BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készítsen a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, amelyet a Képviselőtestület a választópolgárok által választott a helyi önkormányzást megvalósító képviselők csoportja - megtárgyal. Az értékelés kötelező tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete rögzíti. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: - védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, - ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. 5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

2 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait előíró jogszabályok A Magyar Köztársaság Alkotmánya évi XX törvény kimondja: 67. (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. (2) A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. (3) A családok és az ifjúság helyzetével és védelmével kapcsolatos állami feladatokat külön rendelkezések tartalmazzák. A külön rendelkezések között van: - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény. Ebben került meghatározásra: 8. (1) A települési önkormányzat feladata az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény. A törvény célja: megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását biztosító rendszer ábrája A kötelező tartalmi követelmények több ellátórendszert ölelnek fel, mely a gyakorlati munka során a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásában fokozatosságot jelentenek. Az első lépcső a kötelező jelzőrendszerek: védőnő, gyermekorvos, háziorvos, bölcsőde, óvoda, iskola. Ezt követik a segítők: családsegítő, gyermekjóléti, nevelési tanácsadó, szakpszichológus. Végül a hatóságok: jegyzői gyámhatósági intézkedések, szabálysértési intézkedések, rendőrhatósági intézkedések, gyámhivatali intézkedések. 2

3 gyerek (család) természetes közeg barátok bölcsőde iskola munkahely orvos óvoda rokonok szomszédok védőnő segítők családsegítő gyermekjóléti nevelési tanácsadó szakorvos hatóságok Jegyzői gyámhatóság Szabálysértési hatós Rendőrség Gyámhivatal Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Hatósági intézkedések - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - kiegészítő gyermekvédelmi tám - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - óvodáztatási támogatás - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás gyermekjóléti alapellátás Személyes gondoskodás - védelembe vétel (csp 50%-ig, eseti gond) - családbafogadás - ideiglenes hatályú elhelyezés - átmeneti nevelésbe vétel - tartós nevelésbe vétel - utógondozás - utógondozói ellátás - nevelési felügyelet Gyermekvédelmi szakellátás gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása átmeneti gondozás - helyettes szülői ellátás - gyerekek átmeneti otthona - bölcsőde - családok átmeneti otthona -családi napközi - átmeneti házi gondozás - családi gyermekfelügyelet -házi gyermekfelügyelet -alternatív napközbeni ellátás területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Otthont nyújtó ellátás - nevelőszülői ellátás - gyermekotthoni ellátás - lakásotthoni ellátás - speciális ellátás - nevelési felügyeleti ellátás -különleges ellátás Délegyháza Község Önkormányzatának január 1. és december 31. napja közötti időszakban végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenysége a hatályos jogszabályok szerint. 3

4 1. A település demográfiai mutatói különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Délegyháza község állandó lakosainak száma december 31-i legyűjtés alapján. A korcsoportos bontás igen nehéz, mivel erre nincs egységes nyilvántartás. korcsoport létszám főben 0-18 éves népesség népesség Délegyháza lakossága A 0-18 éves korosztályhoz tartozók száma 719 fő, mely az összlakosság 21,5 %-át jelenti. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok Pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Szociális rászorultság alapján a jegyző által megállapítható ellátás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, évente két alkalommal pénzbeli támogatásra, továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. Az ellátottak számának alakulása: Ellátottak száma 2010 Összesen 194 Kiskorú 186 Fiatal felnőtt december 31-én a kiskorú népesség 26 %-a részesült ezen ellátási formában. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma: július 1. és november 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása: 4

5 Időpont Gyermekek száma Családok száma Összeg / Ft 2010.júl nov Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint. Havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, 2010-ben 6.270,- Ft. Ilyen támogatás megállapítása iránt kérelem nem érkezett 2010-ben Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselőtestülete rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket, ha az őt gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatás összege a Szociális Bizottság döntése alapján öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-áig terjedhet gyermekenként. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt 12 kérelem érkezett, melynek keretében 73 ezer Ft került kifizetésre Óvodáztatási támogatás július 1-től új jogintézmény került kialakításra és beépítésre a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénybe Óvodáztatási támogatás elnevezéssel. A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról pénzbeli támogatást folyósít. Az óvodáztatási támogatás megállapításának feltétele még, a szülő nyilatkozata: legfeljebb az általános iskola 8-ik osztályát fejezte be. A pénzbeli támogatás összege: évben gyermekenként első alkalommal ,-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként ,-Ft. Ilyen támogatás megállapítása iránt kérelem nem érkezett 2010-ben, sem 2009-ben Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Délegyháza Község Önkormányzata évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz, amely a szociális helyzetük miatt rászoruló nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiataloknak a tanulmányok megkezdését követően nyújt rendszeres anyagi támogatás ban 8 fő fiatal felnőtt részére biztosított ösztöndíjat az önkormányzat, e célra költségvetéséből forintot használt fel. 5

6 Eseti tankönyv-és tanszerellátás támogatása A települési önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján eseti tankönyv-és tanszerellátás támogatásban részesülhet a településen állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolás gyermek, amennyiben az átmeneti segélyre való jogosultság feltételei fennállnak. A támogatást az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig, pénzbeli, vagy természetbeni ellátás formájában nyújtja az önkormányzat. Az elmúlt évben 25 gyermek részesült összesen 179 e Ft összegű támogatásban Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. A támogatás összege évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét ben átmeneti segély megállapítása iránt 89 kérelem érkezett. A kérelmek legtöbbször rezsiköltség, élelem,- tüzelő- és gyógyszer költség kiegyenlítésére irányultak. Kérelem elutasítása 18 alkalommal történt. A támogatásként kifizetett összeg összesen 624 e Ft volt esetben 5 q tűzifa kiszállítása történt természetben nyújtott átmeneti segélyként mintegy 1,2 millió forint összegben A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról augusztus 1. és április 30. között meghatározott feltételek fennállása esetén a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személynek egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapíthat meg. A támogatást a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél lehet igényelni. A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer forint. Az eltelt időszakban április 30-ig 47 kérelem került továbbításra. A Hivatal információi szerint a továbbított kérelmek közül elutasításra három 3 esetben került sor Természetbeni ellátások Közgyógyellátás Közgyógyellátásban 22 fő olyan kiskorú gyermek részesült alanyi jogon, aki után szülője, vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok A gyermekétkeztetésről Délegyháza Község Önkormányzata a gyermekvédelmi törvényben előírt normatív kedvezmények útján gondoskodott. Az önkormányzat fenntartásában működő óvoda saját konyhával önmaga, valamint a Családi Napközi és az általános iskola számára is biztosítja a gyermekek étkeztetését. 6

7 A gyermekétkezésben résztvevő gyermekek és tanulók száma a év normatív elszámolása alapján az alábbiak szerint alakult: Gyermekek száma CSANA Óvoda Általános iskola Összesen Étkezés típusa CSANA Óvoda Általános iskola Összesen Teljes térítést fizet %-os kedvezményben részesül 100%-os kedvezményben részesül Mindösszesen Az intézményi ellátott gyermekek 76 %-a veszi igénybe az étkeztetést. Szociális nyári gyermekétkeztetés Délegyháza Község Önkormányzata az elmúlt évben is vállalta, hogy június 16-től 54 napig 30 hátrányos helyzetű gyermek részesült szociális nyári gyermekétkezetésben. Az állami támogatás egy gyermekre jutó napi összege 370,-Ft volt, mint előző évben is. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat részletesen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza. A községben a gyermekjóléti alapellátásoknak megfelelő intézményrendszer a jogszabályoknak megfelelően épül fel. Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Családi Napközi Óvoda Iskolai napközi otthon 3.1. Hunyadi János Általános Iskola, Napsugár Óvoda, Családi Napközi A gyermekjóléti feladatok közül a gyermekek napközbeni ellátásában a nevelési, oktatási intézmények is közreműködnek (óvodai, iskolai, napközi otthoni ellátás), melynek működését alapvetően a 7

8 közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szabályozza. Az itt folytatott gyermekjóléti tevékenység szervesen kapcsolódik a közoktatási feladatokhoz. Az ez irányú tevékenységet a képviselő-testületi ülések során rendszeresen napirendre kerülő egyes intézményi beszámolók tartalmazzák. A gyermekjóléti szolgáltatás és a családgondozás terén végzett gyermekjóléti tevékenységet a Dunavarsány Környéke Gyermekjólét és Családsegítő Szolgálat beszámolója tartalmazza. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 4.1. Védelembe vétel Azokban az esetekben, amikor a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudta, vagy nem akarta, de alaposan feltételezhető volt, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben biztosítható, a gyermek védelembe vételére került sor december 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma: 2 fő A védelembe vétel okai: Szülőnek felróható magatartási okból: 1 Gyermeknek felróható magatartási okból: 1 Környezeti okból: - A családok száma, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek: 2 Tárgyévben nyilvántartásba vett, védelembe vett kiskorúak száma: 2 Gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján védelembe vett kiskorúak száma: 2 Más szerv jelzése alapján védelembe vett kiskorúak száma: - Kiskorúak száma, akiknek védelembe vétele a tárgyévben megszűnt: 1 Nagykorúvá válás miatt: 0 A gyermek családban történő nevelkedése védelembe vétel nélkül is biztosítható: 1 A védelembe vétel felülvizsgálata során a fentiekben felsorolt megszüntetési eseteket kivéve a védelembe vétel fennmaradt Ideiglenes hatályú elhelyezés A gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének családi környezetben történő súlyos veszélyeztetése miatt 2 családból 5 gyermek elhelyezésére került sor Családi pótlék természetbeni megállapítása szeptember 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybe új 68/A. került beiktatásra. A szabályozás szerint a települési önkormányzat jegyzője a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a gyermek védelembe vételének fennállása során a családi pótlék gyermek után járó összegének legfeljebb 50%-a erejéig a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról határozhat legfeljebb egy év időtartamra. 8

9 A gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására pénzfelhasználási tervvel és eseti gondnok személyére vonatkozó javaslattal. A családi pótléknak a gyermek szükségleteire történő felhasználás különösen: ruházat, tanszer, élelmiszer, tápszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, tanulóbérlet és a gyermek korának megfelelő készségfejlesztő eszközök ben ilyen javaslat nem érkezett a jelzőrendszer tagjaitól Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó általános szabályok A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztését határozatlan időre rendeli el, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte az ötven órát, és a gyermeket védelembe veszi ben nem érkezett jelzés 50 órás mulasztásról. 5. Délegyháza Község Gyámhatóságának hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok A község Gyámhatósága 2010-évben végzett tevékenységét az alábbiakban ismertetem az elkészített statisztikai beszámoló alapján. Ügyiratforgalom és döntések száma: Megnevezés 2010 év főszámon (db) 124 alszámon (db) 112 ÖSSZESEN 236 határozat (db) 141 végzés (db) 53 ÖSSZESEN 194 Az 141 határozatból államigazgatási úton 1 határozatot fellebbeztek meg, mely december 31-ig nem került másodfokon elbírálásra. Bírósági úton, egyéb jogorvoslattal, ügyészi óvással megtámadott határozat nem volt. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai A felügyeleti szerv ellenőrzést nem végzett az elmúlt évben. 7. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Az elmúlt években megszaporodott igazolatlan iskolai hiányzások számának visszaszorítása érdekében határozottabb összefogásra van szükség az iskola, a gyermekjóléti szolgálat, a jegyzői hatáskörű gyámügyi munkatárs, és a szabálysértési hatóság munkatársai között. A szabadidő hasznos eltöltését célzó játszóház, szabadidős programok szervezése, pályázatok figyelése, valamint a község bűnmegelőzési programjának elkészítése szerepel még a jövőre vonatkozó célok között. 8. A bűnmegelőzési programmal Délegyháza község nem rendelkezik. 9

10 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997./IX.10./ Korm. rendelet 10. számú mellékletének 8. pontja írja elő, hogy az önkormányzati beszámoló része a bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. Ilyen adatokkal hivatalosan a települési önkormányzatok nem rendelkeznek, mivel a rendőrhatóságoknak jelentési kötelezettségük nincs a települési önkormányzatok felé. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés A községben 22 bejegyzett civil csoportosulás működik. A csoportokban tevékenykedő emberek a helyi közösség legkülönbözőbb érdekeinek érvényesítését szolgálják. A szerveződések szerepet vállalnak a kultúra közvetítésében, az oktatás színvonalának emelésében, egészségügyi felvilágosításban, környezetvédelemben, környezetszépítésében, szabadidő hasznos eltöltésében, közbiztonság javításában. A szervezetek általában közös érdekek vagy érdeklődési körök mentén szerveződnek. Működésüket saját maguk szervezik. A szervezetek egy része bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkezik, más részük klub jellegű csoportosulás, melyeket helyben szintén a civil szervezetek közé sorolunk. Speciális csoportok a művelődési ház szakkörei, melyek hosszú évek óta a művelődési ház berkeiben működnek (pl. kórus, társastánc csoport, néptánc csoport, kézműves foglalkozások, stb.). A legtöbb szervezet működésére jellemző a stabilitás, több éve működnek, állandó rendezvényeik vannak, stb. A szervezetek tevékenységére jellemző a rendszeresen tartott összejövetelek szervezése, nagyobb ünnepek közös megtartása, alapítványi bálok szervezése. Esetenként közös rendezvények szervezése. Önkormányzat anyagi, és tárgyi eszközökkel, helyiséghasználattal támogatja a szervezeteket. A civil szervezetek folyamatos kapcsolatban állnak az önkormányzattal. A szervezetek részt vesznek a község által szervezett rendezvényeken. Az önkormányzat a Képviselő-testület eseti döntései alapján a civil szervezeteket évente benyújtott pályázat alapján költségvetési támogatásban részesíti. A szervezetek további támogatási formája a termek, eszközök ingyenes biztosítása, mely a művelődési házon keresztül zajlik. Sok esetben nyújt segítséget a polgármesteri hivatal technikai problémák megoldásában is: pl. fax, internet, fénymásolás. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, vitassák meg az összeállított anyagot, és építő javaslataikkal támogassák a községi Önkormányzat jövőre vonatkozó a gyermekek védelmét ellátó rendszerek fejlesztését. Délegyháza, május 11. Szabó Judit szoc.gyám. igazgatási előadó Jóváhagyta: dr. Molnár Zsuzsanna jegyző 10

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései dr. Katonáné dr. Pehr Erika Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései Hajdúszoboszló, 2010.június 1. Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben