Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya"

Átírás

1 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült:

2 ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló szervezet, tűzoltási-, műszaki mentési- és katasztrófa elhárítási feladatok szakszerű végrehajtására alakult. Pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési és önkormányzati képviselő jelöltet nem állít és nem támogat. I. AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET MEGJELÖLÉSE 1./ Az önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése: Zsámbék Város (továbbiakban Város) Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2./Az egyesület székhelye: 2072 Zsámbék, Petőfi u /Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban egyesület) működési területe: Zsámbék, Tök, Herceghalom közigazgatási területe 4./Az egyesület hivatalos pecsétje: Körbélyegző, középen az önkéntes tűzoltó jelvény rajza (önkéntes tűzoltó felirat nélkül) körülötte Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zsámbék, elnevezés. 5./ TÖRÖLVE II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA 1. Tevékenysége, célja a.) Az egyesület az évi CLVI tv. 26. c./15. pontjában meghatározott, a közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás közhasznú tevékenységet folytat. Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú /Pest megyei Bíróság 4.Pk /95/8.végzése alapján. b.) Az egyesület célja: - a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése - tagjainak közös programok szervezése 1

3 - szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése a helyi tűzmegelőzési, tűz és kárelhárítási tevékenység biztosítása - szervezni és ápolni az egyesület nemzetközi kapcsolatait - megvalósítani az egyesületi tagok önsegélyezését - gazdálkodási tevékenységet folytatni a tűzvédelem érdekében szükséges anyagi feltételek biztosítására c.) A fenti kiemelten közhasznú tevékenysége nemcsak a tagjaira korlátozódik nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a kiemelten közhasznú szolgáltatásaiból d.) Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. e.) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja 2. Az egyesület feladata a.) Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, állandó készenlét tartása nélkül. b.) Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a megelőző tűzvédelmi, műszaki mentési valamint kárelhárítási feladatok ellátását. c.) A helyi információs lehetőségek széles körű felhasználásával gondoskodjon a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról a Zsámbéki kábel televízió és az önkormányzat mindenkori hivatalos lapja által. d.) Tagjait szakmai tanfolyamokon, kiképzésen, továbbképzésen, tűzoltási gyakorlatokon, valamint tűzoltó versenyeken keresztül tegye alkalmassá az egyesület feladatainak ellátására. e.) Gondoskodjon a rendelkezésre bocsátott tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról és rendeltetésszerű használatáról f.) Képviselje tagjai érdekeit, segítse elő az önkéntes tűzoltók részére jogszabályokban megállapított jogosultságuk biztosítását, érvényesülését. g.) Kapcsolatot építsen ki és tart fenn civil és hivatásos szervezetekkel. h.) Biztosítja az egyesületi tagok önsegélyezését, élet- és balesetbiztosítását. i.) Részt vesz a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltók Országos Szövetsége munkájában. j.) Gazdálkodást folytat az egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása érdekében, ennek keretében - lakossági szolgáltatás: favágás, autómentés, kútszívás, vízszivattyúzás, stb. - szükség szerint ivóvízszállítás, stb. 2

4 k.) Gyerek és ifjúsági tűzoltó rajokat szervez, ennek érdekében együttműködik a gyermek és ifjúsági intézményekkel, iskolákkal és szervezetekkel. III. AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI ÉS FELHASZNÁLÁSA 1. Az egyesület bevételei: a.) az egyesülethez befizetett pártolótagsági díjak b.) az egyesület által szervezett rendezvények bevételei c.) különböző gazdasági szervek és magánszemélyek által nyújtott támogatás, hozzájárulás d.) az önkormányzat által biztosított támogatás e.) különböző pályázatokból nyert összegek f.) egyéb bevételek g./ a rendes tagok természetben végzett munkájának ellenértéke, mint tagdíj 2. Az egyesület éves költségvetést készít, és bevételeiből, a közgyűlés döntése szerint önállóan gazdálkodik. 1. A tagság felosztása IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA a.) teljes jogú tag ( rendes tag ) aa./ vonulós rendes tag ab./ nem vonulós rendes tag b.) nem teljes jogú tag b/1. tiszteletbeli tag b/2. pártoló tag b/3. gyermek és ifjúsági tag 3

5 2. A tagság feltételei a.) az egyesület rendes tagja lehet az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az egyesület célkitűzéseit magáévá teszi, aláveti magát az egyesület alapszabályának és b.) aktívan részt vesz az egyesület munkájában. A tagfelvétel kérelem alapján történik. A felvételt kérő akkor válik az egyesület tagjává, ha a közgyűlés a tagok sorába felvette, az önkéntes tűzoltó esküt letette, és a vezetőség a tagsági igazolványt részére kiadta. b/1. Tiszteletbeli tagja az egyesületnek az az önkéntes tűzoltó, aki több éve, évtizede tagja az egyesületnek, de kor vagy megromlott egészségi állapota miatt az aktív munkát nem tudja vállalni, és minden olyan személy, aki az egyesületért végzett munkája miatt elismerésként a közgyűlés tiszteletbeli tagjává választ. b/2. Az egyesületnek pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, illetve magyar jogi személy, aki az egyesület munkájában nem tud rendszeresen részt venni, de az egyesület célkitűzéseit anyagilag vagy erkölcsileg támogatja. b/3. Az egyesület gyermek (10-14 életévig), vagy ifjúsági szakkörének tagja (14-18 életévig) lehet az, aki felvételét kéri, és tevékenyen részt vesz az egyesületen belül a szakkör tevékenységében. Gyermek és ifjúsági tűzoltó felvételéhez előzetes szülői /törölve/ hozzájárulás, valamint az a tanuló oktatási intézményének tájékoztatása szükséges. A gyermek, illetőleg ifjúsági tűzoltó felvétele felett a szakkör vezetőjének javaslatára - a szakköri gyűlés dönt. Az egyesület gyermek és ifjúsági tűzoltó szakkörének tagjai részére igazolvány ad ki. /További szövegrész törölve/ 3. A rendes tag jogai a.) Részt vehet a közgyűlésen szavazati és tanácskozási joggal, b.) részt vehet az egyesület vezető szerveinek megválasztásában, valamint azokba megválasztható, c.) részt vehet az egyesület rendezvényein, a közgyűléseken, előadásokon, klub- és egyesületi napokon, tűzoltó versenyeken, stb. d.) viselheti az önkéntes tűzoltóság részére rendszeresített egyenruhát és jelvényt, valamint a részére adományozott rendfokozatot és kitüntetést, e.) részesül az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban, melyeket a tűzvédelemről és a tűzoltóságról szóló jogszabályok az önkéntes tűzoltók részére biztosítanak, f.) az egyesület összejövetelein felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal élhet az egyesület vezetőségénél, a közgyűlésnél, illetőleg a felügyeleti szervnél. Az egyesület, a vezetőség a tisztségviselők, tevékenységéről véleményt nyilváníthat. g.) törvénysértés észlelése estén az egyesület szerveinek határozatát, döntését a tudomására 4

6 4. A nem teljes jogú tagok jogai Az egyesület nem teljes jogú tagjai a közgyűléseken, csak tanácskozási joggal rendelkeznek, továbbá nem vehetnek részt az egyesület vezető szerveinek megválasztásában és azokba nem választhatók. Ezek kivételével a teljes jogú tagok jogait gyakorolják. 5. A tag kötelességei a.) Aláveti magát az alapszabály rendelkezéseinek és a szervezeti fegyelem követelményeinek. b.) lakó- és munkahelyén, magánéletében tevékenységével és magatartásával szerezzen érvényt, illetőleg óvja meg az egyesület, az egyenruha tekintélyét, c.) tevékenyen vegyen részt az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak végrehajtásában, lássa el a vezetőségtől kapott feladatokat, d) A tag szolgálati kötelességei: - maradéktalanul hajtsa végre az előjáróitól és feljebbvalóitól kapott parancsokat és utasításokat, - vegyen részt a szakmai elméleti, és gyakorlati kiképzésben, továbbképzésben, a tűzoltási gyakorlatokon, a helyi és magasabb fokozatú tűzoltóversenyeken, - lakó- és munkahelyén tartsa meg a tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, lakó- és munkatársait erre nevelje, - terjessze, népszerűsítse körükben a tűzvédelem és az egyesület céljait, feladatait, - vegyen részt a tűzoltási-, műszaki mentési- és kárelhárítási feladatok végrehajtásában, - gondoskodjon a gondjaira, illetőleg használatára bízott tűzoltó felszerelések,eszközök, készülékek megőrzéséről, karbantartásáról és rendeltetésszerű használatáról. e) az ifjúsági és gyermek tűzoltók kötelességeit a közgyűlés állapítja meg. 6. A tagság megszűnése A tagság megszűnik kilépés, törlés, kizárás, és halál esetén, valamint, ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik. a.) A tag részéről kilépést kezdeményezni csak a kilépési szándék 30 nappal korábbi írásbeli bejelentésével lehet. A kilépési szándékot az egyesület vezetőségének be kell benyújtani. A kilépés csak a szakági vezetők (elnök vagy gazdasági vezető, raktáros) által aláírt leszerelő lap vezetőségnek történő átadása után lehetséges. Nem léphet ki az a tag, aki ellen fegyelmi vizsgálat van folyamatban. Kilépési szándékát a tag visszavonhatja addig, amíg a taggyűlés nem határoz a kilépésről. b) A tag tagsági jogviszonyának törlésére az egyesület vezetősége, illetőleg az önkéntes tűzoltóparancsnok tehet javaslatot. Törölni kell azt a tagot, aki tagsági kötelezettségeinek egy éven át írásbeli felszólításra sem tesz eleget, aki ismeretlen helyre távozott. 5

7 c.) Tagot kizárni csak fegyelmi határozat alapján lehet. A kizárás okai: - bűncselekmény elkövetése, - ha a tag az egyesületi tagsági jogviszonyából eredő kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti A tag a közgyűlési kizáró határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért d.) A tagság megszűnéséről a közgyűlés dönt V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE Az egyesület szervei és szervezeti egységei: a.) az egyesület közgyűlése, b.) az egyesület vezetősége, c.) az egyesület ellenőrző bizottsága, d.) vonuló önkéntes tűzoltó egységek, e.) nem vonulós önkéntes tűzoltó egységek, f.) az egyesület ifjúsági, gyermek tagozata g.) nyugdíjas tagozat 2. Az egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Vagyonát /tűzoltó szertár törölve/ a gépjárműpark, nagy értékű tartós használatú felszerelések, a támogatások, adományok és a gazdálkodás bevételei alkotják. 3. Az egyesület vezető szerveinek határozatai az egyesület minden tagjára és szervezeti egységére kötelezőek. Az egyesület közgyűlése a.) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A nem teljes jogú tagok a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vesznek részt. A közgyűlés nyilvános, azon bárki tanácskozási joggal részt vehet. b.) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A tisztségviselőket titkos szavazással választják meg. Határozatképességhez az egyesület teljes jogú tagjai legalább 50+1% tagjának jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén, a 6

8 közgyűlést 1órán belül eredeti napirenddel ismételten össze kell hívni. Az így összehívott közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. c.) Az egyesületünk,/tűzoltó egyesület kifejezések törölve/ mint kiemelten közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. d.) A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. e.) Az ülések gyakorisága A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Évenként beszámolót, 4 évenként pedig beszámolót és vezetőség választó közgyűlést kell tartani. A tagok egyharmadának indítványára az elnök 15 napon belül rendkívüli közgyűlést köteles összehívni. f.) Az ülések összehívásának rendje: A közgyűlést az elnök hívja össze. Az értesítést, amely tartalmazza: - a közgyűlés helyét, idejét, - a napirendi pontokat, a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal korábban kell a tagok részére megküldeni. g.) A közgyűlésről hitelesített jegyzőkönyvet kell felvenni. h.) A közgyűlés kizárólagos hatásköre A jogszabályok és az alapszabály keretei között a közgyűlés határozatot hoz, illetőleg dönt az egyesületet érintő minden fontosabb ügyben. Így különösen: Felmenti a régi vezetőséget, megválasztja az új vezetőséget a tisztségek megjelölésével, a tűzoltóparancsnokot, valamint a 3 tagú ellenőrző bizottságot 4 évenként, megvitatja és jóváhagyja az egyesület éves munkatervét, költségvetését, vezetőség beszámolóját, közhasznúsági jelentését és elfogadja a zárszámadást, dönt a tagok felvétele és a tagság megszűnése ügyében, megvitatja a vezetőségnek a személyi ügyekkel kapcsolatos javaslatait és állást foglal azokban, elbírálja a közgyűlésre érkezett indítványokat, határoz az egyesületnek más tűzoltó egyesülettel történő egyesüléséről, az egyesület feloszlásáról,, és ez esetben az egyesületi vagyon hova fordításáról, dönt a Szövetségi tagsági jogviszony létesítéséről, határoz a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben, határoz más tűzoltó egyesületekkel történő együttműködésről, annak feltételeiről, határoz az alapszabály módosításáról, 7

9 dönt a tagdíjfizetés kötelezettség megállapításáról. Az egyesület vezetősége 1. Az egyesület ügyeit két közgyűlés között a vezetőség intézi. A vezetőségnek az önkéntes tűzoltóparancsnok hivatalból tagja. A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet rész az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk B.) élettársa a továbbiakban együtt hozzátartozó, a határozat alapján. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás. 2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a.) a vezetőség elnöke, vagy tagja, b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás, illetve d.) az a.,-c., pontban meghatározott személyek hozzátartozója 3. A vezetőség létszáma 5 fő. Vezetőségi tisztségek: elnök titkár parancsnok gazdasági vezető műszaki vezető 4. A vezetőségi ülést az egyesület elnöke hívja össze, a vezetőség valamennyi tagjának és az ellenőrző bizottság elnökének meghívásával. A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülést tart. A vezetőség bármely tagjának indítványára az elnök 15 napon belül, rendkívüli vezetőségi ülést hív össze. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a vezetőségi üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek. 5. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. Határozatképességhez a vezetőség legalább 2 / 3 ának jelenléte szükséges. 8

10 Szakmai feladat végrehajtásával kapcsolatos határozathozatalhoz az önkéntes tűzoltóparancsnok egyetértése szükséges. 6. A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzíteni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelenlévők és a hozzászólók számát és a hozott határozatok szövegét. 7. A vezetőség felelős a közgyűlésnek az egyesület munkájáért 8. A vezetőség valamely tagjának lemondása, vagy elhalálozása esetén a tisztség betöltéséről a legközelebbi közgyűlés határoz. 9. Beosztásokhoz rendelt feladatok 10. További összeférhetetlenségi szabályok: A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és a./ magyar állampolgár b./ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c./ a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik A vezetőség feladatai: Előkészíti az éves költségvetés beszámoló közhasznúsági jelentés és a zárszámadási jelentés tervezetét és azt a közgyűlés elé terjeszti. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: számviteli beszámolót, támogatások felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, az önkormányzat és a pályázatokból kapott támogatás mértékét, az egyesület tevékenységéről szóló rövid tartalmú beszámolót. a.) Az egyesület éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet, b.) szoros kapcsolatot tart fenn a helyi gazdasági egységekkel, az Önkormányzattal és a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal /további szövegrész törölve/ c.) megszervezi a tűzoltási és a kárelhárítási feladatok ellátását, az egyesület tagjainak riasztását, biztosítja a kivonulás feltételeit, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben foglalt feladatok végrehajtását, 9

11 d.) megszervezi felkérés alapján a rendezvények biztosítását, e.) megszervezi tagjainak szakmai képzését, továbbképzését, tűzoltási gyakorlatait, továbbá segítséget nyújt a helyi és a magasabb fokozatú tűzoltóversenyek megszervezéséhez, f.) klub és egyesületi napokat, jubileumi ünnepségeket rendez, g.) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, javaslatokat, határozati javaslatokat, h.) gondoskodik új tagok / teljes jogú, pártoló, gyermek, ifjúsági és nyugdíjas / szervezéséről, előkészíti továbbá a tagság megszűnésével kapcsolatos ügyeket, határoz a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben, i.) biztosítja a rendelkezésre bocsátott ingatlanokat, helyiségeket, tűzvédelmi felszereléseket, eszközök, készülékek stb, állagmegóvását, rendeltetésszerű használatát, kezdeményezi karbantartásukat, időszakos ellenőrzésüket, javításukat, j.) javaslatot tesz a tűzoltóság céljaira szükséges költségvetési előirányzatok, költségek biztosítására az önkormányzat felé, a vonatkozó pénzügyi terv / költségvetés / összeállításához, m.) vezeti az egyesület szolgálati könyveit, nyitó, egységkönyv, pénztárnapló, ellenőrzési könyv, stb / és okmányai / és intézi az egyesület levelezését. Az egyesület elnöke: Tevékenységét társadalmi munkában látja el. a.) Képviseli az egyesületet civil, szakmai és gazdasági fórumokon, b.) felügyel az egyesület alapszabályszerű működésére, c.) felügyeletet gyakorol a vezetőségi tagok tevékenysége felett, irányítja tevékenységüket, d.) összehívja a vezetőségi üléseket, és a közgyűlést, azokon elnököl, gondoskodik a taggyűlés és a vezetőségi ülés jegyzőkönyveinek legalább az ülést követő 15 napon belüli elkészítéséről, e.) a vezetőségi üléseken, szavazategyenlőség esetén dönt, f.) kiadmányozza az egyesület leveleit, g.) jogosult pénztár és leltár vizsgálatot tartani, h.) utalványozza a kiadásokat az egyesület költségvetésének megfelelően, attól való eltérés esetén a vezetőség hozzájárulásával. 10

12 Az elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott vezetőségi tag a részére adott írásos meghatalmazás alapján látja el jogkörét. Az egyesület titkára Tevékenységét társadalmi munkában látja el a.) Az elnökkel együttesen, vagy annak megbízásából képviseli a civil, szakmai és gazdasági fórumokon, /további szövegrész törölve/ b.) intézi az egyesület ügyeit, levelezését, gondoskodik az egyesülethez érkező iratok, levelek elintézéséről és a vezetőséggel ismerteti azokat, c.) vezeti az egyesületi ülések jegyzőkönyveit, d.) kezeli az egyesület irattárát és bélyegzőjét, ellenjegyzi a pénztári bizonylatokat, vezeti a tagok nyilvántartását. Az egyesület tűzoltó parancsnoka: Tevékenységét társadalmi megbízásként látja el a.) Szakmai elöljárója az egyesület tagjainak, az elnökkel mellérendeltségi viszonyban áll, b.) képviseli az egyesületet szakmai ügyekben, a különböző szakmai jellegű megbeszéléseken, beszámolókon, parancsnoki értekezleteken, továbbképzéseken, stb, c.) vezeti az egyesületet a díszelgések, az alakzatban történő kivonulások, a különböző fokozatú tűzoltóversenyek, tűzoltórendezvények stb alkalmával, d.) megszervezi, irányítja és ellenőrzi az egyesület szakmai tevékenységét, e.) közvetlenül vezeti az állami tűzoltóság kiérkezéséig- a tűzoltási gyakorlatokat, illetőleg a tűzoltást, kárfelszámolást, f.) irányítja, ellenőrzi az egyesület gyermek és ifjúsági tűzoltószakkörök tűzvédelmi tevékenységét, g.) közvetlenül irányítja a parancsnok helyettes és az egyesületi szakkörök tevékenységét, h.) gyakorolja a részére meghatározott fegyelmi jogkört. 11

13 Az egyesületet ellenőrző bizottsága Az egyesület ellenőrző bizottsága 3 főből áll. Tagjai: ellenőrző bizottság elnöke ellenőrző bizottság tagja ellenőrző bizottság tagja a.) Rendszeresen ellenőrzi az egyesület ügyvitelét és az ügyrend megtartását, b.) háromhavonként tételesen ellenőrzi az egyesület pénztári okmányait, és a pénzállományt, c.) ellenőrzi a pártoló tagsági díjak befizetését, d.) vizsgálja az éves költségvetés felhasználását, és a következő évi költségelőirányzatot, észrevételeit az egyesület elnökének írásban benyújtja, e.) a bizottság vezetője állandó meghívottként részt vesz a vezetőségi üléseken. A bizottság vezetője és tagja vezetőségi tag nem lehet. Személyi feltételek, szakkör Tevékenységüket társadalmi munkában látják el. Önkéntes tűzoltási feladatokat az láthat el, aki 18. életévét betöltötte, egészségileg alkalmas a tűzoltási szolgálat ellátására, és rendelkezik a beosztásához szükséges szakmai ismeretekkel. a.) Az egyesület által gyermek és ifjúsági tűzoltó szakkör szervezhető. A szakkör szervezéséhez az egyesület közgyűlésének hozzájárulása szükséges. b.) A szakkör vezetője csak az egyesület tagja lehet. A szakkör vezetője az önkéntes tűzoltóparancsnoknak közvetlen alárendeltje c.) A szakkör tevékenységét, feladatai jogait a közgyűlés határozza meg VI. AZ EGYESÜLET SZAKMAI FELÜGYELETE Az egyesület tűzvédelmi feladatai szakmai felügyeletét a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el 2./ és 3. pont TÖRÖLVE 1. Anyagi vonatkozású kötelezettségek VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az egyesület anyagi vonatkozású kötelezettségeiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel. 12

14 2. Az egyesület megszűnik: a) ha megszűnését a közgyűlés, kétharmad szótöbbséggel kimondja, b) ha más társadalmi szervezettel való egyesülésről dönt a taggyűlés, c) feloszlatással d) Megszűnésének megállapításával. Megszűnés esetén - a hitelezők kielégítése után-, vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szerveknek döntése szerint kell rendelkezni. A feloszlatás vagy megszűnés megállapítása esetén a vagyon hovafordításáról a módosított évi II. tv 21. 2/ bekezdésében foglaltak a meghatározóak. 3. Fegyelmi vizsgálat Fegyelmi vizsgálatot kell indítani az egyesület azon tagja ellen: a) akit a bíróság államellenes, ifjúságellenes, vagy nyereségvágyból elkövetett bűncselekményért jogerősen elítélt, b) c) akinek magatartása ellentétben áll az egyesület célkitűzéseivel, nem tartja meg az alapszabályban foglaltakat, sérti az egyesület érdekeit, vagy tevékenységét akadályozza, d) aki az önkéntes tűzoltói magatartással, illetőleg az egyenruha tekintélyével össze nem egyeztethető tevékenységet folytat. A fegyelmi vizsgálatot az egyesület vezetősége folytatja le, amely döntést írásba kell foglalnia. A vezetőség határozata ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezést benyújtani 4. Fegyelmi fenyítések a) parancsnoki figyelmeztetés b) vezetőségi feddés c) közgyűlési megrovás d) viselt tisztségből való leváltás e) TÖRÖLVE g.) kizárás a közgyűlés által 13

15 A fegyelmi fenyítés ellen, az a., és b.,pontokban meghatározott esetekben, a közgyűlés, a c., és f., esetén a jegyzőhöz, a d., és e., pontok esetén pedig a kinevezésre jogosult felettes szervhez lehet fellebbezni. A fenyítés kihirdetése után, a személyi nyilvántartásba, fel kell jegyezni. 5. Az alapszabályban nem szabályozott kérdések Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó jogszabályokban, rendelkezésekben foglaltak az irányadók /Ptk, a tűzvédelmi törvény és az egyesületi törvény rendelkezései/. 6. Dokumentálás a) A közgyűlésről, vezetőségi ülésről, ellenőrző bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jkv. Tartalmazza az ülés helyét, idejét, a határozatok tartalmát, időbeli és területi hatályát, a szavazás eredményét / támogatók, ellenzők és tartózkodók számát /. b) A vezető szerv döntéséről készült jegyzőkönyvet az egyesület szertárában, hirdető táblán közzé kell tenni. Az érintettekkel írásban az ülést követő 8 napon belül közölni kell. c) Az egyesület működése során a vezető szervek üléséről keletkezett iratokat, jkv-et az egyesület irattárában kell elhelyezni. Az iratokat 5 éven keresztül, meg kell őrizni. Az irattárba elhelyezett iratokba az elnök, vagy a parancsnok engedélyével bárki betekinthet, a rá vonatkozó iratokról, másolatot készíthet. d) Az egyesület működéséről szolgáltatásainak, igénybevételének módjáról a Zsámbéki Kábel Tv. 105 jelenti című műsorában és az Önkormányzat mindenkori hivatalos lapjában megjelenteti. Jelen módosított alapszabályt az egyesület február 26-i közgyűlésén a tagság egyhangúlag elfogadta. Zsámbék, február 26. Csepilek István Egyesület elnöke Nyírő Tibor Egyesület titkára Vas Gábor Egyesület parancsnoka 14

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben