A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról"

Átírás

1 A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában: a) főfoglalkozású tűzoltó: a tűzoltó szakmai feladatok ellátását végző, az önkéntes tűzoltósággal munkaviszonyban lévő, külön jogszabályban meghatározott tűzoltó szakmai képesítéssel rendelkező és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján tűzoltói szolgálatra alkalmasnak minősített, 18. életévét betöltött természetes személy; b) nem főfoglalkozású tűzoltó: a tűzoltó szakmai feladatokat az önkéntes tűzoltósággal egyéb, nem munkaviszony alapján ellátó, külön jogszabályban meghatározott tűzoltó szakmai képesítéssel rendelkező és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján tűzoltói szolgálatra alkalmasnak minősített, 18. életévét betöltött természetes személy; c) készenléti szolgálatellátás: olyan feladatellátás, amelyben a szolgálati beosztást vállalók a szolgálati helyükön kívül biztosítják elérhetőségüket, valamint tűz- és kárfelszámolásra e rendeletben rögzített normaidőn belül igénybe vehetők, a beosztásukhoz előírt feladatukra jelentkeznek; d) rendkívüli készenléti-szolgálatellátás: olyan feladatellátás, amelyben a szolgálati beosztást vállalók állandó készenléti helyzetben a szolgálatteljesítés helyén látnak el szolgálatot; e) készenlétben tartás: a tűzoltó szakmai feladatok ellátására használandó, rendszeresített, a munkavédelmi előírásoknak megfelelő tűzvédelmi technika bevethető állapotban a készenléti gépjárművek fűthető szertárban tartása. Az önkéntes tűzoltóság szakmai feladata 2. (1) Az önkéntes tűzoltóság tűzmegelőzési tevékenysége során, a működési területén a) segíti az önkormányzatok jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési feladatait, ennek érdekében részére az illetékes tűzvédelmi hatóság az önkéntes tűzoltóság elsődleges működési körzetében bekövetkező tűzvédelmet érintő változásokról adatot és információt szolgáltat; b) tűzvédelmi hiányosság észlelése esetén különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeiben észlelt hiányosságra azt haladéktalanul jelzi az illetékes tűzvédelmi hatóságnak; c) részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában.

2 (2) Az önkéntes tűzoltóság a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére való felkészülése érdekében a) toborozza és szervezi a működési területén önkéntes tűzoltói szolgálatra jelentkezőket, valamint gondoskodik azok szakmai felkészítéséről, továbbképzéséről; b) folyamatosan gondoskodik a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátására szervezett erő és eszközállomány riaszthatóságáról; c) gondoskodik a szakfelszereléseinek és egyéni védőeszközeinek karbantartásáról, külön jogszabályokban előírtak szerinti felülvizsgálatáról; d) elkészíti a működési területéhez tartozó településre a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet, továbbá külön jogszabályban foglaltak szerint a működési területén lévő kiemelt létesítményre a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervet; azt egyezteti a segítségnyújtásra tervezett tűzoltóságokkal és jóváhagyásra megküldi az illetékes területi katasztrófavédelmi szerv vezetőjének; e) éves továbbképzési tervet készít, melyet megküld a szakmai felügyeletet ellátó területi katasztrófavédelmi szervnek és gondoskodik az állomány továbbképzéséről. f) támogatást nyújthat a vele együttműködési megállapodást kötő tűzoltó egyesületnek. (3) Az önkéntes tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenysége során a) külön jogszabályban foglaltak szerint tűzoltást és műszaki mentést végez; b) gondoskodik a beavatkozásban résztvevő állomány rendszeresített egyéni védőeszközökkel történő ellátásáról; c) a Központi Ügyelet utasítására kivonul a működési területén kívül keletkezett tűz oltására, illetőleg a műszaki mentésre; d) jelenti a működési területén keletkezett tűzesetet, káresetet, az általa eloltott, illetőleg a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetet az illetékes területi katasztrófavédelmi szerv ügyeletére, és eleget tesz a jogszabályokban meghatározott egyéb jelentési kötelezettségének; e) a központi katasztrófavédelmi szerv vezetője, illetve a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete elrendelésére rendkívüli készenléti szolgálatot lát el. A rendkívüli készenléti szolgálat költségeiről az elrendelő a vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. f) soron kívül jelenti az illetékes területi katasztrófavédelmi szerv ügyeletére a gépjárműveinek vonulóképtelenségét, a késedelmesen végrehajtható vagy késedelmesen végrehajtott vonulást, valamint a vonulóképességet korlátozó egyéb körülményeket és a rendkívüli készenléti szolgálat elrendelését és annak okát. (4) Az önkéntes tűzoltóság a tűzvizsgálat érdekében a) haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot az általa eloltott, illetőleg más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetről; b) gondoskodik a kötelező adatgyűjtésről és a tűzvizsgáló kiérkezéséig a tűzvizsgálatot biztosító cselekmények elvégzéséről. (5) Az önkéntes tűzoltóság - jogszabályban meghatározottak szerint - tűzvédelmi szolgáltatást végezhet. Az önkéntes tűzoltóság működése 3. (1) Az önkéntes tűzoltóságnak külön jogszabály szerinti gépjárművet és technikai eszköz állományt kell készenlétben tartania, de legalább egy közepes tömegosztályú gépjármű- 2

3 fecskendővel és egy közepes tömegosztályú tartalék gépjármű-fecskendővel kell rendelkeznie. A tartalék gépjárműfecskendő egy négy fő szállítására alkalmas vízszállító gépjárművel is kiváltható. (2) Az önkéntes tűzoltóság olyan létszámú főfoglalkozású és/vagy nem főfoglalkozású tűzoltó folyamatos riaszthatóságáról gondoskodik, hogy a számára külön jogszabályban előírt tűzoltó eszközöket és szakfelszereléseket működtetni tudja. Az önkéntes tűzoltóság napi vonultatható minimum létszáma négy fő. (3) Az önkéntes tűzoltóságnak a működési területén történt tűzesethez, műszaki mentéshez a készenlétben tartandó gépjárműivel és az arra beosztott minimum létszámmal, valamint tűzoltás vezetésére jogosult személlyel, tíz percen belül (normaidő) külön jogszabályban előírtak szerint meg kell kezdenie a vonulást. (4) Az önkéntes tűzoltóság olyan hírközponttal és hírközlő rendszerrel rendelkezik, amely szükség esetén folyamatos rádiókapcsolatot tud biztosítani az illetékes területi katasztrófavédelmi szerv ügyeletével, illetőleg a tűzoltóságok kivonult egységeivel. Az önkéntes tűzoltóság ezen kívül távbeszélő-kapcsolatot is biztosít. (5) Az önkéntes tűzoltóságok egységes szolgálatellátását az önkéntes tűzoltóságok országos szakmai érdekképviseletét ellátó szervezet (a továbbiakban: szakmai szövetség) a központi katasztrófavédelmi szerv vezetője által jóváhagyott Szolgálati Rendben szabályozza. 4. Az önkéntes tűzoltóság a működési területén lévő gazdálkodó szervekkel a létesítményi tűzoltósági feladatok átvállalására amennyiben az alapfeladatai ellátására meghatározottakon túl, a létesítményi tűzoltóságokról szóló jogszabályban előírt követelményeknek is eleget tesz az illetékes területi katasztrófavédelmi szerv előzetes hozzájárulásával megállapodhat. A területi katasztrófavédelmi szerv a megállapodás megkötéséhez nem járul hozzá, ha a megállapodásban vállaltak veszélyeztetik a központi költségvetés által finanszírozott feladatok teljesítését. 5. (1) Az önkéntes tűzoltóság szakmai feladatokat ellátó személyi állománya éves egészségügyi alkalmassági felülvizsgálaton köteles részt venni, amelynek térítési díját az önkéntes tűzoltóság viseli. (2) Az önkéntes tűzoltót külön jogszabályban előírt képesítési követelmények megszerzését követően a szakmai felügyeletet ellátó szerv regisztrálja, és részére a szakmai szövetség a szakmai felügyelet által meghatározott formátumú egységes igazolványt ad ki. 6. (1) Az önkéntes tűzoltóság rajokból áll. (2) Az önkéntes tűzoltó beosztása szerint lehet beosztott tűzoltó, valamint tisztségviselő, úgy mint: rajparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes, tűzoltóparancsnok. Az egyes beosztáshoz szükséges képesítéseket, valamint a kapcsolódó beosztási jelzéseket és viselésük rész- 3

4 letes szabályait a hatályos jogszabályok figyelembevételével a 3. (5) bekezdése szerinti Szolgálati Rend tartalmazza. (3) Az önkéntes tűzoltóság szolgálatszervezéséről a parancsnok gondoskodik. Ennek keretében elkészíti heti bontásban a szolgálati időbeosztásokat, gondoskodik a külön jogszabályokban meghatározott szolgálati okmányok vezetéséről, valamint a szakmai felügyelet által meghatározott adatszolgáltatás teljesítéséről. (4) Az önkéntes tűzoltóság 6-10 éves korig gyermek, év közötti fiatalokból ifjúsági tűzoltó rajokat alakíthat. A gyermek és ifjúsági korú tűzoltók létszáma azonban a szolgálatszervezésnél nem vehető figyelembe. A gyermek és ifjúsági tűzoltók tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet nem végezhetnek. 7. (1) A készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltó helyi adó megfizetése, valamint a polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesítését az önkéntes tűzoltóság parancsnoka minden év február 28-ig a lakóhely szerinti illetékes jegyzőnél kezdeményezi. Amennyiben az önkéntes tűzoltó a továbbiakban nem lát el szolgálatot, erről az önkéntes tűzoltóság parancsnoka az illetékes polgármestert illetve jegyzőt tájékoztatja. (2) Az önkéntes tűzoltóság parancsnoka, a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltókról a lakóhely szerint illetékes polgármestert tájékoztatja. Az önkéntes tűzoltóság irányítása és felügyelete 8. (1) Az önkéntes tűzoltóság általános irányítását a köztestület alapszabályában határozzák meg. A köztestületnek rendelkezni kell: a) a tűzoltóparancsnok beszámoltatásának rendjéről, b) a kinevezési és felmentési jogosultságok gyakorlásának rendjéről, c) az önkéntes tűzoltóság személyi állományát megillető jogosultságok és juttatások biztosításával kapcsolatos szabályokról, d) a kártérítési felelősség érvényesítésének rendjéről, valamint e) a kiképzés és rendszeres továbbképzés feltételeinek biztosításáról. (2) Az illetékes területi katasztrófavédelmi igazgatóság a szakmai felügyeleti tevékenysége során: a) ellenőrzi az önkéntes tűzoltóság szakmai és az ehhez kapcsolódó munkavédelmi tevékenységét, kezdeményezi a hiányosságok megszüntetését; b) szervezi a hivatásos és a létesítményi tűzoltóságokkal való együttműködést; c) jóváhagyja a Tűzoltási és Műszaki Mentési Terveket és a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet; d) előzetes egyetértési jogot gyakorol a létesítményi tűzoltósági feladatok átvállalására vonatkozó megállapodásnál; e) az önkéntes tűzoltóságok parancsnokai és a tűzoltás vezetésére jogosult állománya részére évente legalább két alkalommal kötelező továbbképzést és szakmai tájékoztatót szervez. 4

5 Az önkéntes tűzoltóság működésének anyagi, technikai és pénzügyi feltételei 9. (1) Az önkéntes tűzoltóság létesítésére, működtetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó feltételeket a köztestületet alapító önkormányzatok és a tűzoltó egyesület írásban határozzák meg. (2) Az önkéntes tűzoltóságok létesítésével, működtetésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos központi hozzájárulást a központi katasztrófavédelmi szerv vezetőjének javaslata alapján az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a fejezet éves költségvetésében tervezi. (3) A központi költségvetés által biztosított tárgyévi hozzájárulás felhasználásáról az önkéntes tűzoltóság a tárgyévet követő év február 28-ig elszámol az illetékes területi katasztrófavédelmi szerv útján a központi katasztrófavédelmi szerv felé. Eltérő rendelkezés hiányában az elszámolás módját és formáját a központi katasztrófavédelmi szerv határozza meg. (4) Az önkéntes tűzoltóságok technikai fejlesztését a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott szakmai program figyelembevételével, a központi katasztrófavédelmi szerv pályázatok kiírásával segíti elő. A működési terület vállalásának rendje 10. (1) Az önkéntes tűzoltóság a működési terület kijelölésére, módosítására vonatkozó kérelmét az illetékes területi katasztrófavédelmi szerv vezetőjéhez minden év április 15-ig nyújthatja be, aki azt véleményével együtt 15 napon belül a központi katasztrófavédelmi szerv vezetője részére felterjeszti. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell az e rendeletben foglalt feltételek teljesülését, valamint a működési területhez csatlakozni kívánó önkormányzat, az önkéntes tűzoltóságot fenntartó önkormányzat, továbbá a szakmai szövetség javaslatát. (3) A központi katasztrófavédelmi szerv vezetője a kérelmet a kért működési terület reális veszélyeztetettségének megállapítását is tartalmazó javaslatával ellátva minden év május 30-ig a miniszterhez felterjeszti. (4) A működési terület kijelöléséről a miniszter minden év június 30-ig dönt, és kezdeményezi, hogy a központi költségvetés az átvállalt feladattal arányos költségfedezetet a következő év január 1-jétől biztosítsa az önkéntes tűzoltóság részére. (5) Az önkéntes tűzoltóság működési területét úgy kell meghatározni, hogy a település közigazgatási határának legtávolabbi pontjára a riasztott tűzoltóság előírt erői és eszközei, a jelzés vételétől számítva legfeljebb 25 percen belül elsőnek érkezzenek ki. A kiérkezési idő az előírt riasztási idő és a vonulási távolságból adódó vonulási idő legfeljebb 60 km/h átlagsebességgel számolva összesített adata alapján kerül meghatározásra. Abban az esetben, ha a település az önkéntes tűzoltóság által 25 percen túl érhető el, de a kiérkezési ideje rövidebb, mint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságé, akkor az adott település a 10. -ban foglaltak szerint a hamarabb érkező önkéntes tűzoltóság működési területéhez csatolható. 5

6 (6) Amennyiben az önkéntes tűzoltóság a működési terület kijelölését követően a működése során nem teljesíti az e rendeletben, illetve a mentő tűzvédelmi feladatainak ellátását szabályozó egyéb jogszabályokban előírtakat, az illetékes területi katasztrófavédelmi szerv vezetője a központi katasztrófavédelmi szerv vezetőjénél indítványozza a működési terület megvonását. A megvonásról a központi katasztrófavédelmi szerv vezetőjének javaslata alapján a miniszter dönt, és egyidejűleg kezdeményezi a központi költségvetési hozzájárulás megszüntetését. Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet november 30-án lép hatályba. (2) Hatályát veszti az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII.24.) Korm. rendelet. Ez a bekezdés az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 6

7 RÉSZLETES INDOKOLÁS Az előterjesztés az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokra tesz javaslatot. Az elkészített tervezetben, a jelenlegi gazdasági és társadalmi elvárásokat figyelembe véve meghatározásra, szabályozásra került: - az önkéntes tűzoltóságokkal kapcsolatos fogalomrendszer, - hazánk tűzvédelmi rendszerébe illeszkedő szakmai feladatkör, - az önkéntes tűzoltóság működése, tagjainak a szervezeten belüli jogállása, képesítési és képzési követelményrendszere, - általános és szakmai irányítása, felügyelete, - működésének anyagi, technikai és pénzügyi feltétele, - a működési terület vállalásának rendje. 1. Az önkéntes tűzoltóságokkal kapcsolatos fogalomrendszer A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) foglaltakat figyelembe véve az Értelmező rendelkezések címszó alatt kerültek definiálásra a tervezetben használt fogalmak. Itt került sor az önkéntes tűzoltóságok főfoglalkozású tagjai jogállásának meghatározására. A Ttv. alapján az önkéntes tűzoltóság készenléti szolgálatot lát el, ez azonban az önkéntességből adódóan nem azonos a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenléti szolgálatellátásával hasonlóképpen a rendkívüli készenléti-szolgálat és a készenlétben tartás fogalmával, ezért szükséges volt a használt fogalmak rendelet szerinti értelmezésének definiálása. 2. Az önkéntes tűzoltóság szakmai feladatai Az önkéntes tűzoltóságok jelenleg nem vesznek részt, illetve tudomást sem szereznek az elsődleges működési körzetükben megvalósuló beruházások, felújítások stb. mentő tűzvédelmet érintő változásairól. Ezzel az önkormányzati tűzoltóság jelentős hátrányba kerül a mentő tűzvédelmi feladatokra és beavatkozásokra történő felkészülés és feladatellátás során. Mivel az önkéntes tűzoltóságok elsődleges működési körzetében a tűzvédelmet érintő kérdésekben különböző hatóságok járhatnak el (pl. a hivatásos önkormányzati tűzoltóság tűzvédelmi hatóságként I. fokon, bizonyos esetekben a katasztrófavédelem megyei igazgatóságai, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság II. fokon), ezen szervek bevonása a tájékoztatási rendszerbe nélkülözhetetlen. A tervezet vonatkozó része biztosítja, hogy megfelelő mértékben és időben szerezzenek tudomást, illetve indokolt esetben vegyenek részt az önkéntes tűzoltóságok a közigazgatási eljárásokban. A tervezetben sor kerül az önkéntes tűzoltóságok feladatainak konkretizálására, a vonatkozó jogszabályokkal (1/2003. (I. 9.) BM rendelet; 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet) való összhang megteremtésére. Az önkéntes tűzoltóságok szakmai feladatrendszere négy részre különült el: tűzmegelőzés, felkészülés a tűzoltási és mentési tevékenységre, tűzoltás és műszaki mentés, valamint tűzvizsgálat. 7

8 A tűzmegelőzési feladatok végrehajtása szervesen érinti a mentő tűzvédelmi feladatok ellátását, a kialakult események hatékony kezelését. A felkészülés meghatározása kiterjedt a felszerelések karbantartására, a szakmai továbbképzés útján elsajátított ismeretek szinten tartására, a helyismeret megteremtésére. A tűzoltói beavatkozás végrehajtása külön jogszabályban (jelenleg az 1/2003. (I. 9.) BM rendeletben) foglaltak alapján történik. A tervezet szabályozza az egyéni védőeszközök használatát, a működési területen kívüli vonulást és a jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségeket, feladatokat. A létesítményi tűzoltóságok hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, de külön jogszabály szerint a beavatkozást követően jelentési adatszolgáltatási, adatgyűjtési és helyszínbiztosítási feladatokra kötelezettek. 3. Az önkéntes tűzoltóság működése Az önkéntes tűzoltóságok működési tapasztalatait, valamint az 57/2005. (XI. 30.) BM rendeletben foglaltakat figyelembe véve került meghatározásra a minimum 4 fő szolgálati létszám és a riasztást követően a vonulás 10 percen belül történő megkezdése. A hatályos rendeletben este 10, nappal 8 perc adott a laktanya elhagyására. A tervezetben a Riasztási és Segítségnyújtási Terv elkészítésénél, illetve a vonulási távolságok meghatározásánál már figyelembe vett 10 percet határoztuk meg. A tervezet 3. -a rögzíti a gépjárműfecskendők minimum számát és kategóriáját, amely alapul szolgál a külön jogszabályban szervezési kategóriánként meghatározottakhoz. Pontosításra került az önkéntes tűzoltók feladatkörének ellátásához szükséges alkalmasság vizsgálata, regisztrálásuk, nyilvántartásuk. Az önkéntes tűzoltóság szervezetének egységesítése érdekében meghatározásra kerültek a létrehozható beosztások, a kapcsolódó jelzések és viselésük irányvonala, a szolgálati okmányok vezetésének és a szükséges adathordozók folyamatos kitöltésének személyi felelősségi köre. Az önkéntes tűzoltóság parancsnokának meg kellett határozni a helyi adók alóli felmentés kezdeményezésének beadását, az adótörvények változása miatt. 4. Az önkéntes tűzoltóság irányítása és felügyelete A tervezet ezen részében pontosításra kerültek az irányítói és felügyeleti jogkörök, különös tekintettel a továbbképzés területére. 5. Az önkéntes tűzoltóság működésének anyagi, technikai és pénzügyi feltételei A hatályos rendelethez képest jelentős változás nem történt. 6. A működési terület vállalásának rendje A lakosság védelmi érdekeit előtérbe helyezve 25 percen túl is tartozhat település az önkéntes tűzoltóságok működési területéhez, amennyiben a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett előbb érkezik a helyszínre, mint a legközelebbi hivatásos tűzoltóság egységei. 8

9 Az újonnan megalakuló önkéntes tűzoltóságok a következő év január 1-jétől működési terület iránti kérelmeinek értékeléséhez, a szükséges költségfedezet megállapítására tett javaslat szakmai előkészítéséhez, annak elbírálásához hosszabb idő szükséges, ezért a határidők módosításra kerültek. Az önkéntes tűzoltóságok megalakításához szükséges javaslattételhez az önkéntes tűzoltóságok országos szakmai érdekképviseletét ellátó szervezet nagyobb szakmai rálátással rendelkezik, mint az eddig a jogszabályban szereplő Magyar Tűzoltó Szövetség. A fentieket figyelembe véve jelen tervezet, a Ttv-ben foglalt alapelveket szem előtt tartva, a kapcsolódó jogszabályokkal harmonizálva szabályozza az önkéntes tűzoltóságok tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos alapfeladatait. Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. Budapest, július Dr. Gyenesei István 9

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014.

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014. A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Miskolc, 2014. PREAMBULUM Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61-62. és 69. -a szabályozza az államháztartási kontrollok rendszerének,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez JAVASLAT a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez A kisebb-, nagyobb közösségeknek, a társadalmaknak kialakulásuktól fogva elemi érdekük, hogy megvédjék tagjaik életét, egészségét

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben