TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 2 TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2 Egyesületünk az évi II. törvényben meghatározottak alapján a tűzvédelem érdekében tevékenykedő természetes személyek önkéntes társulása, tűz- és káreset elleni hatékony védekezés elősegítésére, javítására. Társadalmi segítségnyújtás a település tűzvédelmi feladatainak megoldásához. Az Egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el. Képviselőjelöltet nem állított, nem támogatott, ezután sem teheti. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az egyesület megnevezése: Tolna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: Tolna, Bajcsy- Zs. u ) Az egyesület működési területe: Tolna város közigazgatási területe 4.) Az egyesület pecsétje: Körbélyegző, középütt a címer, körülötte az 1-2). pontban foglalt felirat AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA 5.) A működési területén keletkezett tűz- és káresetek felszámolása, szükség esetén segítségkérés, a munkálatokban való közreműködés. Ehhez Tűzoltóegységet szervez és biztosítja a működését. A Tűzoltó Egyesület az évi CLVI. Tv. szerint kiemelkedően közhasznú önkéntes tűzoltó, mentő, katasztrófa elhárító tevékenységet folytat. Az Egyesület feladataként, céljaként meghatározott közhasznú tevékenység az évi LXV. Tv. 8. -a alapján önkormányzati feladat. Az Egyesület közhasznú tevékenységeként végzett szolgáltatásait (megelőző és mentő tűzvédelem, tűzkárelhárítás, műszaki mentés stb.) minden természetes és jogi személy igénybe veheti. 6.) Ápolja a tűzoltói hagyományokat. Ünnepségeket szervez, koszorúzásokon, megemlékezéseken, temetési szertartásokon vesz részt, tűzvédelmi felvilágosítást végez. 7.) A tűzvédelmi előírások társadalmi ellenőrzése, a tűzvédelemmel összefüggő és annak fejlesztését elősegítő szolgáltatások végzése, a tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának szakmai elősegítése.

3 8.) Tűzvédelmi szakmai képzést elősegítő tanfolyamok, a tűzvédelmi ismeretek bővítését célzó rendezvények szervezése, lebonyolítása. 9.) A Diáktűzoltó Mozgalom felelevenítése, a tanuló ifjúság tűzvédelmi nevelése. 10.) Kapcsolattartás más védelmi jellegű szervezetekkel, a hivatásos tűzoltósággal, a Tűzoltó Szövetséggel, Rendőrséggel, Polgármesteri Hivatallal. 11.) Gazdálkodás az Egyesület vagyonával és költségvetési bevételeivel. 12.) Az Egyesület tűzvédelmi szakmai feladatát a mindenkor érvényes jogszabályok keretein belül végzi a helyi adottságok, elvárások és lehetőségek figyelembe vétele mellett. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 13.) Az Egyesület tagja lehet mindenki, akinek tagságát jogszabály nem zárja ki. Aki elfogadja az egyesület célkitűzéseit, aláveti magát az Egyesület Alapszabályában foglaltaknak és nem áll a közügyektől való eltiltás hatálya alatt. A felvételi kérelem ügyében a vezetőség dönt. 14.) A közgyűlés döntése alapján tagdíjat fizet az ott meghatározott mértékben. 15.) Az Egyesület ifjúsági tagja lehet az a korlátozottan cselekvőképes egészséges éves ifjúsági diáktűzoltó, aki a tűzoltóság céljával egyetért, és felnőtt koráig a tűzoltósági tagság elnyerése érdekében hajlandó az előírt szakmai ismereteket elsajátítani. 16.) Az Egyesület teljes jogú tagja lehet a 18. életévét betöltött választójoggal rendelkező magyar állampolgár. A tűzoltóság célkitűzéseivel egyetért, jelen Alapszabályt elfogadja, és kész annak megvalósításában tevékenyen részt venni. 17.) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, szervezet aki/amely anyagi támogatásával hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez, a feladatok megvalósításához. A tagok jogai: 18.) Tanácskozási és szavazati joggal részt vesz az Egyesület közgyűlésein, a tisztségviselők megválasztásában, és ő maga is választható, azonban tisztségre csak az választható, aki teljes cselekvőképességgel rendelkezik és megfelel a jogszabályi előírásoknak.

4 19.) Az Egyesület pártoló és tanuló tagjai szavazat nélküli tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűléseken. 20.) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, juttatásait. Élvezi a jogszabályban, vagy más döntésben maghatározott kedvezményeket. Egyenruha és szolgálati érem viselésére jogosult. A tagok kötelességei: 21.) A tag köteles: a.) alávetni magát az Alapszabály rendelkezéseinek, b.) elősegíteni az Egyesület tevékenységét, működését, c.) végrehajtja a közgyűlés határozatait és a vezetőségtől kapott feladatokat, d.) szakmailag képzi magát, e.) gondoskodik az Egyesület vagyonának megőrzéséről, karbantartásártól, a felszerelések, munkaeszközök rendeltetésszerű használatáról, f.) közreműködik a tűzoltásban és a kárelhárításban. 22.) A tagság megszűnése: a.) kilépéssel b.) törléssel c.) kizárással d.) elhalálozással e.) az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével f.) ha azt jogszabály előírja. 23.) Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak a tagnak, aki ezt a szándékát a vezetőségnek szóban vagy írásban bejelenti. 24.) Törléssel szűnik meg a tagsága annak, aki tagsági kötelezettségének egy éven keresztül nem tesz eleget, vagy aki ismeretlen helyre távozott. 25.) Kizárással szűnik meg a tagsági viszony annak, aki bizonyíthatóan nem az Egyesület céljainak megfelelően tevékenykedik, akinek magatartása összeegyeztethetetlen az egyesületi célokkal, akit a Bíróság szándékos köztörvényi bűncselekményért jogerősen elítélt. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 26.) Az egyesület szervei: a.) közgyűlés b.) vezetőség c.) felügyelő bizottság

5 d.) önkéntes, tűzoltó vonuló egység A közgyűlés: 27.) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 28.) A közgyűlést legalább évenként egyszer össze kell hívni. Annak valamennyi tagját 8 nappal előbb meg kell hívni. 29.) A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha az ok megjelölésével a tagok egyharmada, a felügyelő bizottság, vagy az állami törvényességi felügyeletet gyakorló szerv írásban indítványozza. 30.) A rendes évi közgyűlések alkalmával beszámolót, 5 évenként pedig ciklusbeszámolót és vezetőség, illetve felügyelő bizottsági választást kell tartani. 31.) A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell elrendelni a tisztségviselők választásánál, illetve ha azt jogszabály előírja. Határozatképességhez az Egyesület teljes jogú tagjainak legalább 50%-a + 1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén, 15 napon belül újabb közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 32.) A közgyűlést az elnök, távollétében a parancsnok, mindkettőjük távollétében pedig a jegyző a napirend közlésével hívja össze és vezeti le. A közgyűlésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készítni, amely tartalmazza annak helyét, időpontját, a résztvevők számát a jelenléti ív melléklettel, a közgyűlés napirendjét, a szavazások eredményét (a döntést támogatók és ellenzők számarányát) és a hozott határozatokat (időpontját, hatályát és tartalmát. A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök, a jegyző és két teljes jogú egyesületi tag aláírásával hitelesíteni kell. Az Egyesület kiemelkedően közhasznú tevékenységével kapcsolatos határozatokról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely a fenti adatokat tartalmazza. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel 15 napon belül írásban közli, a döntések nyilvánosságát illetően pedig, amennyiben az személyiségi jogot nem sért, a határozatok nyilvántartásába bárki betekinthet. A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK 33.) Az Alapszabály megállapítása, elfogadása és az Egyesület által kezdeményezett módosítása. 34.) A vezetőség és a felügyelő bizottság megválasztása, felmentése. 35.) Megvitatja és jóváhagyja az Egyesület éves munkatervét, a vagyonmérleget, a költségvetést, valamint a vezetőség éves, ötéves munkájáról szóló beszámolót. A

6 közhasznú tevékenységről, annak eredményéről a közgyűlés a vezetőség beszámolója alapján és a felügyelő bizottság javaslatára is figyelemmel határoz, elfogadja a közhasznúsági jelentést. Az Egyesület a kiemelkedően közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni. 36.) Megvitatja és elbírálja a közgyűléshez címzett hatáskörébe tartozó beadványokat. 37.) Határoz a Megyei Szövetségbe való be-, illetve kilépésről, más egyesülettel való egyesülésről, a megszűnésről, ez utóbbi esetben az egyesületi vagyon hovafordításáról, köztestület létrehozásáról, amely külön alapszabály szerint működik. 38.) Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba, vagy Alapszabályba ütköző határozatait. 39.) Eljár a vezetőség tagjainak, illetve a felügyelő bizottság tagjainak etikai ügyeiben. 40.) Mindaz amit a jogszabály előír. Az Egyesület vezetősége: 41.) Az Egyesület ügyeit két közgyűlés között a vezetőség intézi. Ezen személyek: a.) elnök b.) parancsnok c.) jegyző d.) gazdasági vezető e.) 3 fő vezetőségi tag Az egyes tisztségek az összeférhetőség figyelembevétele mellett összevontan is betölthetők. 42.) A vezetőség gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Szükség szerint, de legalább félévenként ülést tart. 43.) A vezetőségi ülést az elnök hívja össze. A vezetőség három tagjának indítványára az elnök 8 napon belül rendkívüli ülést kötelest összehívni. A vezetőség ülése előzetes napirendhez nem kötött. 44.) A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A határozatképességhez legalább 4 tagjának köztük legalább az elnöknek, vagy a parancsnoknak jelenléte szükséges. 45.) A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. Abban rögzítni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelen lévőket, a hozzászólásokat és a hozott határozatok szövegét. 46.) A vezetőség valamely tagjának végleges kiválása esetén a tisztség betöltéséről a legközelebbi közgyűlés határoz. Az elnöki feladatkört mindaddig a parancsnok veszi át parancsnok megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező személy lehet kizárólag -, a jegyző és a gazdasági vezető feladatait mindaddig az elnök, parancsnok végezheti. t.

7 A vezetőség feladata: 47.) Biztosítja az Önkéntes Tűzoltóság működési feltételeit. Rendszeresen beszámoltatja a parancsnokot a szakmai feladatok végrehajtásáról, a technikai felkészültségről, a hadrafoghatóságról. 48.) Előkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, a határozati és egyéb javaslatokat. 49.) Biztosítja a használatában lévő épület és az Egyesület tulajdonában lévő felszerelések, eszközök, berendezési tárgyak állagmegóvását. 50.) A parancsnok javaslata alapján megbízza a szertárost, a tűzoltótechnika kezelőit e feladatok ellátására és javaslatot tesz a tiszteletdíjuk összegére. 51.) Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, a megyei Tűzoltó Szövetséggel, az illetékes hivatásos tűzoltósággal, és minden egyéb kapcsolódó szervvel. 52.) Dönt a közgyűlés által megállapított költségvetési keretösszeg felhasználásáról. A költségvetés egyes rovatai között tételeket átcsoportosíthat, de erről a közgyűlésen beszámol. 53.) Eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak etikai ügyében. 54.) A vezetőség munkájáért a közgyűlésnek felelős. AZ EGYESÜLET VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐINEK FELADATAI Az Egyesület elnöke: 55.) Az egyesület felelős vezetője képviseli az egyesületet a gazdálkodó szervek, az önkormányzati testület, a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv, illetőleg minden más jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet előtt. Esetenkénti képviseletével más vezetőségi tag is megbízható. 55.) Összehívja a közgyűlést, a vezetőségi üléseket és azokon elnököl.

8 56.) Felügyel az egyesület alapszabályszerű működésére, a vezetőségi tagok tevékenységére és irányítja azok munkáját. 57.) Kiadmányozza az egyesület leveleit. Utalványozza a kiadásokat az egyesület költségvetésének megfelelően, attól való eltérés esetén a vezetőség hozzájárulásával. 58.) Jogosult pénztár- és leltárvizsgálatot tartani, a gazdasági vezetőt elszámoltatni. 59.) Elkészíti a közhasznúsági jelentést. A Parancsnok: 60.) A parancsnokot az Egyesület közgyűlése választja meg. Rendelkeznie kell az előírt szakmai végzettséggel. 61.) Megilletik az elnök részére meghatározott kapcsolattartási és képviseleti jogosultságok, egyesületi szinten az elnök megbízása alapján, úgyszintén a kiadmányozás, utalványozás és ellenőrzés joga is. Az elnök távollétében vezeti a vezetőség ülését. Az egyesületi utalványozásokról és kiadmányozásokról az egyesület elnökét utólagosan tájékoztatja. 62.) A mentő tűzvédelmi feladatok ellátására alkalmas személyekből egyesületi tűzoltó vonuló egységet szervez. Megszervezi a tűz- és káresetekhez történő riasztást, kivonulást, illetve annak felszámolásában történt részvételt. 63.) Szakmai elöljárója (parancsnoka) az önkéntes tűzoltó egységnek, illetve azok tagjainak. 64.) Részt vesz az egyesületi tűzoltó parancsnokok részére szervezett szakmai rendezvényeken. 65.) Meghatározza a szertáros és a tűzoltótechnika kezelőinek feladatait, folyamatosan ellenőrzi azok munkáját. 66.) Vezeti a tűzoltóegység alakzatban történő kivonulását, díszelgéseit a tűzoltó rendezvények alkalmával. 67.) Végzi a felnőtt, a diák és az ifjúsági tűzoltó egység tagjainak megelőző mentő tűzvédelmi felkészítését, továbbképzését. 68.) Gondoskodik a tűzoltószerek és felszerelések folyamatos, üzemképes állapotáról. Az egyesület jegyzője:

9 69.) Az elnök vagy a parancsnok megbízásából esetenként képviseli az egyesületet, segíti az elnököt feladatai ellátásában. 70.) Vezeti a közgyűlések és vezetőségi ülések jegyzőkönyveit. Szervezi az Egyesület rendezvényeit. Rendezi az irattározást, szabályzat készítését és egyéb adminisztratív ügyeit. Elkészíti azok dokumentációját. A gazdasági vezető: 71.) Az Egyesület által megbízott könyvelővel közösen intézi az Egyesület gazdasági életével kapcsolatos ügyeit, vezeti a pénzforgalommal kapcsolatos okmányokat. Igényli, beszerzi és nyilvántartja a számadás köteles nyomtatványokat. Gondoskodik azok áttekinthető és ellenőrizhető nyilvántartásáról. 72.) Összeállítja a költségvetés, a zárszámadás és vagyonmérleg tervezeteket, azokat a vezetőség, illetve a közgyűlés elé terjeszti. 73.) Kidolgozza az Egyesület gazdálkodási és házipénztári szabályzatát, kezdeményezi az ezekben szükséges változásokat. 74.) Előkészíti és az illetékes vezetőségi tagok közreműködésével végrehajtja az éves leltárt, amit a vezetőség elé terjeszt. 75.) Kezeli az Egyesület készpénzét, kiállítja a bevételi és kiadási bizonylatokat, végzi a bankszámlára történő befizetéseket vagy kifizetéseket, rendszeresen tájékoztatja az elnököt, parancsnokot az aktuális pénzügyi helyzetről, felel a pénzügyi és számviteli szabályok maradéktalan betartásáért. Az Egyesület felügyelő bizottsága: 76.) A felügyelő bizottság elnökéből és két tagból áll. A közgyűlés választja a vezetőséggel azonos ciklusidőszakra. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. 77.) A felügyelő bizottság elnöke és tagjai egyidejűleg nem lehetnek tagjai a vezetőségnek. Segítséget nyújtanak a gazdálkodási szabályzat elkészítésében. 78.) Rendszeresen ellenőrzi az Egyesület ügyvitelét, a pénzügyi, bizonylati fegyelem betartását a vonatkozó jogszabályi keretek alapján. 79.) Figyelemmel kíséri az Egyesület alapszabályszerű működését, a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtását. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet összehívni és tájékoztatni az évi CLVI. Tv ában meghatározott esetekben.

10 80.) Legalább félévente tételesen ellenőrzi az Egyesület pénztári okmányait, anyag- és pénzgazdálkodását, a tapasztalatokat jegyzőkönyvbe rögzíti, melyről az elnököt és a parancsnokot, súlyos hiányosság esetén a közgyűlést is tájékoztatja. 81.) Vizsgálja az éves költségvetés felhasználását, figyelemmel kíséri a kintlévőségeket. 82.) A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a vezetőségi üléseken. Az Egyesület bevételei és gazdálkodása: 83.) Az Egyesület a működéséhez szükséges anyagi eszközöket az alábbi forrásokból szerzi: a.) önkormányzati támogatás, b.) tagsági díjak, c.) pártoló tagsági díjak, d.) gazdálkodó szervek és más jogi személyek, illetve vállalkozók által nyújtott támogatások, e.) rendezvények bevételei, f.) az Egyesület tagjai által végzett szolgáltatás jellegű munkavégzés és egyéb gazdasági, vállalkozási tevékenység. 84.) Az Egyesület anyagi eszközeivel önállóan gazdálkodik, arról a társadalmi szervezetek gazdálkodásának szabályai az irányadók. A gazdálkodás éves terv, illetve költségvetés alapján történik, melyet a gazdasági vezető állít össze. 85.) A vezetőség minden év március 31-ig elkészíti az előző év mérlegét, valamint a tárgyév költségvetését. Felelőse az egyesület gazdasági vezetője. 86.) Az Egyesület által okozott kárért, vagyoni kötelezettségekért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint az egyesület saját vagyonával felel, tagjai pedig a saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel. 87.) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és ezeket nem veszélyeztetve végezhet (37/1997. (VI.11.) BM. rend. 1.. (1) bek.). A tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt közhasznú tevékenységének fenntartására, fejlesztésére és hatékonyságának növelésére fordítja. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az Egyesület megszűnése:

11 88.) Megszűnik az Egyesület, ha a.) megszűnését a közgyűlés kimondja, b.) más egyesülettel egyesül, c.) az állami felügyeletei szerv törvényes indokkal feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja, d.) ha azt jogszabály előírja. 89.) Az Egyesület bármely okból való megszűnése esetén a vagyonáról a Ptk., az Egyesületi Törvény és a jelen Alapszabály előírásai szerint kell intézkedni. Az Egyesület vagyonának az Egyesület megszűnése esetén (illetve a köztestületté való alakulás esetén) a közgyűlés dönt (megosztás, részleges megosztás stb.). EGYÉB RENDELKEZÉSEK 90.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, ezeknek támogatást nem nyújt és nem fogad el. Képviselő jelöltet nem állított, nem támogatott, ezután sem teheti. 91.) Az Alapszabályban nem, vagy részletesen nem szabályozott kérdésekben az egyesületekről szóló törvényben és a Polgári Törvénykönyvben, valamint az általános érvényű jogszabályokban foglaltak az irányadók. 92.) Amennyiben a közgyűlés a vagyon (értékesítéséből származó összeg) felosztásáról dönt, úgy a felosztás évében aktívan szolgálatot teljesítő tagok között a szolgálati idő figyelembe vételével kerül felosztásra. 93.) Ezen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályban szabályozott rendelkezések az irányadók. 94.) Együttműködési szerződésben kerül szabályozásra a Köztestületi tűzoltóság és egyesület egymást segítő tevékenységének szabályozása. 95.) Ezen Alapszabály a közgyűlés jóváhagyása után lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az előző Alapszabály hatályát veszti. Tolna, június 23. Az Alapszabály -t a év június hónapjának 23. napján tartott közgyűlés a 10/2009. számú határozatával jóváhagyta.

12 Gy. Szabó István parancsnok Freund György jegyző

SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. ALAPSZABÁLYA

SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. ALAPSZABÁLYA 1 SIMONTORNYA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 7081 Simontornya Szt. István k. u. 1. Ikt. sz.: 9/2011. Alapszabály sorszáma: 1 ALAPSZABÁLYA Készítette: Nagy Károly Simontornya, 2011. január 18. 2 I. Simontornya

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. II. fejezet. Általános rendelkezések. Egyesület célja, feladatai

Alapszabály. I. fejezet. II. fejezet. Általános rendelkezések. Egyesület célja, feladatai Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Felsőpakonyi Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófa-elhárítási Egyesület. 2. Az Egyesület rövidített neve: Felsőpakonyi Ö.T.E. (Az Egyesület

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült: 2010.02.26. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2 A szövetség a tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek és természetes (magán) személyek önkéntes társulása érdekeik képviseletére, a

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2009. április 9.

ALAPSZABÁLY 2009. április 9. ALAPSZABÁLY 2009. április 9. 2 ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. Szervezet neve: Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) 2.

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület L a k i t e l e k, Alkotmány út. 1. sz. A L A P S Z A B Á L Y A A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület /a továbbiakban: egyesület/ az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY november 22-én módosított (módosítások dőlt vastag betűkkel szedve)

ALAPSZABÁLY november 22-én módosított (módosítások dőlt vastag betűkkel szedve) ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET BOLHÁS 7517 BOLHÁS Kossuth Lajos u. 60. ALAPSZABÁLY 2011. november 22-én módosított (módosítások dőlt vastag betűkkel szedve) Bolhás, 2011. november 22. 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1 TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET J Á S Z D Ó Z S A EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1. Az egyesület neve: TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben