259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet"

Átírás

1 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a (1) bekezdésének i) és l) pontjában, valamint az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. E rendelet hatálya az állam, a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: állami), továbbá a természetes személy, a jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező társaság fenntartásában végzett (a továbbiakban együtt: nem állami) gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre (a továbbiakban együtt: szolgáltató tevékenység) terjed ki. 2. E rendelet alkalmazásában a) székhely: a központi ügyintézés helye, függetlenül attól, hogy a székhelyen ellátást nyújtanak-e; b) telephely: a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a Gyvt ának (4) bekezdése szerinti ellátások, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, az utógondozó otthon esetén az a székhelytől különböző, a szolgáltató használatában lévő hely, ahol az ellátást nyújtják; c) a szolgáltató tevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás [Gyvt ], cb) a gyermekek napközbeni ellátása [Gyvt ], cc) a gyermekek átmeneti gondozása [Gyvt ], cd) az otthont nyújtó ellátás [Gyvt. 53., ], ce) az utógondozói ellátás [Gyvt. 53/A 59. ], cf) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás [Gyvt ]; d) a szolgáltató tevékenység formái: da) 1 gyermekjóléti szolgáltatás esetén az egy vagy kettő, a képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosított (a továbbiakban: önálló gyermekjóléti szolgáltató), a három vagy több, a képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosított (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) gyermekjóléti szolgáltatás, továbbá a gyermekjóléti központ, 1 A 2. d) pontjának da) alpontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését.

2 db) gyermekek napközbeni ellátása esetén a bölcsőde, a hetes bölcsőde [Gyvt. 42. ], a családi napközi [Gyvt. 43. ], a házi gyermekfelügyelet [Gyvt. 44. ], továbbá a Gyvt ának (4) bekezdése szerinti ellátások, dc) gyermekek átmeneti gondozása esetén a gyermekek átmeneti házi gondozása [Gyvt. 48. (2) bekezdés], az önálló helyettes szülői ellátás és a helyettes szülői hálózat (a továbbiakban együtt: helyettes szülői ellátás) [Gyvt. 49. ] a gyermekek átmeneti otthona [Gyvt. 50. ] és a családok átmeneti otthona [Gyvt. 51. ], dd) otthont nyújtó ellátás esetén a nevelőszülői hálózat [Gyvt ] és a gyermekotthon [Gyvt ], de) utógondozói ellátás esetén a nevelőszülői hálózat [Gyvt ], a gyermekotthon [Gyvt ], az utógondozó otthon és a külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás [Gyvt. 53/A. (2) bekezdés], df) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálat; e) ellátási terület: az a település, megye, régió vagy az ország teljes területe, ahonnan a szolgáltató ellátási igényeket fogad; f) 2 intézmény: a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, az utógondozó otthon és a területi gyermekvédelmi szakszolgálat; g) 3 területi iroda: önálló gyermekjóléti szolgáltató, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ és területi gyermekvédelmi szakszolgálat esetén az a székhelytől különböző, a szolgáltató használatában lévő hely, ahol a szolgáltatást nyújtják; h) 4 közösségi fenntartó: ha) az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes, illetve nemzetközi szerződés alapján azonos jogállást élvező más állam ide nem értve a Magyar Köztársaságot (a továbbiakban: EGT tagállam) gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel rendelkező állampolgára, hb) az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye EGT tagállamban van. 2/A. 5 Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a) nem minősül ügyfélnek a szolgáltató (intézmény, hálózat) hatásterületén levő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója, 2 A 2. f) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. 3 A 2. g) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 4. -a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 2. g) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg. 4 A 2. h) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 4. -a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 5 A 2/A. -t a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. -a iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.

3 b) a Ket ának (6) bekezdése szerinti hirdetményi úton, illetve közhírré tétel útján történő értesítésnek nincs helye, c) elektronikus ügyintézésnek nincs helye. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezése 3. (1) A szolgáltató tevékenység működési engedély alapján végezhető. (2) A működési engedély kiadásáról a fenntartó kérelmére a) 6 gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátása esetén a szolgáltató (intézmény) székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes, külön jogszabályban kijelölt városi, fővárosi kerületi, illetve kistérségi székhely település jegyzője (a továbbiakban: városi jegyző), b) 7 helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat, külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén a működtető székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: megyei gyámhivatal), c) az a) b) pontban nem szabályozott szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a szolgáltató (intézmény) székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes megyei gyámhivatal a kérelem beadását követő harminc napon belül határoz [az a) c) pontban említett szervek a továbbiakban együtt: működést engedélyező szerv]. (3) A kijelölt városi, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének illetékességi területét a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (4) Helyettes szülői ellátás és nevelőszülői hálózat engedélyezése esetén a működést engedélyező megyei gyámhivatal értesíti az ellátás helye szerint illetékes megyei gyámhivatalt. (5) A különböző formájú, típusú szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a jogszabályi feltételek teljesítését külön kell vizsgálni. (6) Telephelyen végzett szolgáltató tevékenység folytatásához a (2) bekezdésben foglaltak szerint külön működési engedélyt kell kérni. (7) 8 A működést engedélyező szerv a működési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról az arról hozott végrehajtható határozat másolatának egyidejű megküldésével értesíti a) az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes települési jegyzőt, b) az ellátásért felelős helyi önkormányzat jegyzőjét, illetőleg főjegyzőjét, 6 A 3. (2) bekezdésének a) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését. 7 A 3. (2) bekezdésének b) pontjában a megyei, fővárosi gyámhivatal szövegrész helyébe a megyei, fővárosi szociális és gyámhivatal szövegrész lépett a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (3) bekezdés b) pontja alapján szeptember 1. napjával. 8 A 3. (7) bekezdését a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. -a iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.

4 c) a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságát, Budapesten és Pest megyében a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát (a továbbiakban együtt: Igazgatóság), d) az illetékes gyermekjogi képviselőt. 4. (1) Intézményi formában végzett szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a működési engedély kiadása iránti kérelemhez a fenntartónak csatolnia kell a) 9 az intézményvezető többcélú intézmény esetén a szakmai vezető szakképesítését bizonyító irat másolatát, és a vezető (szakmai vezető) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a Gyvt ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, b) 10 az intézmény fenntartójának és az intézményvezető együttes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a feladat ellátását biztosító, külön jogszabályban meghatározott munkakört betöltő személyek (a továbbiakban: szakalkalmazottak) rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, és nem állnak fenn velük szemben a Gyvt ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, c) a szolgáltató tevékenység célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai programot, d) 11 az intézmény elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) használati jogcímét bizonyító okirat másolatát, a tulajdoni lap másolata kivételével. e) 12 (2) Helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat, illetőleg külső férőhelyeken biztosított utógondozói ellátás esetén a működési engedély kiadása iránti kérelemhez a fenntartónak csatolnia kell a) 13 a működtető vezetőjének többcélú intézmény keretében végzett szolgáltató tevékenység esetén a szakmai vezető szakképesítését bizonyító irat másolatát, és a vezető (szakmai vezető) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a Gyvt ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, b) 14 a fenntartónak és a működtető vezetőjének az együttes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ba) a feladat ellátását biztosító helyettes szülők, nevelőszülők, illetve a feladat ellátását biztosító szakalkalmazottak rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, 9 A 4. (1) bekezdésének a) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 5. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 10 A 4. (1) bekezdésének b) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 5. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 11 A 4. (1) bekezdésének d) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 12 A 4. (1) bekezdésének e) pontját a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontja hatályon kívül helyezte. 13 A 4. (2) bekezdésének a) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 5. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 14 A 4. (2) bekezdésének b) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 5. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

5 illetőleg elvégezték a szükséges felkészítő tanfolyamot, és nem állnak fenn velük szemben a Gyvt ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, valamint bb) a helyettes szülők, illetőleg a nevelőszülők büntetlen előéletűek, bc) a helyettes szülők, nevelőszülők, illetve a helyettes szülőkkel, nevelőszülőkkel egy háztartásban élő személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó kiskorúakat, c) a szolgáltató tevékenység célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai programot, d) 15 a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló épület (épületrész) használati jogcímét bizonyító okirat másolatát, a tulajdoni lap másolata kivételével, e) a helyettes szülő háztartásáról, a nevelőszülő háztartásáról, illetőleg a külső férőhelyet biztosító lakásról (lakrészről) készített környezettanulmányt. (3) Az (1) (2) bekezdésekben nem szabályozott szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a működési engedély kiadása iránti kérelemhez a fenntartónak csatolnia kell a) a családgondozó, gondozó szakképesítését, önálló helyettes szülő esetében a felkészítő tanfolyam elvégzését bizonyító irat hiteles másolatát, b) 16 családi napközi esetén a gondozó, továbbá az önálló helyettes szülő három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, c) a családgondozó, gondozó, önálló helyettes szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a Gyvt ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok, d) a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a családi napközi gondozója, illetve az önálló helyettes szülő és a vele egy háztartásban élő személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó kiskorúakat, e) az önálló helyettes szülő háztartásáról készített környezettanulmányt, f) a szolgáltató tevékenység célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai programot, g) 17 a házi gyermekfelügyelet és a gyermekek átmeneti házi gondozása kivételével a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló épület (épületrész) használati jogcímét bizonyító okirat másolatát, a tulajdoni lap másolata kivételével. h) 18 (4) 19 (5) Állami fenntartó esetén a kérelemhez az (1) (3) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell 15 A 4. (2) bekezdésének d) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 16 A 4. (3) bekezdésének b) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 5. -ának (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 17 A 4. (3) bekezdésének g) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 18 A 4. (3) bekezdésének h) pontját a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja hatályon kívül helyezte. 19 A 4. (4) bekezdését a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

6 a) intézményi formában végzett szolgáltató tevékenység engedélyeztetése esetén az intézmény, b) helyettes szülői, illetve nevelőszülői hálózat, illetőleg külső férőhelyeken biztosított utógondozói ellátás esetén a működtető alapító okiratát. (6) Nem állami fenntartó esetén a kérelemhez az (1) (3) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell a) a fenntartó által elfogadott, a szolgáltató tevékenység során okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés másolatát, b) a fenntartó adószámát, c) 20 a nem állami fenntartó írásbeli hozzájárulását a (3) bekezdés szerinti adatok beszerzéséhez, d) 21 az ellátási szerződést, ha a fenntartó a szolgáltató tevékenységre ellátási szerződést kötött. (7) Az (1) (3) és (6) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemhez csatolni kell, ha a fenntartó a) alapítvány, közalapítvány, a fenntartó alapító okiratát és bírósági nyilvántartásba vételének három hónapnál nem régebbi igazolását, b) egyesület, az alapszabályát, továbbá bírósági nyilvántartásba vételének három hónapnál nem régebbi igazolását, c) egyházi jogi személy, az arra jogosult egyházi jogi személy három hónapnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy a szolgáltató tevékenységet egyházi fenntartásban végzik, d) gazdasági társaság, közhasznú társaság, a társasági szerződést és a cégbejegyzés három hónapnál nem régebbi igazolását, e) természetes személy, a vállalkozói engedélyt. (8) 22 A működést engedélyező szerv a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a Gyvt ának (4) bekezdése szerinti ellátások, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon és az utógondozó otthon székhelyén, illetve telephelyén, valamint az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyén és területi irodájában helyszíni szemlét tart. Nem kell a székhelyen helyszíni szemlét tartani, ha ott ellátást nem nyújtanak. (9) 23 Bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, a Gyvt ának (4) bekezdése szerinti ellátások, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 20 A 4. (6) bekezdésének c) pontját a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 21 A 4. (6) bekezdésének d) pontját a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 22 A 4. (8) bekezdésének első mondata a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 5. - ának (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 23 A 4. (9) bekezdését a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. -a iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben

7 gyermekotthon és utógondozó otthon engedélyezése esetén a működést engedélyező szerv a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozóan beszerzi a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) az intézmény (szolgáltató) székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes városi (fővárosi kerületi) intézetének a közegészségügyi követelmények, b) az intézmény (szolgáltató) székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes tűzoltóparancsnokságnak a tűzvédelmi előírások, c) az intézmény (szolgáltató) székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes építésügyi hatóságnak az építéshatósági követelmények teljesítését igazoló szakhatósági előzetes hozzájárulását. A szakhatóság a megkeresést tizenöt napon belül teljesíti. (10) 24 A működést engedélyező szerv a működési engedély kiadásához beszerzi a) az ingatlan-nyilvántartásból a szolgáltató tevékenység ide nem értve a házi gyermekfelügyeletet és a gyermekek átmeneti házi gondozását folytatására szolgáló ingatlan tulajdoni lapján található adatokat, b) az adóhatóság igazolását arról, hogy a nem állami fenntartónak nincs lejárt köztartozása. 5. (1) A működést engedélyező szerv a szolgáltató tevékenységet engedélyezi, ha a) a kérelem és mellékletei megfelelnek a 4. -ban foglaltaknak, és b) a szolgáltató tevékenység tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, c) 25 a nem állami fenntartónak nincs lejárt köztartozása. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a működési engedély kiadásának további feltétele, hogy a külön jogszabályban foglaltak szerint a) 26 az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, illetőleg az utógondozó otthon, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat esetében a szolgáltató tevékenység folytatására, illetőleg az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan (ingatlanrész) alkalmas a gyermekek, illetőleg a fiatal felnőttek ellátására, b) a helyettes szülő, illetőleg a nevelőszülő körülményei alkalmasak a gyermek ellátására, c) a külső férőhely megfelelő lakhatást biztosít. d) 27 a 4. (9) bekezdése szerinti szakhatóságok a hozzájárulásukat megadták. kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését. 24 A 4. (10) bekezdését a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 25 Az 5. (1) bekezdésének c) pontját a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. -a iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 26 Az 5. (2) bekezdésének a) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. 27 Az 5. (2) bekezdésének d) pontját a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. -a iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére

8 6. (1) A működési engedélyben fel kell tüntetni a) a fenntartó nevét, székhelyét, b) a szolgáltató tevékenység típusát és formáját, c) az ellátási területet, d) 28 a szolgáltató tevékenység megkezdésének az engedélyező határozat jogerőre emelkedésének időpontjánál nem korábbi időpontját, e) 29 nem állami fenntartó esetén ha a fenntartó a szolgáltató (intézmény, hálózat) által végzett szolgáltató tevékenységekre ellátási szerződést kötött az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv nevét, székhelyét, valamint azokat a szolgáltató tevékenységeket és férőhelyszámot, amelyekre az ellátási szerződés kiterjed. (2) Intézmény esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a működési engedélyben fel kell tüntetni a) az intézmény nevét, b) az intézmény székhelyét, valamint telephelyen végzett szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a telephelyét, c) 30 d) 31 a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat területi irodájának címét, e) a bölcsőde, hetes bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, az utógondozó otthon engedélyezett férőhelyszámát. (3) Helyettes szülői, illetve nevelőszülői hálózat, illetőleg külső férőhelyeken biztosított utógondozói ellátás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a működési engedélyben fel kell tüntetni a) a működtető nevét, székhelyét, b) 32 c) a helyettes szülők, illetőleg a nevelőszülők nevét, az ellátás helyét, a hálózat engedélyezett férőhelyszámát, az egyes helyettes szülőknél, illetve nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek számát, illetőleg d) a külső férőhelyek számát és címét. és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését. 28 A 6. (1) bekezdésének d) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését. 29 A 6. (1) bekezdésének e) pontját a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. -a iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 30 A 6. (2) bekezdésének c) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. -a (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. 31 A 6. (2) bekezdésének d) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg. 32 A 6. (3) bekezdésének b) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. -a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

9 (4) A (2) (3) bekezdésekben nem szabályozott szolgáltató tevékenység esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a működési engedélyben fel kell tüntetni a) a szolgáltató székhelyét, valamint telephelyen végzett szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a telephelyét, továbbá önálló helyettes szülői ellátás esetén azt a helyet, ahol az ellátást nyújtják, b) 33 a gondozó, családgondozó, önálló helyettes szülő nevét, c) az önálló gyermekjóléti szolgáltató területi irodájának címét, d) a családi napközi férőhelyszámát, illetve az önálló helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek számát. (5) A működési engedélyben meg kell határozni azt az ellátotti létszámot, amelynek erejéig a) a gyermekek átmeneti gondozását végző szolgáltató befogadhatja gyermek otthontalanná vált szülőjét, b) a gyermekotthon elláthatja várandós anyák átmeneti gondozását, c) a gyermekotthon és a nevelőszülő befogadhatja a gondozásában lévő kiskorú szülő, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét, amennyiben a szolgáltató az ellátást biztosítani kívánja. (6) 34 A működési engedélyben fel kell tüntetni, ha a) a gyermekotthon speciális gyermekotthonként kizárólag speciális ellátást igénylő gyermekeket lát el, b) a gyermekotthon különleges gyermekotthonként kizárólag különleges ellátást igénylő gyermekeket lát el, c) a gyermekotthon rendelkezik olyan csoporttal, amelyben kizárólag speciális vagy különleges ellátást igénylő gyermekeket lát el, d) a nevelőszülői hálózat speciális hivatásos nevelőszülőt foglalkoztat, e) a gyermekotthon, illetve a nevelőszülői hálózat az a) d) pontban nem említett esetben a szakmai programja alapján alkalmas speciális vagy különleges ellátást igénylő gyermekek integrált ellátására. (7) A működési engedélyben fel kell tüntetni, hogy az engedélyt határozott időre vagy határozatlan időre adták ki. A határozott idejű működési engedélynek tartalmaznia kell az engedély lejártának idejét és a határozatlan idejű engedély kiadásához szükséges feltételeket. 7. (1) A működést engedélyező szerv legfeljebb három év időtartamra határozott idejű működési engedélyt adhat ki, ha a) 35 a szakalkalmazottként foglalkoztatott és nem a gyermekek közvetlen gondozását végző személyek száma nem éri el a jogszabályban meghatározott létszámot, de eléri annak háromnegyedét, vagy 33 A 6. (4) bekezdésének b) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 6. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 34 A 6. (6) bekezdése a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 6. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 35 A 7. (1) bekezdésének a) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. (5) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

10 b) 36 a szakképesítéssel nem rendelkező, szakalkalmazottként foglalkoztatott személyeknek a szükséges szakképesítés megszerzése folyamatban van. (2) Az (1) bekezdés alapján kiadott határozott idejű működési engedély egyszer, legfeljebb újabb három év időtartamra meghosszabbítható. (3) Ha a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló épület használatának joga határozott időre szól, a működést engedélyező szerv határozott idejű működési engedélyt ad ki legfeljebb arra az időre, ameddig az épület a szolgáltató használatában van. 7/A. 37 (1) A működést engedélyező szerv a működési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról a 3. számú melléklet szerinti nyilvántartási lapon adatot szolgáltat a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek. (2) A nyilvántartási lapok alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyilvántartást vezet a működési engedéllyel rendelkező, szolgáltató tevékenységet végző intézményekről, hálózatokról és szolgáltatókról. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a nyilvántartást a) az internetes honlapján folyamatosan közzéteszi, b) minden évben szeptember 30-áig statisztikai célra átadja a Központi Statisztikai Hivatalnak (1) A fenntartó köteles kérni a működési engedély módosítását, ha a) a fenntartó neve, székhelye, az intézmény, illetőleg a működtető neve megváltozik, vagy b) 39 a szolgáltató (intézmény, működtető) székhelye megváltozik, a (8) bekezdés ca) alpontja szerinti eset kivételével, c) helyettes szülői ellátás, nevelőszülői hálózat esetében az ellátás helyében, utógondozói ellátás esetében a külső férőhely címében változás áll be, d) 40 az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a területi irodáját meg kívánja szüntetni, illetőleg új irodát kíván nyitni, 36 A 7. (1) bekezdésének b) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. (5) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 37 A 7/A. -t a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 7. -a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 38 Lásd a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 13. -ának (3) bekezdését. 39 A 8. (1) bekezdésének b) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 8. (1) bekezdésének b) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 40 A 8. (1) bekezdésének d) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg.

11 e) 41 a működési engedélyben feltüntetett gondozó, családgondozó, helyettes szülő, illetve nevelőszülő személyében változás áll be, f) a férőhelyszámot, az egyes helyettes szülőknél, nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek számát, illetve utógondozói ellátás esetén a külső férőhelyek számát csökkenteni vagy emelni kívánja, g) 42 a 6. (5) bekezdésében meghatározott ellátotti létszámon változtatni kíván, h) 43 az ellátási terület megváltozik, i) 44 a gyermekotthonban a továbbiakban speciális vagy különleges ellátást kíván nyújtani, illetve a 6. (6) bekezdésében említett ellátáson változtatni kíván, j) 45 a 6. (1) bekezdésének e) pontja szerinti adatok megváltoznak. (2) 46 A működési engedély módosítása iránti kérelemhez csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos, 4. szerinti mellékleteket kell csatolni. (3) A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart, ha a) 47 az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelye megváltozik, illetve a szolgáltató (intézmény) új területi irodát létesít, b) a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a Gyvt ának (4) bekezdése szerinti ellátások, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, az utógondozó otthon férőhelyeinek a számát a fenntartó emelni kívánja. (4) 48 A működést engedélyező szerv beszerzi a 4. (9) bekezdésének a) pontja szerinti szakhatóság előzetes hozzájárulását, ha 41 A 8. (1) bekezdésének e) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának bc) alpontja szerint módosított szöveg. 42 A 8. (1) bekezdésének g) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. (5) bekezdése b) pontjának bc) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 43 A 8. (1) bekezdésének h) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A működési engedélynek az ellátási területtel kapcsolatos módosítására vonatkozóan lásd a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. (3) bekezdését. 44 A 8. (1) bekezdésének i) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 45 A 8. (1) bekezdésének j) pontját a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 46 A 8. (2) bekezdése a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (8) bekezdését. 47 A 8. (3) bekezdésének a) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 8. (3) bekezdésének a) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerint módosított szöveg.

12 a) a gyermekotthont a fenntartó a továbbiakban speciális vagy különleges gyermekotthonként kívánja működtetni, b) a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon, illetőleg az utógondozó otthon férőhelyeinek a számát a fenntartó emelni kívánja. (5) 49 A működést engedélyező szerv az ingatlan-nyilvántartásból beszerzi a szolgáltató tevékenység ide nem értve a házi gyermekfelügyeletet és a gyermekek átmeneti házi gondozását folytatására szolgáló ingatlan tulajdoni lapján található adatokat, ha a) a szolgáltató (intézmény, működtető) székhelye megváltozik, a (8) bekezdés ca) alpontja szerinti eset kivételével, b) helyettes szülői ellátás, nevelőszülői hálózat esetében az ellátás helye, utógondozói ellátás esetében a külső férőhely címe megváltozik, c) az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat új irodát kíván nyitni. (6) 50 A működést engedélyező szerv a működési engedélyt módosítja, ha a) a kérelem és mellékletei megfelelnek az (1) (2) bekezdésben foglaltaknak, és b) a szolgáltató tevékenység tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, továbbá c) a (3) bekezdés szerinti esetekben a szolgáltató tevékenység folytatására, illetőleg az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan (ingatlanrész) alkalmas a gyermekek, fiatal felnőttek ellátására, d) az új helyettes szülő, illetőleg az új nevelőszülő körülményei, alkalmasak a gyermek ellátására, e) az új külső férőhely megfelelő lakhatást biztosít f) 51 a (4) bekezdés szerinti esetekben a szakhatóság a hozzájárulását megadta. (7) 52 A működést engedélyező szerv a 14. (3) bekezdése szerint jár el, ha 48 A 8. új (4) bekezdését a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. -ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) (9) bekezdés számozását (5) (10) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (8) bekezdését. 49 A 8. új (5) bekezdését a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5) (10) bekezdés számozását (6) (11) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 50 A 8. (5) eredeti (4) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése (6) bekezdésre változtatta. 51 A 8. (5) bekezdésének f) pontját a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. -ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (8) bekezdését. 52 A 8. (6) eredeti (5) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése (7) bekezdésre változtatta, felvezető szövegrésze e módosító rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bc) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.

13 a) a működési engedély az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján nem módosítható, és b) a szolgáltató tevékenység nem felel meg a működési engedélyben, vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. (8) 53 A fenntartónak új működési engedélyt kell kérelmeznie, a) ha új telephelyet kíván létrehozni, b) ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) a működési engedélyben nem szereplő típusú vagy formájú szolgáltató tevékenységet kíván folytatni, illetőleg c) 54 bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, illetőleg utógondozó otthon esetében, ha ca) a szolgáltató (intézmény) székhelyét meg kívánja változtatni, feltéve, hogy a székhelyen ellátást nyújtanak, cb) az ellátásba a szolgáltató tevékenység folytatására (intézmény elhelyezésére) korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kíván bevonni, az (1) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével. (9) 55 Amennyiben a (8) bekezdés c) pontja szerinti eljárás során a működést engedélyező szerv az új működési engedélyt kiadja, a határozat jogerőre emelkedésével a korábbi működési engedély hatályát veszti. (10) 56 A fenntartó a működést engedélyező szervnek köteles tizenöt napon belül bejelenteni a) 57 az engedélyezés alapjául szolgáló, az (1) és (8) bekezdésben nem említett lényeges körülményekben bekövetkező változást, b) a jogerős használatbavételi engedély megküldésével a szolgáltató tevékenység folytatására (intézmény elhelyezésére) szolgáló ingatlanon (ingatlanrészen) elvégeztetett építési engedély-köteles építést, bővítést, illetőleg átalakítást. (11) 58 A (10) bekezdés szerinti bejelentés alapján a működést engedélyező szerv szükség szerint szakmai ellenőrzést tart. 53 A 8. (7) eredeti (6) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése (8) bekezdésre változtatta. 54 A 8. (6) bekezdésének c) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 55 A 8. (8) eredeti (7) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése (9) bekezdésre változtatta, szövege e módosító rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bd) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 56 A 8. (8) bekezdése a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (5) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 8. (9) eredeti (8) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése (10) bekezdésre változtatta. 57 A 8. (9) bekezdésének a) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának be) alpontja és a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának be) alpontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 58 A 8. (9) bekezdését a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 8. -ának (6) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 8. (10) eredeti (9) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. (2)

14 9. (1) 59 Ha az engedélyező szerv engedély nélkül végzett szolgáltató tevékenységről szerez tudomást, a) kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység abbahagyására, ha a gyermekek elhelyezésére szolgáló épület állaga vagy a szolgáltató (intézmény, hálózat) működése a gyermekek életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve a gyermekek más alkotmányos jogait súlyosan sérti, b) az a) pontban nem említett esetben felszólítja a fenntartót, hogy harminc napon belül kérelmezze a működési engedély kiadását, c) szabálysértési feljelentést tesz az ÁNTSZ illetékes városi, fővárosi kerületi intézeténél. (2) Amennyiben a fenntartó az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártáig a működési engedély iránti kérelmét nem nyújtja be, az engedélyező szerv a) 60 kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység abbahagyására, b) értesíti a szolgáltató székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes városi, fővárosi kerületi gyámhivatalt, valamint c) a 12. -ban meghatározottak szerint intézkedik a Gyvt. értelmében ellátásra jogosult személyek érdekében. A működési engedély visszavonása 10. (1) A működést engedélyező szerv a működési engedélyt visszavonja, ha a) a szolgáltató tevékenységével felhagy, b) a fenntartó jogutód nélkül megszűnik, c) a fenntartó természetes személy meghal vagy cselekvőképességét kizáró, illetőleg korlátozó gondnokság alá helyezik, kivéve, ha örököse vagy törvényes képviselője vállalkozói engedélyt kap és a fenntartó helyébe lép, d) 61 a 14. (3) bekezdésének a) pontjában vagy (4) bekezdésében meghatározott eset áll fenn, e) a természetes személy fenntartó gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyét visszavonták. (2) A normatív állami hozzájárulást igénybe vevő nem állami fenntartású szolgáltató (intézmény, hálózat) a tevékenységével akkor hagyhat fel, ha ezt a szándékát közli az bekezdése (11) bekezdésre változtatta, szövege ez utóbbi módosító rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bf) alpontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 59 A 9. (1) bekezdése a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 9. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 60 A 9. (2) bekezdésének a) pontja a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Része 9. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 61 A 10. (1) bekezdésének d) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.

15 ellátottak törvényes képviselőjével, illetőleg a nagykorú ellátottakkal, valamint a működést engedélyező szervvel. A működés megszüntetésére a) a gyermekek napközbeni ellátása esetén a közlés időpontjától számított három hónap, b) a gyermekek átmeneti gondozása és az otthont nyújtó ellátás esetén a közlés időpontjától számított hat hónap elteltével kerülhet sor, kivéve, ha a fenntartó az ellátást más módon biztosítja. (3) A Gyvt ában szabályozott ellátási szerződés alapján végzett szolgáltató tevékenység folytatásának megszüntetése az ellátási szerződésben foglaltak szerint történik (1) A működést engedélyező szerv értesíti a gyermek ellátására a Gyvt. értelmében köteles települési, illetőleg megyei, fővárosi önkormányzat jegyzőjét, illetőleg főjegyzőjét, ha a) 63 b) a működési engedélyt visszavonja, vagy c) az engedély nélkül végzett szolgáltató tevékenység működési engedélye iránti kérelmet a fenntartó a 9. (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtja be. (2) Amennyiben a megyei gyámhivatal gyermekek átmeneti gondozásának, otthont nyújtó ellátásnak, illetőleg utógondozói ellátásnak a folytatását függeszti fel, vagy visszavonja a működési engedélyét, illetőleg ilyen típusú szolgáltató tevékenységet végeznek működési engedély nélkül, a gyermekek ellátásának ideiglenes megszervezéséről a megyei gyámhivatal vezetőjének megkeresése alapján a megyei gyámhivatallal megegyező illetékességű megyei, fővárosi főjegyző haladéktalanul intézkedik. A gyermek további ellátásáról a Gyvt. értelmében arra köteles helyi önkormányzat hatvan napon belül gondoskodik. (3) A (2) bekezdésben megjelölt ellátási kötelezettség teljesítéséhez az arra kötelezett szolgáltató fenntartója a külön jogszabályban meghatározottak szerint normatív állami támogatásra jogosult. A szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodás 13. (1) Ha a szolgáltatás igénybevétele nem hatósági határozat alapján történik, a gyermek törvényes képviselője és a szolgáltató vezetője az ellátás kezdetétől számított 15 napon belül megállapodást köt, amely tartalmazza különösen a) az ellátás kezdetének időpontját, b) az ellátás időtartamát, amely nem lehet hosszabb külön jogszabályban meghatározott mértéknél, c) az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, d) a térítési díj fizetésére kötelezett személy nevét, lakcímét, 62 A 11. -t a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. -a (4) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte. 63 A 12. (1) bekezdésének a) pontját a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Rész 13. -a (4) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

16 e) 64 a személyi térítési díj összegét, f) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat. (2) Családok átmeneti otthona esetén a megállapodás a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a) a gyermekkel együtt ellátásban részesülő személy gyermekgondozással kapcsolatos feladatait, a gondozás módját, mértékét, b) 65 a szülő nyilatkozatát arról, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, illetve intézménnyel együttműködik. (3) A gyámhivatal határozatával elrendelt utógondozói ellátás esetén az utógondozói ellátásra jogosult fiatal felnőtt és a szolgáltató vezetője az ellátás kezdetétől számított tizenöt napon belül megállapodást köt, amely tartalmazza különösen a) az ellátás kezdetének időpontját, b) az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, c) 66 a személyi térítési díj összegét, d) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység szakmai ellenőrzése 14. (1) A működést engedélyező szerv évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a szolgáltató tevékenység megfelel-e a) a működési engedélyben foglaltaknak, és b) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így különösen a személyi és tárgyi feltételekre, az ellátottak elhelyezésére, a térítési díj megállapítására vonatkozó szabályoknak, illetve, hogy a szolgáltató rendelkezik-e a szükséges belső szabályzatokkal, és nem állami fenntartó esetén a szakmai tevékenység körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással. (2) 67 A működést engedélyező szerv a) helyszíni ellenőrzést tart az (1) bekezdés szerinti esetben, b) soron kívül helyszíni ellenőrzést tart, ha tudomására jut, hogy a gyermekek elhelyezésére szolgáló épület állaga vagy a szolgáltató (intézmény, hálózat) működése a gyermekek életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, illetve a gyermekek más alkotmányos jogait sérti. (3) 68 Ha a működést engedélyező szerv az ellenőrzés során hiányosságot észlel, 64 A 13. (1) bekezdésének e) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bg) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 65 A 13. (2) bekezdésének b) pontja a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdés b) pontjának bg) alpontja szerint módosított szöveg. 66 A 13. (3) bekezdésének c) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bg) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 67 A 14. új (2) bekezdését a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) (4) bekezdés számozását (3) (5) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 68 A 14. (2) bekezdése a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 10. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján

17 a) a működési engedélyt visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység abbahagyására, ha a gyermekek elhelyezésére szolgáló épület állaga vagy a szolgáltató (intézmény, hálózat) működése a gyermekek életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve a gyermekek más alkotmányos jogait súlyosan sérti, b) 69 az a) pontban nem említett esetben legfeljebb hatvan nap időtartamú határidő megjelölésével felszólítja a fenntartót a hiányosság megszüntetésére, vagy az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést köthet. (4) 70 Ha a fenntartó a kitűzött határidőn belül nem intézkedik a szolgáltató tevékenység szabályszerű folytatása érdekében, az engedélyező szerv a működési engedélyt visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szolgáltató tevékenység abbahagyására. (5) 71 Ha a szolgáltató tevékenységgel kapcsolatosan nem a működést engedélyező szerv, hanem más ellenőrző hatóság észlel hiányosságot, jelzi ezt az engedélyező szervnek, amely a (2) (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el. (6) 72 A működést engedélyező szerv az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, illetve hivatalos feljegyzést megküldi a fenntartónak és a szolgáltatónak (intézménynek, hálózatnak), továbbá normatív állami hozzájárulásban részesülő egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató (intézmény, hálózat) esetén az Igazgatóságnak. 15. (1) A megyei gyámhivatal, a Gyvt ának (3) bekezdésében meghatározott intézmények, illetve személyek bevonásával, legalább négyévente ellenőrzi a szolgáltatók szakmai munkáját. A kijelölt módszertani feladatokat ellátó intézmény módszertani és szolgáltató tevékenységének ellenőrzését a megyei gyámhivatal a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet bevonásával ellenőrzi. (2) Ha a megyei gyámhivatal jogszabálysértést észlel, rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 14. eredeti (2) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdése (3) bekezdésre változtatta. 69 A 14. (3) bekezdésének b) pontja a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 70 A 14. (3) bekezdése a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 10. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 14. eredeti (3) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdése (4) bekezdésre változtatta. 71 A 14. (4) bekezdése a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 10. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 14. eredeti (4) bekezdésének számozását a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdése (5) bekezdésre változtatta, szövege ez utóbbi módosító rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bh) alpontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 72 A 14. (6) bekezdését a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.

18 a) a 14. -ban foglaltak szerint intézkedik a jogszerű működés helyreállítása érdekében, illetőleg b) amennyiben a működési engedélyt nem az ellenőrzést végző megyei gyámhivatal adta ki, jelzéssel él a fenntartó felé, és ezzel egyidejűleg a 14. szerinti intézkedések megtétele céljából értesíti a működést engedélyező szervet. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás engedélyezése 16. (1) Amennyiben a fenntartó természetes személy, működési engedély a szolgáltató tevékenység folytatására akkor adható, ha a fenntartó rendelkezik gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel. (2) 73 Az (1) bekezdés szerinti vállalkozói engedély kiadására a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) aiban foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a) a jegyző a vállalkozói engedélyt a szolgáltató tevékenység 2. -ban meghatározott egyes típusaira és formáira adja ki, b) a vállalkozói engedély kiadásához a (2) bekezdés c) pontja kivételével szociális vagy gyermekvédelmi, illetőleg közoktatási területen szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat igazolása szükséges, c) családi napközi fenntartására jogosító vállalkozói engedély kiadásához nem szükséges előzetes szakmai gyakorlatot igazolni. A nem állami fenntartásban végzett szolgáltató tevékenység normatív állami hozzájárulása A nem állami fenntartásban végzett szolgáltatótevékenység normatív állami hozzájárulásának igénylésére, folyósítására, elszámolására, valamint a kamatok megállapítására az Szmr /E. -ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a) a normatív állami hozzájárulást a szolgáltató, intézmény székhelye, telephelye, illetve a működtető székhelye szerint illetékes Igazgatóság állapítja meg és folyósítja, b) gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató (intézmény, hálózat) ellenőrzése során módszertani intézmény az Szmr. 22/B. -ának (2) bekezdése szerint szakértőnek nem rendelhető ki. A közösségi fenntartókra vonatkozó különös szabályok 73 A 16. (2) bekezdésének felvezető szövegrésze a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. (2) bekezdése b) pontjának bi) alpontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. 74 A 17. a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 31. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a jogerősen le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. A rendelkezés alkalmazására lásd még e módosító rendelet 32. (3) bekezdését.

19 17/A. 75 (1) A 17/B. -ban foglaltak kivételével szolgáltató tevékenységet csak a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló évi XXIV. törvény 2. -ának c) pontja szerint gazdasági céllal letelepedett közösségi fenntartó által fenntartott szolgáltató (intézmény, hálózat) nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti közösségi fenntartó a szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos iratait Magyarországon kezeli. (3) Közösségi fenntartó területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nem nyújthat. 17/B. 76 (1) Határon átnyúló gyermekjóléti szolgáltatást, házi gyermekfelügyeletet és gyermekek átmeneti házi gondozását közösségi fenntartó gazdasági célú letelepedés nélkül, jogerős működési engedéllyel nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a működési engedély kiadásáról az ellátási terület szerint illetékes városi jegyző dönt. (3) Ha a (2) bekezdés alapján az illetékesség nem állapítható meg, a működési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni az elsődleges ellátási területet jelentő települést. A működési engedély kiadásáról az elsődleges ellátási területként megjelölt település szerint illetékes városi jegyző dönt. A működési engedélyben fel kell tüntetni az elsődleges ellátási területet is. (4) Az (1) bekezdés szerinti közösségi fenntartó a szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos, külföldön kezelt iratait az ellenőrzés során megküldi a működést engedélyező szervnek, illetve az Igazgatóságnak. Záró rendelkezések 18. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működésének engedélyezéséről szóló 281/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet, b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 23. -a (14) bekezdésének b) pontja, c) az egyes gyermekvédelmi és szociális jogszabályok módosításáról szóló 42/2000. (III. 24.) Korm. rendelet 1. -a és 6. -a (2) bekezdésének a) pontja, d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 140/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 6. -ának (3) bekezdése, e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 75 A 17/A. -t és az előtte lévő alcímet a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 11. -a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. 76 A 17/B. -t a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 11. -a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet II. Része 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a május 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

20 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 81/2001. (V. 16.) Korm. rendelet 14. -ának (4) bekezdése és 4 6. számú mellékletei. 19. (1) A szolgáltató tevékenység engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket csak az e rendelet hatálybalépését követően beadott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni. (2) 77 A működést engedélyező szerv az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató (intézmény, hálózat) működési engedélyét kérelemre a Gyvt ának (3) bekezdésében meghatározott időpontig meghosszabbítja, ha a meghosszabbítás ellátási érdekből indokolt. A kérelemhez nem kell csatolni a 4. szerinti mellékleteket. (3) 78 Az ideiglenes működési engedélyt ellátási érdekből akkor lehet meghosszabbítani, ha a szolgáltató (intézmény, hálózat) nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott személyi, illetve tárgyi feltételeknek, azonban a gyermekek folyamatos és biztonságos ellátása figyelemmel a szolgáltató tevékenységet az ellátási területen végző más szolgáltatók (intézmények, hálózatok) elérhetőségére, teljesítőképességére, illetve férőhelyszámára más módon nem biztosítható. (4) (8) számú melléklet a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelethez számú melléklet a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelethez A 19. (2) bekezdése a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését. A működési engedély meghosszabbítására vonatkozóan lásd a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. -át. 78 A 19. (3) bekezdése a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. -ának (2) bekezdése alapján a működés engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó rendelekezéseket a január 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni. További alkalmazási rendelkezések tekintetében lásd e módosító rendelet 24. -ának (5) (7) bekezdését. A működési engedély meghosszabbítására vonatkozóan lásd a 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. -át. 79 A 19. (4) (8) bekezdését a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (1) bekezdés b) pontjának bd) alpontja hatályon kívül helyezte. 80 Az 1 2. számú mellékletet a 376/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. (1) bekezdés b) pontjának be) alpontja hatályon kívül helyezte. 81 A 3. számú mellékletet a 60/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 21. (9) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. Újonnan a 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet II. Részének 12.

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A CSALÁDI NAPKÖZI MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI. Módszertani útmutató

A CSALÁDI NAPKÖZI MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI. Módszertani útmutató A CSALÁDI NAPKÖZI MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI Módszertani útmutató A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály megbízásából és egyetértésével készítette Szociálpolitikai és

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel. I.

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel. I. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve az 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)

1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) és a végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) kormányrendelet (Vhr.) egységes szerkezetbe foglalt szövege Az Országgyűlés a családok és

Részletesebben

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e A Kormány.../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a családok támogatásáról

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályai Változások a 188/1999. (XII.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben