Alapszabály. I. fejezet. II. fejezet. Általános rendelkezések. Egyesület célja, feladatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapszabály. I. fejezet. II. fejezet. Általános rendelkezések. Egyesület célja, feladatai"

Átírás

1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Felsőpakonyi Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófa-elhárítási Egyesület. 2. Az Egyesület rövidített neve: Felsőpakonyi Ö.T.E. (Az Egyesület jogállása: A P.M.B. 4.Pk.451/2009/2. VÉGZÉS alapján közhasznú megjelölés törölve) 3. Az Egyesület székhelye: 2363 Felsőpakony Erdészház Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az alkotmányos keretei között 5. Az Egyesület működési területe: Felsőpakony község közigazgatási területe 6. Az Egyesület hivatalos pecsétje: körbélyegző középen az önkéntes tűzoltó jelvény rajza illetve hosszú bélyegző az egyesület nevével és bankszámla számával Felsőpakony Önkéntes tűzoltó és Katasztrófa-elhárítási Egyesület elnevezés és székhelyével. 7. Az Egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az Egyesület célja: II. fejezet Egyesület célja, feladatai a) Jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése. b) Tagjainak közösségi életre való nevelése. c) Szervezett keretek között tagjainak a tűzvédelmi szakismeretei rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási, műszaki mentési tevékenység biztosítása. d) Az Egyesület pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártszervezeteket nem részesít anyagi támogatásban,tevékenységét pártpolitika-mentesen végzi. e) A célkitűzések megvalósítása érdekében az Egyesület törekszik széleskörű együttműködés kialakítására az érdekelt állami, önkormányzati társadalmi és gazdasági szervezetekkel a Fővárosi illetve a megyei tűzoltósággal, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Polgári védelemmel, a Rendőrséggel, a Vám és Pénzügyőrséggel, az Országos Mentőszolgálattal és a polgárőrséggel Megyei Tűzoltó Szövetséggel. Az Egyesület feladatai: a) tevékenyen részt vesz a működési területén a közösségi feladatok ellátásában b) tagjaiból megszervezi és biztosítja a tűzmegelőzési, kárelhárítási és műszaki mentési feladatok ellátását, c) tagjaiból megszervezi és biztosítja a megelőző tűzvédelmi, valamint ár- és bel-vízvédekezési feladatok ellátását d) a helyi lehetőségek széleskörű felhasználásával gondoskodik a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról, e) tagjait szakmai oktatásokon, tanfolyamokon,kiképzéseken, továbbképzéseken, tűzoltási gya-

2 korlatokon, valamint tűzoltó versenyeken keresztül alkalmassá teszi az egyesület feladatainak ellátására, f) gondoskodik a rendelkezésre bocsátott tűzvédelmi felszerelések, gépjárművek időszakos műszaki vizsgáztatásáról és rendeltetésszerű használatáról g) képviseli tagjai érdekeit, elősegíti az önkéntes tűzoltók részére jogszabályokban megállapított jogosultságokat érvényesítését, biztosítását. Az Egyesület bevételei: III. fejezet Az Egyesület gazdálkodása 1. Az Egyesület tagjai által befizetett tagdíjak, melynek mértékét a közgyűlés állapítja meg évente. 2. Az éves tagdíj mértéke Ft (azaz tizennyolcezer) forint, a pártolói tagdíj éves mértéke Ft (azaz húszezer) forint, melynek negyed éves lebontásban kell befizetni. 3. Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok által történő befizetések. 4. Az egyesület által szervezet rendezvények bevételei, 5. Egyéb állami bevételek, 6. Helyi önkormányzati támogatások. Az Egyesület éves költségvetési terv szerin gazdálkodik, éves költségvetést készít, amelyet zárszámadással együtt a közgyűlés fogad el egyszerű szótöbbséggel. Az Egyesület éves bevétele - előre láthatóan Ft, azaz (kettőmillió) alatt várható. Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel, az egyesület tagjai saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel. A tagság feltételei: IV. fejezet Az Egyesület tagsága 1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság aki/amely az egyesületbe felvételét kéri, egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az Alapszabályt, és rendszeresen fizeti a tagdíjat tevékenyen részt vesz az Egyesület feladatainak megvalósításában, akit legalább két alapító tag az Egyesületbe tagként ajánl, és felvételéhez az Elnökség minősített többsége hozzájárul. 2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyességgel nem rendelkező gazdasági társaság aki/amely az Egyesület tevékenységéhez szakmai, anyagi vagy egyéb támogatást nyújt és vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését, az Alapszabályt magára nézve elfogadja. A pártoló tag nem lehet teljes jogú tagja az Egyesületnek.

3 3. A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. A tag jogai: 1. Az Egyesület tagjai az Egyesület bármely tisztségére megválasztható azzal, hogy kiskorú tagot csak a korának megfelelő tisztségére lehet megválasztani. 2. Személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában, azon tanácskozási és szavazati jog illeti meg, részt vehet egyéb ülésein, rendezvényein. Szavazás során minden tag egy szavazattal rendelkezik. 3. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel. 4. Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti. 5. Viselheti az önkéntes tűzoltó részére rendszeresített egyenruhát, jelvényt, valamint a részére adományozott kitüntetést. 6. Részesülhet az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban, amelyeket a tűzvédelemről és a tűzoltóságról szóló jogszabályok az önkéntes tűzoltó részére biztosítanak. 7. Az Egyesület, a vezetőség, a tisztségviselők tevékenységéről véleményt nyilváníthat. 8. Az Egyesület természetes személy tagjai tagsági jogaikat személyesen, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagja pedig vagy egy törvényes vagy egy meghatalmazott képviselője útján gyakorolják. A pártoló tag jogai: 1. Közgyűlésen tanácskozási joga van, 2. Javaslatokat, indítványokat tehet, 3. Vezető szervekbe nem választhatók 4. Rész vehet az Egyesület rendezvényein programjain. 5. Az Egyesület természetes személy pártoló tagjaikat személyesen, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság pártoló tagjai pedig vagy egy törvényes, vagy egy meghatalmazott képviselője útján gyakorolják. A tag kötelezettségei: 1. Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában. 2. Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit a vezetőség és a Közgyűlés rendelkezéseit, a szervezeti fegyelem követelményeit. 3. Rendszeresen fizesse be a tagdíjat. 4. Tevékenyen vegyen részt az Egyesület célkitűzéseinek és feladatainak végrehajtásában, hajtsa végre a vezetőségtől kapott feladatokat. A pártoló tag kötelezettségei: 1. Segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását. 2. Rendszeresen fizesse be tagdíját. A tag szolgálati kötelezettségei: 1. Maradéktalanul hajtsa végre az elöljáróitól és feljebbvalóitól kapott parancsokat és utasításokat 2. Vegyen részt az oktatásokon, szakmai. elméleti, és gyakorlati foglalkozásokon, továbbkép-

4 zéseken, a tűzoltási gyakorlatokon, a helyi és magasabb fokú tűzoltóversenyeken. 3. Lakó- és munkahelyén tartsa meg a tűzvédelmi jogszabályokat és azok előírását, lakó- és munkatársait nevelje a tűz elleni védekezés fontosságára, terjessze és népszerűsítse az egyesület céljait, feladatait, óvja az egyenruha tekintélyét. 4. Vegyen reszt a megelőző tűzvédelmi feladatok ellátásában. 5. Vegyen rész a tűzoltási kárelhárítási műszaki mentési az ár- és belvíz védekezési feladatok végrehajtásában. 6. Gondoskodjon a használatára bízott tűzoltó felszerelések, eszközök, készülékek megőrzéséről, karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról. A rendes tagság megszűnik V. fejezet A tagság megszűnése 1. kilépéssel: a tag az Egyesületből bármikor, indoklási kötelezettség nélkül kiléphet. 2. kizárással: A közgyűlés határozattal kizárhatja azt a tagot, akit a bíróság bűncselekményért jogerősen elítél aki, az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, nem tartja meg az alapszabályban foglaltakat sérti az egyesület érdekeit vagy tevékenységét akadályozza. 3. törléssel: A közgyűlés határozattal törölheti a tagok sorából azokat a tagokat, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezésnek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás ellenére, hat hónapnál további hátraléka van. 4. a tag elhalálozásával, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén, annak megszűnésével. A tagsági jogviszonyok megszűnéséről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. VI. fejezet Az Egyesület szervezete 1. Az egyesület szervei: a) közgyűlés b) elnökség c) felügyelő bizottság 2. Az egyesület tisztségviselői: a) elnök parancsnok b) titkár c) két fő elnökségi tag 3. Az Egyesület vezető tisztségviselőit (elnök-parancsnok, titkár, elnökségi tagok, felügyelő bizottsági tagok, felügyelő bizottság elnöke) a közgyűlés választja, nyílt szavazással határozott időre öt évre. 4. Az Egyesület tisztségviselőjévé megválasztottnak tekintendő, aki a legtöbb érvényes szavazatot de legalább a szavazatok 50%+1-át megkapta. 5. A tisztségviselők választásánál a szavazás minden esetben nyílt kivéve ha a jelenlévő tagok legalább 50%+1 tagja indítványozza a titkos szavazást.

5 6. Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az Elnökség képviseli. 7. Az Egyesület ügyintézését az Elnökség végzi. 8. A Közgyűlés 3 tagú Felügyelő Bizottságot válasz tagjai közül. Megválasztásukra az Elnökség megválasztásának szabályai az irányadók. 9. Az Egyesület tűzvédelmi feladatainak ellátásának ágazati irányítását és felügyeletét az a megyeileg illetékes szervezetek látják el. 10. Az Egyesület feletti törvényességi felügyeletet a Pest Megyei Ügyészség gyakorolja. VII. Fejezet A Közgyűlés 1. Az Egyesület legfőbb szervezete a Közgyűlés. A Közgyűlésen a tagok vesznek részt. A pártoló tagok nem teljes jogú tagjai a Közgyűlésnek azon csak tanácskozási joggal vehetnek részt 2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása, módosítása b) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tisztségviselőinek megválasztása c) a tagdíj és a pártoló tagdíj mértékének megállapítása d) az Egyesület két közgyűlés közötti időszakára terjedő tevékenységének megállapítása az Elnökség előterjesztése alapján valamint az erről szóló beszámoló elfogadása, e) éves költségvetés az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása, f) más egyesülettel való egyesülés vagy megszűnés kimondása g) döntés minden olyan ügyben amit a jogszabály az alapszabálya közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az Egyesület a Közgyűlés elé terjeszt. h) az Egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának megalkotása i) az éves munkaterv meghatározása 3. A Közgyűlés legalább évente vagy szükség szerint kell összehívni. Összehívást az Elnök rendeli el, az összehívás végrehajtásáról is gondoskodik. A közgyűlésre a kitűzött időpont előtt legalább 8 nappal a meghívót a napirendi pontok feltüntetésével együtt meg kell küldeni valamennyi tagnak és pártoló tagnak. A tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett javaslatára vagy a törvényességi felügyelet álló szerv írásbeli kezdeményezésére a közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is ha azt a bíróság elrendeli vagy ha azt az Elnökség indítványozza. A közgyűlést írásban kell összehívni a tervezett napirend megjelölésével a tervezett időpont előtt 8 nappal. 4. A Közgyűlés határozatképes ha szabályszerű értesítés után az Egyesület tagjai 50%+1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén újabb meghívó kiküldésével ismételten össze kell hívni a közgyűlést, a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belül. Az újabb meghívó azonos napirenddel valamennyi tagnak kiküldésre kerül melyben szerepel az a figyelmeztetés, hogy az ismét összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ez esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem lehet a közgyűlésen. 5. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. 6. A közgyűlést az elnök vezeti le, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes. 7. A közgyűlésen a szavazati jogát mindenki személyesen gyakorolhatja. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok képviselőjük révén egy szavazattal rendelkeznek 8. A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni melynek a megjelent tagok számát határozatképességét a felszólalások lényegét és a hozott határozatot kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvve-

6 zetőt a közgyűlés elnöke jelöli ki. A jegyzőkönyvet az elnök-parancsnok a jegyzőkönyvvezető a titkár és egy elnökségi tag írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről a titkár gondoskodik. Az alakuló ülésről készült jegyzőkönyvet a megválasztott elnök-parancsnok a titkár két fő elnökségi tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 9. A szavazás minden esetben nyílt kivéve, ha jelenlévő tagok 50%+1 fő indítványozza a titkos szavazást. 10. Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk ban meghatározott közeli hozzátartozói. VIII. Fejezet Az elnökség (vezetőség) 1. Az Egyesület és képviseleti szerve. 2. Az elnökség tagjai az egyesület elnök-parancsnoka, a titkára, és két elnökségi tag. Az egyesület elnöke egyben az elnökség elnöke is. AZ Elnökség tagjait a Közgyűlés 5 éves időre választja meg, az elnökség tagjai megbízásuk letételével újraválaszthatók. 3. Az egyesület tagjai közül az elnökségnek lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 4. A elnökségnek, mint az egyesület megválasztott általános hatáskörű végrehajtó és képviseleti szervének feladata, hogy testületi formában gondoskodjon az egyesület folyamatos működéséről, intézze az egyesület ügyeit, előkészítse és végrehajtsa a közgyűlés határozatait, ennek meghatározott szakmai feladatokat. a) megszervezi irányítja és végrehajtja a jogszabályokban az alapszabályban, szabályzatokban az egyesület közgyűlése, illetőleg az önkormányzati tűzoltóság és katasztrófavédelem által meghatározott szakmai feladatokat. b) szoros munkakapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, más tűzvédelmi szervezetekkel az önkormányzati tűzoltóság és a katasztrófavédelmi szerveivel. Beszámol szükség szerint a helyi önkormányzatnak a település tűzvédelmi helyzetéről, az egyesület tevékenységéről. c) megszervezi a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, az egyesület tagjainak riasztását, biztosítja a kivonulás feltételeit, megszervezi az intézmények és létesítmények, műsoros rendezvények ügyeleti szolgálatát, illetve felkért térítéses munkák elvégzését. d) megszervezi tagjainak szakmai oktatását, szakmai kiképzését, továbbképzését, tűzoltási gyakorlatait, a helyi és a magasabb fokozatú tűzoltó versenyekre a felkészítést, a tűzoltóversenyek megrendezését. e) a lakosság tűzvédelmi felvilágosítása és tűzoltóság munkájának népszerűsítése érdekében szakmai előadásokat, bemutatókat, kulturális és sportrendezvények, egyéb rendezvényeket szervez. Különböző propagandaanyagokat ad ki. f) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, határozati javaslatokat. g) gondoskodik az új tagok, pártoló tagok szervezéséről, előkészíti a tagfelvételt, illetve a tagság megszűnésével kapcsolatos ügyeket, határoz a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben. h) biztosítja a rendelkezésére bocsátott ingatlanok, helyiségek, gépjárművek, tűzvédelmi felszerelések, eszközök, készülékek stb. állagmegóvását, rendeltetésszerű használatát, kezdeményezi karbantartásukat, időszakos ellenőrzésüket, javíttatásukat. i) javaslatot tesz a tűzoltóság céljaira szükséges költségvetési előirányzatok biztosítására,a saját és egyéb bevételi kiegészítésére pályázatokat nyújt be a működés feltételeinek javítására kiírt pályázatokra, elkészíti az éves költségvetési tervet és a végrehajtásáról szóló beszámolót, azt a közgyűlés elé terjeszti elfogadására.

7 j) javaslatot tesz a helyi önkormányzat illetőleg az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz, tűzoltószövetséghez az egyesület tagjainak kitüntetésére, dicséretére, és jutalmazására. k) végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatok, belső munkamegosztás alapján. l) gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról. m) dönt két közgyűlés közötti időszak között az egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabálya közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. n) döntés új tagok felvételéről, továbbá tagsági jogviszonyok megszűnéséről. 5. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Az elnökség határozatképes, ha azon 3 tagja rész vesz. Az elnökség döntéséhez 3 tag egybehangzó szavazata szükséges. Az elnökség üléseit az egyesület elnök-parancsnoka hívja össze a időpont előtt legalább 5 nappal. Az elnök-parancsnok a meghívót a napirendi pontok feltüntetésével együtt küldi meg az elnökség tagjainak. 6. A elnökség tagjai közül, 2 fő indítványára a napirendi pontok megjelölésével az elnök-parancsnok 5 napon belül rendkívüli elnökségi ülést köteles össze hívni. 7. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.(a P.M.B. 4.Pk /2009/2. VÉGZÉS alapján mondatszerkezeti törléssel feloldva.) A szavazás minden esetben nyílt. 8. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek a megjelent tagok számát, határozatképességét, a felszólalások lényegét és a hozott határozatot kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvvezetőt az ülés elnöke jelöli ki. A jegyzőkönyvet minden tagja aláírja. A jegyzőkönyv elkészítéséről a kijelölt elnökségi tag gondoskodik. 9. Az elnökség beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről. 10. Intézi az egyesület gazdasági ügyeit. 11. Felel a bizonylati fegyelemért, 12. Elkészíti az egyesület éves költségvetését és zárszámadását, valamint a vagyonmérleget és azt a közgyűlés elé terjeszti. 13. Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 14. Az elnökség bármely tagjának lemondása esetén a tisztség betöltéséről a közgyűlés legközelebbi ülésén határoz. IX. fejezet Az Elnök- Parancsnok 1. Az elnök- parancsnok az Egyesület képviselője. Tisztét társadalmi munkában látja el. 2. Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit. 3. Felügyel az egyesület alapszabályszerű működésére, felügyeletet gyakorol az elnökségi tagok működése felett irányítja munkájukat. 4. Kiadmányozza az egyesület leveleit jogosult pénztár felülvizsgálatot tartani. 5. Az elnök-parancsnok a titkár és egy elnökségi tag együttesen gyakoroljak az egyesület bankszámlája feletti aláírási utalványozási jogot. Az utalványozási jog gyakorlása az egyesület költségvetésének megfelelően történik attól való eltérés esetén az elnökség hozzájárulása szükséges. 6. Képviseli az egyesületet szakmai ügyekben a különböző szakmai jellegű megbeszéléseken, beszámoltatásokon, parancsnoki értekezleteken,továbbképzéseken. 7. Vezeti az egyesületet díszelgések, alakzatban történő kivonulások,különböző fokozatú tűzoltóversenyek, tűzoltórendezvények alkalmával. 8. Megszervezi, irányítja az egyesület szakmai tevékenységét.

8 9. Közvetlenül vezeti az önkéntes vagy hivatásos tűzoltóság kiérkezéséig a tűzoltási gyakorlatokat, illetőleg tűzoltást, kárfelszámolást 10. Irányítja, ellenőrzi az egyesületi gyermek, és ifjúsági tűzoltók képzését az iskolai, tanintézeti szakkörök, tűzvédelmi tevékenységét, közvetlenül irányítja a parancsnok helyettest. 11. Gyakorolja a részére meghatározott fegyelmi jogkört: parancsnoki figyelmeztetést, feddést megrovást. A fenyítést a kihirdetés után a személyi nyilvántartásba fel kell jegyezni. 12. Az elnököt illetve a parancsnokot a közgyűlés által meghatározott személyek helyettesítik. X. Fejezet Az egyesület titkára 1. Az egyesület titkárának hatásköre és feladatai: a. végzi az egyesület levelezését és irat kezelését, gondoskodik az egyesülethez érkező iratok levelek elintézéséről azokat a vezetőséggel ismerteti. b. vezeti a közgyűlés és az elnökségi üléseinek jegyzőkönyveit. c. kezeli az egyesület irattárát és bélyegzőit felülvizsgálja a pénztár bizonylatokat. XI. Fejezet Az egyesület Felügyelő Bizottsága 1. Az egyesület felügyelő bizottsága 3 főből áll, a Közgyűlés 5 évre választja meg az elnökét és 2 tagját akik megbízásuk leteltével újraválaszthatók. 2. A Felügyelő Bizottság hatásköre: a. Rendszeresen ellenőrzi az egyesület ügyvitelét és az alapszabály megtartását b. Negyedévenként tételesen ellenőrzi az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos okmányokat és a pénzkészletet. c. Ellenőrzi a tagsági díjak és pártolói tagsági díjak befizetését. d. Vizsgálja az éves költségvetés felhasználását, a költségvetés tervezetét, vizsgálatairól feljegyzést készít. e. A gazdálkodásról és annak szabályszerűségéről az elnökségnek és a közgyűlésnek beszámol. 3. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. A bizottság határozatképes, ha azon 2 tagja részt vesz. A bizottság döntéséhez 2 tag egybehangzó szavazata szükséges. A felügyelő bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze a kitűzött időpont előtt legalább 5 nappal. Az elnök a meghívót a napirendi pontok feltüntetésével együtt küldi meg a bizottság tagjainak. 4. A bizottság határozatit egyszerű szótöbbséggel hozza..(a P.M.B. 4.Pk /2009/2. VEG- ZÉS alapján mondatszerkezeti törléssel feloldva.). A szavazás minden esetben nyílt. 5. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek a megjelent tagok számát, határozatképességét, a felszólalások lényegét és a hozott határozatot kell tartalmaznia. A jegyzőkönyv vezetőt a Felügyelő Bizottság elnöke jelöli ki. A jegyzőkönyvet miden megjelent tag alá írja. A jegyzőkönyv elkészítéséről a bizottság elnöke gondoskodik. 6. A Felügyelő Bizottság beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről. 7. A felügyelő bizottság tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

9 8. A Felügyelő Bizottság bármely tagjának lemondása eseten a tisztség betöltéséről a közgyűlés legközelebbi ülésén határoz. XII. Fejezet Az egyesület megszűnése 1. Az egyesület megszűnik,ha: a. a feloszlását a közgyűlés 2/3 szótöbbséggel kimondja, b. más egyesülettel egyesül, c. a bíróság feloszlatja, amennyiben működése bűncselekményt, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg, valamint mások jogainak szabadságának sérelmével jár, d. a bíróság megállapítja megszűnését, amennyiben a tagok száma 10 fő alá csökken. XIII. Fejezet Vegyes rendelkezések 1. Az egyesület megszűnése esetén a vagyonáról a hitelezők kielégítése után a közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel kapcsolatban az elnökség jár el. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni. 2. Jelen alapszabályt az Egyesület alakuló közgyűlésén fogadta el. Felsőpakony Tamási Péter Tihamér Elnök parancsnok

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei 1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub 2./ Az Egyesület rövid neve: MVK 3./ Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ferret Club 4./ Az

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült: 2010.02.26. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET

Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Kövegy, 2008. augusztus 18. ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Tervezet. 1. Általános rendelkezések

GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Tervezet. 1. Általános rendelkezések GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tervezet GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE Egyesület ezen okirattal kinyilvánítja, hogy az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a mindenkor hatályos

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben