259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet"

Átírás

1 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a (1) bekezdésének i) és l) pontjában, valamint az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. E rendelet hatálya az állam, a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: állami), továbbá a természetes személy, a jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező társaság fenntartásában végzett (a továbbiakban együtt: nem állami) gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre (a továbbiakban együtt: szolgáltató tevékenység) terjed ki. 2. E rendelet alkalmazásában a) székhely: a központi ügyintézés helye, függetlenül attól, hogy a székhelyen ellátást nyújtanak-e; b) telephely: a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a Gyvt ának (4) bekezdése szerinti ellátások, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, az utógondozó otthon esetén az a székhelytől különböző, a szolgáltató használatában lévő hely, ahol az ellátást nyújtják; c) a szolgáltató tevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás [Gyvt ], cb) a gyermekek napközbeni ellátása [Gyvt ], cc) a gyermekek átmeneti gondozása [Gyvt ], cd) az otthont nyújtó ellátás [Gyvt. 53., ], ce) az utógondozói ellátás [Gyvt. 53/A 59. ], cf) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás [Gyvt ]; d) a szolgáltató tevékenység formái: da) 1 gyermekjóléti szolgáltatás esetén az egy vagy kettő, a képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosított (a továbbiakban: önálló gyermekjóléti szolgáltató), a három vagy több, a képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosított (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) gyermekjóléti szolgáltatás, továbbá a gyermekjóléti központ, 1 A 2. d) pontjának da) alpontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését.

2 db) gyermekek napközbeni ellátása esetén a bölcsőde, a hetes bölcsőde [Gyvt. 42. ], a családi napközi [Gyvt. 43. ], a házi gyermekfelügyelet [Gyvt. 44. ], továbbá a Gyvt ának (4) bekezdése szerinti ellátások, dc) gyermekek átmeneti gondozása esetén a gyermekek átmeneti házi gondozása [Gyvt. 48. (2) bekezdés], az önálló helyettes szülői ellátás és a helyettes szülői hálózat (a továbbiakban együtt: helyettes szülői ellátás) [Gyvt. 49. ] a gyermekek átmeneti otthona [Gyvt. 50. ] és a családok átmeneti otthona [Gyvt. 51. ], dd) otthont nyújtó ellátás esetén a nevelőszülői hálózat [Gyvt ] és a gyermekotthon [Gyvt ], de) utógondozói ellátás esetén a nevelőszülői hálózat [Gyvt ], a gyermekotthon [Gyvt ], az utógondozó otthon és a külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás [Gyvt. 53/A. (2) bekezdés], df) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálat; e) ellátási terület: az a település, megye, régió vagy az ország teljes területe, ahonnan a szolgáltató ellátási igényeket fogad; f) 2 intézmény: a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, az utógondozó otthon és a területi gyermekvédelmi szakszolgálat; g) 3 területi iroda: önálló gyermekjóléti szolgáltató, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ és területi gyermekvédelmi szakszolgálat esetén az a székhelytől különböző, a szolgáltató használatában lévő hely, ahol a szolgáltatást nyújtják; h) 4 közösségi fenntartó: ha) az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes, illetve nemzetközi szerződés alapján azonos jogállást élvező más állam ide nem értve a Magyar Köztársaságot (a továbbiakban: EGT tagállam) gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel rendelkező állampolgára, hb) az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye EGT tagállamban van. 2/A. 5 Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a) nem minősül ügyfélnek a szolgáltató (intézmény, hálózat) hatásterületén levő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója, 2 A 2. f) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. 3 A 2. g) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 4. -a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 2. g) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg. 4 A 2. h) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 4. -a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 5 A 2/A. -t a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. -a iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.

3 b) a Ket ának (6) bekezdése szerinti hirdetményi úton, illetve közhírré tétel útján történő értesítésnek nincs helye, c) elektronikus ügyintézésnek nincs helye. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezése 3. (1) A szolgáltató tevékenység működési engedély alapján végezhető. (2) A működési engedély kiadásáról a fenntartó kérelmére a) 6 gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátása esetén a szolgáltató (intézmény) székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes, külön jogszabályban kijelölt városi, fővárosi kerületi, illetve kistérségi székhely település jegyzője (a továbbiakban: városi jegyző), b) 7 helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat, külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén a működtető székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: megyei gyámhivatal), c) az a) b) pontban nem szabályozott szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a szolgáltató (intézmény) székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes megyei gyámhivatal a kérelem beadását követő harminc napon belül határoz [az a) c) pontban említett szervek a továbbiakban együtt: működést engedélyező szerv]. (3) A kijelölt városi, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének illetékességi területét a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (4) Helyettes szülői ellátás és nevelőszülői hálózat engedélyezése esetén a működést engedélyező megyei gyámhivatal értesíti az ellátás helye szerint illetékes megyei gyámhivatalt. (5) A különböző formájú, típusú szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a jogszabályi feltételek teljesítését külön kell vizsgálni. (6) Telephelyen végzett szolgáltató tevékenység folytatásához a (2) bekezdésben foglaltak szerint külön működési engedélyt kell kérni. (7) 8 A működést engedélyező szerv a működési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról az arról hozott végrehajtható határozat másolatának egyidejű megküldésével értesíti a) az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes települési jegyzőt, b) az ellátásért felelős helyi önkormányzat jegyzőjét, illetőleg főjegyzőjét, 6 A 3. (2) bekezdésének a) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését. 7 A 3. (2) bekezdésének b) pontjában a megyei, fővárosi gyámhivatal szövegrész helyébe a megyei, fővárosi szociális és gyámhivatal szövegrész lépett a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (3) bekezdés b) pontja alapján szeptember 1. napjával. 8 A 3. (7) bekezdését a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. -a iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.

4 c) a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságát, Budapesten és Pest megyében a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát (a továbbiakban együtt: Igazgatóság), d) az illetékes gyermekjogi képviselőt. 4. (1) Intézményi formában végzett szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a működési engedély kiadása iránti kérelemhez a fenntartónak csatolnia kell a) 9 az intézményvezető többcélú intézmény esetén a szakmai vezető szakképesítését bizonyító irat másolatát, és a vezető (szakmai vezető) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a Gyvt ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, b) 10 az intézmény fenntartójának és az intézményvezető együttes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a feladat ellátását biztosító, külön jogszabályban meghatározott munkakört betöltő személyek (a továbbiakban: szakalkalmazottak) rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, és nem állnak fenn velük szemben a Gyvt ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, c) a szolgáltató tevékenység célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai programot, d) 11 az intézmény elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) használati jogcímét bizonyító okirat másolatát, a tulajdoni lap másolata kivételével. e) 12 (2) Helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat, illetőleg külső férőhelyeken biztosított utógondozói ellátás esetén a működési engedély kiadása iránti kérelemhez a fenntartónak csatolnia kell a) 13 a működtető vezetőjének többcélú intézmény keretében végzett szolgáltató tevékenység esetén a szakmai vezető szakképesítését bizonyító irat másolatát, és a vezető (szakmai vezető) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a Gyvt ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, b) 14 a fenntartónak és a működtető vezetőjének az együttes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ba) a feladat ellátását biztosító helyettes szülők, nevelőszülők, illetve a feladat ellátását biztosító szakalkalmazottak rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, 9 A 4. (1) bekezdésének a) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 5. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 10 A 4. (1) bekezdésének b) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 5. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 11 A 4. (1) bekezdésének d) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 12 A 4. (1) bekezdésének e) pontját a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontja hatályon kívül helyezte. 13 A 4. (2) bekezdésének a) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 5. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 14 A 4. (2) bekezdésének b) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 5. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

5 illetőleg elvégezték a szükséges felkészítő tanfolyamot, és nem állnak fenn velük szemben a Gyvt ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, valamint bb) a helyettes szülők, illetőleg a nevelőszülők büntetlen előéletűek, bc) a helyettes szülők, nevelőszülők, illetve a helyettes szülőkkel, nevelőszülőkkel egy háztartásban élő személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó kiskorúakat, c) a szolgáltató tevékenység célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai programot, d) 15 a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló épület (épületrész) használati jogcímét bizonyító okirat másolatát, a tulajdoni lap másolata kivételével, e) a helyettes szülő háztartásáról, a nevelőszülő háztartásáról, illetőleg a külső férőhelyet biztosító lakásról (lakrészről) készített környezettanulmányt. (3) Az (1) (2) bekezdésekben nem szabályozott szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a működési engedély kiadása iránti kérelemhez a fenntartónak csatolnia kell a) a családgondozó, gondozó szakképesítését, önálló helyettes szülő esetében a felkészítő tanfolyam elvégzését bizonyító irat hiteles másolatát, b) 16 családi napközi esetén a gondozó, továbbá az önálló helyettes szülő három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, c) a családgondozó, gondozó, önálló helyettes szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a Gyvt ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, d) a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a családi napközi gondozója, illetve az önálló helyettes szülő és a vele egy háztartásban élő személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó kiskorúakat, e) az önálló helyettes szülő háztartásáról készített környezettanulmányt, f) a szolgáltató tevékenység célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai programot, g) 17 a házi gyermekfelügyelet és a gyermekek átmeneti házi gondozása kivételével a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló épület (épületrész) használati jogcímét bizonyító okirat másolatát, a tulajdoni lap másolata kivételével. h) 18 (4) 19 (5) Állami fenntartó esetén a kérelemhez az (1) (3) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell 15 A 4. (2) bekezdésének d) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 16 A 4. (3) bekezdésének b) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 5. -ának (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 17 A 4. (3) bekezdésének g) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 18 A 4. (3) bekezdésének h) pontját a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja hatályon kívül helyezte. 19 A 4. (4) bekezdését a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

6 a) intézményi formában végzett szolgáltató tevékenység engedélyeztetése esetén az intézmény, b) helyettes szülői, illetve nevelőszülői hálózat, illetőleg külső férőhelyeken biztosított utógondozói ellátás esetén a működtető alapító okiratát. (6) Nem állami fenntartó esetén a kérelemhez az (1) (3) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell a) a fenntartó által elfogadott, a szolgáltató tevékenység során okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés másolatát, b) a fenntartó adószámát, c) 20 a nem állami fenntartó írásbeli hozzájárulását a (3) bekezdés szerinti adatok beszerzéséhez, d) 21 az ellátási szerződést, ha a fenntartó a szolgáltató tevékenységre ellátási szerződést kötött. (7) Az (1) (3) és (6) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemhez csatolni kell, ha a fenntartó a) alapítvány, közalapítvány, a fenntartó alapító okiratát és bírósági nyilvántartásba vételének három hónapnál nem régebbi igazolását, b) egyesület, az alapszabályát, továbbá bírósági nyilvántartásba vételének három hónapnál nem régebbi igazolását, c) egyházi jogi személy, az arra jogosult egyházi jogi személy három hónapnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy a szolgáltató tevékenységet egyházi fenntartásban végzik, d) gazdasági társaság, közhasznú társaság, a társasági szerződést és a cégbejegyzés három hónapnál nem régebbi igazolását, e) természetes személy, a vállalkozói engedélyt. (8) 22 A működést engedélyező szerv a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a Gyvt ának (4) bekezdése szerinti ellátások, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon és az utógondozó otthon székhelyén, illetve telephelyén, valamint az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyén és területi irodájában helyszíni szemlét tart. Nem kell a székhelyen helyszíni szemlét tartani, ha ott ellátást nem nyújtanak. (9) 23 Bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, a Gyvt ának (4) bekezdése szerinti ellátások, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 20 A 4. (6) bekezdésének c) pontját a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 21 A 4. (6) bekezdésének d) pontját a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 22 A 4. (8) bekezdésének első mondata a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 5. - ának (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 23 A 4. (9) bekezdését a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. -a iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben

7 gyermekotthon és utógondozó otthon engedélyezése esetén a működést engedélyező szerv a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozóan beszerzi a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) az intézmény (szolgáltató) székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes városi (fővárosi kerületi) intézetének a közegészségügyi követelmények, b) az intézmény (szolgáltató) székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes tűzoltóparancsnokságnak a tűzvédelmi előírások, c) az intézmény (szolgáltató) székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes építésügyi hatóságnak az építéshatósági követelmények teljesítését igazoló szakhatósági előzetes hozzájárulását. A szakhatóság a megkeresést tizenöt napon belül teljesíti. (10) 24 A működést engedélyező szerv a működési engedély kiadásához beszerzi a) az ingatlan-nyilvántartásból a szolgáltató tevékenység ide nem értve a házi gyermekfelügyeletet és a gyermekek átmeneti házi gondozását folytatására szolgáló ingatlan tulajdoni lapján található adatokat, b) az adóhatóság igazolását arról, hogy a nem állami fenntartónak nincs lejárt köztartozása. 5. (1) A működést engedélyező szerv a szolgáltató tevékenységet engedélyezi, ha a) a kérelem és mellékletei megfelelnek a 4. -ban foglaltaknak, és b) a szolgáltató tevékenység tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, c) 25 a nem állami fenntartónak nincs lejárt köztartozása. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a működési engedély kiadásának további feltétele, hogy a külön jogszabályban foglaltak szerint a) 26 az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, illetőleg az utógondozó otthon, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat esetében a szolgáltató tevékenység folytatására, illetőleg az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan (ingatlanrész) alkalmas a gyermekek, illetőleg a fiatal felnőttek ellátására, b) a helyettes szülő, illetőleg a nevelőszülő körülményei alkalmasak a gyermek ellátására, c) a külső férőhely megfelelő lakhatást biztosít. d) 27 a 4. (9) bekezdése szerinti szakhatóságok a hozzájárulásukat megadták. kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését. 24 A 4. (10) bekezdését a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 25 Az 5. (1) bekezdésének c) pontját a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. -a iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 26 Az 5. (2) bekezdésének a) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. 27 Az 5. (2) bekezdésének d) pontját a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. -a iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére

8 6. (1) A működési engedélyben fel kell tüntetni a) a fenntartó nevét, székhelyét, b) a szolgáltató tevékenység típusát és formáját, c) az ellátási területet, d) 28 a szolgáltató tevékenység megkezdésének az engedélyező határozat jogerőre emelkedésének időpontjánál nem korábbi időpontját, e) 29 nem állami fenntartó esetén ha a fenntartó a szolgáltató (intézmény, hálózat) által végzett szolgáltató tevékenységekre ellátási szerződést kötött az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv nevét, székhelyét, valamint azokat a szolgáltató tevékenységeket és férőhelyszámot, amelyekre az ellátási szerződés kiterjed. (2) Intézmény esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a működési engedélyben fel kell tüntetni a) az intézmény nevét, b) az intézmény székhelyét, valamint telephelyen végzett szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a telephelyét, c) 30 d) 31 a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat területi irodájának címét, e) a bölcsőde, hetes bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, az utógondozó otthon engedélyezett férőhelyszámát. (3) Helyettes szülői, illetve nevelőszülői hálózat, illetőleg külső férőhelyeken biztosított utógondozói ellátás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a működési engedélyben fel kell tüntetni a) a működtető nevét, székhelyét, b) 32 c) a helyettes szülők, illetőleg a nevelőszülők nevét, az ellátás helyét, a hálózat engedélyezett férőhelyszámát, az egyes helyettes szülőknél, illetve nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek számát, illetőleg d) a külső férőhelyek számát és címét. és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését. 28 A 6. (1) bekezdésének d) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését. 29 A 6. (1) bekezdésének e) pontját a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. -a iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 30 A 6. (2) bekezdésének c) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. -a (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. 31 A 6. (2) bekezdésének d) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. 32 A 6. (3) bekezdésének b) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. -a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

9 (4) A (2) (3) bekezdésekben nem szabályozott szolgáltató tevékenység esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a működési engedélyben fel kell tüntetni a) a szolgáltató székhelyét, valamint telephelyen végzett szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a telephelyét, továbbá önálló helyettes szülői ellátás esetén azt a helyet, ahol az ellátást nyújtják, b) 33 a gondozó, családgondozó, önálló helyettes szülő nevét, c) az önálló gyermekjóléti szolgáltató területi irodájának címét, d) a családi napközi férőhelyszámát, illetve az önálló helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek számát. (5) A működési engedélyben meg kell határozni azt az ellátotti létszámot, amelynek erejéig a) a gyermekek átmeneti gondozását végző szolgáltató befogadhatja gyermek otthontalanná vált szülőjét, b) a gyermekotthon elláthatja várandós anyák átmeneti gondozását, c) a gyermekotthon és a nevelőszülő befogadhatja a gondozásában lévő kiskorú szülő, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét, amennyiben a szolgáltató az ellátást biztosítani kívánja. (6) 34 A működési engedélyben fel kell tüntetni, ha a) a gyermekotthon speciális gyermekotthonként kizárólag speciális ellátást igénylő gyermekeket lát el, b) a gyermekotthon különleges gyermekotthonként kizárólag különleges ellátást igénylő gyermekeket lát el, c) a gyermekotthon rendelkezik olyan csoporttal, amelyben kizárólag speciális vagy különleges ellátást igénylő gyermekeket lát el, d) a nevelőszülői hálózat speciális hivatásos nevelőszülőt foglalkoztat, e) a gyermekotthon, illetve a nevelőszülői hálózat az a) d) pontban nem említett esetben a szakmai programja alapján alkalmas speciális vagy különleges ellátást igénylő gyermekek integrált ellátására. (7) A működési engedélyben fel kell tüntetni, hogy az engedélyt határozott időre vagy határozatlan időre adták ki. A határozott idejű működési engedélynek tartalmaznia kell az engedély lejártának idejét és a határozatlan idejű engedély kiadásához szükséges feltételeket. 7. (1) A működést engedélyező szerv legfeljebb három év időtartamra határozott idejű működési engedélyt adhat ki, ha a) 35 a szakalkalmazottként foglalkoztatott és nem a gyermekek közvetlen gondozását végző személyek száma nem éri el a jogszabályban meghatározott létszámot, de eléri annak háromnegyedét, vagy 33 A 6. (4) bekezdésének b) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 6. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 34 A 6. (6) bekezdése a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 6. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 35 A 7. (1) bekezdésének a) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. (5) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

10 b) 36 a szakképesítéssel nem rendelkező, szakalkalmazottként foglalkoztatott személyeknek a szükséges szakképesítés megszerzése folyamatban van. (2) Az (1) bekezdés alapján kiadott határozott idejű működési engedély egyszer, legfeljebb újabb három év időtartamra meghosszabbítható. (3) Ha a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló épület használatának joga határozott időre szól, a működést engedélyező szerv határozott idejű működési engedélyt ad ki legfeljebb arra az időre, ameddig az épület a szolgáltató használatában van. 7/A. 37 (1) A működést engedélyező szerv a működési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról a 3. számú melléklet szerinti nyilvántartási lapon adatot szolgáltat a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek. (2) A nyilvántartási lapok alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyilvántartást vezet a működési engedéllyel rendelkező, szolgáltató tevékenységet végző intézményekről, hálózatokról és szolgáltatókról. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a nyilvántartást a) az internetes honlapján folyamatosan közzéteszi, b) minden évben szeptember 30-áig statisztikai célra átadja a Központi Statisztikai Hivatalnak (1) A fenntartó köteles kérni a működési engedély módosítását, ha a) a fenntartó neve, székhelye, az intézmény, illetőleg a működtető neve megváltozik, vagy b) 39 a szolgáltató (intézmény, működtető) székhelye megváltozik, a (8) bekezdés ca) alpontja szerinti eset kivételével, c) helyettes szülői ellátás, nevelőszülői hálózat esetében az ellátás helyében, utógondozói ellátás esetében a külső férőhely címében változás áll be, d) 40 az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a területi irodáját meg kívánja szüntetni, illetőleg új irodát kíván nyitni, 36 A 7. (1) bekezdésének b) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. (5) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 37 A 7/A. -t a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 7. -a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 38 Lásd a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 13. -ának (3) bekezdését. 39 A 8. (1) bekezdésének b) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 8. (1) bekezdésének b) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 40 A 8. (1) bekezdésének d) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg.

11 e) 41 a működési engedélyben feltüntetett gondozó, családgondozó, helyettes szülő, illetve nevelőszülő személyében változás áll be, f) a férőhelyszámot, az egyes helyettes szülőknél, nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek számát, illetve utógondozói ellátás esetén a külső férőhelyek számát csökkenteni vagy emelni kívánja, g) 42 a 6. (5) bekezdésében meghatározott ellátotti létszámon változtatni kíván, h) 43 az ellátási terület megváltozik, i) 44 a gyermekotthonban a továbbiakban speciális vagy különleges ellátást kíván nyújtani, illetve a 6. (6) bekezdésében említett ellátáson változtatni kíván, j) 45 a 6. (1) bekezdésének e) pontja szerinti adatok megváltoznak. (2) 46 A működési engedély módosítása iránti kérelemhez csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos, 4. szerinti mellékleteket kell csatolni. (3) A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart, ha a) 47 az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelye megváltozik, illetve a szolgáltató (intézmény) új területi irodát létesít, b) a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a Gyvt ának (4) bekezdése szerinti ellátások, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, az utógondozó otthon férőhelyeinek a számát a fenntartó emelni kívánja. (4) 48 A működést engedélyező szerv beszerzi a 4. (9) bekezdésének a) pontja szerinti szakhatóság előzetes hozzájárulását, ha 41 A 8. (1) bekezdésének e) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának bc) alpontja szerint módosított szöveg. 42 A 8. (1) bekezdésének g) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. (5) bekezdése b) pontjának bc) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 43 A 8. (1) bekezdésének h) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A működési engedélynek az ellátási területtel kapcsolatos módosítására vonatkozóan lásd a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. (3) bekezdését. 44 A 8. (1) bekezdésének i) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 45 A 8. (1) bekezdésének j) pontját a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 46 A 8. (2) bekezdése a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (8) bekezdését. 47 A 8. (3) bekezdésének a) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 8. (3) bekezdésének a) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg.

12 a) a gyermekotthont a fenntartó a továbbiakban speciális vagy különleges gyermekotthonként kívánja működtetni, b) a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, illetőleg az utógondozó otthon férőhelyeinek a számát a fenntartó emelni kívánja. (5) 49 A működést engedélyező szerv az ingatlan-nyilvántartásból beszerzi a szolgáltató tevékenység ide nem értve a házi gyermekfelügyeletet és a gyermekek átmeneti házi gondozását folytatására szolgáló ingatlan tulajdoni lapján található adatokat, ha a) a szolgáltató (intézmény, működtető) székhelye megváltozik, a (8) bekezdés ca) alpontja szerinti eset kivételével, b) helyettes szülői ellátás, nevelőszülői hálózat esetében az ellátás helye, utógondozói ellátás esetében a külső férőhely címe megváltozik, c) az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat új irodát kíván nyitni. (6) 50 A működést engedélyező szerv a működési engedélyt módosítja, ha a) a kérelem és mellékletei megfelelnek az (1) (2) bekezdésben foglaltaknak, és b) a szolgáltató tevékenység tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, továbbá c) a (3) bekezdés szerinti esetekben a szolgáltató tevékenység folytatására, illetőleg az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan (ingatlanrész) alkalmas a gyermekek, fiatal felnőttek ellátására, d) az új helyettes szülő, illetőleg az új nevelőszülő körülményei, alkalmasak a gyermek ellátására, e) az új külső férőhely megfelelő lakhatást biztosít f) 51 a (4) bekezdés szerinti esetekben a szakhatóság a hozzájárulását megadta. (7) 52 A működést engedélyező szerv a 14. (3) bekezdése szerint jár el, ha 48 A 8. új (4) bekezdését a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. -ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) (9) bekezdés számozását (5) (10) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (8) bekezdését. 49 A 8. új (5) bekezdését a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5) (10) bekezdés számozását (6) (11) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 50 A 8. (5) eredeti (4) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése (6) bekezdésre változtatta. 51 A 8. (5) bekezdésének f) pontját a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. -ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (8) bekezdését. 52 A 8. (6) eredeti (5) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése (7) bekezdésre változtatta, felvezető szövegrésze e módosító rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bc) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.

13 a) a működési engedély az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján nem módosítható, és b) a szolgáltató tevékenység nem felel meg a működési engedélyben, vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. (8) 53 A fenntartónak új működési engedélyt kell kérelmeznie, a) ha új telephelyet kíván létrehozni, b) ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) a működési engedélyben nem szereplő típusú vagy formájú szolgáltató tevékenységet kíván folytatni, illetőleg c) 54 bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, illetőleg utógondozó otthon esetében, ha ca) a szolgáltató (intézmény) székhelyét meg kívánja változtatni, feltéve, hogy a székhelyen ellátást nyújtanak, cb) az ellátásba a szolgáltató tevékenység folytatására (intézmény elhelyezésére) korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kíván bevonni, az (1) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével. (9) 55 Amennyiben a (8) bekezdés c) pontja szerinti eljárás során a működést engedélyező szerv az új működési engedélyt kiadja, a határozat jogerőre emelkedésével a korábbi működési engedély hatályát veszti. (10) 56 A fenntartó a működést engedélyező szervnek köteles tizenöt napon belül bejelenteni a) 57 az engedélyezés alapjául szolgáló, az (1) és (8) bekezdésben nem említett lényeges körülményekben bekövetkező változást, b) a jogerős használatbavételi engedély megküldésével a szolgáltató tevékenység folytatására (intézmény elhelyezésére) szolgáló ingatlanon (ingatlanrészen) elvégeztetett építési engedély-köteles építést, bővítést, illetőleg átalakítást. (11) 58 A (10) bekezdés szerinti bejelentés alapján a működést engedélyező szerv szükség szerint szakmai ellenőrzést tart. 53 A 8. (7) eredeti (6) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése (8) bekezdésre változtatta. 54 A 8. (6) bekezdésének c) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 55 A 8. (8) eredeti (7) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése (9) bekezdésre változtatta, szövege e módosító rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bd) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 56 A 8. (8) bekezdése a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (5) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 8. (9) eredeti (8) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése (10) bekezdésre változtatta. 57 A 8. (9) bekezdésének a) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának be) alpontja és a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának be) alpontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 58 A 8. (9) bekezdését a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (6) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 8. (10) eredeti (9) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2)

14 9. (1) 59 Ha az engedélyező szerv engedély nélkül végzett szolgáltató tevékenységről szerez tudomást, a) kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység abbahagyására, ha a gyermekek elhelyezésére szolgáló épület állaga vagy a szolgáltató (intézmény, hálózat) működése a gyermekek életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve a gyermekek más alkotmányos jogait súlyosan sérti, b) az a) pontban nem említett esetben felszólítja a fenntartót, hogy harminc napon belül kérelmezze a működési engedély kiadását, c) szabálysértési feljelentést tesz az ÁNTSZ illetékes városi, fővárosi kerületi intézeténél. (2) Amennyiben a fenntartó az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártáig a működési engedély iránti kérelmét nem nyújtja be, az engedélyező szerv a) 60 kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység abbahagyására, b) értesíti a szolgáltató székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes városi, fővárosi kerületi gyámhivatalt, valamint c) a 12. -ban meghatározottak szerint intézkedik a Gyvt. értelmében ellátásra jogosult személyek érdekében. A működési engedély visszavonása 10. (1) A működést engedélyező szerv a működési engedélyt visszavonja, ha a) a szolgáltató tevékenységével felhagy, b) a fenntartó jogutód nélkül megszűnik, c) a fenntartó természetes személy meghal vagy cselekvőképességét kizáró, illetőleg korlátozó gondnokság alá helyezik, kivéve, ha örököse vagy törvényes képviselője vállalkozói engedélyt kap és a fenntartó helyébe lép, d) 61 a 14. (3) bekezdésének a) pontjában vagy (4) bekezdésében meghatározott eset áll fenn, e) a természetes személy fenntartó gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyét visszavonták. (2) A normatív állami hozzájárulást igénybe vevő nem állami fenntartású szolgáltató (intézmény, hálózat) a tevékenységével akkor hagyhat fel, ha ezt a szándékát közli az bekezdése (11) bekezdésre változtatta, szövege ez utóbbi módosító rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bf) alpontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 59 A 9. (1) bekezdése a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 9. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 60 A 9. (2) bekezdésének a) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 9. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 61 A 10. (1) bekezdésének d) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.

15 ellátottak törvényes képviselőjével, illetőleg a nagykorú ellátottakkal, valamint a működést engedélyező szervvel. A működés megszüntetésére a) a gyermekek napközbeni ellátása esetén a közlés időpontjától számított három hónap, b) a gyermekek átmeneti gondozása és az otthont nyújtó ellátás esetén a közlés időpontjától számított hat hónap elteltével kerülhet sor, kivéve, ha a fenntartó az ellátást más módon biztosítja. (3) A Gyvt ában szabályozott ellátási szerződés alapján végzett szolgáltató tevékenység folytatásának megszüntetése az ellátási szerződésben foglaltak szerint történik (1) A működést engedélyező szerv értesíti a gyermek ellátására a Gyvt. értelmében köteles települési, illetőleg megyei, fővárosi önkormányzat jegyzőjét, illetőleg főjegyzőjét, ha a) 63 b) a működési engedélyt visszavonja, vagy c) az engedély nélkül végzett szolgáltató tevékenység működési engedélye iránti kérelmet a fenntartó a 9. (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtja be. (2) Amennyiben a megyei gyámhivatal gyermekek átmeneti gondozásának, otthont nyújtó ellátásnak, illetőleg utógondozói ellátásnak a folytatását függeszti fel, vagy visszavonja a működési engedélyét, illetőleg ilyen típusú szolgáltató tevékenységet végeznek működési engedély nélkül, a gyermekek ellátásának ideiglenes megszervezéséről a megyei gyámhivatal vezetőjének megkeresése alapján a megyei gyámhivatallal megegyező illetékességű megyei, fővárosi főjegyző haladéktalanul intézkedik. A gyermek további ellátásáról a Gyvt. értelmében arra köteles helyi önkormányzat hatvan napon belül gondoskodik. (3) A (2) bekezdésben megjelölt ellátási kötelezettség teljesítéséhez az arra kötelezett szolgáltató fenntartója a külön jogszabályban meghatározottak szerint normatív állami támogatásra jogosult. A szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodás 13. (1) Ha a szolgáltatás igénybevétele nem hatósági határozat alapján történik, a gyermek törvényes képviselője és a szolgáltató vezetője az ellátás kezdetétől számított 15 napon belül megállapodást köt, amely tartalmazza különösen a) az ellátás kezdetének időpontját, b) az ellátás időtartamát, amely nem lehet hosszabb külön jogszabályban meghatározott mértéknél, c) az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, d) a térítési díj fizetésére kötelezett személy nevét, lakcímét, 62 A 11. -t a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. -a (4) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte. 63 A 12. (1) bekezdésének a) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. -a (4) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

16 e) 64 a személyi térítési díj összegét, f) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat. (2) Családok átmeneti otthona esetén a megállapodás a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a) a gyermekkel együtt ellátásban részesülő személy gyermekgondozással kapcsolatos feladatait, a gondozás módját, mértékét, b) 65 a szülő nyilatkozatát arról, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, illetve intézménnyel együttműködik. (3) A gyámhivatal határozatával elrendelt utógondozói ellátás esetén az utógondozói ellátásra jogosult fiatal felnőtt és a szolgáltató vezetője az ellátás kezdetétől számított tizenöt napon belül megállapodást köt, amely tartalmazza különösen a) az ellátás kezdetének időpontját, b) az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, c) 66 a személyi térítési díj összegét, d) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység szakmai ellenőrzése 14. (1) A működést engedélyező szerv évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a szolgáltató tevékenység megfelel-e a) a működési engedélyben foglaltaknak, és b) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így különösen a személyi és tárgyi feltételekre, az ellátottak elhelyezésére, a térítési díj megállapítására vonatkozó szabályoknak, illetve, hogy a szolgáltató rendelkezik-e a szükséges belső szabályzatokkal, és nem állami fenntartó esetén a szakmai tevékenység körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással. (2) 67 A működést engedélyező szerv a) helyszíni ellenőrzést tart az (1) bekezdés szerinti esetben, b) soron kívül helyszíni ellenőrzést tart, ha tudomására jut, hogy a gyermekek elhelyezésére szolgáló épület állaga vagy a szolgáltató (intézmény, hálózat) működése a gyermekek életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, illetve a gyermekek más alkotmányos jogait sérti. (3) 68 Ha a működést engedélyező szerv az ellenőrzés során hiányosságot észlel, 64 A 13. (1) bekezdésének e) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bg) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 65 A 13. (2) bekezdésének b) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának bg) alpontja szerint módosított szöveg. 66 A 13. (3) bekezdésének c) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bg) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 67 A 14. új (2) bekezdését a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) (4) bekezdés számozását (3) (5) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 68 A 14. (2) bekezdése a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 10. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján

17 a) a működési engedélyt visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység abbahagyására, ha a gyermekek elhelyezésére szolgáló épület állaga vagy a szolgáltató (intézmény, hálózat) működése a gyermekek életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve a gyermekek más alkotmányos jogait súlyosan sérti, b) 69 az a) pontban nem említett esetben legfeljebb hatvan nap időtartamú határidő megjelölésével felszólítja a fenntartót a hiányosság megszüntetésére, vagy az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést köthet. (4) 70 Ha a fenntartó a kitűzött határidőn belül nem intézkedik a szolgáltató tevékenység szabályszerű folytatása érdekében, az engedélyező szerv a működési engedélyt visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység abbahagyására. (5) 71 Ha a szolgáltató tevékenységgel kapcsolatosan nem a működést engedélyező szerv, hanem más ellenőrző hatóság észlel hiányosságot, jelzi ezt az engedélyező szervnek, amely a (2) (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el. (6) 72 A működést engedélyező szerv az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, illetve hivatalos feljegyzést megküldi a fenntartónak és a szolgáltatónak (intézménynek, hálózatnak), továbbá normatív állami hozzájárulásban részesülő egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató (intézmény, hálózat) esetén az Igazgatóságnak. 15. (1) A megyei gyámhivatal, a Gyvt ának (3) bekezdésében meghatározott intézmények, illetve személyek bevonásával, legalább négyévente ellenőrzi a szolgáltatók szakmai munkáját. A kijelölt módszertani feladatokat ellátó intézmény módszertani és szolgáltató tevékenységének ellenőrzését a megyei gyámhivatal a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet bevonásával ellenőrzi. (2) Ha a megyei gyámhivatal jogszabálysértést észlel, rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 14. eredeti (2) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdése (3) bekezdésre változtatta. 69 A 14. (3) bekezdésének b) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 70 A 14. (3) bekezdése a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 10. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 14. eredeti (3) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdése (4) bekezdésre változtatta. 71 A 14. (4) bekezdése a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 10. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 14. eredeti (4) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdése (5) bekezdésre változtatta, szövege ez utóbbi módosító rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bh) alpontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 72 A 14. (6) bekezdését a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.

18 a) a 14. -ban foglaltak szerint intézkedik a jogszerű működés helyreállítása érdekében, illetőleg b) amennyiben a működési engedélyt nem az ellenőrzést végző megyei gyámhivatal adta ki, jelzéssel él a fenntartó felé, és ezzel egyidejűleg a 14. szerinti intézkedések megtétele céljából értesíti a működést engedélyező szervet. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás engedélyezése 16. (1) Amennyiben a fenntartó természetes személy, működési engedély a szolgáltató tevékenység folytatására akkor adható, ha a fenntartó rendelkezik gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel. (2) 73 Az (1) bekezdés szerinti vállalkozói engedély kiadására a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) aiban foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a) a jegyző a vállalkozói engedélyt a szolgáltató tevékenység 2. -ban meghatározott egyes típusaira és formáira adja ki, b) a vállalkozói engedély kiadásához a (2) bekezdés c) pontja kivételével szociális vagy gyermekvédelmi, illetőleg közoktatási területen szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat igazolása szükséges, c) családi napközi fenntartására jogosító vállalkozói engedély kiadásához nem szükséges előzetes szakmai gyakorlatot igazolni. A nem állami fenntartásban végzett szolgáltató tevékenység normatív állami hozzájárulása A nem állami fenntartásban végzett szolgáltatótevékenység normatív állami hozzájárulásának igénylésére, folyósítására, elszámolására, valamint a kamatok megállapítására az Szmr /E. -ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a) a normatív állami hozzájárulást a szolgáltató, intézmény székhelye, telephelye, illetve a működtető székhelye szerint illetékes Igazgatóság állapítja meg és folyósítja, b) gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató (intézmény, hálózat) ellenőrzése során módszertani intézmény az Szmr. 22/B. -ának (2) bekezdése szerint szakértőnek nem rendelhető ki. A közösségi fenntartókra vonatkozó különös szabályok 73 A 16. (2) bekezdésének felvezető szövegrésze a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bi) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 74 A 17. a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. A rendelkezés alkalmazására lásd még e módosító rendelet 32. (3) bekezdését.

19 17/A. 75 (1) A 17/B. -ban foglaltak kivételével szolgáltató tevékenységet csak a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló évi XXIV. törvény 2. -ának c) pontja szerint gazdasági céllal letelepedett közösségi fenntartó által fenntartott szolgáltató (intézmény, hálózat) nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti közösségi fenntartó a szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos iratait Magyarországon kezeli. (3) Közösségi fenntartó területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nem nyújthat. 17/B. 76 (1) Határon átnyúló gyermekjóléti szolgáltatást, házi gyermekfelügyeletet és gyermekek átmeneti házi gondozását közösségi fenntartó gazdasági célú letelepedés nélkül, jogerős működési engedéllyel nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a működési engedély kiadásáról az ellátási terület szerint illetékes városi jegyző dönt. (3) Ha a (2) bekezdés alapján az illetékesség nem állapítható meg, a működési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni az elsődleges ellátási területet jelentő települést. A működési engedély kiadásáról az elsődleges ellátási területként megjelölt település szerint illetékes városi jegyző dönt. A működési engedélyben fel kell tüntetni az elsődleges ellátási területet is. (4) Az (1) bekezdés szerinti közösségi fenntartó a szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos, külföldön kezelt iratait az ellenőrzés során megküldi a működést engedélyező szervnek, illetve az Igazgatóságnak. Záró rendelkezések 18. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működésének engedélyezéséről szóló 281/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet, b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 23. -a (14) bekezdésének b) pontja, c) az egyes gyermekvédelmi és szociális jogszabályok módosításáról szóló 42/2000. (III. 24.) Korm. rendelet 1. -a és 6. -a (2) bekezdésének a) pontja, d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 140/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 6. -ának (3) bekezdése, e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 75 A 17/A. -t és az előtte lévő alcímet a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 11. -a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 76 A 17/B. -t a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 11. -a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

20 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 81/2001. (V. 16.) Korm. rendelet 14. -ának (4) bekezdése és 4 6. számú mellékletei. 19. (1) A szolgáltató tevékenység engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket csak az e rendelet hatálybalépését követően beadott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni. (2) 77 A működést engedélyező szerv az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató (intézmény, hálózat) működési engedélyét kérelemre a Gyvt ának (3) bekezdésében meghatározott időpontig meghosszabbítja, ha a meghosszabbítás ellátási érdekből indokolt. A kérelemhez nem kell csatolni a 4. szerinti mellékleteket. (3) 78 Az ideiglenes működési engedélyt ellátási érdekből akkor lehet meghosszabbítani, ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott személyi, illetve tárgyi feltételeknek, azonban a gyermekek folyamatos és biztonságos ellátása figyelemmel a szolgáltató tevékenységet az ellátási területen végző más szolgáltatók (intézmények, hálózatok) elérhetőségére, teljesítőképességére, illetve férőhelyszámára más módon nem biztosítható. (4) (8) számú melléklet a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelethez számú melléklet a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelethez A 19. (2) bekezdése a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését. A működési engedély meghosszabbítására vonatkozóan lásd a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. -át. 78 A 19. (3) bekezdése a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelekezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését. A működési engedély meghosszabbítására vonatkozóan lásd a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. -át. 79 A 19. (4) (8) bekezdését a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (1) bekezdés b) pontjának bd) alpontja hatályon kívül helyezte. 80 Az 1 2. számú mellékletet a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (1) bekezdés b) pontjának be) alpontja hatályon kívül helyezte. 81 A 3. számú mellékletet a 60/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 21. (9) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. Újonnan a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 12.

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40.

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40. 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek védelméről

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok 1. A fenntartóval és a szolgáltatóval kapcsolatos iratok: 1.1. Állami fenntartó esetén

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 6877-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

2. Többféle szolgáltatást nyújtó intézmény, telephely működési engedélye

2. Többféle szolgáltatást nyújtó intézmény, telephely működési engedélye A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Kormányrendelet v á l t o z á s

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

15. Szociális ügyek. Közigazgatási hatósági eljárás (2. sor)

15. Szociális ügyek. Közigazgatási hatósági eljárás (2. sor) Közigazgatási hatósági eljárás (2. sor) 15. Szociális ügyek A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásba (e táblázat alkalmazása során a

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek:

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendeletet (továbbiakban:

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről A szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-03-01 -tól Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2005.(XI.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2005.(XI.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2005.(XI.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításokról szóló 2/2011.(II.17.), 20/2011.(XII.16.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Baja Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (egységes szerkezetben a 45/2015. (XII. 18.) a 30/2017. (XII.

Részletesebben

Családsegítés szociális alapszolgáltatás működtetéséhez szükséges működési engedély kiadására

Családsegítés szociális alapszolgáltatás működtetéséhez szükséges működési engedély kiadására Alternatív napközbeni ellátás működési engedély kiadása... 1 Bölcsőde működési engedélyének kiadása... 8 Családi napközi működési engedély kiadása... 14 Családok átmeneti otthona működési engedély kiadása...

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

HADIGONDOZOTTI ELLÁTÁS

HADIGONDOZOTTI ELLÁTÁS HADIGONDOZOTTI ELLÁTÁS A hadigondozási ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője. A kérelmek - kivéve a gyógyászati segédeszköz-igénylést

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok ellenőrzése

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok ellenőrzése Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok ellenőrzése Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) Illetékességi

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

TÁJÉKOZTATÓ. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről TÁJÉKOZTATÓ az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 103/A.

Részletesebben

185. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S

185. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 185. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

A szociális szolgáltatások működési engedélyezésének. A legfontosabb változások áttekintése

A szociális szolgáltatások működési engedélyezésének. A legfontosabb változások áttekintése A szociális szolgáltatások működési engedélyezésének változásai A legfontosabb változások áttekintése Az új jogszabály A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL A fenntartó típusai: állami nem állami egyházi Ezeket azért tartom fontosnak megemlíteni, mert mind a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek:

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek: TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: szociális és gyámhivatal) hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről, az eljárások menetéről) A szociális és

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formái 2.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formái 2. Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelete A Dabasi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által nyújtott család és gyermekjóléti szolgáltatásról Dabas

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tájékoztató leendő nevelőszülőknek és érdeklődőknek

Tájékoztató leendő nevelőszülőknek és érdeklődőknek Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 5600 Békéscsaba Degré u. 59. Tájékoztató leendő nevelőszülőknek és érdeklődőknek 1 A nevelőszülők nemes hivatásáról

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben