A L A P S Z A B Á L Y A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y A"

Átírás

1 Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület L a k i t e l e k, Alkotmány út. 1. sz. A L A P S Z A B Á L Y A A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület /a továbbiakban: egyesület/ az egyesülési jogról szóló évi II. tv. alapján létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként működő, helyi társadalmi szervezet. Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és azoknak támogatást nem nyújt, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. Célja: társadalmi eszközökkel segíteni az állampolgárok tűz elleni védelmét. A szükséges személyi, anyagi és tárgyi feltételek kialakítása településünk lakosságának élet és vagyonbiztonsága érdekében, az épített és természetes környezetet veszélyeztető tűz és káresemények felszámolására. Az Egyesület alapításának éve bejegyzésének időpontja április 19. A bejegyzése 143/89 szám alatt. I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület, rövidítése: ÖTE. 2. Az Egyesület székhelye: Lakitelek, Alkotmány út Az Egyesület pecsétje: körbélyegző, benne ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET LAKITELEK felirat és közepén az Egyesület címerével (tűzoltósisak, tetején keresztbe rakott tűzoltóbalta) fejbélyegző, benne az Egyesület neve és címe, cégbélyegző, benne az Egyesület neve, címe, adó- és bankszámla száma II. fejezet Az Egyesület feladata és működése 4. Az Egyesület alapszabályban megfogalmazott célok elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el: a) segíti a település területén a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt tűzvédelmi követelmények érvényesülését, különös tekintettel a megelőző tűzvédelemre, a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra, b) gondoskodik a tűzoltás feltételeinek biztosításáról,

2 c) az önkormányzat tűzoltási és műszaki mentési feladatának segítése érdekében külön jogszabályban foglaltak szerint tűzoltási és műszaki mentést végez, d) jelzi a település területén keletkezett tűzesetet, műszaki mentést a hivatásos tűzoltóságnak, és eleget tesz jogszabályban meghatározott egyéb jelentési kötelezettségének, e) az országos parancsnok, illetőleg az önkormányzat képviselőtestülete elrendelésére rendkívüli készenléti szolgálatot tart, f) haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot az általa eloltott, illetőleg a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetről, g) gondoskodik szolgálatot ellátó tűzoltó, illetve olyan létszámú önkéntes tűzoltó folyamatos riaszthatóságáról, hogy a meglévő tűzoltóeszközöket és szakfelszereléseket működtetni tudják, h) gondoskodik a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységénél alkalmazott járművek, eszközök, berendezések és felszerelések rendszeres karbantartásáról és időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, i) segíti tagjai szakmai oktatáson, tanfolyamon, kiképzésen, továbbképzésen, gyakorlaton vagy egyéb rendezvényen való részvételét, j) kapcsolatot tart más egyesületekkel és tűzoltószervezetekkel, k) ápolja a tűz elleni védekezés hagyományait, emlékeket gyűjt és megőriz, l) elismeréseket kezdeményez és adományoz, támogatást nyújt a tűzvédelem segítőinek kiemelkedő munkájuk esetén, m) tűzvédelmi jellegű rendezvényeket és versenyeket szervez, n) készenlétet tart rádión keresztül a bárki által igénybe vehető 105-ös segélykérő telefonnal rendelkező tűzoltósággal. 5. Az Egyesület szakmai felügyeletét, ellenőrzését az állami tűzoltóságok látják el. b) A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokról előzetesen bárki kérhet információt, amennyiben azok nem tartalmaznak személyi és gazdálkodási jogokat sértő adatokat. 6. Az Egyesület megszűnik: a) ha a megszűnését a közgyűlés kétharmada kimondja, b) ha más egyesülettel egyesül, c) feloszlatással, d) megszűnésének megállapításával.

3 III. fejezet Az Egyesület működésének anyagi, technikai, pénzügyi feltételei 7. Az Egyesület anyagi eszközeivel önállóan gazdálkodik és vállalkozási tevékenységet folytat (mely vállalkozási tevékenység a tűzoltósági feladatát nem veszélyeztetheti), arra a társadalmi szervezetek gazdálkodásának szabályai az irányadók, (részletes szabályozás rendjét a vezetőség határozza meg.) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az egyesület tevékenységére fordítja. Az Egyesület tevékenységét és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtóban nyilvánosságra hozza. 8. Az Egyesület bevételei: az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezetére kapott támogatás illetve adomány, egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 9. Az egyesület használja az önkormányzat tulajdonában lévő és az Egyesületnek használatba adott ingatlan és ingó vagyontárgyakat. 10. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesült tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. IV. fejezet Az Egyesület tagsága 11. Az Egyesületnek tagja lehet minden 18. életévét betöltött lakiteleki polgár, aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem áll, elfogadja az Egyesület alapszabályában foglaltakat, és tevékenyen részt vesz annak munkájában. Tagsági felvételt nyer az a polgár, aki kinyilvánítja belépési szándékát, és a felvételről a közgyűlés dönt. 12. A tagság megszűnik: kilépéssel, kizárással, a tag halálával, és az egyesület megszűnése esetén. 13. Kilépési szándékot az Egyesület vezetőségének kell jelenteni. Nem léphet ki az a tag, aki ellen fegyelmi vizsgálat van folyamatban. 14. Törölni kell azt a tagot: a) akit rendszeres igazoltatlan távolmaradás miatt a vezetőség javasol törölni,

4 b) aki a közgyűlésről és egyéb meghívásról való távol maradásának okát a következő közgyűlésig nem indokolja, illetőleg magatartása miatt méltatlanná vált az egyesület tagságára, c) tagot kizárni csak fegyelmi határozat alapján lehet, d) a tagság megszűnéséről a közgyűlés dönt. 15. A tag jogai: a) részt venni a közgyűlésen szavazati és tanácskozási joggal, az Egyesület vezető szerveinek megválasztásában és azokba megválasztható, b) egyenruha viselése, c) részt venni különböző szintű képzéseken a szaktudás elsajátításának érdekében, 16. A tag kötelessége: a) a munkavédelmi szabályzatban előírt munka- és védőruha, valamint munkavédelmi eszközöket használni. Köteles a munkáját a legnagyobb fegyelemmel, körültekintéssel és az utasítások pontos betartásával végezni, b) gondoskodjon a gondjaira, illetve használatára bízott tűzoltó felszerelések, eszközök és berendezések megőrzéséről, karbantartásáról és rendeltetésszerű használatáról, c) a lakó és munkahelyén, közösségi és magánéletében tevékenységével és magatartásával érvényt szerezni és betartani a tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, illetőleg népszerűsíteni a tűzvédelem és az Egyesület céljait, 17. Tűzoltási, műszaki mentési szolgálati feladatokat az láthat el, aki: a) megfelel a jogszabály előírásainak, egészségileg alkalmas a tűzoltói szolgálatra, b) rendelkezik a beosztásához szükséges szakmai ismeretekkel vagy vállalja annak megszerzését, c) az az egyesületi tag, aki az előzőekben túl a megjelölt beosztás ellátására önként jelentkezik, vállalja az alapszabály és a tűzoltókra vonatkozó szabályok betartását. 18. Az Egyesület szervei: közgyűlés vezetőség, felügyelő bizottság. V. fejezet Az Egyesület szervezete

5 19. A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, melyet a tagok összessége alkot. A közgyűlés az egyesületi tagok és a meghívott vendégek részére nyitott, kivéve ha az elnök zárt ülést rendel el. a) Közgyűlést évente egyszer, rendkívüli közgyűlést a vezetőség döntése alapján, a tagság egyharmadának kezdeményezésére, vezetőség és felügyelő bizottság, választó közgyűlést 4 évenként össze kell hívni. b) A közgyűlés hatáskörébe tartozik az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az elnökség előterjesztéseiről való döntés, egyesület tagjának felvétele és kizárása, az éves gazdálkodás és munkáról szóló beszámoló, valamint az új költségvetés tervezet és munkaterv elfogadása, egyesület más szervezettel való egyesüléséről, más szerv létrehozásáról és megszűnésről való döntés, a vezetőség határozatai elleni panaszok elbírálása, vezetőség és felügyelő bizottság választása, visszahívása, a tisztújítást megelőzően jelölő bizottság és szavazatszedő bizottság megválasztása, közhasznúsági jelentés elfogadása, c) A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell elrendelni a tagok egynegyedének a javaslatára, valamint a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásához. A mandátum elnyeréséhez a szavazatok 51%-a szükséges. A közgyűlés határozatképességéhez a tagság létszámának több mint felének jelen kell lenni. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést meg kell ismételni az eredeti napirendi ponttal, ahol a megjelentek egyszerű szótöbbséggel hoznak határozatot, kivételt képez az elnökség választás, a parancsnok kinevezése és felmentése és az alapszabály módosítása, melyekben a tagság felénél több hozhat döntést. Szavazategyenlőség esetén szervezeti ügyben az elnök, tűzoltó szakmai ügyekben a parancsnok szavazata a döntő. d) A közgyűlésről hitelesített jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a közgyűlés időpontját, napirendjét, a résztvevők nevét, számát valamint a szavazási eredményeket és a hozott határozatokat. e) Az egyesület parancsnokát /a megyei tűzoltó parancsnok és az önkormányzat véleményének kikérése mellett/ és parancsnok helyettesét a közgyűlés nevezi ki és menti fel. 20. Az egyesület vezetősége /melynek létszáma 5 fő/: a) saját tagjaiból választja meg az Egyesület elnökét, b) az önkéntes tűzoltóparancsnok hivatalból tagja, c) szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik. Bármely tagjának indítványára a vezetőséget nyolc napon belül össze kell hívni.

6 d) határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőség határozatképes, ha a vezetőség több mint fele jelen van. A vezetőségi ülések az egyesületi tagok részére nyitottak. Az elnök bármely vezetőségi tag indítványára elrendelheti a zárt ülést. e) a vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a hozzátartozója a határozat alapján: kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. f) üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök vagy a jegyzőkönyv-vezető ír alá és megküld valamennyi vezetőségi tagnak, valamint jegyzőkönyv kivonatot az érintetteknek. 21. A vezetőség feladata: a) az egyesület működésének folyamatos felügyelete, b) az alapszabályban, jogszabályokban meghatározottak szervezése és végrehajtása, c) az egyesület költségvetésének jóváhagyása, d) a készenléti szolgálat működési feltételeinek biztosítása, e) a főállású alkalmazottak bérének, az egyesületi tagok juttatásainak, tiszteletdíjainak megállapítása, f) dönteni az állományba vételről, kinevezésről, felmentésről, beiskolázásról, fegyelmi ügyekről, a készenléti szolgálat működéséről és az elismerésekről, előterjesztésekről, g) intézkedésben szabályozni a hatáskörébe tartozó fontosabb feladatok ellátásának rendjét, h) meghatározza a parancsnok, parancsnok helyettes munkaköri leírását, i) jóváhagyni a beosztottak munkaköri leírását. 22. Az elnök feladata: a) folyamatosan kapcsolatot tartani az egyesület parancsnokával és gyakorolni fölötte a munkáltatói jogokat (a munkatörvénykönyv előírásai szerint), b) képviselni az egyesületet más szerveknél, szervezeteknél, rendezvényeken, c) összehívni a közgyűlést (a napirendi pontok meghatározásával levélben), és a vezetőségi ülést, azokon elnökölni, d) felügyelni az egyesület alapszabályszerű működését,

7 e) a vezetőségi tagok tevékenységének irányítása, szervezése, a pénztár és az irattár ellenőrzése. 23. A titkár feladata: a) segíteni az egyesület törvényes működését, b) az elnökkel vagy annak megbízásából képviselni az egyesületet, c) segíti elkészíteni az egyesület éves költségvetését, pénzügyi beszámolóját és felügyeli a gazdálkodást, d) gondoskodni a jegyzőkönyvek vezetéséről, e) ellenőrizni az ügyvitelt, irattárt, érkező levelek intézését. 24. A gazdasági vezető feladata: a) gyakorolja a cégszerű aláírási jogkörét, elkészíti az Egyesület éves költségvetését és pénzügyi beszámolóját, végzi az Egyesület ügyvitelét (adó, Tb és egyéb nyilvántartás), kezeli a pénztárat. 25. Az ifjúsági felelős feladata: a) szervezi és koordinálja az ifjúság, iskola és az egyesület között az együttműködést, b) figyelemmel kíséri az iskolák lehetőségeit és ösztönzi őket tanulóik tűzvédelmi jellegű versenyekre való benevezésére, c) iskolákon belüli és iskolák közötti versenyek, vetélkedők szervezését kezdeményezi, d) propagálja az egyesület, a tűzvédelem szerepét a tanulók között. 26. A felügyelő bizottság: /melynek létszáma 3 fő/ - saját tagjaiból választja meg a bizottság elnökét, és határozza meg ügyrendjét tagjai és feladata: a) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjainak a tagsági viszony alapján nyújtott juttatást, fenti bekezdésekben meghatározott személyek hozzátartozója. b) ellenőrzi az egyesület alapszabálynak és jogszabálynak megfelelő működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést a munkavállalóktól tájékoztatást kérhet, továbbá a könyvekbe és iratokba betekinthet, azokat megvizsgálhatja jogsértés észlelése esetén köteles kezdeményezni annak megszüntetését,

8 c) ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítás érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 27. A parancsnok: a) szakmai elöljárója az egyesület tagjainak. A főállású alkalmazottak fölött gyakorolja a munkáltatói jogokat (a munkatörvénykönyv előírásai szerint), meghatározza a beosztottak feladatát, jogkörüket, kötelezettségeiket, b) szervezi és irányítja az egyesület készenléti szolgálatának működését, a tűz és kárelhárítási tevékenységet, felügyeli az egység munkáját, c) gondoskodik a kiképzés és rendszeres továbbképzés feltételeinek biztosításáról, d) beszámol az elnöknek a területen történt tűz- és káresetekről, valamint beszámolót készít a tűzoltóság munkájáról a vezetőségnek, e) képviseli az egyesületet szakmai jellegű megbeszéléseken, tanácskozáson, valamint hivatali ügyekben vezetői jogkörét gyakorolja, f) gondoskodik az egyesület eszközei működőképességének fenntartásáról, javításáról és karbantartásáról, és javaslatot tesz az eszközök beszerzésére, g) megjelöli a technikai fejlesztés irányát, h) jutalmazásra, előléptetésre, kitüntetésre tesz javaslatot a vezetőségnek, i) gyakorolja fegyelmi jogkörét. 28. A parancsnok helyettes feladatát, a munkaköri leírását a vezetőség határozza meg. VI. fejezet Fegyelmi rendelkezések 29. Fegyelmi vizsgálatot kell tartani azon önkéntes tűzoltókkal szemben, akik az érvényben lévő szabályzatokat és a munkaköri leírást megszegik, szolgálat ellátásával kapcsolatban a fegyelemsértés, gondatlanság, mulasztás vagy hanyagság egyértelműen megállapítható. 30. Fegyelmi fenyítések: parancsnoki figyelmeztetés, megrovás, okozott kár megtérítése, beosztásból való felmentés, beosztásból való felfüggesztés, elbocsátás,

9 a) a kiszabott fenyítések ellen a vezetőséghez lehet fellebbezni. b) beosztásból való felmentés, felfüggesztés vagy elbocsátás esetén a munkatörvénykönyve megfelelő előírásait kell alkalmazni. Az önkéntes tűzoltóknál a felmentés, felfüggesztés valamint elbocsátás esetén a kiadott felszerelés teljes vagy részleges bevonását kell alkalmazni. Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület megbízásából aláírta: Anka Balázs sk. egyesület elnöke Anka Gyula sk. egyesület parancsnoka Szél Zoltán sk. egyesület titkára Az alapszabályt jóváhagyta a Lakiteleken szeptember 21-én megtartott közgyűlés. Anka Balázs sk. egyesület elnöke

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben