E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év szeptember 5.-i ülésére Tárgy: Zirci Önkéntes Tűzoltóság, mint Köztestület Alapszabálya Előadó: Holl András alpolgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztést előkészítésében részt vett: Holl András alpolgármester Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2005. (V. 30.) kt. számú határozatában kinyilvánította szándékát állandó készenlétet ellátó önkéntes tűzoltóság létrehozására december 1-től. A köztestület létrehozásához az alapítóknak el kell fogadni az Alapszabályt, melyet előterjesztésemhez mellékelek. A köztestület elnöki tisztére a Zirci Tűzoltó Egyesület elnökét, Németh Tamás tűzoltó századost javaslom.(a döntés a Köztestület közgyűlésének hatásköre.) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Alapszabály megtárgyalására és elfogadására. Zirc, augusztus 22. Holl András alpolgármester Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2005. (IX.5.) Kt. számú határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Zirci Önkéntes Tűzoltóság Köztestület mellékelt Alapszabályát. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Köztestület Alapszabályát az alakuló ülésen aláírja. 3. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Köztestület részére működési terület megállapítását a Belügyminiszternél kezdeményezze. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: 1. és 3. pont esetében azonnal 2. pont esetében az alakuló ülés napja

3 Melléklet Az 1996 évi XXXI. számú törvény 34. ( 1 ) bekezdése alapján Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csetény, Csesznek, Dudar, Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva települések, Zirc város önkormányzatai és a Zirci Tűzoltó Egyesület tűzoltási és műszaki mentési célokra köztestületet alapít. Az alapítók a Köztestület működtetésére az alábbi Alapszabályt fogadták el. Zirci Önkéntes Tűzoltóság, mint Köztestület Alapszabálya Általános előírások 1.. A köztestület neve : Zirci Önkéntes Tűzoltóság ( továbbiakban: Önkéntes Tűzoltóság) A köztestület székhelye : Zirc Petőfi u. 6. A köztestület körbélyegzője: közepén tűzoltó sisak és keresztbefordított tűzoltó balta, körülötte a köztestület neve: Zirci Önkéntes Tűzoltóság olvasható. A köztestület fejbélyegzője: A köztestület neve: Zirci Önkéntes Tűzoltóság, címe: 8420 Zirc, Petőfi u. 6., adószáma, és bankszámlaszáma olvasható 2.. Az Önkéntes Tűzoltóság működési területén az Alapszabály, továbbá a vonatkozó jogszabályok, intézkedések, utasítások és parancsok szerint működő, önálló jogi személyiséggel rendelkező szakmai szervezet, mely tűzoltási, műszaki mentési és egyéb kárelhárítási feladatot lát el. 3.. A köztestület működési területe : Elsődleges beavatkozásra a fenntartó települések közigazgatási területe, segítségnyújtásra a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben meghatározott települések közigazgatási területe. Az önkéntes tűzoltóság céljai és feladatai 4.. Az Önkéntes Tűzoltóság alapvető feladata, hogy működési területén ellássa a tűzoltási- és kárelhárítási munkákat, segítse a tűzmegelőzési és tűzvizsgálati tevékenységet. (1) Az állandó ügyeleti szolgálat keretében - fogadja és továbbítja a 105-ös segélykérő vonalon, vezetékes telefonon, rádiótelefonon, vezetékes és vezeték nélküli tűzjelző berendezésen, CB- és URH rádión, valamint személyes bejelentés útján érkező segélykérő hívásokat,

4 - riasztja a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltókat, - szervezi az önkéntes tűzoltók riaszthatóságát. (2) Az önkéntes tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenysége során folyamatosan gondoskodik a készenléti szolgálat ellátásáról, gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról, elkészíti a működési területéhez tartozó településekre vonatkozó tűzoltási tervet, külön jogszabályban foglaltak szerint tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság jelzésére amennyiben nem veszélyezteti működési területének ellátását kivonul a működési területén kívül keletkezett tűz oltására, illetőleg műszaki mentésre, jelzi a működési területén keletkezett tűzesetet, műszaki mentést a hivatásos állami tűzoltóságnak, és eleget tesz a jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettségeinek, a főigazgató, illetőleg az önkormányzat képviselő-testülete elrendelésére rendkívüli készenléti szolgálatot tart, üzemelteti, karbantartja az önkéntes tűzoltóság laktanyáját, motorikus és egyéb felszereléseit. gondoskodik tagjainak folyamatos képzéséről. gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védőeszközeinek karbantartásáról (3) Az önkéntes tűzoltóság tűzmegelőzési tevékenysége során működési területén segíti az önkormányzat jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési feladatait, segíti a települések területén a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt tűzvédelmi követelmények érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra, részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában. (4) Az önkéntes tűzoltóság a tűzvizsgálat érdekében haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot az általa eloltott, illetőleg a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetről, a tűzvizsgálatot végző hivatásos önkormányzati tűzoltóság kiérkezéséig gondoskodik a tűzeset helyszínének őrzéséről. 5.. Az önkéntes tűzoltóság - a jogszabályokban meghatározottak szerint - tűzvédelmi szolgáltatást végezhet - vállalkozást folytathat - vízből mentést végezhet - búvártevékenységet végezhet - alpin tevékenységet végezhet - tűzoltó készülék ellenőrzést végezhet ami nem akadályozhatja az alaptevékenység elvégzését. Az önkéntes tűzoltóság tagsága és alkalmazottai

5 6.. Az Önkéntes Tűzoltóság tagja lehet bármely önkormányzat és gazdálkodó szervezet, amely rendszeresen hozzájárul az egyesület fenntartásához Önkéntes Tűzoltó lehet az a 18 év feletti férfi, aki - a vonatkozó előírások szerinti egészségügyi vizsgálaton megfelelt, - az előírások szerinti szakmai végzettséget megszerezte, - a szabályzatok szerinti tűzoltói készenléti szolgálatot vállal, - írásban kéri felvételét, 2. Ifjúsági tűzoltó lehet az a 18 év alatti személy aki - írásban kéri felvételét, - vállalja, hogy a szükséges képzéseken részt vesz Az ifjúsági tűzoltó tűzoltási műszaki mentési tevékenységet nem végezhet. 8.. A köztestület a különböző beosztások betöltésére - főállású alkalmazottat - mellék foglakozású alkalmazottat - közmunkást Az alkalmazottakkal a munkaszerződést az elnök, mint a munkáltatói jogok gyakorlója köti meg. Az alkalmazottaknak az előirt orvosi engedéllyel, és szakmai képesítéssel rendelkezniük kell. 9.. A tag jogosult - tanácskozási és szavazati joggal részt venni az önkéntes tűzoltóság közgyűlésén, - javaslatokat, előterjesztéseket tenni a szolgálati út betartásával a köztestület bármely szervéhez, amely köteles arra 30 napon belül válaszolni, - tisztséget betölteni az Önkéntes Tűzoltóság szerveiben Az önkéntes tűzoltóság szervei a közgyűlés az elnökség az ellenőrző bizottság Az önkéntes tűzoltóság szervezete 11.. A közgyűlés az önkéntes tűzoltóság legfőbb önkormányzati szerve. A közgyűlés a tagok összessége, amely az önkéntes tűzoltóságot érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlés döntéseit 1 tag egy szavazat elve alapján hozza. (1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik : - az alapszabály elfogadása, módosítása, kiegészítése - döntés az alapítókon kívül más önkormányzat és gazdálkodó szervezet csatlakozási kérelmével kapcsolatban, illetve a működési terület módosításának indítványáról,

6 - az elnökség választott tagjainak és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, - az évi költségvetés meghatározása, a végrehajtásról szóló beszámoló elfogadása. - az önkéntes tűzoltóság megszüntetése - más tűzoltósággal való egyesülés (2) A közgyűlés lehet rendes és rendkívüli : - a rendes közgyűlést évenként egy alkalommal össze kell hívni, - rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok 1/3 -a azt írásban, az ok megjelölésével kéri, (3) A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50% + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés határozatképtelen, akkor 30 napon belül ugyanabban az ügyben ismét össze kell hívni. Ez a közgyűlés a megjelentekre való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlést az elnök hívja össze. A közgyűlés a döntéseit általában nyílt szavazással hozza, kivétel, ha a közgyűlés másként dönt. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok 50% + 1 fő igen szavazata szükséges. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és két hitelesítő ír alá A köztestület elnöksége (1) Az elnökség az önkéntes tűzoltóság általános ügyintéző és képviselő szerve. (2) Az elnökség 5 főből áll. A közgyűlés nyílt jelöléssel, titkos szavazással saját tagjaiból elnököt és vezetőségi tagokat választ. Tagjait a közgyűlés választja meg. Az elnökség megbízatása az alapító önkormányzatok ujjá választásáig szól. (3) Az elnökség feladata: - Tagjaiból alelnököt választ - Szervezi az önkéntes tűzoltóságra vonatkozó jogszabályok végrehajtását. - Biztosítja a készenléti szolgálat működésének feltételeit. - Elkészíti az önkéntes tűzoltóság költségvetését és a végrehajtásról szóló beszámolót, majd ezeket a közgyűlés elé terjeszti. - Kinevezi, felmenti, visszahívja - a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató írásbeli véleménye és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Közgyűlése egyetértése mellett - az önkéntes tűzoltóság parancsnokát. - Felügyeli a parancsnok tevékenységét. (4) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak 50% + 1 fő jelen van. Az elnökség a döntéseit nyílt szavazással hozza. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok 50% + 1 fő igen szavazata szükséges. (5) Az elnökség negyedévente ülésezik. Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze. Az elnökségi ülést bármely elnökségi tag indítványára soron kívül 15 napon belül öszsze kell hívni. Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a tűzoltóparancsnokot. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök ír alá.

7 13.. A köztestület elnöke - Képviseli az önkéntes tűzoltóságot külső szervek előtt. - Gyakorolja a munkáltatói jogokat a fő és a mellékfoglalkozású alkalmazottak felett. - Megállapítja a parancsnok és parancsnok-helyettes munkaköri leírását. - Megállapítja az alkalmazottak bérét, az önkéntes tűzoltóknak adható juttatásokat. - Dönt a fegyelmi fellebbezési ügyekben. - Feladatait az alelnökre átruházhatja. - Új felvételis tűzoltók felvételéről dönt figyelembe véve kizárólag a gazdasági szempontokat (szakmai szempontból a parancsnok javaslatát kell figyelembe venni) - A parancsnok javaslata alapján dönt a tűzoltóság személyi kérdéseiben 14.. A parancsnok - Feladatát főállásban látja el. - Szervezi és irányítja az önkéntes tűzoltóság készenléti szolgálatának működését, a tűz- és kárelhárítási tevékenységet, irányítja az egység munkáját. - Negyedévente rövid, írásos beszámolót készít az elnökségnek a szakmai tevékenységről. Az elnökség által jóváhagyott beszámolót a tagsággal és az alkalmazottakkal ismertetni kell. - Képviseli az önkéntes tűzoltóságot szakmai jellegű megbeszéléseken, tanácskozásokon. - Szabályozza a tűzoltás és műszaki mentés irányításának és kivonulásának rendjét. - Intézi és kiadmányozza a tűzoltóság szakmai jellegű levelezéseit. - Elkészíti és karbantartja a riasztási tervet. - Elkészíti az éves kiképzési tervet. - Javaslatot tesz a tűzoltóság személyi állományára, tűzoltók felvételére 15.. Az ellenőrző bizottság (1) Az ellenőrző bizottság három főből áll. Tagjait 1 elnököt és 2 tagot a közgyűlés nyílt jelöléssel, titkos szavazással saját tagjaiból választja. (2) Az ellenőrző bizottság rendszeresen ellenőrzi az önkéntes tűzoltóság gazdálkodását, pénz- és vagyonhelyzetét, amelyről félévente jelentést készít az elnökség részére. Az elnökség által jóváhagyott jelentést a tagsággal és az alkalmazottakkal ismertetni kell. (3) A bizottság tevékenységének szabályait maga állapítja meg. Határozatait szótöbbséggel hozza Híradó-ügyeleti szolgálat

8 (1) A híradó-ügyeletes a tűzoltóság jelentő, tájékoztató, összeköttetést biztosító beosztottja. (2) Munkaidejét és ügyrendjét a parancsnok intézkedésben szabályozza. (3) A főállású híradó ügyeletesek feletti munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja A szolgálati csoportok (1) A készenléti szolgálatot vállaló tagságot, alkalmazottakat a vonatkozó előírások szerinti beosztásokkal szolgálati csoportokba kell beosztani. (2) A szolgálati beosztást a parancsnok szervezi önkéntes bejelentkezések alapján. Az önkéntes tűzoltóknak a készenléti szolgálatot úgy kell ellátni, hogy riasztás esetén a legrövidebb idő alatt a tűzoltóságra jussanak. (3) Ki kell jelentkeznie a készenléti szolgálatból annak az önkéntes tűzoltónak aki : - a település belterületi határát elhagyja, - olyan tevékenységbe kezd, vagy olyan tevékenységet végez, mely azonnali szüneteltetésére nincs mód, - minden egyéb esetben, ami a riasztási idejét hosszabb ideig késlelteti. (4) A vonulós létszámból a következő beosztások szervezhetők: szolgálatparancsnok, szerparancsnok, gépkocsivezető, beosztott tűzoltó. (5)A készenléti szolgálatot ellátók részére személyi védőfelszerelést, a riasztáshoz szükséges hírközlő eszközt, valamint a biztosítási szabályzatban meghatározott élet és balesetbiztosítást a köztestület biztosítja. (6) A készenléti szolgálatot ellátók részére készenléti díj költségtérítés, tiszteletdíj fizethető, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján mentesíteni lehet a polgári védelmi kötelezettség és a helyi adó fizetése alól. A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók névsorát az illetékes polgármesteri hivatalba kell a parancsnoknak jelenteni. (7) A készenléti szolgálatot ellátók kötelesek a tűzoltóság által szervezett gyakorlatokon és továbbképzéseken részt venni. Vonulásnál, káreseti beavatkozásnál a tűzoltóságokra vonatkozó hatályos jogszabályok alapján kötelesek eljárni. Szakmai felügyelet 18.. Az önkéntes tűzoltóság szakmai felügyeletét a megyei katasztrófavédelmi igazgató látja el. Az önkéntes tűzoltóság vagyona, gazdálkodása 19.. Az önkéntes tűzoltóság működéséhez szükséges tárgyi eszközöket a Zirci Tűzoltó Egyesület és a Zirci Önkormányzat biztosítja a képviselő-testület határozata alapján.

9 20.. A működéshez szükséges további eszközöket a költségvetése terhére megvásárolja ami a tulajdonába kerül A tárgyi eszközök felújítása, javítása, karbantartása, pótlása az éves költségvetésben meghatározottak szerint történik. A tárgyi eszközök kezelésével járó feladatokat a parancsnok látja el Az önkéntes tűzoltóság éves költségvetés alapján gazdálkodik Kötelezettségvállalási és utalványozási joggal az elnök -akadályoztatása esetén az alelnök- illetve az elnök által felhatalmazott személy jogosult A bankszámla felett aláírási joggal, az elnök, alelnök rendelkezik Az önkéntes tűzoltóság megszűnése esetén a keletkezett vagyon gyarapodásából a köztestület fejlesztési, működtetési költségeit biztosító önkormányzatok a befizetett önrész arányában részesednek. A köztestület fenntartása 26.. A Zirci Önkormányzat az Önkéntes Tűzoltóság elhelyezését külön megállapodás alapján biztosítja A Köztestület fenntartása állami támogatásból, önkormányzati támogatásból, Köztestület saját bevételéből és egyéb adományokból történik A Köztestület működési költségeihez a tűzoltóság működési körzetéhez tartozó önkormányzatok hozzájárulást fizetnek A működési hozzájárulás minimális mértékét az elnökség javaslata alapján a Közgyűlés állapítja meg a költségvetés elfogadásával egyidejűleg, ami a tárgyévet követő év január 1. napjától alkalmazandó január 1. napjától a működési hozzájárulás mértéke településenként a települések által meghozott határozatokban rögzített díj. A díj fizetésével kapcsolatosan a köztestület minden hónapban számlát állít ki az önkormányzatok részére melyet az önkormányzatok 10 napon belül a köztestületi tűzoltóság számlájára utalnak. A köztestület költségvetését a közgyűlés fogadja el a tagok költségvetésének elfogadása után. Vegyes rendelkezések Az önkéntes tűzoltóság tagjainak soros és soron kívüli előléptetését, kinevezését a parancsnok előterjesztése és az elnökség véleménye alapján az elnök végzi.

10 31.. A fő és mellékfoglalkozású alkalmazottak munkajogviszonyával kapcsolatos intézkedések tekintetében a Munka Törvénykönyve mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók A fenti alapszabályt a közgyűlés..-án megtartott alakuló ülésén elfogadta. Megbízza az elnököt, hogy a Veszprém Megyei Bíróság felé az alapszabályról nyilvántartásba vétel végett intézkedjen, Zirc, Horváth László Zirc Város Polgármestere Németh Tamás Zirci Tűzoltó Egyesület Elnöke Baki György Bakonybél Község Polgármestere Busz János Pénzesgyőr Község Polgármestere Simon Mihály Dudar Község Polgármestere Répás Imre Porva Község Polgármestere Dombi László Borzavár Község Polgármestere Csaba Mihály Nagyesztergár Község Polgármestere Csillag Zoltán ifj. Wolf Ferenc Bakonyszentkirály Község Polgármestere Bakonyoszlop Község Polgármestere Szalai Ferenc Csesznek Község Polgármestere Surányi Mihály Lókút Község Polgármestere Máhl Ferenc Olaszfalu Község Polgármestere Kropf Miklós Bakonynána Község Polgármestere

11 Albert Mihály Csetény Község Polgármestere Fiskál János Eplény Község Polgármestere

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben