Alapszabály. I. fejezet. II. fejezet. Általános rendelkezések. Egyesület célja, feladatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapszabály. I. fejezet. II. fejezet. Általános rendelkezések. Egyesület célja, feladatai"

Átírás

1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Felsőpakonyi Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófa-elhárítási Egyesület. 2. Az Egyesület rövidített neve: Felsőpakonyi Ö.T.E. (Az Egyesület jogállása: A P.M.B. 4.Pk.451/2009/2. VÉGZÉS alapján közhasznú megjelölés törölve) 3. Az Egyesület székhelye: 2363 Felsőpakony Erdészház Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az alkotmányos keretei között 5. Az Egyesület működési területe: Felsőpakony község közigazgatási területe 6. Az Egyesület hivatalos pecsétje: körbélyegző középen az önkéntes tűzoltó jelvény rajza illetve hosszú bélyegző az egyesület nevével és bankszámla számával Felsőpakony Önkéntes tűzoltó és Katasztrófa-elhárítási Egyesület elnevezés és székhelyével. 7. Az Egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az Egyesület célja: II. fejezet Egyesület célja, feladatai a) Jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése. b) Tagjainak közösségi életre való nevelése. c) Szervezett keretek között tagjainak a tűzvédelmi szakismeretei rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási, műszaki mentési tevékenység biztosítása. d) Az Egyesület pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártszervezeteket nem részesít anyagi támogatásban,tevékenységét pártpolitika-mentesen végzi. e) A célkitűzések megvalósítása érdekében az Egyesület törekszik széleskörű együttműködés kialakítására az érdekelt állami, önkormányzati társadalmi és gazdasági szervezetekkel a Fővárosi illetve a megyei tűzoltósággal, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Polgári védelemmel, a Rendőrséggel, a Vám és Pénzügyőrséggel, az Országos Mentőszolgálattal és a polgárőrséggel Megyei Tűzoltó Szövetséggel. Az Egyesület feladatai: a) tevékenyen részt vesz a működési területén a közösségi feladatok ellátásában b) tagjaiból megszervezi és biztosítja a tűzmegelőzési, kárelhárítási és műszaki mentési feladatok ellátását, c) tagjaiból megszervezi és biztosítja a megelőző tűzvédelmi, valamint ár- és bel-vízvédekezési feladatok ellátását d) a helyi lehetőségek széleskörű felhasználásával gondoskodik a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról, e) tagjait szakmai oktatásokon, tanfolyamokon,kiképzéseken, továbbképzéseken, tűzoltási gya-

2 korlatokon, valamint tűzoltó versenyeken keresztül alkalmassá teszi az egyesület feladatainak ellátására, f) gondoskodik a rendelkezésre bocsátott tűzvédelmi felszerelések, gépjárművek időszakos műszaki vizsgáztatásáról és rendeltetésszerű használatáról g) képviseli tagjai érdekeit, elősegíti az önkéntes tűzoltók részére jogszabályokban megállapított jogosultságokat érvényesítését, biztosítását. Az Egyesület bevételei: III. fejezet Az Egyesület gazdálkodása 1. Az Egyesület tagjai által befizetett tagdíjak, melynek mértékét a közgyűlés állapítja meg évente. 2. Az éves tagdíj mértéke Ft (azaz tizennyolcezer) forint, a pártolói tagdíj éves mértéke Ft (azaz húszezer) forint, melynek negyed éves lebontásban kell befizetni. 3. Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok által történő befizetések. 4. Az egyesület által szervezet rendezvények bevételei, 5. Egyéb állami bevételek, 6. Helyi önkormányzati támogatások. Az Egyesület éves költségvetési terv szerin gazdálkodik, éves költségvetést készít, amelyet zárszámadással együtt a közgyűlés fogad el egyszerű szótöbbséggel. Az Egyesület éves bevétele - előre láthatóan Ft, azaz (kettőmillió) alatt várható. Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel, az egyesület tagjai saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel. A tagság feltételei: IV. fejezet Az Egyesület tagsága 1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság aki/amely az egyesületbe felvételét kéri, egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az Alapszabályt, és rendszeresen fizeti a tagdíjat tevékenyen részt vesz az Egyesület feladatainak megvalósításában, akit legalább két alapító tag az Egyesületbe tagként ajánl, és felvételéhez az Elnökség minősített többsége hozzájárul. 2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyességgel nem rendelkező gazdasági társaság aki/amely az Egyesület tevékenységéhez szakmai, anyagi vagy egyéb támogatást nyújt és vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését, az Alapszabályt magára nézve elfogadja. A pártoló tag nem lehet teljes jogú tagja az Egyesületnek.

3 3. A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. A tag jogai: 1. Az Egyesület tagjai az Egyesület bármely tisztségére megválasztható azzal, hogy kiskorú tagot csak a korának megfelelő tisztségére lehet megválasztani. 2. Személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában, azon tanácskozási és szavazati jog illeti meg, részt vehet egyéb ülésein, rendezvényein. Szavazás során minden tag egy szavazattal rendelkezik. 3. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel. 4. Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti. 5. Viselheti az önkéntes tűzoltó részére rendszeresített egyenruhát, jelvényt, valamint a részére adományozott kitüntetést. 6. Részesülhet az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban, amelyeket a tűzvédelemről és a tűzoltóságról szóló jogszabályok az önkéntes tűzoltó részére biztosítanak. 7. Az Egyesület, a vezetőség, a tisztségviselők tevékenységéről véleményt nyilváníthat. 8. Az Egyesület természetes személy tagjai tagsági jogaikat személyesen, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagja pedig vagy egy törvényes vagy egy meghatalmazott képviselője útján gyakorolják. A pártoló tag jogai: 1. Közgyűlésen tanácskozási joga van, 2. Javaslatokat, indítványokat tehet, 3. Vezető szervekbe nem választhatók 4. Rész vehet az Egyesület rendezvényein programjain. 5. Az Egyesület természetes személy pártoló tagjaikat személyesen, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság pártoló tagjai pedig vagy egy törvényes, vagy egy meghatalmazott képviselője útján gyakorolják. A tag kötelezettségei: 1. Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában. 2. Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit a vezetőség és a Közgyűlés rendelkezéseit, a szervezeti fegyelem követelményeit. 3. Rendszeresen fizesse be a tagdíjat. 4. Tevékenyen vegyen részt az Egyesület célkitűzéseinek és feladatainak végrehajtásában, hajtsa végre a vezetőségtől kapott feladatokat. A pártoló tag kötelezettségei: 1. Segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását. 2. Rendszeresen fizesse be tagdíját. A tag szolgálati kötelezettségei: 1. Maradéktalanul hajtsa végre az elöljáróitól és feljebbvalóitól kapott parancsokat és utasításokat 2. Vegyen részt az oktatásokon, szakmai. elméleti, és gyakorlati foglalkozásokon, továbbkép-

4 zéseken, a tűzoltási gyakorlatokon, a helyi és magasabb fokú tűzoltóversenyeken. 3. Lakó- és munkahelyén tartsa meg a tűzvédelmi jogszabályokat és azok előírását, lakó- és munkatársait nevelje a tűz elleni védekezés fontosságára, terjessze és népszerűsítse az egyesület céljait, feladatait, óvja az egyenruha tekintélyét. 4. Vegyen reszt a megelőző tűzvédelmi feladatok ellátásában. 5. Vegyen rész a tűzoltási kárelhárítási műszaki mentési az ár- és belvíz védekezési feladatok végrehajtásában. 6. Gondoskodjon a használatára bízott tűzoltó felszerelések, eszközök, készülékek megőrzéséről, karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról. A rendes tagság megszűnik V. fejezet A tagság megszűnése 1. kilépéssel: a tag az Egyesületből bármikor, indoklási kötelezettség nélkül kiléphet. 2. kizárással: A közgyűlés határozattal kizárhatja azt a tagot, akit a bíróság bűncselekményért jogerősen elítél aki, az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, nem tartja meg az alapszabályban foglaltakat sérti az egyesület érdekeit vagy tevékenységét akadályozza. 3. törléssel: A közgyűlés határozattal törölheti a tagok sorából azokat a tagokat, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezésnek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás ellenére, hat hónapnál további hátraléka van. 4. a tag elhalálozásával, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén, annak megszűnésével. A tagsági jogviszonyok megszűnéséről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. VI. fejezet Az Egyesület szervezete 1. Az egyesület szervei: a) közgyűlés b) elnökség c) felügyelő bizottság 2. Az egyesület tisztségviselői: a) elnök parancsnok b) titkár c) két fő elnökségi tag 3. Az Egyesület vezető tisztségviselőit (elnök-parancsnok, titkár, elnökségi tagok, felügyelő bizottsági tagok, felügyelő bizottság elnöke) a közgyűlés választja, nyílt szavazással határozott időre öt évre. 4. Az Egyesület tisztségviselőjévé megválasztottnak tekintendő, aki a legtöbb érvényes szavazatot de legalább a szavazatok 50%+1-át megkapta. 5. A tisztségviselők választásánál a szavazás minden esetben nyílt kivéve ha a jelenlévő tagok legalább 50%+1 tagja indítványozza a titkos szavazást.

5 6. Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az Elnökség képviseli. 7. Az Egyesület ügyintézését az Elnökség végzi. 8. A Közgyűlés 3 tagú Felügyelő Bizottságot válasz tagjai közül. Megválasztásukra az Elnökség megválasztásának szabályai az irányadók. 9. Az Egyesület tűzvédelmi feladatainak ellátásának ágazati irányítását és felügyeletét az a megyeileg illetékes szervezetek látják el. 10. Az Egyesület feletti törvényességi felügyeletet a Pest Megyei Ügyészség gyakorolja. VII. Fejezet A Közgyűlés 1. Az Egyesület legfőbb szervezete a Közgyűlés. A Közgyűlésen a tagok vesznek részt. A pártoló tagok nem teljes jogú tagjai a Közgyűlésnek azon csak tanácskozási joggal vehetnek részt 2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása, módosítása b) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tisztségviselőinek megválasztása c) a tagdíj és a pártoló tagdíj mértékének megállapítása d) az Egyesület két közgyűlés közötti időszakára terjedő tevékenységének megállapítása az Elnökség előterjesztése alapján valamint az erről szóló beszámoló elfogadása, e) éves költségvetés az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása, f) más egyesülettel való egyesülés vagy megszűnés kimondása g) döntés minden olyan ügyben amit a jogszabály az alapszabálya közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az Egyesület a Közgyűlés elé terjeszt. h) az Egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának megalkotása i) az éves munkaterv meghatározása 3. A Közgyűlés legalább évente vagy szükség szerint kell összehívni. Összehívást az Elnök rendeli el, az összehívás végrehajtásáról is gondoskodik. A közgyűlésre a kitűzött időpont előtt legalább 8 nappal a meghívót a napirendi pontok feltüntetésével együtt meg kell küldeni valamennyi tagnak és pártoló tagnak. A tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett javaslatára vagy a törvényességi felügyelet álló szerv írásbeli kezdeményezésére a közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is ha azt a bíróság elrendeli vagy ha azt az Elnökség indítványozza. A közgyűlést írásban kell összehívni a tervezett napirend megjelölésével a tervezett időpont előtt 8 nappal. 4. A Közgyűlés határozatképes ha szabályszerű értesítés után az Egyesület tagjai 50%+1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén újabb meghívó kiküldésével ismételten össze kell hívni a közgyűlést, a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belül. Az újabb meghívó azonos napirenddel valamennyi tagnak kiküldésre kerül melyben szerepel az a figyelmeztetés, hogy az ismét összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ez esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem lehet a közgyűlésen. 5. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. 6. A közgyűlést az elnök vezeti le, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes. 7. A közgyűlésen a szavazati jogát mindenki személyesen gyakorolhatja. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok képviselőjük révén egy szavazattal rendelkeznek 8. A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni melynek a megjelent tagok számát határozatképességét a felszólalások lényegét és a hozott határozatot kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvve-

6 zetőt a közgyűlés elnöke jelöli ki. A jegyzőkönyvet az elnök-parancsnok a jegyzőkönyvvezető a titkár és egy elnökségi tag írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről a titkár gondoskodik. Az alakuló ülésről készült jegyzőkönyvet a megválasztott elnök-parancsnok a titkár két fő elnökségi tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 9. A szavazás minden esetben nyílt kivéve, ha jelenlévő tagok 50%+1 fő indítványozza a titkos szavazást. 10. Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk ban meghatározott közeli hozzátartozói. VIII. Fejezet Az elnökség (vezetőség) 1. Az Egyesület és képviseleti szerve. 2. Az elnökség tagjai az egyesület elnök-parancsnoka, a titkára, és két elnökségi tag. Az egyesület elnöke egyben az elnökség elnöke is. AZ Elnökség tagjait a Közgyűlés 5 éves időre választja meg, az elnökség tagjai megbízásuk letételével újraválaszthatók. 3. Az egyesület tagjai közül az elnökségnek lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 4. A elnökségnek, mint az egyesület megválasztott általános hatáskörű végrehajtó és képviseleti szervének feladata, hogy testületi formában gondoskodjon az egyesület folyamatos működéséről, intézze az egyesület ügyeit, előkészítse és végrehajtsa a közgyűlés határozatait, ennek meghatározott szakmai feladatokat. a) megszervezi irányítja és végrehajtja a jogszabályokban az alapszabályban, szabályzatokban az egyesület közgyűlése, illetőleg az önkormányzati tűzoltóság és katasztrófavédelem által meghatározott szakmai feladatokat. b) szoros munkakapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, más tűzvédelmi szervezetekkel az önkormányzati tűzoltóság és a katasztrófavédelmi szerveivel. Beszámol szükség szerint a helyi önkormányzatnak a település tűzvédelmi helyzetéről, az egyesület tevékenységéről. c) megszervezi a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, az egyesület tagjainak riasztását, biztosítja a kivonulás feltételeit, megszervezi az intézmények és létesítmények, műsoros rendezvények ügyeleti szolgálatát, illetve felkért térítéses munkák elvégzését. d) megszervezi tagjainak szakmai oktatását, szakmai kiképzését, továbbképzését, tűzoltási gyakorlatait, a helyi és a magasabb fokozatú tűzoltó versenyekre a felkészítést, a tűzoltóversenyek megrendezését. e) a lakosság tűzvédelmi felvilágosítása és tűzoltóság munkájának népszerűsítése érdekében szakmai előadásokat, bemutatókat, kulturális és sportrendezvények, egyéb rendezvényeket szervez. Különböző propagandaanyagokat ad ki. f) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, határozati javaslatokat. g) gondoskodik az új tagok, pártoló tagok szervezéséről, előkészíti a tagfelvételt, illetve a tagság megszűnésével kapcsolatos ügyeket, határoz a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben. h) biztosítja a rendelkezésére bocsátott ingatlanok, helyiségek, gépjárművek, tűzvédelmi felszerelések, eszközök, készülékek stb. állagmegóvását, rendeltetésszerű használatát, kezdeményezi karbantartásukat, időszakos ellenőrzésüket, javíttatásukat. i) javaslatot tesz a tűzoltóság céljaira szükséges költségvetési előirányzatok biztosítására,a saját és egyéb bevételi kiegészítésére pályázatokat nyújt be a működés feltételeinek javítására kiírt pályázatokra, elkészíti az éves költségvetési tervet és a végrehajtásáról szóló beszámolót, azt a közgyűlés elé terjeszti elfogadására.

7 j) javaslatot tesz a helyi önkormányzat illetőleg az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz, tűzoltószövetséghez az egyesület tagjainak kitüntetésére, dicséretére, és jutalmazására. k) végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatok, belső munkamegosztás alapján. l) gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról. m) dönt két közgyűlés közötti időszak között az egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabálya közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. n) döntés új tagok felvételéről, továbbá tagsági jogviszonyok megszűnéséről. 5. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Az elnökség határozatképes, ha azon 3 tagja rész vesz. Az elnökség döntéséhez 3 tag egybehangzó szavazata szükséges. Az elnökség üléseit az egyesület elnök-parancsnoka hívja össze a időpont előtt legalább 5 nappal. Az elnök-parancsnok a meghívót a napirendi pontok feltüntetésével együtt küldi meg az elnökség tagjainak. 6. A elnökség tagjai közül, 2 fő indítványára a napirendi pontok megjelölésével az elnök-parancsnok 5 napon belül rendkívüli elnökségi ülést köteles össze hívni. 7. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.(a P.M.B. 4.Pk /2009/2. VÉGZÉS alapján mondatszerkezeti törléssel feloldva.) A szavazás minden esetben nyílt. 8. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek a megjelent tagok számát, határozatképességét, a felszólalások lényegét és a hozott határozatot kell tartalmaznia. A jegyzőkönyvvezetőt az ülés elnöke jelöli ki. A jegyzőkönyvet minden tagja aláírja. A jegyzőkönyv elkészítéséről a kijelölt elnökségi tag gondoskodik. 9. Az elnökség beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről. 10. Intézi az egyesület gazdasági ügyeit. 11. Felel a bizonylati fegyelemért, 12. Elkészíti az egyesület éves költségvetését és zárszámadását, valamint a vagyonmérleget és azt a közgyűlés elé terjeszti. 13. Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 14. Az elnökség bármely tagjának lemondása esetén a tisztség betöltéséről a közgyűlés legközelebbi ülésén határoz. IX. fejezet Az Elnök- Parancsnok 1. Az elnök- parancsnok az Egyesület képviselője. Tisztét társadalmi munkában látja el. 2. Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit. 3. Felügyel az egyesület alapszabályszerű működésére, felügyeletet gyakorol az elnökségi tagok működése felett irányítja munkájukat. 4. Kiadmányozza az egyesület leveleit jogosult pénztár felülvizsgálatot tartani. 5. Az elnök-parancsnok a titkár és egy elnökségi tag együttesen gyakoroljak az egyesület bankszámlája feletti aláírási utalványozási jogot. Az utalványozási jog gyakorlása az egyesület költségvetésének megfelelően történik attól való eltérés esetén az elnökség hozzájárulása szükséges. 6. Képviseli az egyesületet szakmai ügyekben a különböző szakmai jellegű megbeszéléseken, beszámoltatásokon, parancsnoki értekezleteken,továbbképzéseken. 7. Vezeti az egyesületet díszelgések, alakzatban történő kivonulások,különböző fokozatú tűzoltóversenyek, tűzoltórendezvények alkalmával. 8. Megszervezi, irányítja az egyesület szakmai tevékenységét.

8 9. Közvetlenül vezeti az önkéntes vagy hivatásos tűzoltóság kiérkezéséig a tűzoltási gyakorlatokat, illetőleg tűzoltást, kárfelszámolást 10. Irányítja, ellenőrzi az egyesületi gyermek, és ifjúsági tűzoltók képzését az iskolai, tanintézeti szakkörök, tűzvédelmi tevékenységét, közvetlenül irányítja a parancsnok helyettest. 11. Gyakorolja a részére meghatározott fegyelmi jogkört: parancsnoki figyelmeztetést, feddést megrovást. A fenyítést a kihirdetés után a személyi nyilvántartásba fel kell jegyezni. 12. Az elnököt illetve a parancsnokot a közgyűlés által meghatározott személyek helyettesítik. X. Fejezet Az egyesület titkára 1. Az egyesület titkárának hatásköre és feladatai: a. végzi az egyesület levelezését és irat kezelését, gondoskodik az egyesülethez érkező iratok levelek elintézéséről azokat a vezetőséggel ismerteti. b. vezeti a közgyűlés és az elnökségi üléseinek jegyzőkönyveit. c. kezeli az egyesület irattárát és bélyegzőit felülvizsgálja a pénztár bizonylatokat. XI. Fejezet Az egyesület Felügyelő Bizottsága 1. Az egyesület felügyelő bizottsága 3 főből áll, a Közgyűlés 5 évre választja meg az elnökét és 2 tagját akik megbízásuk leteltével újraválaszthatók. 2. A Felügyelő Bizottság hatásköre: a. Rendszeresen ellenőrzi az egyesület ügyvitelét és az alapszabály megtartását b. Negyedévenként tételesen ellenőrzi az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos okmányokat és a pénzkészletet. c. Ellenőrzi a tagsági díjak és pártolói tagsági díjak befizetését. d. Vizsgálja az éves költségvetés felhasználását, a költségvetés tervezetét, vizsgálatairól feljegyzést készít. e. A gazdálkodásról és annak szabályszerűségéről az elnökségnek és a közgyűlésnek beszámol. 3. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. A bizottság határozatképes, ha azon 2 tagja részt vesz. A bizottság döntéséhez 2 tag egybehangzó szavazata szükséges. A felügyelő bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze a kitűzött időpont előtt legalább 5 nappal. Az elnök a meghívót a napirendi pontok feltüntetésével együtt küldi meg a bizottság tagjainak. 4. A bizottság határozatit egyszerű szótöbbséggel hozza..(a P.M.B. 4.Pk /2009/2. VEG- ZÉS alapján mondatszerkezeti törléssel feloldva.). A szavazás minden esetben nyílt. 5. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek a megjelent tagok számát, határozatképességét, a felszólalások lényegét és a hozott határozatot kell tartalmaznia. A jegyzőkönyv vezetőt a Felügyelő Bizottság elnöke jelöli ki. A jegyzőkönyvet miden megjelent tag alá írja. A jegyzőkönyv elkészítéséről a bizottság elnöke gondoskodik. 6. A Felügyelő Bizottság beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről. 7. A felügyelő bizottság tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

9 8. A Felügyelő Bizottság bármely tagjának lemondása eseten a tisztség betöltéséről a közgyűlés legközelebbi ülésén határoz. XII. Fejezet Az egyesület megszűnése 1. Az egyesület megszűnik,ha: a. a feloszlását a közgyűlés 2/3 szótöbbséggel kimondja, b. más egyesülettel egyesül, c. a bíróság feloszlatja, amennyiben működése bűncselekményt, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg, valamint mások jogainak szabadságának sérelmével jár, d. a bíróság megállapítja megszűnését, amennyiben a tagok száma 10 fő alá csökken. XIII. Fejezet Vegyes rendelkezések 1. Az egyesület megszűnése esetén a vagyonáról a hitelezők kielégítése után a közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel kapcsolatban az elnökség jár el. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni. 2. Jelen alapszabályt az Egyesület alakuló közgyűlésén fogadta el. Felsőpakony Tamási Péter Tihamér Elnök parancsnok

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült: 2010.02.26. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei 1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub 2./ Az Egyesület rövid neve: MVK 3./ Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ferret Club 4./ Az

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály 2008. 2 Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály A fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2008. február.-én tartott

Részletesebben

TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2 TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Egyesületünk az 1989. évi II. törvényben meghatározottak alapján a tűzvédelem érdekében tevékenykedő természetes

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület 2./ Az Egyesület székhelye: 8230. Balatonfüred, Móra Ferenc utca 3/C 3./ Az Egyesület

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2 A szövetség a tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek és természetes (magán) személyek önkéntes társulása érdekeik képviseletére, a

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30.

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. 2 DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya Az alapító tagok közös,

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület alapszabálya

A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület alapszabálya A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület alapszabálya A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület (hivatalos rövidítése: FÉK Egyesület, továbbiakban Egyesület) alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben

Részletesebben

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA (1) Az egyesület neve: TAVASZ Horgászegyesület, Pogány (2) Székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. (3) Pecsétjei: Körbélyegzőn:

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben