188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet"

Átírás

1 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a (1) bekezdésének f) pontjában, a ok vonatkozásában pedig az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény 2. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 1. E rendelet alkalmazásában a) alapellátást nyújtó szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti szociális szolgáltatások közül kizárólag a 60. és a 62-65/E. -ok szerinti szolgáltatásokat nyújtja, b) bentlakásos szociális intézmény: az Szt /A. és 80-85/A. -ában meghatározott feltételek szerint személyes gondoskodást nyújtó intézmény, c) nappali ellátást nyújtó szociális intézmény: az Szt. 57/A. -ában és a 75-79/A. -ában meghatározott feltételek szerint személyes gondoskodást nyújtó intézmény, d) szociális intézmény: a nappali ellátást nyújtó és a bentlakásos szociális intézmény, e) fenntartó: az Szt. 4. (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, f) ellátási terület: az a település, megye, régió vagy az ország teljes területe, ahonnan a szociális szolgáltató, illetve intézmény ellátási igényeket fogad, g)-h) i) székhely: az intézmény központi ügyintézésének helye, függetlenül attól, hogy a székhelyen szociális szolgáltatást nyújtanak-e, j) telephely: az intézmény legalább tíz, de legfeljebb százötven fő személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátásának az ingatlan-nyilvántartásban a székhelytől, valamint az intézmény másik telephelyétől különböző helyrajzi számon feltüntetett helye, k) időszakos férőhely: az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása számára a november 1-je és április 30-a közötti időszakra vagy annak egy részére a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint engedélyezhető férőhely, l) emelt szintű férőhely: az a férőhely, amelyen a tartós bentlakásos intézmény az ellátott számára a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő, az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosít. 2. (1) Az alapellátást nyújtó szociális szolgáltató és a szociális intézmény csak működési engedéllyel, a jogszabályokban és a működési engedélyben meghatározott feltételek szerint működtethető. (2) A működési engedély kiadásáról a fenntartó kérelme alapján a) alapellátást nyújtó szociális szolgáltató esetén a fenntartó székhelye szerint illetékes, kijelölt városi vagy fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: városi jegyző), b) nappali ellátást nyújtó szociális intézmény esetén az intézmény székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes városi jegyző, c) bentlakásos szociális intézmény esetén az intézmény székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes megyei, fővárosi közigazgatási hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vezetője dönt. (3) Ha a szociális intézmény a) alapellátás mellett nappali ellátást is nyújt, az intézmény székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes városi jegyző, b) alapellátás, illetve nappali ellátás mellett bentlakásos intézményi ellátást is nyújt, az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes Hivatal vezetője a okban foglalt szabályok szerint dönt a működési engedély kiadásáról. (4) (5) A (2) bekezdés a) pontjában megjelölt engedélyezési ügyekben a városi jegyző illetékességi területét a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 1. számú melléklete tartalmazza. (6) A különböző típusú és formájú szociális szolgáltatásokat az Szt. 85/B-85/C. -ai szerint integrált szervezeti formában biztosító szociális szolgáltató, illetve intézmény engedélyezése során a jogszabályi feltételek teljesítését az egyes szolgáltatások esetében - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - együttesen kell vizsgálni. (7) A városi jegyző, illetve a Hivatal (a továbbiakban együtt: működést engedélyező szerv) a működési engedély kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról - az arról hozott, végrehajtható határozat másolatának egyidejű megküldésével - értesíti

2 a) az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes települési jegyzőt, b) az ellátásért felelős helyi önkormányzat jegyzőjét, illetőleg főjegyzőjét, c) a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságát (a továbbiakban: Igazgatóság). (8) A működést engedélyező szerv a működési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról a 10. számú melléklet szerinti nyilvántartási lapon adatot szolgáltat a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek. (9) A nyilvántartási lapok alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyilvántartást vezet a működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatókról és intézményekről. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - a nyilvántartást a) az internetes honlapján folyamatosan közzéteszi, b) minden évben szeptember 30-áig statisztikai célra átadja a Központi Statisztikai Hivatalnak. (10) A működést engedélyező szerv az ellátást igénybe venni kívánó személynek, törvényes képviselőjének, illetve hozzátartozójának megkeresésére tájékoztatást ad arról, hogy az illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező szolgáltató, illetve intézmény a) rendelkezik-e működési engedéllyel, továbbá b) működése megfelel-e a jogszabályi feltételeknek. Az alapellátást nyújtó szociális szolgáltató működésének engedélyezése, ellenőrzése és megszűnése 2/A. (1) Az alapellátást nyújtó szociális szolgáltató működési engedélye iránti kérelemhez csatolni kell a) a szolgáltatásra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott szempontok alapulvételével készített szakmai programot, b) a fenntartó adószámát, c) a fenntartó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató alkalmazottai rendelkeznek a jogszabályban meghatározott szakképesítéssel, és elvégezték a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamot, d) az alapító okiratot, ha az állami fenntartó a szolgáltatást költségvetési szerv keretében biztosítja, e) egyházi fenntartású szolgáltató esetén az arra jogosult egyházi szerv, személy nyilatkozatát a szolgáltató fenntartásának tényéről, f) nem állami fenntartású szolgáltató esetén az adóhatóság - egy hónapnál nem régebbi - igazolását arra vonatkozóan, hogy a fenntartónak lejárt köztartozása nincs, továbbá, ha a fenntartó fa) természetes személy, a szociális vállalkozói engedélyt, fb) jogi személyiségű gazdálkodó szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát, fc) társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány, a megyei, fővárosi bíróság egy hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy a fenntartó a társadalmi szervezetek, illetve az alapítványok nyilvántartásában szerepel. (2) Falugondnoki (tanyagondnoki) szolgálat és támogató szolgálat engedélyezése esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell a) annak igazolását, hogy a szolgálat rendelkezik a feladatainak ellátására szolgáló megfelelő gépjárművel, b) az a) pont szerinti gépjármű hat hónapot meghaladó érvényességi idejű forgalmi engedélyének másolatát, c) az a) pont szerinti gépjárműre kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, valamint casco biztosítási szerződés másolatát, d) annak igazolását, hogy a szolgálat foglalkoztat az a) pont szerinti gépjármű típusának megfelelő kategóriájú gépjárművezetői engedéllyel rendelkező személyt. (3) Étkeztetés esetén a városi jegyző a működési engedély kiadásához beszerzi az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes városi, fővárosi kerületi intézetének a közegészségügyi követelmények teljesítését igazoló előzetes szakhatósági hozzájárulását. (4) A megyei, fővárosi, illetve egyházi módszertani intézmény a szakmai programot a városi jegyző megkeresésére tizenöt napon belül szakértőként véleményezi. 2/B. (1) A városi jegyző a szolgáltató működését a kérelem benyújtását követő harminc napon belül engedélyezi, ha a) a fenntartó a kérelemhez csatolta a 2/A. (1)-(2) bekezdése szerinti mellékleteket, b) szakmai programja megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, d) a 2/A. (3) bekezdése szerinti esetben a szakhatóság a hozzájárulását megadta. (2) A működési engedély tartalmazza a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát, b) a szolgáltató - az ellátottak számára nyitva álló - helyiségeinek címét, c) az ellátási területet, d) a nyújtott szociális szolgáltatások Szt. szerinti megjelölését, e) a szolgáltatás megkezdésének időpontját. 2/C. (1) A fenntartó nyolc napon belül köteles kérni a működési engedély módosítását, ha a 2/B. (2) bekezdésének a)-c)

3 pontjában meghatározott adatok megváltoznak. (2) A fenntartó köteles a működési engedélyt ismételten kérelmezni, ha a szolgáltató más szociális szolgáltatást kíván nyújtani, mint amelyre a működési engedély feljogosítja. (3) A fenntartó köteles nyolc napon belül a városi jegyzőnek bejelenteni, ha a működési engedély alapjául szolgáló lényeges körülmények megváltoznak. A bejelentés alapján a városi jegyző szükség szerint szakmai ellenőrzést tart. 2/D. (1) A városi jegyző kétévente, nem állami és egyházi fenntartású támogató szolgálat esetén évente legalább egy alkalommal - a megyei, fővárosi, illetve egyházi módszertani intézmény mint szakértő bevonásával - ellenőrzi, hogy a szolgáltató működése, tevékenysége megfelel-e a működési engedélyben, valamint az e rendeletben és a külön jogszabályokban foglaltaknak. (2) Ha a városi jegyző a szolgáltató működésével kapcsolatban hiányosságot észlel a) legfeljebb harminc nap időtartamú határidő megjelölésével felszólítja a fenntartót a hiányosság megszüntetésére, vagy b) a szolgáltató működési engedélyét visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szociális szolgáltatás abbahagyására, ha tevékenysége az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti. (3) A fenntartó kérelmére a (2) bekezdés a) pontja szerinti határidő indokolt esetben egyszer, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. (4) Ha a fenntartó a megjelölt határidőben nem intézkedik a szabályszerű működés megteremtése érdekében, a városi jegyző a szolgáltató működési engedélyét visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szociális szolgáltatás abbahagyására. 2/E. (1) Az alapellátást nyújtó szociális szolgáltató működési engedélyét a városi jegyző visszavonja, ha a) a fenntartó felhagy a szolgáltató működtetésével, b) a fenntartó jogutód nélkül megszűnik, c) a fenntartó természetes személynek a szociális vállalkozói tevékenység folytatásához való joga megszűnik, d) a 2/D. (2) bekezdésének b) pontjában, illetve (4) bekezdésében meghatározott eset áll fenn. (2) A nem állami és az egyházi fenntartó a szolgáltató működtetésével akkor hagyhat fel, ha ezt a szándékát közli a) az ellátottakkal, illetve azok törvényes képviselőivel, b) az ellátásért felelős települési önkormányzat jegyzőjével, c) a városi jegyzővel, d) normatív állami hozzájárulásban részesülő szolgáltató esetén az Igazgatósággal. (3) A működést a közlés időpontjától számított legalább negyvenöt nap elteltével lehet megszüntetni, kivéve, ha a fenntartó az ellátottakról azt megelőzően megfelelően gondoskodik. (4) Az Szt ában szabályozott ellátási szerződés alapján működő szociális szolgáltató megszüntetése az ellátási szerződésben foglaltak szerint történik. (5) Ha a városi jegyző a működési engedélyt visszavonja, az ellátásért felelős települési önkormányzat jegyzője - a 20/B. -ban foglaltak szerint - intézkedik a rászoruló és ellátatlan személyek ellátásának megszervezéséről. A szociális intézmény működésének engedélyezése 3. (1) A szociális intézmény működésének engedélyezése két szakaszban történik. Az első szakaszban az elvi működési engedély kiadására kerül sor. Az elvi működési engedély jogerőre emelkedésétől számított négy hónapon belül kérelmezhető az intézmény működési engedélye. A működés engedélyezése az engedélyezés második szakasza. (2) Ha a fenntartó a szociális intézmény székhelyén kívül a telephelyén is személyes gondoskodást nyújtó intézményi tevékenységet kíván folytatni, a telephely működéséhez külön működési engedélyt kell kérelmeznie. (3) Az elvi működési engedélyt a működést engedélyező szerv a kérelem előterjesztésétől számított hatvan napon belül adja ki. Az elvi működési engedély alapján az intézmény szolgáltatást nem nyújthat. (4) Az elvi működési engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a) a szociális intézmény tevékenységére vonatkozó - a külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített - szakmai programot; b) az intézmény fenntartójának adószámát; c) állami fenntartású intézmény esetén az intézmény Szt. szerinti besorolását, feladatait, nevét és típusát tartalmazó alapító okiratát; d) egyházi fenntartású intézmény esetén az arra jogosult egyházi szerv, személy nyilatkozatát az intézmény fenntartásának tényéről; e) nem állami fenntartású intézmény esetén az adóhatóság arra vonatkozó - egy hónapnál nem régebbi - igazolását, hogy az intézményfenntartónak lejárt köztartozása nincs, továbbá, ha a nem állami fenntartású intézmény fenntartója ea) természetes személy, a szociális vállalkozói engedélyt, eb) jogi személyiségű gazdálkodó szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát, ec) társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány, a megyei, fővárosi bíróság egy hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy a fenntartó a társadalmi szervezetek, illetve az alapítványok nyilvántartásában szerepel; f) nem állami fenntartású tartós bentlakásos intézmény esetén a fenntartónak arra az épületre, épületrészre vonatkozó, kizárólagos tulajdonjogát vagy haszonélvezeti jogát igazoló - egy hónapnál nem régebbi - tulajdoni lap másolatát, amelyben az

4 intézmény működni fog. Nem kell a tulajdoni lap másolatát csatolni, ha a fenntartó az intézményt a helyi önkormányzattal kötött - kérelemhez mellékelt - ellátási szerződés keretében fogja működtetni; g) (5) Az engedélyező hatóság az elvi működési engedély kiadásához beszerzi a) az ÁNTSZ a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes aa) városi, fővárosi kerületi intézetének a 2. (2) bekezdés b) pontja szerinti szociális intézmény esetében a közegészségügyi követelmények, ab) megyei intézetének a 2. (2) bekezdés c) pontja szerinti szociális intézmény esetében a közegészségügyi követelmények és a szociális intézmény külön jogszabály szerinti kötelező szolgáltatásai körébe tartozó egészségügyi ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek, b) az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes tűzoltó-parancsnokságnak az intézményre vonatkozó tűzvédelmi előírások, c) az intézmény székhelye, telephely szerint illetékes építésügyi hatóságnak az intézményre vonatkozó építéshatósági követelmények teljesítését igazoló szakhatósági előzetes hozzájárulását. A szakhatóság a megkeresést harminc napon belül köteles teljesíteni. (6) A megyei, fővárosi, illetve egyházi módszertani intézmény a szakmai programot a működést engedélyező szerv megkeresésére tizenöt napon belül szakértőként véleményezi. 4. (1) Az engedélyező hatóság a szociális intézmény elvi működési engedélyét akkor adja ki, ha a) a fenntartó az erre irányuló kérelemhez csatolta a 3. -ban felsorolt mellékleteket, és b) az intézmény szakmai programja megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, és c) a külön jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek megléte igazolt, továbbá d) a szakhatóságok hozzájárultak a működtetéshez. (2) Az elvi működési engedély kiadása előtt a működést engedélyező szerv az intézményben helyszíni szemlét tart és megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti. (3) A szociális intézmény elvi működési engedélye tartalmazza a) az intézmény aa) fenntartójának nevét, székhelyét, adószámát, ab) nevét, székhelyét, telephelyét, ac) Szt. szerinti besorolását ellátási forma és típus szerint, ad) engedélyezett férőhelyeinek, - tartós bentlakást nyújtó intézmények esetében - emelt szintű férőhelyeinek számát, ae) ellátási területét, af) az elvi működési engedélyének érvényességi idejét és az (5) bekezdésben foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést; b) az arra vonatkozó rendelkezést, hogy az elvi működési engedély alapján az intézmény személyes gondoskodást nem nyújthat. (4) (5) Amennyiben a fenntartó az elvi működési engedély jogerőre emelkedésétől számított négy hónap elteltével nem kéri a működési engedélyt, az elvi működési engedély hatályát veszti. 5. (1) A szociális intézmény működési engedélye iránti kérelemben meg kell jelölni az elvi működési engedély ügyszámát és a kérelemhez csatolni kell a) a szociális intézmény vezetőjének szakképesítését bizonyító irat közjegyző által hitelesített másolatát, b) a szociális intézmény fenntartójának és vezetőjének együttes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az intézmény alkalmazottai a jogszabályban meghatározott arányban rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, c) nem állami, illetve egyházi fenntartású tartós bentlakásos szociális intézmény esetén ca) az Szt. 92/C. (2)-(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeg elkülönítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének magyarországi pénzintézettől származó igazolását (bankszámlaszerződést), vagy cb) az intézményfenntartó 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatát a központi költségvetési támogatásról. d) nem állami szociális intézmény esetén az intézmény fenntartója által kötött, a szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés másolatát. (2) 6. A szociális intézmény működése akkor engedélyezhető, ha a) a fenntartó jogerős elvi működési engedéllyel rendelkezik, és a működési engedély kiadását a 4. (5) bekezdésben megjelölt határidőben kérelmezi, b) az erre irányuló kérelemhez a fenntartó csatolta az 5. -ban megjelölt mellékleteket, c) az intézmény szakmai vezetője és az alkalmazottak a külön jogszabályban előírt szakmai képesítéssel rendelkeznek. 7. (1) A működési engedély tartalmazza - a 4. (3) bekezdésének aa)-ae) alpontjaiban foglaltakon túl - a szociális intézmény működésének kezdő időpontját. (2) A működési engedély jogerőre emelkedését követő öt napon belül a működést engedélyező szerv a 11. számú mellékletben meghatározottak szerint tanúsítványt állít ki. A fenntartó a tanúsítványt az intézményben, jól látható helyen kifüggeszti. (3) A működési engedélynek a tanúsítványban foglalt adatokat érintő módosítása, visszavonása, illetve új működési engedély

5 kiadása esetén a működést engedélyező szerv a tanúsítványt bevonja, és - a visszavonás esetét kivéve - új tanúsítványt állít ki. 8. (1) A működést engedélyező szerv a szociális intézmény működési engedélyét módosítja, ha a szociális intézmény a) neve, b) ellátási területe megváltozik, c) férőhelyeinek, időszakos férőhelyeinek a száma csökken, illetve egy éven belül öt százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik, d) az emelt szintű férőhelyek száma csökken. (2) Az intézmény működésének engedélyezését ismételten kérelmezni kell, ha a szociális intézmény a) fenntartója megváltozik, b) személyes gondoskodást nyújtó székhelye, telephelye megváltozik, c) férőhelyeinek, időszakos férőhelyeinek száma egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik, d) emelt szintű férőhelyeinek száma emelkedik, e) más szociális szolgáltatást kíván nyújtani, mint amit a működési engedélyében szereplő Szt. szerinti besorolása ellátási forma és típus szerint lehetővé tenne, f) g) által biztosított ellátásba a fenntartó az intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kíván bevonni. (3) A szociális intézmény (2) bekezdés szerinti ismételt engedélyezése egy szakaszban történik. Az új működési engedélyt a működést engedélyező szerv a kérelem előterjesztésétől számított hatvan napon belül adja ki. Az intézmény működésének ismételt engedélyezése a okban foglaltak megfelelő alkalmazásával történik, azzal az eltéréssel, hogy a) a működési engedély iránti kérelemhez csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos, a 3. -ban, illetve az 5. -ban meghatározott mellékleteket kell csatolni, b) a működést engedélyező szervnek be kell szereznie ba) a 3. (5) bekezdésében meghatározott szakhatóságok előzetes hozzájárulását, ha az intézmény székhelye, illetőleg telephelye megváltozik, illetve ha a fenntartó az általa biztosított ellátásba az intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kíván bevonni, bb) a 3. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szakhatóság előzetes hozzájárulását, ha a férőhelyek (időszakos férőhelyek, emelt szintű férőhelyek) száma emelkedik. (4) A fenntartó a működést engedélyező szervnek köteles tizenöt napon belül bejelenteni a) az engedélyezés alapjául szolgáló lényeges körülményekben bekövetkező változást, b) a jogerős használatbavételi engedély megküldésével az intézmény épületén elvégeztetett építési engedély-köteles építést, bővítést, illetőleg átalakítást. A bejelentés alapján a működést engedélyező szerv szükség szerint ellenőrzést tart. 8/A. (1) A működési engedéllyel rendelkező éjjeli menedékhely és hajléktalan személyek átmeneti szállásának fenntartója időszakos férőhelyek engedélyezése érdekében kérheti az intézmény működési engedélyének a november 1-je és április 30-a közötti időszakra vagy annak egy részére történő módosítását. Az időszakos férőhelyek engedélyezése iránt benyújtott kérelmet a Hivatal egy szakaszban, tizenöt napon belül bírálja el. (2) Az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemben a fenntartónak meg kell jelölni az intézmény működési engedélyének ügyszámát, valamint csatolnia kell a) az intézmény külön jogszabályban meghatározottak szerint elkészített szakmai programját, b) az intézmény fenntartójának és vezetőjének együttes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az intézmény alkalmazottai a jogszabályban meghatározott arányban rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, c) a települési jegyző, a fővárosban a főjegyző igazolását arra vonatkozóan, hogy az időszakos működési engedély kiadása ellátási érdekből indokolt. (3) A Hivatal az időszakos férőhely engedélyezéséhez beszerzi a 3. (5) bekezdésében meghatározott szakhatóságok előzetes hozzájárulását. A szakhatóság a megkeresést nyolc napon belül köteles teljesíteni. (4) Az időszakos férőhelyek kialakítását a Hivatal akkor engedélyezi, ha a) a fenntartó csatolja a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, b) az intézmény szakmai programja megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, c) az intézmény rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, d) az időszakos férőhely engedélyezése ellátási érdekből indokolt. (5) Az időszakos működési engedély kiadása előtt a Hivatal az intézményben helyszíni szemlét tart és megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti. (6) Az időszakos férőhelyek kialakítását engedélyező, a működési engedélyt módosító határozatban fel kell tüntetni különösen a) az időszakos férőhelyek számát, és b) azt az - (1) bekezdés alapján meghatározott - időtartamot, amelyre az időszakos férőhelyek létesítését engedélyezték. (7) A (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időtartam letelte után az időszakos férőhelyekre ellátott nem fogadható, az időszakos férőhelyek engedélyezését ismételten kérelmezni kell. (8) Az időszakos férőhelyen ellátottak után normatív állami hozzájárulás a 21-22/A. -ok szerint igényelhető. 9. (1) Az intézmény fenntartója

6 a) az engedélyezés alapjául szolgáló körülményekben bekövetkező változást, b) ha az intézmény három hónap időtartam óta a külön jogszabályban meghatározott alkalmazotti létszám- és szakdolgozói követelményeknek nem felel meg, ezen időtartam leteltétől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni a működést engedélyező szervnek. (2) A bejelentés alapján a működést engedélyező szerv a) a működési engedélyt módosítja, ha a 8. (1) bekezdésében foglalt körülmény áll fenn, vagy b) helyszíni ellenőrzést tart az intézménynél és a 15. -ban foglaltak szerint intézkedik. 9/A. 9/B-G A szociális intézmény működésének ellenőrzése 14. (1) Normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami, egyházi fenntartású szociális intézmény esetében a működést engedélyező szerv - a megyei, fővárosi, valamint egyházi módszertani intézménynek mint szakértőnek a bevonásával - évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a fenntartó a szociális intézményt a) a működési engedélyben, és b) az e rendeletben, valamint a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően működteti-e, így különösen azt, hogy ba) az egyszeri hozzájárulásnak az Szt. 117/B. -ában meghatározott mértékű elkülönítésére, felhasználására, valamint a térítési díjakra vonatkozó kötelezettségét teljesíti-e, bb) a belső szabályzatokat szakszerűen elkészítették-e, bc) a szolgáltatás szakmai követelményei érvényesülnek-e, bd) a bentlakásos intézmények esetében a tartós elhelyezést megelőző előgondozási feladatoknak eleget tettek-e, továbbá be) a nem állami és az egyházi fenntartású tartós bentlakásos szociális intézmény fenntartója a 15/A. -ban meghatározott pénzösszeget elkülönítette-e, és az e rendeletben meghatározottak szerint kezeli-e, bf) a nem állami fenntartó a szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik-e. (2) A működést engedélyező szerv az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet soron kívül megküldi az Igazgatóságnak. (3) Az állami fenntartású, valamint normatív állami hozzájárulásban nem részesülő szociális intézmény esetében a működést engedélyező szerv - a megyei, fővárosi, valamint egyházi módszertani intézménynek mint szakértőnek a bevonásával - legalább kétévenként ellenőrzi, hogy a fenntartó az intézményt a szakmai szabályokban foglaltaknak megfelelően működteti-e. (4) A módszertani intézmény a) módszertani feladatainak ellátását az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (a továbbiakban: ESzCsM), b) ápoló-gondozó, rehabilitációs feladatainak ellátását a működést engedélyező szerv az ESzCsM által kijelölt módszertani intézmény bevonásával ellenőrzi. (5) A módszertani intézmény a szakvéleményét köteles harminc napon belül elkészíteni és megküldeni a működést engedélyező szervnek. (6) Ha a Hivatal az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása számára az időszakos férőhelyek kialakítását engedélyezte, az intézmény működését - a működési engedélyt módosító határozatban, a 8/A. (6) bekezdésének b) pontja alapján megjelölt időszakban - legalább egyszer ellenőrzi. (7) Az (1) és (3) bekezdésben foglalt ellenőrzések során a bentlakásos szociális intézményben a külön jogszabály szerinti kötelező egészségügyi ellátások személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását a működési engedélyeztetésben szakhatóságként közreműködő ÁNTSZ intézetek ellenőrzik. 15. (1) Ha a működést engedélyező szerv az intézmény működésével kapcsolatban hiányosságot észlel, a) legfeljebb százhúsz nap időtartamú határidő megjelölésével felszólítja a fenntartót a hiányosság megszüntetésére, vagy b) a működési engedélyt visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szociális szolgáltatás abbahagyására, ha az intézmény épületének állaga vagy az intézmény működése az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti. A fenntartó kérelmére az a) pont szerinti határidő indokolt esetben egyszer, legfeljebb hatvan nappal meghosszabbítható. (2) Ha az intézmény fenntartója a megjelölt határidőben nem intézkedik a szabályszerű működés megteremtése érdekében, úgy a működést engedélyező szerv a) az intézmény működési engedélyét visszavonja, és amennyiben működése ellátási érdekből indokolt, úgy feltételek előírása mellett ideiglenes működési engedélyt ad ki, vagy b) az intézmény működési engedélyének módosításával csökkenti az intézmény férőhelyszámát, vagy c) az intézmény működési engedélyét visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szociális szolgáltatás abbahagyására, vagy d) nem állami, illetve egyházi fenntartású bentlakásos szociális intézmény esetén az Szt. 92/C. -ának (5)-(6) bekezdése szerint határoz a normatív állami hozzájárulás visszatartásáról. (3) Ellátási érdekből akkor indokolt az intézmény ideiglenes működési engedélyének a kiadása, ha az intézmény székhelye,

7 telephelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, bentlakásos intézmény esetén a megyei, fővárosi önkormányzat főjegyzője a működést engedélyező szerv megkeresése alapján ilyen tartalmú nyilatkozatot tesz. (4) Ha a szociális intézmény fenntartója az ideiglenes működési engedélyben előírt feltételeknek eleget tesz és az intézmény működése egyéb tekintetben is megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, úgy az intézmény fenntartójának kérelme alapján a működési engedély kiadására a okban foglalt egyéb engedélyezési feltételek, körülmények ismételt vizsgálata nélkül kerül sor. (5) Ha a szociális intézmény működésével kapcsolatosan nem a működést engedélyező szerv, hanem más ellenőrző hatóság észlel hiányosságot, úgy ezt jelzi a működést engedélyező szervnek, amely az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el. (6) A Hivatal a normatív állami hozzájárulás visszatartásának jogával ugyanazon intézményfenntartóval szemben naptári évenként legfeljebb egy alkalommal élhet. (7) A Hivatal (2) bekezdés d) pontja szerinti határozata tartalmazza a) a visszatartott normatív állami hozzájárulás pontos összegét, b) az arról való rendelkezést, hogy mindaddig míg a jogszabályellenes működési körülmény, mulasztás fennáll, a visszatartott normatív állami hozzájárulás nem folyósítható, c) a Hivatal, illetőleg a más ellenőrző hatóság által feltárt súlyos működési, gazdálkodási hiányosságra, jogszabálysértő körülményre utalást, d) azt a tényt, hogy az intézményfenntartó a felszólítás ellenére a megjelölt határidőben nem intézkedett a szabályszerű működés biztosítása érdekében. (8) A Hivatal a normatív állami hozzájárulás visszatartásáról, továbbá a visszatartott hozzájárulás kiutalhatóságáról - az arról hozott határozat egyidejű megküldésével - értesíti az Igazgatóságot. Az Igazgatóság a Hivatal határozatában foglalt intézkedést a határozat kézhezvételét követő első esedékes utaláskor érvényesíti. (9) A működést engedélyező szerv a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén a 15. (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti jogkövetkezményeket akkor alkalmazhatja, ha az intézmény épületének állaga vagy az intézmény működése az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti. Az Szt. 92/C. -a alapján elkülönített pénzösszeg kezelésének szabályai 15/A. (1) Az Szt. 92/C. -ának (2) bekezdésében meghatározott nem állami és egyházi fenntartó köteles a) az intézmény elvi működésének engedélyezésekor a 4. (3) bekezdésének ad) alpontjában meghatározott férőhelyszám után a tárgyév egészére kiszámított normatív állami hozzájárulás - ide nem értve a szociális továbbképzés és szakvizsga jogcímen igénybe vehető normatív állami hozzájárulást (a továbbiakban: képzési normatív hozzájárulás) -, továbbá egyházi intézmény esetében a kiegészítő támogatás tíz százalékának megfelelő pénzösszeget egy általa e célra elkülönített, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlán elhelyezni, b) minden év június 30-áig az a) pont szerint elkülönített pénzösszeget kiegészíteni az intézmény működési engedélyében megjelölt férőhelyszám után a tárgyév egészére kiszámított tárgyévi normatív hozzájárulás és - egyházi intézmény esetében - a kiegészítő támogatás tíz százalékának mértékéig. (2) A már működési, illetőleg ideiglenes működési engedéllyel rendelkező intézmény fenntartója az (1) bekezdésben meghatározott pénzösszeget az őt megillető normatív állami hozzájárulásból, egyházi kiegészítő támogatásból vagy egyéb forrásból is elkülönítheti. Amennyiben a fenntartó a normatív állami hozzájárulásból, egyházi kiegészítő támogatásból történő elkülönítést az Igazgatóságtól kéri, csatolnia kell az elkülönített bankszámlának a tárgyévet megelőző év november 15-i egyenlegét. 15/B. Az elkülönített bankszámla fölött a fenntartó csak a Hivatal jogerős engedélyező határozata alapján rendelkezhet. E körülményt az intézményfenntartónak a pénzintézettel az elkülönített bankszámla vezetésére kötött szerződése tartalmazza. 15/C. (1) A Hivatal az elkülönített pénzösszeg meghatározott célra történő felhasználását akkor engedélyezi, ha az intézmény fenntartója a) igazolja, hogy az intézmény biztonságos működtetése kizárólag az elkülönített pénzösszeg részbeni vagy teljes felhasználásával biztosítható, így különösen, ha a fenntartónak az intézmény működtetésével összefüggésben harminc napon túli köztartozása, közüzemi (víz, gáz, villany, telefon stb.) díjtartozása áll fenn, vagy olyan számlája, fizetési felszólítása, illetve elismert tartozása van, amelyet az esedékességet követő hatvan napon belül nem tudott kiegyenlíteni, vagy b) a vele szemben támasztott, az ellátott intézményi jogviszonyának megszüntetéséből fakadó követeléseit, kárigényét más forrásból nem tudja kielégíteni. (2) Nem engedélyezhető az elkülönített pénzösszeg felhasználása, ha a működési nehézség a Hivatal normatív állami hozzájárulás visszatartásáról rendelkező határozatának következménye. (3) Az elkülönített pénzösszeg felhasználását engedélyező határozat tartalmazza a) az intézmény fenntartójának nevét és székhelyét, b) az intézmény nevét és székhelyét c) a számlavezető pénzintézet megnevezését, d) a bankszámlaszámot, e) a fenntartónak az elkülönített pénzösszeg teljes vagy meghatározott összegére vonatkozó rendelkezési jogát,

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

A Kormány. /2009. ( ) Korm. r e n d e l e t e. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

A Kormány. /2009. ( ) Korm. r e n d e l e t e. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 1 1. számú melléklet a 18689-2/2009-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

Részletesebben

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40.

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40. 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek védelméről

Részletesebben

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő ellenőrzéséről

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő ellenőrzéséről 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő l és ellenőrzéséről A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr.

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. Boros Bernadett Jogszabályi háttér: a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályai Változások a 188/1999. (XII.

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 24., csütörtök Tartalomjegyzék 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok Tájékoztató önkormányzati fenntartású szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények egyházi fenntartó részére történő átadásával összefüggő eljárásokról Jelen dokumentum

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben