188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet"

Átírás

1 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a (1) bekezdésének f) pontjában, a ok vonatkozásában pedig az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény 2. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 1. E rendelet alkalmazásában a) alapellátást nyújtó szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti szociális szolgáltatások közül kizárólag a 60. és a 62-65/E. -ok szerinti szolgáltatásokat nyújtja, b) bentlakásos szociális intézmény: az Szt /A. és 80-85/A. -ában meghatározott feltételek szerint személyes gondoskodást nyújtó intézmény, c) nappali ellátást nyújtó szociális intézmény: az Szt. 57/A. -ában és a 75-79/A. -ában meghatározott feltételek szerint személyes gondoskodást nyújtó intézmény, d) szociális intézmény: a nappali ellátást nyújtó és a bentlakásos szociális intézmény, e) fenntartó: az Szt. 4. (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, f) ellátási terület: az a település, megye, régió vagy az ország teljes területe, ahonnan a szociális szolgáltató, illetve intézmény ellátási igényeket fogad, g)-h) i) székhely: az intézmény központi ügyintézésének helye, függetlenül attól, hogy a székhelyen szociális szolgáltatást nyújtanak-e, j) telephely: az intézmény legalább tíz, de legfeljebb százötven fő személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátásának az ingatlan-nyilvántartásban a székhelytől, valamint az intézmény másik telephelyétől különböző helyrajzi számon feltüntetett helye, k) időszakos férőhely: az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása számára a november 1-je és április 30-a közötti időszakra vagy annak egy részére a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint engedélyezhető férőhely, l) emelt szintű férőhely: az a férőhely, amelyen a tartós bentlakásos intézmény az ellátott számára a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő, az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosít. 2. (1) Az alapellátást nyújtó szociális szolgáltató és a szociális intézmény csak működési engedéllyel, a jogszabályokban és a működési engedélyben meghatározott feltételek szerint működtethető. (2) A működési engedély kiadásáról a fenntartó kérelme alapján a) alapellátást nyújtó szociális szolgáltató esetén a fenntartó székhelye szerint illetékes, kijelölt városi vagy fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: városi jegyző), b) nappali ellátást nyújtó szociális intézmény esetén az intézmény székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes városi jegyző, c) bentlakásos szociális intézmény esetén az intézmény székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes megyei, fővárosi közigazgatási hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vezetője dönt. (3) Ha a szociális intézmény a) alapellátás mellett nappali ellátást is nyújt, az intézmény székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes városi jegyző, b) alapellátás, illetve nappali ellátás mellett bentlakásos intézményi ellátást is nyújt, az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes Hivatal vezetője a okban foglalt szabályok szerint dönt a működési engedély kiadásáról. (4) (5) A (2) bekezdés a) pontjában megjelölt engedélyezési ügyekben a városi jegyző illetékességi területét a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 1. számú melléklete tartalmazza. (6) A különböző típusú és formájú szociális szolgáltatásokat az Szt. 85/B-85/C. -ai szerint integrált szervezeti formában biztosító szociális szolgáltató, illetve intézmény engedélyezése során a jogszabályi feltételek teljesítését az egyes szolgáltatások esetében - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - együttesen kell vizsgálni. (7) A városi jegyző, illetve a Hivatal (a továbbiakban együtt: működést engedélyező szerv) a működési engedély kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról - az arról hozott, végrehajtható határozat másolatának egyidejű megküldésével - értesíti

2 a) az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes települési jegyzőt, b) az ellátásért felelős helyi önkormányzat jegyzőjét, illetőleg főjegyzőjét, c) a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságát (a továbbiakban: Igazgatóság). (8) A működést engedélyező szerv a működési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról a 10. számú melléklet szerinti nyilvántartási lapon adatot szolgáltat a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek. (9) A nyilvántartási lapok alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyilvántartást vezet a működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatókról és intézményekről. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - a nyilvántartást a) az internetes honlapján folyamatosan közzéteszi, b) minden évben szeptember 30-áig statisztikai célra átadja a Központi Statisztikai Hivatalnak. (10) A működést engedélyező szerv az ellátást igénybe venni kívánó személynek, törvényes képviselőjének, illetve hozzátartozójának megkeresésére tájékoztatást ad arról, hogy az illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező szolgáltató, illetve intézmény a) rendelkezik-e működési engedéllyel, továbbá b) működése megfelel-e a jogszabályi feltételeknek. Az alapellátást nyújtó szociális szolgáltató működésének engedélyezése, ellenőrzése és megszűnése 2/A. (1) Az alapellátást nyújtó szociális szolgáltató működési engedélye iránti kérelemhez csatolni kell a) a szolgáltatásra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott szempontok alapulvételével készített szakmai programot, b) a fenntartó adószámát, c) a fenntartó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató alkalmazottai rendelkeznek a jogszabályban meghatározott szakképesítéssel, és elvégezték a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamot, d) az alapító okiratot, ha az állami fenntartó a szolgáltatást költségvetési szerv keretében biztosítja, e) egyházi fenntartású szolgáltató esetén az arra jogosult egyházi szerv, személy nyilatkozatát a szolgáltató fenntartásának tényéről, f) nem állami fenntartású szolgáltató esetén az adóhatóság - egy hónapnál nem régebbi - igazolását arra vonatkozóan, hogy a fenntartónak lejárt köztartozása nincs, továbbá, ha a fenntartó fa) természetes személy, a szociális vállalkozói engedélyt, fb) jogi személyiségű gazdálkodó szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát, fc) társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány, a megyei, fővárosi bíróság egy hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy a fenntartó a társadalmi szervezetek, illetve az alapítványok nyilvántartásában szerepel. (2) Falugondnoki (tanyagondnoki) szolgálat és támogató szolgálat engedélyezése esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell a) annak igazolását, hogy a szolgálat rendelkezik a feladatainak ellátására szolgáló megfelelő gépjárművel, b) az a) pont szerinti gépjármű hat hónapot meghaladó érvényességi idejű forgalmi engedélyének másolatát, c) az a) pont szerinti gépjárműre kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, valamint casco biztosítási szerződés másolatát, d) annak igazolását, hogy a szolgálat foglalkoztat az a) pont szerinti gépjármű típusának megfelelő kategóriájú gépjárművezetői engedéllyel rendelkező személyt. (3) Étkeztetés esetén a városi jegyző a működési engedély kiadásához beszerzi az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes városi, fővárosi kerületi intézetének a közegészségügyi követelmények teljesítését igazoló előzetes szakhatósági hozzájárulását. (4) A megyei, fővárosi, illetve egyházi módszertani intézmény a szakmai programot a városi jegyző megkeresésére tizenöt napon belül szakértőként véleményezi. 2/B. (1) A városi jegyző a szolgáltató működését a kérelem benyújtását követő harminc napon belül engedélyezi, ha a) a fenntartó a kérelemhez csatolta a 2/A. (1)-(2) bekezdése szerinti mellékleteket, b) szakmai programja megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, d) a 2/A. (3) bekezdése szerinti esetben a szakhatóság a hozzájárulását megadta. (2) A működési engedély tartalmazza a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát, b) a szolgáltató - az ellátottak számára nyitva álló - helyiségeinek címét, c) az ellátási területet, d) a nyújtott szociális szolgáltatások Szt. szerinti megjelölését, e) a szolgáltatás megkezdésének időpontját. 2/C. (1) A fenntartó nyolc napon belül köteles kérni a működési engedély módosítását, ha a 2/B. (2) bekezdésének a)-c)

3 pontjában meghatározott adatok megváltoznak. (2) A fenntartó köteles a működési engedélyt ismételten kérelmezni, ha a szolgáltató más szociális szolgáltatást kíván nyújtani, mint amelyre a működési engedély feljogosítja. (3) A fenntartó köteles nyolc napon belül a városi jegyzőnek bejelenteni, ha a működési engedély alapjául szolgáló lényeges körülmények megváltoznak. A bejelentés alapján a városi jegyző szükség szerint szakmai ellenőrzést tart. 2/D. (1) A városi jegyző kétévente, nem állami és egyházi fenntartású támogató szolgálat esetén évente legalább egy alkalommal - a megyei, fővárosi, illetve egyházi módszertani intézmény mint szakértő bevonásával - ellenőrzi, hogy a szolgáltató működése, tevékenysége megfelel-e a működési engedélyben, valamint az e rendeletben és a külön jogszabályokban foglaltaknak. (2) Ha a városi jegyző a szolgáltató működésével kapcsolatban hiányosságot észlel a) legfeljebb harminc nap időtartamú határidő megjelölésével felszólítja a fenntartót a hiányosság megszüntetésére, vagy b) a szolgáltató működési engedélyét visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szociális szolgáltatás abbahagyására, ha tevékenysége az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti. (3) A fenntartó kérelmére a (2) bekezdés a) pontja szerinti határidő indokolt esetben egyszer, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. (4) Ha a fenntartó a megjelölt határidőben nem intézkedik a szabályszerű működés megteremtése érdekében, a városi jegyző a szolgáltató működési engedélyét visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szociális szolgáltatás abbahagyására. 2/E. (1) Az alapellátást nyújtó szociális szolgáltató működési engedélyét a városi jegyző visszavonja, ha a) a fenntartó felhagy a szolgáltató működtetésével, b) a fenntartó jogutód nélkül megszűnik, c) a fenntartó természetes személynek a szociális vállalkozói tevékenység folytatásához való joga megszűnik, d) a 2/D. (2) bekezdésének b) pontjában, illetve (4) bekezdésében meghatározott eset áll fenn. (2) A nem állami és az egyházi fenntartó a szolgáltató működtetésével akkor hagyhat fel, ha ezt a szándékát közli a) az ellátottakkal, illetve azok törvényes képviselőivel, b) az ellátásért felelős települési önkormányzat jegyzőjével, c) a városi jegyzővel, d) normatív állami hozzájárulásban részesülő szolgáltató esetén az Igazgatósággal. (3) A működést a közlés időpontjától számított legalább negyvenöt nap elteltével lehet megszüntetni, kivéve, ha a fenntartó az ellátottakról azt megelőzően megfelelően gondoskodik. (4) Az Szt ában szabályozott ellátási szerződés alapján működő szociális szolgáltató megszüntetése az ellátási szerződésben foglaltak szerint történik. (5) Ha a városi jegyző a működési engedélyt visszavonja, az ellátásért felelős települési önkormányzat jegyzője - a 20/B. -ban foglaltak szerint - intézkedik a rászoruló és ellátatlan személyek ellátásának megszervezéséről. A szociális intézmény működésének engedélyezése 3. (1) A szociális intézmény működésének engedélyezése két szakaszban történik. Az első szakaszban az elvi működési engedély kiadására kerül sor. Az elvi működési engedély jogerőre emelkedésétől számított négy hónapon belül kérelmezhető az intézmény működési engedélye. A működés engedélyezése az engedélyezés második szakasza. (2) Ha a fenntartó a szociális intézmény székhelyén kívül a telephelyén is személyes gondoskodást nyújtó intézményi tevékenységet kíván folytatni, a telephely működéséhez külön működési engedélyt kell kérelmeznie. (3) Az elvi működési engedélyt a működést engedélyező szerv a kérelem előterjesztésétől számított hatvan napon belül adja ki. Az elvi működési engedély alapján az intézmény szolgáltatást nem nyújthat. (4) Az elvi működési engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a) a szociális intézmény tevékenységére vonatkozó - a külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített - szakmai programot; b) az intézmény fenntartójának adószámát; c) állami fenntartású intézmény esetén az intézmény Szt. szerinti besorolását, feladatait, nevét és típusát tartalmazó alapító okiratát; d) egyházi fenntartású intézmény esetén az arra jogosult egyházi szerv, személy nyilatkozatát az intézmény fenntartásának tényéről; e) nem állami fenntartású intézmény esetén az adóhatóság arra vonatkozó - egy hónapnál nem régebbi - igazolását, hogy az intézményfenntartónak lejárt köztartozása nincs, továbbá, ha a nem állami fenntartású intézmény fenntartója ea) természetes személy, a szociális vállalkozói engedélyt, eb) jogi személyiségű gazdálkodó szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát, ec) társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány, a megyei, fővárosi bíróság egy hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy a fenntartó a társadalmi szervezetek, illetve az alapítványok nyilvántartásában szerepel; f) nem állami fenntartású tartós bentlakásos intézmény esetén a fenntartónak arra az épületre, épületrészre vonatkozó, kizárólagos tulajdonjogát vagy haszonélvezeti jogát igazoló - egy hónapnál nem régebbi - tulajdoni lap másolatát, amelyben az

4 intézmény működni fog. Nem kell a tulajdoni lap másolatát csatolni, ha a fenntartó az intézményt a helyi önkormányzattal kötött - kérelemhez mellékelt - ellátási szerződés keretében fogja működtetni; g) (5) Az engedélyező hatóság az elvi működési engedély kiadásához beszerzi a) az ÁNTSZ a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes aa) városi, fővárosi kerületi intézetének a 2. (2) bekezdés b) pontja szerinti szociális intézmény esetében a közegészségügyi követelmények, ab) megyei intézetének a 2. (2) bekezdés c) pontja szerinti szociális intézmény esetében a közegészségügyi követelmények és a szociális intézmény külön jogszabály szerinti kötelező szolgáltatásai körébe tartozó egészségügyi ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek, b) az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes tűzoltó-parancsnokságnak az intézményre vonatkozó tűzvédelmi előírások, c) az intézmény székhelye, telephely szerint illetékes építésügyi hatóságnak az intézményre vonatkozó építéshatósági követelmények teljesítését igazoló szakhatósági előzetes hozzájárulását. A szakhatóság a megkeresést harminc napon belül köteles teljesíteni. (6) A megyei, fővárosi, illetve egyházi módszertani intézmény a szakmai programot a működést engedélyező szerv megkeresésére tizenöt napon belül szakértőként véleményezi. 4. (1) Az engedélyező hatóság a szociális intézmény elvi működési engedélyét akkor adja ki, ha a) a fenntartó az erre irányuló kérelemhez csatolta a 3. -ban felsorolt mellékleteket, és b) az intézmény szakmai programja megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, és c) a külön jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek megléte igazolt, továbbá d) a szakhatóságok hozzájárultak a működtetéshez. (2) Az elvi működési engedély kiadása előtt a működést engedélyező szerv az intézményben helyszíni szemlét tart és megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti. (3) A szociális intézmény elvi működési engedélye tartalmazza a) az intézmény aa) fenntartójának nevét, székhelyét, adószámát, ab) nevét, székhelyét, telephelyét, ac) Szt. szerinti besorolását ellátási forma és típus szerint, ad) engedélyezett férőhelyeinek, - tartós bentlakást nyújtó intézmények esetében - emelt szintű férőhelyeinek számát, ae) ellátási területét, af) az elvi működési engedélyének érvényességi idejét és az (5) bekezdésben foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést; b) az arra vonatkozó rendelkezést, hogy az elvi működési engedély alapján az intézmény személyes gondoskodást nem nyújthat. (4) (5) Amennyiben a fenntartó az elvi működési engedély jogerőre emelkedésétől számított négy hónap elteltével nem kéri a működési engedélyt, az elvi működési engedély hatályát veszti. 5. (1) A szociális intézmény működési engedélye iránti kérelemben meg kell jelölni az elvi működési engedély ügyszámát és a kérelemhez csatolni kell a) a szociális intézmény vezetőjének szakképesítését bizonyító irat közjegyző által hitelesített másolatát, b) a szociális intézmény fenntartójának és vezetőjének együttes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az intézmény alkalmazottai a jogszabályban meghatározott arányban rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, c) nem állami, illetve egyházi fenntartású tartós bentlakásos szociális intézmény esetén ca) az Szt. 92/C. (2)-(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeg elkülönítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének magyarországi pénzintézettől származó igazolását (bankszámlaszerződést), vagy cb) az intézményfenntartó 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatát a központi költségvetési támogatásról. d) nem állami szociális intézmény esetén az intézmény fenntartója által kötött, a szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés másolatát. (2) 6. A szociális intézmény működése akkor engedélyezhető, ha a) a fenntartó jogerős elvi működési engedéllyel rendelkezik, és a működési engedély kiadását a 4. (5) bekezdésben megjelölt határidőben kérelmezi, b) az erre irányuló kérelemhez a fenntartó csatolta az 5. -ban megjelölt mellékleteket, c) az intézmény szakmai vezetője és az alkalmazottak a külön jogszabályban előírt szakmai képesítéssel rendelkeznek. 7. (1) A működési engedély tartalmazza - a 4. (3) bekezdésének aa)-ae) alpontjaiban foglaltakon túl - a szociális intézmény működésének kezdő időpontját. (2) A működési engedély jogerőre emelkedését követő öt napon belül a működést engedélyező szerv a 11. számú mellékletben meghatározottak szerint tanúsítványt állít ki. A fenntartó a tanúsítványt az intézményben, jól látható helyen kifüggeszti. (3) A működési engedélynek a tanúsítványban foglalt adatokat érintő módosítása, visszavonása, illetve új működési engedély

5 kiadása esetén a működést engedélyező szerv a tanúsítványt bevonja, és - a visszavonás esetét kivéve - új tanúsítványt állít ki. 8. (1) A működést engedélyező szerv a szociális intézmény működési engedélyét módosítja, ha a szociális intézmény a) neve, b) ellátási területe megváltozik, c) férőhelyeinek, időszakos férőhelyeinek a száma csökken, illetve egy éven belül öt százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik, d) az emelt szintű férőhelyek száma csökken. (2) Az intézmény működésének engedélyezését ismételten kérelmezni kell, ha a szociális intézmény a) fenntartója megváltozik, b) személyes gondoskodást nyújtó székhelye, telephelye megváltozik, c) férőhelyeinek, időszakos férőhelyeinek száma egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik, d) emelt szintű férőhelyeinek száma emelkedik, e) más szociális szolgáltatást kíván nyújtani, mint amit a működési engedélyében szereplő Szt. szerinti besorolása ellátási forma és típus szerint lehetővé tenne, f) g) által biztosított ellátásba a fenntartó az intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kíván bevonni. (3) A szociális intézmény (2) bekezdés szerinti ismételt engedélyezése egy szakaszban történik. Az új működési engedélyt a működést engedélyező szerv a kérelem előterjesztésétől számított hatvan napon belül adja ki. Az intézmény működésének ismételt engedélyezése a okban foglaltak megfelelő alkalmazásával történik, azzal az eltéréssel, hogy a) a működési engedély iránti kérelemhez csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos, a 3. -ban, illetve az 5. -ban meghatározott mellékleteket kell csatolni, b) a működést engedélyező szervnek be kell szereznie ba) a 3. (5) bekezdésében meghatározott szakhatóságok előzetes hozzájárulását, ha az intézmény székhelye, illetőleg telephelye megváltozik, illetve ha a fenntartó az általa biztosított ellátásba az intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kíván bevonni, bb) a 3. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szakhatóság előzetes hozzájárulását, ha a férőhelyek (időszakos férőhelyek, emelt szintű férőhelyek) száma emelkedik. (4) A fenntartó a működést engedélyező szervnek köteles tizenöt napon belül bejelenteni a) az engedélyezés alapjául szolgáló lényeges körülményekben bekövetkező változást, b) a jogerős használatbavételi engedély megküldésével az intézmény épületén elvégeztetett építési engedély-köteles építést, bővítést, illetőleg átalakítást. A bejelentés alapján a működést engedélyező szerv szükség szerint ellenőrzést tart. 8/A. (1) A működési engedéllyel rendelkező éjjeli menedékhely és hajléktalan személyek átmeneti szállásának fenntartója időszakos férőhelyek engedélyezése érdekében kérheti az intézmény működési engedélyének a november 1-je és április 30-a közötti időszakra vagy annak egy részére történő módosítását. Az időszakos férőhelyek engedélyezése iránt benyújtott kérelmet a Hivatal egy szakaszban, tizenöt napon belül bírálja el. (2) Az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemben a fenntartónak meg kell jelölni az intézmény működési engedélyének ügyszámát, valamint csatolnia kell a) az intézmény külön jogszabályban meghatározottak szerint elkészített szakmai programját, b) az intézmény fenntartójának és vezetőjének együttes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az intézmény alkalmazottai a jogszabályban meghatározott arányban rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, c) a települési jegyző, a fővárosban a főjegyző igazolását arra vonatkozóan, hogy az időszakos működési engedély kiadása ellátási érdekből indokolt. (3) A Hivatal az időszakos férőhely engedélyezéséhez beszerzi a 3. (5) bekezdésében meghatározott szakhatóságok előzetes hozzájárulását. A szakhatóság a megkeresést nyolc napon belül köteles teljesíteni. (4) Az időszakos férőhelyek kialakítását a Hivatal akkor engedélyezi, ha a) a fenntartó csatolja a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, b) az intézmény szakmai programja megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, c) az intézmény rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, d) az időszakos férőhely engedélyezése ellátási érdekből indokolt. (5) Az időszakos működési engedély kiadása előtt a Hivatal az intézményben helyszíni szemlét tart és megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti. (6) Az időszakos férőhelyek kialakítását engedélyező, a működési engedélyt módosító határozatban fel kell tüntetni különösen a) az időszakos férőhelyek számát, és b) azt az - (1) bekezdés alapján meghatározott - időtartamot, amelyre az időszakos férőhelyek létesítését engedélyezték. (7) A (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időtartam letelte után az időszakos férőhelyekre ellátott nem fogadható, az időszakos férőhelyek engedélyezését ismételten kérelmezni kell. (8) Az időszakos férőhelyen ellátottak után normatív állami hozzájárulás a 21-22/A. -ok szerint igényelhető. 9. (1) Az intézmény fenntartója

6 a) az engedélyezés alapjául szolgáló körülményekben bekövetkező változást, b) ha az intézmény három hónap időtartam óta a külön jogszabályban meghatározott alkalmazotti létszám- és szakdolgozói követelményeknek nem felel meg, ezen időtartam leteltétől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni a működést engedélyező szervnek. (2) A bejelentés alapján a működést engedélyező szerv a) a működési engedélyt módosítja, ha a 8. (1) bekezdésében foglalt körülmény áll fenn, vagy b) helyszíni ellenőrzést tart az intézménynél és a 15. -ban foglaltak szerint intézkedik. 9/A. 9/B-G A szociális intézmény működésének ellenőrzése 14. (1) Normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami, egyházi fenntartású szociális intézmény esetében a működést engedélyező szerv - a megyei, fővárosi, valamint egyházi módszertani intézménynek mint szakértőnek a bevonásával - évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a fenntartó a szociális intézményt a) a működési engedélyben, és b) az e rendeletben, valamint a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően működteti-e, így különösen azt, hogy ba) az egyszeri hozzájárulásnak az Szt. 117/B. -ában meghatározott mértékű elkülönítésére, felhasználására, valamint a térítési díjakra vonatkozó kötelezettségét teljesíti-e, bb) a belső szabályzatokat szakszerűen elkészítették-e, bc) a szolgáltatás szakmai követelményei érvényesülnek-e, bd) a bentlakásos intézmények esetében a tartós elhelyezést megelőző előgondozási feladatoknak eleget tettek-e, továbbá be) a nem állami és az egyházi fenntartású tartós bentlakásos szociális intézmény fenntartója a 15/A. -ban meghatározott pénzösszeget elkülönítette-e, és az e rendeletben meghatározottak szerint kezeli-e, bf) a nem állami fenntartó a szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik-e. (2) A működést engedélyező szerv az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet soron kívül megküldi az Igazgatóságnak. (3) Az állami fenntartású, valamint normatív állami hozzájárulásban nem részesülő szociális intézmény esetében a működést engedélyező szerv - a megyei, fővárosi, valamint egyházi módszertani intézménynek mint szakértőnek a bevonásával - legalább kétévenként ellenőrzi, hogy a fenntartó az intézményt a szakmai szabályokban foglaltaknak megfelelően működteti-e. (4) A módszertani intézmény a) módszertani feladatainak ellátását az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (a továbbiakban: ESzCsM), b) ápoló-gondozó, rehabilitációs feladatainak ellátását a működést engedélyező szerv az ESzCsM által kijelölt módszertani intézmény bevonásával ellenőrzi. (5) A módszertani intézmény a szakvéleményét köteles harminc napon belül elkészíteni és megküldeni a működést engedélyező szervnek. (6) Ha a Hivatal az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása számára az időszakos férőhelyek kialakítását engedélyezte, az intézmény működését - a működési engedélyt módosító határozatban, a 8/A. (6) bekezdésének b) pontja alapján megjelölt időszakban - legalább egyszer ellenőrzi. (7) Az (1) és (3) bekezdésben foglalt ellenőrzések során a bentlakásos szociális intézményben a külön jogszabály szerinti kötelező egészségügyi ellátások személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását a működési engedélyeztetésben szakhatóságként közreműködő ÁNTSZ intézetek ellenőrzik. 15. (1) Ha a működést engedélyező szerv az intézmény működésével kapcsolatban hiányosságot észlel, a) legfeljebb százhúsz nap időtartamú határidő megjelölésével felszólítja a fenntartót a hiányosság megszüntetésére, vagy b) a működési engedélyt visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szociális szolgáltatás abbahagyására, ha az intézmény épületének állaga vagy az intézmény működése az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti. A fenntartó kérelmére az a) pont szerinti határidő indokolt esetben egyszer, legfeljebb hatvan nappal meghosszabbítható. (2) Ha az intézmény fenntartója a megjelölt határidőben nem intézkedik a szabályszerű működés megteremtése érdekében, úgy a működést engedélyező szerv a) az intézmény működési engedélyét visszavonja, és amennyiben működése ellátási érdekből indokolt, úgy feltételek előírása mellett ideiglenes működési engedélyt ad ki, vagy b) az intézmény működési engedélyének módosításával csökkenti az intézmény férőhelyszámát, vagy c) az intézmény működési engedélyét visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szociális szolgáltatás abbahagyására, vagy d) nem állami, illetve egyházi fenntartású bentlakásos szociális intézmény esetén az Szt. 92/C. -ának (5)-(6) bekezdése szerint határoz a normatív állami hozzájárulás visszatartásáról. (3) Ellátási érdekből akkor indokolt az intézmény ideiglenes működési engedélyének a kiadása, ha az intézmény székhelye,

7 telephelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, bentlakásos intézmény esetén a megyei, fővárosi önkormányzat főjegyzője a működést engedélyező szerv megkeresése alapján ilyen tartalmú nyilatkozatot tesz. (4) Ha a szociális intézmény fenntartója az ideiglenes működési engedélyben előírt feltételeknek eleget tesz és az intézmény működése egyéb tekintetben is megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, úgy az intézmény fenntartójának kérelme alapján a működési engedély kiadására a okban foglalt egyéb engedélyezési feltételek, körülmények ismételt vizsgálata nélkül kerül sor. (5) Ha a szociális intézmény működésével kapcsolatosan nem a működést engedélyező szerv, hanem más ellenőrző hatóság észlel hiányosságot, úgy ezt jelzi a működést engedélyező szervnek, amely az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el. (6) A Hivatal a normatív állami hozzájárulás visszatartásának jogával ugyanazon intézményfenntartóval szemben naptári évenként legfeljebb egy alkalommal élhet. (7) A Hivatal (2) bekezdés d) pontja szerinti határozata tartalmazza a) a visszatartott normatív állami hozzájárulás pontos összegét, b) az arról való rendelkezést, hogy mindaddig míg a jogszabályellenes működési körülmény, mulasztás fennáll, a visszatartott normatív állami hozzájárulás nem folyósítható, c) a Hivatal, illetőleg a más ellenőrző hatóság által feltárt súlyos működési, gazdálkodási hiányosságra, jogszabálysértő körülményre utalást, d) azt a tényt, hogy az intézményfenntartó a felszólítás ellenére a megjelölt határidőben nem intézkedett a szabályszerű működés biztosítása érdekében. (8) A Hivatal a normatív állami hozzájárulás visszatartásáról, továbbá a visszatartott hozzájárulás kiutalhatóságáról - az arról hozott határozat egyidejű megküldésével - értesíti az Igazgatóságot. Az Igazgatóság a Hivatal határozatában foglalt intézkedést a határozat kézhezvételét követő első esedékes utaláskor érvényesíti. (9) A működést engedélyező szerv a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén a 15. (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti jogkövetkezményeket akkor alkalmazhatja, ha az intézmény épületének állaga vagy az intézmény működése az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti. Az Szt. 92/C. -a alapján elkülönített pénzösszeg kezelésének szabályai 15/A. (1) Az Szt. 92/C. -ának (2) bekezdésében meghatározott nem állami és egyházi fenntartó köteles a) az intézmény elvi működésének engedélyezésekor a 4. (3) bekezdésének ad) alpontjában meghatározott férőhelyszám után a tárgyév egészére kiszámított normatív állami hozzájárulás - ide nem értve a szociális továbbképzés és szakvizsga jogcímen igénybe vehető normatív állami hozzájárulást (a továbbiakban: képzési normatív hozzájárulás) -, továbbá egyházi intézmény esetében a kiegészítő támogatás tíz százalékának megfelelő pénzösszeget egy általa e célra elkülönített, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlán elhelyezni, b) minden év június 30-áig az a) pont szerint elkülönített pénzösszeget kiegészíteni az intézmény működési engedélyében megjelölt férőhelyszám után a tárgyév egészére kiszámított tárgyévi normatív hozzájárulás és - egyházi intézmény esetében - a kiegészítő támogatás tíz százalékának mértékéig. (2) A már működési, illetőleg ideiglenes működési engedéllyel rendelkező intézmény fenntartója az (1) bekezdésben meghatározott pénzösszeget az őt megillető normatív állami hozzájárulásból, egyházi kiegészítő támogatásból vagy egyéb forrásból is elkülönítheti. Amennyiben a fenntartó a normatív állami hozzájárulásból, egyházi kiegészítő támogatásból történő elkülönítést az Igazgatóságtól kéri, csatolnia kell az elkülönített bankszámlának a tárgyévet megelőző év november 15-i egyenlegét. 15/B. Az elkülönített bankszámla fölött a fenntartó csak a Hivatal jogerős engedélyező határozata alapján rendelkezhet. E körülményt az intézményfenntartónak a pénzintézettel az elkülönített bankszámla vezetésére kötött szerződése tartalmazza. 15/C. (1) A Hivatal az elkülönített pénzösszeg meghatározott célra történő felhasználását akkor engedélyezi, ha az intézmény fenntartója a) igazolja, hogy az intézmény biztonságos működtetése kizárólag az elkülönített pénzösszeg részbeni vagy teljes felhasználásával biztosítható, így különösen, ha a fenntartónak az intézmény működtetésével összefüggésben harminc napon túli köztartozása, közüzemi (víz, gáz, villany, telefon stb.) díjtartozása áll fenn, vagy olyan számlája, fizetési felszólítása, illetve elismert tartozása van, amelyet az esedékességet követő hatvan napon belül nem tudott kiegyenlíteni, vagy b) a vele szemben támasztott, az ellátott intézményi jogviszonyának megszüntetéséből fakadó követeléseit, kárigényét más forrásból nem tudja kielégíteni. (2) Nem engedélyezhető az elkülönített pénzösszeg felhasználása, ha a működési nehézség a Hivatal normatív állami hozzájárulás visszatartásáról rendelkező határozatának következménye. (3) Az elkülönített pénzösszeg felhasználását engedélyező határozat tartalmazza a) az intézmény fenntartójának nevét és székhelyét, b) az intézmény nevét és székhelyét c) a számlavezető pénzintézet megnevezését, d) a bankszámlaszámot, e) a fenntartónak az elkülönített pénzösszeg teljes vagy meghatározott összegére vonatkozó rendelkezési jogát,

8 f) azt a célt, amelyre a pénzösszeg felhasználható, g) a fenntartó kötelezését a felhasznált összeg ismételt elkülönítésére, továbbá az ennek elmaradásából fakadó jogkövetkezményeket. (4) A Hivatal az elkülönített pénzösszeg felhasználását engedélyező jogerős határozatát megküldi a bankszámlát vezető pénzintézetnek. 15/D. (1) Az intézményfenntartó az elkülönített pénzösszegből felhasznált összeget ismételten köteles elkülöníteni. Az elkülönítésre a 15/C. (3) bekezdése szerinti határozat jogerőre emelkedése napjától számított három hónap áll rendelkezésére. (2) Ha az (1) bekezdés szerinti időtartam alatt az intézményfenntartó nem tesz eleget elkülönítési kötelezettségének, úgy a Hivatal határozattal dönt a határidő lejártát követő hónapban utalásra kerülő normatív állami hozzájárulásból történő elkülönítésről. A Hivatal jogerős határozatának egyidejű megküldésével értesíti erről az Igazgatóságot. (3) Amennyiben a fenntartó egy naptári évben három vagy annál több esetben kényszerül az elkülönített pénzösszeg felhasználására, az intézmény működésének javítása érdekében a Hivatal intézkedési terv készítésére kötelezi. 15/E. Amennyiben az intézmény megszűnése miatt a működési, illetve ideiglenes működési engedély visszavonásra kerül, a Hivatal az elkülönített pénzösszeg fölött szabad rendelkezést engedélyez, feltéve, hogy a) az ellátottaknak az intézmény fenntartójával szemben nem áll fenn követelése, kárigénye, b) a munkavállalóknak nincs a munkabér, illetőleg azzal egy tekintet alá eső bérjellegű juttatás vonatkozásában követelése, c) az intézményfenntartó az igénybe vett normatív állami hozzájárulással elszámolt, és a jogtalanul igénybe vett normatív állami hozzájárulás után visszafizetési kötelezettségének eleget tett. A szociális intézmény működésének megszűnése 16. (1) A szociális intézmény működése megszűnik és a működést engedélyező szerv a szociális intézmény működési engedélyét visszavonja, ha a) az intézmény fenntartója felhagy az intézmény működtetésével, b) az intézményt fenntartó személy meghal, vagy cselekvőképességét egészben vagy részben elveszti, kivéve, ha örököse, illetve törvényes képviselője szociális vállalkozói engedélyt kap és az intézményt fenntartó helyébe lép, c) a fenntartó jogutód nélkül megszűnik, d) a 15. (2) bekezdés c) pontjában megjelölt eset áll fenn, e) a szociális vállalkozói engedélyt visszavonják. (2) A nem állami és az egyházi fenntartó az intézmény működtetésével akkor hagyhat fel, ha ezt a szándékát közli az ellátottakkal, illetve azok törvényes képviselőivel, az ellátásért felelős helyi önkormányzat jegyzőjével, illetve főjegyzőjével, a működést engedélyező szervvel, az Igazgatósággal, valamint az Szt. 92/B. (1) bekezdésének h) pontja értelmében az illetékes érdek-képviseleti szervvel. A működést a) nappali ellátást nyújtó szociális intézmény esetén a közlés időpontjától számított legalább három hónap, b) bentlakásos szociális intézmény esetén a közlés időpontjától számított legalább hat hónap elteltével lehet megszüntetni, kivéve, ha a fenntartó az ellátottakról azt megelőzően megfelelően gondoskodik. (3) Az Szt ában szabályozott ellátási szerződés alapján működő szociális intézmény működésének megszüntetése az ellátási szerződésben foglaltak szerint történik. (4) Ha a működést engedélyező szerv az intézmény működési engedélyét visszavonja, az ellátásért felelős helyi önkormányzat jegyzője, illetve főjegyzője - a 20/B-20/C. -okban foglaltak szerint - intézkedik a rászoruló és ellátatlan személyek ellátásának megszervezéséről. 17. A szociális vállalkozás engedélyezése 18. (1) Természetes személy szociális szolgáltató tevékenységet csak szociális vállalkozói engedély birtokában folytathat. (2) A vállalkozói engedély kiadása a vállalkozó székhelye szerint illetékes - kijelölt - városi vagy fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik. A kijelölt városi önkormányzat jegyzőjének illetékességi területét a Gyer. 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Vállalkozói engedélyt az a természetes személy kaphat, aki a) az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Evt.) alapján vállalkozói igazolványra egyébként jogosult lenne, és b) szociális vagy egészségügyi területen megszerzett, legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik. (4) A vállalkozói engedély iránti kérelemhez csatolni kell a) a szakmai gyakorlat meglétének okirattal történő igazolását, b) a kérelmező három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn az Evt. 5. (1) bekezdésének c)-g) pontjában foglalt kizáró okok. (5) A vállalkozói engedély tartalmazza

9 a) a vállalkozó aa) társadalombiztosítási azonosító jelét, ab) adószámát, ac) székhelye, telephelye címét; b) a vállalkozói tevékenységek ba) körét, bb) formáját (főfoglalkozású, kiegészítő, nyugdíjas). 19. (1) A szociális vállalkozó a szociális vállalkozói engedély alapján több szociális szolgáltató tevékenységet folytathat és több telephelyet tarthat fenn. (2) A 18. (4)-(5) bekezdésben megjelölt adatokban történt változást a szociális vállalkozónak tizenöt napon belül be kell jelenteni az engedélyt kiadó jegyzőnek. (3) Megszűnik a szociális vállalkozói tevékenység folytatásának joga, ha a) a szociális vállalkozó a vállalkozói engedélyét visszaadja, b) az engedélyt a jegyző a 20. (1) bekezdésben foglaltak szerint visszavonja, c) a szociális vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességét elveszti, kivéve, ha vállalkozói tevékenységét özvegye vagy örököse - cselekvőképességének elvesztése esetén pedig az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője - folytatja. (4) Az egyéni vállalkozó özvegye, örököse; illetve cselekvőképességének elvesztése esetén a törvényes képviselője - ha megfelel a törvényben előírt egyéb feltételeknek - a vállalkozó elhalálozása, illetőleg cselekvőképességének elvesztése időpontjától számított egy hónapon belül a jegyzőnek történő bejelentés alapján folytathatja a vállalkozást. 20. (1) A jegyző az engedélyt visszavonja, ha a vállalkozó a) a 18. (3)-(4) bekezdésben megjelölt engedélyezés alapjául szolgáló feltételeknek már nem felel meg, b) tevékenysége e rendeletben vagy a külön jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és e követelményeknek hatósági felszólítás ellenére sem tett eleget a megjelölt határidőben, c) által fenntartott szociális szolgáltató, illetve intézmény működési engedélyét a működést engedélyező szerv a 2/D. (2) bekezdésének b) pontja vagy (4) bekezdése, illetve 15. (1) bekezdésének b) pontja vagy (2) bekezdésének c) pontja alapján vonta vissza, d) a szociális szolgáltató, illetve intézmény működtetése esetén annak megszűnésekor az őt meg nem illető normatív állami hozzájárulást nem fizeti vissza. (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja alapján történő visszavonás esetében az engedély visszavonásával egyidejűleg határozni kell a szociális szolgáltató, illetve intézmény működési engedélyének visszavonásáról is. Ha a működést a Hivatal vezetője engedélyezte, a jegyző a vállalkozói engedély visszavonását tartalmazó határozat egy példányát megküldi a Hivatal vezetőjének. (3) Annak a személynek, akinek az (1) bekezdésben foglalt okok miatt a jegyző a szociális vállalkozói engedélyét visszavonja, a visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év időtartamig szociális vállalkozói engedély nem adható. Engedély nélkül nyújtott szociális szolgáltatások 20/A. (1) A települési önkormányzat jegyzője értesíti a működést engedélyező szervet, ha az illetékességi területén az Szt. szerint engedélyköteles szociális szolgáltatást engedély nélkül nyújtanak. (2) Ha a működést engedélyező szerv tudomására jut, hogy az illetékességi területén az Szt. szerint engedélyköteles szociális szolgáltatást engedély nélkül nyújtanak, a) helyszíni ellenőrzést tart, b) kötelezi a működtető személyt, illetve szervezetet a szociális szolgáltatás abbahagyására - ide nem értve a (3) bekezdés szerinti esetet -, c) a b) pont szerinti határozat egyidejű megküldésével értesíti az ellátásért felelős helyi önkormányzat jegyzőjét, illetőleg főjegyzőjét, valamint az ellátottjogi képviselőt, d) szabálysértési feljelentést tesz az ÁNTSZ illetékes városi, fővárosi kerületi intézeténél. (3) Ha a működést engedélyező szerv a helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy a szolgáltatás eleget tesz a működési engedély kiadásához szükséges, külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek, illetve a feltételek 15 napon belül biztosíthatóak, felszólítja a működtetőt, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül kérelmezze a működési engedély kiadását. (4) A (3) bekezdés szerinti kérelmet a 2/A-2/B. -okban, illetve a okban foglaltak szerint kell elbírálni azzal az eltéréssel, hogy a) a működés engedélyezése szociális intézmények esetében is egy szakaszban történik, b) a működést engedélyező szerv a működési engedély kiadásáról soron kívül dönt, c) a szakhatóságok a megkeresést 8 napon belül teljesítik. (5) Ha a működtető a (3) bekezdés szerinti felszólításnak határidőben nem tesz eleget, illetőleg a működési engedély iránti kérelmét elutasítják, a működést engedélyező szerv kötelezi a működtető személyt, illetve szervezetet a szociális szolgáltatás abbahagyására, és erről értesíti az ellátásért felelős helyi önkormányzat jegyzőjét, illetve főjegyzőjét, valamint az ellátottjogi képviselőt. 20/B. (1) A rászoruló és ellátatlan személyek ellátásának megszervezéséről az ellátásért felelős helyi önkormányzat jegyzője,

10 illetve főjegyzője intézkedik. A korábbi működtető az ellátás megszervezése érdekében köteles együttműködni a jegyzővel, illetve főjegyzővel, aki a megtett intézkedésekről tájékoztatja a működést engedélyező szervet. (2) A jegyző, illetve főjegyző, továbbá az ellátást biztosító szolgáltató, intézmény fenntartója az ellátottaknak és harmadik személyeknek a korábbi működtetővel szemben fennálló követeléseiért nem felel. Az ellátottaknak a korábbi működtetővel szemben fennálló követeléseire és kárigényeire a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szabályai az irányadók. 20/C. (1) Az ellátást a helyi önkormányzat a tulajdonos (haszonélvező) hozzájárulásával abban az épületben is biztosíthatja, amelyben az engedély nélküli szolgáltatást nyújtották. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell az ingatlan tulajdonosának (haszonélvezőjének) hozzájáruló nyilatkozatát. Az engedélyezési eljárásra egyebekben a okban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni, a 20/A. (4) bekezdése szerinti eltérésekkel. (3) Bentlakásos intézmény esetén - a (2) bekezdés szerinti eljárásban - a működési engedély legfeljebb egy év időtartamra akkor is kiadható, ha az intézmény működése nem felel meg a jogszabályban meghatározott valamennyi követelménynek, feltéve, hogy a) a rászoruló személyek a helyi önkormányzat által fenntartott intézményben nem láthatók el, valamint b) a biztonságos és szakszerű ellátás biztosított, továbbá c) az ellátás színvonala - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a korábbihoz képest nem romlik. (4) A megyei, fővárosi önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott nem emelt szintű szolgáltatást köteles biztosítani abban az esetben is, ha a tartós bentlakásos intézményi szolgáltatás korábbi működtetője az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat nyújtott. (5) A helyi önkormányzat a működési engedélyben megállapított ideig gyakorolja a fenntartói jogokat, és külön jogszabály rendelkezései szerint megállapítja a térítési díjakat. A nem állami és egyházi fenntartású szociális intézmény és szociális szolgáltató normatív állami támogatása 21. (1) A központi költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulásra a nem állami és egyházi fenntartó a tárgyévben akkor jogosult, ha az általa fenntartott intézmény a tárgyévben - továbbá képzési normatív hozzájárulás esetén a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jén - jogerős működési engedéllyel rendelkezik. (2) A fenntartó a normatív állami hozzájárulást az intézmény székhelye szerint illetékes Igazgatóságnál, fővárosi székhelyű intézmény a Pest megyei Igazgatóságnál - a tárgyévi várható átlaglétszám, de legfeljebb a működési engedélyben szereplő férőhelyszám, időszakos férőhelyszám erejéig, nappali melegedő esetében a férőhelyszám háromszorosa erejéig - a működési engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, illetve már működő intézmény esetén a tárgyévet megelőző év december 1-jéig igényelheti. (3) A normatív állami hozzájárulást - a képzési normatív hozzájárulás kivételével - a 3. számú melléklet szerinti igénylőlapon kell igényelni. Ha a szociális intézmény működését a tárgyévet megelőző év január 1-je előtt engedélyezték, a (2) bekezdésben foglalt támogatási igényhez csatolni kell a működést engedélyező szervnek a 4. számú mellékletben foglalt, a tárgyévet megelőző évben tartott ellenőrzés alapján kiadott igazolását arról, hogy a szociális intézmény működése a) megfelel a jogszabályi követelményeknek, b) csak részben felel meg a jogszabályi követelményeknek, de ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. (4) A képzési normatív hozzájárulást a 8. számú melléklet szerinti igénylőlapon kell igényelni. (5) A (2) bekezdés szerinti határidőben benyújtott igények esetén a tárgyévi normatív állami hozzájárulást a működési engedély jogerőre emelkedésének időpontjától, illetve - ha ettől eltér - az intézmény működésének kezdő időpontjától, már működő intézmény esetén tárgyév január 1-jétől kell megállapítani. Az igénylési határidő, illetve az Igazgatóság felhívása alapján a hiánypótlásra, helyesbítésre adott ötnapos határidő elmulasztása esetén a normatív állami hozzájárulás - a képzési normatív hozzájárulás kivételével - csak a kérelem benyújtását követő hónaptól állapítható meg és folyósítható. (6) A támogatási igény esetleges változását pótigény benyújtásával kell érvényesíteni, és módosítani kell a (7) bekezdés szerinti szerződést. Ha az intézmény működési engedélyét visszavonják, a fenntartót a normatív állami hozzájárulás a működési engedély visszavonásáig időarányosan illeti meg. (7) A normatív állami hozzájárulás folyósítására az Igazgatóság és az intézmény fenntartója a tárgyév március 31. napjáig - jogerős működési engedéllyel rendelkező új intézmény esetén a támogatási igény benyújtását követő 30 napon belül - szerződést köt, amely tartalmazza különösen a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, b) a normatív állami hozzájárulás jogcímét, c) a jogosultság alapját, d) a normatív állami hozzájárulás összegét, a folyósítás ütemét, e) a normatív állami hozzájárulás elszámolásának határidejét, módját, f) a normatív állami hozzájárulás felhasználásáról való elszámolás rendjét, g) a fel nem használt normatív állami hozzájárulás elszámolásának és visszafizetésének rendjét, továbbá a jogtalanul felvett, illetve nem az alapfeladat ellátására fordított normatív állami hozzájárulás visszafizetésének szabályait és az ezzel kapcsolatos

11 jogkövetkezményeket. (8) A szerződés, illetve szerződésmódosítás egy példányát az Igazgatóság megküldi a működést engedélyező szervnek. (9) Az Igazgatóság az 5. számú melléklet szerint összesített igényeket - a tárgyév első negyedévének kivételével - negyedévenként, a negyedévet megelőző hónap 12. napjáig havi bontásban, jogcímenként, fenntartó típusonként, egyházi fenntartók esetében egyházanként és összesítve, száz forintra kerekítve továbbítja az ESzCsM-nek. Az első negyedév igényeit a tárgyév 5. munkanapjáig kell továbbítani. 22. (1) A normatív állami hozzájárulást - a 21. (7) bekezdése szerinti szerződés alapján - az igénybejelentési lapon megjelölt, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlára az Igazgatóság folyósítja. (2) Az Igazgatóság a tartós bentlakást nyújtó intézmény fenntartója részére megállapított normatív állami hozzájárulást havi ütemezésben, a tárgyhó 10. napjáig - januárban 15-éig - folyósítja. (3) Az Igazgatóság az intézmény fenntartójának a normatív állami hozzájárulást a) egy összegben - a szerződés megkötését követő 30 napon belül - folyósítja, amennyiben a fenntartó éves támogatása nem haladja meg a 4 millió forintot; b) félévente - március 15-éig és szeptember 15-éig - időarányosan folyósítja, amennyiben a fenntartó éves támogatása meghaladja a 4 millió forintot, de nem haladja meg a 15 millió forintot; c) havonta időarányosan, a tárgyhó 10. napjáig - januárban 15-éig - folyósítja, amennyiben a fenntartó éves támogatása meghaladja a 15 millió forintot. (4) A tárgyévet megelőző év decemberében normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény fenntartója a 21. (7) bekezdése szerinti szerződés alapján történő folyósításig - de legfeljebb márciusig - az igénybejelentés szerinti létszám és a normatív állami hozzájárulásnak a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott összege alapján kiszámított normatívaelőlegre jogosult. (5) A nem állami és az egyházi a) fenntartó a normatív állami hozzájárulás felhasználását, nem önállóan gazdálkodó intézmény esetén a fenntartó és az intézmény gazdálkodását, b) szociális intézmény a normatív állami hozzájárulás és a térítési díj felhasználását a számviteli rendjében feladatonkénti bontásban elkülönítetten köteles kezelni. 22/A. (1) A fenntartó az intézmény beszámolója és dokumentációja alapján - a 7. számú melléklet szerinti adatlap segítségével - a) tárgyév július 31-éig az első félévben, b) a tárgyévet követő év január 31-éig a tárgyévben, c) megszűnő intézmény esetén a megszűnést követő 15 napon belül a tárgyévben igénybe vett normatív állami hozzájárulással - ideértve a normatívaelőleget is - a tényleges feladatmutatók alapján elszámol az Igazgatóságnak. (2) A fenntartó a tárgyévben igénybe vett képzési normatív hozzájárulással - a 9. számú melléklet szerinti adatlap segítségével - a) a tárgyévet követő év január 31-éig, b) megszűnő intézmény esetén a megszűnést követő 15 napon belül számol el. (3) Az Igazgatóság a fenntartótól érkezett évközi és év végi elszámolásokat összesíti, és az elszámolást követő hónap huszadik napjáig megküldi az ESzCsM-nek. (4) Az ESzCsM, valamint az Igazgatóság a normatív állami hozzájárulás évközi elszámolásakor az elszámolási időszakban a jogosultságot érintő változás következtében az intézménynél keletkezett többlettámogatást a következő elszámolási időszak terhére, míg a többletigényt annak javára számolja el. (5) Az Igazgatóság az elszámolási időszakban igénybe vett, de fel nem használt vagy visszafizetett normatív állami hozzájárulás, valamint a kamatok terhére kielégíti az igényjogosultságban bekövetkezett változásra tekintettel felmerülő többletigényeket. A fennmaradó összeg az ESzCsM fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláját illeti meg. A pótigényt az Igazgatóság az 5. számú melléklet szerint nyújtja be. (6) A 15. (7) bekezdése szerinti határozattal visszatartott normatív állami hozzájárulás a tárgyév lezárását követően is a Kincstár által vezetett pénzforgalmi lebonyolítási számlán marad. (7) A nappali melegedő kivételével az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot, a férőhelyszámon felül ellátottak után normatív állami hozzájárulás nem igényelhető és nem számolható el. 22/B. (1) A normatív állami hozzájárulás igénylésének jogszerűségét, elszámolásának szabályszerűségét az Igazgatóság a megküldött és a rendelkezésre álló iratok alapján, valamint legalább évi egy alkalommal az intézmény, illetve a fenntartó székhelyén ellenőrzi. Az ellenőrzés az év végi elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig, illetve megszűnő intézmény esetén az elszámoláshoz kapcsolódóan, a megszűnéstől számított harminc napon belül történik meg. (2) Az ellenőrzés kiterjed a normatív állami hozzájárulás alapját képező mutatószámok megállapítása szabályszerűségének, az ellenőrzési időszakra vonatkozó központi költségvetési törvényben megfogalmazott igénybevételi feltételek teljesülésének, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára. (3) Az Igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet és a visszafizetésre kötelező határozatot az Igazgatóság soron kívül megküldi a működést engedélyező szervnek.

12 (4) Az Igazgatóság a fenntartót megillető többlettámogatást az ellenőrzés lezárását követő 30 napon belül utalja át a fenntartónak. 22/C. (1) A fenntartó igénybevételi kamatot fizet a jogtalanul igénybe vett teljes normatív állami hozzájárulás után, ha az igényelt normatív állami hozzájárulások összege legalább öt százalékkal meghaladja az őt ténylegesen megillető összeget. (2) Az igénybevételi kamat mértéke, ha a fenntartó az igényelt normatív állami hozzájárulásról a tényleges feladatmutatóknak megfelelően a) a féléves elszámolással egyidejűleg, képzési normatív hozzájárulás esetén július 31-éig lemond, a jegybanki alapkamat ötven százaléka, b) október 15-éig lemond, a jegybanki alapkamat, feltéve, hogy a fenntartó a jogtalanul igénybe vett támogatást - az a) pont szerinti esetben a 22/A. (4) bekezdésének figyelembevételével - határidőben visszafizeti. (3) Az igénybevételi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, ha a visszafizetési kötelezettség az éves elszámolása során keletkezik, illetve a jogosulatlan igénybevételt az Igazgatóság a 22/B. (1) bekezdése szerinti ellenőrzés során állapítja meg. (4) Ha a jogtalan igénybevétel összege nem haladja meg az ötszázezer forintot, a fenntartó az (1)-(3) bekezdésben meghatározott kamatmérték ötven százalékát fizeti. Ha a fenntartó az igényelt állami támogatásról a tényleges feladatmutatóknak megfelelően április 30-áig lemond, és a jogtalanul igénybe vett támogatást visszafizeti, igénybevételi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. (5) Amennyiben a fenntartó a normatív állami hozzájárulás teljes összegét vagy annak egy részét nem alapfeladatának ellátására - képzési normatív hozzájárulás esetén nem a költségvetési törvényben meghatározott célra - fordította, köteles az elszámolás napjáig ennek az összegnek a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni. (6) Ha a fenntartó az éves elszámolás napjáig, illetve az Igazgatóságnak a 22/B. (3) bekezdése szerinti határozatában meghatározott ideig visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul igénybe vett összeg után a jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni. (7) Ha a fenntartó az elszámolás napjáig visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azok összegét az Igazgatóság az esedékes hozzájárulásból levonja. Az Igazgatóság - indokolt esetben a fenntartó kérelmére - a tartozást több, legfeljebb hat részletben is levonhatja, de a féléves elszámolás alapján keletkezett visszafizetési kötelezettséget az igénybevétel évében teljesíteni kell. (8) Jegybanki alapkamaton az (1)-(6) bekezdések alkalmazása során, ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének a) az igénybevétel évében tesz eleget, a megelőző év átlagos jegybanki alapkamatát, b) az igénybevétel évét követően tesz eleget, az igénybevétel éve átlagos jegybanki alapkamatát kell érteni. 22/D. A nem állami és egyházi fenntartású, alapellátást nyújtó szociális szolgáltatók működésének normatív állami támogatására a 21-22/C. -okban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a) az Igazgatóság a normatív hozzájárulást a 22. (3) bekezdés szerint folyósítja, b) a támogató szolgálat normatív állami hozzájárulására tett igénybejelentés az 1. számú melléklet szerinti adatlap segítségével történik, c) a működést engedélyező szerv a támogató szolgálat működéséről szóló igazolást a 2. számú melléklet szerint állítja ki. 22/E. Az Igazgatóság e rendelet szerinti eljárásában felettes szervként az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter jár el. Záró rendelkezések 23. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. (2) E rendelet a május 1-jén lép hatályba. (3)-(4) (5) A működés engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket csak az e rendelet hatálybalépését követően létesített új intézmények engedélyezése esetében kell alkalmazni. Újonnan létesített intézmény alatt azt a működési, ideiglenes működési engedéllyel nem rendelkező intézményt kell érteni, amelynek működési engedélyeztetési kérelmét december 30-át követő időpontban nyújtják be, vagy lakóotthon esetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosításáról rendelkező évi LXXIII. törvény hatálybalépése után nyújtják be. (6) Az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szociális intézmény számára - a 8. (2) bekezdésének a) és g) pontja szerinti esetben - az Szt ában meghatározott időpontig hatályos ideiglenes működési engedély is kiadható, feltéve, hogy a szolgáltatások színvonala nem romlik. (7) Ha az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező alapellátást nyújtó szociális szolgáltató, illetve szociális intézmény további szociális szolgáltatást integrált szervezeti formában kíván biztosítani, a szolgáltatónak, illetve intézménynek az ismételt engedélyezési eljárásban az Szt ában meghatározott időpontig hatályos ideiglenes működési engedély is kiadható, feltéve, hogy a) a korábbi működési engedélyben nem szereplő szociális szolgáltatás megfelel a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek, b) a korábban engedélyezett szolgáltatások színvonala nem romlik.

13 (8) Ha a falugondnoki (tanyagondnoki) szolgáltatást, a támogató szolgáltatást, az utcai szociális munkát, illetve a közösségi pszichiátriai ellátást nyújtó szolgáltató (integrált intézmény) alkalmazottai a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamot nem végezték el, de a tanfolyamra való jelentkezést a fenntartó igazolja, a szolgálat működése ideiglenes jelleggel, legfeljebb két évre engedélyezhető. (9) (10) (11) (12) Az egyházi módszertani intézmény e rendeletből fakadó feladatait mindaddig, amíg működését nem kezdi meg, a megyei, fővárosi módszertani intézmény látja el. (13) Az (1) bekezdés szerinti hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény működésének engedélyezéséről szóló 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet, valamint a módosításáról szóló 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet, 231/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet és a 81/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. b) c) (14) Az (1) bekezdés szerinti hatálybalépéssel egyidejűleg a) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében "a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működésének engedélyezéséről szóló, módosított 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet alapján" szövegrész helyébe "a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgáltatás működésének engedélyezéséről szóló kormányrendelet alapján" szövegrész, b) lép. 1. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a szociális közfeladatot ellátó egyházi, nem állami szervek által működtetett támogató szolgálat költségvetési támogatásához 1. A támogató szolgálat neve:... címe:... vezető neve, beosztása, telefonszáma: A támogató szolgálat fenntartójának neve:... címe:... telefonszáma:... bankszámlaszáma:... vezető neve, beosztása, telefonszáma: A működési engedély száma: Működési engedélyt kiállító szerv igazolásának száma: A működés megkezdésének időpontja: Az igénybejelentés pénzügyi támogatási célra történő felhasználásához és nyilvántartásához hozzájárulok. 7. Kijelentem, hogy a támogató szolgálat térítési díjaira vonatkozó jogszabályokat betartom. Az adatok hitelességét igazolom. Mellékletek: Kelt: a fenntartó cégszerű aláírása és bélyegzője 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Az igazolást kiállító hatóság megnevezése:

14 címe:... telefonszáma:... az igazolás száma:... Igazolás... igazolom, hogy a... (támogató szolgálat fenntartójának neve, címe) a... (működési engedély száma) számon kiadott működési engedély, ideiglenes működési engedély alapján humánszolgáltatás keretében támogató szolgálatot működtet, és ezzel állami közfeladatot lát el. Az... (dátum) tartott szakmai vizsgálat megállapította, hogy a támogató szolgálat tevékenysége megfelel, részben megfelel a központi költségvetésről szóló törvényben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletekben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendeletben foglaltaknak. Ezen igazolást a normatív állami hozzájárulás igénybevétele céljából, a nem állami és egyházi fenntartású intézmény fenntartójának kérelmére állítottam ki. Kelt: a jegyző/hivatalvezető aláírása és bélyegzője Az igazolást kapja: a nem állami és egyházi fenntartású támogató szolgálat vagy annak fenntartója. 3. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a szociális közfeladatot ellátó egyházi, nem állami szervek által működtetett szociális intézmények költségvetési támogatásához 1. Az intézmény neve:... címe:... vezető neve, beosztása, telefonszáma: Az intézmény fenntartójának neve:... címe:... telefonszáma:... bankszámlaszáma:... vezető neve, beosztása, telefonszáma: A működési engedély száma: Működési engedélyt kiállító szerv igazolásának száma: Az engedélyezett létszám: A tárgyévre tervezett ellátotti átlaglétszám: Az igényelt állami hozzájárulás jogcíme: a) bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás, b) időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása, c) fogyatékos személyek nappali ellátása, d) hajléktalanok átmeneti intézményei, e) fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása. f) bentlakásos intézményi módszertani feladatok. 8. A működés megkezdésének időpontja: Az igénybejelentés pénzügyi támogatási célra történő felhasználásához és nyilvántartásához hozzájárulok. 10. Kijelentem, hogy a szociális intézményben a térítési díjra vonatkozó jogszabályokat betartom. 11. a) Kérem, hogy a tárgyévre vonatkozó, az Szt. 92/C. (2)-(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeget az éves normatíva összegéből az Igazgatóság utalja át az e célra nyitott bankszámlára. Számlaszám:... b) Nyilatkozom, hogy a tárgyévre vonatkozó, az Szt. 92/C. (2)-(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeget magam kívánom

15 elkülöníteni. c) Az Szt. 92/C. (3) bekezdése alapján pénzeszköz-elkülönítési kötelezettségem nem áll fenn. Az adatok hitelességét igazolom. Mellékletek: Kelt: a fenntartó cégszerű aláírása és bélyegzője 4. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Az igazolást kiállító hatóság megnevezése: címe:... az igazolás száma:... telefonszáma:... Igazolás... igazolom, hogy a... (intézmény fenntartójának neve, címe) a... (működési engedély száma) számon kiadott működési engedély, ideiglenes működési engedély alapján humánszolgáltatás keretében... szociális intézményt működtet, és ezzel állami közfeladatot lát el. Az... (dátum) tartott szakmai vizsgálat megállapította, hogy a... fő befogadására alkalmas intézmény... fővel működik, és tevékenysége megfelel, részben megfelel a központi költségvetésről szóló törvényben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, valamint a végrehajtásra kiadott rendeletekben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény működésének engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendeletben foglaltaknak. Ezen igazolást a normatív állami hozzájárulás igénybevétele céljából, a nem állami és egyházi fenntartású intézmény fenntartójának kérelmére állítottam ki. Kelt: a jegyző/hivatal vezető aláírása és bélyegző Az igazolást kapja: a nem állami és egyházi fenntartású intézmény vagy annak fenntartója. 5. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Megye megnevezése:... Fenntartó típusa:... Humánszolgáltatások... évi... negyedéves normatív támogatási igénye Időszak Támogató szolgálato k Otthont nyújtó ellátás Gyermekvédelmi szakellátás Különleges ellátás Speciális (gyer- Utógondozói ellátás Bentlaká - sos és átmeneti Nappali szociális intézményi ellátás Időskorú - ak, pszichiátriai és szenve- Fogyaté- kos Hajlékta - lanok átmeneti Fogyaté- kos személyek, pszichiát- Bölcső- dei ellátás Gyermekek napközbeni ellátása Ingyenes intézmé- Sz to ké

16 működtetése Ft/szolgá- mekotthoni) ellátás elhelyezést nyújtó intézményi ellátás délybete- gek, hajléktalanok nappali ellátása személyek nappali ellátása intézményei riai és szenvedélybete- gek bentlaká- sos intézményi ellátása nyi étkezteté s Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő sz lat E Ft fő E Ft fő E Ft fő E Ft fő E Ft fő E Ft fő E Ft fő E Ft fő E Ft fő E Ft fő E Ft fő E Ft fő Hónap Hónap Hónap Összigény Hónap Hónap Hónap Egyházi kiegészítő összigény Összese n Az összesítőt a fenntartó típusa szerint, egyházi intézményfenntartó esetében egyházanként kell elkészíteni. 6. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT Alulírott nyilatkozom, hogy a... (intézményfenntartó, egyház megjelölése) a tárgyévet megelőző évben a központi költségvetésből alapintézmény működtetésére... Ft állami támogatásban részesült. Mint az intézmény fenntartója garanciát vállalok arra, hogy... [intézmény(ek) neve] biztonságosan működtetem. Kelt: a fenntartó cégszerű aláírása és bélyegzője 7. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Határidő:

17 Címzett: Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága Csatolandó: intézményenkénti, telephelyenkénti táblázatok ADATLAP A nem állami és egyházi fenntartású szociális szolgáltatást nyújtó intézmények, valamint a nem állami fenntartású gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók által... évre igényelt normatív állami hozzájárulás elszámolásához Az adatszolgáltató intézményfenntartó neve:... típusa: egyházi jogi személy _ alapítvány _ közalapítvány _ társadalmi szervezet _ gazdasági társaság _ egyéni vállalkozó _ közhasznú társaság _ egyéb _ címe:... I.... évben a fenntartó részére a tárgyévi szerződés alapján kiutalt összeg, levonva az évközben visszafizetett támogatás összegét a) normatív állami hozzájárulás... Ft b) egyházi kiegészítő támogatás... Ft c) összesen [a)+b)]... Ft II. A tényleges feladatmutatók alapján járó támogatás összege a) normatív állami hozzájárulás... Ft b) egyházi kiegészítő támogatás... Ft c) összesen [a)+b)]... Ft III. Különbözet [II/c)-I/c)], illetve [II/c)-I/c x 0,5]... Ft a) Visszafizetendő (ha negatív)... Ft b) Az Igazgatóság által utalandó (ha pozitív)... Ft Dátum: P. H.... a fenntartó vezetőjének aláírása Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy neve (olvashatóan):... telefonszáma és telefaxszáma:... Záradék A fenntartó által -... évre - benyújtott elszámolást figyelembe vettem/nem tudom elfogadni. A különbözetként jelentkező... Ft támogatást kiutalom. A különbözetként jelentkező... Ft támogatást a következő havi állami támogatás folyósításakor visszatartom (csak évközi elszámoláskor). A különbözetként jelentkező... Ft támogatást és... Ft összegű kamatot a fenntartó az

18 Igazgatóság... számú számlájára visszafizette. Kelt: Felhívom figyelmét, hogy az elszámolást a helyszíni ellenőrzés módosíthatja!... az Igazgatóság vezetőjének aláírása Intézményi, telephelyi adatok Elszámolási időszak:... Intézmény, telephely neve:... Címe:... A normatív állami hozzájárulás jogcímének megnevezése (a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) Éves normatíva Igazolt összege munkaórák (Ft/szolgászáma lat, (óra) Ft/ellátott, Ft/férőhely) Tényleges gondozási napok száma (nap) Naponta összesített tényleges ellátott létszám összesen (fő) Gondozási napokon ténylegesen rendelkezésre álló férőhelyek száma (férőhely) Tényleges feladatmutató (szolgálat, fő, illetve férőhely) A tényleges feladatmutató alapján járó normatív állami hozzájárulás (7. oszlop X 2 oszlop) (Ft) Támogató szolgálatok működtetése Gyermekvédelmi szakellátás a) Otthont nyújtó ellátás b) Különleges ellátás c) Speciális (gyermekotthoni) ellátás d) Utógondozói ellátás Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Nappali szociális intézményi ellátás a) Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása b) Fogyatékos személyek nappali ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása

19 Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás b) Ingyenes intézményi étkeztetés Bentlakásos intézményi módszertani feladatok Összesen Megjegyzés: Az adatok számítása a mellékelt Kitöltési útmutató szerint történik. 7. oszlop: A tényleges feladatmutatót - a támogató szolgálatok kivételével - egész számra kell kerekíteni. Támogató szolgálat esetén a feladatmutatót két tizedesjegy pontossággal kell kerekíteni azzal, hogy a feladatmutató nem lehet nagyobb 1-nél. Az oszlopban szereplő összesített adat számításakor a nappali melegedő kivételével egyetlen napon sem lehet figyelembe venni azt a létszámot, illetve férőhelyszámot, ami meghaladja a működési engedélyben szereplőt. 8. oszlop: Soronként kell kerekíteni egész forintra. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elszámolólapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum:... A táblázat 7. oszlopához... az intézmény vezetőjének aláírása Kitöltési útmutató a... évi elszámoló adatlaphoz - Gyermekvédelmi szakellátás, - bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás, - fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása, - gyermekek napközbeni ellátása esetén: Tényleges gondozási napok száma az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott osztószám A "Tényleges gondozási napok száma" = az ellátottak gondozási naplója alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szempontjából figyelembe vehető gondozási napok száma, illetve a gyermekek napközbeni ellátása esetén a bölcsődék havi jelentőlapja szerint bent lévő gyermekek száma alapján összesített gondozási napok száma (a táblázat 4. oszlopa). - Nappali szociális intézményi ellátás esetén: Tényleges ellátotti létszám az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott osztószám A "Tényleges ellátotti létszám" = az ellátottak gondozási naplója alapján naponta összesített, a normatív állami hozzájárulás szempontjából figyelembe vehető ellátotti létszám (a táblázat 5. oszlopa). - Hajléktalanok átmeneti intézményei esetén: Tényleges férőhelyek száma

20 az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott osztószám A "Tényleges férőhelyek száma" = a gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek számának éves összege, ideértve az időszakos férőhelyeket is (a láblázát 6. oszlopa). - Támogató szolgálatok működtetése esetén: Igazolt munkaórák száma 2300 (1150) 8. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a szociális továbbképzés és szakvizsga jogcímen igénybe vehető normatív, kötött felhasználású támogatáshoz a nem állami szervek részére 1. Az intézmény neve:... címe:... vezető neve:... beosztása:... telefonszáma: Az intézmény fenntartójának neve:... címe:... vezető neve:... beosztása:... telefonszáma:... bankszámlaszáma: A működési engedély száma: A működési engedélyt kiállító szerv neve: Ellátási forma típusa: szociális alapellátás - szociális szakellátás gyermekjóléti alapellátás - gyermekvédelmi szakellátás 6. Az ellátási forma megnevezése: Főállásban foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jén... fő. 8. A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint továbbképzésre kötelezett személyes gondoskodást nyújtó foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jén:... fő. 9. Az igényelt támogatás összege (a 8. pontban szereplő létszám és a tárgyévi normatíva szorzata):... Ft. 10. Az igénybejelentés pénzügyi támogatási célra történő felhasználásához és nyilvántartásához hozzájárulok. 11. Kijelentem, hogy az igénybejelentésen szereplő személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást a tárgyévben is működtetni szándékozom, és erre vonatkozóan érvényes működési engedéllyel rendelkezem. Az adatok hitelességét igazolom. Mellékletek: Kelt:..., a fenntartó cégszerű aláírása 9. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek:

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendeletet (továbbiakban:

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

A szociális szolgáltatások működési engedélyezésének. A legfontosabb változások áttekintése

A szociális szolgáltatások működési engedélyezésének. A legfontosabb változások áttekintése A szociális szolgáltatások működési engedélyezésének változásai A legfontosabb változások áttekintése Az új jogszabály A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 6877-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40.

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40. 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek védelméről

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályai Változások a 188/1999. (XII.

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről. Általános rendelkezések

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről. Általános rendelkezések Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13811-1/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív

Részletesebben

2. Többféle szolgáltatást nyújtó intézmény, telephely működési engedélye

2. Többféle szolgáltatást nyújtó intézmény, telephely működési engedélye A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Kormányrendelet v á l t o z á s

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 9. melléklet a 2016. évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Kormány. /2009. ( ) Korm. r e n d e l e t e. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

A Kormány. /2009. ( ) Korm. r e n d e l e t e. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 1 1. számú melléklet a 18689-2/2009-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL A fenntartó típusai: állami nem állami egyházi Ezeket azért tartom fontosnak megemlíteni, mert mind a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Véleményező bizottság: dr. Bimbó Mária

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére 9. melléklet a 2015. évi... törvényhez A támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24/2015. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK. Diakóniai Szakmai Nap Bőcs, 2014. február 11.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK. Diakóniai Szakmai Nap Bőcs, 2014. február 11. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Diakóniai Szakmai Nap Bőcs, 2014. február 11. 2 JOGSZABÁLYOK 25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről * (Egységes

Részletesebben

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.03.01.

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK

A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szociális szakmai nap - Kecskemét 2015. március 26. dr. Poloznik Aranka SZOLGÁLTATÓI

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. március 28. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. március 28. napján tartandó ülésére .../2014. Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu E L Ő T E

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben