SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 1 SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. Ikt. sz.: 9/2011. Alapszabály sorszáma: 1 ALAPSZABÁLYA Készítette: Nagy Károly Simontornya, január 18.

2 2 I. Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jogállása Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület a) Az Egyesület az egyesületi jogról szóló évi II. törvény, és a közhasznúságról szóló évi CLVI. törvény előírásai szerint önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, amely ezen alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az Egyesület kiemelkedő közhasznúsága, a közhasznúságról szóló évi CLVI. törvény 26. C/15. pontjában meghatározott önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, a 26. C/21. pontjában meghatározott ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység önálló végzése. b) Ezen alapszabályban és meghatározott céljának megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elveken alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését, tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból c) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez d) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alaptevékenységének biztosítására fordítja e) Pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, f) Képviselő-jelöltet nem állít, nem támogat, g) közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, továbbá h) tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza i) A Tűzoltó Egyesület az évben alakult egyesület utódjának tartja magát. Tűzoltó Egyesület neve: Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Egyesület székhelye: 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tűzoltó Egyesület postacíme: 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tűzoltó Egyesület működési területe: Simontornya Város közigazgatási területe. Az egyesület bélyegzője: körbélyegző, középen tűzoltó címer, körülötte a tűzoltó egyesület neve. Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységének célja: A működési területén a tűzesetek megelőzése, közreműködés a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában. II. SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET SZERVEZETE a) Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja lehet: magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező nem magyar állampolgár, amennyiben nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

3 3 b) Az Egyesület szervezeti felépítése: közgyűlés vezetőség felügyelő bizottság tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásban közreműködő személyek pártoló tagság diák és ifjúsági tagság, tiszteletbeli tagság. c) Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége (közgyűlés), vagy a tagok által ezen alapszabályban meghatározottak szerint közvetlenül, vagy közvetetten megválasztott testület. d) Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja: Részt vehet a Tűzoltó Egyesület tevékenységében, rendezvényein. Választhat és választható a Tűzoltó Egyesület szerveibe. Köteles eleget tenni ezen alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek. Tűzoltó Egyesület valamennyi szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A közgyűlés döntése alapján tagdíjat fizet, az ott meghatározott mértékben és határideig. Köteles elősegíteni az egyesület tevékenységét, működését. Köteles végrehajtani a közgyűlés, illetőleg a választott szervek határozatait és a vezetőségtől kapott feladatokat. Köteles szakmailag képezni magát. Köteles gondoskodni az egyesület vagyonának megőrzéséről, karbantartásáról, a szakfelszerelések és egyéb munkaeszközök rendeltetésszerű használatáról. Az egyesület tagja egyenruha viselésére jogosult. e) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, szervezet, aki amely anyagi támogatásával, illetőleg társadalmi munkájával hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez, a feladatok megvalósításához. f) Az Egyesület diák, illetőleg ifjúsági tűzoltója lehet az a éves tanuló, illetőleg éves fiatal, akik társadalmi munkájukkal hozzájárulnak a kitűzött célok eléréséhez, valamint a feladatok megvalósításához. g) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki kiemelkedő társadalmi munkájával hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez, a feladatok megvalósításához. h) A tűzesetek megelőzésében, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában az a tag működhet közre, aki 18. életévét betöltötte, és megfelelő szakmai ismeretekkel és ahhoz kapcsolódó munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik. i) A tagság megszűnése történhet: Kilépéssel Törléssel Kizárással Elhalálozással Az egyesület jogutód nélküli megszűnésével. j) Kilépéssel szűnik meg a tagsági jogviszonya annak a tagnak, aki ezt a szándékát a vezetőségnek, illetőleg a választott szervnek írásban bejelenti. k) Törléssel szűnik meg a tagsága annak, aki tagsági kötelezettségeinek önhibájából 1 éven át nem tesz eleget, vagy aki ismeretlen helyre távozott.

4 4 l) Kizárással szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki bizonyíthatóan nem az egyesület céljainak megfelelően tevékenykedik, illetőleg magatartása összeegyeztethetetlen az egyesületi célokkal, valamint akit a bíróság bűncselekményért jogerősen elítélt. m) Közgyűlés: közgyűlést, mint az egyesület legfelsőbb szervét, szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést az Elnök hívja össze: A közgyűlés összehívását a tagok egyharmada is kezdeményezheti az Elnöknél. Amennyiben az Elnök ennek 15 napon belül nem tesz eleget, úgy a tagok egyharmada is jogosult a közgyűlés összehívására a napirendi javaslat, az időpont és a helyszín megjelölésével. A közgyűlésről a tagokat írásban kell értesíteni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada ok és cél megjelölésével kívánja. A közgyűlést megelőzően az érintetteket 8 napon belül a közgyűlés megtartásának helyéről, időpontjáról értesíteni kell. A rendes évi közgyűlések alkalmával beszámolót, 4 évenként pedig ciklus beszámolót, illetőleg vezetőség választást kell tartani. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A vezetőség előzetes döntése, vagy szavazásra jogosultak egyharmadának kérésére titkos szavazást kell elrendelni. A határozatképességhez az egyesület teljes jogú tagjainak legalább 50%-a + 1 fő jelenléte szükséges. Határozathozatal képtelenség fennállása esetén 15 napon belül újabb közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek létszámára való tekintet nélkül is határozatképes. A közgyűlést az elnök, távollétében a parancsnok, vagy a jegyző hívja össze és vezeti le. A közgyűlésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza annak helyét, időpontját, a résztvevők létszámát, a közgyűlés napirendjét, a szavazás eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök, a jegyző és két teljes jogú egyesületi tag aláírásával hitelesíteni kell. A megjelentekről jelenléti ívet kell készíteni. Szavazati joga a tagságból annak a személynek lehet, aki a 18. életévét betöltötte. Nincs szavazati joga a pártoló-, illetve a tiszteletbeli tagnak. A közgyűlés ülései nyilvánosak. Nyilvántartás kell vezetni, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, A közgyűlés döntéseinek az érintettekkel írásban kell közölni, nyilvánosságra hozatala az egyesület honlapján történik. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba minden tag, illetve ellenőrző szervezet jogosult felhatalmazás nélkül betekinteni, arról másolatot készíteni. A közhasznú szervezet működéséről, szolgáltatási igénybevétele módjáról, beszámolói közlésének nyilvánosságáról az egyesület honlapján lehet információt szerezni. III. A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE

5 5 a) Az alapszabály megállapítása és módosítása. b) Az évi költségvetés meghatározása. c) Az évi és a négy éves beszámolók elfogadása határozattal. d) Más társadalmi szervezettel való egyesülés, illetőleg a szervezet feloszlásának kimondása. e) Döntés mindazokban az ügyekben, melyeket ezen alapszabály kizárólag hatáskörébe utal. f) Vezetőség és felügyelő bizottság megválasztása, felmentése, illetőleg tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátására kijelölt tagság létrehozása. g) Megvitatja és jóváhagyja az egyesület éves munkatervét, vagyonmérlegét, költségvetését, valamint a vezetőség négyéves és az éves munkájáról szóló beszámolót. h) Megvitatja és elbírálja a közgyűléshez címzett, hatáskörébe tartozó beadványokat. i) Határoz a Tolna Megyei Tűzoltószövetségbe való be-, illetve kilépésről, más egyesülettel való egyesülésről, ez utóbbi esetben az egyesületi vagyon hovafordításáról, köztestület létrehozásáról. j) Megsemmisíti a vezetőség, illetve a felügyelő bizottság jogszabályban, vagy ezen alapszabályban megfogalmazottakba ütköző határozatokat. k) Eljár a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak etikai ügyében. l) Határoz a tisztségviselők és ezen alapszabályban meghatározott feladatokat ellátók tiszteletdíja ügyében. m) Azon egyesületi tagok részére, akik tűzoltásban és műszaki mentésben közreműködnek élet-és balesetbiztosítás megkötéséről kell gondoskodni. IV. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE a) Az egyesület ügyeit két közgyűlés között a vezetőség intézi. b) A vezetőség összetétele: Elnök Parancsnok Jegyző 3 fő vezetőségi tag c) Felügyelő Bizottság összetétele: Elnök 2 fő tag d) Az egyes tisztségek az összeférhetőség figyelembe vételével összevontan is betölthetők. e) A vezetőség gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. f) A vezetőség gondoskodik az egyesület tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő egység folyamatos működtetéséről. g) A vezetőség szükség szerint de legalább félévenként- vezetőségi ülést tart, melyet az elnök hív össze. h) A vezetőség három tagjának indítványára az elnök 8 napon belül rendkívüli vezetőségi ülést köteles összehívni. i) A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. j) A határozathozatal képességéhez legalább a vezetőség négy tagjának jelenléte szükséges.

6 6 k) Szavat egyenlőség esetében az elnök szavazata a döntő a határozathozatal tekintetében. l) A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a vezetőségi ülés időpontját, tárgyát, a hozzászólásokat, valamint a hozott határozatok szövegét. m) A vezetőségi ülésen résztvevő személyekről jelenléti ívet kell készíteni. n) Dönt a tagok felvételéről, törléséről és kizárásáról. Az elhalálozott tag jogviszonyának megszűnését tudomásul veszi. o) A vezetőség valamelyik tagjának időszakos, illetőleg végleges kiválása esetén a tisztség betöltéséről a legközelebbi közgyűlés határoz. p) Amennyiben a Felügyelő Bizottság létszáma - valamilyen oknál fogva - a szükséges minimum létszám alá esik, a legközelebbi Közgyűlés időpontjáig tagot delegálhat. q) A vezetőség tagjainak összeférhetetlensége A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. r) A vezetőség ülései nyilvánosak. s) A vezetőség feladata: Biztosítja a tűzoltó egyesület működési feltételeit. A vezetőség rendszeresen beszámoltatja a parancsnokot a vállalt szakmai feladatok végrehajtásáról, ezzel összefüggésben a személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Előkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, a határozati és egyéb javaslatokat.

7 7 Biztosítja a tűzoltó egyesület használatában, illetőleg tulajdonában lévő ingatlan és ingóságok állagmegóvását. A parancsnok javaslata alapján megbízza azon tűzoltó egyesületi tagokat, akik részt vesznek a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában. Kapcsolatot tart a székhely szerinti önkormányzattal (működési területén lévő önkormányzatokkal), a Tolna Megyei Tűzoltószövetséggel, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a területileg illetékes Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal, a tűzvédelmi hatósággal, a vizet biztosító gazdasági szervezetekkel, az események felszámolásánál közreműködő társszervekkel, valamint a hasonló feladatokat ellátó egyéb szervezetekkel. Dönt a közgyűlés által megállapított költségvetési keretösszeg felhasználásáról. Dönt a pártoló tagság, a diák és ifjúsági tagság, valamint a tiszteletbeli tagság tekintetében (felvétel, törlés, kizárás). A költségvetés egyes rovatai között tételeket átcsoportosíthat, de erről a közgyűlés előtt beszámol. Dönt a központi költségvetés által kiírt pályázaton történő részvételről. A központi költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználásáról köteles elszámolni a mindenkori jogszabályok szerint. Eljár a Tűzoltó Egyesületben tisztséget be nem töltő tagjainak etikai ügyében. A vezetőség a végrehajtott feladatairól a közgyűlésnek felel. Dönt a könyvelő személyének kiválasztásában. Jóváhagyja az egyesület szabályzatait. Kötelező felelősségbiztosítás megkötése. Együttműködési megállapodások megkötése. V. AZ EGYESÜLET VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐINEK FELADATAI a) Az egyesület elnöke Az egyesület felelős vezetője, képviseli az egyesületet a székhely szerinti önkormányzat képviselő testülete, valamint a törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet továbbá a jogi személyek a magán és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei előtt. Az egyesület esetenkénti képviseletével más vezetőségi tag is megbízható. Összehívja a közgyűlést és vezetőségi ülést, ahol elnöki feladatainak tesz eleget. A vezetőségi ülésre meg kell hívni a felügyelő bizottság tagjait. Felügyeli az egyesület jogszabályokon alapuló működését, irányítja a vezetőségi tagok tevékenységét, illetőleg munkáját. Kiadmányozza az egyesület ügyiratait. Utalványozza a bevételeket és kiadásokat, az egyesület költségvetésének megfelelően. Intézi az egyesület gazdasági életével kapcsolatos ügyeket. Vezeti a pénzforgalommal kapcsolatos dokumentációkat.

8 8 Összeállítja a költségvetés, a zárszámadás és a vagyonmérleg tervezeteket, azokat a vezetőség, illetve a közgyűlés elé terjeszti. Kidolgozza az egyesület gazdálkodási és házipénztári szabályzatát, kezdeményezi ezekben a szükséges változtatásokat. Elkészíti a vezetőségi tagok közreműködésével, illetőleg előkészíti az éves leltárt, amelyet a vezetőség elé terjeszt. Kezeli az egyesület házipénztárát, kiállítja a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat, végzi az átutalásokat, illetőleg a kifizetéseket. b) A Parancsnok A parancsnokot az egyesület közgyűlése válassza meg. Megilletik az elnök részére meghatározott kapcsolattartási és képviseleti jogok, valamint a kiadványozás, utalványozás és ellenőrzés joga. A tűzmegelőzési, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásra az egyesület tagságából vonuló egységet szervez. Megszervezi a tűz- és műszaki mentésekhez történő riasztást, kivonulást, illetőleg azok felszámolásában történő részvételt. Szakmai elöljárója a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok során közreműködő egyesületi tagoknak. Részt vesz a tűzoltó egyesületek parancsnokai részére szervezett szakmai fórumokon. Meghatározza az egyes beosztásokat betöltők feladatait, folyamatosan ellenőrzik azok tevékenységét. Tűzoltó rendezvények során irányítja saját tűzoltó egységének feladatait. A tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása érdekében szervezi saját tűzoltó egységének felkészítését. Részt vesz lehetőségeihez mérten a hivatásos tűzoltóságok által megszervezendő gyakorlatok végrehajtásában saját egységének közreműködésével. Tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása során saját egységének tevékenységét ezen alapszabályban foglaltak szerint irányítja. Végzi a diák és ifjúsági tűzoltók tűzmegelőzési továbbképzését. Végzi az egyesület tűzoltási és műszaki mentési feladatot ellátó tagjainak, valamint a diák és ifjúsági tűzoltók tűzoltó versenyre való felkészítését. Gondoskodik a rendelkezésre álló szakfelszerelések üzemképes állapotáról. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai segítségnyújtásához a tűzoltó egyesület működésével kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeinek vonatkozásában adatokat szolgáltat. A tűzoltási és műszaki mentési feladatokban közreműködő tagság munkavédelmi feltételeit folyamatosan figyelemmel kíséri, ha szükséges, akkor intézkedik. c) Az egyesület jegyzője Az elnök megbízása alapján képviseli az egyesületet, segíti az elnököt feladatai ellátásában. Végzi az egyesület adminisztrációs teendőit, gondoskodik az érkező ügyiratok vezetőséggel való megismertetéséről. Gondoskodik az érkezett és kiadmányozott ügyiratok előírás szerinti nyilvántartásáról, illetőleg irattározásáról. Az elnök által ráruházott hatáskörben kiadmányozhat. Vezeti a közgyűlések, valamint a vezetőségi értekezletek jegyzőkönyveit.

9 9 Közreműködik az egyesület rendezvényeinek megszervezésében. d) Az egyesület felügyelő bizottsága A felügyelő bizottságot a közgyűlés választja meg a vezetőséggel azonos időszakra. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai egyidejűleg nem lehetnek tagjai a vezetőségnek, ugyanakkor segítséget nyújthatnak a gazdálkodási szabályzat elkészítéséhez. Rendszeresen ellenőrzi az egyesület pénzügyi bizonylati fegyelmének betartását a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján. Figyelemmel kíséri az egyesület ezen alapszabályában meghatározott működését, valamint a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtását. Félévenként tételesen ellenőrzi az egyesület pénztári okmányait, anyagi és pénzügyi gazdálkodását. Tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti, melyről az elnököt és parancsnokot súlyos hiányosság esetén tájékoztatja. Vizsgálja az éves költségvetés felhasználását, figyelemmel kíséri a kintlévőségeket. Vizsgálja az éves költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználását. A bizottság elnöke és tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a vezetőségi értekezleteken. VI. AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI ÉS GAZDÁLKODÁSA a) Az egyesület gazdálkodására vonatkozóan a Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, illetőleg végrehajtására kiadott 114/1992. (VII.23.) Kormányrendelet előírásai az irányadók. b) Az egyesület működéséhez szükséges anyagi eszközöket az alábbi források biztosíthatják: Önkormányzati támogatások A Tűzoltószövetség által nyújtott támogatás Tagsági díjak Pártoló tagok tagsági díjai Jogi személyek, magán és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatásai, adományai Rendezvények bevételei Az egyesület tagjai által végzett szolgáltatás jellegű munkavégzésből eredő bevételek Központi költségvetés által biztosított hozzájárulás Egyéb pályázatok útján befolyt összegek. c) A gazdálkodás éves gazdálkodási terv, illetve költségvetés alapján történik. d) A vezetőség minden év február 25-ig elkészíti az előző év pénzügyi mérlegét, valamint a tárgyév költségvetését. e) Az egyesület működése során okozott kárért a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint csak saját vagyonával felel, tagjai saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel. f) Az egyesület működése és céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is végezhet.

10 10 VII. AZ EGYESÜELT FELADATA a) A Tűzoltó Egyesület a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek függvényében a települési önkormányzattal szerződést köthet feladatai ellátására. b) Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzmegelőzési tevékenysége működési területén: Segíti az Önkormányzat(ok) jogszabályban meghatározott tűzmegelőzési feladatait, Segíti a település területén a jogszabályokban kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt tűzvédelmi követelmények érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra. Részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában. c) A tűzoltó egyesület tűzoltási és műszaki mentései tevékenysége érdekében: Gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról. A módosított évi XXXI. tv. végrehajtásárára kiadott vonatkozó BM rendelettel hatályba léptetett Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat alapján tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el, illetőleg abban közreműködik. Jelzi a működési területén keletkezett tűzesetet műszaki mentést a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságnak, valamint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és eleget tesz vonatkozó előírások szerint jelentési kötelezettségének. A tűzoltó egyesület a tűzvizsgálat érdekében: Haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot az általa eloltott, illetőleg a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetről. A tűzvizsgálatot végző hivatásos önkormányzati tűzoltóság kiérkezéséig gondoskodik a tűzeset helyszínének őrzéséről. d) A tűzoltó egyesület gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védőeszközeinek karbantartásáról. e) A tűzoltó egyesület tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó szervezete: A tűzoltó egyesület rajokból áll. A raj létszáma 6 fő, kivételes esetekben a szolgálatot 4 fő is elláthatja. A tűzoltó egyesület tagja beosztása szerint tűzoltó parancsnok, tűzoltó parancsnok helyettes, rajparancsnok, szertáros, híradó ügyeletes, szerkezelő, gépjárművezető, sugárvezető és beosztott tűzoltó. Az egyes beosztások a parancsnoki és parancsnok helyettesi beosztások kivételével összevontan is betölthetők. f) A tűzoltó egyesület szolgálat szervezéséről a parancsnok köteles gondoskodni. Ennek keretében elkészíti havi bontásban a szolgálati időbeosztásokat, gondoskodik a szolgálati napló, az eseménynapló, valamint az adatszolgáltatásokhoz előírt egyéb nyomtatványok folyamatos vezetéséről. g) Egyéb feladatai: Ápolja a tűzoltó hagyományokat. A diák és ifjúsági tűzoltó mozgalom felelevenítése, a tanuló ifjúság tűzvédelmi nevelése. Tűzvédelmi szakmai képzést biztosító tanfolyamok, tűzvédelmi ismeretek bővítését célzó rendezvények szervezése, lebonyolítása.

11 11 Kapcsolattartás más védelmi feladatokat is ellátó szervezetetekkel. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal önkéntes, valamint létesítményi tűzoltóságokkal, a Tolna Megyei Tűzoltószövetséggel és a székhely szerinti, valamint a működési területén lévő polgármesteri hivatalokkal. Gazdálkodása az egyesület vagyonával, és költségvetési bevételeivel. VIII. VEGYES RENDEKEZÉSEK a) Az egyesület megszűnése: Megszűnik az egyesület, ha megszűnését a közgyűlés kimondja, más egyesülettel egyesül, törvényességi felügyeletet gyakorló szerv feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja. b) Az egyesület bármely okból való megszűnése esetében vagyonáról a Ptk, az Egyesülési jogról szóló törvény és ezen alapszabály előírásai szerint kell intézkedni. c) Ezen alapszabályban nem, vagy részletesen nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló törvényben és a Ptk-ban, valamint az általános érvényű jogszabályokban foglaltak az irányadók. Ezen alapszabály a közgyűlés jóváhagyása és a bíróság bejegyzése után lép hatályba. Simontornya, január 18. Az Alapszabályt a január 18. napi Közgyűlés a 2/2011. (I.18.) Közgyűlési határozatával jóváhagyta.. elnök. parancsnok. jegyző

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2 TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Egyesületünk az 1989. évi II. törvényben meghatározottak alapján a tűzvédelem érdekében tevékenykedő természetes

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY november 22-én módosított (módosítások dőlt vastag betűkkel szedve)

ALAPSZABÁLY november 22-én módosított (módosítások dőlt vastag betűkkel szedve) ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET BOLHÁS 7517 BOLHÁS Kossuth Lajos u. 60. ALAPSZABÁLY 2011. november 22-én módosított (módosítások dőlt vastag betűkkel szedve) Bolhás, 2011. november 22. 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

A L A P S Z A B Á L Y. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg Alulírott, Vámosszabadi községi lakosok jelen Alapszabály önkéntes elfogadásával társadalmi szervezetet alapítunk, melynek neve:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya A FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések Az egyesület neve: FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. II. fejezet. Általános rendelkezések. Egyesület célja, feladatai

Alapszabály. I. fejezet. II. fejezet. Általános rendelkezések. Egyesület célja, feladatai Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Felsőpakonyi Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófa-elhárítási Egyesület. 2. Az Egyesület rövidített neve: Felsőpakonyi Ö.T.E. (Az Egyesület

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rész 1. Az Egyesület főbb adatai: 1.1 neve: Újszászi 4H Egyesület 1.2 székhelye: 5052. Újszász, Bajcsy-Zs. u. 16. 1.3 ellenőrzés: Az Egyesület felett a törvényességi

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabály A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülésről szóló

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben