TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 2 TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2 Egyesületünk az évi II. törvényben meghatározottak alapján a tűzvédelem érdekében tevékenykedő természetes személyek önkéntes társulása, tűz- és káreset elleni hatékony védekezés elősegítésére, javítására. Társadalmi segítségnyújtás a település tűzvédelmi feladatainak megoldásához. Az Egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el. Képviselőjelöltet nem állított, nem támogatott, ezután sem teheti. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az egyesület megnevezése: Tolna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: Tolna, Bajcsy- Zs. u ) Az egyesület működési területe: Tolna város közigazgatási területe 4.) Az egyesület pecsétje: Körbélyegző, középütt a címer, körülötte az 1-2). pontban foglalt felirat AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA 5.) A működési területén keletkezett tűz- és káresetek felszámolása, szükség esetén segítségkérés, a munkálatokban való közreműködés. Ehhez Tűzoltóegységet szervez és biztosítja a működését. A Tűzoltó Egyesület az évi CLVI. Tv. szerint kiemelkedően közhasznú önkéntes tűzoltó, mentő, katasztrófa elhárító tevékenységet folytat. Az Egyesület feladataként, céljaként meghatározott közhasznú tevékenység az évi LXV. Tv. 8. -a alapján önkormányzati feladat. Az Egyesület közhasznú tevékenységeként végzett szolgáltatásait (megelőző és mentő tűzvédelem, tűzkárelhárítás, műszaki mentés stb.) minden természetes és jogi személy igénybe veheti. 6.) Ápolja a tűzoltói hagyományokat. Ünnepségeket szervez, koszorúzásokon, megemlékezéseken, temetési szertartásokon vesz részt, tűzvédelmi felvilágosítást végez. 7.) A tűzvédelmi előírások társadalmi ellenőrzése, a tűzvédelemmel összefüggő és annak fejlesztését elősegítő szolgáltatások végzése, a tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának szakmai elősegítése.

3 8.) Tűzvédelmi szakmai képzést elősegítő tanfolyamok, a tűzvédelmi ismeretek bővítését célzó rendezvények szervezése, lebonyolítása. 9.) A Diáktűzoltó Mozgalom felelevenítése, a tanuló ifjúság tűzvédelmi nevelése. 10.) Kapcsolattartás más védelmi jellegű szervezetekkel, a hivatásos tűzoltósággal, a Tűzoltó Szövetséggel, Rendőrséggel, Polgármesteri Hivatallal. 11.) Gazdálkodás az Egyesület vagyonával és költségvetési bevételeivel. 12.) Az Egyesület tűzvédelmi szakmai feladatát a mindenkor érvényes jogszabályok keretein belül végzi a helyi adottságok, elvárások és lehetőségek figyelembe vétele mellett. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 13.) Az Egyesület tagja lehet mindenki, akinek tagságát jogszabály nem zárja ki. Aki elfogadja az egyesület célkitűzéseit, aláveti magát az Egyesület Alapszabályában foglaltaknak és nem áll a közügyektől való eltiltás hatálya alatt. A felvételi kérelem ügyében a vezetőség dönt. 14.) A közgyűlés döntése alapján tagdíjat fizet az ott meghatározott mértékben. 15.) Az Egyesület ifjúsági tagja lehet az a korlátozottan cselekvőképes egészséges éves ifjúsági diáktűzoltó, aki a tűzoltóság céljával egyetért, és felnőtt koráig a tűzoltósági tagság elnyerése érdekében hajlandó az előírt szakmai ismereteket elsajátítani. 16.) Az Egyesület teljes jogú tagja lehet a 18. életévét betöltött választójoggal rendelkező magyar állampolgár. A tűzoltóság célkitűzéseivel egyetért, jelen Alapszabályt elfogadja, és kész annak megvalósításában tevékenyen részt venni. 17.) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, szervezet aki/amely anyagi támogatásával hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez, a feladatok megvalósításához. A tagok jogai: 18.) Tanácskozási és szavazati joggal részt vesz az Egyesület közgyűlésein, a tisztségviselők megválasztásában, és ő maga is választható, azonban tisztségre csak az választható, aki teljes cselekvőképességgel rendelkezik és megfelel a jogszabályi előírásoknak.

4 19.) Az Egyesület pártoló és tanuló tagjai szavazat nélküli tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűléseken. 20.) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, juttatásait. Élvezi a jogszabályban, vagy más döntésben maghatározott kedvezményeket. Egyenruha és szolgálati érem viselésére jogosult. A tagok kötelességei: 21.) A tag köteles: a.) alávetni magát az Alapszabály rendelkezéseinek, b.) elősegíteni az Egyesület tevékenységét, működését, c.) végrehajtja a közgyűlés határozatait és a vezetőségtől kapott feladatokat, d.) szakmailag képzi magát, e.) gondoskodik az Egyesület vagyonának megőrzéséről, karbantartásártól, a felszerelések, munkaeszközök rendeltetésszerű használatáról, f.) közreműködik a tűzoltásban és a kárelhárításban. 22.) A tagság megszűnése: a.) kilépéssel b.) törléssel c.) kizárással d.) elhalálozással e.) az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével f.) ha azt jogszabály előírja. 23.) Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak a tagnak, aki ezt a szándékát a vezetőségnek szóban vagy írásban bejelenti. 24.) Törléssel szűnik meg a tagsága annak, aki tagsági kötelezettségének egy éven keresztül nem tesz eleget, vagy aki ismeretlen helyre távozott. 25.) Kizárással szűnik meg a tagsági viszony annak, aki bizonyíthatóan nem az Egyesület céljainak megfelelően tevékenykedik, akinek magatartása összeegyeztethetetlen az egyesületi célokkal, akit a Bíróság szándékos köztörvényi bűncselekményért jogerősen elítélt. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 26.) Az egyesület szervei: a.) közgyűlés b.) vezetőség c.) felügyelő bizottság

5 d.) önkéntes, tűzoltó vonuló egység A közgyűlés: 27.) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 28.) A közgyűlést legalább évenként egyszer össze kell hívni. Annak valamennyi tagját 8 nappal előbb meg kell hívni. 29.) A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha az ok megjelölésével a tagok egyharmada, a felügyelő bizottság, vagy az állami törvényességi felügyeletet gyakorló szerv írásban indítványozza. 30.) A rendes évi közgyűlések alkalmával beszámolót, 5 évenként pedig ciklusbeszámolót és vezetőség, illetve felügyelő bizottsági választást kell tartani. 31.) A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell elrendelni a tisztségviselők választásánál, illetve ha azt jogszabály előírja. Határozatképességhez az Egyesület teljes jogú tagjainak legalább 50%-a + 1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén, 15 napon belül újabb közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 32.) A közgyűlést az elnök, távollétében a parancsnok, mindkettőjük távollétében pedig a jegyző a napirend közlésével hívja össze és vezeti le. A közgyűlésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készítni, amely tartalmazza annak helyét, időpontját, a résztvevők számát a jelenléti ív melléklettel, a közgyűlés napirendjét, a szavazások eredményét (a döntést támogatók és ellenzők számarányát) és a hozott határozatokat (időpontját, hatályát és tartalmát. A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök, a jegyző és két teljes jogú egyesületi tag aláírásával hitelesíteni kell. Az Egyesület kiemelkedően közhasznú tevékenységével kapcsolatos határozatokról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely a fenti adatokat tartalmazza. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel 15 napon belül írásban közli, a döntések nyilvánosságát illetően pedig, amennyiben az személyiségi jogot nem sért, a határozatok nyilvántartásába bárki betekinthet. A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK 33.) Az Alapszabály megállapítása, elfogadása és az Egyesület által kezdeményezett módosítása. 34.) A vezetőség és a felügyelő bizottság megválasztása, felmentése. 35.) Megvitatja és jóváhagyja az Egyesület éves munkatervét, a vagyonmérleget, a költségvetést, valamint a vezetőség éves, ötéves munkájáról szóló beszámolót. A

6 közhasznú tevékenységről, annak eredményéről a közgyűlés a vezetőség beszámolója alapján és a felügyelő bizottság javaslatára is figyelemmel határoz, elfogadja a közhasznúsági jelentést. Az Egyesület a kiemelkedően közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni. 36.) Megvitatja és elbírálja a közgyűléshez címzett hatáskörébe tartozó beadványokat. 37.) Határoz a Megyei Szövetségbe való be-, illetve kilépésről, más egyesülettel való egyesülésről, a megszűnésről, ez utóbbi esetben az egyesületi vagyon hovafordításáról, köztestület létrehozásáról, amely külön alapszabály szerint működik. 38.) Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba, vagy Alapszabályba ütköző határozatait. 39.) Eljár a vezetőség tagjainak, illetve a felügyelő bizottság tagjainak etikai ügyeiben. 40.) Mindaz amit a jogszabály előír. Az Egyesület vezetősége: 41.) Az Egyesület ügyeit két közgyűlés között a vezetőség intézi. Ezen személyek: a.) elnök b.) parancsnok c.) jegyző d.) gazdasági vezető e.) 3 fő vezetőségi tag Az egyes tisztségek az összeférhetőség figyelembevétele mellett összevontan is betölthetők. 42.) A vezetőség gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Szükség szerint, de legalább félévenként ülést tart. 43.) A vezetőségi ülést az elnök hívja össze. A vezetőség három tagjának indítványára az elnök 8 napon belül rendkívüli ülést kötelest összehívni. A vezetőség ülése előzetes napirendhez nem kötött. 44.) A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A határozatképességhez legalább 4 tagjának köztük legalább az elnöknek, vagy a parancsnoknak jelenléte szükséges. 45.) A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. Abban rögzítni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelen lévőket, a hozzászólásokat és a hozott határozatok szövegét. 46.) A vezetőség valamely tagjának végleges kiválása esetén a tisztség betöltéséről a legközelebbi közgyűlés határoz. Az elnöki feladatkört mindaddig a parancsnok veszi át parancsnok megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező személy lehet kizárólag -, a jegyző és a gazdasági vezető feladatait mindaddig az elnök, parancsnok végezheti. t.

7 A vezetőség feladata: 47.) Biztosítja az Önkéntes Tűzoltóság működési feltételeit. Rendszeresen beszámoltatja a parancsnokot a szakmai feladatok végrehajtásáról, a technikai felkészültségről, a hadrafoghatóságról. 48.) Előkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, a határozati és egyéb javaslatokat. 49.) Biztosítja a használatában lévő épület és az Egyesület tulajdonában lévő felszerelések, eszközök, berendezési tárgyak állagmegóvását. 50.) A parancsnok javaslata alapján megbízza a szertárost, a tűzoltótechnika kezelőit e feladatok ellátására és javaslatot tesz a tiszteletdíjuk összegére. 51.) Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, a megyei Tűzoltó Szövetséggel, az illetékes hivatásos tűzoltósággal, és minden egyéb kapcsolódó szervvel. 52.) Dönt a közgyűlés által megállapított költségvetési keretösszeg felhasználásáról. A költségvetés egyes rovatai között tételeket átcsoportosíthat, de erről a közgyűlésen beszámol. 53.) Eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak etikai ügyében. 54.) A vezetőség munkájáért a közgyűlésnek felelős. AZ EGYESÜLET VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐINEK FELADATAI Az Egyesület elnöke: 55.) Az egyesület felelős vezetője képviseli az egyesületet a gazdálkodó szervek, az önkormányzati testület, a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv, illetőleg minden más jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet előtt. Esetenkénti képviseletével más vezetőségi tag is megbízható. 55.) Összehívja a közgyűlést, a vezetőségi üléseket és azokon elnököl.

8 56.) Felügyel az egyesület alapszabályszerű működésére, a vezetőségi tagok tevékenységére és irányítja azok munkáját. 57.) Kiadmányozza az egyesület leveleit. Utalványozza a kiadásokat az egyesület költségvetésének megfelelően, attól való eltérés esetén a vezetőség hozzájárulásával. 58.) Jogosult pénztár- és leltárvizsgálatot tartani, a gazdasági vezetőt elszámoltatni. 59.) Elkészíti a közhasznúsági jelentést. A Parancsnok: 60.) A parancsnokot az Egyesület közgyűlése választja meg. Rendelkeznie kell az előírt szakmai végzettséggel. 61.) Megilletik az elnök részére meghatározott kapcsolattartási és képviseleti jogosultságok, egyesületi szinten az elnök megbízása alapján, úgyszintén a kiadmányozás, utalványozás és ellenőrzés joga is. Az elnök távollétében vezeti a vezetőség ülését. Az egyesületi utalványozásokról és kiadmányozásokról az egyesület elnökét utólagosan tájékoztatja. 62.) A mentő tűzvédelmi feladatok ellátására alkalmas személyekből egyesületi tűzoltó vonuló egységet szervez. Megszervezi a tűz- és káresetekhez történő riasztást, kivonulást, illetve annak felszámolásában történt részvételt. 63.) Szakmai elöljárója (parancsnoka) az önkéntes tűzoltó egységnek, illetve azok tagjainak. 64.) Részt vesz az egyesületi tűzoltó parancsnokok részére szervezett szakmai rendezvényeken. 65.) Meghatározza a szertáros és a tűzoltótechnika kezelőinek feladatait, folyamatosan ellenőrzi azok munkáját. 66.) Vezeti a tűzoltóegység alakzatban történő kivonulását, díszelgéseit a tűzoltó rendezvények alkalmával. 67.) Végzi a felnőtt, a diák és az ifjúsági tűzoltó egység tagjainak megelőző mentő tűzvédelmi felkészítését, továbbképzését. 68.) Gondoskodik a tűzoltószerek és felszerelések folyamatos, üzemképes állapotáról. Az egyesület jegyzője:

9 69.) Az elnök vagy a parancsnok megbízásából esetenként képviseli az egyesületet, segíti az elnököt feladatai ellátásában. 70.) Vezeti a közgyűlések és vezetőségi ülések jegyzőkönyveit. Szervezi az Egyesület rendezvényeit. Rendezi az irattározást, szabályzat készítését és egyéb adminisztratív ügyeit. Elkészíti azok dokumentációját. A gazdasági vezető: 71.) Az Egyesület által megbízott könyvelővel közösen intézi az Egyesület gazdasági életével kapcsolatos ügyeit, vezeti a pénzforgalommal kapcsolatos okmányokat. Igényli, beszerzi és nyilvántartja a számadás köteles nyomtatványokat. Gondoskodik azok áttekinthető és ellenőrizhető nyilvántartásáról. 72.) Összeállítja a költségvetés, a zárszámadás és vagyonmérleg tervezeteket, azokat a vezetőség, illetve a közgyűlés elé terjeszti. 73.) Kidolgozza az Egyesület gazdálkodási és házipénztári szabályzatát, kezdeményezi az ezekben szükséges változásokat. 74.) Előkészíti és az illetékes vezetőségi tagok közreműködésével végrehajtja az éves leltárt, amit a vezetőség elé terjeszt. 75.) Kezeli az Egyesület készpénzét, kiállítja a bevételi és kiadási bizonylatokat, végzi a bankszámlára történő befizetéseket vagy kifizetéseket, rendszeresen tájékoztatja az elnököt, parancsnokot az aktuális pénzügyi helyzetről, felel a pénzügyi és számviteli szabályok maradéktalan betartásáért. Az Egyesület felügyelő bizottsága: 76.) A felügyelő bizottság elnökéből és két tagból áll. A közgyűlés választja a vezetőséggel azonos ciklusidőszakra. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. 77.) A felügyelő bizottság elnöke és tagjai egyidejűleg nem lehetnek tagjai a vezetőségnek. Segítséget nyújtanak a gazdálkodási szabályzat elkészítésében. 78.) Rendszeresen ellenőrzi az Egyesület ügyvitelét, a pénzügyi, bizonylati fegyelem betartását a vonatkozó jogszabályi keretek alapján. 79.) Figyelemmel kíséri az Egyesület alapszabályszerű működését, a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtását. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet összehívni és tájékoztatni az évi CLVI. Tv ában meghatározott esetekben.

10 80.) Legalább félévente tételesen ellenőrzi az Egyesület pénztári okmányait, anyag- és pénzgazdálkodását, a tapasztalatokat jegyzőkönyvbe rögzíti, melyről az elnököt és a parancsnokot, súlyos hiányosság esetén a közgyűlést is tájékoztatja. 81.) Vizsgálja az éves költségvetés felhasználását, figyelemmel kíséri a kintlévőségeket. 82.) A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a vezetőségi üléseken. Az Egyesület bevételei és gazdálkodása: 83.) Az Egyesület a működéséhez szükséges anyagi eszközöket az alábbi forrásokból szerzi: a.) önkormányzati támogatás, b.) tagsági díjak, c.) pártoló tagsági díjak, d.) gazdálkodó szervek és más jogi személyek, illetve vállalkozók által nyújtott támogatások, e.) rendezvények bevételei, f.) az Egyesület tagjai által végzett szolgáltatás jellegű munkavégzés és egyéb gazdasági, vállalkozási tevékenység. 84.) Az Egyesület anyagi eszközeivel önállóan gazdálkodik, arról a társadalmi szervezetek gazdálkodásának szabályai az irányadók. A gazdálkodás éves terv, illetve költségvetés alapján történik, melyet a gazdasági vezető állít össze. 85.) A vezetőség minden év március 31-ig elkészíti az előző év mérlegét, valamint a tárgyév költségvetését. Felelőse az egyesület gazdasági vezetője. 86.) Az Egyesület által okozott kárért, vagyoni kötelezettségekért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint az egyesület saját vagyonával felel, tagjai pedig a saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel. 87.) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és ezeket nem veszélyeztetve végezhet (37/1997. (VI.11.) BM. rend. 1.. (1) bek.). A tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt közhasznú tevékenységének fenntartására, fejlesztésére és hatékonyságának növelésére fordítja. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az Egyesület megszűnése:

11 88.) Megszűnik az Egyesület, ha a.) megszűnését a közgyűlés kimondja, b.) más egyesülettel egyesül, c.) az állami felügyeletei szerv törvényes indokkal feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja, d.) ha azt jogszabály előírja. 89.) Az Egyesület bármely okból való megszűnése esetén a vagyonáról a Ptk., az Egyesületi Törvény és a jelen Alapszabály előírásai szerint kell intézkedni. Az Egyesület vagyonának az Egyesület megszűnése esetén (illetve a köztestületté való alakulás esetén) a közgyűlés dönt (megosztás, részleges megosztás stb.). EGYÉB RENDELKEZÉSEK 90.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, ezeknek támogatást nem nyújt és nem fogad el. Képviselő jelöltet nem állított, nem támogatott, ezután sem teheti. 91.) Az Alapszabályban nem, vagy részletesen nem szabályozott kérdésekben az egyesületekről szóló törvényben és a Polgári Törvénykönyvben, valamint az általános érvényű jogszabályokban foglaltak az irányadók. 92.) Amennyiben a közgyűlés a vagyon (értékesítéséből származó összeg) felosztásáról dönt, úgy a felosztás évében aktívan szolgálatot teljesítő tagok között a szolgálati idő figyelembe vételével kerül felosztásra. 93.) Ezen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályban szabályozott rendelkezések az irányadók. 94.) Együttműködési szerződésben kerül szabályozásra a Köztestületi tűzoltóság és egyesület egymást segítő tevékenységének szabályozása. 95.) Ezen Alapszabály a közgyűlés jóváhagyása után lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az előző Alapszabály hatályát veszti. Tolna, június 23. Az Alapszabály -t a év június hónapjának 23. napján tartott közgyűlés a 10/2009. számú határozatával jóváhagyta.

12 Gy. Szabó István parancsnok Freund György jegyző

A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2 A szövetség a tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek és természetes (magán) személyek önkéntes társulása érdekeik képviseletére, a

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült: 2010.02.26. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület L a k i t e l e k, Alkotmány út. 1. sz. A L A P S Z A B Á L Y A A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület /a továbbiakban: egyesület/ az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BEVEZETŐ A szövetség célja és feladata: a magyarországi ILCO klubokban folyó utógondozási, rehabilitációs, szociális segítségnyújtási munkák koordinálása, a betegség

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata

A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata 1.. 1. Az egyesület neve: Magyar Kaland-Sport Egyesület Angolul használt neve: Hungarian Adventure Sports Club Az egyesület nevének rövidítése: MAKASE 2.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; Alapszabály. 2014. 2 1. BEVEZETÉS A Klub célja és feladata a váci Jávorszky Ödön Kórház ellátási területén, illetve a hozzá forduló más megyékben élő sztómás emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása,

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET Alapszabálya A SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA (1) Az egyesület neve: TAVASZ Horgászegyesület, Pogány (2) Székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. (3) Pecsétjei: Körbélyegzőn:

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET A MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 2015. 1 Bevezető rendelkezések Az Egyesület alapszabályának célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus,

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY A 2007. szeptember 28. napján kelt Alapszabály óta bekövetkezett alapvető törvényváltozások Polgári Törvénykönyv, Civil Törvény miatt szükségessé vált

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben