Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya"

Átírás

1 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült:

2 ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló szervezet, tűzoltási-, műszaki mentési- és katasztrófa elhárítási feladatok szakszerű végrehajtására alakult. Pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési és önkormányzati képviselő jelöltet nem állít és nem támogat. I. AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET MEGJELÖLÉSE 1./ Az önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése: Zsámbék Város (továbbiakban Város) Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2./Az egyesület székhelye: 2072 Zsámbék, Petőfi u /Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban egyesület) működési területe: Zsámbék, Tök, Herceghalom közigazgatási területe 4./Az egyesület hivatalos pecsétje: Körbélyegző, középen az önkéntes tűzoltó jelvény rajza (önkéntes tűzoltó felirat nélkül) körülötte Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zsámbék, elnevezés. 5./ TÖRÖLVE II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA 1. Tevékenysége, célja a.) Az egyesület az évi CLVI tv. 26. c./15. pontjában meghatározott, a közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás közhasznú tevékenységet folytat. Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú /Pest megyei Bíróság 4.Pk /95/8.végzése alapján. b.) Az egyesület célja: - a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése - tagjainak közös programok szervezése 1

3 - szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése a helyi tűzmegelőzési, tűz és kárelhárítási tevékenység biztosítása - szervezni és ápolni az egyesület nemzetközi kapcsolatait - megvalósítani az egyesületi tagok önsegélyezését - gazdálkodási tevékenységet folytatni a tűzvédelem érdekében szükséges anyagi feltételek biztosítására c.) A fenti kiemelten közhasznú tevékenysége nemcsak a tagjaira korlátozódik nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a kiemelten közhasznú szolgáltatásaiból d.) Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. e.) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja 2. Az egyesület feladata a.) Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, állandó készenlét tartása nélkül. b.) Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a megelőző tűzvédelmi, műszaki mentési valamint kárelhárítási feladatok ellátását. c.) A helyi információs lehetőségek széles körű felhasználásával gondoskodjon a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról a Zsámbéki kábel televízió és az önkormányzat mindenkori hivatalos lapja által. d.) Tagjait szakmai tanfolyamokon, kiképzésen, továbbképzésen, tűzoltási gyakorlatokon, valamint tűzoltó versenyeken keresztül tegye alkalmassá az egyesület feladatainak ellátására. e.) Gondoskodjon a rendelkezésre bocsátott tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról és rendeltetésszerű használatáról f.) Képviselje tagjai érdekeit, segítse elő az önkéntes tűzoltók részére jogszabályokban megállapított jogosultságuk biztosítását, érvényesülését. g.) Kapcsolatot építsen ki és tart fenn civil és hivatásos szervezetekkel. h.) Biztosítja az egyesületi tagok önsegélyezését, élet- és balesetbiztosítását. i.) Részt vesz a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltók Országos Szövetsége munkájában. j.) Gazdálkodást folytat az egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása érdekében, ennek keretében - lakossági szolgáltatás: favágás, autómentés, kútszívás, vízszivattyúzás, stb. - szükség szerint ivóvízszállítás, stb. 2

4 k.) Gyerek és ifjúsági tűzoltó rajokat szervez, ennek érdekében együttműködik a gyermek és ifjúsági intézményekkel, iskolákkal és szervezetekkel. III. AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI ÉS FELHASZNÁLÁSA 1. Az egyesület bevételei: a.) az egyesülethez befizetett pártolótagsági díjak b.) az egyesület által szervezett rendezvények bevételei c.) különböző gazdasági szervek és magánszemélyek által nyújtott támogatás, hozzájárulás d.) az önkormányzat által biztosított támogatás e.) különböző pályázatokból nyert összegek f.) egyéb bevételek g./ a rendes tagok természetben végzett munkájának ellenértéke, mint tagdíj 2. Az egyesület éves költségvetést készít, és bevételeiből, a közgyűlés döntése szerint önállóan gazdálkodik. 1. A tagság felosztása IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA a.) teljes jogú tag ( rendes tag ) aa./ vonulós rendes tag ab./ nem vonulós rendes tag b.) nem teljes jogú tag b/1. tiszteletbeli tag b/2. pártoló tag b/3. gyermek és ifjúsági tag 3

5 2. A tagság feltételei a.) az egyesület rendes tagja lehet az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az egyesület célkitűzéseit magáévá teszi, aláveti magát az egyesület alapszabályának és b.) aktívan részt vesz az egyesület munkájában. A tagfelvétel kérelem alapján történik. A felvételt kérő akkor válik az egyesület tagjává, ha a közgyűlés a tagok sorába felvette, az önkéntes tűzoltó esküt letette, és a vezetőség a tagsági igazolványt részére kiadta. b/1. Tiszteletbeli tagja az egyesületnek az az önkéntes tűzoltó, aki több éve, évtizede tagja az egyesületnek, de kor vagy megromlott egészségi állapota miatt az aktív munkát nem tudja vállalni, és minden olyan személy, aki az egyesületért végzett munkája miatt elismerésként a közgyűlés tiszteletbeli tagjává választ. b/2. Az egyesületnek pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, illetve magyar jogi személy, aki az egyesület munkájában nem tud rendszeresen részt venni, de az egyesület célkitűzéseit anyagilag vagy erkölcsileg támogatja. b/3. Az egyesület gyermek (10-14 életévig), vagy ifjúsági szakkörének tagja (14-18 életévig) lehet az, aki felvételét kéri, és tevékenyen részt vesz az egyesületen belül a szakkör tevékenységében. Gyermek és ifjúsági tűzoltó felvételéhez előzetes szülői /törölve/ hozzájárulás, valamint az a tanuló oktatási intézményének tájékoztatása szükséges. A gyermek, illetőleg ifjúsági tűzoltó felvétele felett a szakkör vezetőjének javaslatára - a szakköri gyűlés dönt. Az egyesület gyermek és ifjúsági tűzoltó szakkörének tagjai részére igazolvány ad ki. /További szövegrész törölve/ 3. A rendes tag jogai a.) Részt vehet a közgyűlésen szavazati és tanácskozási joggal, b.) részt vehet az egyesület vezető szerveinek megválasztásában, valamint azokba megválasztható, c.) részt vehet az egyesület rendezvényein, a közgyűléseken, előadásokon, klub- és egyesületi napokon, tűzoltó versenyeken, stb. d.) viselheti az önkéntes tűzoltóság részére rendszeresített egyenruhát és jelvényt, valamint a részére adományozott rendfokozatot és kitüntetést, e.) részesül az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban, melyeket a tűzvédelemről és a tűzoltóságról szóló jogszabályok az önkéntes tűzoltók részére biztosítanak, f.) az egyesület összejövetelein felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal élhet az egyesület vezetőségénél, a közgyűlésnél, illetőleg a felügyeleti szervnél. Az egyesület, a vezetőség a tisztségviselők, tevékenységéről véleményt nyilváníthat. g.) törvénysértés észlelése estén az egyesület szerveinek határozatát, döntését a tudomására 4

6 4. A nem teljes jogú tagok jogai Az egyesület nem teljes jogú tagjai a közgyűléseken, csak tanácskozási joggal rendelkeznek, továbbá nem vehetnek részt az egyesület vezető szerveinek megválasztásában és azokba nem választhatók. Ezek kivételével a teljes jogú tagok jogait gyakorolják. 5. A tag kötelességei a.) Aláveti magát az alapszabály rendelkezéseinek és a szervezeti fegyelem követelményeinek. b.) lakó- és munkahelyén, magánéletében tevékenységével és magatartásával szerezzen érvényt, illetőleg óvja meg az egyesület, az egyenruha tekintélyét, c.) tevékenyen vegyen részt az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak végrehajtásában, lássa el a vezetőségtől kapott feladatokat, d) A tag szolgálati kötelességei: - maradéktalanul hajtsa végre az előjáróitól és feljebbvalóitól kapott parancsokat és utasításokat, - vegyen részt a szakmai elméleti, és gyakorlati kiképzésben, továbbképzésben, a tűzoltási gyakorlatokon, a helyi és magasabb fokozatú tűzoltóversenyeken, - lakó- és munkahelyén tartsa meg a tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, lakó- és munkatársait erre nevelje, - terjessze, népszerűsítse körükben a tűzvédelem és az egyesület céljait, feladatait, - vegyen részt a tűzoltási-, műszaki mentési- és kárelhárítási feladatok végrehajtásában, - gondoskodjon a gondjaira, illetőleg használatára bízott tűzoltó felszerelések,eszközök, készülékek megőrzéséről, karbantartásáról és rendeltetésszerű használatáról. e) az ifjúsági és gyermek tűzoltók kötelességeit a közgyűlés állapítja meg. 6. A tagság megszűnése A tagság megszűnik kilépés, törlés, kizárás, és halál esetén, valamint, ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik. a.) A tag részéről kilépést kezdeményezni csak a kilépési szándék 30 nappal korábbi írásbeli bejelentésével lehet. A kilépési szándékot az egyesület vezetőségének be kell benyújtani. A kilépés csak a szakági vezetők (elnök vagy gazdasági vezető, raktáros) által aláírt leszerelő lap vezetőségnek történő átadása után lehetséges. Nem léphet ki az a tag, aki ellen fegyelmi vizsgálat van folyamatban. Kilépési szándékát a tag visszavonhatja addig, amíg a taggyűlés nem határoz a kilépésről. b) A tag tagsági jogviszonyának törlésére az egyesület vezetősége, illetőleg az önkéntes tűzoltóparancsnok tehet javaslatot. Törölni kell azt a tagot, aki tagsági kötelezettségeinek egy éven át írásbeli felszólításra sem tesz eleget, aki ismeretlen helyre távozott. 5

7 c.) Tagot kizárni csak fegyelmi határozat alapján lehet. A kizárás okai: - bűncselekmény elkövetése, - ha a tag az egyesületi tagsági jogviszonyából eredő kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti A tag a közgyűlési kizáró határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért d.) A tagság megszűnéséről a közgyűlés dönt V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE Az egyesület szervei és szervezeti egységei: a.) az egyesület közgyűlése, b.) az egyesület vezetősége, c.) az egyesület ellenőrző bizottsága, d.) vonuló önkéntes tűzoltó egységek, e.) nem vonulós önkéntes tűzoltó egységek, f.) az egyesület ifjúsági, gyermek tagozata g.) nyugdíjas tagozat 2. Az egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Vagyonát /tűzoltó szertár törölve/ a gépjárműpark, nagy értékű tartós használatú felszerelések, a támogatások, adományok és a gazdálkodás bevételei alkotják. 3. Az egyesület vezető szerveinek határozatai az egyesület minden tagjára és szervezeti egységére kötelezőek. Az egyesület közgyűlése a.) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A nem teljes jogú tagok a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vesznek részt. A közgyűlés nyilvános, azon bárki tanácskozási joggal részt vehet. b.) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A tisztségviselőket titkos szavazással választják meg. Határozatképességhez az egyesület teljes jogú tagjai legalább 50+1% tagjának jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén, a 6

8 közgyűlést 1órán belül eredeti napirenddel ismételten össze kell hívni. Az így összehívott közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. c.) Az egyesületünk,/tűzoltó egyesület kifejezések törölve/ mint kiemelten közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. d.) A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. e.) Az ülések gyakorisága A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Évenként beszámolót, 4 évenként pedig beszámolót és vezetőség választó közgyűlést kell tartani. A tagok egyharmadának indítványára az elnök 15 napon belül rendkívüli közgyűlést köteles összehívni. f.) Az ülések összehívásának rendje: A közgyűlést az elnök hívja össze. Az értesítést, amely tartalmazza: - a közgyűlés helyét, idejét, - a napirendi pontokat, a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal korábban kell a tagok részére megküldeni. g.) A közgyűlésről hitelesített jegyzőkönyvet kell felvenni. h.) A közgyűlés kizárólagos hatásköre A jogszabályok és az alapszabály keretei között a közgyűlés határozatot hoz, illetőleg dönt az egyesületet érintő minden fontosabb ügyben. Így különösen: Felmenti a régi vezetőséget, megválasztja az új vezetőséget a tisztségek megjelölésével, a tűzoltóparancsnokot, valamint a 3 tagú ellenőrző bizottságot 4 évenként, megvitatja és jóváhagyja az egyesület éves munkatervét, költségvetését, vezetőség beszámolóját, közhasznúsági jelentését és elfogadja a zárszámadást, dönt a tagok felvétele és a tagság megszűnése ügyében, megvitatja a vezetőségnek a személyi ügyekkel kapcsolatos javaslatait és állást foglal azokban, elbírálja a közgyűlésre érkezett indítványokat, határoz az egyesületnek más tűzoltó egyesülettel történő egyesüléséről, az egyesület feloszlásáról,, és ez esetben az egyesületi vagyon hova fordításáról, dönt a Szövetségi tagsági jogviszony létesítéséről, határoz a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben, határoz más tűzoltó egyesületekkel történő együttműködésről, annak feltételeiről, határoz az alapszabály módosításáról, 7

9 dönt a tagdíjfizetés kötelezettség megállapításáról. Az egyesület vezetősége 1. Az egyesület ügyeit két közgyűlés között a vezetőség intézi. A vezetőségnek az önkéntes tűzoltóparancsnok hivatalból tagja. A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet rész az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk B.) élettársa a továbbiakban együtt hozzátartozó, a határozat alapján. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás. 2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a.) a vezetőség elnöke, vagy tagja, b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás, illetve d.) az a.,-c., pontban meghatározott személyek hozzátartozója 3. A vezetőség létszáma 5 fő. Vezetőségi tisztségek: elnök titkár parancsnok gazdasági vezető műszaki vezető 4. A vezetőségi ülést az egyesület elnöke hívja össze, a vezetőség valamennyi tagjának és az ellenőrző bizottság elnökének meghívásával. A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülést tart. A vezetőség bármely tagjának indítványára az elnök 15 napon belül, rendkívüli vezetőségi ülést hív össze. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a vezetőségi üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek. 5. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. Határozatképességhez a vezetőség legalább 2 / 3 ának jelenléte szükséges. 8

10 Szakmai feladat végrehajtásával kapcsolatos határozathozatalhoz az önkéntes tűzoltóparancsnok egyetértése szükséges. 6. A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzíteni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelenlévők és a hozzászólók számát és a hozott határozatok szövegét. 7. A vezetőség felelős a közgyűlésnek az egyesület munkájáért 8. A vezetőség valamely tagjának lemondása, vagy elhalálozása esetén a tisztség betöltéséről a legközelebbi közgyűlés határoz. 9. Beosztásokhoz rendelt feladatok 10. További összeférhetetlenségi szabályok: A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és a./ magyar állampolgár b./ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c./ a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik A vezetőség feladatai: Előkészíti az éves költségvetés beszámoló közhasznúsági jelentés és a zárszámadási jelentés tervezetét és azt a közgyűlés elé terjeszti. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: számviteli beszámolót, támogatások felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, az önkormányzat és a pályázatokból kapott támogatás mértékét, az egyesület tevékenységéről szóló rövid tartalmú beszámolót. a.) Az egyesület éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet, b.) szoros kapcsolatot tart fenn a helyi gazdasági egységekkel, az Önkormányzattal és a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal /további szövegrész törölve/ c.) megszervezi a tűzoltási és a kárelhárítási feladatok ellátását, az egyesület tagjainak riasztását, biztosítja a kivonulás feltételeit, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben foglalt feladatok végrehajtását, 9

11 d.) megszervezi felkérés alapján a rendezvények biztosítását, e.) megszervezi tagjainak szakmai képzését, továbbképzését, tűzoltási gyakorlatait, továbbá segítséget nyújt a helyi és a magasabb fokozatú tűzoltóversenyek megszervezéséhez, f.) klub és egyesületi napokat, jubileumi ünnepségeket rendez, g.) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, javaslatokat, határozati javaslatokat, h.) gondoskodik új tagok / teljes jogú, pártoló, gyermek, ifjúsági és nyugdíjas / szervezéséről, előkészíti továbbá a tagság megszűnésével kapcsolatos ügyeket, határoz a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben, i.) biztosítja a rendelkezésre bocsátott ingatlanokat, helyiségeket, tűzvédelmi felszereléseket, eszközök, készülékek stb, állagmegóvását, rendeltetésszerű használatát, kezdeményezi karbantartásukat, időszakos ellenőrzésüket, javításukat, j.) javaslatot tesz a tűzoltóság céljaira szükséges költségvetési előirányzatok, költségek biztosítására az önkormányzat felé, a vonatkozó pénzügyi terv / költségvetés / összeállításához, m.) vezeti az egyesület szolgálati könyveit, nyitó, egységkönyv, pénztárnapló, ellenőrzési könyv, stb / és okmányai / és intézi az egyesület levelezését. Az egyesület elnöke: Tevékenységét társadalmi munkában látja el. a.) Képviseli az egyesületet civil, szakmai és gazdasági fórumokon, b.) felügyel az egyesület alapszabályszerű működésére, c.) felügyeletet gyakorol a vezetőségi tagok tevékenysége felett, irányítja tevékenységüket, d.) összehívja a vezetőségi üléseket, és a közgyűlést, azokon elnököl, gondoskodik a taggyűlés és a vezetőségi ülés jegyzőkönyveinek legalább az ülést követő 15 napon belüli elkészítéséről, e.) a vezetőségi üléseken, szavazategyenlőség esetén dönt, f.) kiadmányozza az egyesület leveleit, g.) jogosult pénztár és leltár vizsgálatot tartani, h.) utalványozza a kiadásokat az egyesület költségvetésének megfelelően, attól való eltérés esetén a vezetőség hozzájárulásával. 10

12 Az elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott vezetőségi tag a részére adott írásos meghatalmazás alapján látja el jogkörét. Az egyesület titkára Tevékenységét társadalmi munkában látja el a.) Az elnökkel együttesen, vagy annak megbízásából képviseli a civil, szakmai és gazdasági fórumokon, /további szövegrész törölve/ b.) intézi az egyesület ügyeit, levelezését, gondoskodik az egyesülethez érkező iratok, levelek elintézéséről és a vezetőséggel ismerteti azokat, c.) vezeti az egyesületi ülések jegyzőkönyveit, d.) kezeli az egyesület irattárát és bélyegzőjét, ellenjegyzi a pénztári bizonylatokat, vezeti a tagok nyilvántartását. Az egyesület tűzoltó parancsnoka: Tevékenységét társadalmi megbízásként látja el a.) Szakmai elöljárója az egyesület tagjainak, az elnökkel mellérendeltségi viszonyban áll, b.) képviseli az egyesületet szakmai ügyekben, a különböző szakmai jellegű megbeszéléseken, beszámolókon, parancsnoki értekezleteken, továbbképzéseken, stb, c.) vezeti az egyesületet a díszelgések, az alakzatban történő kivonulások, a különböző fokozatú tűzoltóversenyek, tűzoltórendezvények stb alkalmával, d.) megszervezi, irányítja és ellenőrzi az egyesület szakmai tevékenységét, e.) közvetlenül vezeti az állami tűzoltóság kiérkezéséig- a tűzoltási gyakorlatokat, illetőleg a tűzoltást, kárfelszámolást, f.) irányítja, ellenőrzi az egyesület gyermek és ifjúsági tűzoltószakkörök tűzvédelmi tevékenységét, g.) közvetlenül irányítja a parancsnok helyettes és az egyesületi szakkörök tevékenységét, h.) gyakorolja a részére meghatározott fegyelmi jogkört. 11

13 Az egyesületet ellenőrző bizottsága Az egyesület ellenőrző bizottsága 3 főből áll. Tagjai: ellenőrző bizottság elnöke ellenőrző bizottság tagja ellenőrző bizottság tagja a.) Rendszeresen ellenőrzi az egyesület ügyvitelét és az ügyrend megtartását, b.) háromhavonként tételesen ellenőrzi az egyesület pénztári okmányait, és a pénzállományt, c.) ellenőrzi a pártoló tagsági díjak befizetését, d.) vizsgálja az éves költségvetés felhasználását, és a következő évi költségelőirányzatot, észrevételeit az egyesület elnökének írásban benyújtja, e.) a bizottság vezetője állandó meghívottként részt vesz a vezetőségi üléseken. A bizottság vezetője és tagja vezetőségi tag nem lehet. Személyi feltételek, szakkör Tevékenységüket társadalmi munkában látják el. Önkéntes tűzoltási feladatokat az láthat el, aki 18. életévét betöltötte, egészségileg alkalmas a tűzoltási szolgálat ellátására, és rendelkezik a beosztásához szükséges szakmai ismeretekkel. a.) Az egyesület által gyermek és ifjúsági tűzoltó szakkör szervezhető. A szakkör szervezéséhez az egyesület közgyűlésének hozzájárulása szükséges. b.) A szakkör vezetője csak az egyesület tagja lehet. A szakkör vezetője az önkéntes tűzoltóparancsnoknak közvetlen alárendeltje c.) A szakkör tevékenységét, feladatai jogait a közgyűlés határozza meg VI. AZ EGYESÜLET SZAKMAI FELÜGYELETE Az egyesület tűzvédelmi feladatai szakmai felügyeletét a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el 2./ és 3. pont TÖRÖLVE 1. Anyagi vonatkozású kötelezettségek VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az egyesület anyagi vonatkozású kötelezettségeiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel. 12

14 2. Az egyesület megszűnik: a) ha megszűnését a közgyűlés, kétharmad szótöbbséggel kimondja, b) ha más társadalmi szervezettel való egyesülésről dönt a taggyűlés, c) feloszlatással d) Megszűnésének megállapításával. Megszűnés esetén - a hitelezők kielégítése után-, vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szerveknek döntése szerint kell rendelkezni. A feloszlatás vagy megszűnés megállapítása esetén a vagyon hovafordításáról a módosított évi II. tv 21. 2/ bekezdésében foglaltak a meghatározóak. 3. Fegyelmi vizsgálat Fegyelmi vizsgálatot kell indítani az egyesület azon tagja ellen: a) akit a bíróság államellenes, ifjúságellenes, vagy nyereségvágyból elkövetett bűncselekményért jogerősen elítélt, b) c) akinek magatartása ellentétben áll az egyesület célkitűzéseivel, nem tartja meg az alapszabályban foglaltakat, sérti az egyesület érdekeit, vagy tevékenységét akadályozza, d) aki az önkéntes tűzoltói magatartással, illetőleg az egyenruha tekintélyével össze nem egyeztethető tevékenységet folytat. A fegyelmi vizsgálatot az egyesület vezetősége folytatja le, amely döntést írásba kell foglalnia. A vezetőség határozata ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezést benyújtani 4. Fegyelmi fenyítések a) parancsnoki figyelmeztetés b) vezetőségi feddés c) közgyűlési megrovás d) viselt tisztségből való leváltás e) TÖRÖLVE g.) kizárás a közgyűlés által 13

15 A fegyelmi fenyítés ellen, az a., és b.,pontokban meghatározott esetekben, a közgyűlés, a c., és f., esetén a jegyzőhöz, a d., és e., pontok esetén pedig a kinevezésre jogosult felettes szervhez lehet fellebbezni. A fenyítés kihirdetése után, a személyi nyilvántartásba, fel kell jegyezni. 5. Az alapszabályban nem szabályozott kérdések Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó jogszabályokban, rendelkezésekben foglaltak az irányadók /Ptk, a tűzvédelmi törvény és az egyesületi törvény rendelkezései/. 6. Dokumentálás a) A közgyűlésről, vezetőségi ülésről, ellenőrző bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jkv. Tartalmazza az ülés helyét, idejét, a határozatok tartalmát, időbeli és területi hatályát, a szavazás eredményét / támogatók, ellenzők és tartózkodók számát /. b) A vezető szerv döntéséről készült jegyzőkönyvet az egyesület szertárában, hirdető táblán közzé kell tenni. Az érintettekkel írásban az ülést követő 8 napon belül közölni kell. c) Az egyesület működése során a vezető szervek üléséről keletkezett iratokat, jkv-et az egyesület irattárában kell elhelyezni. Az iratokat 5 éven keresztül, meg kell őrizni. Az irattárba elhelyezett iratokba az elnök, vagy a parancsnok engedélyével bárki betekinthet, a rá vonatkozó iratokról, másolatot készíthet. d) Az egyesület működéséről szolgáltatásainak, igénybevételének módjáról a Zsámbéki Kábel Tv. 105 jelenti című műsorában és az Önkormányzat mindenkori hivatalos lapjában megjelenteti. Jelen módosított alapszabályt az egyesület február 26-i közgyűlésén a tagság egyhangúlag elfogadta. Zsámbék, február 26. Csepilek István Egyesület elnöke Nyírő Tibor Egyesület titkára Vas Gábor Egyesület parancsnoka 14

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. II. fejezet. Általános rendelkezések. Egyesület célja, feladatai

Alapszabály. I. fejezet. II. fejezet. Általános rendelkezések. Egyesület célja, feladatai Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Felsőpakonyi Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófa-elhárítási Egyesület. 2. Az Egyesület rövidített neve: Felsőpakonyi Ö.T.E. (Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2 TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Egyesületünk az 1989. évi II. törvényben meghatározottak alapján a tűzvédelem érdekében tevékenykedő természetes

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. ALAPSZABÁLYA

SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. ALAPSZABÁLYA 1 SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. Ikt. sz.: 9/2011. Alapszabály sorszáma: 1 ALAPSZABÁLYA Készítette: Nagy Károly Simontornya, 2011. január 18. 2 I. Simontornya

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület L a k i t e l e k, Alkotmány út. 1. sz. A L A P S Z A B Á L Y A A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület /a továbbiakban: egyesület/ az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben