II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben:"

Átírás

1 GYÁMHATÓSÁGI B E S Z Á M O L Ó a március 25-én tartandó gyermekvédelmi tanácskozásra Abádszalók város közigazgatási területén a gyámhatósági feladatokat, valamint a szociális igazgatás rész területével kapcsolatos hatósági feladatokat január 1-től mint gyámhatósági ügyintéző látom el. Az alábbi pontokban tájékoztatom Önöket a 2012-es év gyámügyi és szociális adatairól, valamint az elmúlt év tapasztalatairól. I. Veszélyeztetett kiskorúak: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmező rendelkezése szerint a veszélyeztetettség olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza december 31-én 256 gyermeket tartottunk nyilván veszélyeztetett kiskorúként. A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúból 125-en környezeti, 15-en magatartási, 115-en anyagi, 1-en egészségügyi okból veszélyeztetettek. Lakáskörülmény miatt is 77, testi bántalmazás miatt is 0 gyermek veszélyeztetett. Tankötelezettség elmulasztása miatt 17( 10 tanórát meghaladó).családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek: 136 II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben: Az évi LXXIX. közoktatási törvény szerint : Hátrányos helyzetű az a gyermek, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, e csoporton belül pedig Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; Hátrányos helyzetű gyermekek: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre december 31-én 597 gyermek volt jogosult. (2011. december 31-én 603 gyermek) 2011 december 31-én 16 védelembe vett gyermek, 9 családban.(2009-ben 25 gyermek, 2010-ben 12 gyermek) szerepelt a nyilvántartásunkban. Az év folyamán eredményesség miatt megszűnt 6, nagykorúság okán 2, tárgyéven védelembe vett kiskorúak száma12 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek: Településünkön december 31-én 228 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket tartottunk nyilván. 1

2 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat megillető kedvezmények, juttatások, pályázati lehetőségek azokon a támogatásokon felül érvényesülnek, amelyeket a hátrányos helyzetű gyermekek vehetnek igénybe. Óvodáztatási támogatás: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása aa) az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában, ab) az év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a beíratás évének december hónapjában, ac) az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, ad) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el két hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban az aa) ad) pont alattiak együtt: első alkalom], b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig ba) a tárgyév június hónapjában, bb) a tárgyév december hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Az óvodáztatási támogatás összege évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint (a törvény hatálybalépését megelőzően beíratott gyermekek esetében az első alkalommal nyújtott támogatás összege tízezer forint volt) ben 45 gyerek részesült óvodáztatási támogatásban, összesen Ft összegben évben 9 gyermek óvodáztatási támogatásra való jogosultsága szűnt meg, 9 iskolás lett, egy gyermek elköltözött. (2011-ben 31 gyerek részesült óvodáztatási támogatásban, összesen Ft összegben.) III. A gyermekek védelmének rendszere helyi szinten A gyermekek védelmét helyi szinten a pénzbeli, természetbeni ellátások, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások, valamint a hatósági intézkedések biztosítják. 1. Pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2

3 A jogosultság, megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére (a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-a; továbbá az előzőekbe nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a ), amennyiben a kedvezményre való jogosultság: a tárgyév augusztus1-jén fennáll, tárgyév augusztus hónapjában, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatásra, A támogatás esetenkénti összege 2012-ben gyermekenként forint volt. a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője 1 évre állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át ( Ft), - ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy, - ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a hatályban lévő szabályozás szerinti feltételeknek, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át ( Ft) a fentiekbe nem tartozó esetben. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban - külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (2012- ben Ft), vagy - együtt számítva a hetvenszeresét (2012-ben Ft) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő, vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. A augusztus, november havi személyenkénti Ft kifizetése ERZSÉBET UTALVÁNY formájában történt. A kifizetett támogatáshoz - utólagos visszaigénylés alapján %-os központi visszatérítést kaptunk. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben évben 597 gyermek részesült (2011-ben 603 gyermek, évben 556 gyermek ), Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül a gyermek, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő 3

4 várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak ben 1 esetben (, 2011-ben 73 esetben 71 gyermek, 2010-ben 67 esetben 79 gyermek,) az alábbi jogcímek alapján részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban: étkezési térítési díj hátralék kiegyenlítésére, gyógyszer, útiköltség, műtét, ruházat, szemüveg, iskolai felszerelés pótlására, osztálykiránduláson való részvétel költség hozzájárulására, személyi igazolvány csináltatása, tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság előtti megjelenésre. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szintén jegyzői hatáskörben megállapított támogatás, melyre az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatást 2012-ben településünkön 2 fő 5 gyermekre igényelte. 2. Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti Szolgáltatás 3. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések Védelembe vétel Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a települési önkormányzat jegyzője a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki, és szükség esetén kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, illetve a Kt. hatálya alá tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást, illetve kollégiumi ellátást, kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet, kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, 4

5 kezdeményezi a háziorvosnál - súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál - a betegsége, illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan kóros elmeállapotú szülő, illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát, intézkedik - az illetékes szervek bevonásával a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről, magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás megszüntetése érdekében, figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítja annak megváltoztatására. A jegyző a védelembe vétel iránti kérelmet elutasítja, illetve a hivatalból indított eljárást megszünteti, ha a gyermek veszélyeztetettsége nem áll fenn. Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, de a gyermek és szülője nyilatkozatban vállalják a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködést és ennek alapján valószínűsíthető a gondozás eredményessége, a jegyző az (1) bekezdésben foglalt döntésével egyidejűleg felhívja a gyermekjóléti szolgálatot az alapellátás keretében történő segítségnyújtásra. Védelembe vett gyermekek száma: 2012.december 31-én 12 gyermek állt védelem alatt, 9családot érintve (2011. december 31-én 16 gyermek állt védelembe vétel alatt. ) Védelembe vételi eljárások száma: ben ismét nőtt a védelembe vételi eljárások száma, 12 gyermek esetében indult védelembe vételi eljárás.( 2009-ben 27 gyermek vonatkozásában indult védelembe vételi eljárás, ez a szám 2010-ben jelentősen csökkent, 2011-ben 16 gyermek lett) évben 14 gyermeket érintően került sor a védelembe vételi eljárás megszüntetésére a gyermekek egyidejű alapellátása vételével, 3 gyermek esetében nagykorúság miatt szűnt meg a védelembe vétel, 4 gyermek esetében eredményesség miatt, 3 gyermek esetében családbafogadás miatt, 3 gyermek esetében elköltözés miatt, 1 gyermek esetében egyéb okból szűnt meg a védelembe vétel. 50 tanórát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzás miatt védelembe vett tanulók száma: 5 Településünkön a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai napi kapcsolatban állnak egymással, egymás munkáját kölcsönösen segítik, megkönnyítik. A tavalyi évben, egy-egy családban jelentkező, gyermekeket érintő veszélyeztetés miatt a jelzőrendszeri tagok számos alkalommal tartottak esetkonferenciát, melynek keretében hatékonyabban kezelhetők az adott problémák. Iskoláztatási támoagtás felfüggesztése: Ha a közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzőnek, hogy a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte a tizet, a jegyző végzést hoz, amelyben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját arról, hogy az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után 5

6 elrendeli az iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának felfüggesztését (a továbbiakban: iskoláztatási támogatás felfüggesztése), valamint védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembe vételét. A közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzőnek, ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte az ötvenet, az iskoláztatási támogatás felfüggesztése és védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembe vétele iránt hivatalból megindítja az eljárást. Az eljárásban huszonegy napon belül kell döntést hozni. A jegyző az iskoláztatási támogatás felfüggesztését határozatlan időre rendeli el Ha az iskoláztatási támogatást rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekre tekintettel állapították meg, a felfüggesztés időtartama alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani. Abádszalókon évben 5 tanuló esetében került sor iskoláztatási támogatás felfüggesztésére, 6 esetben szüneteltetve lett, mindegyikük rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 4 esetben a védelembe vételre is sor került. Ideiglenes hatályú elhelyezés Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője a gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket ideiglenesen a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség, a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség - az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt - gyermekotthonban helyezi el. A tavalyi évben 1 családnál 3 gyerek esetében került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre..iv. Az önkormányzatot terhelő szociális juttatások és kiadások a gyermekeket érintően: Beiskolázási támogatás: évben nem volt Ápolási díjban 15 gyermek után 15 szülő részesült. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: Ft, melyet 10 % nyugdíjbiztosítási járulék levonás terhel (kifizetés havi összege: Ft). Közgyógyellátási igazolványt alanyi jogon 45 gyermek kapott. (Jegyző hatásköre.) V. A nappali gyermekétkeztetés megoldásának módjai: A Bölcsőde az intézményen belül működtetett saját konyhájáról biztosítja a napközben ott elhelyezett bölcsődés korú kisgyermekek életkorának megfelelő étkezést napi Ft-ért. 6

7 2012. évben 29 gyermeket írattak be az intézménybe. A gyermekek közül 19 ingyen étkezik, (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek) évben 35 gyermeket írattak be az intézménybe. A gyermekek közül 20 ingyen étkezett, napi Ft-ért Óvodai étkezés a Rózsakert Étterem főzőkonyhájáról biztosított. Az óvodások közül 99 gyermek ingyenesen étkező. Teljes térítéses 31 gyermek, 7 óvodás 50 % kedvezményben részesül. A fizetendő étkezési térítési díj összege: 370,.-Ft, illetve Ft volt. A Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola az iskolai tanulók étkeztetését ugyancsak a Rózsakert Étterem által biztosítja. Napközi ellátást 98, menzát 189 tanuló igényelt. Térítési díj a napközi után 428.-Ft, melyet 17-an fizetnek, 50%-os kedvezményes térítési díjat 6 gyermek fizet. 75 gyermek nem fizet térítési díjat. A menza 298-Ft, ezt az összeget 23 an fizetik, 10 tanuló 50%-os kedvezménnyel, 156 tanuló pedig ingyenesen étkezik. A nyári ingyenes gyermekétkeztetés 282 gyerek 187 család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére volt biztosított június augusztus 31. között (54 munkanap). Az étkeztetésben részesített gyermekek száma összesen: 282, az étkezési napok száma: 54. Összesen adag. Ezen a jogcímen igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440.-Ft volt. Ténylegesen felhasználásra került összesen: Ft ( ebből pályázaton nyertünk Ft-ot támogatást) VI. A Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány Programja Településünk évben részt vett a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány programjában, melynek keretein belül vetőmag osztásra került sor. Kelt: Abádszalók, március 25. Tomsik Tímea gyámhatósági előadó 7

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta. Fontosabb jogszabályok I. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi XXVII.

Részletesebben

Átfogó értékelés Decs Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról

Átfogó értékelés Decs Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Átfogó értékelés Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96..(6) bekezdése alapján Készítette: Tóthné Szivós

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA Éves beszámoló Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA 1.1. Rendszeres

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal település demográfiai mutatói: Állandó lakosok száma: 5.879 fı 0 3 évesek: 212 fı 4 6 évesek:

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR ÁTMENETI NEVELÉSBE VÉTEL: A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére , Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Tárgy: A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól Előadó: Németh József polgármester 1 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben