Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 1 ORSZÁGGYŰLÉSI T E R V E Z E T! KÉPVISELŐ 2007.december 17. Melléklet a./2007.számú önálló képviselői indítványhoz T/ /2008. számú törvényjavaslat évi.. törvény az önkéntes tűzoltó egyesületekről Az Országgyűlés elismerve az önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész munkáját; a közbiztonság szilárdítása, az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a nemzetgazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében szükségesnek tartja, a tűz elleni védekezést önként vállalók tevékenységének erősítését, és ezért a tűzoltó egyesületek működési feltételeinek szélesítése érdekében a következő törvényt alkotja: I. Fejezet A törvény hatálya kiterjed ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. a) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló - többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 1. -ában meghatározott személyekre, területekre és mentességekre,

2 2 b) Az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes tűzoltók, tűz elleni védekezéssel, műszaki mentéssel és katasztrófa-elhárítással (a továbbiakban együtt: tűzoltó szakmai feladat) kapcsolatos tevékenységére. 2. (1) Az önkéntes tűzoltó egyesületnek a tűzoltó szakmai feladatát, a jogszabályokban, szabványokban és a hatósági előírásokban meghatározottak szerint kell teljesítenie. (2) Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladatát - a Ttv-ben meghatározott kivételekkel - térítésmentesen végzi. (3) Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladata ellátása során együttműködik a hivatásos, az önkéntes és a létesítményi tűzoltósággal (a továbbiakkal együtt: tűzoltóság), valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel. 3. (1) Az önkéntes tűzoltó egyesület, tűzoltó szakmai feladatait, hatósági jogkör gyakorlása nélkül látja el. (2) Az önkéntes tűzoltó egyesület, a Ttv. 3. -ában felsorolt alkotmányos jogok korlátozásával kapcsolatos intézkedéseket, csak végszükség esetén teheti meg. (3) Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos beavatkozást irányító tagjának jogosítványait külön jogszabály határozza meg. 4. Az önkéntes tűzoltó egyesület tagja tűzoltó szakmai feladata ellátása során közfeladatot ellátó személynek minősül. Értelmező rendelkezések 5. E törvény alkalmazásában a) Önkéntes tűzoltó egyesület: az egyesülési jogról szóló törvény alapján létrejött társadalmi szervezet, amely alapszabályában vállalja a tűzoltó szakmai feladatok ellátását.

3 3 b) Önkéntes tűzoltó: az önkéntes tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület azon tagja, aki a tűzoltó szakmai tevékenységét önként vállalja és térítésmentesen (ellenszolgáltatás nélkül) látja el. c) Tűzoltó szakmai feladat: a Ttv. 4. -a e) pontjában meghatározott tűzoltási feladat, g) pontjában meghatározott műszaki mentés; valamint a tüzek keletkezésének megelőzése érdekében végzett tájékoztató, felvilágosító tevékenység, a tűzvizsgálati tevékenység segítése, továbbá az ezekkel összefüggő szakmai oktatásban és képzésben való részvétel. II. Fejezet AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladatai 6. (1) Az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnokát, a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok véleményének kikérése mellett, az egyesület közgyűlése bízza meg. (2) Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladatát elsősorban a székhelye szerinti település közigazgatási területén végzi. Jogszabályban meghatározott esetekben, az önkéntes tűzoltó egyesület, a székhely szerinti település közigazgatási területén kívül is elláthat tűzoltó szakmai feladatot. 7. (1) Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladata során, a tűzmegelőzési tevékenysége keretében, tájékoztatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról. (2) Az önkéntes tűzoltó egyesület segítséget nyújt a székhelye szerinti települési önkormányzat tűzvédelmi feladatainak ellátásához.

4 4 (3) Az önkéntes tűzoltó egyesület, a székhelye szerinti települési önkormányzat felkérésére, segítséget nyújt az önkormányzati intézmények tűzvédelmi feladatainak ellátásához. Az önkéntes tűzoltó egyesület működése 8. Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladata ellátása során együttműködik a rendvédelmi szervekkel és megállapodás alapján, segítséget nyújt a tűzvédelmi feladataik ellátásához 9. Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladatainak ellátása érdekében vállalt szolgálati rendjét, értesíthetőségét, szakmai igénybevehetőségének körét egyezteti az elsődleges működési körzet szerinti hivatásos önkormányzati, illetőleg a működési terület szerinti önkéntes (köztestületi) önkormányzati tűzoltósággal. III. Fejezet AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Az önkéntes tűzoltók tevékenysége 10. (1) Az önkéntes tűzoltó a tevékenységét az önkéntes tűzoltóság, a létesítményei tűzoltóság, illetőleg az önkéntes tűzoltó egyesület tagjaként végezheti. (2) Önkéntes tűzoltó szakmai feladat ellátását csak olyan nagykorú személy végezhet, aki a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi feltételeknek megfelelően alkalmas a tűzoltó szakmai feladat ellátására. (3) Az egyes önkéntes tűzoltói beosztások ellátására csak a jogszabályban meghatározott szakmai képesítési feltételekkel rendelkező személy alkalmazható.

5 5 11. (1) Az önkéntes tűzoltót tűzoltó szakmai feladatáért díjazás nem illeti meg. Nem minősül díjazásnak a kiesett jövedelméért járó térítés, illetőleg a tűzoltó szakmai teljesítése során keletkezett kárának megtérítése. (2) Az önkéntes tűzoltót tűzoltó szakmai feladatai ellátásáért a Ttv aiban meghatározott jogosultságok és juttatások illetik meg. 12. (1) Az önkéntes tűzoltó egyesület tagja, a tűzoltó szakmai feladatok ellátását önként vállalja. (2) Az (1). bekezdésben meghatározottakat írásba kell foglalni, és azt az önkéntes tűzoltónak és az önkéntes egyesület parancsnokának kell aláírnia. Erről nyilvántartást kell vezetni, és ezt felkérésre, a területileg illetékes megyei, budapesti tűzoltó szövetség rendelkezésére kell bocsátani. (3) Az önkéntes tűzoltó szakmai feladatok vállalása meghatározott időre szól, felmondása nem köthető határidőhöz, a felmondás csak írásban történhet, melyet az önkéntes tűzoltó egyesületnek tudomásul kell vennie. IV. Fejezet AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET SZAKMAI FELÜGYELETE 13. Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladatainak ellátása felett a szakmai felügyeletet a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltó parancsnokság látja el.

6 6 14. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság a szakmai felügyelet keretében: a) ellenőrzi az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladatainak ellátását; b) szakmai továbbképzést, gyakorlatot szervez az önkéntes tűzoltó egyesület, illetőleg az önkéntes tűzoltók részére; c) vállalt kötelezettségei szerint és felszerelései alkalmasságára figyelemmel értesíti a szakmai felügyelete alá tartozó önkéntes tűzoltó egyesületet annak területén keletkezett tűzesethez, műszaki mentéshez, katasztrófák felszámolásához; annak tevékenységi területén d) a c) pontban meghatározott értesítés kivételes esetben, vagy megállapodás alapján, a székhely település területén kívülre is történhet. 15. A szakmai felügyelet nem terjed ki az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladatain kívüli működésére, és nem érinti a törvényességi felügyelet körét, mértékét. V. Fejezet AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI FELTÉTELRENDSZERE 16. (1) Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladatainak ellátásához szükséges működési és fenntartási költségeire, a központi költségvetés, a Magyar Tűzoltó Szövetség és a katasztrófák elleni védekezéséért felelős miniszter javaslata alapján, támogatást nyújt. (2) A létesítés, a fejlesztés és felújítás költségeihez, az önkéntes tűzoltó egyesület pályázatot nyújthat be a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz.

7 7 (3)A pályázat a fejlesztési költség egészére vagy annak meghatározott részére irányulhat. A pályázati feltételeket a katasztrófák elleni védekezéséért felelős miniszter évente rendeletben határozza meg. 17. Az önkéntes tűzoltó egyesületek parancsnokai a Ttv ának (7.) bekezdésében meghatározottak szerint vehetnek részt a számukra rendeletben előírt tűzoltó szakmai képesítés megszerzésében. VI. Fejezet VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18. (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg: az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltó szakmai feladataira, működési feltételeire, ellátására és felügyeletére vonatkozó részletes szabályokat. (2) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységi területét, működési területen kívül elrendelt igénybevétele költségeinek megtérítésére vonatkozó szabályokat, a működési és fejlesztési támogatások rendjét. 19. Ez a törvény a kihirdetését követő 90. napon belül lép hatályba.

8 8 ORSZÁGGYŰLÉSI T E R V E Z E T KÉPVISELŐ december 17. Melléklet a T/ /2008. számú törvényjavaslathoz INDOKOLÁS az önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló évi.. törvényhez I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 1. Magyarországon több mint 170 éve alakultak meg az önkéntes tűzoltó szervezetek és 1870-ben alakult meg, majd 1990-ben szerveződött ujjá a Magyar Tűzoltó Szövetség. Hosszú időn keresztül - a fővárosban és a nagyobb városokban működő hivatásos tűzoltóságok mellet - ezek az önkéntes alapon létrehozott tűzoltó egyesületek biztosították a szervezett tűzoltást a városokban, falvakban, a koordináló szerepet, pedig az országos tűzoltó szövetség látta el. Az önkéntes tűzoltó egyesületek komoly erőt képviseltek tűzoltás és mentés során, de még ma is azt képviselnek azokon a településeken, ahol megfelelő feltételekkel rendelkező tűzoltó egyesület működik tól a rendszerváltásig társadalmi szervezetekkel szembeni általános politikai bizalmatlanság és a tűzvédelemben a hivatásos állami tűzoltóságok monopol szerepe a legtöbb településen teljesen háttérbe szorította az önkéntes tűzoltó egyesületek operatív tűzvédelmi tevékenységét tól az ország tűzvédelemi szervezetrendszere, átalakult a településeken ismét a helyi önkormányzatok intézményeiként működnek a hivatásos tűzoltóságok, és hazánk számos településén éledtek újjá, erősödtek meg, illetve jöttek létre új az önkéntes tűzoltó egyesületek. 2. Az országban jelenleg 95 településen működik tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végző hivatásos önkormányzati tűzoltóság és 63 működési területtel rendelkező - önkéntes (köztestületi) tűzoltóság, amelyek több száz négyzetkilométeres látnak el működési körzetükben, illetve területükön mentő tűzvédelmi feladatokat. Az eltérő infrastrukturális helyzet következtében számos település csak igen hosszú perces -vonulási idővel közelíthető meg, így ezen települések mentő tűzvédelmi ellátottsága csak a megfelelő technikai eszközökkel és képzettséggel rendelkező helyi

9 9 önkéntes tűzoltó egyesületek működése révén biztosítható. Ezen követelmény teljesítésének alapjait teremtette meg A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, amikor a településeken működő hivatásos önkormányzati tűzoltóságok mellett, a tűzoltó egyesületeket, valamint a helyi önkormányzatok (önkormányzati társulások) és a tűzoltó egyesületek által létrehozott köztestületként működő önkéntes tűzoltóságokat egyaránt az ország tűzvédelmi rendszerének részeként kezeli. A tűzvédelmi törvény a tűzoltó egyesületeket létezését a deklaráció szintjén nevesíti, egyebekben működési feltételeikről a jogszabályok nem rendelkeznek. 3. A Magyarországon bejegyzett közel 600 tűzoltó egyesület - mint az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján működő társadalmi szervezet - tevékenységét az alkotmányosság és törvényesség kereti között folytatja, alapszabály szerinti tevékenysége azonban igen eltérő lehet (például a nem dominánsan tűzvédelmi tevékenység folytatására alakult, hagyományőrzést, tűzoltósport tevékenységet stb. folytató egyesületek). A törvény javaslat azon tűzoltó egyesületek fejlesztését és hatékony működését hivatott szolgálni, amelyek alapszabályuk szerinti tevékenységében prioritásként kerül meghatározásra a tűzvédelmi feladatok ellátásában való közreműködés, és működésük során ténylegesen végeznek tűzoltási, műszaki mentési feladatokat. A törvény javaslat, ezen tűzoltó egyesületeket határozza meg önkéntes tűzoltó egyesületként, megkülönböztetendő az egyéb célra alakult tűzoltó egyesületektől. 4. Az előzőekben foglaltak alapján az önkéntes tűzoltó tevékenységének a lényege a következőkben foglalható össze. Az önkéntes tűzoltó egyesület a lakosság mentő tűzvédelmi biztonsága érdekében első beavatkozóként, alkalmas arra, hogy rövid időn belül megkezdje az életmentés szempontjából szükséges teendők ellátását; a tűzoltást, illetve műszaki mentést. A nagyobb helyismeret révén pontos és szakszerű információkkal látja el - már a tűzjelzés és vonulás időszakában is - a hivatásos önkormányzati tűzoltóság egységeit; illetve kiérkezésük után a kárhelyen közreműködik a tűzoltásban, műszaki mentésben, vagy egyéb módon segítik a hivatásos tűzoltó egységek tevékenységét.

10 10 5. Az önkéntes tűzoltó egyesületnek - mint az alapítói oldal egyik alanyának - alapvető szerepe van az önkéntes köztestületi önkormányzati tűzoltóságok létrehozásában és megfelelő működésében, különös tekintettel, ezen tűzoltóságok megfelelő felkészültséggel rendelkező személyi állományának folyamatos biztosítására. Az önkéntes tűzoltó egyesületek technikai eszközeik, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező és az emberi élet, az anyagi javak, a természeti és épített környezet értékeinek megóvása és megmentése iránti elkötelezett, a tűz és káresetek elhárításának veszélyeit önként vállaló tagsága révén a mentő tűzvédelemben való közreműködés mellet alkalmas tűzmegelőzési tevékenységben való a törvény javaslatban meghatározottak szerinti közreműködésre, valamint katasztrófavédelmi, környezet és természetvédelmi, az ár-és belvíz elleni védekezési feladatok ellátásra. Az önkéntes tűzoltó egyesületek tradicionálisan közösségépítő tényezőként vesznek részt a helyi lakosság közösségi életében, így egyebek mellet, jelentős szerepet vállalhatnak az ifjúság nevelésében, az európai uniós tagságunk által megkívánt színvonalú tűzvédelmi kultúra kialakításában. Ezen célok megvalósítása érdekében az önkéntes tűzoltó egyesület együttműködik a helyi önkormányzatokkal és annak intézményeivel, a hivatásos és köztestületi önkormányzati tűzoltóságokkal, az állami katasztrófavédelmi és más rendvédelmi szervekkel, a mentési tevékenységgel foglalkozó, továbbá a helyi közbiztonság érdekét szolgáló állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel. 6. Az önkéntes tűzoltó egyesületet, mint társadalmi szervezet tevékenységének meghatározásban az egyesülési jogról szóló törvény korlátai kötik, ugyanakkor az önként vállalt tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzése megköveteli, hogy ezen feladatok végrehajtása a vonatkozó jogszabályokban meghatározott normák szerint történjen. Az egyesület tevékenyégi körének előzőek szerinti korlátozása, illetve a működéshez meghatározott tevékenységi kör előírása alapvető jogot, az egyesüléshez való jogot érinti, így a jogalkotásról szóló évi XI. tv. Törvény 5. c) foglaltaknak megfelelően törvényben kell az önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó alapvető szabályokat megállapítani. Az önkéntes tűzoltó egyesületek társadalmi szervezeti jogállásának tiszteletben tartásával, ugyanakkor az ország

11 11 tűzvédelmi biztonságában betöltött kiemelt szerepére figyelemmel indokolt - a Tűzvédelmi törvényben meghatározott keret jellegű szabályozást kiegészítve - törvényi szintű szabályozással megteremteni a célirányos, hatékony működésük jogi hátterét. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS Az 1-4 -okhoz. A törvényjavaslat alapvetően követi a tűzelleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban Ttv.) szabályozási elveit, fogalomrendszerét és szerkezeti felépítését. Ezek alapján utalással határozza meg a törvényjavaslat a törvény hatályát, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységének szabályozási rendjét. A jogalkotó szükségesnek tartja meghatározni, hogy az egyesületi önállóság érvényesülése mellett a tűzoltó szakmai feladatoknál a vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, hatósági előírásokat meg kell tartani, továbbá a tevékenység végzésénél a tűzoltóságokkal, katasztrófavédelmi és rendvédelmi szervekkel együtt kell működni az egyesületnek. A törvényjavaslat egyértelműen meghatározza azokat a különbségeket, amelyet a tűzoltóság tagjainak és a tűzoltó egyesület tagjainak szakmai feladatai ellátásában jelentkeznek. Így kimondja a hatósági jogkör gyakorlásának tilalmát, az alkotmányos jogok korlátozásának lehetőségét a végszükség esetéhez köti, valamint meghatározza a tűzoltás-vezetői jogosítványok helyetti beavatkozást irányító jogosítványokat.. Az azonos feladatkör, valamint a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok által végett közszolgálati tevékenységgel azonos jellegű körülmények miatt a tűzoltó egyesület tagja számára is a közfeladatot ellátó személynek való minősítést mondja ki a törvényjavaslat. 5. -ohoz Az értelmező rendelkezések körében a törvényjavaslat az önkéntes tűzoltó egyesület fogalmánál az egyesületi önállóságot és az önként vállalt feladatokat azonos értékűnek tekinti.

12 12 Az önkéntes tűzoltó egyesület fogalmának meghatározásával a jogalkotó egyértelműen határozottan megkülönbözteti ezen társadalmi szervezeteket a tűzoltósághoz kötődő, de tűzvédelmi szakmai feladatot nem végző - pl. tűzoltó kulturális és sport tevékenységet végző - társadalmi szervezetektől Az önkéntes tűzoltó fogalma úgyszintén kizárja, hogy a jövőben azok is önkéntes tűzoltónak, illetve önkéntes tűzoltó egyesületnek minősüljenek akik önkéntes, vagy létesítményi tűzoltóság keretében a tűzoltói feladataikat ellenszolgáltatásért végzik. A tűzoltó szakmai feladatok körét a törvény Ttv. rendelkezéseire figyelemmel határozza meg, 6. -ohoz Az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoki tisztséget az egyesülési jogról szóló törvény és a szakmai szempontok érvényesítésének szem előtt tartásával fogalmazza meg a törvényjavaslat. A megbízást az önkéntes tűzoltó egyesületi közgyűlés hatáskörébe utalja, ugyanakkor szükségessé teszi az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok véleményének kikérését is. Miután az önkéntes tűzoltó egyesület önálló működési területtel nem rendelkezik, így a törvényjavaslat meghatározza, hogy a tűzoltó szakmai feladatait elsősorban a székhelye szerinti település közigazgatási területén végzi, ugyanakkor biztosítja annak lehetőségét is, hogy jogszabályban meghatározott esetekben e területen kívül is végezhessen tűzoltó szakmai feladatokat ohoz Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladatainak meghatározása során a törvényjavaslat három csoportba sorolja az egyes tevékenységeket. Amíg a tűzoltó szakmai feladatok körét az értelmező rendelkezések a vonatkozó jogszabályokra történő utalással konkrétan meghatározzák, addig a más jellegű, különösen a tűzmegelőzési tevékenységet a lakosság tájékoztatására és felvilágosítására korlátozzák, továbbá alternatív módon teszik lehetővé a székhely szerinti települési önkormányzat tűzvédelmi feladatainak, illetőleg az önkormányzati intézmények tűzvédelmi tevékenységének segítését.

13 okhoz Annak érdekében, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület beilleszkedjék abba a szervezeti rendbe, amelyben a rendvédelmi szervek illetőleg a tűzoltóságok és a karitatív társadalmi szerveztek a tűzoltással a műszaki mentéssel, a katasztrófa-elhárítással kapcsolatos tevékenységüket végzik, a törvényjavaslat meghatározza az önkéntes tűzoltó egyesületek együttműködési kötelezettségét a rendvédelmi szervekkel, valamint igénybevehetőségének és értesíthetőségének lehetőségét az elsődleges működési körzet szerinti hivatásos, vagy a működési terület szerinti önkéntes tűzoltósággal okhoz A törvényjavaslat szabályozza az önkéntes tűzoltók tevékenységére vonatkozó feltételeket, követelményeket, jogosultságokat és kötelezettségeket. Ennek megfelelően önkéntes tűzoltói tevékenységet csak az önkéntes illetőleg a létesítményi tűzoltóságnál, vagy az önkéntes tűzoltó egyesület tagjaként lehet végezni. Alapvető fontosságú a szervezethez tartozás, mert az biztosítja, hogy az önként vállalt tevékenység során a szakmai elvárásokat és követelményeket az önkéntes tűzoltó a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően teljesítse, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége megfelelően illeszkedjen be az ország tűzvédelmi rendszerébe A törvényjavaslat az önkéntes tűzoltói szaktevékenységhez megkívánja a nagykorúságot, továbbá a személy biztonsága érdekében az egészségügyi alkalmasságot továbbá azt, hogy az önkéntes tűzoltó a végezni kívánt tűzoltó szakmai tevékenységhez a jogszabályban meghatározott szakmai képesítési feltételekkel is rendelkezzék. A törvényjavaslat egyértelműen kimondja, hogy az önkéntes tűzoltót a tűzoltó szakmai feladatáért nem illeti meg díjazás. A törvényjavaslat ugyanakkor rendelkezik arról is, hogy az önkéntes tűzoltót nem érheti hátrány ha a tűzoltói feladatainak ellátása miatt jövedelme esik ki, vagy ennek során valamilyen anyagi kár éri. A törvényjavaslat biztosítja az önkéntes tűzoltó számára azokat a jogokat és juttatásokat, amelyeket a Ttv. az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok tagjai számára meghatároz. Garanciális kérdés, hogy önkéntes tűzoltói tevékenységre senki sem kötelezhető, ezért a törvényjavaslat meghatározza, hogy az egyesületi tag a tűzoltói szakmai feladatok

14 14 ellátását önként és írásban vállalja, és ezt a vállalást írásban bármikor felmondhatja. Annak érdekében, hogy a tűzoltási feladatokat önként végző egyesületi tagokról naprakész nyilvántartás legyen mind a feladat vállalását, mind annak felmondását a budapesti, megyei tűzoltó szövetséggel közölni kell ohoz Az önkéntes tűzoltó egyesület szakmai felügyeletét azért kell törvényi szinten szabályozni, mert alkotmányos kérdés az egyesülési jog alapvető garanciáinak érvényesülése mellett a tűzvédelmi szakmai feladatok megfelelő színvonalú ellátásához fűződő állampolgári jogok érvényre juttatása közötti összhang megteremtése.. A biztonságos működés nélkülözhetetlenné teszi, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltó szakmai feladatot ellátó tagjai jogszabályok szerinti szakmai felkészültséggel rendelkezzenek és a beavatkozások során megtartsák a tűzoltással, a műszaki mentéssel a katasztrófa-elhárítással kapcsolatos követelményeket szabályozó szakmai normákat. Mindezen követelmény érvényre juttatása érdekében a törvényjavaslat a szakmai felügyeleti jog gyakorlását azért telepíti a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokhoz, mivel ezek felelősek az elsődleges működési körzetük tűzvédelmi feladatainak ellátásáért. A szakmai felügyelet gyakorlása nem érinti az önkéntes tűzoltó egyesület, mint társadalmi szervezet feletti egyéb az egyesülési jogról szóló törvényben meghatározott felügyeleti jogok gyakorlását. A szakmai felügyelet körébe tartozik a szakmai feladatok ellátásának ellenőrzése, a továbbképzések és gyakorlatok szervezése, valamint a tűzesetekhez, műszaki mentésekhez és a katasztrófák felszámolásához történő értesítés ohoz Fontos feladat, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltó szakmai feladatainak ellátásához a működési és a fenntartási, valamint a létesítési, a fejlesztési és a felújítási költségek tekintetében központi források is biztosítottak legyenek. Ebből kiindulva a törvényjavaslat meghatározza, hogy a működési és a fenntartási költségekhez a központi költségvetés a Magyar Tűzoltó Szövetség és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter javaslata alapján az önkéntes tűzoltó egyesületeknek támogatást nyújt.

15 15 A létesítéshez, a fejlesztéshez és a felújításokhoz szükséges költségek vagy azok egy részének biztosítására -hasonlóan a hivatásos és önkéntes tűzoltóságokhoz- a tűzoltó egyesületek is pályázatot nyújthatnak be a katasztrófa elleni védekezésért felelős miniszter által évente kiadott rendeletben foglaltak szerint. A törvényjavaslat az önkéntes tűzoltó egyesületek parancsnokainak lehetőséget kíván adni arra, hogy a tűzoltó szakmai képesítés megszerzéséhez ugyanazokat a kedvezményeket és juttatásokat kapják meg a központi forrásokból, mint az önkéntes tűzoltóságok tisztségviselői ohoz A vegyes és a záró rendelkezések tartalmazzák azokat a felhatalmazásokat, amelyeket a Kormány, illetőleg katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a végrehajtási rendeletek kereteire vonatkozóan kap, és meghatározzák, hogy a törvény a kihirdetését követő 90 napon belül lép hatályba. Budapest, december 21..

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 5135, Jászivány, Fő u. 4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Nyitó egyenleg: Bank Házi pénztár

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET Becsülettel, bátorsággal, buzgalommal A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 Hatály: közlönyállapot (2015.XII.22.) 2015. évi CCXXI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 1. (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12492. számú törvényjavaslat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. szeptember 2013. évi... törvény

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 3/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12714. számú törvényjavaslat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 4. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 82591/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (1)

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

Komarom-Esztergom Megyei Polgaror Szovetseg

Komarom-Esztergom Megyei Polgaror Szovetseg Komarom-Esztergom Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag Komarom-Esztergom Megyei Polgaror Szovetseg Szam: 40-1/2012/PVF EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS amely letrejott a Komarom-Esztergom Megyei Katasztrofavedelmi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Tárgy: Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: A Szent Flórián Tűzvédelmi Alapítványban való részvétel Az előterjesztést készítette: Bartha Erika

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Módosította a 24/2006. (XII.15.) ÖKT. rendelettel, 11/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség Dobson Tibor ddtb., elnök Fő cél Egységes tűzoltó szövetség megteremtése Minta: Elődeink által lerakva! A közelmúlt Részérdekek akadályozták az egység megteremtését Szervezetei:

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

T/7397. számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról

T/7397. számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7397. számú törvényjavaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. november 1 2015. évi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. júniusi ülésére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok - A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) - A katasztrófavédelemről és

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben