőleg a tűzoltóság kivonult egységeivel. Az önkéntes tűzoltóság és a hivatásos tűzoltóság között ezen túlmenően távbeszélő-kapcsolatot is biztosítani kell. (5) A tűzoltó egyesület az (1) (4) bekezdésekben meghatározottakról ha rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek függvényében az alapszabályában, illetőleg a települési önkormányzattal kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik. 3. (1) Az önkéntes tűzoltóság működési területét úgy kell megállapítani, hogy annak legtávolabbi pontjára a beérkezett jelzés vételétől számított 25 percen belül kiérkezzen. (2) 4 Az önkéntes tűzoltóság a működési területén lévő gazdálkodó szervekkel a létesítményi tűzoltósági feladatok ellátására a megyei tűzoltóparancsnok előzetes hozzájárulásával megállapodhat, de az nem akadályozhatja saját feladatainak ellátását. A megyei tűzoltóparancsnok a megállapodás megkötéséhez nem járul hozzá, 2 A 2. (3) bekezdésének első mondata a 163/1999.(XI.19.)Korm. rendelet 2. -ával megállapított szöveg. 3 A megváltozott követelmények teljesítését a már működési területtel rendelkező önkéntes tűzoltóságnak a rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül kell igazolnia. [163/1999.(XI.19.)Korm. rendelet 8. (2) bek.] 4 A 3. (2) bekezdése a 163/1999.(XI.19.)Korm. rendelet 3. -ával megállapított szöveg.

3 ha a megállapodásban vállaltak veszélyeztetik a központi költségvetés által finanszírozott feladatok teljesítését. Az önkéntes tűzoltók és az önkéntes tűzoltóság szervezete 4. (1) 5 Önkéntes tűzoltói feladatokat az láthat el, aki a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján egészségileg alkalmas a tűzoltói szolgálatra, és rendelkezik a beosztása betöltéséhez külön jogszabályban meghatározott tűzoltó szakmai képesítéssel. (2) Az önkéntes tűzoltó éves egészségügyi alkalmassági felülvizsgálaton köteles részt venni, amelynek költségét az önkéntes tűzoltóság fenntartója viseli. (3) Az önkéntes tűzoltóságnál a 18 évesnél fiatalabb tűzoltókból ifjúsági tűzoltóság is alakítható létszámuk azonban a szolgálatszervezésnél nem vehető figyelembe. Az ifjúsági tűzoltók tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet nem végezhetnek. 5. (1) Az önkéntes tűzoltóság rajokból áll. A raj létszáma hat fő, kivételes esetben a szolgálatot négy fő is elláthatja. (2) Az önkéntes tűzoltóság tagja beosztása szerint lehet tűzoltóparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes, rajparancsnok, szertáros, híradó ügyeletes, szerkezelő, gépjárművezető, sugárvezető és beosztott tűzoltó. Az egyes beosztások a parancsnoki és a parancsnok-helyettesi beosztás kivételével összevontan is betölthetők. (3) Az önkéntes tűzoltóság szolgálat szervezéséről a parancsnok köteles gondoskodni. Ennek keretében elkészíti havi bontásban a szolgálati idő beosztásokat, gondoskodik a szolgálati napló, az eseménynapló, valamint az adatszolgáltatásokhoz előírt egyéb nyomtatványok folyamatos vezetéséről. (4) Az önkéntes tűzoltóság ügyelete köteles soron kívül jelenteni a megyei tűzoltóparancsnokság ügyeletére a gépjárműveinek vonulóképtelenségét, a késedelmesen végrehajtható vonulást, valamint a vonulóképességet korlátozó egyéb körülményeket. (5) A tűzoltó egyesület az (1) (5) bekezdésekben foglaltakról alapszabályában meghatározottak szerint gondoskodik. 6. (1) 6 A készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltó helyi adó megfizetése alóli mentesítését az önkéntes tűzoltóság parancsnoka köteles kezdeményezni. (2) A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó polgári védelmi kötelezettség alóli mentességét az önkéntes tűzoltóság parancsnoka köteles a lakóhely szerint illetékes polgármesternek bejelenteni. (3) 7 Amennyiben az önkéntes tűzoltó a továbbiakban nem lát el készenléti szolgálatot, az önkéntes tűzoltóság parancsnoka ezt köteles haladéktalanul bejelenteni az illetékes önkormányzati szervnél, ha a tűzoltó részére e szerv kedvezményt biztosított. 5 A 4. (1) bekezdése a 163/1999.(XI.19.)Korm. rendelet 4. -ával megállapított szöveg. 6 A 6. (1) bekezdése a 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet 4. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 7 A 6. (3) bekezdése a 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet 4. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A tűzoltóság irányítása és felügyelete 7. (1) Az önkéntes tűzoltóság általános irányítását a létesítő önkormányzatok és a tűzoltó egyesület a köztestület alapszabályában határozzák meg. Az irányításnak ki kell terjednie a) a tűzoltóság működésének figyelemmel kísérésére; b) a tűzoltóparancsnok beszámoltatására; c) a kinevezési és felmentési jogosítványok gyakorlására; d) a tűzoltóság tagjait megillető jogok és juttatások biztosítására; e) a kiképzés és rendszeres továbbképzés feltételeinek biztosítására. (2) A megyei tűzoltóparancsnok szakmai felügyeleti tevékenysége során a) ellenőrzi az önkéntes tűzoltóság szakmai és az ehhez kapcsolódó munkavédelmi tevékenységét, kezdeményezi a hiányosságok megszüntetését; b) szervezi a hivatásos és a létesítményi tűzoltóságokkal való együttműködést; c) 8 jóváhagyja a Tűzoltási Terveket; d) előzetes egyetértési jogokat gyakorol a létesítményi tűzoltósági feladatok ellátására vonatkozó megállapodásnál. Az önkéntes tűzoltóság működésének anyagi, technikai, pénzügyi feltételei 8. (1) Az önkéntes tűzoltóság létesítésére és fejlesztésére, fenntartására és működésére vonatkozó feltételeket a köztestületet alapító önkormányzatok és a tűzoltó egyesület az alapszabályban határozzák meg. (2) A tűzoltó egyesületek fejlesztésével kapcsolatos központi hozzájárulást a Belügyminisztérium költségvetésében kell tervezni. (3) 9 A központi költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználásáról az önkéntes tűzoltóság és a tűzoltó egyesület minden év február 28-áig köteles elszámolni a megyei tűzoltó-parancsnokság útján a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságnak. (4) A készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltót a hivatásos tűzoltóságnál rendszeresített egyéni védőeszközökkel kell ellátni. (5) A tűzoltási és műszaki mentési tevékenységnél alkalmazott járművek, eszközök, berendezések és felszerelések rendszeres karbantartásáról és időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról az önkéntes tűzoltóság köteles gondoskodni. A működési terület vállalásának rendje 9. (1) A működési terület kijelölésére vonatkozó kérelmet az illetékes megyei tűzoltóparancsnokhoz minden év június 30-áig kell benyújtani, aki azt véleményével együtt 15 napon belül köteles az országos parancsnok részére felterjeszteni. 8 A 7. (2) bekezdésének c) és d) pontját a 163/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 5. -a iktatta a szövegbe. 9 A 8. (3) bekezdése a 163/1999.(XI.19.)Korm. rendelet 6. -ával megállapított szöveg.

5 (2) 10 A kérelemnek tartalmaznia kell a ok szerinti feltételek teljesülését, valamint az igényelt működési területen levő önkormányzatok és a Magyar Tűzoltó Szövetség javaslatát. (3) Az országos parancsnok a kérelmet javaslatával ellátva minden év július 31-éig köteles a belügyminiszterhez felterjeszteni. (4) 11 (5) A működési terület kijelöléséről a belügyminiszter minden év augusztus 31-éig dönt, és kezdeményezi, hogy a központi költségvetés az átvállalt feladattal arányos költségfedezetet a következő év január 1-jétől biztosítsa az önkéntes tűzoltóság részére. (6) Amennyiben az önkéntes tűzoltóság nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyek a működési terület biztosításához szükségesek (2 3. ), az illetékes megyei parancsnok az országos parancsnoknál indítványozza a működési terület megvonását. A megvonásról az országos parancsnok javaslata alapján a belügyminiszter minden év augusztus 31-éig dönt és egyidejűleg kezdeményezi a központi költségvetési hozzájárulás megszüntetését. Záró rendelkezés 10. (1) Ez a rendelet augusztus 1-jén lép hatályba, működési terület az önkéntes tűzoltóságok részére január 1-jétől jelölhető ki. Függelék a 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelethez Középkategóriájú gépjárműfecskendőn minimálisan elhelyezendő anyagok és felszerelések jegyzéke a) Védőeszközök és felszerelések légzőkészülék (hivatásos tűzoltóságéval kompatibilis) 5 készülék tartalék palack 5 db légzőálarc 5 készlet mentőálarc+tömlő 1 db védőkesztyű 6 pár gumikesztyű (olaj- és saválló) 2 pár gumicsizma (olajálló) 2 pár tűzoltó védőruha személyenként tűzoltó védősisak (arcvédővel) személyenként tűzoltó védőcsizma személyenként mászóöv tartozékokkal 5 készlet dugólétra 4 részes 1 db 10 A 9. (2) bekezdése a 163/1999.(XI.19.)Korm. rendelet 7. -ával megállapított szöveg. 11 A 9. (4) bekezdését a 163/1999. (XI.19.) Korm. rendelet 8. -ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6 mentőkötél 2 db 2 részes kihúzós létra 1 db b) Tűzoltó készülékek 6 kg-os ABC porral oltó 1 db 12 kg-os ABC porral oltó 1 db 10 kg-os habbal oltó 2 db puttonyfecskendő 1 db c) Szívóoldali felszerelések szívótömlő A 1 4 db lábszelepes szűrőkosár A 1 db védőkosár (szűrőkosárhoz) 1 db egyetemes kapocspárkulcs 2 db gyűjtő 2B A 1 db állványcső 2B 1 db föld alatti tűzcsapkulcs (+betétkészlet) 1 db föld feletti tűzcsapkulcs 1 db szelepkötél 2 db tömlőkötél 2 db d) Nyomóoldali felszerelések nyomótömlő B 20 K 6 db nyomótömlő C 20 K 6 db osztó B CBC 1 db kombinált sugárcső 2 db egyetemes kapocspárkulcs 2 db áttét A B; B C 1-1 db tömlőfoltbilincs B; C 4-4 db tömítőgyűrű A; B; C 4-4 db tömlőhíd 2B 2C 2 db e) Kézi szerszámok ásólapát 2 db kapocs 2 db vasvilla 2 db biztonságiöv-vágó 1 db bontóbalta 1 db feszítővas 1 db csapszegvágó 1 db csáklya 1 db f) Jelző- és világítóeszközök terelőkúp 4 db egyéb veszélyt jelző tábla 1 db forgalomirányító lámpa (tárcsa) 1 db keresőlámpa 1 db

7 kézilámpa 4 db g) Híradóeszközök két kezelőhelyes URH adó-vevő 1 db kézirádió 2 db h) Járműtartozékok a KRESZ-előírásoknak megfelelően

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 25., szerda Tartalomjegyzék 64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

39/1997. (VII. 18.) BM

39/1997. (VII. 18.) BM 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) BM

20/1997. (III. 19.) BM 20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben